Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71438
Dôvodové správy: 2458
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.11.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 279/2020 účinný od 01.11.2020


Platnosť od: 09.10.2020
Účinnosť od: 01.11.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske právo, Obchodné záväzkové vzťahy, Živnostenské podnikanie, Trestné právo hmotné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 279/2020 účinný od 01.11.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 279/2020 s účinnosťou od 01.11.2020

Legislatívny proces k zákonu 279/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním ...

1.

V § 5 ods. 1 písm. b) štrnásty bod znie:

„14. platobná inštitúcia,19a) poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu,19aa) poskytovateľ ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 19aa a 19ab znejú:

„19aa) § 79a zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. 19ab) § 79b zákona č. 492/2009 ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

„21) § 2 písm. d) zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

3.

V § 5 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „a iná osoba, ktorá poskytuje poradenské služby ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

„26a) Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii ...

4.

V § 5 ods. 1 písm. i) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o ...

5.

V § 5 ods. 1 písm. l) sa slovo „poradcu,“ nahrádza slovami „poradcu pri činnostiach uvedených v písmene ...

6.

V § 5 ods. 1 písm. m) sa za slovo „obchodovať“ vkladajú slová „alebo sprostredkovať obchody“ a na konci ...

7.

V § 5 ods. 1 sa za písmeno n) vkladajú nové písmená o) a p), ktoré znejú:

„o) poskytovateľ služieb peňaženky virtuálnej meny, p) poskytovateľ služieb zmenárne virtuálnej meny,“. ...

Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno q).

8.

V § 6 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, ...

9.

V § 6 ods. 2 písm. g) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.

10.

V § 6 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h) generálny prokurátor, námestník generálneho prokurátora, špeciálny prokurátor, zástupca špeciálneho ...

Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená i) a j).

11.

V § 6 ods. 2 písm. i) sa za slovo „funkcii“ vkladajú slová „s celoštátnym významom alebo regionálnym ...

12.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo ...

13.

V § 7 ods. 1 písm. a) sa za slovo „osobe“ vkladá čiarka a slová „ak v odseku 3 nie je ustanovené inak,“. ...

14.

V § 7 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) pri právnickej osobe alebo združení majetku zistenie názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, ...

15.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Identifikáciou konečného užívateľa výhod sa na účely tohto zákona rozumie zistenie mena, priezviska, ...

16.

V § 8 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „povinná osoba po zohľadnení okolností vykonávania obchodu ...

17.

V § 8 ods. 3 sa slová „na overenie identifikácie“ nahrádzajú slovami „na overenie informácií týkajúcich ...

18.

V § 8 ods. 4 sa za slová „na overenie“ vkladajú slová „informácií týkajúcich sa“.

19.

§ 9 sa dopĺňa písmenami l) až o), ktoré znejú:

„l) virtuálnou menou digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 41aa a 41ab znejú:

„41aa) § 80 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 394/2011 Z. z. 41ab) § 1 ods. 3 písm. ...

20.

V § 10 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) identifikáciu konečného užívateľa výhod a prijatie primeraných opatrení na overenie informácií týkajúcich ...

21.

V § 10 ods. 4 sa vypúšťajú slová „ods. 1“.

22.

V § 10 ods. 5 sa slovo „poskytne“ nahrádza slovami „je povinný poskytnúť“.

23.

V § 10 ods. 7 sa vypúšťa prvá veta a za slovo „Ak“ sa vkladajú slová „povinná osoba“.

24.

V § 10a ods. 1 sa slová „ods. 1 písm. a)“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

25.

V § 10a odsek 3 znie:

„(3) Ak register právnických osôb neobsahuje údaje o konečnom užívateľovi výhod podľa odseku 1, na žiadosť ...

26.

V § 11 ods. 1 písm. d) sa za slovo „overenia“ vkladajú slová „informácií týkajúcich sa“.

27.

V § 11 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e) dlhodobom investičnom sporení podľa osobitného predpisu,42a) ak k výplate finančných prostriedkov ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 42a až 42c znejú:

„42a) § 7 ods. 11 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 253/2015 Z. z. 42b) § 2 ods. 1 písm. e), ...

28.

V § 11a ods. 1 písmeno a) znie:

„a) elektronických peniazoch uchovávaných na platobnom prostriedku, na ktorý nie je možné opakovane ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 43 sa vypúšťa.

29.

V § 11a ods. 1 písm. b) sa za slovo „platby“ vkladajú slová „elektronickými peniazmi, ktoré sa môžu ...

30.

V § 11a ods. 1 písm. c) sa suma „250 eur“ nahrádza sumou „150 eur“.

31.

V § 11a ods. 3 sa suma „100 eur“ nahrádza sumou „50 eur“.

32.

V § 12 ods. 2 písm. a) druhom bode sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.

33.

V § 12 ods. 2 písm. a) treťom bode sa na konci pripája slovo „alebo“.

34.

V § 12 ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. overenie identifikácie klienta v rozsahu, v akom to umožňuje poskytovanie platobnej iniciačnej služby43b) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 43b a 43c znejú:

„43b) § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 281/2017 Z. z. 43c) § 2 ods. 1 ...

35.

V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) pri obchode alebo obchodnom vzťahu s osobou usadenou v krajine, ktorú Európska komisia určila za ...

36.

V § 14 ods. 2 písm. a) sa slová „zložitým, nezvyčajne veľkým obchodom a všetkým obchodom s nezvyčajnou ...

37.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Povinná osoba je povinná zvýšiť stupeň a povahu monitorovania obchodného vzťahu na účel zistenia, ...

38.

Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:

„44) § 75 písm. b) zákona č. 30/2019 Z. z.“.

39.

§ 20 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Národná banka Slovenska môže po prerokovaní s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydať všeobecne ...

40.

V § 21 odsek 5 znie:

„(5) Povinná osoba je povinná vo svojich pobočkách alebo v dcérskych spoločnostiach, ktoré sa nachádzajú ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 50a a 50b znejú:

„50a) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/758 z 31. januára 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho ...

41.

§ 24 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Banka a finančná inštitúcia sú povinné preskúmať, a ak je to potrebné, zmeniť alebo ukončiť korešpondenčné ...

42.

Poznámka pod čiarou k odkazu 53 znie:

„53) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, ...

43.

V § 26 ods. 2 písm. f) sa slová „c) a d)“ nahrádzajú slovami „d) a e)“.

44.

V § 26 sa odsek 2 dopĺňa písmenami n) až p), ktoré znejú:

„n) zverejňuje a priebežne aktualizuje na svojom webovom sídle zoznam významných verejných funkcií; ...

45.

§ 26 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Finančná spravodajská jednotka nie je povinná vyhovieť žiadosti o poskytnutie informácií, ak by ...

46.

V § 26a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Národné hodnotenie rizík schvaľuje vláda Slovenskej republiky.“. ...

47.

§ 26a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Finančná spravodajská jednotka poskytne výsledky národného hodnotenia rizík výboru Rady Európy, ...

48.

V § 27 ods. 1 sa za slová „zhabaného majetku“ vkladá čiarka a slová „počet pridelených ľudských zdrojov, ...

49.

V § 28 odsek 1 znie:

„(1) Finančná spravodajská jednotka spolupracuje s príslušnými orgánmi členských štátov, Európskou komisiou, ...

50.

V § 28 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Finančná spravodajská jednotka môže poskytnúť informácie podľa odseku 1 príslušnému orgánu členského ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

51.

V § 29 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.

52.

V § 29 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Povinnosti podľa odseku 4 prvej vety a odseku 5 sa primerane vzťahujú aj na finančnú spravodajskú ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

53.

Poznámka pod čiarou k odkazu 55 sa vypúšťa.

54.

V § 33 ods. 7 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní58)“ nahrádzajú slovami „správny poriadok“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58 sa vypúšťa.

55.

V § 33a odsek 3 znie:

„(3) Ak by zverejnenie právoplatného rozhodnutia o uložení sankcie za správny delikt ohrozilo stabilitu ...

56.

Za § 36a sa vkladá § 36b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 36b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2020 (1) Ministerstvo zahraničných vecí ...

57.

Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1k zákonu č. 297/2008 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE 1. Smernica ...

58.

V prílohe č. 2 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) klient, ktorý je štátnym príslušníkom tretej krajiny a ktorý žiada o právo na pobyt alebo o občianstvo ...

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).

59.

V prílohe č. 2 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) nepriame obchodné vzťahy alebo obchody bez určitých bezpečnostných opatrení, akými sú napríklad ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 61 znie:

„61) Nariadenie (EÚ) č. 910/2014.“.

60.

V prílohe č. 2 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) obchody súvisiace s ropou, zbraňami, cennými kovmi, tabakovými výrobkami, umeleckými dielami a ďalšími ...

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

1.

V § 71 sa slová „zákonom o správnom konaní (správny poriadok),45)“ nahrádzajú slovami „správnym poriadkom,“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 45 sa vypúšťa.

2.

Za § 80af sa vkladá § 80ag, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 80ag Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2020 Živnostenské oprávnenie vydané na ...

3.

V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 214 – Ostatné sa za poradové číslo 82 vkladajú poradové čísla ...

„ 82a. Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo ...

4.

Príloha č. 5 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v ...

V § 39 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak osobitný predpis na úseku predchádzania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2f znie:

„2f) Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ...

Čl. IV

Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene ...

1.

V § 7a ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v odseku 4 nie je ustanovené ...

2.

V § 7a ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e)
Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky,“.

Doterajšie písmená e) až j) sa označujú ako písmená f) až k).

3.

V § 7a odsek 4 znie:

„(4) Verejne prístupné údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri právnických osôb sú meno, ...

4.

V § 11 ods. 1 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní10)“ nahrádzajú slovami „správny poriadok“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2020.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore