Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu 278/1993 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 26.11.1993
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Národné hospodárstvo, Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST32 JUD3683 DS20 EU PP85 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 278/1993 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 241/2019 a 209/2019

Legislatívny proces k zákonu 209/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o správe majetku štátu

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet a rozsah úpravy
(1)

Tento zákon upravuje správu majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej len „majetok štátu“) ...

a)
štátna rozpočtová organizácia a štátna príspevková organizácia,1)
b)
štátny fond,2)
c)
právnická osoba zriadená osobitným zákonom,3) ak na základe zákona spravuje majetok štátu,
d)
štátny orgán bez právnej subjektivity, ak podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu spravuje ...
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)
nakladanie s majetkom štátu, pri ktorom dochádza k plneniu záväzkov4) v rámci predmetu činnosti ...
b)
nakladanie s majetkom štátu, ktoré upravujú osobitné predpisy,5)
c)
hospodárenie s peňažnými prostriedkami štátu, ktoré upravuje osobitný predpis.5a)
(3)

Medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, má prednosť pred ustanoveniami tohto ...

§ 2
Majetok štátu
(1)

Na účely tohto zákona majetkom štátu sú veci vo vlastníctve Slovenskej republiky vrátane finančných ...

(2)

Slovenská republika ako právnická osoba vlastní majetok a nakladá s ním prostredníctvom správcov ...

DRUHÁ ČASŤ

SPRÁVA MAJETKU ŠTÁTU

HLAVA I
POJEM A OBSAH SPRÁVY MAJETKU ŠTÁTU

§ 3
(1)

Správa majetku štátu je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku štátu, ktorý ...

(2)

Správca je oprávnený a povinný majetok štátu užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti ...

(3)

Majetok štátu, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v ...

(4)

Majetok štátu, ktorý prechodne neslúži správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti ...

(5)

Na rozhodovanie o prebytočnosti majetku štátu, o dočasnej prebytočnosti majetku štátu a o odňatí ...

(6)

Správca majetku štátu, okrem správcu, ktorým je štátny orgán bez právnej subjektivity, je povinný ...

(7)

Správca nehnuteľného majetku štátu je povinný zabezpečiť zápis v katastri nehnuteľností podľa ...

§ 3a
Odňatie správy
(1)

Vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") môže na návrh Ministerstva financií Slovenskej ...

a)
nehnuteľný majetok štátu je pre správcu prebytočným majetkom štátu a správca s ním nenakladá ...
b)
zmena správcu alebo iný účel využívania je vo verejnom záujme.
(2)

Podnet na odňatie správy nehnuteľného majetku štátu sa predkladá ministerstvu financií. Podnet ...

a)
v ktorého prospech by tento majetok štátu mohol účelne slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu ...
b)
do ktorého pôsobnosti patrí správca, ktorému by tento majetok štátu mohol účelne slúžiť ...
(3)

Odňať správu majetku štátu nemožno v prospech správcu,

a)
ktorého správa nehnuteľného majetku štátu prešla do správy centrálneho správcu,
b)
ktorým je štátny orgán bez právnej subjektivity.
(4)

Rozhodnutie vlády o odňatí správy nehnuteľného majetku štátu obsahuje najmä označenie nehnuteľného ...

§ 3b
Centrálna správa majetku štátu
(1)

Centrálna správa majetku štátu je správa nehnuteľného majetku štátu vykonávaná centrálnym ...

(2)

Zriaďovateľ môže rozhodnúť o prechode správy nehnuteľného majetku štátu spravovaného správcom ...

a)
ktorého správcu ustanovuje osobitný predpis,
b)
ktorý je v dočasnej správe,
c)
ktorý užíva koncesionár v rozsahu, za podmienok a v lehote dohodnutej v koncesnej zmluve na uskutočnenie ...
d)
ktorý je v správe zriaďovateľa, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta ...
e)
ktorý musí spravovať správca ako prijímateľ účelových prostriedkov podľa osobitných predpisov ...
(3)

Do správy centrálneho správcu prechádza spolu s nehnuteľným majetkom štátu aj jeho príslušenstvo, ...

(4)

Užívací vzťah k nehnuteľnému majetku štátu v správe centrálneho správcu sa upraví zmluvou ...

(5)

Vypožičiavateľ je oprávnený nehnuteľný majetok štátu v centrálnej správe užívať len v ...

(6)

Po dohode zriaďovateľov je zriaďovateľ oprávnený rozhodnúť o prechode vybraného nehnuteľného ...

(7)

Centrálny správca pri umiestňovaní vypožičiavateľa prihliada na štandardnú úroveň objektov ...

a)
žiadať zmenu zmluvy o výpožičke, ak rozsah výpožičky nehnuteľného majetku štátu presahuje ...
b)
vypovedať zmluvu o výpožičke a uzavrieť novú zmluvu o výpožičke, ak je nevyhnutné z dôvodu ...
(8)

Vypožičiavateľ je oprávnený žiadať zmenu zmluvy o výpožičke, ak výpožička nehnuteľného ...

(9)

Výpovedná lehota zmluvy o výpožičke je dva mesiace a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho ...

(10)

Na rozhodovanie o spore medzi centrálnym správcom a vypožičiavateľom o rozsahu vypožičiavateľom ...

(11)

Na rozhodnutie o prechode správy nehnuteľného majetku štátu podľa odseku 2 sa nevzťahujú všeobecné ...

§ 3c
Centrálna evidencia majetku
(1)

Centrálna evidencia majetku podľa tohto zákona je verejne prístupná evidencia bytových budov, ...

a)
líniových stavieb a pozemkov zastavaných líniovými stavbami,
b)
nehnuteľného majetku štátu, ktorý slúži na plnenie úloh na úseku ochrany ústavného zriadenia, ...
c)
nehnuteľného majetku štátu a nehnuteľného majetku vo vlastníctve inej osoby, ktorý je užívaný ...
(2)

Centrálnu evidenciu majetku spravuje ministerstvo financií a obsahuje

a)
označenie správcu,
b)
identifikáciu nehnuteľného majetku štátu,
c)
údaje o úžitkovej ploche, ktorou sa rozumie
1.
výmera pozemku evidovaná v katastri nehnuteľností,
2.
súčet plochy všetkých miestností, ktoré sú využiteľné v súlade s účelom stavby,
3.
podlahová plocha bytu a podlahová plocha nebytového priestoru podľa osobitného predpisu,24)
d)
podiel užívania nehnuteľného majetku štátu správcom a podiel využívania nehnuteľného majetku ...
e)
identifikáciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve inej osoby, ktorý je užívaný správcom, údaje ...
f)
údaje o energetickej náročnosti, ak bol pre stavbu vykonaný energetický audit.
(3)

Údaje do centrálnej evidencie majetku alebo ich zmeny vkladá správca do 30 dní po vzniku skutočností ...

§ 4
(1)

Majetok štátu môže byť v spoločnej správe viacerých správcov.

(2)

Spoločná správa je podielová. Podiel vyjadruje mieru, akou sa správcovia podieľajú na právach ...

(3)

Práva a povinnosti uvedené v § 3 sa vzťahujú aj na spoločnú správu.

§ 5
(1)

Ak osobitný predpis11) neustanovuje inak, majetok štátu, ktorý prešiel do vlastníctva štátu ...

(2)

V dočasnej správe je aj majetok štátu, ktorý je záhradou12a) priľahlou k nehnuteľnému majetku ...

(3)

Dočasný správca, ktorý sa ujal dočasnej správy, vedie osobitnú evidenciu, ktorá vždy obsahuje ...

(4)

S majetkom štátu v dočasnej správe je dočasný správca povinný naložiť bezodkladne podľa tohto ...

(5)

Dočasný správca koná za štát v konaní o dedičstve, ktoré pripadlo štátu z dôvodu, že ho ...

§ 7
Spory o správu majetku štátu
(1)

Spor o tom, ktorý správca je oprávnený alebo povinný majetok štátu spravovať, je sporom o správu ...

(2)

Sporom o správu majetku štátu je aj spor medzi správcami o veľkosti ich podielov alebo o prednostnom ...

(3)

Podľa tohto zákona sa postupuje aj pri rozhodovaní sporov, v ktorých jedným z účastníkov sporu ...

(4)

Účastníci sporu sú povinní do 60 dní od vzniku sporu písomne požiadať o rozhodnutie sporu. ...

(5)

Žiadosť o rozhodnutie sporu podpísaná štatutárnym orgánom musí obsahovať opis skutkového stavu, ...

(6)

O spore rozhoduje zriaďovateľ účastníkov sporu; ak jedným z účastníkov sporu je štátny podnik, ...

(7)

Ak nedôjde k dohode medzi zriaďovateľmi alebo medzi zriaďovateľom a zakladateľom podľa odseku ...

(8)

Na rozhodnutie sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní;8) toto rozhodnutie nie je preskúmateľné ...

(9)

Rozhodnutie o spore musí obsahovať najmä označenie predmetu sporu, určenie správcu majetku štátu ...

HLAVA II
NAKLADANIE S MAJETKOM ŠTÁTU

§ 8
Ponukové konanie
(1)

Prebytočný nehnuteľný majetok štátu je správca povinný ponúknuť na prevod správy v registri ...

(2)

Správca je povinný do 15 dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk zaslať návrh zmluvy o prevode ...

(3)

Povinnosť ponúknuť prebytočný nehnuteľný majetok štátu sa nevzťahuje na prevod správy

a)
pozemku zastavaného stavbou13abf) v správe budúceho správcu vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím ...
b)
majetku štátu medzi zriaďovateľom a správcom v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ak tento majetok ...
c)
majetku štátu, ktorý by mohol budúci správca nadobudnúť podľa osobitného predpisu,13ac) ak ...
d)
podielu majetku štátu v spoločnej správe, ktorým sa realizuje prednostné právo na prevod správy ...
e)
majetku štátu zámenou správy,
f)
správcovi, ktorý nadobúda správu tohto majetku štátu na účely prípravy a realizácie koncesie ...
(4)

Správca nie je povinný ponúknuť prebytočný nehnuteľný majetok štátu iným správcom na prevod ...

a)
pozemok zastavaný stavbou13abf) vo vlastníctve kupujúceho vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím ...
b)
nehnuteľný majetok štátu, ktorý by mohol budúci nadobúdateľ nadobudnúť podľa osobitného ...
c)
majetok štátu, ktorý správca vymieňa,
d)
nehnuteľný majetok štátu odplatne do vlastníctva obce, mestskej časti hlavného mesta Slovenskej ...
(5)

Záujem o prebytočný nehnuteľný majetok štátu môže prejaviť len správca, ktorý tento majetok ...

(6)

Správcovia si z dôvodu účelnosti môžu aj vzájomne vymeniť nehnuteľný majetok štátu vo svojej ...

(7)

Odseky 5 a 6 sa nevzťahujú na správcu, ktorým je štátny orgán bez právnej subjektivity.

(8)

Ak sa prebytočný nehnuteľný majetok štátu neprevedie do správy iného správcu, správca prevedie ...

§ 8a
Osobitné ponukové konanie
(1)

Osobitné ponukové konanie sa začína dňom zverejnenia ponuky v registri. Ponuka v registri musí ...

(2)

Správca nesmie osobitné ponukové konanie vykonať spôsobom, ktorý by bránil vytvoreniu čestného ...

a)
ktorý je spriaznenou osobou9c) s iným záujemcom,
b)
ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka ...
c)
ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku, ak ju správca požadoval.
(3)

Na účely tohto zákona sa za primeranú cenu považuje všeobecná hodnota majetku stanovená podľa ...

(4)

Správca môže od záujemcu žiadať zloženie zábezpeky v peňažných prostriedkoch. Výška správcom ...

(5)

Správca je oprávnený zrušiť osobitné ponukové konanie, ak

a)
bolo príslušným orgánom začaté konanie o vyvlastnení13ac) alebo konanie o obmedzení vlastníckeho ...
b)
si to vyhradil v podmienkach osobitného ponukového konania.
(6)

Správca je povinný vyhodnotiť osobitné ponukové konanie v komisii. Členov komisie vymenúva a ...

(7)

Správca vyzve na uzavretie kúpnej zmluvy záujemcu, ktorý v osobitnom ponukovom konaní splnil určené ...

(8)

Ak žiaden záujemca nesplní určené podmienky, správca je povinný opakovať osobitné ponukové ...

(9)

Ak je predmetom prevodu stavba13abf) spolu s pozemkom, cena podľa odseku 8 nemôže byť nižšia ako ...

(10)

Ak žiaden záujemca nesplní určené podmienky a neponúkne za majetok štátu kúpnu cenu najmenej ...

(11)

Ak je predmetom ponuky na prevod vlastníctva nepredajný majetok štátu okrem budovy, ktorá je národnou ...

a)
ktorú podľa potvrdenia stavebného úradu nie je možné z dôvodu jej technického stavu riadne užívať ...
b)
ktorú nie je možné hospodárne opraviť a
c)
ktorej vlastníctvo sa nepodarilo previesť postupom podľa odsekov 8 až 10.
(12)

Predaj prebytočného majetku štátu, ktorý správca začal ponúkať v osobitnom ponukovom konaní, ...

Elektronická aukcia

§ 8aa
(1)

Ponuka prebytočného majetku štátu elektronickou aukciou je opakujúci sa proces, v ktorom sa využíva ...

(2)

Oznámenie o vyhlásení elektronickej aukcie zverejňuje správca v registri. Na základe oznámenia ...

(3)

Oznámenie o vyhlásení elektronickej aukcie v registri musí obsahovať

a)
identifikáciu majetku štátu,
b)
primeranú cenu alebo primeranú cenu zníženú podľa § 8a ods. 8, 9 alebo ods. 11,
c)
lehotu na doručovanie cenových ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako 20 pracovných dní odo dňa ...
d)
iné dôležité informácie.
(4)

Správca nesmie vyhlásenie elektronickej aukcie vykonať spôsobom, ktorý by bránil vytvoreniu čestného ...

a)
vylúčiť cenovú ponuku záujemcu,
1.
ktorý je spriaznenou osobou9c) s iným záujemcom,
2.
ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka ...
3.
ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku, ak ju správca požadoval,
b)
vyhodnotiť vyhlásenie elektronickej aukcie v komisii, ktorej členov vymenúva a odvoláva štatutárny ...
(5)

Na primeranú cenu vrátane jej zníženia, zábezpeku, zrušenie vyhlásenia elektronickej aukcie, ...

(6)

Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili určené podmienky. ...

(7)

Predaj prebytočného majetku štátu, ktorý správca začal ponúkať v elektronickej aukcii, sa musí ...

§ 8ab
(1)

Východiskovou cenou elektronickej aukcie je najvyššia cenová ponuka aspoň vo výške primeranej ...

(2)

Správca vyzve najmenej päť dní pred začatím elektronickej aukcie všetkých záujemcov, ktorých ...

a)
podmienky, za ktorých záujemcovia môžu predkladať cenové ponuky, najmä východiskovú cenu elektronickej ...
b)
informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia, ktoré vykonáva elektronickú aukciu, ...
c)
dátum a čas začatia elektronickej aukcie,
d)
dátum a čas skončenia elektronickej aukcie,
e)
čas, o ktorý sa predlžuje skončenie elektronickej aukcie po prijatí cenovej ponuky v tomto predĺženom ...
f)
iné dôležité informácie týkajúce sa elektronickej aukcie.
(3)

Trvanie elektronickej aukcie nemôže byť kratšie ako jedna hodina.

(4)

Správca

a)
je oprávnený zrušiť elektronickú aukciu, ak nesplnili dvaja záujemcovia určené podmienky,
b)
nesmie vykonávať elektronickú aukciu spôsobom, ktorý by bránil vytvoreniu čestného súťažného ...
(5)

Elektronická aukcia sa skončí uplynutím času skončenia elektronickej aukcie uvedeného vo výzve ...

(6)

Vyhodnotenie elektronickej aukcie musí obsahovať najmä

a)
identifikačné údaje správcu,
b)
východiskovú cenu,
c)
minimálnu sumu,
d)
aukčný čas,
e)
začiatok a koniec elektronickej aukcie,
f)
výsledok elektronickej aukcie vrátane identifikácie všetkých záujemcov a ich naposledy ponúknutých ...
(7)

Správca vyzve na uzavretie kúpnej zmluvy záujemcu, ktorý splnil určené podmienky a na základe ...

§ 8b
(1)

Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom štátu vrátane udeľovania súhlasu podľa ...

(2)

Na nakladanie s majetkom štátu v zahraničí je oprávnený a povinný jeho správca. Toto nakladanie ...

(3)

Na nakladanie so živými zvieratami sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona o nakladaní ...

(4)

Pri nakladaní s cennými papiermi a majetkovými podielmi v právnických osobách vo vlastníctve ...

(5)

Fyzická osoba a právnická osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov ...

§ 8c
Zriaďovateľ
(1)

Na platnosť nakladania s majetkom štátu je v prípadoch ustanovených týmto zákonom potrebný súhlas ...

(2)

Funkciu zriaďovateľa na účely tohto zákona vykonáva

a)
ústredný orgán štátnej správy,
1.
ktorý zriadil správcu,
2.
na ktorého rozpočet je zapojený správca, ktorý bol zriadený zákonom,
3.
na ktorého rozpočet je zapojený správca, ktorým je štátny orgán bez právnej subjektivity,
b)
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky voči krajským prokuratúram a okresným prokuratúram, ...
c)
Slovenská akadémia vied voči organizáciám akadémie,
d)
ministerstvo financií v prípadoch neuvedených v písmenách a) až c).
(3)

Súhlas s nakladaním s majetkom štátu podľa tohto zákona je možné udeliť len vtedy, ak správca ...

§ 8d
(1)

Register je verejne prístupná evidencia prebytočného majetku štátu ponúkaného v rámci ponukového ...

(2)

Register obsahuje

a)
identifikačné údaje správcu,
b)
identifikáciu majetku štátu,
c)
lehotu na doručenie ponúk na prevod správy,
d)
lehotu na doručenie cenových ponúk,
e)
požadovanú odplatu, primeranú cenu, primeranú cenu zníženú podľa § 8a ods. 8, 9 alebo ods. ...
f)
vyhodnotenie ponukového konania,
g)
vyhodnotenie osobitného ponukového konania vrátane identifikačných údajov všetkých záujemcov ...
h)
vyhodnotenie výsledkov vyhlásenia elektronickej aukcie,
i)
vyhodnotenie elektronickej aukcie vrátane identifikačných údajov všetkých záujemcov a ich cenových ...
j)
vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov o nájom majetku štátu vrátane identifikačných údajov ...
k)
iné dôležité informácie.
(3)

Identifikačnými údajmi sa rozumejú pri

a)
fyzických osobách meno, priezvisko a obec, v ktorej má fyzická osoba trvalý pobyt,
b)
právnických osobách názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie.
(4)

Správca je povinný zverejniť zápis údajov podľa odseku 2 písm. f) až h) v registri do piatich ...

(5)

Cenovú ponuku nemožno uplatniť prostredníctvom registra. Cenovú ponuku uplatňuje záujemca jej ...

(6)

Každý správca je povinný mať na svojom webovom sídle odkaz na register.

§ 8e

Správca nie je povinný vykonať osobitné ponukové konanie alebo elektronickú aukciu pri prevode

a)
nehnuteľného majetku štátu uvedeného v § 8 ods. 4,
b)
nezastavaného pozemku v celkovej výmere do 200 m2, ak jeho oddelením nie je ohrozená ďalšia využiteľnosť ...
c)
podielu štátu na nehnuteľnom majetku, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo spoluvlastníka,13c) ...
d)
nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce, vyššieho územného celku alebo verejnoprávnej ...
e)
nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva cudzieho štátu pre potreby diplomatického zastúpenia, ...
f)
nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva registrovaného sociálneho podniku ako formy investičnej ...
§ 8f
Nakladanie s prebytočným hnuteľným majetkom štátu
(1)

Prebytočný vymedzený hnuteľný majetok štátu je správca povinný ponúknuť na prevod správy ...

a)
výpočtová a telekomunikačná technika, ak neuplynulo viac ako dva roky od dátumu jej prvého uvedenia ...
b)
hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje podľa osobitného predpisu,9a)
c)
výrobok obranného priemyslu,9d) ktorého obstarávacia cena9a) alebo reprodukčná obstarávacia cena9a) ...
d)
iný hnuteľný majetok štátu, ako je uvedený v písmenách a) až c), ktorého obstarávacia cena9a) ...
(2)

Povinnosť ponúknuť vymedzený hnuteľný majetok štátu v registri sa nevzťahuje na prevod správy ...

a)
podielu majetku štátu v spoločnej správe, ktorým sa realizuje prednostné právo na prevod správy ...
b)
majetku štátu medzi zriaďovateľom a správcom v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ak tento majetok ...
c)
majetku štátu zámenou správy,
d)
majetku štátu správcovi, ktorý správu tohto majetku štátu nadobúda na účely prípravy a realizácie ...
e)
majetku štátu, ktorý sa daruje.
(3)

Prebytočný hnuteľný majetok štátu môže nadobudnúť len správca, ktorý tento majetok štátu ...

(4)

Správcovia si z dôvodu účelnosti môžu aj vzájomne vymeniť hnuteľný majetok štátu vo svojej ...

(5)

Ak sa prebytočný hnuteľný majetok štátu neprevedie do správy iného správcu, správca prevedie ...

a)
podielu štátu na hnuteľnom majetku v podielovom spoluvlastníctve, ktorým sa realizuje zákonné ...
b)
majetku štátu, ktorého vlastníctvo vymieňa,
c)
majetku štátu, ktorý sa daruje.
(6)

Na osobitné ponukové konanie sa vzťahujú ustanovenia § 8a ods. 1 až 4, § 8a ods. 5 písm. b), ...

(7)

Prebytočný hnuteľný majetok štátu, ktorý sa nepovažuje za vymedzený hnuteľný majetok štátu, ...

Prevod správy
§ 9
(1)

Prevod správy majetku štátu sa uskutočňuje zmluvou o prevode správy. Zmluva o prevode správy ...

(2)

Na platnosť zmluvy o prevode správy nehnuteľného majetku štátu uzavretej medzi správcom podľa ...

(3)

Správcovia môžu zmluvou o zámene správy majetku štátu vzájomne vymeniť majetok štátu vo svojej ...

(4)

Prevod správy majetku štátu medzi štátnymi rozpočtovými organizáciami je vždy bezodplatný. ...

(5)

Dohodnutá odplata za prevod správy nehnuteľného majetku štátu medzi správcom podľa § 1 ods. ...

§ 10
(1)

Pri prevode podielu majetku štátu v spoločnej správe správcov uvedených v § 1 ods.1 je správca ...

(2)

Pri prevode správy podielu majetku štátu v spoločnej správe sa postupuje podľa § 9.

Prevod vlastníctva
§ 11
(1)

Prevod vlastníctva majetku štátu sa uskutočňuje zmluvami podľa osobitných predpisov.17) Kúpne ...

(2)

Prevod nehnuteľného majetku štátu musí byť vždy odplatný, a to najmenej za primeranú cenu alebo ...

a)
obce alebo vyššieho územného celku podľa § 8a ods. 10 a § 8e písm. d),
b)
cudzieho štátu podľa § 8e písm. e),
c)
registrovaného sociálneho podniku podľa § 8e písm. f).
(3)

Kupujúci podľa § 8e písm. d) je povinný s výkonom poskytovania všeobecne prospešných služieb13ad) ...

(4)

Na platnosť darovacej zmluvy, ktorou sa prevádza nehnuteľný majetok štátu obci alebo vyššiemu ...

a)
stavbou zastavaný pozemok vo vlastníctve štátu vlastníkovi stavby; to neplatí, ak sa spolu so ...
b)
spoluvlastnícky podiel vo vlastníctve štátu inému spoluvlastníkovi tohto majetku,
c)
nehnuteľný majetok štátu určený pre potreby diplomatického zastúpenia cudzieho štátu, ak Ministerstvo ...
d)
nehnuteľný majetok štátu, ktorého primeraná cena nepresahuje 1 000 eur, ak predmetom predaja nie ...
(5)

Ak na platnosť kúpnej zmluvy nie je potrebný súhlas ministerstva financií, potvrdenie, že ide ...

(6)

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu musí byť odplatný, ak odsek 7 neustanovuje inak; vlastníctvo ...

(7)

Správca môže so súhlasom zriaďovateľa darovať hnuteľné veci vo vlastníctve štátu

a)
neziskovej organizácii13f) alebo inej právnickej osobe,13g) ktorá nie je podnikateľom, na účely ...
b)
obci alebo vyššiemu územnému celku na plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy alebo ...
c)
na účely rozvojovej spolupráce podľa osobitného predpisu18) okrem humanitárnej pomoci podľa písmena ...
d)
na účely humanitárnej pomoci v zahraničí, alebo ak to umožňuje všeobecne záväzný právny ...
(8)

Správca môže výmenou získať do svojej správy majetok, ktorý mu bude slúžiť na plnenie úloh ...

(9)

Stanovenie hodnoty vymieňaného nehnuteľného majetku sa musí vykonať podľa osobitného predpisu.13b) ...

(10)

Správca môže uzatvoriť zámennú zmluvu, ktorou výmenou dáva hnuteľný majetok štátu a súčasne ...

§ 12

Ak pri prevode majetku štátu na iné osoby boli porušené ustanovenia tohto zákona alebo iných ...

Iné spôsoby nakladania s majetkom štátu
§ 13
Nájom a výpožička
(1)

Správca môže dočasne prebytočný majetok štátu prenechať do nájmu nájomcovi nájomnou zmluvou20) ...

(2)

Nájomná zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä určenie predmetu a účelu nájmu, ...

(3)

Správca môže dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu prenechať do nájmu nájomnou zmluvou ...

(4)

Rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti sa nevydáva pri

a)
nájme nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, ktorého výmera nepresahuje 5 m2,
b)
nájme obvodových múrov, strechy alebo oplotenia na umiestnenie reklamnej stavby,20b)
c)
krátkodobom nájme alebo krátkodobej výpožičke, ktorých trvanie s tou istou osobou neprekročí ...
d)
nájme majetku štátu v dočasnej správe,
e)
nájme majetku štátu osobe poskytujúcej správcovi služby, pri ktorých správca použil postupy ...
f)
nájme prebytočného majetku štátu.
(5)

Správca nie je povinný dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu ponúknuť v registri a ...

a)
nájomcom je vlastník stavby13abf) a predmetom nájmu je pozemok zastavaný touto stavbou vrátane ...
b)
nájomcom je doterajší nájomca rodinného domu vo vlastníctve štátu vrátane pozemku zastavaného ...
c)
ide o krátkodobý nájom.
(6)

Správca nie je povinný dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu ponúknuť v registri a ...

a)
štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia,
b)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a ...
c)
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,13e) ktorý nie je podnikateľom,13g) ak preukázateľne počas ...
d)
nezisková organizácia13f) alebo iná právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom,13g) za podmienky, ...
e)
právnická osoba alebo fyzická osoba poskytujúca správcovi služby, pri ktorých je správca povinný ...
f)
škola alebo školské zariadenie zaradené najmenej jeden rok do siete škôl a školských zariadení ...
g)
registrovaný sociálny podnik a ide o formu investičnej pomoci podľa osobitného predpisu.14b)
(7)

Správca môže dočasne prebytočný majetok štátu prenechať do výpožičky zmluvou o výpožičke. ...

a)
so správcami uvedenými v § 1 ods. 1 písm. a) a b),
b)
so správcami uvedenými v § 1 ods. 1 písm. c), len ak im nehnuteľný majetok štátu bude slúžiť ...
c)
s obcou alebo vyšším územným celkom, ak im budú nehnuteľné veci štátu slúžiť na prenesený ...
d)
so školou alebo školským zariadením zaradenými najmenej jeden rok do siete škôl a školských ...
(8)

Správca môže dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu a hnuteľný majetok štátu prenechať ...

(9)

Na platnosť zmluvy o nájme nehnuteľného majetku štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva financií; ...

(10)

Nájomca alebo vypožičiavateľ môže nehnuteľný majetok štátu užívať len v rozsahu určenom ...

§ 13a
(1)

Na majetku štátu možno zriadiť a prevádzkovať len zariadenie staveniska,22) inžiniersku stavbu,22a) ...

(2)

Zariadenie staveniska možno umiestniť na pozemku vo vlastníctve štátu len na dobu nevyhnutne potrebnú. ...

(3)

Vecné bremeno na nehnuteľný majetok štátu je správca oprávnený zriadiť len v nevyhnutnom rozsahu ...

(4)

Ak osobitný zákon neustanovuje inak, na majetok štátu nemožno zriadiť záložné právo,23) okrem ...

(5)

Správca, ktorým je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky,23a) môže

a)
so súhlasom ministerstva financií použiť majetok vo vlastníctve štátu v hodnote neprevyšujúcej ...
b)
so súhlasom vlády a s predchádzajúcim súhlasom ministerstva financií použiť majetok vo vlastníctve ...
(6)

Správca nemôže poskytnúť hnuteľné veci a nehnuteľné veci vo vlastníctve štátu na účely ...

(7)

Správca nemôže previesť majetok štátu dražbou podľa osobitného predpisu.23baa)

§ 13b
(1)

Neupotrebiteľným majetkom štátu sú hnuteľné veci alebo stavby, ktoré pre svoje úplné opotrebenie ...

(2)

O neupotrebiteľnosti majetku štátu rozhoduje na základe návrhu komisie štatutárny orgán správcu ...

(3)

Neupotrebiteľný majetok štátu, ktorý môže byť využitý ako druhotná surovina, ponúkne správca ...

(4)

Postup podľa odsekov 2 a 3 sa nevzťahuje na kultúrnu pamiatku,17a) historický knižničný dokument, ...

HLAVA III
NAKLADANIE S MAJETKOM ŠTÁTU UŽÍVANÝM NA ÚČELY KONCESIE A ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI

§ 13c
(1)

Koncesný majetok je majetok štátu, ktorý užíva koncesionár v rozsahu, za podmienok a v lehote ...

(2)

Správca nesmie koncesný majetok previesť do vlastníctva iných osôb. Ak je v koncesnej zmluve dohodnutá ...

(3)

Obsahom užívania koncesného majetku podľa odseku 1 môže byť

a)
vstup na nehnuteľný majetok štátu,
b)
zriadenie stavby na pozemku vo vlastníctve štátu, ak podľa koncesnej zmluvy sa vlastníkom stavby ...
c)
prekládka a odstránenie stavby vo vlastníctve štátu,
d)
rekonštrukcia, prevádzka, údržba a oprava majetku štátu,
e)
poskytovanie služieb alebo iné komerčné využitie,
f)
prenechanie majetku štátu do nájmu, výpožičky alebo zriadenie zmluvného vecného bremena na majetok ...
g)
nakladanie s majetkom štátu, ktorý pre svoje úplné opotrebenie alebo poškodenie, zrejmú zastaranosť ...
h)
nakladanie s materiálom vyťaženým na pozemkoch vo vlastníctve štátu za podmienok ustanovených ...
(4)

Koncesionár pri užívaní koncesného majetku koná vo vlastnom mene a nemá postavenie správcu podľa ...

(5)

Koncesionár nesmie koncesný majetok použiť na zabezpečenie svojich záväzkov alebo záväzkov ...

§ 13d
(1)

Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, koncesionár môže prenechať koncesný majetok do nájmu, ...

(2)

Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, koncesný majetok, ktorý pre úplné opotrebenie alebo poškodenie, ...

§ 13e

Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, správca môže s koncesionárom uzatvoriť dohodu o splátkach ...

§ 13f
(1)

Spoločný podnik je právnická osoba, ktorú na účely realizácie koncesie 20c) založil správca ...

(2)

Správca môže so súhlasom vlády vložiť majetok štátu, ktorý spravuje, ako vklad pri založení ...

(3)

Prioritný majetok je nehnuteľný majetok štátu, ktorý vložil správca do spoločného podniku. ...

(4)

Spoločný podnik je povinný zachovať účelové určenie prioritného majetku, ktorý nadobudol do ...

(5)

Správca o prioritnom majetku vedie osobitnú evidenciu, ktorá obsahuje zoznam vecí s uvedením identifikačných ...

(6)

Oprávnenie konať za spoločný podnik vo veciach prevádzky a údržby prioritného majetku prechádza ...

(7)

Dňom zrušenia spoločného podniku likvidáciou prioritný majetok prechádza do vlastníctva štátu ...

§ 13g
(1)

Správca je oprávnený na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor23bah) prenechať ...

a)
obnovu budovy23bai) alebo stavebné úpravy budovy, ktorými sa vykonáva zásah najmä do jej obalovej ...
b)
obnovu technického zariadenia budovy,23bai)
c)
údržbu a opravy obnovenej časti budovy podľa písmena a),
d)
zriadenie, rekonštrukciu, modernizáciu alebo výmenu technických systémov vykurovania, prípravy ...
e)
prevádzku, údržbu a opravy zariadenia podľa písmen b) a d),
f)
inštaláciu merania a riadenia,
g)
zabezpečenie likvidácie zariadenia podľa písmen b) a d) podľa osobitných predpisov23bab) z dôvodov ...
(2)

Zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, ktorá umožní prenechanie majetku štátu ...

(3)

Správca je oprávnený s majetkom štátu, ktorý je predmetom zmluvy o energetickej efektívnosti ...

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 14a
(1)

Ministerstvo financií a Úrad vládneho auditu vykonávajú vládny audit dodržiavania ustanovení ...

a)
správe majetku štátu vykonávanej správcami uvedenými v § 1 ods. 1,
b)
udeľovaní súhlasu zriaďovateľmi podľa tohto zákona,
c)
dodržiavaní povinností uložených týmto zákonom pri nakladaní s majetkom štátu kupujúcimi, ...
d)
dodržiavaní povinností pri nájme alebo výpožičke majetku štátu fyzickými osobami a právnickými ...
(2)

V prípade zistenia porušenia ustanovení tohto zákona a osobitných zákonov môžu ministerstvo ...

a)
správcovi až do výšky 6 000 eur,
b)
zriaďovateľovi až do výšky 3 000 eur,
c)
fyzickej osobe alebo právnickej osobe až do výšky 15 000 eur.
(3)

Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu a možno ju uložiť do troch rokov od zistenia porušenia. ...

(4)

Na konanie o pokutách podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.8) ...

(5)

Na vládny audit podľa odseku 1 sa vzťahujú základné pravidlá vládneho auditu podľa osobitného ...

§ 14b

Správca, zriaďovateľ a ministerstvo financií sú oprávnení na účely nakladania s majetkom štátu ...

§ 14c

Ak sa môže pri nakladaní s majetkom štátu poskytnúť štátna pomoc, správca môže použiť ...

§ 15

Právnické osoby uvedené v § 1 ods. 1, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona vykonávali ...

§ 16

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používajú pojmy „právo hospodárenia s národným majetkom“ ...

§ 17

Zmluvy o nájme a výpožičke uzavreté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sú účastníci ...

§ 18
(1)

Právo trvalého užívania, ktoré vzniklo podľa doterajších právnych predpisov iným právnickým ...

(2)

Nájomca a príslušný obvodný úrad sú povinní písomne vyporiadať vzájomné vzťahy z trvalého ...

(3)

Právo trvalého užívania, ktoré vzniklo podľa doterajších právnych predpisov telovýchovným ...

(4)

Na pozemky zastavané domami vo vlastníctve bytových družstiev a pozemky priľahlé k týmto domom ...

§ 18a
(1)

Na majetok štátu v správe správcu uvedeného v § 1 ods. 1 nemožno uskutočniť konkurzné konanie ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na výkon rozhodnutia prikázaním pohľadávky odpísaním z účtu ...

§ 18b
(1)

Pri schvaľovaní zmlúv sa zmluvy uzavreté do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona posudzujú ...

(2)

Opatrenia zriaďovateľov, ktorými sa upravujú dispozičné oprávnenia správcov v ich zriaďovateľskej ...

(3)

Pri nakladaní s pohľadávkami štátu, ktoré vznikli pred 1. januárom 1994, sa postupuje podľa ...

(4)

Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona musí byť výška jednotlivých splátok podľa § ...

§ 18c
(1)

Pri schvaľovaní zmlúv uzatvorených do účinnosti tohto zákona, s výnimkou podľa odseku 2, sa ...

(2)

Nájomné zmluvy, ktoré neboli schválené podľa doterajších predpisov do 30. apríla 2001, sú ...

(3)

Opatrenia zriaďovateľov, ktorými sa upravujú dispozičné oprávnenia správcov v ich zriaďovateľskej ...

§ 18d
(1)

Rozostavané stavby, ktorých investorom je k 1. júnu 2003 okresný úrad alebo krajský úrad a ktoré ...

(2)

Dňom 1. júna 2003 prechádza do majetku obcí majetok štátu, ktorý k 1. júnu 2003 spravuje okresný ...

(3)

Dňom 1. júna 2003 prechádza do majetku obcí majetok štátu, ktorý k 1. júnu 2003 spravuje okresný ...

(4)

Dňom 1. júna 2003 prechádza do majetku vyšších územných celkov majetok štátu, ktorý k 1. ...

(5)

Na uzatváranie dohôd podľa odseku 1 sa nevzťahujú ustanovenia § 3, 8 a 11. Na platnosť uzatvorených ...

(6)

Majetok štátu uvedený v odseku 1 prechádza do majetku obce alebo vyššieho územného celku dňom ...

§ 18e
(1)

Na kúpne zmluvy, zmluvy o prevode správy, nájomné zmluvy a zmluvy o výpožičke uzatvorené pred ...

(2)

Pri prednostnej kúpe nehnuteľnosti uplatnenej podľa § 18 ods. 2 sa pri dohode o cene nehnuteľnosti ...

(3)

Opatrenia zriaďovateľov, ktorými sa upravujú dispozičné oprávnenia správcov v ich zriaďovateľskej ...

§ 18f

Majetok štátu, ktorý k 31. decembru 2003 spravuje okresný úrad podľa § 5, prechádza 1. januára ...

§ 18g

Vlastníctvo pohľadávky štátu voči zrušenej zdravotnej poisťovni27) v správe správcu v zriaďovateľskej ...

§ 18h
(1)

Majetok štátu, ktorý mal v správe krajský úrad podľa § 5 v znení účinnom pred 1. októbrom ...

(2)

Ustanovenia § 6 ods. 4 a § 6a ods. 1, 7 a 10 v znení účinnom od 1. októbra 2007 sa vzťahujú ...

(3)

Na dohody o splátkach uzatvorené pred 1. októbrom 2007 sa vzťahuje § 6a v znení účinnom pred ...

(4)

Ak bol krajský úrad k 1. júnu 2003 investorom rozostavaných stavieb, ktoré podľa osobitných predpisov25) ...

(5)

Postup podľa § 8a ods. 1 a § 8d v znení účinnom od 1. októbra 2007 sa uplatní na osobitné ponukové ...

§ 18i

Správca môže so súhlasom zriaďovateľa bezodplatne previesť hnuteľný majetok vo vlastníctve ...

§ 18k

Ustanovenia § 6 a 6a sa vzťahujú aj na pohľadávky štátu, ktoré vznikli pred 1. januárom 2011. ...

§ 18l

Na konanie začaté a neukončené rozhodnutím podľa § 14a pred 1. januárom 2011 sa vzťahujú ustanovenia ...

§ 18m
(1)

Osobitné ponukové konania, vyhlásenia elektronickej aukcie a elektronické aukcie začaté pred 1. ...

(2)

Ministerstvo financií sprístupní zverejňovanie ponúk prebytočného majetku v ponukovom konaní ...

(3)

Ak bola ponuka na nájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu zverejnená pred 1. ...

(4)

Ministerstvo financií sprístupní zverejňovanie ponúk dočasne prebytočného nehnuteľného majetku ...

(5)

Nájomné zmluvy uzavreté pred 1. decembrom 2014, ktorých predmetom je umiestnenie reklamných zariadení, ...

§ 18n
(1)

Ministerstvo financií zriadi centrálnu evidenciu majetku do 31. decembra 2015.

(2)

Správca je povinný zaevidovať stavby, byty, nebytové priestory a pozemky vo svojej správe a stavby, ...

§ 21
(1)

Zrušuje sa

a)
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 61/1986 Zb. o dočasnej správe národného majetku, ...
b)
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 119/1988 Zb. o hospodárení s národným majetkom, ...
(2)

Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona stráca účinnosť ustanovenie § 761 ods. 1 Obchodného ...

(3)

Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona stráca účinnosť ustanovenie § 876 ods. 1 Občianskeho ...

§ 21a

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 306/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva ...

§ 21b

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky ...

2.

opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 342/2001 Z. z. o úprave dispozičných ...

3.

opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 336/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení ...

4.

opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 360/2003 ...

5.

opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 388/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení ...

6.

opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 422/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení ...

7.

opatrenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 443/2003 Z. z. o úprave dispozičných ...

8.

opatrenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 171/2004 Z. z. o úprave dispozičných ...

9.

opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 318/2004 Z. z. o úprave dispozičných ...

10.

opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 624/2006 Z. z. o ...

11.

opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 521/2008 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení ...

12.

opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 620/2008 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení ...

13.

opatrenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 138/2009 Z. z. o úprave dispozičných ...

14.

opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 247/2009 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení ...

15.

opatrenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 226/2010 Z. z. o úprave ...

16.

opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 465/2010 ...

17.

opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 178/2013 Z. z. o úprave dispozičných ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Národnej rady Slovenskej ...

„§ 2a (1) Nehnuteľné veci štátu, ku ktorým zaniká právo trvalého užívania telovýchovných ...

„11b) § 18 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku ...

Čl. III

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 ...

„(5) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na právnické osoby uvedené v § 1 ods. 2 a na rozpočtové ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)  § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v ...
 • 2)  § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady ...
 • 3)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách ...
 • 4)  Napr. § 261 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník), § 488 a nasl. zákona č. 40/1964 ...
 • 5)  Napr. zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, zákon č. 427/1990 ...
 • 5a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 9a)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 9b)  Napríklad čl. 4 Ústavy Slovenskej republiky, § 62 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody ...
 • 9c)  § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9d)  § 3 písm. a) a b) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o ...
 • 10)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise ...
 • 10a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej ...
 • 10b)  Napríklad čl. 71 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ...
 • 10c)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v ...
 • 10d)  § 6 zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 11)  Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 12)  Napríklad § 135, 456 a 462 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb., § 357 Civilného ...
 • 12a)  Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 ...
 • 12aa)  Napríklad § 17 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 9 zákona č. 94/2013 ...
 • 13ab)  Napríklad čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010), zákon ...
 • 13abf)  § 43b ods. 1 a § 43c ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný ...
 • 13ac)  § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 13ad)  § 2 ods. 2 a 3 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne ...
 • 13b)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej ...
 • 13c)  Napr. § 140 Občianskeho zákonníka.
 • 13d)  § 45 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene ...
 • 13e)  Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
 • 13f)  Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 13g)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 14)  § 23 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
 • 14a)  Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 ...
 • 14b)  § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o ...
 • 15a)  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 15b)  § 18 zákona č. 315/2016 Z. z.
 • 16)  § 43 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • 16a)  Napríklad zákon č. 111/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej ...
 • 17)  § 588 a nasl., § 628 a nasl. a § 611 Občianskeho zákonníka.
 • 17a)  § 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
 • 17c)  § 602 a § 603 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka.
 • 18)  Zákon č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 18b)  Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. februára 1996 č. 41/59/1996, ktorým sa vykonávajú ...
 • 18ba)  § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 18c)  Napríklad zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 19)  § 93 ods. 1 Civilného sporového poriadku.
 • 20)  § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • 20a)  Napríklad zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy ...
 • 20aa)  § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 • 20b)  § 43a ods. 3 písm. r) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 293/2014 Z. z.
 • 20c)  Zákon č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • 22)  § 43i ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 22a)  § 43a ods. 3 písm. f), g), h) a i) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 22b)  Napríklad § 10 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, § ...
 • 23)  § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • 23a)  Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ...
 • 23aa)  § 151n Občianskeho zákonníka.
 • 23aaa)  Napríklad § 497 až 507 Obchodného zákonníka, § 36a, 68, 69 a 74 zákona č. 483/2001 Z. z. o ...
 • 23ab)  § 154 až 220 Obchodného zákonníka. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. ...
 • 23b)  § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • 23ba)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných ...
 • 23baa)  Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady ...
 • 23bab)  Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23bac)  Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 ...
 • 23bad)  § 2 ods. 2 zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty ...
 • 23bae)  Napríklad zákon č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady ...
 • 23bag)  § 19 ods. 15 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 323/2007 Z. z.
 • 23bah)  § 18 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 23bai)  Napríklad § 2 ods. 7 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení ...
 • 23baj)  § 12 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23c)  § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 24)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. ...
 • 24a)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 25)  § 2b ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona č. ...
 • 26)  § 2b, 4a a 14b zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. v znení zákona č. 447/2001 Z. ...
 • 27)  Zákon č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28)  Zákon č. 254/2007 Z. z. o zrušení krajských úradov a o zmene a doplnení zákona č. 515/2003 ...
 • 29)  § 15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a ...
 • 30)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore