Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72012
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 28/2013 účinný od 18.02.2013


Platnosť od: 16.02.2013
Účinnosť od: 18.02.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Verejné obstarávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 28/2013 účinný od 18.02.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 28/2013 s účinnosťou od 18.02.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom, obstarávateľom ...

2.

V § 26 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 1. ktorej ...

3.

V § 26 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) písm. h) potvrdením úradu, nie starším ako tri mesiace a čestným vyhlásením.“. ...

4.

§ 32 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, ...

5.

V § 33 ods. 11 písm. a) sa slová „žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e)“ nahrádzajú ...

6.

V § 33 ods. 11 písm. b) sa slová „žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú ...

7.

V § 36 ods. 4 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v prípadoch ...

8.

§ 39 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa ...

9.

§ 41 vrátane nadpisu znie:

„§ 41 Otváranie ponúk (1) Najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako „Ostatné“ ...

10.

V § 42 ods. 3 druhej vete sa slovo „zaslať“ nahrádza slovom „doručiť“.

11.

V § 42 ods. 4 písm. a) a c) sa slovo „nezašle“ nahrádza slovom „nedoručí“.

12.

V § 42 ods. 6 písm. c) sa slová „žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e)“ nahrádzajú ...

13.

V § 42 ods. 8 písm. f) sa na začiatok vkladajú slová „poradie uchádzačov a“.

14.

V § 43 ods. 3 sa slová „sa § 41 nepoužije“ nahrádzajú slovami „je otváranie ponúk podľa ...

15.

V § 44 odsek 1 znie:

„(1) V prípade podľa § 32 ods. 8 je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný po vyhodnotení ...

16.

V § 44 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

17.

V § 45 ods. 2 sa slová „ak nebola doručená žiadosť o nápravu alebo ak žiadosť o nápravu ...

18.

V § 45 odsek 6 znie:

„(6) Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 2 až 5, ak boli podané námietky podľa § ...

19.

V § 45 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 7 a 8.

20.

§ 45 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi ...

21.

V § 63 ods. 1 sa slová „Ponuky sa otvárajú na mieste a v termíne uvedenom vo výzve na predkladanie ...

22.

V § 99 ods. 1 písmeno f) znie:

„f)
na otváranie ponúk sa vzťahuje § 41 primerane,“.

23.

V § 136 ods. 1 sa vypúšťajú písmená d) až f).

24.

V § 136 ods. 3 sa vypúšťajú písmená d) až f).

25.

V § 136 ods. 5 sa slová „podľa § 138“ nahrádzajú slovami „podľa § 138 ods. 2 písm. a) ...

26.

§ 136 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) Verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 7 sú povinní zaslať úradu do troch ...

27.

V § 137 ods. 2 písm. b) sa za slová „štátnej správy“ vkladá čiarka a slová „ktorý osvedčí ...

28.

V § 138 ods. 1 sa slová „odseku 2 písm. g)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. d) až g)“. ...

29.

V § 138 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Konanie o námietkach sa vykoná osobitne k námietkam doručeným pred otváraním častí ponúk ...

30.

V § 138 odsek 5 znie:

„(5) Námietky sa podávajú v listinnej podobe a musia byť doručené úradu a kontrolovanému najneskôr ...

31.

V § 138 ods. 6 uvádzacej vete sa slovo „podané“ nahrádza slovom „doručené“.

32.

V § 138 ods. 6 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „pričom ak podaniu námietok musí ...

33.

V § 138 ods. 7 písm. a) sa na začiatok vkladajú slová „ak ide o námietky podľa odseku 2 písm. ...

34.

V § 138 ods. 9 sa slovo „podané“ nahrádza slovom „doručené“.

35.

V § 138 ods. 10 prvá veta znie: „Úrad bezodkladne po začatí konania o námietkach písomne vyzve ...

36.

V § 138 ods. 11 sa číslovka „30“ nahrádza číslovkou „15“.

37.

V § 138 odseky 12 až 18 znejú:

„(12) Doručenie námietky nemá odkladný účinok na konanie kontrolovaného; ustanovenie § 45 ...

38.

V § 138 ods. 19 druhá veta znie: „Kaucia musí byť pripísaná na účet úradu najneskôr posledný ...

39.

V § 138 ods. 19 písm. a) sa slová „otváraním ponúk“ nahrádzajú slovami „otváraním častí ...

40.

V § 138 ods. 19 písm. b) sa slová „písm. f) a g) po otváraní ponúk“ nahrádzajú slovami ...

41.

V § 138 odsek 20 znie:

„(20) Kaucia sa v celej uhradenej sume stáva príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti ...

42.

§ 138 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:

„(21) Ak pred začatím konania o námietkach doručených pred otváraním častí ponúk, označených ...

43.

V § 139 ods. 1 písm. b) sa slovo „podané“ nahrádza slovom „doručené“.

44.

V § 139 ods. 1 písm. f) sa slovo „podané“ nahrádza slovom „doručené“.

45.

V § 139 ods. 1 písm. j) sa na konci pripájajú slová „, ak ide o námietky podľa § 138 ods. ...

46.

V § 139 ods. 1 písm. l) sa slová „§ 140 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 140“.

47.

V § 139 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) vo veci, ktorá je obsahom námietky, bola vykonaná náprava podľa § 136 ods. 10 a odpadol ...

48.

V § 139 odsek 2 znie:

„(2) Ak úrad v konaní o námietkach zistí, že postupom kontrolovaného pri zadávaní zákazky ...

49.

V § 139 ods. 3 sa bodka na konci vypúšťa a pripájajú sa tieto slová: „a pokračovanie vo verejnom ...

50.

V § 139 odseky 5 a 6 znejú:

„(5) Úrad rozhodne o námietkach do 30 dní odo dňa doručenia kompletnej dokumentácie a písomného ...

51.

§ 139 sa dopĺňa odsekmi 7 až 10, ktoré znejú:

„(7) Úrad je viazaný obsahom podanej námietky; to neplatí, ak ide o námietky podané orgánom ...

52.

§ 140 až 142 znejú:

„§ 140 Námietky nemožno podať a) pri zadávaní podprahovej zákazky okrem námietok podľa § ...

53.

§ 143 až 145 sa vrátane nadpisov vypúšťajú.

54.

§ 146 vrátane nadpisu znie:

„Kontrola postupu zadávania zákaziek § 146 (1) Kontrolou sa zisťuje súlad postupu kontrolovaného ...

55.

V § 146c ods. 1 sa za slová „zamestnanci úradu“ vkladajú slová „do 90 dní odo dňa začatia ...

56.

V § 148a ods. 5 písm. b) sa slová „2 až 8“ nahrádzajú slovami „2 až 7“.

57.

V § 149 ods. 1 písm. e) sa slová „2 až 8“ nahrádzajú slovami „2 až 7“.

58.

V § 149 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i) 2 % zmluvnej ceny, ak porušil povinnosť podľa § 136 ods. 9 písm. a), b), c), d) alebo e) ...

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).

59.

V § 149 ods. 1 sa za písmeno j) vkladá písmeno k), ktoré znie:

„k) 20 000 eur za každých začatých 15 pracovných dní omeškania so splnením povinnosti podľa ...

60.

V § 149 ods. 2 písm. e) sa slová „§ 44 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 44 ods. 2“.

61.

V § 149 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Úrad uloží uchádzačovi, záujemcovi alebo dodávateľovi pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

62.

V § 149 ods. 6 sa vypúšťajú slová „ods. 6“.

63.

§ 153 vrátane nadpisu znie:

„§ 153 Konanie (1) Všeobecný predpis o správnom konaní27) sa nevzťahuje na konania podľa tohto ...

64.

Za § 155k sa vkladá § 155l, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 155l Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 18. februára 2013 (1) Verejná súťaž, ...

Čl. II - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 18. februára 2013.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore