Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 275/2006 účinný od 01.01.2019 do 30.04.2019


Platnosť od: 20.05.2006
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 30.04.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolné orgány, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST17 JUD7 DS16 EU PP5 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 275/2006 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 313/2018

Legislatívny proces k zákonu 313/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje

a)
práva a povinnosti povinných osôb v oblasti vytvárania, prevádzkovania, využívania a rozvoja ...
b)
základné podmienky na zabezpečenie integrovateľnosti a bezpečnosti informačných systémov verejnej ...
c)
postup pri vydávaní elektronického odpisu údajov z informačných systémov verejnej správy a výstupu ...
(2)

Zákon sa nevzťahuje na informačné systémy verejnej správy, ktoré sa týkajú zabezpečenia obrany ...

§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
informačným systémom funkčný celok zabezpečujúci cieľavedomú a systematickú informačnú činnosť ...
b)
informačným systémom verejnej správy informačný systém v pôsobnosti povinnej osoby ako správcu ...
c)
informačnou činnosťou získavanie, zhromažďovanie, spracúvanie, sprístupňovanie, poskytovanie, ...
d)
úsekom verejnej správy vecná oblasť, v ktorej právomoci, práva a povinnosti povinných osôb, ...
e)
agendou verejnej správy súhrn prác a výkonov povinnej osoby na príslušnom úseku verejnej správy, ...
f)
životnou situáciou udalosť v živote fyzickej osoby alebo v životnom cykle právnickej osoby, ktorá ...
g)
číselníkom zoznam prípustných hodnôt údajového prvku, z ktorého sa hodnota preberá na základe ...
h)
základným číselníkom číselník vedený centrálne prostredníctvom centrálneho metainformačného ...
i)
infraštruktúrou technologicko-komunikačné prostredie zabezpečujúce najmä implementáciu a prevádzkovanie ...
j)
integrovanou infraštruktúrou koordinovane budovaná a prevádzkovaná infraštruktúra zabezpečujúca ...
k)
centrálnou informačnou infraštruktúrou nadrezortné informačné systémy v správe Úradu podpredsedu ...
l)
technologickou infraštruktúrou sústava vzájomne prepojených technických prostriedkov a programových ...
m)
komunikačnou infraštruktúrou káblové, bezdrôtové, optické a iné prepojenia, pasívne prepojovacie ...
n)
metainformačným systémom verejnej správy informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ...
o)
centrálnym metainformačným systémom verejnej správy informačný systém verejnej správy, ktorého ...
p)
nadrezortným informačným systémom verejnej správy informačný systém verejnej správy, ktorý ...
q)
neverejnou časťou informačného systému verejnej správy časť informačného systému verejnej ...
r)
službami verejnej správy výkon právomocí, práv a povinností povinných osôb, ktorých rozsah ...
s)
elektronickou službou verejnej správy elektronická forma komunikácie s povinnými osobami pri vybavovaní ...
t)
Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy dokument definujúci najmä organizačné, technické ...
u)
Govnetom vládna dátová sieť orgánov verejnej správy predstavujúca časť integrovanej infraštruktúry; ...
v)
webovou stránkou verejne on-line dostupné miesto na internete sprístupňované prostredníctvom webového ...
w)
webovým sídlom ucelený súbor webových stránok v správe jednej povinnej osoby, pričom webové ...
x)
službami vo verejnom záujme výkon právomocí, práv a povinností povinných osôb, ktorých rozsah ...
y)
verejnými službami činnosti povinnej osoby, ktorých rozsah a spôsob výkonu ustanovuje osobitný ...
z)
elektronickým systémom zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov on-line informačný systém ...
aa)
jednotným referencovateľným identifikátorom množina znakov tvoriacich jednotným spôsobom identifikátor ...
(2)

Register1b) je informačným systémom verejnej správy.

§ 3
Povinné osoby
(1)

Za vytváranie, správu a rozvoj informačného systému verejnej správy zodpovedá povinná osoba, ...

(2)

Informačnú činnosť vykonáva povinná osoba, ktorá je správcom alebo prevádzkovateľom informačného ...

(3)

Povinnými osobami na účely tohto zákona sú

a)
ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy,2)
b)
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad ...
c)
obce a vyššie územné celky,
d)
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Kancelária ...
e)
právnické osoby v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti povinných osôb uvedených ...
f)
komory regulovaných profesií a komory, na ktoré je prenesený výkon verejnej moci s povinným členstvom,2a) ...
g)
fyzické osoby a iné právnické osoby, ako sú uvedené v písmenách a) až f) okrem Národnej banky ...
h)
záujmové združenie právnických osôb DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, ...
(4)

Povinné osoby uvedené v odseku 3, ktoré sú správcami, sú povinné

a)
vypracovať a aktualizovať koncepciu rozvoja informačných systémov verejnej správy (ďalej len ...
b)
zabezpečovať plynulú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku informačných systémov verejnej správy, ...
c)
zabezpečovať informačný systém verejnej správy proti zneužitiu,
d)
sprístupňovať verejnosti údaje z informačných systémov verejnej správy, ak osobitný predpis ...
e)
sprístupňovať alebo na požiadanie poskytnúť bezplatne iným povinným osobám údaje z informačných ...
f)
prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej správy bezodkladne sprístupňovať ...
g)
prednostne používať integrovanú infraštruktúru určenú na prevádzku informačných systémov ...
h)
poskytovať súčinnosť ministerstvu pri výkone jeho právomocí ustanovených týmto zákonom,
i)
zabezpečovať, aby bol informačný systém verejnej správy v súlade so štandardmi informačných ...
j)
spravovať príslušné registre a zabezpečiť ich zverejnenie podľa osobitných predpisov,4)
k)
poskytovať úradu podpredsedu vlády prostredníctvom elektronickej služby verejnej správy vybrané ...
(5)

Povinné osoby uvedené v odseku 3, ktoré sú správcami, sú oprávnené poveriť povinnú osobu, ...

(6)

Povinné osoby sú ďalej povinné

a)
spolupracovať s príslušnými správcami pri tvorbe koncepcií a v ich súčinnosti zabezpečovať ...
b)
administratívne spravovať príslušné číselníky a zabezpečiť ich zverejnenie podľa osobitných ...
c)
bezodkladne nahlasovať ministerstvu zmeny úsekov verejnej správy a agend verejnej správy základného ...
d)
zabezpečovať informáciu alebo údaj, ktorý fyzická osoba alebo právnická osoba musí doložiť ...
e)
zverejniť adresu elektronickej podateľne na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené a ak využívajú ...
f)
zabezpečiť tvorbu informačného obsahu o svojej činnosti pre verejnosť a tento zverejňovať a ...
(7)

Povinná osoba určená za gestora základného číselníka je povinná

a)
vydať základný číselník, ktorého je gestorom, a to zverejnením prostredníctvom centrálneho ...
b)
riadne spravovať základný číselník, ktorého je gestorom, a udržiavať ho aktuálny.
(8)

Za obce, ktoré využívajú informačný systém dátového centra obcí,4ab) plní povinnosti podľa ...

§ 3a
Koncepcia
(1)

Koncepcia je dokument vypracovaný správcom pre ním spravované informačné systémy verejnej správy, ...

(2)

Koncepciu predkladá správca ministerstvu na schválenie najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím ...

(3)

Ministerstvo schváli koncepciu najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa jej doručenia, ak je v súlade ...

§ 4
Ministerstvo
(1)

Ministerstvo na úseku informačných systémov verejnej správy

a)
vypracúva, aktualizuje a spravidla v päťročných intervaloch predkladá vláde Slovenskej republiky ...
b)
usmerňuje tvorbu koncepcie povinných osôb uvedených v § 3 ods. 3 a schvaľuje koncepciu povinných ...
c)
vydáva štandardy; po dohode s ministerstvom ich vydávajú aj povinné osoby, ktoré vydávajú štandardy ...
d)
sleduje stav a hodnotí rozvoj informačných systémov verejnej správy a o výsledkoch informuje vládu ...
e)
koordinuje budovanie informačných systémov verejnej správy na národnej a medzinárodnej úrovni, ...
f)
vydáva, zverejňuje a spravuje jednotné referencovateľné identifikátory, zoznam základných číselníkov, ...
g)
riadi, koordinuje a metodicky usmerňuje činnosť integrovaných obslužných miest4aa).
(2)

Ministerstvo

a)
je správcom integrovanej infraštruktúry, centrálneho metainformačného systému verejnej správy ...
b)
zverejňuje na ústrednom portáli štandardy, rozhodnutia, iné dokumenty a informácie týkajúce ...
c)
konzultuje návrhy dokumentov, ktoré majú dosah na informačné systémy verejnej správy so zainteresovanými ...
d)
kontroluje dodržiavanie povinností ustanovených týmto zákonom; vykonávaním niektorých činností ...
e)
prijíma opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a ukladá sankcie za porušenie povinností ustanovených ...
f)
riadi a koordinuje informačnú bezpečnosť informačných systémov verejnej správy,
g)
určuje gestora základného číselníka, okrem základného číselníka životných situácií a ...
h)
poskytuje gestorovi základného číselníka súčinnosť pri prístupe k centrálnemu metainformačnému ...
(3)

Zoznam základných číselníkov obsahuje názov základného číselníka, kód základného číselníka, ...

(4)

Gestor základného číselníka sa určuje jeho zverejnením v zozname základných číselníkov a ...

(5)

Ak úsek verejnej správy alebo agenda verejnej správy, ktorých sa základný číselník týka, patria ...

a)
určí, ktorý z gestorov základného číselníka je hlavným gestorom základného číselníka a ...
b)
povinnosť podľa § 3 ods. 7 písm. a) a povinnosť riadne spravovať základný číselník plní ...
c)
povinnosti poskytovať do základného číselníka údaje a udržiavať ho aktuálny plnia hlavný ...
d)
ministerstvo plní povinnosť podľa odseku 2 písm. h) vo vzťahu k hlavnému gestorovi aj vedľajším ...
(6)

Zamestnanci ministerstva a osoby poverené vykonávaním činností podľa odseku 2 písm. d) sú povinné ...

(7)

Osoby podľa odseku 6 zbavuje mlčanlivosti minister financií Slovenskej republiky.

§ 4a
Úrad podpredsedu vlády
(1)

Úrad podpredsedu vlády vykonáva správu, prevádzku a rozvoj Govnetu.

(2)

Úrad podpredsedu vlády zabezpečuje úlohy národného prevádzkovateľa centrálnej informačnej ...

§ 6
Štandardy
(1)

Štandardom je súbor pravidiel spojených s vytváraním, rozvojom a využívaním informačných systémov ...

(2)

Štandardy sa vzťahujú najmä na

a)
technické prostriedky, infraštruktúru a systém procesného riadenia,
b)
programové prostriedky, ktorými sú operačné prostredie, databázové prostredie, kancelárske programy, ...
c)
údaje, registre1b), číselníky,
d)
formáty výmeny údajov.
(3)

Integrovateľnosť informačných systémov verejnej správy tvorí súhrn právnych, technických, ...

§ 7
Vydávanie elektronického odpisu údajov z informačných systémov verejnej správy a výstupu z informačných ...
(1)

Z informačných systémov verejnej správy vydávajú povinné osoby, ktoré sú prevádzkovateľmi ...

(2)

Elektronický odpis je súhrn údajov z informačného systému verejnej správy v elektronickej podobe ...

(3)

Výstup je súhrn údajov z informačného systému verejnej správy v listinnej podobe, ktorý je vytvorený ...

(4)

Výstup vydáva na požiadanie aj osvedčujúca osoba, ak to umožňujú technické podmienky na strane ...

(5)

Z neverejných častí informačných systémov verejnej správy vydávajú povinné osoby podľa odseku ...

(6)

Elektronický odpis z neverejných častí informačných systémov verejnej správy možno vydať aj ...

§ 8
Povinnosti povinnej osoby podľa § 7 ods. 1 pri vydávaní elektronického odpisu alebo výstupu
(1)

Povinná osoba podľa § 7 ods. 1 je povinná zistiť totožnosť osoby žiadajúcej o vydanie elektronického ...

(2)

Povinná osoba podľa § 7 ods. 1 zodpovedá za súlad elektronického odpisu s aktuálnym stavom údajov ...

(3)

Ak to umožňujú technické podmienky povinnej osoby podľa § 7 ods. 1, odošle osvedčujúcej osobe ...

(4)

Z neverejných častí informačných systémov verejnej správy povinná osoba podľa § 7 ods. 1 odošle ...

(5)

Osvedčujúca osoba je povinná zabezpečiť spracúvanie údajov a ich ochranu podľa osobitných predpisov.11) ...

§ 9b
Posudzovanie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov
(1)

Posudzovanie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov vykonáva osoba ...

(2)

Posudzovateľ systému zberu je povinný vykonávať posudzovanie elektronického systému zberu vyhlásení ...

(3)

Ak žiadosť o posúdenie systému zberu neobsahuje náležitosti uvedené v prílohe, ministerstvo ...

(4)

Žiadosť o posúdenie systému zberu, ktorá obsahuje náležitosti uvedené v prílohe, ministerstvo ...

(5)

Ak elektronický systém zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov spĺňa požiadavky podľa ...

(6)

Ak elektronický systém zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov nespĺňa požiadavky podľa ...

(7)

Náklady spojené s posudzovaním elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov ...

(8)

Ak posudzuje elektronický systém zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov znalec alebo znalecký ...

§ 10
Správne delikty
(1)

Ministerstvo uloží pokutu

a)
od 10 000 eur do 35 000 eur povinnej osobe, ktorá je správcom, ak poruší povinnosti ustanovené ...
b)
od 2 000 eur do 25 000 eur povinnej osobe, ktorá je správcom, ak poruší povinnosti ustanovené v ...
c)
od 2 000 eur do 35 000 eur,
1.
povinnej osobe podľa § 7 ods. 1, ak poruší povinnosti ustanovené v § 8,
2.
povinnej osobe, ktorá je správcom, ak poruší povinnosti ustanovené v § 3 ods. 4 písm. f) až ...
3.
posudzovateľovi systému zberu, ak poruší povinnosti ustanovené v § 9b.
(2)

Pri ukladaní pokuty ministerstvo prihliadne najmä na závažnosť, spôsob, trvanie, následky protiprávneho ...

(3)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. ...

(4)

Pri opätovnom porušení povinností možno pokutu uložiť opakovane; to neplatí na pokutu podľa ...

(5)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do ...

§ 11
Spoločné ustanovenia
(1)

Všeobecný predpis o správnom konaní12) sa vzťahuje len na ukladanie pokút podľa § 10.

(2)

Správca majetku štátu13) môže hnuteľný majetok štátu tvoriaci hardvérové a softvérové vybavenie ...

§ 12
Prechodné ustanovenie

Informačné systémy, ktoré sú v prevádzke do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, musia sa najneskôr ...

§ 12a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2010
(1)

Ustanovenia § 3 ods. 4 písm. a) a i) v znení účinnom od 1. februára 2010 sa vzťahujú na povinné ...

(2)

Povinné osoby zriadené alebo založené po 1. februári 2010 sú povinné predložiť koncepciu do ...

(3)

Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 1. februáru 2010 sa ukončí podľa ustanovení ...

§ 12b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2013

Konania o uložení pokuty za porušenie povinností podľa § 5 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) a ...

§ 12c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019

V súvislosti s prechodom kompetencií z Úradu vlády Slovenskej republiky na úrad podpredsedu vlády ...

§ 13
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a)
štandardy,
b)
základný číselník životných situácií a základný číselník úsekov verejnej správy a agend ...
(2)

Všeobecne záväzný právny predpis podľa odseku 1 sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

§ 14
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme,

2.

vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 283/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti ...

Čl. II

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 18 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f ), ktoré znie:

„f)
na rozvoj informačno-komunikačných technológií a súvisiacich služieb.“.

2.

V § 18 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Návrh na viazanie rozpočtových prostriedkov podľa odseku 2 písm. f) na rozvoj informačno-komunikačných ...

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

Čl. III

Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 1 odsek 2 znie:

„(2) V uzavretých systémoch sa tento zákon použije, ak sa účastníci uzavretého systému nedohodnú ...

2.

V § 1 sa vypúšťa odsek 3.

3.

V § 2 písm. j) sa na konci pripájajú slová: „uzavretým systémom nie je informačný systém ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 2 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene ...

4.

V § 2 písmeno y) znie:

„y) elektronickou podateľňou technické zariadenie slúžiace najmä na prijímanie, odosielanie ...

5.

V § 5 odsek 1 znie:

„(1) V styku s orgánmi verejnej moci alebo orgánmi verejnej správy sa používa elektronický podpis ...

6.

V § 5 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

Čl. IV - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2006 okrem § 3 ods. 2 písm. a), ktorý nadobúda účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r.v z. Béla Bugár v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 275/2006 Z. z.

  VZOR

  Prevziať prílohu - Vzor

  Žiadosť o posúdenie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších ...
 • 1a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov ...
 • 1aa)  § 7 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a ...
 • 1b)  § 49 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z.
 • 2)  § 3 a § 21 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej ...
 • 2a)  Napríklad § 29 až 35 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej ...
 • 2b)  Napríklad zákon č. 610/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3)  Napríklad zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 4)  Napríklad zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
 • 4a)  Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 4aa)  § 7 zákona č. 305/2013 Z. z.
 • 4ab)  § 9a zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
 • 4c)  Napríklad zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 4d)  § 10 zákona č. 305/2013 Z. z.
 • 5)  § 4 a 4a zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 6)  § 9 zákona č. 215/2002 Z. z.
 • 7)  Napríklad zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi ...
 • 8)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ...
 • 9)  Napríklad zákon č. 311/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Napríklad zákon č. 311/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. v znení ...
 • 11)  Napríklad zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch ...
 • 11a)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 11b)  Čl. 6 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 211/2011.
 • 11c)  Príloha č. IV k nariadeniu (EÚ) č. 211/2011.
 • 12)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 13)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore