Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 276/2017 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 15.11.2017
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie, Správne poplatky, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 276/2017 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 276/2017 s účinnosťou od 01.01.2019

Legislatívny proces k zákonu 276/2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií ...

1.

V § 3 ods. 1 písmeno i) znie:

„i) príslušným orgánom orgán ustanovený týmto zákonom alebo osobitným predpisom, ktorý v ...

2.

V § 3 ods. 2 písm. d) sa za slová „a je potvrdená“ vkladajú slová „dokladom o ďalšom vzdelávaní ...

3.

V § 3 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).

4.

V § 4 ods. 1 sa za slovami „maturitnej skúške“ čiarka nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú ...

5.

V § 4 ods. 2 písm. c) prvom bode sa slovo „prechádzajúcim“ nahrádza slovom „predchádzajúcim“. ...

6.

V § 17 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „kvalifikáciu“ vkladajú slová „nadobudnutú v členskom ...

7.

V § 18 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

8.

Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:

„§ 18a (1) Doklad o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania vydaný v treťom ...

9.

V § 25 ods. 1 sa za slovo „vzdelaní“ vkladajú slová „alebo dokladov o odbornej kvalifikácii“. ...

10.

V § 26 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

11.

V § 26 ods. 1 písm. c) sa slová „a) až c)“ nahrádzajú slovami „a) alebo b)“.

12.

V § 26 ods. 5 úvodnej vete sa za slovami „vysoká škola“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) § 5 písm. b) a c) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení ...

13.

V § 26 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo § 32“.

14.

V § 29 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „ak sa vyžadujú,“.

15.

V § 29 ods. 4 sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „štátny jazyk“)“.

16.

V § 31 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo osvedčená kópia osvedčenia ...

17.

V § 31 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) doklady preukazujúce obsah a rozsah absolvovaného vzdelania vydané príslušným orgánom členského ...

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g).

18.

V § 31 ods. 2 písm. g) sa slovo „potvrdenie“ nahrádza slovom „protokol“ a slová „§ 18 ...

19.

V § 32 ods. 1 písm. a) sa slová „alebo o“ nahrádzajú čiarkou.

20.

V § 32 ods. 1 písm. b) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.

21.

V § 32 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
uložení kompenzačného opatrenia.“.

22.

V § 32 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Ak v priebehu rozhodovania príslušný orgán zistí, že sú splnené podmienky podľa § 26, ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 6 a 7.

23.

V § 32 ods. 7 sa slová „c) a e)“ nahrádzajú slovami „c), d) a f)“.

24.

V § 33 ods. 1 úvodnej vete sa slová „vedecko-pedagogických tituloch, umelecko-pedagogických tituloch ...

25.

V § 33 ods. 1 písm. b) sa slová „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ...

26.

V § 33 ods. 3 písm. f) sa za slovo „o“ vkladá slovo „ukončenom“.

27.

V § 36 ods. 1 sa za slovo „vydaného“ vkladajú slová „školou zriadenou iným štátom na území ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:

„3b) § 23 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene ...

28.

V § 36 ods. 4 písm. e), § 43 a § 56 ods. 2 a 5 sa slová „štát pôvodu“ vo všetkých tvaroch ...

29.

V § 39 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania“ ...

30.

V § 39 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
doklad o zaplatení správneho poplatku.“.

31.

V § 44 ods. 3 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Konanie o vydaní európskeho ...

32.

V § 46 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).

33.

V § 49 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja a vysokej školy vo veciach ...

34.

V § 49 ods. 1 písm. d) treťom bode sa slová „odbornej kvalifikácii“ nahrádzajú slovom „vzdelaní“. ...

35.

V § 51 ods. 2 písm. b) a e), § 56 ods. 4 a § 58 ods. 1 až 5 sa slová „členský štát pôvodu“ ...

36.

V § 52 ods. 1 úvodnej vete sa za slovami „správneho orgánu“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou ...

37.

V § 52 ods. 3 a ods. 5 prvej vete sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „priestupkov“ ...

38.

V § 55 odsek 3 znie:

„(3) Žiadateľ nemusí preukazovať ovládanie štátneho jazyka, ak úspešne vykonal maturitnú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a) § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku ...

39.

V § 55 ods. 5 posledná veta znie: „Najmenej jeden člen komisie je kvalifikovaný odborník na výkon ...

40.

V § 57 ods. 2 sa vypúšťajú slová „vyžadované na výkon príslušného povolania“.

41.

V § 60 sa za slovo „únie“ vkladá slovo „a“ a číslo „35“ sa nahrádza číslom „39“. ...

42.

V § 62 písm. a) sa vypúšťa slovo „a“.

43.

§ 62 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) podrobnosti o obsahu, priebehu a hodnotení doplňujúcej skúšky, zložení skúšobnej komisie ...

44.

Za § 64 sa vkladá § 64a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 64a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018 Konania o uznaní dokladu ...

45.

Príloha sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

1.

V § 66e odsek 2 znie:

„(2) Na účely tohto zákona sa rozumie a) osobou spoločenstva fyzická osoba, ktorá je štátnym ...

2.

V § 66g ods. 2 sa za slová „odbornej praxe“ vkladajú slová „alebo rozhodnutím o uznaní odbornej ...

3.

V § 66h odseky 2 až 4 znejú:

„(2) Odbornou praxou na účely tohto zákona sa rozumie skutočné a zákonné vykonávanie príslušnej ...

4.

V § 66h ods. 5 sa slovo „štyroch“ nahrádza slovom „dvoch“.

5.

V § 66i ods. 1 písm. a), § 66j ods. 1 písm. a) a § 66k ods. 1 písm. a) sa vypúšťa odkaz 42b ...

6.

V § 66j ods. 1 písm. d) sa za slová „zárobkovo činná osoba“ vkladajú slová „alebo v postavení ...

7.

V § 66m ods. 2 poslednej vete sa za slová „spolu s“ vkladá slovo „osvedčeným“.

8.

V § 66m odsek 4 znie:

„(4) Žiadosť, ktorá obsahuje iný doklad ako doklad o vzdelaní, predloží Ministerstvo vnútra ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 42b znie:

„42b) § 26 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných ...

9.

V § 66m ods. 6 sa slovo „štyroch“ nahrádza slovom „dvoch“ a za slovo „doručenia“ sa ...

10.

§ 66m sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Na uznávanie odbornej kvalifikácie sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.42d)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 42d znie:

„42d) Zákon č. 422/2015 Z. z. v znení zákona č. 276/2017 Z. z.“.

11.

Za § 80ab sa vkladá § 80ac, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 80ac Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018 Konania o uznaní odbornej ...

12.

V prílohe č. 1 Remeselné živnosti por. č. 24 Strechár sa v stĺpci Zoznam vkladá slovo „I.“. ...

13.

V prílohe č. 1 Remeselné živnosti por. č. 34 znie:

„34. Manikúra III“. ...

14.

Príloha č. 1 Remeselné živnosti sa dopĺňa por. č. 35, ktoré znie:

„35. Pedikúra“. ...

15.

V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 214 - Ostatné por. č. 53 v stĺpci Preukaz spôsobilosti ...

16.

V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 214 - Ostatné sa za poradové číslo 53 vkladá poradové ...

„53a. Wellness masérske služby Osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenie o úplnej ...

17.

Príloha č. 5 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V prílohe I. časti Všeobecná správa Položke 2 písmená e) až i) znejú:

„e) Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a sa vypúšťa.

2.

V prílohe I. časti Všeobecná správa Položke 2 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré ...

„j) Vydanie potvrdenia o spôsobilosti vykonávať príslušné regulované povolanie alebo regulované ...

Doterajšie písmená j) až n) sa označujú ako písmená k) až o).

3.

V prílohe I. časti Všeobecná správa Položke 2 časti Oslobodenie sa slovo „e)“ nahrádza slovom ...

4.

V prílohe I. časti Všeobecná správa Položke 2 časti Poznámky prvom bode sa slovo „n)“ nahrádza ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem čl. II bodov 15 a 16, ktoré nadobúdajú ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore