Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 267/2022 účinný od 01.08.2022 do 31.12.2022

Platnosť od: 23.07.2022
Účinnosť od: 01.08.2022
Účinnosť do: 31.12.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Zdravotné poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 267/2022 účinný od 01.08.2022 do 31.12.2022
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 267/2022 s účinnosťou od 01.08.2022

Legislatívny proces k zákonu 267/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 287/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 82/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 213/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 358/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 67/2022 Z. z., zákona č. 102/2022 Z. z. a zákona č. 125/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 odsek 3 znie:

„(3)
Neodkladná zdravotná starostlivosť (ďalej len „neodkladná starostlivosť“) je zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú z jej základných životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť, ktorej bezprostredné neliečenie by mohlo viesť k ohrozeniu jej života alebo zdravia, alebo spôsobuje náhle zmeny správania a konania, pod ktorých vplyvom osoba bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Neodkladná starostlivosť je aj taká zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje pri pôrode a pri vyšetrení, diagnostike a liečbe rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy, ak existuje dôvodné podozrenie, že osoba môže byť zdrojom takejto rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia, ak si zdravotný stav tejto osoby vyžaduje poskytovanie neodkladnej starostlivosti počas prepravy do zdravotníckeho zariadenia alebo medzi zdravotníckymi zariadeniami, neodkladná preprava darcu ľudského orgánu alebo príjemcu ľudského orgánu, ak si ich zdravotný stav vyžaduje poskytovanie neodkladnej starostlivosti počas prepravy, neodkladná preprava zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú činnosti súvisiace s odberom ľudského orgánu, ak by odklad ich prepravy mohol ohroziť život alebo zdravie príjemcu ľudského orgánu alebo by mohol viesť k nezvratnému poškodeniu ľudského orgánu určeného na transplantáciu, a neodkladná preprava ľudského orgánu určeného na transplantáciu, ak by odklad prepravy tohto ľudského orgánu mohol ohroziť život alebo zdravie príjemcu ľudského orgánu alebo by mohol viesť k nezvratnému poškodeniu tohto ľudského orgánu. Neodkladnú prepravu vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby.1)“.

2.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 36 až 39, ktoré znejú:

„(36)
Podporný tím je pomocný orgán ošetrujúceho lekára zriaďovaný v zariadení ústavnej starostlivosti, ktorý môže zabezpečovať osobe sociálnu pomoc2bb) s cieľom zmierňovania sociálnych dôsledkov zdravotnej situácie tejto osoby v súvislosti s jej hospitalizáciou alebo jej prepustením z ústavnej starostlivosti podľa potreby osoby určenej ošetrujúcim lekárom a duchovnú službu2bc) s cieľom uspokojovania duchovných potrieb tejto osoby.

(37)
Dlhodobá zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe s obmedzenou funkčnosťou, ktorej bola určená choroba, pre ktorú jej bola poskytnutá akútna zdravotná starostlivosť alebo neodkladná starostlivosť alebo pre ktorú možno očakávať, že si bude vyžadovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti; dlhodobá zdravotná starostlivosť sa poskytuje s cieľom zlepšenia kvality života, predĺženia života, podporovania samostatnosti osoby v oblasti sebestačnosti a umožnenia osobe zotrvať podľa možností čo najdlhšie v jej domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí. Akútna zdravotná starostlivosť podľa prvej vety je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pre chorobu, ktorá spôsobila náhlu zmenu jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne neohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií. Za osobu s obmedzenou funkčnosťou podľa prvej vety sa považuje osoba, ktorá z dôvodu choroby alebo viacerých chorôb zvyšujúcich riziko zhoršovania jej zdravotného stavu alebo z dôvodu poškodenia jej telesných, zmyslových alebo duševných schopností, nie je sebestačná v aktivitách denného života a môže byť u nej indikovaná potreba ošetrovateľskej starostlivosti. Súčasťou dlhodobej zdravotnej starostlivosti je aj následná zdravotná starostlivosť.

(38)
Následná zdravotná starostlivosť je taká dlhodobá zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje osobe spravidla po poskytnutí akútnej zdravotnej starostlivosti alebo neodkladnej starostlivosti, s cieľom maximálneho možného obnovenia kognitívnych, telesných, zmyslových a duševných funkcií osoby odstránením vzniknutých funkčných porúch alebo náhradou niektorej funkcie jej organizmu alebo zmiernením prejavov a dôsledkov jej choroby. Za následnú zdravotnú starostlivosť sa nepovažuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa § 2 ods. 8.

(39)
Paliatívna zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe s nevyliečiteľnou a progredujúcou chorobou, ktorá spravidla vedie k jej smrti, s cieľom zmierniť utrpenie a zachovať kvalitu života tejto osoby.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2bb a 2bc znejú:

„2bb) Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.

2bc) § 7 a 9 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.“.

3.
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

„(9)
Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa zabezpečuje multidisciplinárny prístup, ak má na to poskytovateľ vytvorené podmienky, a to na účel komplexnosti zdravotnej starostlivosti, pri ktorom sa využívajú poznatky a postupy najmä z oblasti sociálnej práce, z iných vedných disciplín a duchovných služieb.

(10)
Na poskytovanie sociálnej pomoci a duchovnej služby v zdravotníckom zariadení sa vzťahujú osobitné predpisy.4ad)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4ad znie:

„4ad) Zákon č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších prepisov.
§ 7 a 9 zákona č. 308/1991 Zb.“.

4.
V § 6 ods. 1 písm. b) sa za slovami „osobitných predpisov,4a)“ vypúšťa slovo „alebo“ a za slová „o uložení ochrannej výchovy5)“ sa vkladajú slová „alebo osobu poverenú štatutárnym zástupcom tohto zariadenia“.
5.
V § 6 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Na poučenie osoby v jazyku národnostných menšín sa vzťahuje osobitný predpis.5aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa znie:

„5aa) § 5 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 204/2011 Z. z.“.

6.
Za § 6b sa vkladá § 6ba, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠6ba
Poučenie osoby, ktorej sa určila potreba poskytovania paliatívnej zdravotnej starostlivosti
Ak ošetrujúci lekár zistí u osoby nevyliečiteľnú a progredujúcu chorobu, ktorá spravidla vedie k jej smrti, a rozhodne o potrebe poskytovania paliatívnej zdravotnej starostlivosti, je povinný poskytnúť osobe poučenie podľa § 6, ktoré musí obsahovať aj
a)
informáciu o
1.
vyčerpaní možností dostupnej liečby, ktorá by odvrátila progresiu ochorenia,

2.
možnosti poskytovania paliatívnej zdravotnej starostlivosti,

3.
možnosti sociálnej pomoci alebo duchovnej služby podporným tímom pri poskytovaní ústavnej starostlivosti,

b)
identifikačné údaje poskytovateľa, ktorý môže tejto osobe poskytovať špecializovanú paliatívnu zdravotnú starostlivosť, v rozsahu názov poskytovateľa, adresa poskytovateľa, meno a priezvisko lekára so špecializáciou v špecializovanom odbore paliatívna medicína. Ak nie je možné zabezpečiť poskytnutie zdravotnej starostlivosti podľa predchádzajúcej vety v lehote, ktorá je lekársky opodstatnená, zohľadňujúc súčasný zdravotný stav a pravdepodobný vývoj ochorenia osoby, ošetrujúci lekár informuje osobu o možnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti iným lekárom so špecializáciou v inom špecializačnom odbore v závislosti od choroby osoby.“.

7.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12)
Umelá pľúcna ventilácia formou ambulantnej starostlivosti môže byť poskytovaná osobe s potrebou umelej pľúcnej ventilácie v domácom prostredí tejto osoby alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorom je osoba s potrebou umelej pľúcnej ventilácie umiestnená, ak sú na to v tomto prostredí vytvorené podmienky.“.

8.
V § 9 ods. 9 písm. c) sa za slová „prepustenia z ústavnej starostlivosti,“ vkladajú slová „v ktorej môže indikovať ošetrovateľskú starostlivosť, ak je potrebná, a“.
9.
V § 9 ods. 10 písm. b) sa za slová „pokračovanie ošetrovateľskej starostlivosti,“ vkladajú slová „môže indikovať túto ošetrovateľskú starostlivosť,“.
10.
V § 10a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Zariadenie sociálnej pomoci môže poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť podľa prvej vety vrátane ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej v rámci následnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „následná ošetrovateľská starostlivosť“) alebo ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je následnou zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „dlhodobá ošetrovateľská starostlivosť“).“.
11.
§ 10a sa dopĺňa odsekom 8, ktoré znie:

„(8)
Odseky 3 až 5 sa vzťahujú aj na zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré nemá uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou.“.

12.
Za § 10b sa vkladajú § 10c až 10e, ktoré znejú:

㤠10c
Následná zdravotná starostlivosť
(1)
Následná zdravotná starostlivosť sa poskytuje ako
a)
ústavná starostlivosť najviac tri mesiace odo dňa prijatia osoby do ústavnej starostlivosti,

b)
domáca ošetrovateľská starostlivosť najviac tri mesiace od prvého dňa poskytnutia tejto starostlivosti,

c)
ošetrovateľská starostlivosť v zariadení sociálnej pomoci najviac tri mesiace od prvého dňa poskytnutia tejto starostlivosti.

(2)
Následná ošetrovateľská starostlivosť podľa odseku 1 sa poskytuje podľa miery potreby zdravotnej starostlivosti podľa prílohy č. 2.

§ 10d
Dlhodobá ošetrovateľská starostlivosť
(1)
Dlhodobá ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje ako
a)
ústavná starostlivosť najviac tri mesiace odo dňa prijatia osoby do ústavnej starostlivosti, alebo ak sa poskytuje osobe v permanentnom vegetatívnom stave alebo osobe v terminálnom štádiu choroby, najviac šesť mesiacov odo dňa prijatia osoby do ústavnej starostlivosti; osobe v permanentnom vegetatívnom stave s potrebou umelej pľúcnej ventilácie sa ústavná starostlivosť poskytuje po dobu indikácie tejto starostlivosti,

b)
domáca ošetrovateľská starostlivosť po dobu indikácie tejto starostlivosti,

c)
ošetrovateľská starostlivosť v zariadení sociálnej pomoci po dobu indikácie tejto starostlivosti.

(2)
Dlhodobá ošetrovateľská starostlivosť podľa odseku 1 sa poskytuje podľa miery potreby zdravotnej starostlivosti podľa prílohy č. 2.

(3)
Doba poskytovania dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti podľa odseku 1 písm. a) sa môže predĺžiť, ak s tým súhlasí zdravotná poisťovňa osoby, ktorej sa táto starostlivosť poskytuje, a to aj opakovane; o súhlas žiada poskytovateľ zdravotnú poisťovňu podľa rozhodnutia konzília (§ 2 ods. 5).

§ 10e
Paliatívna zdravotná starostlivosť
(1)
Paliatívna zdravotná starostlivosť sa poskytuje ako
a)
základná paliatívna zdravotná starostlivosť,

b)
špecializovaná paliatívna zdravotná starostlivosť.

(2)
Základnú paliatívnu zdravotnú starostlivosť poskytuje lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore, ako je paliatívna medicína formou
a)
ambulantnej starostlivosti,

b)
ústavnej starostlivosti v nemocnici na inom oddelení ako podľa odseku 3 písm. b).

(3)
Špecializovanú paliatívnu zdravotnú starostlivosť poskytuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore paliatívna medicína formou
a)
ambulantnej starostlivosti
1.
v ambulancii paliatívnej medicíny,

2.
mobilným hospicom,

b)
ústavnej starostlivosti v nemocnici na oddelení paliatívnej medicíny najviac jeden mesiac odo dňa prijatia osoby do ústavnej starostlivosti,

c)
ústavnej starostlivosti v hospici najviac šesť mesiacov odo dňa prijatia osoby do ústavnej starostlivosti.

(4)
Doba poskytovania paliatívnej zdravotnej starostlivosti podľa odseku 3 písm. b) a c) sa môže predĺžiť, ak s tým súhlasí zdravotná poisťovňa osoby, ktorej sa táto starostlivosť poskytuje, a to aj opakovane; o súhlas žiada poskytovateľ zdravotnú poisťovňu podľa rozhodnutia konzília (§ 2 ods. 5).

(5)
Paliatívna zdravotná starostlivosť podľa odseku 2 písm. a) a podľa odseku 3 písm. a) sa poskytuje po dobu indikácie tejto starostlivosti.

(6)
Súčasťou paliatívnej zdravotnej starostlivosti je aj krízová intervencia ošetrujúceho lekára poskytovaná osobe, ktorej sa poskytuje paliatívna zdravotná starostlivosť a jej blízkej osobe. Súčasťou paliatívnej zdravotnej starostlivosti je aj krízová intervencia ošetrujúceho lekára poskytovaná blízkej osobe po úmrtí osoby, ktorej sa poskytovala paliatívna zdravotná starostlivosť.“.

13.
V § 11 sa odsek 9 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
poskytovanie duchovnej služby v zdravotníckom zariadení od osoby vykonávajúcej duchovenskú činnosť podľa osobitného predpisu.2bc)“.

14.
V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:

„f)
darcu ľudského orgánu a príjemcu ľudského orgánu, ak si ich zdravotný stav nevyžaduje poskytovanie neodkladnej starostlivosti počas prepravy,

g)
zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú činnosti súvisiace s odberom ľudského orgánu, ak odklad ich prepravy neohrozí život alebo zdravie príjemcu ľudského orgánu a nepovedie k nezvratnému poškodeniu ľudského orgánu určeného na transplantáciu,

h)
ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek určených na transplantáciu, ak odklad ich prepravy neohrozí život alebo zdravie príjemcu ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek a nepovedie k nezvratnému poškodeniu tohto ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek.“.

15.
V § 19 ods. 2 písm. b) sa za slová „§ 6“ vkladajú slová „a 6ba“.
16.
Za § 49o sa vkladá § 49p, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠49p
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2022
Zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré poskytovalo ošetrovateľskú starostlivosť podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. júla 2022 a ktoré nemá uzavretú zmluvu so zdravotnou poisťovňou, je povinné splniť povinnosť podľa § 10a ods. 8 v znení účinnom od 1. augusta 2022 najneskôr do 30. júna 2024.“.

17.
Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 2, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k zákonu č. 576/2004 Z. z.
Miera potreby zdravotnej starostlivosti pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti


Miera potreby zdravotnej
starostlivosti
Špecifikácia miery potreby zdravotnej starostlivosti
A
Osoba s rizikom
destabilizácie na základe
hodnotiacich škál
Na základe hodnotiacich škál1)
B
Osoba s miernou potrebou
zdravotnej starostlivosti
Pravidelná subkutánna medikácia (LMWH, inzulín...)
Kolostómia, PEG, NGS, PK
Dekubit, lézia na koži do 5 cm2
Perorálna medikácia podľa potreby okrem opioidových analgetík
Riziko aspirácie, porucha prehĺtania
Iná choroba/iný zdravotný výkon, ktoré identifikuje zdravotnícky pracovník, ktoré vyhodnotil ako miernu potrebu zdravotnej starostlivosti
C
Osoba s vysokou potrebou
zdravotnej starostlivosti
Kognitívna dysfunkcia (MMSE 0-20) s poruchami správania
Epileptické záchvaty, resuscitácia, kolapsový stav
Cievne vstupy, perkutánne drény (nerfrostómia, PTD a pod.)
Perkutánna parenterálna liečba: hypodermoklýza, s.c. kontinuálna medikácia infúznym dávkovačom
Intravenózna pravidelná liečba, napr. parenterálna hydratácia, výživa, parenterálne antibiotiká pri malabsorbcii
Opioidy podľa potreby – perorálne alebo parenterálne
Kolonizácia multirezistentným bakteriálnym kmeňom, oligosymptomatická infekcia (napr. COVID-19 a pod.) s vysokým rizikom šírenia
Dekubit, lézia na koži nad 5 cm2
Zvýšený monitoring pulzná oxymetria, EKG
Akákoľvek intravenózna, subkutánna a inhalačná liečba podľa potreby
Tracheostomická kanyla
Potreba dialýzy
Vysokovýdajová fistula/stómia (vypúšťanie stomického vrecka viac ako 5x za deň, výdaj viac ako 800 ml/24 hod)
Osoba v špecializovanej paliatívnej zdravotnej starostlivosti
Osoba v permanentnom vegetatívnom stave
Iná choroba/iný zdravotný výkon, ktoré identifikuje zdravotnícky pracovník, ktoré vyhodnotil ako vysokú mieru potreby zdravotnej starostlivosti

1) Hodnotiace škály – použijú sa hodnotiace škály uvedené v prílohe časť C vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 92/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ktorou sa ustanovuje vzor návrhu zodpovednej osoby na indikáciu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti osobe umiestnenej v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Zoznam skratiek:

LMWH – nízkomolekulový heparín

PEG – perkutánna endoskopická gastrostómia

NGS – nazogastrická sonda

PK – permanentný katéter

MMSE – Mini-mental State Exam (určovanie kognitívnych funkcií)

PTD – perkutánna transhepatálna drenáž.“.

Čl. II

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 347/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 81/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z. a zákona č. 540/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 ods. 18 písm. a) sa za slová „dialyzačného programu“ vkladá čiarka a slová „alebo do transplantačného programu“ sa nahrádzajú slovami „do odberového programu alebo do transplantačného programu“.
2.
V § 3 sa za odsek 19 vkladá nový odsek 20, ktorý znie:

„(20)
Zdravotnícky pracovník vykonávajúci činnosti súvisiace s odberom ľudského orgánu určeného na transplantáciu, ktorého preváža ambulancia dopravnej zdravotnej služby, je oslobodený od úhrady spoluúčasti za jeden kilometer jazdy.“.

Doterajší odsek 20 sa označuje ako odsek 21.

Čl. III

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 212/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 158/2020 Z. z., zákona č. 243/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 346/2020 Z. z., zákona č. 347/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 213/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 264/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 67/2022 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z. a zákona č. 266/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 30a ods. 2 písm. b) sa slová „lekár, sestra alebo pôrodná asistentka“ nahrádzajú slovami „podľa § 27“.
2.
V § 30a ods. 3 písmeno e) znie:

„e)
meno, priezvisko a zdravotnícke povolanie dohliadajúceho zdravotníckeho pracovníka,“.

3.
V § 39 ods. 4 sa vypúšťajú slová „získaním osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve a“.
5.
V § 79 ods. 1 písm. zg) sa slovo „následnú“ nahrádza slovom „pokračujúcu“.
6.
V § 92a ods. 3 písmeno g) znie:

„g)
dátum zaradenia do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy,“.

7.
Doterajší text § 102ar sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny môže osoba, ktorá spĺňa podmienky na dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania podľa § 30, dočasne a príležitostne vykonávať zdravotnícke povolanie aj na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu.84)“.

Čl. IV

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 310/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 343/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 81/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 150/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z. a zákona č. 92/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 6 odsek 8 znie:

„(8) Pri vzniku poistenia podľa odseku 7 oznámenie o narodení fyzickej osoby príslušným úradom povereným vedením matriky podľa § 23 ods. 17 nahrádza prihlášku poistenca. Ak ide o dieťa podľa § 3 ods. 3 písm. h), za ktoré nebolo zaslané oznámenie podľa § 23 ods. 17, prihlášku nahrádza žiadosť o uhradenie nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.“.

2.
V § 8 ods. 1 písm. g) sa slová „osôb uvedených v § 6 ods. 8“ nahrádzajú slovami „osoby oprávnenej podať prihlášku za poistenca.“.
3.
V § 9d ods. 1 druhej vete sa slovo „následnej“ nahrádza slovom „pokračujúcej“.
4.
V § 25 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „pri podaní prihlášky podľa § 6 ods. 8 a“.
5.
Za § 38ezb sa vkladá § 38ezc, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠38ezc
Prechodné ustanovenia účinné od 1. augusta 2022
(1)
Zdravotná poisťovňa je povinná zaslať do 20. augusta 2022 ministerstvu zdravotníctva na účel analýzy, výpočtu a aktualizácie prerozdeľovania poistného, údaje o
a)
poskytnutí zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti,12) ktorého trvanie je najmenej dva po sebe nasledujúce dni, pričom prvý a posledný deň sa považuje za jeden deň (ďalej len „hospitalizácia“), poistencovi v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021, ktorá bola zaevidovaná v účtovnej evidencii, v rozsahu
1.
rodné číslo poistenca; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,

2.
kód diagnózy podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb pri ukončení hospitalizácie,

3.
dátum začatia hospitalizácie,

4.
počet dní hospitalizácie,

b)
poistencoch evidovaných zdravotnou poisťovňou ako osoba so zdravotným postihnutím v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 v rozsahu
1.
rodné číslo poistenca; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,

2.
dátum zaevidovania poistenca ako osoby so zdravotným postihnutím,

3.
dátum ukončenia evidencie poistenca ako osoby so zdravotným postihnutím,

4.
dátum vzniku poistného vzťahu so zdravotnou poisťovňou,

c)
poistencoch, ktorým bola poskytnutá zdravotnícka pomôcka plne alebo čiastočne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „uhrádzaná zdravotnícka pomôcka“) v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021, zaevidovaná v účtovnej evidencii zdravotnej poisťovne, v rozsahu
1.
rodné číslo poistenca; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,

2.
kód uhrádzanej zdravotníckej pomôcky,

3.
počet uhrádzaných zdravotníckych pomôcok podľa druhého bodu,

4.
dátum výdaja uhrádzanej zdravotníckej pomôcky podľa druhého bodu,

5.
kód diagnózy uvedený na lekárskom poukaze.“.

Čl. V

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 81/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 358/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z. a zákona č. 67/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z. a zákona č. 266/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 6b ods. 3 písm. d) sa slovo „následná“ nahrádza slovom „pokračujúca“.
2.
Za § 6b sa vkladá § 6c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠6c
Oznamovanie údajov na účel monitorovania dostupnosti a vyhodnotenia kvality a efektívnosti ošetrovateľskej starostlivosti v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti
(1)
Zdravotná poisťovňa je povinná do 30. apríla kalendárneho roka poskytnúť ministerstvu zdravotníctva v anonymizovanej podobe údaje o jej poistencoch, ktorým bola poskytnutá ošetrovateľská starostlivosť v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti18p) u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a v zariadení sociálnej pomoci podľa odseku 2 za predchádzajúci kalendárny rok v rozsahu podľa odseku 3 písm. a), b), d) až l) na účel monitorovania dostupnosti a vyhodnotenia kvality a efektívnosti ošetrovateľskej starostlivosti v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti; formu, definíciu a štruktúru údajov zverejňuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle najneskôr k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa tieto údaje poskytujú. Ministerstvo zdravotníctva prerokuje so zástupcami zdravotných poisťovní vopred každú zmenu vo forme, definícii a štruktúre predkladaných údajov a zmeny nemôžu nadobudnúť účinnosť skôr ako dva mesiace od takého prerokovania; to neplatí, ak sa zúčastnené strany dohodnú inak.

(2)
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s vydaným povolením na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti a dom ošetrovateľskej starostlivosti,18r) ktorý má uzatvorenú zmluvu podľa § 7, a zariadenie sociálnej pomoci, ktoré má uzatvorenú zmluvu podľa § 7a, poskytuje zdravotnej poisťovni na účel plnenia povinnosti podľa odseku 1 najmenej jedenkrát ročne údaje o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti, a to v rozsahu podľa odseku 3; poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a zariadenie sociálnej pomoci predkladajú údaje elektronicky.

(3)
Údaje na účel monitorovania dostupnosti a vyhodnotenia kvality a efektívnosti ošetrovateľskej starostlivosti v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti
a)
názov, sídlo alebo adresa poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo zariadenia sociálnej pomoci a identifikačné číslo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo zariadenia sociálnej pomoci,

b)
identifikátor poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo zariadenia sociálnej pomoci podľa písmena a) a číselný kód tohto poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo zariadenia sociálnej pomoci,

c)
rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo poistenca, ktorému sa poskytovala ošetrovateľskú starostlivosť v rámci následnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „následná ošetrovateľská starostlivosť“) alebo ošetrovateľskú starostlivosť v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je následnou zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „dlhodobá ošetrovateľská starostlivosť“), poštové smerovacie číslo bydliska tohto poistenca,

d)
číselný kód zdravotnej poisťovne poistenca podľa písmena c),

e)
dátum indikácie na následnú ošetrovateľskú starostlivosť alebo dlhodobú ošetrovateľskú starostlivosť,

f)
údaj o forme poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, a to či ide o následnú ošetrovateľskú starostlivosť alebo dlhodobú ošetrovateľskú starostlivosť,

g)
dátum začatia a dátum ukončenia poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti podľa písmena f),

h)
údaj o prostredí, z ktorého je poistenec prijatý do ošetrovateľskej starostlivosti podľa písmena f),

i)
označenie, či ide o poistenca, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,18s)

j)
lekárske diagnózy (MKCH10),

k)
dôvod, pre ktorý nie je možné poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí poistenca,

l)
miera potreby zdravotnej starostlivosti pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti18t) s určením, že ide o osobu s
1.
rizikom destabilizácie na základe hodnotiacich škál,

2.
miernou potrebou zdravotnej starostlivosti,

3.
vysokou potrebou zdravotnej starostlivosti.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 18p až 18t znejú:

„18p) § 2 ods. 37 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 267/2022 Z. z.

18r) § 7 ods. 3 písm. e) zákona č. 578/2004 Z. z.
§ 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z.

18s) Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

18t) Príloha č. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 267/2022 Z. z.“.

3.
V § 7 sa odsek 9 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
dohodu o poskytovaní údajov na účel monitorovania dostupnosti a vyhodnotenia kvality a efektívnosti ošetrovateľskej starostlivosti v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti podľa § 6c ods. 2 a 3.“.

4.
V § 7a sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
dohodu o poskytovaní údajov na účel monitorovania dostupnosti a vyhodnotenia kvality a efektívnosti ošetrovateľskej starostlivosti v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti podľa § 6c ods. 2 a 3.“.

5.
V § 8 ods. 1 v prvej vete sa za slová „[§ 7 ods. 9 písm. c) alebo písm. e)]“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
6.
V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom am), ktoré znie:

„am)
poslať vyjadrenie najneskôr do 15 dní od doručenia žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na predĺženie doby poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti,35aakd) ktorá nie je následnou ošetrovateľskou starostlivosťou, v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo paliatívnej zdravotnej starostlivosti35aake) v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom uvedie, či udeľuje súhlas na predĺženie tejto doby a o koľko kalendárnych mesiacov sa doba môže predĺžiť; vyjadrenie k žiadosti musí mať písomnú formu a za jeho doručenie sa považuje aj doručenie elektronicky.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 35aakd a 35aake znejú:

„35aakd) § 10d ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 267/2022 Z. z.

35aake) § 10e ods. 3 písm. b) a c) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 267/2022 Z. z.“.

7.
V § 16 sa odsek 2 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:

„s)
údaj o poskytnutí ošetrovateľskej starostlivosti v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti poistencovi na účel monitorovania dostupnosti a vyhodnotenia kvality a efektívnosti ošetrovateľskej starostlivosti v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti podľa § 6c ods. 3.“.

8.
Za § 86zk sa vkladá § 86zl, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠86zl
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2022
(1)
Zdravotná poisťovňa uhrádza zariadeniu sociálnej pomoci,104) ktoré poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť, alebo agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti,105) ktorá poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť, mobilnému hospicu106) alebo hospicu,107) ktorý poskytuje paliatívnu zdravotnú starostlivosť, v období od 1. augusta 2022 do 30. júna 2024 úhradu za túto zdravotnú starostlivosť ustanovenú cenovým predpisom.24)

(2)
Pri plnení povinnosti podľa § 6c ods. 1 zdravotná poisťovňa poskytne ministerstvu zdravotníctva za rok 2022 od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa § 6c ods. 2 a zariadení sociálnej pomoci, s ktorými má uzatvorenú zmluvu, údaje o poistencoch, ktorým bola poskytnutá ošetrovateľská starostlivosť v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti v období od 1. augusta 2022 do 31. decembra 2022.

(3)
Zdravotná poisťovňa je povinná uzavrieť dohodu o poskytovaní údajov na účel monitorovania dostupnosti a vyhodnotenia kvality a efektívnosti podľa § 7 ods. 9 písm. h) a podľa § 7a ods. 2 písm. d) najneskôr do 31. decembra 2022.

(4)
Zdravotná poisťovňa, ktorá naposledy vykonávala verejné zdravotné poistenie poistenca, je povinná poskytnúť jeho príslušnej zdravotnej poisťovni do 10. augusta 2022, na účel analýzy, výpočtu a aktualizácie prerozdeľovania poistného, údaje o
a)
poistencoch, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti,24aab) ktorej trvanie bolo najmenej dva po sebe nasledujúce dni, pričom prvý a posledný deň sa považuje za jeden deň (ďalej len „hospitalizácia“), v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021, ktorá bola zaevidovaná v účtovnej evidencii zdravotnej poisťovne, v rozsahu
1.
rodné číslo poistenca; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, s uvedením mena, priezviska a dátumu narodenia,

2.
kód diagnózy podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb pri ukončení hospitalizácie,

3.
dátum začatia hospitalizácie podľa druhého bodu,

4.
počet dní hospitalizácie podľa druhého bodu,

b)
poistencoch evidovaných zdravotnou poisťovňou ako osoby so zdravotným postihnutím podľa osobitného zákona,108) ktoré obsahujú
1.
rodné číslo poistenca; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,

2.
dátum začatia evidencie poistenca ako osoby so zdravotným postihnutím,

3.
dátum ukončenia evidencie poistenca ako osoby so zdravotným postihnutím,

4.
dátum vzniku poistného vzťahu v príslušnej zdravotnej poisťovni,

c)
poistencoch, ktorým bola poskytnutá zdravotnícka pomôcka plne alebo čiastočne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „uhrádzaná zdravotnícka pomôcka“) v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021, ktorá bola zaevidovaná v účtovnej evidencii zdravotnej poisťovne, v rozsahu
1.
rodné číslo poistenca; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,

2.
kód uhrádzanej zdravotníckej pomôcky,

3.
počet uhrádzaných zdravotníckych pomôcok podľa druhého bodu,

4.
dátum výdaja uhrádzanej zdravotníckej pomôcky podľa druhého bodu,

5.
kód diagnózy uvedenej na lekárskom poukaze.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 104 až 108 znejú:

„104) § 10a ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z.

105) § 7 ods. 3 písm. e) zákona č. 578/2004 Z. z.

106) § 7 ods. 3 písm. g) zákona č. 578/2004 Z. z.

107) § 7 ods. 4 písm. c) zákona č. 578/2004 Z. z.

108) § 12 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2022 okrem čl. III bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore