Zákon o územnom plánovaní a výstavbe obcí. 280/1949 účinný od 01.09.1956 do 31.12.1958

Platnosť od: 30.12.1949
Účinnosť od: 01.09.1956
Účinnosť do: 31.12.1958
Autor: Národné zhromaždenie Československej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Stavebníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 280/1949 s účinnosťou od 01.09.1956 na základe 8/1956
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o územnom plánovaní a výstavbe obcí.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:

Časť I.

Územné plánovanie obcí.

§ 1
Základné ustanovenie.

Územné plánovanie obcí je súčasťou jednotného hospodárskeho plánu a musí teda vyhovovať ...

§ 2
Územné plány obcí.
(1)

Miestne národné výbory zhotovujú územné plány smerné a podrobné a sú pre ne smerodajné pritom ...

(2)

Ak miestny národný výbor nezhotoví, poprípade nezmení alebo nedoplní územný plán v lehote ...

(3)

Vláda určí nariadením zásady pre územné plánovanie, ako aj obsah a spôsob vypracovania územných ...

§ 3
Smerný územný plán.
(1)

Smerný územný plán (ďalej len „smerný plán“) ustanovuje zásadné smernice pre usporiadanie ...

(2)

Pre dve alebo viac obcí sa zhotoví spoločný smerný plán, najmä ak je to potrebné v záujme potrebného ...

§ 4
Podrobný územný plán.
(1)

Podrobný územný plán (ďalej len „podrobný plán“) vymedzuje podrobnejšie plochy určené ...

(2)

Pre zhotovenie podrobného plánu spoločného pre dve alebo viac obcí platí obdobne ustanovenie § ...

§ 5
Stavebný obvod.
(1)

Pre každú obec, v ktorej sa majú uskutočniť pozemné stavby a verejné zariadenia s nimi súvisiace, ...

(2)

Ak nie je stavebný obvod určený podrobným plánom, môže ho určiť krajský národný výbor po ...

(3)

Pozemné stavby a verejné zariadenia možno uskutočňovať len v stavebnom obvode. Toto obmedzenie ...

Časť II.

Vykonávanie výstavby obcí.

Diel I.
Všeobecné ustanovenia.

§ 6
Zastavovací plán.
(1)

Zastavovací plán určuje presne druh, spôsob a rozsah využitia pozemkov, najmä so stránky stavebnej ...

(2)

Vláda určí nariadením zásady pre výstavbu obce, ako aj obsah a spôsob vypracovania zastavovacieho ...

§ 7
Povinnosti miestneho národného výboru.
(1)

Na splnenie úloh súvisiacich s výstavbou obce je miestny národný výbor povinný postarať sa najmä ...

a)

bol zhotovený zastavovací plán v lehote, ktorú určí krajský národný výbor, a

b)

pred zastavovaním boly vybudované ulice a ďalšie najdôležitejšie verejné zariadenia a aby podľa ...

(2)

Vláda môže nariadením určiť podrobnosti, najmä pokiaľ ide o rozsah, spôsob a postup vykonania ...

§ 8
Ochranné pásma.

Pri dopravných zariadeniach mimo súvisle zastavaného územia obce treba určením ochranných pásiem ...

Diel II.
Uskutočňovanie pozemných stavieb a dozor na ne.

§ 9
Prípustnosť uskutočňovania pozemných stavieb.
(1)

Pozemné stavby a akékoľvek stavebné práce na nich (ďalej len „stavby“) sa smú robiť, len ...

(2)

Akým požiadavkám musia vyhovovať stavby, určí vláda nariadením. Bližšiu úpravu ustanoví ...

(3)

Vláda určí nariadením, ako sa bude zisťovať, či stavby vyhovujú požiadavkám podľa odsekov ...

§ 10
Uskutočňovanie a užívanie stavby.
(1)

Okrem stavieb, ktoré uskutočňuje štát, smú stavby uskutočňovať alebo viesť na to oprávnené ...

(2)

Stavebný úrad dozerá na to, aby stavby boly uskutočňované riadne, odborne a podľa stavebných ...

(3)

Stavby, ktoré boly uskutočnené bez predchádzajúceho zistenia, že vyhovujú požiadavkám podľa ...

§ 11
Udržovanie stavieb a ich odstránenie.
(1)

Vlastník je povinný udržovať stavbu v riadnom stavebnom stave podľa stavebného projektu záväzného ...

(2)

Stavebný úrad dozerá na plnenie povinností podľa odseku 1 a môže urobiť potrebné opatrenia ...

(3)

Ak je stavba v stave, ktorý je v rozpore s verejnými záujmami, najmä ak ju už nemožno hospodárne ...

(4)

Na zborenie stavby, pokiaľ naň nedal stavebný úrad príkaz, je potrebné povolenie. Podrobnosti ...

§ 12
Povinné úpravy stavieb.
(1)

Stavebný úrad môže vlastníkovi nariadiť, aby vykonal na stavbe na svoj náklad určité nové ...

(2)

Vláda určí nariadením, aké úpravy možno nariadiť a za akých podmienok; taktiež môže ustanoviť, ...

§ 13
Stavebný úrad a konanie.
(1)

Stavebným úradom prvej stolice je miestny národný výbor, ak má riadne vybudovanú stavebnú službu, ...

(2)

Ministerstvo techniky po dohode s Ministerstvom vnútra určí po vypočutí krajského národného ...

(3)

Ak to vyžaduje verejný záujem, na ktorý treba dbať v konaní o veciach upravených v §§ 9 až ...

(4)

Účastníkmi v konaní podľa §§ 9 až 12 sú vždy miestny národný výbor a osoby, ktorých práva ...

§ 14
Ustanovenia v záujme obrany štátu.
(1)

Vojenská správa môže s hľadiska obrany štátu označiť územia, v ktorých možno uskutočniť ...

(2)

Vojenská správa môže i pri stavbách už zriadených, ktoré označí stavebnému úradu, uplatňovať ...

(3)

Pokiaľ ide o stavby na účely obrany štátu, stavby vojenské a iné stavby dôležité s hľadiska ...

Časť III.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

§ 15
Zásady pre konanie o plánoch.
(1)

V konaní o pláne smernom, podrobnom a zastavovacom (ďalej len „plán“) treba dbať na to, aby ...

(2)

Konanie o smernom a podrobnom pláne možno spojiť.

(3)

Všetkým občanom treba poskytnúť príležitosť, aby sa v primeranej lehote vyjadrili k podrobnému ...

(4)

Krajský národný výbor po predchádzajúcom súhlase vojenskej správy plán buď potvrdí, poprípade ...

(5)

Vláda vydá nariadením predpisy o vstupe na nehnuteľnosti za účelom vykonávania plánovacích ...

§ 16
Právne účinky plánu.

Potvrdený plán je zásadne záväzný pre stavebnú a akúkoľvek inú činnosť, ktorej sa dotýka ...

§ 17
Asanácia.
(1)

Územie, na ktorom vznikly pôsobením prírodných vplyvov alebo ľudskou činnosťou zdravotné závady ...

(2)

Zastavané územie, v ktorom veľká časť stavieb nevyhovuje s hľadiska výstavby obce (napr. z dôvodov ...

(3)

Národné výbory navrhujú zaradenie asanácie krajiny i obcí do jednotného hospodárskeho plánu. ...

(4)

Pri stavbe už zriadenej možno vykonať menšie zmeny hraníc zastavaného pozemku s príslušenstvom ...

§ 18
Stavebný uzáver.
(1)

V území, ktoré je dôležité s hľadiska obrany štátu alebo je používané na rekreáciu alebo ...

(2)

Stavebný uzáver sa nevzťahuje na stavby vojenské a iné stavby dôležité s hľadiska obrany štátu. ...

(3)

Bližšiu úpravu, najmä čas trvania stavebného uzáveru, príslušnosť a konanie, určí vláda ...

§ 19
Upravovacie plány.

Upravovacie plány (plány polohy, regulačné plány a pod.) a náčrty, ktoré boly potvrdené podľa ...

§ 20
Zadovažovanie potrebných nehnuteľností a práv.
(1)

Nehnuteľnosti a práva, ktoré sú potrebné na uskutočnenie jednotného hospodárskeho plánu alebo ...

(2)

Vyvlastnením možno dosiahnuť

a)

prechod vlastníckeho práva na nehnuteľnosti,

b)

zriadenie služobnosti a iných vecných práv na nehnuteľnostiach,

c)

trpenie opatrení, ktoré obmedzujú výkon vlastníckeho práva alebo iného práva na nehnuteľnosti, ...

d)

postúpenie, obmedzenie alebo zrušenie iného vecného práva než vlastníckeho.

(3)

Ak bol vyvlastnením dosiahnutý prechod vlastníckeho práva na nehnuteľnosti, zanikajú všetky práva ...

(4)

Vyvlastniť možno v prospech štátu, sväzkov ľudovej správy, štátnych, národných a komunálnych ...

(5)

Náhrada za vyvlastnenie sa určí so zreteľom na všeobecnú cenu pôdohospodárskej pôdy, zväčšenú ...

(6)

O vyvlastnení i náhrade rozhoduje okresný národný výbor na návrh oprávnenej osoby (odsek 4). ...

(7)

Vláda upraví nariadením vyvlastňovacie konanie, predbežné užívanie nehnuteľností, poskytovanie ...

(8)

Právne úkony, písomnosti a úradné úkony potrebné na vyvlastnenie sú oslobodené od poplatkov, ...

§ 21
Podstatné zmeny vo využití pozemku.
(1)

Stavebnú alebo inú činnosť, ktorou sa podstatne mení využitie pozemku, treba predom hlásiť krajskému ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 neplatí pre činnosť na pozemkoch, pre ktoré platí plán (pri stavebnej činnosti ...

§ 22
Popisné mapy.
(1)

Pre každú obec sa obstarajú popisné mapy pre polohové a výškové znázornenie skutočného stavu ...

(2)

Vláda bližšie upraví nariadením najmä obsah a spôsob vypracovania popisných máp, ako i konanie ...

§ 23
Prípustnosť reklamných a podobných zariadení.

Reklamné a podobné zariadenia možno umiesťovať na miestach verejne prístupných alebo viditeľných ...

§ 24
Osobitné ustanovenia.
(1)

Pokiaľ ide o plány, vykonáva pôsobnosť miestneho národného výboru na území hlavného mesta ...

(2)

Pre konanie pred miestnymi národnými výbormi platia i na Slovensku primerane predpisy o správnom ...

§ 25
Trestné ustanovenia.
(1)

Priestupku sa dopúšťa, kto porušuje ustanovenia tohto zákona alebo predpisov podľa neho vydaných, ...

(2)

Priestupku sa dopúšťa najmä,

a)

kto ako stavebník alebo osoba odborne oprávnená uskutočňuje stavbu, pri ktorej nebolo zistené ...

b)

kto ako stavebník sa nepostará, aby stavbu uskutočňoval podnik na to oprávnený, alebo kto vedie ...

c)

kto užíva alebo dá užívať stavbu buď skôr, než stavebný úrad zistil, že ju možno nezávadne ...

d)

kto vykonáva stavebnú alebo inú činnosť, ktorou sa podstatne mení využitie pozemku, bez potrebného ...

e)

kto užíva reklamné a podobné zariadenia alebo ich umiesťuje v rozpore s určenými podmienkami.

(3)

Priestupky uvedené v odsekoch 1 a 2 potresce - ak nepôjde o čin súdne trestný - okresný národný ...

(4)

Trestnosť priestupku sa premlčuje uplynutím jedného roku po dni, keď bola dokončená trestná ...

§ 26
Vykonávacie predpisy.
(1)

Vláda môže nariadením bližšiu úpravu jednotlivých ustanovení sveriť vyhláške príslušného ...

(2)

Štátny úrad plánovací po dohode s Ministerstvom techniky vydá vyhláškou v Úradnom liste predpisy ...

§ 27
Prechodné ustanovenia.

Vláda môže nariadením upraviť prechod z ustanovení doterajších predpisov do novej úpravy, ako ...

§ 28
Pomer k skorším predpisom.
(1)

Platnosť, poprípade používateľnosť, strácajú všetky doterajšie predpisy, ktoré upravujú ...

1.

zákon zo dňa 10. apríla 1886, č. 40 čes. z. z., o stavebnom poriadku pre hlavné mesto Prahu, v ...

2.

zákon zo dňa 8. januára 1889, č. 5 čes. z. z., o stavebnom poriadku pre Čechy, v znení predpisov ...

3.

zákon zo dňa 16. júna 1894, č. 63 mor. z. z., o stavebnom poriadku pre zemské hlavné mesto Brno, ...

4.

zákon zo dňa 16. júna 1894, č. 64 mor. z. z., o stavebnom poriadku pre Moravu, v znení predpisov ...

5.

zákon zo dňa 2. júna 1883, č. 26 sliez. z. z., o stavebnom poriadku pre Sliezsko, v znení predpisov ...

6.

stavebné štatúty na Slovensku,

7.

§ 13, ods. 1 zákona zo dňa 11. júna 1901, č. 66 r. z., o stavbe vodných ciest a o vykonaní úpravy ...

8.

§ 20, ods. 3 zákona zo dňa 27. marca 1931, č. 50 Sb., o štátnom fonde pre splavnenie riek, vybudovanie ...

9.

§§ 1 až 18 zákona zo dňa 26. marca 1936, č. 65 Sb., o stavebnom ruchu, v znení predpisov ho meniacich, ...

10.

§ 69 zákona zo dňa 20. mája 1937, č. 86 Sb., o železniciach (železničného zákona),

11.

opatrenie Stáleho výboru zo dňa 27. októbra 1938, č. 261 Sb., o odstraňovaní stavebných a komunikačných ...

12.

vládne nariadenie zo dňa 16. júna 1939, č. 185 Sb., o účelnom zastavovaní obcí, i s vykonávacím ...

21.

novembra 1940, č. 5 Sb., z roku 1941,

13.

vládne nariadenie zo dňa 25. januára 1940, č. 48 Sb., o zriadení plánovacej komisie pre hlavné ...

14.

§§ 4 až 10 vládneho nariadenia zo dňa 18. júla 1940, č. 305 Sb., o niektorých opatreniach v ...

15.

vládne nariadenie zo dňa 26. júna 1941, č. 288 Sb., o zadovažovaní plánov polohy (upravovacích) ...

16.

vládne nariadenie zo dňa 23. júla 1941, č. 299 Sb., o prípravách priestorového plánovania a ...

17.

vládne nariadenie zo dňa 21. marca 1942, č. 109 Sb., o zmene stavebných poriadkov (1. stavebná ...

18.

vládne nariadenie zo dňa 24. marca 1942, č. 111 Sb., o stavebno-policajnej úprave reklamných a ...

19.

§§ 1 až 18, § 35, ods. 1, písm. a) až c), § 36, ods. 1 a § 38 nariadenia Sboru povereníkov ...

20.

§§ 3 až 20 a § 23 vládneho nariadenia zo dňa 21. decembra 1948, č. 296 Sb., o opatreniach v stavebníctve ...

21.

zákon zo dňa 11. mája 1949, č. 146 Sb., o poplatkových a dávkových úľavách pri postupe nehnuteľností ...

(2)

Nedotknuté zostávajú najmä ustanovenia zákona zo dňa 18. februára 1878, č. 30 r. z., o vyvlastnení ...

§ 29
Účinnosť a vykonanie.

Ustanovenia §§ 1 až 5, 15 a 16, 19, 21 a 24 až 29 zákona, pokiaľ sa týkajú územného plánovania, ...

Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore