Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zdravotnej starostlivosti 277/1994 účinný od 01.01.1997 do 31.05.1998

Platnosť od: 11.10.1994
Účinnosť od: 01.01.1997
Účinnosť do: 31.05.1998
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zdravotnej starostlivosti 277/1994 účinný od 01.01.1997 do 31.05.1998
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 277/1994 s účinnosťou od 01.01.1997 na základe 222/1996
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o zdravotnej starostlivosti

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Účel zákona

Tento zákon upravuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti, jej organizáciu, práva a povinnosti ...

§ 2
Zdravotná starostlivosť
(1)

Zdravotná starostlivosť je starostlivosť o ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia ľudí. Poskytuje ...

(2)

Zdravotná starostlivosť zahŕňa všetku ambulantnú aj ústavnú starostlivosť vrátane kúpeľnej ...

(3)

Ochranu zdravia ľudí upravuje osobitný zákon.1)

§ 3
Úlohy štátu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Štát utvára podmienky na to, aby sa zdravotná starostlivosť poskytovala na odbornej úrovni, plynule, ...

DRUHÁ ČASŤ

POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

§ 4
Právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Každý má právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vrátane liečiv, zdravotníckych pomôcok ...

§ 5
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti bezplatne a za úhradu
(1)

Zdravotná starostlivosť sa poskytuje osobám

a)

bezplatne na základe povinného zdravotného poistenia,2)

b)

na základe zmluvného poistenia,

c)

bezplatne z prostriedkov štátneho rozpočtu,

d)

za finančnú úhradu charitatívnych organizácií, fyzických osôb alebo právnickych osôb,

e)

za celú alebo čiastočnú úhradu osôb, ktorým sa zdravotná starostlivosť poskytuje.

(2)

Za celú alebo čiastočnú finančnú úhradu sa poskytujú

a)

zdravotná starostlivosť presahujúca rámec ustanovený osobitnými predpismi,3)

b)

vyšetrenia, prehliadky a iné výkony urobené v osobnom záujme fyzických osôb alebo v záujme právnických ...

c)

liečivá, zdravotnícke pomôcky a zdravotnícke potreby určené osobitnými predpismi,2), 3)

d)

zaopatrenie v zariadeniach ústavnej starostlivosti a zaopatrenie v detských domovoch, ak je v nich ...

e)

hygienické služby poskytnuté na žiadosť fyzických osôb alebo právnických osôb,

f)

zdravotná starostlivosť, ktorej potreba vznikla následkom činnosti liečiteľa.

(3)

Zdravotná starostlivosť za celú alebo čiastočnú finančnú úhradu sa poskytuje za podmienok, ...

(4)

Za zdravotnú starostlivosť podľa odseku 2 písm. a) poskytnutú v dôsledku pracovného úrazu alebo ...

§ 6
Práva a povinnosti osôb, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť
(1)

Osoba, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, má právo na starostlivosť podľa druhu a stupňa ...

(2)

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má osoba voči zdravotníckym pracovníkom a iným odborným ...

a)

rešpektovanie svojej telesnej a psychickej integrity,

b)

náležité poučenie najmä o povahe ochorenia, potrebných zdravotných výkonoch, o možnosti rizika ...

c)

odmietnutie podrobiť sa zdravotnej starostlivosti s výnimkou prípadov, keď podľa tohto zákona ...

d)

rozhodnutie o svojej účasti na výučbe a overovaní nových medicínskych poznatkov a metód,

e)

zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jej zdravotného stavu, o skutočnostiach ...

f)

zmiernenie utrpenia v súlade so súčasným stavom lekárskych a biomedicínskych vied, na humánnu ...

(3)

Každá osoba je povinná

a)

spolupracovať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

b)

dodržiavať liečebný režim určený lekárom,

c)

prísť na vyšetrenia a ošetrenia v termínoch určených lekárom,

d)

zúčastniť sa na zdravotnom školení a výcviku uloženom z dôvodu verejného záujmu,

e)

v prípadoch ustanovených zákonom podrobiť sa posudzovaniu zdravotnej spôsobilosti na prácu, preventívnym ...

f)

na výzvu zdravotníckeho pracovníka oznámiť také ochorenia alebo iné skutočnosti, ktoré sú ...

g)

poskytnúť alebo sprostredkovať nevyhnutnú pomoc osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí ...

(4)

Osoba, ktorá úmyselne zneužije poskytnutie zdravotnej starostlivosti, je povinná na základe rozhodnutia ...

(5)

Povinnosti osôb na úseku ochrany zdravia ľudí upravuje osobitný zákon.1)

(6)

Podrobnosti o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu a o preventívnych prehliadkach ustanoví ...

Právne vzťahy vznikajúce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

§ 7
(1)

Právny vzťah, ktorého predmetom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vzniká na základe dohody, ...

(2)

Zdravotnícke zariadenie môže odmietnuť uzavretie dohody, ak nie je odborne zamerané na poskytnutie ...

(3)

Zdravotnícke zariadenie prekročí svoje únosné pracovné zaťaženie vtedy, ak nie je schopné poskytovať ...

(4)

V prípade, ak zdravotnícke zariadenie odmietne návrh osoby na uzavretie dohody o poskytovaní zdravotnej ...

(5)

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v cudzine sa riadi právnym poriadkom toho štátu, na ktorého ...

§ 8
(1)

Osoba môže odstúpiť od dohody pred uplynutím šiestich mesiacov odo dňa uzavretia dohody, ak

a)

zmení trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo pracovisko,

b)

sa ambulantne lieči v mieste svojho prechodného pobytu alebo pracoviska, a jej zdravotný stav vyžaduje, ...

c)

zdravotnícke zariadenie prestane byť zmluvným zdravotníckym zariadením.4)

(2)

Zdravotnícke zariadenie môže odstúpiť od dohody, ak sa zmení jeho odborné zameranie alebo ak ...

(3)

Ak po uplynutí šiestich mesiacov osoba alebo zdravotnícke zariadenie od dohody neodstúpi, táto ...

§ 9

Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zaniká smrťou pacienta alebo zánikom zdravotníckeho ...

§ 10

Každé zdravotnícke zariadenie je povinné bez meškania poskytnúť zdravotnú starostlivosť každému, ...

§ 11
Liečenie v cudzine
(1)

Pacientovi možno uhradiť náklady na liečenie v cudzine vtedy, ak sa vyčerpali všetky možnosti ...

(2)

Ak pri inom ako liečebnom pobyte v cudzine uvedenom v odseku 1 vznikne občanovi Slovenskej republiky ...

§ 12
Liečenie cudzincov
a)

bezplatne alebo za čiastočnú úhradu na základe medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská ...

b)

bezplatne alebo za čiastočnú úhradu na základe zdravotného poistenia alebo zmluvného zdravotného ...

c)

za celú úhradu.

§ 13
Súhlas na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
(1)

Vyšetrovacie a liečebné výkony sa vykonávajú so súhlasom pacienta.

(2)

Na osobitne závažné vyšetrovacie alebo liečebné výkony alebo na výkony závažne meniace spôsob ...

(3)

Ak pacient napriek náležitému vysvetleniu odmieta potrebnú zdravotnú starostlivosť, lekár si ...

(4)

Za maloletého pacienta alebo pacienta s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony alebo pacienta ...

(5)

Ak sa pacientovi poskytuje zdravotná starostlivosť podľa odseku 2, za maloletého pacienta alebo ...

(6)

Ak ide o nevyhnutný a neodkladný výkon a súhlas pacienta alebo jeho zákonného zástupcu alebo ...

§ 14
Starostlivosť bez súhlasu pacienta
(1)

Vyšetrovacie a liečebné výkony vrátane ústavnej zdravotnej starostlivosti možno vykonať aj vtedy, ...

(2)

Pacienta možno bez súhlasu prevziať do ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak

a)

ide o choroby, pri ktorých možno uložiť povinné liečenie,

b)

pacient v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy alebo duševnej choroby ohrozuje ...

c)

ide o stavy, pri ktorých sú ohrozené životne dôležité funkcie a sú nutné život zachraňujúce ...

(3)

Prevzatie pacienta do ústavnej zdravotnej starostlivosti bez jeho súhlasu je zdravotnícke zariadenie ...

(4)

Ak pominú dôvody na prevzatie pacienta do ústavnej starostlivosti bez jeho súhlasu, zdravotnícke ...

§ 15
Poučenie pacienta
(1)

Lekár je povinný vhodným a preukázateľným spôsobom poučiť pacienta, prípadne osoby blízke7) ...

(2)

Lekár je povinný poskytnúť pacientovi úplné poučenie, ak

a)

sa má pacient podrobiť výkonu neliečebnej povahy,

b)

je pacient postihnutý pohlavnou chorobou, AIDS alebo iným prenosným ochorením, ktoré si vyžaduje ...

(3)

V prípade, ak si to pacient výslovne želá, lekár je povinný poskytnúť mu úplné poučenie vtedy, ...

(4)

Lekár nie je povinný poskytnúť poučenie, ak si to pacient neželá. Vyhlásenie pacienta, že si ...

(5)

Pacientovi, ktorý nie je plnoletý, je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo má obmedzenú ...

(6)

Zdravotnícki pracovníci a iní odborní pracovníci v zdravotníctve sú povinní poskytnúť pri ...

(7)

Pri zistení pohlavných chorôb, AIDS a iných prenosných ochorení, ktoré si vyžadujú opatrenia ...

(8)

Pri zistení závažnej genetickej choroby alebo pri podozrení na jej prenos lekár informuje o možnom ...

§ 16
Zdravotná dokumentácia
(1)

Všetky zdravotnícke zariadenia sú povinné viesť o pacientovi zdravotnú dokumentáciu v rozsahu ...

(2)

Zdravotná dokumentácia o pacientovi sa vedie zásadne pre potreby zdravotníckeho zariadenia, v ktorom ...

(3)

Pacient, jeho zákonný zástupca alebo osoba, ktorá má maloletého v pestúnskej starostlivosti, ...

(4)

Po smrti pacienta má právo nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie manžel, manželka, druh, družka ...

(5)

Zdravotnícke zariadenie je povinné poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní a súdom údaje ...

(6)

Zdravotnícke zariadenie je povinné poskytnúť znalcovi ustanovenému súdom údaje zo zdravotnej ...

(7)

Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa poskytujú vo forme výpisov, umožnením nahliadnutia do nej, ...

TRETIA ČASŤ

FORMY A ORGANIZÁCIA POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

§ 17
Formy zdravotnej starostlivosti
(1)

Zdravotná starostlivosť sa poskytuje ambulantne alebo ústavne formou primárnej, sekundárnej a následnej ...

(2)

Ambulantná starostlivosť sa poskytuje v ambulanciách, formou návštevnej služby, ďalej v rámci ...

(3)

Ústavná starostlivosť sa poskytuje v lôžkových zariadeniach, ak zdravotný stav pacienta vyžaduje ...

(4)

Podrobnosti o organizácii a poskytovaní primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti ...

§ 18
Primárna zdravotná starostlivosť
(1)

Primárna zdravotná starostlivosť je základná ambulantná preventívna a liečebná starostlivosť ...

(2)

Súčasťou primárnej zdravotnej starostlivosti je aj závodná preventívna zdravotná starostlivosť, ...

(3)

Lekárska služba prvej pomoci je zdravotná starostlivosť pri náhlom ochorení, zhoršení zdravotného ...

(4)

Rýchla zdravotná pomoc je zdravotná starostlivosť pri chorobných stavoch a úrazoch, pri ktorých ...

§ 19
Sekundárna zdravotná starostlivosť
(1)

Sekundárna zdravotná starostlivosť je preventívna, diagnostická a liečebná starostlivosť, ktorá ...

(2)

Starostlivosť podľa odseku l je pacientovi dostupná na základe odporúčania lekára primárnej, ...

§ 20
Následná zdravotná starostlivosť
(1)

Následná zdravotná starostlivosť nadväzuje na predchádzajúcu primárnu zdravotnú starostlivosť ...

(2)

Následná zdravotná starostlivosť sa poskytuje ako ambulantná starostlivosť alebo ústavná starostlivosť ...

§ 21
Kúpeľná starostlivosť
(1)

Kúpeľná starostlivosť je súčasťou zdravotnej starostlivosti, ktorá sa poskytuje ako priame pokračovanie ...

(2)

Kúpeľná starostlivosť, ktorá je priamym pokračovaním liečebného procesu a ktorá nadväzuje ...

(3)

Kúpeľná starostlivosť, ktorá nie je priamym pokračovaním liečebného procesu a jej účelom ...

(4)

Týmto nie je dotknuté poskytovanie kúpeľnej starostlivosti podľa predpisov o nemocenskom poistení ...

(5)

Kúpeľná starostlivosť sa poskytuje v kúpeľných liečebniach.

(6)

Podrobnejšie podmienky na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti a indikačný zoznam chorôb, pri ...

§ 22
Poskytovanie liečiv, zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb
(1)

Ak chorému neboli poskytnuté potrebné liečivá, zdravotnícke pomôcky a zdravotnícke potreby priamo ...

(2)

Predpisovať, vydávať a predávať možno len liečivá, zdravotnícke pomôcky a zdravotnícke potreby, ...

(3)

Obstarávanie, uchovávanie, kontrolu, prípravu, výdaj a predaj liečiv, zdravotníckych pomôcok ...

(4)

Lekárenská starostlivosť pre potreby zdravotníckych zariadení ústavnej starostlivosti je súčasťou ...

Zdravotnícke zariadenia

§ 23
(1)

Zdravotná starostlivosť sa poskytuje v štátnych zdravotníckych zariadeniach a neštátnych zdravotníckych ...

(2)

Zdravotnícke zariadenia primárnej zdravotnej starostlivosti, sekundárnej zdravotnej starostlivosti ...

§ 24
(1)

Zdravotníckymi zariadeniami sú

a)

ambulancie vrátane ambulancií v ústavoch sociálnej starostlivosti a ambulancií v detských domovoch, ...

b)

agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti,

c)

zdravotné strediská,

d)

špecializované zariadenia ambulantnej starostlivosti,

e)

polikliniky,

f)

nemocnice a nemocnice s poliklinikou I. typu,

g)

nemocnice s poliklinikou II. a III. typu a fakultné nemocnice,

h)

vysokošpecializované odborné ústavy,

i)

liečebne pre dlhodobo chorých a geriatrické centrá,

j)

psychiatrické liečebne a psychiatrické nemocnice,

k)

odborné liečebné ústavy,

l)

lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb,

m)

zariadenia na hromadnú výrobu liečiv,

n)

zariadenia na zásobovanie liečivami, zdravotníckymi pomôckami a zdravotníckymi potrebami,

o)

zariadenia na výchovu, výučbu a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a na prípravu ...

p)

kontrolné a referenčné zdravotnícke zariadenia,

r)

zdravotnícke vedeckovýskumné a vývojové pracoviská,

s)

kúpeľné liečebne.

(2)

Zriaďovateľom štátnych zdravotníckych zariadení uvedených v písmenách a), b), c), e), f), i) ...

(3)

Štandardy pre minimálne personálne a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych ...

(4)

Štátny zdravotný ústav je zdravotnícke zariadenie podľa osobitných predpisov.1)

§ 25
Vybavenie zdravotníckych zariadení zdravotníckou technikou
(1)

Za zdravotnícku techniku sa považujú prístroje a nástroje používané pri priamom poskytovaní ...

(2)

Zdravotnícka technika určená na poskytovanie zdravotnej starostlivosti musí spĺňať požiadavky ...

(3)

Zdravotnícke zariadenia pri nákupe alebo inom obstarávaní zdravotníckej techniky sú povinné požadovať ...

§ 26
Označenie zdravotníckeho zariadenia

Každé zdravotnícke zariadenie musí mať označenie, z ktorého jednoznačne vyplýva, kto je jeho ...

§ 27
Kontrola úrovne a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v štátnych zdravotníckych zariadeniach ...

Dozor nad dodržiavaním podmienok na prevádzku štátnych zdravotníckych zariadení a kontrolu poskytovania ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V NEŠTÁTNOM ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ

Neštátne zdravotnícke zariadenie

§ 28
(1)

Neštátnym zdravotníckym zariadením sa rozumie také zdravotnícke zariadenie, ktorého prevádzkovateľom ...

(2)

Neštátne zdravotnícke zariadenie je súčasťou siete zdravotníckych zariadení.

§ 29
Rozsah a podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti
(1)

V neštátnom zdravotníckom zariadení možno poskytovať zdravotnú starostlivosť len podľa ustanovení ...

(2)

Neštátne zdravotnícke zariadenie musí byť personálne a vecne vybavené na druh a rozsah zdravotnej ...

§ 30
Povinnosti neštátneho zdravotníckeho zariadenia
(1)

Neštátne zdravotnícke zariadenie je povinné poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa ustanovení ...

(2)

Neštátne zdravotnícke zariadenie je povinné vopred informovať pacienta alebo jeho zákonného zástupcu ...

§ 31
Povoľovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti
(1)

Neštátne zdravotnícke zariadenie poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia vydaného ...

(2)

Ministerstvo zdravotníctva vydáva povolenie na zriadenie neštátneho zdravotníckeho zariadenia, ...

(3)

V záujme zabezpečenia poskytovania potrebnej zdravotnej starostlivosti v jednotlivých územných ...

(4)

Ak je prevádzkovateľom neštátneho zdravotníckeho zariadenia fyzická osoba, musí mať odbornú ...

(5)

Ak je prevádzkovateľom neštátneho zdravotníckeho zariadenia fyzická osoba alebo právnická osoba, ...

(6)

Odborný zástupca musí byť v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu k prevádzkovateľovi ...

§ 32
Žiadosť o povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
(1)

Ministerstvo zdravotníctva alebo okresný úrad povolí poskytovanie zdravotnej starostlivosti na základe ...

(2)

Žiadosť musí obsahovať

a)

meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo a štátne občianstvo, ak je prevádzkovateľom ...

b)

druh a rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti,

c)

miesto výkonu činnosti neštátneho zdravotníckeho zariadenia vrátane nájomného vzťahu alebo ...

d)

deň začatia prevádzky neštátneho zdravotníckeho zariadenia.

(3)

K žiadosti o povolenie je prevádzkovateľ neštátneho zdravotníckeho zariadenia povinný predložiť ...

a)

stanovisko okresného úradu príslušného podľa sídla neštátneho zdravotníckeho zariadenia k ...

b)

vyjadrenie príslušnej stavovskej organizácie9) o etickej a odbornej spôsobilosti prevádzkovateľa ...

c)

kladný záväzný posudok príslušného obvodného hygienika na zriadenie a prevádzku neštátneho ...

d)

vyjadrenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o priestorovom a technickom vybavení, ak ide o prevádzkovanie ...

e)

súhlas ministerstva zdravotníctva – Inšpektorátu kúpeľov a žriediel, ak ide o prevádzkovanie ...

f)

výpis z registra trestov osoby, ktorá je štatutárnym zástupcom neštátneho zdravotníckeho zariadenia, ...

g)

doklad o založení, ak o vydanie povolenia žiada právnická osoba,

h)

stanovisko obce k začatiu činnosti neštátneho zdravotníckeho zariadenia.

§ 33
Vydávanie rozhodnutí o povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, jeho zmeny, zrušenie ...
(1)

Povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa vydáva rozhodnutím. Rozhodnutie sa zašle aj ...

(2)

Zmeny týkajúce sa údajov obsiahnutých v povolení je prevádzkovateľ zdravotnej starostlivosti ...

(3)

Orgán príslušný na vydanie povolenia môže rozhodnutie zrušiť, ak o to prevádzkovateľ požiada. ...

(4)

Orgán príslušný na vydanie povolenia povolenie zruší, ak prevádzkovateľ

a)

prestal spĺňať podmienky ustanovené na vydanie povolenia,

b)

porušuje podmienky určené v povolení,

c)

závažným spôsobom alebo opakovane porušuje predpisy o zdravotnej starostlivosti, o ochrane zdravia ...

(5)

Rozhodnutie o zmene alebo zrušení povolenia sa zašle aj orgánom, ktorým bolo zaslané rozhodnutie ...

(6)

Pri vydávaní rozhodnutí o povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ich zmene a zrušení ...

(7)

Povolenie zaniká smrťou osoby, ktorej bolo vydané, alebo jej vyhlásením za mŕtvu alebo zánikom ...

§ 34
Spôsob úhrady zdravotnej starostlivosti
(1)

Zdravotná starostlivosť v neštátnych zdravotníckych zariadeniach sa poskytuje

a)

bezplatne na základe povinného zdravotného poistenia alebo zmluvného poistenia, ak má neštátne ...

b)

za priamu úhradu od osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje, alebo na základe zmluvného ...

c)

v kombinácii uvedených spôsobov.

(2)

V prípade priamej úhrady sa cena dohodne podľa osobitných predpisov.12)

§ 35
Kontrola úrovne a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach ...

Dozor nad dodržiavaním podmienok prevádzky neštátneho zdravotníckeho zariadenia a kontrolu plnenia ...

§ 36
Poistenie zodpovednosti za škodu

Prevádzkovateľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú iným ...

PIATA ČASŤ

OSOBITNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

§ 37
Poskytovanie osobitnej zdravotnej starostlivosti
(1)

Osobitnou zdravotnou starostlivosťou je psychiatrická starostlivosť, zdravotná starostlivosť o ...

(2)

Umelé prerušenie tehotenstva upravuje osobitný predpis.13)

§ 38
Podmienky psychiatrickej starostlivosti
(1)

Osobám s príznakmi duševnej poruchy alebo duševnej choroby sa poskytne ambulantná alebo ústavná ...

(2)

Vyšetrovacie a liečebné výkony psychiatrickej starostlivosti sa uskutočňujú so súhlasom pacienta ...

(3)

Na vykonanie osobitne závažných psychiatrických zásahov alebo na výkony, ktoré by mohli závažne ...

(4)

Bez súhlasu možno prevziať pacienta do ústavnej psychiatrickej starostlivosti v prípadoch uvedených ...

(5)

V prípade, ak pacient, ktorý vzhľadom na svoj zdravotný stav ohrozuje svoje okolie, opustí zdravotnícke ...

(6)

Oznamovaciu povinnosť voči súdu má podľa § 14 ods. 3 zdravotnícke zariadenie aj vtedy, ak pacienta ...

§ 39
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobám závislým od alkoholu alebo iných návykových látok ...
(1)

Osobám závislým od alkoholu alebo iných návykových látok sa poskytuje v zdravotníckych zariadeniach ...

(2)

Osoby závislé od alkoholu alebo iných návykových látkach, ktorým bolo uložené ochranné liečenie ...

§ 40
Overovanie nových medicínskych poznatkov na človeku
(1)

Overovaním nových medicínskych poznatkov na človeku (ďalej len „overovanie“) sa na účely ...

(2)

Overovanie sa rozlišuje na zdravotne indikované overovanie a overovanie bez zdravotnej indikácie.

(3)

Overovanie nemožno vykonať, ak by ním bol ohrozený život alebo zdravie osoby zúčastnenej na overovaní. ...

(4)

Overovaním nie sú lekárske výkony, ktoré v konkrétnych prípadoch môžu zachrániť bezprostredne ...

§ 41
Podmienky na vykonanie zdravotne indikovaného overovania
(1)

Zdravotne indikovaným overovaním sa rozumie vyskúšanie liečebnej metódy na pacientovi trpiacom ...

(2)

Zdravotne indikované overovanie možno robiť na základe písomného alebo inak preukázateľného ...

(3)

Pred začatím zdravotne indikovaného overovania je potrebné pacienta úplne poučiť o všetkých ...

(4)

Poučenie a súhlas pacienta treba zaznačiť do jeho zdravotnej dokumentácie.

§ 42
Podmienky na vykonanie overovania bez zdravotnej indikácie
(1)

Overovaním bez zdravotnej indikácie sa rozumie vyskúšanie liečebnej metódy alebo liečiva na zdravej ...

(2)

Overovanie bez zdravotnej indikácie možno vykonať len na základe písomného alebo inak preukázateľného ...

(3)

Overovanie bez zdravotnej indikácie nemožno vykonať na

a)

tehotných ženách,

b)

osobách neplnoletých a osobách pozbavených spôsobilosti na právne úkony,

c)

ľudských plodoch a zárodkoch,

d)

osobách vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody,

e)

vojakoch základnej a náhradnej služby a osobách vykonávajúcich civilnú službu,

f)

cudzincoch.

(4)

Osoba, na ktorej sa má overovanie bez zdravotnej indikácie vykonať, musí byť úplne poučená o ...

§ 43
Overovanie bez zdravotnej indikácie na osobe možno robiť iba za podmienok, ak
a)

overovanie má jasný cieľ, odôvodnenie a vychádza zo všetkých doterajších teoretických a klinických ...

b)

získanie nového medicínskeho poznatku a vypracovanie novej metódy je pre spoločnosť potrebné ...

c)

overovaniu predchádzal úspešný laboratórny výskum, overovanie na zvieratách alebo iné vedecky ...

d)

možno predpokladať, že výsledok overovania presiahne závažnosť očakávaných rizík, ktoré ...

e)

možno predpokladať, že následkom overovania nedôjde k smrti, k poškodeniu zdravia s trvalými ...

f)

fyzické útrapy, psychické útrapy a obmedzenie voľnosti osoby, ktorá sa podrobuje overovaniu, budú ...

§ 44
Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú osobe pri overovaní
(1)

Zdravotnícke zariadenie zodpovedá za škodu spôsobenú osobe pri overovaní.

(2)

Zdravotnícke zariadenie vykonávajúce overovanie je povinné uzavrieť osobitnú zmluvu o poistení ...

§ 45
Odoberanie a prenos tkanív a orgánov
(1)

Odoberanie a prenos tkanív a orgánov (ďalej len „orgán“) vykonávajú zdravotnícke zariadenia ...

(2)

Orgán, ktorý bol odobratý pri lekárskom výkone, musí byť odborne biopticky vyšetrený.

(3)

Darcom na účely tohto zákona sa rozumie mŕtvy alebo živá osoba, z ktorej tela sa odoberajú orgány ...

(4)

Príjemcom na účely tohto zákona sa rozumie osoba, do ktorej tela sa vkladá orgán.

§ 46
Odoberanie a prenos orgánov z tiel živých darcov
(1)

Odobrať orgány z tela živého darcu za účelom ich prenosu do tela inej osoby v záujme liečenia ...

(2)

Živému darcovi možno odobrať orgány iba po posúdení odborným konzíliom, ktoré zváži, či ...

(3)

Orgány od živého darcu môžu odoberať len zdravotnícke zariadenia, ktoré ustanoví ministerstvo ...

(4)

Živého darcu je potrebné úplne poučiť o možných zdravotných rizikách.

(5)

Prenos orgánov z tela živého darcu do iného tela alebo ich odber na iné ciele (§ 45 ods. 3) za ...

§ 47
Odoberanie a prenos orgánov z tiel mŕtvych
(1)

Odoberať orgány z tiel mŕtvych na účely transplantácie alebo vedeckovýskumné ciele možno iba ...

(2)

Odoberať orgány z tiel mŕtvych na liečebné a vedeckovýskumné ciele možno len po posúdení odborným ...

(3)

Odber a použitie orgánu z tela mŕtveho na účely podľa § 45 ods. 3 za úhradu sú zakázané.

§ 48
Prípustnosť prenosu orgánu príjemcovi
(1)

Prípustnosť prenosu orgánu do tela príjemcu je viazaná na zdravotnú spôsobilosť príjemcu a ...

(2)

Zdravotnú spôsobilosť príjemcu posúdi odborné konzílium, ktorého členom je aj transplantujúci ...

(3)

Súhlas príjemcu na vykonanie transplantácie sa zásadne vyžaduje písomnou formou. Ak ide o príjemcu ...

§ 49
Odber krvi na transfúziu a na prípravu krvných prípravkov
(1)

Odber krvi na transfúziu a na prípravu krvných prípravkov sa vykonáva v zdravotníckych zariadeniach ...

(2)

Odber krvi možno vykonať vtedy, ak odberom krvi nenastane ohrozenie zdravotného stavu u darcu a ak ...

(3)

Darca krvi je povinný pred odberom krvi podrobiť sa potrebným vyšetreniam. Bližšie podmienky na ...

(4)

Darcom krvi môže byť osoba staršia ako 18 rokov, u ktorej nie sú kontraindikácie na odber, spôsobilá ...

ŠIESTA ČASŤ

POSTUP PRI ÚMRTÍ

§ 50
Oznámenie úmrtia
(1)

Úmrtie mimo zdravotníckeho zariadenia a nález mŕtveho tela sa musí bez meškania oznámiť lekárovi, ...

(2)

Povinnosť oznámiť úmrtie lekárovi uvedenému v odseku 1 má

a)

osoba, ktorá v čase úmrtia žila so zomrelým v spoločnej domácnosti,

b)

osoba, v ktorej byte alebo dome došlo k úmrtiu, alebo

c)

lekár, ktorý zomrelého pri úmrtí ošetroval alebo bol k nemu privolaný.

(3)

Ak niet osoby, ktorá je povinná oznámiť úmrtie podľa odsekov 1 a 2, oznamovaciu povinnosť má ...

(4)

Úmrtie v zdravotníckych zariadeniach sa bez meškania oznamuje osobám blízkym zomrelému, ak niet ...

(5)

Každý je povinný dať lekárovi, ktorý zomrelého prehliada, informácie o okolnostiach, za ktorých ...

§ 51
Prehliadka mŕtveho
(1)

Prehliadkou mŕtveho sa v súlade so súčasnými poznatkami lekárskej vedy zisťuje smrť, jej čas ...

(2)

Prehliadku mŕtveho mimo zdravotníckeho zariadenia urobí lekár, ktorému bolo úmrtie oznámené. ...

(3)

Prehliadku zomrelého v zdravotníckom zariadení urobí lekár určený vedúcim tohto zariadenia.

(4)

Prehliadku osoby, ktorá zomrela v objektoch ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov ...

(5)

Ak lekár, ktorý urobil prehliadku mŕtveho, nenariadi pitvu, je povinný bez meškania oznámiť úmrtie ...

§ 52
Určovanie momentu smrti
(1)

Osoba sa považuje za mŕtvu, ak lekár zistí, že došlo k trvalému zastaveniu dýchania a srdcovej ...

(2)

Osoba sa považuje za mŕtvu aj vtedy, ak dôjde k nezvratnému vyhasnutiu všetkých funkcií celého ...

(3)

Nezvratné vyhasnutie všetkých funkcií mozgového kmeňa alebo nezvratné zlyhanie všetkých mozgových ...

(4)

Lekár alebo odborné konzílium sú povinní ihneď spísať zápisnicu o určení momentu smrti.

(5)

Po tom, ako lekár alebo odborné konzílium určili moment smrti, nemožno na tele mŕtveho robiť ...

§ 53
Vykonávanie pitvy
(1)

Každý má právo na zachovanie telesnej integrity. Zásahy do integrity mŕtveho sa vykonávajú len ...

(2)

Pitvu mŕtveho nemožno vykonať, ak to osoba počas svojho života písomne alebo inak preukázateľným ...

(3)

Ak osoba počas svojho života odmietla pitvu svojho tela, možno ju napriek tomu vykonať v týchto ...

a)

na overenie diagnózy alebo liečebného postupu, ak je podozrenie, že mŕtvy bol chorý na prenosné ...

b)

pri podozrení na kontamináciu mŕtveho rádioaktívnymi látkami,

c)

pri náhlom úmrtí, ak príčina smrti nie je zjavná,

d)

z dôvodov ustanovených osobitnými predpismi.14)

(4)

Pitva sa môže vykonať najskôr dve hodiny po tom, ako lekár alebo odborné konzílium bezpečne ...

(5)

Pred uplynutím dvoch hodín možno vykonať pitvu mŕtveho, ak smrť bola zistená podľa § 52 ods. ...

SIEDMA ČASŤ

ZDRAVOTNÍCKI PRACOVNÍCI A INÍ ODBORNÍ PRACOVNÍCI V ZDRAVOTNÍCTVE

§ 54
Zdravotnícki pracovníci a ich spôsobilosť na výkon povolania
(1)

Úlohy zdravotníctva plnia zdravotnícki pracovníci a iní odborní pracovníci v zdravotníctve.

(2)

Zdravotníckymi pracovníkmi sú osoby, ktoré vykonávajú úkony priamo spojené so zdravotnou starostlivosťou ...

(3)

Inými odbornými pracovníkmi v zdravotníctve sú osoby, ktoré pracujú v zdravotníckych zariadeniach, ...

(4)

Bližšie podmienky na výkon zdravotníckeho povolania, odbory zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých ...

(5)

V závažných prípadoch, najmä pri hrubých nedostatkoch vo výkone zdravotníckeho povolania, ministerstvo ...

(6)

Ministerstvo zdravotníctva po prerokovaní so stavovskými organizáciami a profesiovými združeniami ...

(7)

Osoby, ktoré vykonávajú liečiteľskú činnosť, sa nepovažujú za zdravotníckych pracovníkov ...

§ 55
Právne postavenie zdravotníckeho pracovníka
(1)

Poslaním zdravotníckeho pracovníka je vykonávať zdravotnícke povolanie svedomito, statočne, s ...

(2)

Zdravotnícky pracovník je povinný

a)

poskytovať bez meškania prvú pomoc každému, ak by bez takejto pomoci bol ohrozený jeho život ...

b)

sústavne sa vzdelávať tak, aby vykonával zdravotnícke povolanie v súlade s jeho poslaním.

(3)

Zdravotnícki pracovníci a iní odborní pracovníci v zdravotníctve sú povinní zachovávať mlčanlivosť ...

(4)

Povinnosti mlčanlivosti môže zdravotníckeho pracovníka alebo iného odborného pracovníka v zdravotníctve ...

(5)

Povinná mlčanlivosť sa neporuší postúpením zdravotnej dokumentácie o pacientovi medzi lekármi ...

(6)

Povinná mlčanlivosť sa neporuší ani informovaním

a)

zdravotníckych pracovníkov a iných odborných pracovníkov v zdravotníctve, ktorí sa priamo podieľajú ...

b)

členov a pracovníkov stavovských organizácií pri vykonávaní tých právomocí a v takom rozsahu, ...

(7)

Povinnosť oznamovať určité skutočnosti uložené zdravotníckym pracovníkom osobitnými predpismi15) ...

§ 56
Výchova, výučba a ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve
(1)

V otázkach výchovy a výučby na lekárskych fakultách, na farmaceutických fakultách a na ošetrovateľských ...

(2)

Výučbové základne lekárskych fakúlt, farmaceutických fakúlt a ošetrovateľských fakúlt sú ...

(3)

Výučbové základne pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve sú kliniky Inštitútu ...

(4)

Postavenie fakultných kliník, nemocníc, fakultných lekární a ich výučbových základní upravia ...

(5)

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ktoré zahŕňa najmä špecializačnú prípravu ...

(6)

Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy organizuje ...

ÔSMA ČASŤ

STAROSTLIVOSŤ O ZÍSKAVANIE A ROZVOJ NOVÝCH POZNATKOV

§ 57
Postavenie a úlohy vedy a techniky v starostlivosti o zdravie
(1)

K hlavným predpokladom skvalitňovania zdravotnej starostlivosti patrí stály rozvoj vedy a techniky ...

(2)

Zdravotnícke zariadenia vykonávajúce výskum v oblasti lekárskych a biomedicínskych vied [§ 24 ...

§ 58

Orgány ustanovené na podporu vedy a techniky zabezpečujú účelné prideľovanie finančných prostriedkov ...

DEVIATA ČASŤ

PRÍRODNÉ LIEČEBNÉ KÚPELE A PRÍRODNÉ LIEČIVÉ ZDROJE

Prírodné liečebné kúpele

§ 59
(1)

Prírodným liečebným kúpeľom sa poskytuje osobitná ochrana a utvárajú sa priaznivé podmienky ...

(2)

Prírodné liečebné kúpele využívajú na účely kúpeľnej starostlivosti predovšetkým prírodné ...

(3)

Kúpeľná starostlivosť sa môže poskytovať len v kúpeľných liečebniach.

(4)

Hlavný predmet činnosti prírodných liečebných kúpeľov, ktorým je poskytovanie kúpeľnej starostlivosti, ...

§ 60
(1)

Prírodné liečebné kúpele zriaďuje ministerstvo zdravotníctva v mieste, kde sú prírodné liečivé ...

(2)

Žiadosť o zriadenie prírodných liečebných kúpeľov môže podať právnická osoba, ktorá chce ...

(3)

Pomenovanie, že ide o prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné zariadenie, môžu používať ...

§ 61
Kúpeľné miesto
(1)

Územie, na ktorom sa majú zriadiť prírodné liečebné kúpele, vyhlási vláda Slovenskej republiky ...

(2)

Žiadosť o vyhlásenie za kúpeľné miesto podáva obec, na ktorej území má byť kúpeľné miesto ...

(3)

Obce, ktorých územie je vyhlásené za kúpeľné miesto, sú povinné dodržiavať opatrenia na ochranu ...

(4)

Ak nie je územie vyhlásené podľa tohto zákona za kúpeľné miesto, pomenovanie kúpele sa pri ...

(5)

Kúpeľné územie a ochranné pásma sa na návrh ministerstva zdravotníctva vyznačujú v katastri ...

§ 62
Štatút kúpeľného miesta a opatrenia na ochranu prírodných liečebných kúpeľov
(1)

Štatút kúpeľného miesta vydá vláda uznesením.

(2)

V štatúte kúpeľného miesta sa vymedzí rozsah kúpeľného miesta, jeho vnútorné kúpeľné územie, ...

(3)

Ustanovenia štatútov kúpeľných miest, ako aj ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov ...

§ 63
Vnútorné kúpeľné územie
(1)

Vo vnútornom kúpeľnom území možno zriadiť a prevádzkovať len zariadenia, ktoré slúžia prevádzke ...

(2)

Vo vnútornom kúpeľnom území je zakázané

a)

nakladať s odpadom okrem zberu a zvozu odpadov,

b)

vykonávať chemický posyp komunikácií,

c)

používať prostriedky na chemickú ochranu rastlín okrem prípadov ochrany trvalých trávnatých ...

d)

intenzívne chovať zvieratá,

e)

chovať úžitkové domáce zvieratá a vodiť psy bez ochranného koša a vodiaceho remeňa,

f)

poriadať hromadné športové a rekreačné podujatia,

g)

prevádzkovať lunaparky, hracie automaty a podobné zábavné zariadenia, poriadať predajné burzy, ...

h)

stavať a prevádzkovať bytové objekty okrem nevyh-nutných pohotovostných bytových jednotiek schválených ...

i)

stavať a prevádzkovať školiace zariadenia a rekreačné zariadenia,

j)

umiestňovať a prevádzkovať predajné pulty a stánky, predávať ambulantným spôsobom okrem novinových ...

k)

umiestňovať reklamné pútače,

l)

stavať a prevádzkovať amfiteátre,

m)

táboriť v stanoch alebo obytných prívesoch,

n)

klásť ohne mimo vyhradených miest,

o)

poriadať vyhliadkové a športové lety motorovými lietadlami; tento zákaz platí aj pre lety, ktoré ...

p)

v čase od 22.00 do 6.00 hodiny vykonávať činnosť, ktorá ruší nočný pokoj,

r)

vykonávať ďalšie činnosti, ktoré budú určené v štatúte kúpeľného miesta podľa miestnych ...

(3)

Na území kúpeľného miesta mimo vnútorného kúpeľného územia možno zriaďovať a prevádzkovať ...

§ 64
Nevyhnutné dočasné ochranné opatrenia
(1)

Okrem opatrení určených na ochranu prírodných liečebných kúpeľov týmto zákonom alebo štatútom ...

(2)

Nevyhnutné dočasné ochranné opatrenia možno určiť aj na ochranu prírodných liečivých zdrojov, ...

§ 65
Prírodné liečivé zdroje, zdroje minerálnych stolových vôd a opatrenia na ich ochranu
(1)

Prírodné liečivé zdroje sú vo vlastníctve Slovenskej republiky.16) Za prírodné liečivé zdroje ...

(2)

Prírodné liečivé zdroje môžu na podnikateľskú činnosť využívať len právnické osoby alebo ...

(3)

O využití prírodných liečivých zdrojov a zdrojov minerálnych stolových vôd rozhoduje ministerstvo ...

(4)

O využití rašelín a slatín vyhlásených za prírodný liečivý zdroj môže ministerstvo zdravotníctva ...

(5)

Úpravu prírodných liečivých zdrojov a zdrojov minerálnych stolových vôd a ich produktov možno ...

(6)

Na kúpeľnú starostlivosť možno použiť len prírodné zdroje vyhlásené za prírodné liečivé ...

(7)

Na plnenie do fliaš a iných obalov a na verejnú distribúciu možno použiť len prírodné zdroje, ...

(8)

Prírodné liečivé zdroje a prírodné zdroje minerálnych stolových vôd, ktoré sú za takéto ...

(9)

Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú záujem využívať prírodné zdroje minerálnych ...

§ 66
(1)

Na ochranu prírodných liečivých zdrojov a zdrojov minerálnych stolových vôd sa ustanovujú ochranné ...

(2)

V ochranných pásmach možno vykonávať geologické práce len so súhlasom ministerstva zdravotníctva.17) ...

(3)

Ak je to potrebné, určia sa ochranné opatrenia aj mimo ochranného pásma.

(4)

Ochranné pásma pre prírodné liečivé zdroje v kúpeľných miestach a pre významné prírodné ...

(5)

Ochranné pásma sa určujú v troch stupňoch.

(6)

V ochrannom pásme prvého stupňa je zakázané

a)

nakladať s odpadom okrem zberu a zvozu odpadov,

b)

umiestňovať stavby určené pre poľnohospodársku a chemickú výrobu, vypúšťať hygienicky závadné ...

c)

vykonávať poľnohospodársku činnosť, ktorú nepovolilo ministerstvo zdravotníctva,

d)

prepravovať a skladovať jedy, ropné látky, pohonné hmoty a chemické látky, ktoré by v prípade ...

e)

zriaďovať kotolne na tekuté palivá,

f)

vykonávať chemický posyp ciest,

g)

bez povolenia ministerstva zdravotníctva vykonávať odvodňovacie a zavlažovacie práce, meliorácie, ...

h)

vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom okrem prác hydrogeologického ...

i)

vykonávať nepovolenú a neplánovanú ťažbu dreva,19) ťažiť štrk a zeminu,

j)

vykonávať inú činnosť, ktorá môže negatívne ovplyvniť chemické zloženie, výdatnosť, fyzikálne ...

(7)

V ochrannom pásme druhého stupňa je zakázané

a)

vykonávať vrty hlbšie ako šesť metrov,

b)

nakladať s odpadom okrem zberu a zvozu odpadov,

c)

vykonávať činnosť, ktorá podlieha banskému zákonu,

d)

vykonávať nepovolenú a neplánovanú ťažbu dreva,19) ťažiť štrk a zeminu,

e)

skladovať ropné látky, pohonné hmoty a nebezpečný odpad,

f)

vykonávať inú činnosť, ktorá môže negatívne ovplyvniť chemické zloženie, výdatnosť, fyzikálne ...

(8)

V ochrannom pásme tretieho stupňa sa určia opatrenia na zabezpečenie infiltračnej oblasti zdroja. ...

a)

vykonávať ťažbu dreva mimo schváleného lesného hospodárskeho plánu,19)

b)

bez súhlasu ministerstva zdravotníctva vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským ...

c)

vykonávať činnosti, ktoré môžu negatívne ovplyvniť vsakovacie pomery tejto oblasti.

§ 67
Klimatické podmienky priaznivé na liečenie

Klimatické podmienky sú priaznivé na liečenie, ak spôsobujú vhodné zmeny reaktivity alebo iných ...

§ 68
Zrušenie prírodných liečebných kúpeľov, prírodných liečivých zdrojov, prírodných zdrojov ...

Ak prírodné liečebné kúpele prestali spĺňať podmienky nevyhnutné na ich činnosť, môže ich ...

§ 69
Povinnosti orgánov, fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane prírodných liečebných kúpeľov ...
(1)

V záujme ochrany prírodných liečebných kúpeľov, prírodných liečivých zdrojov, prírodných ...

a)

orgány, ktoré sú oprávnené schvaľovať územné plány a ich doplnky, a orgány oprávnené na ...

b)

žiadateľ o stavebné povolenie vyžiadať si záväzný posudok ministerstva zdravotníctva pred vydaním ...

c)

právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú geologické práce, banskú činnosť alebo ...

d)

vlastníci a správcovia lesných porastov v kúpeľnom mieste a v ochranných pásmach prispôsobiť ...

e)

vlastníci pozemkov, na ktorých sa nachádza zdroj, pri ktorom sa podľa výsledkov hydrogeologických ...

f)

právnické osoby a fyzické osoby umožniť pracovníkom ministerstva zdravotníctva a ním povereným ...

g)

orgány, ktoré sú oprávnené schvaľovať zmenu vo využívaní nehnuteľností a zriadenie podnikov ...

h)

právnické osoby a fyzické osoby vyžiadať si stanovisko ministerstva zdravotníctva k vykonávaniu ...

(2)

Náklady spojené s obmedzením vlastníckeho práva v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. c) a ...

Ukladanie pokút

§ 70
(1)

Za porušenie povinností uložených týmto zákonom možno fyzickej osobe, ktorá vykonáva podnikateľskú ...

a)

poruší zákaz ustanovený štatútom kúpeľného miesta,

b)

poruší zákaz ustanovený v ochrannom pásme prírodných liečivých zdrojov, zdrojov prírodných ...

c)

svojvoľne vykoná činnosť ohrozujúcu alebo poškodzujúcu prírodné liečivé zdroje, zdroje prírodných ...

d)

nesplní podmienky určené v záväznom posudku, rozhodnutí alebo nevyhnutnom dočasnom ochrannom ...

e)

neohlási vykonanie geologických prác súvisiacich s vyhľadávaním prírodných liečivých zdrojov ...

f)

neohlási banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom v ochranných pásmach prírodných ...

(2)

Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, možno uložiť ...

(3)

Uložením pokuty podľa odseku 1 nie je dotknutá zodpovednosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby ...

§ 71
(1)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa štátny krajský lekár dozvedel alebo zistil ...

(2)

Pokutu ukladá štátny krajský lekár. V konaní o ukladaní pokút sa postupuje podľa osobitného ...

(3)

Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na mieru ohrozenia prírodných liečebných kúpeľov, prírodných ...

(4)

V rozhodnutí o uložení pokuty sa určí aj lehota, v ktorej sa má nedostatok odstrániť. Ak fyzická ...

(5)

Výnos z pokút je príjmom Štátneho fondu zdravia.22)

(6)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. Ak fyzická osoba alebo právnická ...

(7)

Pokutu vymáha štátny krajský lekár. V odôvodnených prípadoch môže povoliť odklad jej zaplatenia ...

DESIATA ČASŤ

ÚČASŤ STAVOVSKÝCH ORGANIZÁCIÍ, PROFESIOVÝCH ZDRUŽENÍ A OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ PRI POSKYTOVANÍ ...

§ 72
Účasť stavovských organizácií a profesiových združení
a)

udeľovaní povolení na prevádzku neštátneho zdravotníckeho zariadenia,

b)

zabezpečovaní odbornosti členov stavovských organizácií a profesiových združení na výkon povolania, ...

c)

tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti zdravotníctva,

d)

tvorbe spôsobu oceňovania výkonov zdravotnej starostlivosti, tvorbe cien liečiv, zdravotníckych ...

e)

obsadzovaní miest vedúcich pracovníkov zdravotníckych zariadení konkurzom.

§ 73
Účasť občianskych združení

Slovenský Červený kríž a občianske združenia plnia úlohy týkajúce sa zdravia ľudí podľa ...

JEDENÁSTA ČASŤ

VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY NA ÚSEKU ZDRAVOTNÍCTVA

Ministerstvo zdravotníctva

§ 74
(1)

Ministerstvo zdravotníctva ako ústredný orgán štátnej správy na úseku zdravotníctva v rámci ...

a)

vypracúva návrhy zásadných smerov a priorít rozvoja štátnej zdravotnej politiky,

b)

určuje sústavu zdravotníckych zariadení,

c)

odborne usmerňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

d)

riadi celoštátne programy zamerané na ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia,

e)

zabezpečuje koordináciu poskytovania zdravotnej starostlivosti s inými ústrednými orgánmi štátnej ...

f)

riadi a kontroluje výchovu a výučbu v zdravotníckom školstve24) a v ďalšom vzdelávaní pracovníkov ...

g)

spolupracuje s Ministerstvom školstva a vedy Slovenskej republiky v otázkach výchovy a výučby lekárov, ...

h)

stará sa o rozvoj lekárskej vedy, biomedicínskych vied, o výskumnú činnosť v zdravotníctve a ...

i)

určuje opatrenia na ochranu prírodných liečebných kúpeľov, prírodných liečivých zdrojov, ...

j)

vydáva stanoviská k výstavbe zdravotníckych zariadení a schvaľuje používanie zdravotníckej ...

k)

zabezpečuje jednotné riadenie prípravy zdravotníctva na obranu štátu,

l)

zabezpečuje spoluprácu s inými štátmi na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti,

m)

riadi a vykonáva kontrolnú činnosť.

(2)

Sústavu zdravotníckych zariadení a náplň ich činnosti ustanoví ministerstvo zdravotníctva všeobecne ...

(3)

Úlohy ministerstva zdravotníctva na úseku ochrany zdravia ľudí upravuje osobitný zákon.1)

§ 75
Na zabezpečenie celoštátneho dozoru nad opatreniami na ochranu prírodných liečebných kúpeľov ...
a)

dozerá na dodržiavanie štatútov kúpeľných miest, opatrení na ochranu prírodných liečebných ...

b)

vydáva záväzné posudky pre územné, stavebné, kolaudačné a vodohospodárske konanie, na vykonávanie ...

c)

vydáva záväzné stanovisko k vykonávaniu geologických prác súvisiacich s vyhľadávaním a ochranou ...

d)

posudzuje návrhy na vyhlásenie kúpeľných miest, návrhy na vyhlásenie prírodných zdrojov za ...

e)

sleduje hydrologické, geologické, klimatické a vegetačné pomery a na ich základe rozhoduje o ďalších ...

f)

pripravuje návrhy na rozhodnutia ministerstva o využívaní prírodných liečivých zdrojov, zdrojov ...

g)

vykonáva kontrolu nad balneotechnickými a plniarenskými zariadeniami a balneoterapeutickými prevádzkami ...

h)

vyjadruje sa k zmene vo využívaní nehnuteľností a k zriaďovaniu prevádzkarní vo vnútornom kúpeľnom ...

§ 76
Výkon miestnej štátnej správy na úseku zdravotníctva
(1)

Miestnu štátnu správu na úseku zdravotníctva vykonávajú okresné úrady a krajské úrady.

(2)

Na okresnom úrade pri výkone štátnej správy na úseku zdravotníctva štátny okresný lekár predkladá ...

a)

uloženie povinnosti zdravotníckym pracovníkom podrobiť sa overeniu potrebných vedomostí, a to ...

b)

rozhodnutia o odvolaní proti rozhodnutiam vedúcich zdravotníckych zariadení v príslušnom obvode, ...

c)

vymedzenie zdravotníckych obvodov a určenie ich sídiel,

d)

vykonanie zmeny rajonizácie po dohode s príslušnými zdravotníckymi zariadeniami.

(3)

Štátny okresný lekár ďalej

a)

plní úlohy v oblasti štatistiky podľa osobitných predpisov v spolupráci so zdravotníckymi zariadeniami ...

b)

plní ďalšie úlohy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa pokynov krajského úradu.

(4)

Na krajskom úrade pri výkone štátnej správy na úseku zdravotníctva štátny krajský lekár predkladá ...

a)

povoľovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti v neštátnych ambulanciách, zdravotných strediskách, ...

b)

vymedzenie spádového územia neštátnych zdravotníckych zariadení, ktorým vydáva povolenie na ...

c)

určenie povinností zdravotníckeho zariadenia poskytnúť zdravotnú starostlivosť osobe v prípade ...

d)

rozhodnutia o odvolaní proti rozhodnutiam okresných úradov vo veciach podľa odseku 2.

(5)

Krajský úrad ďalej najmä

a)

riadi a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy na úseku zdravotníctva na okresných úradoch, ...

b)

v spolupráci so stavovskými organizáciami a profesiovými združeniami vykonáva kontrolu v štátnych ...

c)

podieľa sa na zabezpečení jednotného riadenia prípravy zdravotníctva na obranu štátu.

§ 77
Rozhodovanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach
(1)

O právach a povinnostiach fyzických osôb, ktoré vznikajú v súvislosti s poskytovaním zdravotnej ...

(2)

Ak sa fyzická osoba nazdáva, že rozhodnutie vydané ošetrujúcim lekárom alebo osobitnou komisiou ...

(3)

Ak sa fyzická osoba nazdáva, že rozhodnutie vydané vedúcim zdravotníckeho zariadenia ako ošetrujúcim ...

(6)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na rozhodovanie v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ...

§ 78
Znalecké komisie

Na posúdenie prípadov, v ktorých vznikli pochybnosti, či sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ...

DVANÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 79
(1)

Zdravotnícke zariadenia na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, základných princípov ...

(2)

Zdravotnícke zariadenie vedie register poistencov. Je oprávnené zbierať a povinne uchovávať informácie ...

(3)

Používanie údajov informačného systému zdravotníckeho zariadenia je jeho výhradným právom ...

(4)

Pri ochrane osobných údajov pri prevádzke informačného systému sa postupuje podľa osobitných ...

§ 80
(1)

Štátnu správu na úseku zdravotníctva v ozbrojených silách, Policajnom zbore, Zbore väzenskej ...

(2)

Organizáciu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ozbrojených silách, Policajnom zbore, Zbore ...

(3)

Organizáciu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti v doprave, spojoch a verejných prácach upraví ...

(4)

Ak sú na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti alebo jej jednotného vykonávania potrebné ...

(5)

Ak je na zabezpečenie úloh pri ochrane prírodných liečebných zdrojov potrebné vykonať opatrenia ...

§ 80a

Zdravotnícke zariadenia uvedené v § 24 ods. 1 písm. m) a n), ktoré nemajú na túto činnosť povolenie ...

§ 81

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona Slovenskej národnej rady č. ...

2.

§ 9 ods. 1 až 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými ...

3.

§ 1 až 8 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1985 Zb. ...

§ 82

Tento zákon nadobúda účinnnosť 1. januárom 1995.

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.
 • 2)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, o financovaní ...
 • 3)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/1993 Z. z., ktorým sa vydáva Liečebný poriadok.
 • 4)  § 38 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z.
 • 5)  Napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 92/1994 Z. z. o Vojenskej zdravotnej poisťovni, ...
 • 6)  § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z.
 • 7)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 8)  Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov.
 • 9)  Napr. zákon Slovenskej národnej rady č. 13/1992 Zb. o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore ...
 • 10)  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych ...
 • 11)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 12)  Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.
 • 13)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona Slovenskej ...
 • 14)  Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 15)  Napr. zákon Narodnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách.
 • 16)  Článok 4 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 17)  § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom ...
 • 18)  § 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej ...
 • 19)  § 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej ...
 • 20)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia.
 • 21)  § 26 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných ...
 • 22)  § 3 písm. h) zákona Slovenskej národnej rady č. 193/1992 Zb. o Štátnom fonde zdravia v znení ...
 • 23)  Napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 84/1994 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži, o ...
 • 24)  Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších ...
 • 25)  Zákon č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
Načítavam znenie...
MENU
Hore