Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70707
Dôvodové správy: 2333
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
26.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 279/2017 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 21.11.2017
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Bankovníctvo a peňažníctvo, Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 279/2017 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 279/2017 s účinnosťou od 01.01.2019

Legislatívny proces k zákonu 279/2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 2 ods. 2 sa vypúšťa písmeno m).

Doterajšie písmená n) až p) sa označujú ako písmená m) až o).

2.

§ 5 sa dopĺňa písmenom ah), ktoré znie:

„ah) hypotekárnym úverom úver, ktorý je zabezpečený záložným právom13n) alebo iným zabezpečovacím ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13n znie:

„13n) § 118 ods. 2, § 119 ods. 2, § 151a až 151me a § 555 Občianskeho zákonníka v znení neskorších ...

3.

V § 7 ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „a o udelení bankového povolenia na vykonávanie ...

4.

V § 7 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „a peňažný vklad do základného imania banky, ...

5.

V § 7 ods. 9 písm. a) sa za slovami „predpisu,21)“ vypúšťajú slová „a žiadosti banky, ...

6.

V § 8 ods. 6 sa slová „2, 4 a 9“ nahrádzajú slovami „2 a 4“.

7.

V § 8 sa vypúšťa odsek 9.

Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 9 a 10.

Poznámky pod čiarou k odkazom 24ab a 24ac sa vypúšťajú.

8.

V § 8 ods. 9 písm. a) sa vypúšťajú slová „vrátane náležitostí žiadosti podľa odseku 1 ...

9.

V § 11 ods. 1 a 2 a § 13 ods. 5 sa slová „s výnimkou bankových činností podľa § 2 ods. 2 ...

10.

V § 11 ods. 6 sa slová „Bankové činnosti uvedené v § 2 ods. 2 písm. m) a n)“ nahrádzajú ...

11.

V § 23b ods. 1 písmená d) a e) znejú:

„d) cenné papiere, e) vždy, ak je to možné, iné finančné nástroje podľa osobitného predpisu25af) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25af znie:

„25af) Čl. 52 alebo 63 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“.

12.

V § 28 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) na vykonávanie činností súvisiacich s programom krytých dlhopisov podľa § 67 ods. 5, g) na ...

13.

V § 28 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 28a až 28c znejú:

„28a) § 32 až 83 a 195a zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. 28b) § 5 Obchodného ...

14.

V § 28 ods. 6 sa za štvrtú vetu vkladajú nová piata veta a šiesta veta, ktoré znejú: „Žiadosť ...

15.

V § 28 ods. 10 sa slová „až e)“ nahrádzajú slovami „až g)“.

16.

V § 28 sa odsek 12 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

„c) konanie vzájomne personálne prepojených právnických osôb, d) iné obdobné konanie ako ...

17.

V § 33m písmeno b) znie:

„b) určení preferenčnej rizikovej váhy vo výške od 50 % do 150 % na časť expozície zabezpečenú ...

18.

V § 35 ods. 4 písmeno k) znie:

„k) jej správca programu krytých dlhopisov a zástupca jej správcu programu krytých dlhopisov,“. ...

19.

V § 35 ods. 5 sa vypúšťa písmeno k).

20.

V § 37 sa odsek 9 dopĺňa písmenami i) až m), ktoré znejú:

„i) štruktúre krytých dlhopisov, ich splatnosti, počte a objeme emisií krytých dlhopisov, ich ...

21.

V § 38 ods. 1 prvá veta znie: „Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné aj bez súhlasu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35da znie:

„35da) Napríklad nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/867 z 18. mája 2016 o zbere ...

22.

V § 38 ods. 5 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo ...

23.

V § 38 ods. 7 sa za slovo „moci“ vkladajú slová „a iné osoby“.

24.

V § 38 ods. 8 sa za slová „a údajov z registra“ vkladá čiarka a slová „rozsah a spôsob ...

25.

§ 38 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Národná banka Slovenska vydá prevádzkový poriadok registra, ktorý upraví pravidlá a postupy ...

26.

V § 40 ods. 4 sa slová „ods. 4 písm. a) až h) a j)“ nahrádzajú slovami „ods. 4 písm. a) ...

27.

V § 50 sa odsek 1 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:

„w) uložiť banke povinnosť previesť program krytých dlhopisov alebo jeho časť na tretiu osobu, ...

28.

V § 50 ods. 2 sa za slová „správcovi na výkon nútenej správy,“ vkladajú slová „správcovi ...

29.

V § 52 ods. 3 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.

30.

V § 52 ods. 4 až 6 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

31.

V § 53 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) ochrana vkladov klientov banky a iných práv klientov banky a ochrana majiteľov krytých dlhopisov ...

32.

§ 55 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:

„(8) Ak správca banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, s náležitou odbornou starostlivosťou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 52a znie:

„52a) § 3 ods. 6 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

33.

Nadpis dvanástej časti znie: „Program krytých dlhopisov“.

34.

§ 67 až 80 vrátane nadpisov znejú:

„§ 67 Krytý dlhopis a program krytých dlhopisov (1) Krytý dlhopis je zabezpečený dlhopis podľa ...

35.

§ 81 až 88 sa vypúšťajú. Poznámka pod čiarou k odkazu 71 sa vypúšťa.

36.

V § 90 ods. 3 sa nad slovom „komore“ a nad slovom „predpisu“ odkaz „87d“ nahrádza odkazom ...

37.

V § 91 ods. 3 sa slová „hypotekárna banka aj svojmu hypotekárnemu správcovi a zástupcovi tohto ...

38.

V § 91 ods. 4 písmeno p) znie:

„p) Vojenskému spravodajstvu na účely plnenia jeho úloh podľa osobitného predpisu,86da)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 86da znie:

„86da) § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve ...

39.

V § 93 ods. 1 sa slová „hypotekárny správca “ nahrádzajú slovami „správca programu krytých ...

40.

Za § 122y sa vkladá § 122ya, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 122ya Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018 (1) Právne vzťahy a ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 101 a 102 znejú:

„101) § 3 ods. 6 a 11 a § 27f ods. 1 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. 102) ...

41.

Za § 123a sa vkladá § 123b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 123b Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2018 Zrušuje sa vyhláška Národnej banky ...

Čl. II

Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej ...

1.

V § 3 ods. 6 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „týmto ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1ba znie:

„1ba) § 55 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z. § 195a ods. 7 ...

2.

V § 6 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „vrátane pobočky zahraničnej banky2c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2c sa vypúšťa.

3.

Nadpis nad § 14 sa vypúšťa.

4.

§ 14 až 17 sa vypúšťajú.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3b, 3ba, 3c až 3e sa vypúšťajú.

5.

V § 20 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

6.

V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú slová „písm. b) a c)“.

7.

V § 20 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

8.

V § 20b sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Osobitným druhom zabezpečeného dlhopisu je krytý dlhopis vydaný bankou podľa osobitného ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3fd znie:

„3fd) § 67 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

9.

V § 25 sa vypúšťajú slová „hypotekárnych záložných listov a“.

10.

Za § 27f sa vkladá § 27g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 27g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018 Na hypotekárne záložné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) Napríklad § 122ya zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.“.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady ...

1.

V § 2 ods. 4 sa za slová „komunálnymi obligáciami,“ vkladajú slová „krytými dlhopismi podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:

„2b) § 20b ods. 2 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov. § 67 zákona ...

2.

V § 7 ods. 6 úvodnej vete sa za slová „právom k nehnuteľnosti“ vkladá čiarka a slová „bytu ...

3.

V § 12 ods. 2 písm. b) sa za slová „komunálnych obligácií“ vkladá čiarka a slová „krytých ...

Čl. IV

Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 ...

1.

Doterajší text § 17 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Na základe rozhodnutia vlády môže ministerstvo na účely reštrukturalizácie aktív Eximbanky ...

2.

V § 18 ods. 3 prvá veta znie: „Eximbanka je povinná aj bez súhlasu klienta alebo inej dotknutej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4a a 4b znejú:

„4a) Napríklad nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/867 z 18. mája 2016 o zbere podrobných ...

Čl. V

Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ...

V § 30 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a krytých dlhopisov podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) § 67 až 80 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. VI

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 ...

1.

V § 159 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i) úhrada nákladov spojených s overením informácií súvisiacich s príjmom spotrebiteľa podľa ...

Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená j) a k).

2.

§ 160 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) úhrada nákladov spojených s overením informácií súvisiacich s príjmom spotrebiteľa podľa ...

3.

V § 168 ods. 2 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:

„j) z úhrady nákladov spojených s overením informácií súvisiacich s príjmom spotrebiteľa ...

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).

4.

V § 168 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) náklady spojené s overením informácií súvisiacich s príjmom spotrebiteľa podľa § 170 ...

5.

§ 170 sa dopĺňa odsekmi 19 a 20, ktoré znejú:

„(19) Sociálna poisťovňa elektronicky overuje prostredníctvom súboru otázok súvisiacich s príjmom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 93ab až 93ade znejú:

„93adb) § 2 písm. a) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch ...

6.

Za § 293dea sa vkladá § 293eb, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 293eb Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2018 Právne vzťahy medzi Sociálnou ...

Čl. VII

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 37b znie:

„37b) § 5 písm. ah) a § 122ya ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/ 2017 ...

2.

V § 9 ods. 2 písm. n) sa za slová „podľa § 33“ vkladá čiarka a slová „suma daňového ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 57a znie:

„57a) § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

V § 32 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 122ab znie:

„122ab) § 26a zákona č. 90/2016 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.“.

4.

Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 33a Daňový bonus na zaplatené úroky (1) Daňovníkovi vzniká nárok na daňový bonus na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 132b znie:

„132b) § 1 ods. 7 zákona č. 90/2016 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.“.

5.

Nadpis § 37 znie:

„Spôsob preukazovania nároku na zníženie základu dane, zamestnaneckú prémiu, daňový bonus ...

6.

V § 37 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 131a znie:

„131a) § 122ya ods. 12 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

7.

V § 37 ods. 6 sa slová „1 až 4“ nahrádzajú slovami „1 až 5“, za slová „na zamestnaneckú ...

8.

V § 38 ods. 4 sa za slová „na zamestnaneckú prémiu“ vkladá čiarka a slová „a na daňový ...

9.

V § 38 ods. 5 prvej vete sa slová „dane a na daňový bonus“ nahrádzajú slovami „dane, na ...

10.

V § 38 ods. 6 druhej vete sa za slová „(§ 32a)“ vkladá čiarka a slová „a daňový bonus ...

11.

V § 38 ods. 7 tretia veta znie: „Daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania zamestnávateľ ...

12.

V § 39 ods. 6 sa za slovo „prémie“ vkladá čiarka a slová „alebo daňového bonusu“ sa nahrádzajú ...

13.

V § 39 ods. 9 písm. a) a b) sa za slovo „prémii“ vkladá čiarka a slová „a o daňovom bonuse“ ...

14.

V § 39 ods. 11, 14 a 15 a § 40 ods. 10 a 11 sa za slovo „bonusu“ vkladá čiarka a slová „daňového ...

15.

V § 39 ods. 15 sa za slovo „bonus“ vkladá čiarka a slová „zvýšiť alebo znížiť nárok ...

16.

V § 40 ods. 9 sa za slovo „prémie“ vkladajú slová „alebo daňového bonusu na zaplatené úroky“. ...

17.

V § 40 ods. 12 sa za slovo „bonus“ vkladá čiarka a slová „daňový bonus na zaplatené úroky“. ...

18.

V § 46a druhej vete sa za slová „podľa § 33“ vkladajú slová „alebo ak daňovník uplatňuje ...

19.

V § 47 ods. 1 druhej vete sa za slová „dane (§ 11)“ vkladá čiarka a slová „a daňový bonus ...

20.

V § 50 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 33, za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená ...

21.

Za § 52zl sa vkladá § 52zm, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 52zm Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018 (1) Ustanovenia § 9 ods. ...

Čl. VIII

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 82 ods. 7 sa za slová „hypotekárnych záložných listov78)“ vkladajú slová „a krytých ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 78 a 78a znejú:

„78) § 27g zákona č. 530/1990 Zb. v znení zákona č. 279/2017 Z. z. § 122ya zákona č. 483/2001 ...

Čl. IX

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 53b odsek 4 znie:

„(4) Hodnota hypotekárnych záložných listov39a) a krytých dlhopisov39b) vydaných jednou bankou ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 39a až 39c znejú:

„39a) § 27g zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 279/2017 Z. z. § 122ya zákona ...

2.

V § 53b ods. 8 sa slovo „listov“ nahrádza slovami „listov39a) a krytých dlhopisov39b)“.

Čl. X

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripájajú tieto slová:

„v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o ...

2.

V § 1 ods. 3 písm. a) sa za slovo „veriteľmi“ vkladajú slová „a inými veriteľmi“.

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

„1aa) Napríklad § 2 písm. b) a c), § 23 ods. 1 a § 24 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení ...

4.

V § 2 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Národná banka Slovenska môže na základe písomného návrhu dohliadaného subjektu upustiť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) Napríklad § 3 a § 7 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. ...

5.

V § 3 ods. 1 sa slovo „audítori,8)“ nahrádza slovami „štatutárni audítori,8)“ a v § 3 ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. ...

6.

V § 3 ods. 1 druhá veta znie: „Pritom orgány verejnej moci a iné osoby podľa prvej vety sú povinné ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:

„11a) Napríklad zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene ...

7.

V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) plní ďalšie úlohy zverené Národnej banke Slovenska pri dohľade nad finančným trhom, ak ...

8.

V § 5 ods. 3 sa za slovo „rozhodnutí“ vkladajú slová „alebo postupu“.

9.

V § 7 ods. 5 prvej vete a § 14 ods. 6 prvej vete sa slovo „desiatich“ nahrádza číslovkou „30“ ...

10.

V § 8 ods. 1 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ...

11.

V § 10 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová:

„ako aj iných ako písomných podkladov, ktoré sú v takom protokole uvedené, a to v listinnej ...

12.

V § 16 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Ak prílohou k žiadosti je účtovná závierka, správa audítora a výročná správa, ktoré ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:

„27a) § 1 ods. 1 písm. c) a § 23 až 23d zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

13.

V § 16 ods. 5 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „27a)“ nahrádza odkazom „5a)“.

14.

V § 16 ods. 6 sa za slovo „listiny“ vkladajú slová „a ďalšie dôkazy“.

15.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak je to účelné pre hospodárnosť, plynulosť alebo efektívnosť konania, Národná banka ...

16.

V § 17 ods. 7 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová:

„ako aj kópiu dôkazného prostriedku v elektronickej podobe na trvanlivom médiu, ktorý tvorí ...

17.

V § 18 ods. 3 štvrtej vete sa nad slovo „sídla“ a nad slovo „podnikania“ umiestňuje odkaz ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29c znie:

„29c) § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

18.

V § 18 ods. 10 sa za slovo „priezvisko“ vkladajú slová „alebo obchodné meno“.

19.

V § 21 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) účastník konania bol vyzvaný na oboznámenie sa so spisovým podkladom ku konaniu alebo na ...

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g).

20.

V § 21 ods. 1 písm. e) sa za slovo „moci“ vkladá čiarka a slová „zahraničný orgán dohľadu“. ...

21.

V § 22 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „ani nie je osobou oprávnenou konať ...

22.

V § 22 ods. 1 písm. h) sa za slovo „zákonom“ vkladá bodkočiarka a slová „Národná banka ...

23.

V § 24 ods. 3 sa za slovo „listinné“ vkladajú slová „a ďalšie“ a vypúšťajú sa slová ...

24.

V § 24 ods. 9 sa slovo „dôkazu“ nahrádza slovom „dokazovania“ a na konci sa pripája táto ...

25.

V § 25 ods. 2 časti vety pred bodkočiarkou sa za slovo „Slovenska“ vkladajú slová „na začiatku ...

26.

V § 25 ods. 3 sa za slovo „zruší“ vkladajú slová „z vlastného podnetu“ a na konci sa pripája ...

27.

V § 26 sa slová „táto lehota nemôže byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia ...

28.

§ 28 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Účastník konania je povinný informovať Národnú banku Slovenska o splnení povinnosti alebo ...

29.

V § 29 ods. 2 sa slovo „zákona“ nahrádza slovom „predpisu“, slovo „zákon“ sa nahrádza ...

30.

V § 29 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Rozsah, v akom sa rozkladom napáda prvostupňové ...

31.

V § 32 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo ak boli ...

32.

Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý znie:

„§ 34a Ustanovenia § 12 až 34 a 38 sa primerane vzťahujú aj na postup Národnej banky Slovenska ...

33.

V § 35 ods. 2 sa slovo „vydá“ nahrádza slovami „môže vydať“.

34.

V § 35c ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Na posúdenie porušenia povinnosti ako jednotlivého prípadu nie je prekážkou, ak Národná banka ...

35.

§ 35c odsek 2 znie:

„(2) Rozkazom o uložení sankcie možno podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov ...

36.

V § 35c ods. 4 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom ...

37.

V § 35e ods. 2 sa za slová „Slovenska je“ vkladá slovo „aj“ a na konci sa pripájajú tieto ...

38.

V § 35e ods. 3 sa za slová „porušovania spotrebiteľských práv“ vkladá bodkočiarka a slová ...

39.

V § 35f ods. 1 písm. a) sa suma „700 000 eur“ nahrádza sumou „1 000 000 eur“.

40.

V § 35h sa za ods. 2 vkladajú nové odseky 3 až 6, ktoré znejú:

„(3) Ak Národná banka Slovenska v jednom konaní koná a rozhoduje o uložení sankcie jednej osobe ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 7.

41.

V § 35h ods. 7 sa vypúšťajú slová „podľa § 35c alebo § 35f“.

42.

V § 35j ods. 1 sa za slovo „listiny“ vkladajú slová „a ďalšie dôkazy“.

43.

V § 35j ods. 2 sa slovo „kalendárnych“ nahrádza slovom „pracovných“.

44.

§ 35j sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Národná banka Slovenska vybaví podanie podľa § 1 ods. 3 písm. c) tak, že zhodnotí zistený ...

45.

Za § 35j sa vkladá § 35ja, ktorý znie:

„§ 35ja Národná banka Slovenska podanie podľa § 1 ods. 3 písm. c) vybaví v základnej lehote ...

46.

V § 35k sa slová „v § 35a až 35j“ nahrádzajú slovami „v § 35a až 35ja“.

47.

V § 36 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

Poznámka pod čiarou k odkazu 43 sa vypúšťa.

48.

§ 36 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Národná banka Slovenska v rámci dohľadu nad finančným trhom okrem zoznamov podľa odsekov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 43c znie:

„43c) Napríklad § 38 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

49.

V § 37 ods. 1 písm. d) text za bodkočiarkou znie:

„Národná banka Slovenska rovnakým spôsobom zverejňuje aj výroky a odôvodnenia vydaných rozhodnutí ...

50.

V § 37 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo právnická osoba“.

51.

§ 37 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Výsledkom spracovania podanej správy o porušení sa rozumie a) zistenie, či podaná správa ...

52.

Nad § 38a sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Pravidlá pre prijímanie a preskúmavanie správ o porušeniach“. ...

53.

Nadpisy pod § 38a až 38e sa vypúšťajú.

54.

V § 38a ods. 3 písm. b) sa slová „prijíma a preskúmava“ nahrádzajú slovom „spracúva“. ...

55.

Za § 38f sa vkladajú § 38g a 38h, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 38g Intervenčné opatrenia (1) Národná banka Slovenska môže za okolností a podmienok vymedzených ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 47g až 47u znejú:

„47g) Napríklad čl. 17 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 v platnom znení, čl. 42 ods. 2 nariadenia ...

56.

V § 40 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Ročné príspevky je povinný ako prispievateľ uhrádzať aj dohliadaný subjekt, ktorý má sídlo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 48a znie:

„48a) Napríklad § 4 ods. 2 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

57.

V § 40 ods. 2 prvej vete sa slová „za rovnakých podmienok“ nahrádzajú slovami „toho istého ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 49aa a 49ab znejú:

„49aa) § 3 ods. 4, 6 a 7 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 49ab) § 3 ...

58.

V § 40 ods. 3 druhá veta znie:

„Pri sadzbe pre ročné príspevky ustanovenej pevnou sumou výška ročného príspevku určená ...

59.

V § 40 ods. 4 sa slovo „ktoré“ nahrádza slovom „ktorí“ a za slová „200 eur“ sa vkladajú ...

60.

V § 40 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Základ sadzby pre ročný príspevok veriteľov oprávnených poskytovať spotrebiteľské úvery ...

Doterajšie odseky 5 až 11 sa označujú ako odseky 6 až 12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 49ba znie:

„49ba) § 2 písm. b) a § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

61.

V § 40 ods. 12 a § 41 ods. 3 sa slovo „dohode“ nahrádza slovom „prerokovaní“.

62.

V § 40a ods. 3 sa slová „ods. 6 a 8 až 10“ nahrádzajú slovami „ods. 7 a 9 až 11“.

63.

V § 43 ods. 3 sa slovo „písomnostiach“ nahrádza slovami „iných písomnostiach vyhotovených ...

64.

Za § 45e sa vkladá § 45f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 45f Prechodné ustanovenia k úpravámúčinným od 15. decembra 2017 (1) Ustanoveniami tohto ...

65.

Príloha sa dopĺňa sedemnástym a osemnástym bodom, ktoré znejú:

„17. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách ...

Čl. XI

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 83 ods. 1 písm. j) sa za slová „ods. 1“ vkladajú slová „alebo ods. 5“.

2.

§ 95 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ustanovenie odseku 3 sa nepoužije na uspokojenie veriteľa, ktorý nie je spriaznený s úpadcom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21aa znie:

„21aa) § 67 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3.

V § 176 ods. 5 sa za slovo „poisťovňu,28c)“ vkladajú slová „veriteľa podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28d znie:

„28d) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 90/2016 Z. z.“.

4.

V § 178 prvej vete text za bodkočiarkou znie:

„ak je úpadcom banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, členom veriteľského výboru je aj ...

5.

V § 195 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Na predĺženie splatnosti a podmienky splatnosti záväzkov, ak je úpadcom banka, ktorá je emitentom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:

„33) § 67 ods. 10 až 13 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/2007 Z. z.“.

6.

V § 195 odsek 6 znie:

„(6) Ak sa prevádzkovanie podniku veriteľa podľa osobitného predpisu o úveroch na bývanie28d) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33aa znie:

„33aa) § 1 ods. 6 zákona č. 90/2016 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.“.

7.

Za § 195 sa vkladá §195a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 195a Oddelená podstata majiteľov krytých dlhopisov (1) Ak je úpadcom banka, ktorá je emitentom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 33b až 33j znejú:

„33b) § 67 až 80 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 33c) § 68 zákona ...

8.

Za § 206h sa vkladá § 206i, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 206i Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018 Ak je úpadcom banka, ktorá ...

Čl. XII

Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov ...

1.

V § 1 ods. 3 písmeno a) znie:

„a)
hypotekárny úver podľa osobitného predpisu,1aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

„1aa) § 5 písm. ah) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

2.

V § 1 ods. 6 sa slová „až 14“ nahrádzajú slovami „až 15“ a slová „m), p) a u)“ sa ...

3.

V § 1 ods. 7 a § 13 ods. 2 sa slovo „w)“ nahrádza slovom „u)“.

4.

V § 4 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „a termíne konečnej splatnosti spotrebiteľského ...

5.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Ak ide o zmluvu o spotrebiteľskom úvere, ktorá odkazuje na referenčnú hodnotu podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15aa znie:

„15aa) Čl. 3 ods. 1 tretí bod nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1011 z 8. ...

6.

V § 5 ods. 2 sa číslo „5“ nahrádza číslom „6“ a slovo „termínoch“ sa nahrádza slovom ...

7.

V § 7 ods. 4 sa za slovo „úveroch“ vkladajú slová „a úveroch na bývanie podľa osobitného ...

8.

V § 7 ods. 5 až 7 sa číslo „8“ nahrádza číslom „9“.

9.

V § 7 ods. 7 sa za slová „o spotrebiteľskom úvere“ vkladajú slová „alebo o úvere na bývanie“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17aa znie:

„17aa) § 7 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

10.

V § 7 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Prevádzkovateľ registra je povinný v súčinnosti so Sociálnou poisťovňou zabezpečiť ...

Doterajšie odseky 8 až 42 sa označujú ako odseky 9 až 43.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17ab znie:

„17ab) § 170 ods. 18 a 19 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.“.

11.

V § 7 ods. 10 sa za slovo „vzniku“ vkladá čiarka a slová „a začatia“ sa nahrádzajú slovami ...

12.

V § 7 ods. 20 sa na konci pripájajú tieto slová: „a limit na podiel výšky celkovej zadlženosti ...

13.

V § 7 ods. 22 sa za slovom „odseku“ číslo „20“ nahrádza číslom „21“.

14.

V § 7 ods. 24 sa na konci pripájajú tieto slová: „a limit na podiel výšky celkovej zadlženosti ...

15.

V § 7 ods. 25 úvodnej vete sa slová „19 až 23“ nahrádzajú slovami „20 až 24“.

16.

V § 7 ods. 26 sa číslo „24“ nahrádza číslom „25“ a číslo „38“ sa nahrádza číslom ...

17.

V § 7 ods. 27 úvodnej vete sa za slovo „úver“ vkladajú slová „a pri výpočte limitu na podiel ...

18.

V § 7 odsek 28 znie:

„(28) Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky ...

19.

V § 7 ods. 29 sa za slovo „spotrebiteľa“ vkladajú slová „na účely výpočtu ukazovateľa ...

20.

V § 7 ods. 30 sa číslo „31“ nahrádza číslom „32“.

21.

V § 7 ods. 31 sa číslo „29“ nahrádza číslom „30“ a na konci sa pripája táto veta: „Limit ...

22.

V § 7 ods. 32 úvodnej vete sa slová „29 a 30“ nahrádzajú slovami „30 a 31“.

23.

V § 7 ods. 34 úvodnej vete sa slová „34, 35 a 37“ nahrádzajú slovami „35, 36 a 38“ a číslo ...

24.

V § 7 ods. 35 až 39 sa číslo „33“ nahrádza číslom „34“.

25.

V § 7 ods. 39 sa číslo „25“ nahrádza číslom „26“.

26.

V § 7 ods. 41 sa slová „19 až 39“ nahrádzajú slovami „20 až 40“ a slová „16 až 18“ ...

27.

V § 7 ods. 42 písm. a) sa slová „24 a 31“ nahrádzajú slovami „25 a 32“.

28.

V § 7 sa odsek 42 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu a metodika na výpočet tohto podielu.“. ...

29.

V § 9 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Zmluva o spotrebiteľskom úvere musí byť v záhlaví zreteľne označená názvom zmluvy, ktorý ...

30.

V § 9 ods. 2 sa vypúšťajú písmená c), e), j), z) a aa).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c), písmená f) až i) sa označujú ako písmená ...

31.

V § 9 ods. 2 písm. c) sa slová „dátum narodenia, rodné číslo a adresu trvalého pobytu spotrebiteľa“ ...

32.

V § 9 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „a termín konečnej splatnosti spotrebiteľského ...

33.

V § 9 ods. 2 písm. i) sa slová „a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov“ nahrádzajú ...

34.

§ 9 sa dopĺňa odsekmi 15 až 19, ktoré znejú:

„(15) Platnou priemernou hodnotou ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18aa znie:

„18aa) Napríklad § 1 a 1a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú ...

35.

V § 10 ods. 1 písm. a) sa slová „d), f), g), i), j), x) a aa)“ nahrádzajú slovami „c), d), ...

36.

V § 11 ods. 1 písm. b) sa slová „a) až l), s), z) a aa)“ nahrádzajú slovami „d), e), g) ...

37.

V § 11 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 10 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 2 písm. d), ...

38.

V § 11 ods. 2 sa slová „19 až 42“ nahrádzajú slovami „20 až 43“.

39.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Spotrebiteľ sa môže pred súdom domáhať určenia neplatnosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18ba znie:

„18ba) § 137 ods. c) a d) Civilného sporového poriadku.“.

40.

V § 16 ods. 2 sa za slovo „náhradu“ vkladajú slová „účelne vynaložených“ a na konci ...

41.

§ 16 sa dopĺňa odsekmi 6 až 10, ktoré znejú:

„(6) Spotrebiteľ je oprávnený požiadať veriteľa o vydanie potvrdenia na účely posúdenia následkov ...

42.

V § 20a ods. 3 písm. h) a § 20b ods. 5 písm. e) sa slová „15 až 17“ nahrádzajú slovami „16 ...

43.

V § 24 ods. 1 sa slová „16 až 42“ nahrádzajú slovami „17 až 43“ a slová „a) až z)“ ...

44.

V § 24 ods. 7 písm. h) sa slová „16 až 18“ nahrádzajú slovami „17 až 19“.

45.

V § 24a sa slová „f), g), i) až k), m) až r), u), v) a x)“ nahrádzajú slovami „d), e), g), ...

46.

Za § 25i sa vkladá § 25j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 25j Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018 (1) Každá fyzická osoba ...

47.

V prílohe č. 2 časti I písm. c) sa na konci pripájajú tieto vety:

„Ak je možné intervaly medzi dátumami použitými pri výpočtoch vyjadriť ako celé číslo v ...

48.

V prílohe č. 2 časti I písm. e) sa slová „1 až k“ nahrádzajú slovami „1 až n“.

Čl. XIII

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. ...

V § 89 ods. 11 sa za slová „hypotekárne záložné listy“ vkladá čiarka a slová „kryté ...

Čl. XIV

Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení ...

V § 59 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) zabezpečené záväzky vrátane krytých dlhopisov95) a záväzkov zo zaisťovacích derivátových ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 95 znie:

„95) § 67 až 80 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie (EÚ) č. ...

Čl. XV

Zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 1 ods. 2 písm. a) sa za slová „právom k nehnuteľnosti“ vkladá čiarka a slová „bytu ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) § 5 písm. ah) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.“.

3.

§ 1 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Na účely uplatňovania sumy daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie8a) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a až 8d znejú:

„8a) § 33a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 279/2017 Z. z. 8b) ...

4.

V § 5 sa odsek 7 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) názve referenčnej hodnoty a jej správcovi, ak je dostupná zmluva o úvere na bývanie, ktorá ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a) Čl. 3 ods. 1 tretí bod nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/1011 z 8. júna 2016 ...

5.

V § 7 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 8.

6.

V § 7 ods. 7 sa číslo „7“ nahrádza číslom „6“ a v odseku 8 sa číslo „6“ nahrádza ...

7.

V § 8 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a limit na podiel výšky celkovej zadlženosti ...

8.

V § 8 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tento limit ...

9.

V § 8 ods. 7 sa za slová „splácať úver“ vkladajú slová „a limit na podiel výšky celkovej ...

10.

V § 8 ods. 9 úvodnej vete sa za slová „úver na bývanie“ vkladajú slová „a limitu na podiel ...

11.

V § 8 odsek 10 znie:

„(10) Veriteľ je povinný na účely podľa odseku 3 použiť dostatočné, primerané a aktuálne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23aa znie:

„23aa) § 170 ods. 19 a 20 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. ...

12.

V § 8 ods. 11 sa za slová „pri posudzovaní príjmu spotrebiteľa“ vkladajú slová „na účely ...

13.

V § 8 sa odsek 16 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) limite na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu, výške tohto limitu a metodiku na výpočet ...

14.

V § 8 ods. 23 sa číslo „30“ nahrádza číslom „31“.

15.

V § 8 sa za odsek 24 vkladá nový odsek 25, ktorý znie:

„(25) Prevádzkovateľ registra je povinný v súčinnosti so Sociálnou poisťovňou zabezpečiť ...

Doterajšie odseky 25 až 36 sa označujú ako odseky 26 až 37.

16.

V § 8 ods. 28 a 29 sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „odseku 10,“.

17.

V § 8 ods. 33 úvodnej vete sa slová „33 a 35“ nahrádzajú slovami „34 a 36“ a číslo „31“ ...

18.

V § 8 ods. 34 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

19.

V § 8 ods. 34 až 37 sa číslo „32“ nahrádza číslom „33“.

20.

V § 13 ods. 8 sa slová „alebo ktoré“ nahrádzajú slovami „a ktoré“.

21.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:

„(19) Z dôvodov na strane veriteľa alebo jeho právnych nástupcov sa nemôže vynucovať predčasné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:

„41a) § 195a zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z. “.

22.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Spotrebiteľ sa môže pred súdom domáhať určenia neplatnosti zmluvy o úvere na bývanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:

„43a) § 137 ods. c) a d) Civilného sporového poriadku.“.

23.

V § 21 ods. 4 a § 22 ods. 4 sa číslo „27“ nahrádza číslom „28“.

24.

Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý znie:

„§ 26a Veriteľ podľa § 2 ods. 1 písm. a) prvého bodu okrem stavebnej sporiteľne je povinný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53a znie:

„53a) § 32 ods. 10 a § 37 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

25.

Za § 28a sa vkladá § 28b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 28b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018 (1) Povinnosť podľa § ...

26.

Zákon sa dopĺňa prílohou č. 4, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4k zákonu č. 90/2016 Z. z.
Prevziať prílohu - Vzor“.

Čl. XVI

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

a)

zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien ...

b)

zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ...

Čl. XVII

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2017 okrem čl. I bodov 1 až 33, bodu 34 [§ 67 až ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore