Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 28/2013 účinný od 18.02.2013

Platnosť od: 16.02.2013
Účinnosť od: 18.02.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Verejné obstarávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 28/2013 účinný od 18.02.2013
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 28/2013 s účinnosťou od 18.02.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom, obstarávateľom ...

2.

V § 26 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 1. ktorej ...

3.

V § 26 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) písm. h) potvrdením úradu, nie starším ako tri mesiace a čestným vyhlásením.“. ...

4.

§ 32 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, ...

5.

V § 33 ods. 11 písm. a) sa slová „žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e)“ nahrádzajú ...

6.

V § 33 ods. 11 písm. b) sa slová „žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú ...

7.

V § 36 ods. 4 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v prípadoch ...

8.

§ 39 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa ...

9.

§ 41 vrátane nadpisu znie:

„§ 41 Otváranie ponúk (1) Najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako „Ostatné“ ...

10.

V § 42 ods. 3 druhej vete sa slovo „zaslať“ nahrádza slovom „doručiť“.

11.

V § 42 ods. 4 písm. a) a c) sa slovo „nezašle“ nahrádza slovom „nedoručí“.

12.

V § 42 ods. 6 písm. c) sa slová „žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e)“ nahrádzajú ...

13.

V § 42 ods. 8 písm. f) sa na začiatok vkladajú slová „poradie uchádzačov a“.

14.

V § 43 ods. 3 sa slová „sa § 41 nepoužije“ nahrádzajú slovami „je otváranie ponúk podľa ...

15.

V § 44 odsek 1 znie:

„(1) V prípade podľa § 32 ods. 8 je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný po vyhodnotení ...

16.

V § 44 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

17.

V § 45 ods. 2 sa slová „ak nebola doručená žiadosť o nápravu alebo ak žiadosť o nápravu ...

18.

V § 45 odsek 6 znie:

„(6) Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 2 až 5, ak boli podané námietky podľa § ...

19.

V § 45 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 7 a 8.

20.

§ 45 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi ...

21.

V § 63 ods. 1 sa slová „Ponuky sa otvárajú na mieste a v termíne uvedenom vo výzve na predkladanie ...

22.

V § 99 ods. 1 písmeno f) znie:

„f)
na otváranie ponúk sa vzťahuje § 41 primerane,“.

23.

V § 136 ods. 1 sa vypúšťajú písmená d) až f).

24.

V § 136 ods. 3 sa vypúšťajú písmená d) až f).

25.

V § 136 ods. 5 sa slová „podľa § 138“ nahrádzajú slovami „podľa § 138 ods. 2 písm. a) ...

26.

§ 136 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) Verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 7 sú povinní zaslať úradu do troch ...

27.

V § 137 ods. 2 písm. b) sa za slová „štátnej správy“ vkladá čiarka a slová „ktorý osvedčí ...

28.

V § 138 ods. 1 sa slová „odseku 2 písm. g)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. d) až g)“. ...

29.

V § 138 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Konanie o námietkach sa vykoná osobitne k námietkam doručeným pred otváraním častí ponúk ...

30.

V § 138 odsek 5 znie:

„(5) Námietky sa podávajú v listinnej podobe a musia byť doručené úradu a kontrolovanému najneskôr ...

31.

V § 138 ods. 6 uvádzacej vete sa slovo „podané“ nahrádza slovom „doručené“.

32.

V § 138 ods. 6 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „pričom ak podaniu námietok musí ...

33.

V § 138 ods. 7 písm. a) sa na začiatok vkladajú slová „ak ide o námietky podľa odseku 2 písm. ...

34.

V § 138 ods. 9 sa slovo „podané“ nahrádza slovom „doručené“.

35.

V § 138 ods. 10 prvá veta znie: „Úrad bezodkladne po začatí konania o námietkach písomne vyzve ...

36.

V § 138 ods. 11 sa číslovka „30“ nahrádza číslovkou „15“.

37.

V § 138 odseky 12 až 18 znejú:

„(12) Doručenie námietky nemá odkladný účinok na konanie kontrolovaného; ustanovenie § 45 ...

38.

V § 138 ods. 19 druhá veta znie: „Kaucia musí byť pripísaná na účet úradu najneskôr posledný ...

39.

V § 138 ods. 19 písm. a) sa slová „otváraním ponúk“ nahrádzajú slovami „otváraním častí ...

40.

V § 138 ods. 19 písm. b) sa slová „písm. f) a g) po otváraní ponúk“ nahrádzajú slovami ...

41.

V § 138 odsek 20 znie:

„(20) Kaucia sa v celej uhradenej sume stáva príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti ...

42.

§ 138 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:

„(21) Ak pred začatím konania o námietkach doručených pred otváraním častí ponúk, označených ...

43.

V § 139 ods. 1 písm. b) sa slovo „podané“ nahrádza slovom „doručené“.

44.

V § 139 ods. 1 písm. f) sa slovo „podané“ nahrádza slovom „doručené“.

45.

V § 139 ods. 1 písm. j) sa na konci pripájajú slová „, ak ide o námietky podľa § 138 ods. ...

46.

V § 139 ods. 1 písm. l) sa slová „§ 140 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 140“.

47.

V § 139 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) vo veci, ktorá je obsahom námietky, bola vykonaná náprava podľa § 136 ods. 10 a odpadol ...

48.

V § 139 odsek 2 znie:

„(2) Ak úrad v konaní o námietkach zistí, že postupom kontrolovaného pri zadávaní zákazky ...

49.

V § 139 ods. 3 sa bodka na konci vypúšťa a pripájajú sa tieto slová: „a pokračovanie vo verejnom ...

50.

V § 139 odseky 5 a 6 znejú:

„(5) Úrad rozhodne o námietkach do 30 dní odo dňa doručenia kompletnej dokumentácie a písomného ...

51.

§ 139 sa dopĺňa odsekmi 7 až 10, ktoré znejú:

„(7) Úrad je viazaný obsahom podanej námietky; to neplatí, ak ide o námietky podané orgánom ...

52.

§ 140 až 142 znejú:

„§ 140 Námietky nemožno podať a) pri zadávaní podprahovej zákazky okrem námietok podľa § ...

53.

§ 143 až 145 sa vrátane nadpisov vypúšťajú.

54.

§ 146 vrátane nadpisu znie:

„Kontrola postupu zadávania zákaziek § 146 (1) Kontrolou sa zisťuje súlad postupu kontrolovaného ...

55.

V § 146c ods. 1 sa za slová „zamestnanci úradu“ vkladajú slová „do 90 dní odo dňa začatia ...

56.

V § 148a ods. 5 písm. b) sa slová „2 až 8“ nahrádzajú slovami „2 až 7“.

57.

V § 149 ods. 1 písm. e) sa slová „2 až 8“ nahrádzajú slovami „2 až 7“.

58.

V § 149 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i) 2 % zmluvnej ceny, ak porušil povinnosť podľa § 136 ods. 9 písm. a), b), c), d) alebo e) ...

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).

59.

V § 149 ods. 1 sa za písmeno j) vkladá písmeno k), ktoré znie:

„k) 20 000 eur za každých začatých 15 pracovných dní omeškania so splnením povinnosti podľa ...

60.

V § 149 ods. 2 písm. e) sa slová „§ 44 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 44 ods. 2“.

61.

V § 149 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Úrad uloží uchádzačovi, záujemcovi alebo dodávateľovi pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

62.

V § 149 ods. 6 sa vypúšťajú slová „ods. 6“.

63.

§ 153 vrátane nadpisu znie:

„§ 153 Konanie (1) Všeobecný predpis o správnom konaní27) sa nevzťahuje na konania podľa tohto ...

64.

Za § 155k sa vkladá § 155l, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 155l Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 18. februára 2013 (1) Verejná súťaž, ...

Čl. II - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 18. februára 2013.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore