Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 262/2011 účinný od 01.09.2011

Platnosť od: 05.08.2011
Účinnosť od: 01.09.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Priestupkové konanie, Cestovný ruch, Kultúra, Trestné právo hmotné, Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD36DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 262/2011 účinný od 01.09.2011
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 262/2011 s účinnosťou od 01.09.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

Slová „štátny orgán starostlivosti o mládež“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona ...

2.

V § 3 ods. 1 sa slová „§ 553 ods. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „§ 553 ods. 5 a 6“.

3.

V § 14 písm. d) sa slová „j) alebo k)“ nahrádzajú slovami „h), k) alebo l)“.

4.

V § 14 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h)
trestný čin volebnej korupcie podľa § 336a Trestného zákona,“.

Doterajšie písmená h) až l) sa označujú ako písmená i) až m).

5.

V § 14 písm. m) sa slová „j) alebo k)“ nahrádzajú slovami „k) alebo l).“.

6.

V § 18 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo krajského súdu“ a v druhej vete sa vypúšťajú ...

7.

V § 24 ods. 3 sa za slovo „úkonov“ vkladajú slová „pred začatím trestného stíhania alebo“. ...

8.

V § 32 odsek 5 znie:

„(5) O sťažnosti proti rozhodnutiu podľa odsekov 2 a 3 rozhoduje a) bezprostredne nadriadený policajta, ...

9.

V § 32 ods. 6 sa za slová „procesný postup“ vkladajú slová „orgánov činných v trestnom ...

10.

V § 34 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak ide o ustanovenie obhajcu podľa § 40 ...

11.

§ 36 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Za včasnosť zvolenia obhajcu, ako aj za včasnosť podania žiadosti o ustanovenie obhajcu ...

12.

V § 37 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo protitoxikomanického liečenia“.

13.

V § 40 ods. 1 tretej vete sa za slová „Obhajcu ustanoví“ vkladajú slová „a ustanovenie obhajcu ...

14.

V § 40 ods. 6 sa za slová „trovy obhajoby“ vkladajú slová „alebo ak obvinený nepreukáže ...

15.

V § 42 ods. 1 sa slová „mohlo byť zmarené“ nahrádzajú slovami „mohol byť zmarený v prípravnom ...

16.

V § 50 ods. 2 tretia veta znie: „Ak ich úschovu nemôže sám zabezpečiť, zabezpečí ju prostredníctvom ...

17.

V § 60 ods. 1 prvá veta znie: „O oprave, doplnení a námietkach proti záznamu alebo proti zápisnici ...

18.

V § 61 ods. 3 druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo mimoriadnom dovolaní“.

19.

V § 65 ods. 3 prvej vete sa slová „zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržiava,“ nahrádzajú ...

20.

V § 65 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Písomnosť sa považuje za doručenú adresátovi aj vtedy, ak sa zásielka vráti z adresy, ...

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 6 až 8.

21.

V § 66 ods. 3 poslednej vete sa za slová „ide o doručenie“ vkladajú slová „obžaloby, uznesenia ...

22.

V § 66 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Písomnosť sa považuje za doručenú adresátovi aj vtedy, ak sa zásielka vráti z adresy, ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

23.

V § 69 ods. 1 prvej vete sa za slovo „opatrovník“ vkladajú slová „a v konaní pred súdom ...

24.

V § 69 ods. 3 sa za slovo „spisov“ vkladá slovo „prokurátorovi,“.

25.

V § 85 ods. 4 sa na konci sa pripája táto veta: „Zadržanú osobu môže prepustiť na slobodu ...

26.

V § 90 ods. 2 sa za slová „podľa odseku 1“ vkladajú slová „písm. a) alebo písm. c)“.

27.

V § 90 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo osobe uvedenej v príkaze podľa odseku ...

28.

V § 109 ods. 2 druhej vete sa vypúšťa slovo „nie“.

29.

V § 113 ods. 4 prvej vete sa slová „s využitím informačno-technických prostriedkov“ nahrádzajú ...

30.

V § 113 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto slová „a prostriedok technického sledovania.“.

31.

V § 115 odsek 6 znie:

„(6) Ak sa má záznam telekomunikačnej prevádzky použiť ako dôkaz, treba k nemu pripojiť, ak ...

32.

V § 120 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) V prípade ospravedlnenej neúčasti obvineného na úkone orgánu činného v trestnom konaní ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako 3 a 4.

33.

§ 121 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Obvinený, ktorému je poskytovaná ochrana a pomoc podľa osobitného predpisu o ochrane svedka, ...

34.

V § 128 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) V prípade ospravedlnenej neúčasti svedka na úkone orgánu činného v trestnom konaní alebo ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

35.

§ 128 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak je ako svedok predvolaný zástupca orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ...

36.

V § 135 ods. 1 druhej vete sa slová „iná osoba majúca skúsenosti s výchovou mládeže“ nahrádzajú ...

37.

V § 135 odsek 3 znie:

„(3) Ak je ako svedok vypočúvaná osoba mladšia ako 15 rokov a ak ide o trestný čin spáchaný ...

38.

V § 136 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa ako svedok vypočúva zástupca orgánu sociálnoprávnej ...

39.

V § 136 odsek 5 znie:

„(5) Pri odhaľovaní, zisťovaní a usvedčovaní páchateľov zločinov, korupcie, trestného činu ...

40.

V § 151 ods.1 prvej vete sa vypúšťajú slová „pri postupe podľa § 241 ods. 5 alebo § 243 ods. ...

41.

§ 155 vrátane nadpisu znie:

„§ 155 Prehliadka tela a obdobné úkony (1) Prehliadke tela je povinný podrobiť sa každý, ak ...

42.

V § 156 odsek 2 znie:

„(2) Ak vznikne podozrenie, že smrť človeka bola spôsobená trestným činom, môže predseda ...

43.

V § 162 ods. 1 a 2 sa za slová „niečo iné“ vkladajú slová „alebo ak rozhodnutie nemá technicko-organizačnú ...

44.

§ 173 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy sa doručí rovnopis rozsudku aj osobe, do ktorej ...

45.

V § 176 odsek 3 znie:

„(3) Ak sa po vyhlásení uznesenia obvinený alebo iná oprávnená osoba a prokurátor vzdali sťažnosti ...

46.

V § 179 ods. 4 sa slová „štátnemu orgánu poverenému starostlivosťou o mládež“ nahrádzajú ...

47.

V § 200 odsek 2 znie:

„(2) Vyšetrovanie sa vykonáva aj o prečinoch, ak a) je obvinený vo väzbe, vo výkone trestu odňatia ...

48.

§ 201 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Spory o príslušnosť medzi orgánmi činnými v trestnom konaní rozhoduje príkazom s primeraným ...

49.

V § 205 ods. 1 prvej vete sa za slová „teroristickou skupinou“ vkladá čiarka a slová „trestného ...

50.

V § 211 ods. 1 sa za slová „krivého obvinenia podľa § 345,“ vkladajú slová „nebezpečného ...

51.

V § 215 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) obvinený mladistvý, ktorý v čase činu neprekročil pätnásty rok veku, nedosiahol takú ...

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).

52.

V § 215 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) o skutku obvineného bolo už právoplatne rozhodnuté disciplinárne iným orgánom alebo orgánom ...

53.

§ 215 ods. 2 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) o skutku odovzdanom na trestné stíhanie do cudziny bolo právoplatne rozhodnuté cudzozemským ...

54.

V § 215 ods. 3 sa za slová „tohto obvineného“ vkladajú slová „pre taký trestný čin alebo ...

55.

V § 216 ods. 4 sa za slovo „obmedzenia“ vkladajú slová „a povinnosti“.

56.

V § 216 ods. 6 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „pre trestný čin spáchaný v súvislosti ...

57.

V § 218 ods. 1 sa za slová „stíhaní obvineného“ vkladajú slová „pre taký trestný čin ...

58.

V § 220 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „pre trestný čin spáchaný v súvislosti ...

59.

V § 228 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) sa navrhuje odovzdanie trestného stíhania do cudziny alebo obvinený je vydaný do cudziny alebo ...

60.

V § 228 ods. 2 písm. f) sa slová „cudzinec alebo osoba bez štátnej príslušnosti a je“ nahrádzajú ...

61.

V § 228 ods. 3 sa za slová „teroristickou skupinou“ vkladá čiarka a slová „trestného činu ...

62.

§ 228 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Pred prerušením trestného stíhania treba urobiť všetky úkony potrebné na zabezpečenie ...

63.

V § 230 odsek 3 znie:

„(3) Prokurátor v prípadoch ustanovených v odseku 2 písm. a), d), f) alebo g) rozhoduje opatrením ...

64.

V § 231 písm. e) sa slová „§ 215 ods. 1 písm. c), e) a f)“ nahrádzajú slovami „§ 215 ods. ...

65.

V § 234 ods. 1 druhá veta znie: „O podaní obžaloby, ak nejde o konanie podľa § 204 ods. 1, upovedomí ...

66.

V § 240 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová: „a jeho splnomocnencovi“.

67.

V § 240 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy osobe, do ktorej rúk je obvinený povinný plniť ...

68.

V § 240 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak má poškodený alebo zúčastnená osoba zákonného ...

69.

V § 240 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Obvinený sa upozorní aj na to, že ak na hlavnom ...

70.

V § 241 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a prokurátora“.

71.

§ 243 vrátane nadpisu znie:

„§ 243 Predbežné prejednanie obžaloby (1) Obžalobu podanú na súde pre zločin s hornou hranicou ...

72.

V § 244 ods. 1 písm. g) sa slová „§ 243 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 243 ods. 5 druhá ...

73.

V § 244 ods. 2 prvej vete sa za slová „rovnopis obžaloby“ vkladajú slová „a prokurátora“ ...

74.

V § 252 ods. 3 prvej vete sa slová „päť rokov“ nahrádzajú slovami „desať rokov“.

75.

V § 255 odsek 3 znie:

„(3) Po vykonaní úkonov podľa odsekov 1 a 2 predseda senátu zistí, či prokurátor a obžalovaný ...

76.

V § 257 odsek 1 znie:

„(1) Po prednesení obžaloby predseda senátu poučí obžalovaného o jeho práve urobiť niektoré ...

77.

V § 257 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Predseda senátu súčasne obžalovaného poučí o následkoch vyhlásenia podľa odseku 1 písm. ...

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.

78.

V § 257 odsek 5 znie:

„(5) Ak obžalovaný na hlavnom pojednávaní vyhlásil, že je vinný zo spáchania skutku alebo ...

79.

V § 257 ods. 6 sa za slová „v obžalobe“ vkladá čiarka a slová „ako aj pred rozhodnutím ...

80.

V § 257 ods. 7 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

81.

V § 257 ods. 8 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“ a na konci sa pripája ...

82.

§ 260 znie:

„§ 260 Ak je obžalovaných niekoľko, predseda senátu môže urobiť opatrenia, aby obžalovaný ...

83.

V § 261 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

84.

V § 261 ods. 4 prvej vete sa slová „§ 258 ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 258 ods. 2 a ...

85.

V § 263 ods. 2 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo ...

86.

V § 263 ods. 3 uvádzacej vete sa slová „prečíta na návrh prokurátora alebo obžalovaného“ ...

87.

V § 263 ods. 3 písm. a) sa za slovo „výsluch“ vkladajú slová „alebo ak sa taká osoba ani ...

88.

V § 264 odsek 1 znie:

„(1) Ak sa svedok odchýli v podstatných bodoch od svojej skoršej výpovede, môže mu byť na návrh ...

89.

V § 264 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Zápisnicu prečíta tá zo strán, ktorú určí ...

90.

V § 268 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo ak sa znalec ...

91.

V § 269 sa za slovo „prečítajú“ vkladajú slová: „celé alebo ich časť, ktorá sa týka ...

92.

Doterajší text § 273 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Spôsob vykonania dôkazu alebo oboznámenia s obsahom dôkazu môže byť namietnutý alebo ...

93.

V § 274 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak sa po záverečnej reči obhajcu alebo obžalovaného ujal slova na základe súhlasu predsedu ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

94.

V § 277 ods. 5 posledná veta znie: „Ak došlo k zmene samosudcu alebo sa zmenilo zloženie senátu, ...

95.

V § 292 ods. 4 prvá veta znie: „Deň, čas a miesto verejného zasadnutia určí predseda senátu ...

96.

V § 293 ods. 5 sa slová „predvolanie na verejné zasadnutie“ nahrádzajú slovami „upovedomenie ...

97.

V § 293 ods. 6 sa slová „päť rokov“ nahrádzajú slovami „desať rokov“.

98.

V § 307 ods. 1 sa slovo „Rozsudok“ nahrádza slovami „Ak tento zákon neustanovuje inak, rozsudok“. ...

99.

V § 307 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem výroku o vine v rozsahu, v ...

100.

V § 316 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo bolo podané proti výroku, proti ktorému ...

101.

V § 317 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak bolo podané odvolanie v prospech obžalovaného proti výroku, ktorým bol uznaný za vinného, ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

102.

V § 321 ods. 2 sa slová „1 alebo 2“ nahrádzajú slovami „1 alebo 3“.

103.

V § 322 ods. 1 sa vypúšťa slovo „spravidla“.

104.

V § 331 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon ...

105.

V § 332 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon ...

106.

V § 334 ods. 3 sa za slová „do prípravného konania“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon ...

107.

V § 334 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a ods. 2“.

108.

V § 350 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

109.

V § 355 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Rovnako sa postupuje aj vtedy, ak odpor proti výroku ...

110.

V § 355 ods. 3 druhej vete sa slová „Ak prokurátor predniesol na hlavnom pojednávaní obžalobu, ...

111.

V § 355 ods. 5 prvá veta znie: „Ak samosudca po doručení odporu nenariadi hlavné pojednávanie ...

112.

V § 355 odsek 10 znie:

„(10) Ak bol odpor podaný v lehote a nebol vzatý späť podľa odseku 8, trestný rozkaz sa prednesením ...

113.

V § 362 ods. 1 sa za slová „jeho prítomnosti“ vkladajú slová „pre nesplnenie podmienok podľa ...

114.

V siedmej hlave tretej časti sa za § 362a vkladá nový siedmy diel, ktorý vrátane nadpisu znie:

„SIEDMY DIEL KONANIE PO ZRUŠENÍ ROZHODNUTIA NÁLEZOM ÚSTAVNÉHO SÚDU § 362b (1) Po doručení ...

115.

V § 364 ods. 1 sa za slová „môžu podať“ vkladajú slová „do troch mesiacov od právoplatnosti ...

116.

V § 364 odsek 3 znie:

„(3) Generálny prokurátor, ak rozhoduje bez návrhu podľa odseku 1, môže zrušiť rozhodnutie ...

117.

V § 365 ods. 1 sa slová „§ 364 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 364 ods. 1 alebo 3“.

118.

§ 368 znie:

„§ 368 (1) Dovolanie možno podať proti právoplatnému rozhodnutiu súdu, ktorým bol porušený ...

119.

V § 369 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Dovolanie z dôvodov uvedených v § 371 podá minister spravodlivosti len na podnet. Podnet ...

120.

§ 369 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak podnet podľa odseku 1 podala osoba, ktorej tento zákon právo na jeho podanie nepriznáva, ...

121.

§ 370 až 372 vrátane nadpisov znejú:

„§ 370 Lehota a miesto podania (1) Ak sa dovolanie podáva v neprospech obvineného, možno ho podať ...

122.

§ 373 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:

„(3) Ak obvinený alebo osoby uvedené v § 369 ods. 5 podali dovolanie inak ako prostredníctvom ...

123.

V § 376 druhá veta znie: „Len čo uplynula lehota určená na vyjadrenie sa k dovolaniu všetkým ...

124.

§ 382 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
bolo podané proti rozhodnutiu, proti ktorému dovolanie nie je prípustné.“.

125.

Za § 382 sa vkladá § 382a, ktorý znie:

„§ 382a Dovolací súd môže rozhodnúť aj na neverejnom zasadnutí o dovolaní, ak zistí, že ...

126.

V § 395 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo bol vyhlásený za mŕtveho“.

127.

§ 407 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Návrh na rozhodnutie súdu podľa odseku 3 je povinný podať riaditeľ ústavu na výkon trestu ...

128.

V § 411 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „O návrhu rozhodne súd najneskôr do 60 dní od ...

129.

V § 415 ods. 1 sa za slovami „združenia občanov“ vypúšťa čiarka a slová „dôveryhodnej ...

130.

V § 417 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo o výkone zvyšku trestu“.

131.

V § 429 ods. 1 sa slová „sa bude zaplatenie vymáhať“ nahrádzajú slovami „bude nariadený ...

132.

§ 431 sa vypúšťa.

133.

V § 432 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „a vymáhanie by neviedlo k výsledku“ a súčasne ...

134.

V nadpise § 448 sa slovo „skončenie“ nahrádza slovom „ukončenie“.

135.

V § 448 ods. 1 sa slovo „skončení“ nahrádza slovom „ukončení“.

136.

V § 448 ods. 3 sa slovo „skončení“ nahrádza slovom „ukončení“.

137.

V § 553 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) O návrhu podľa odseku 2 orgán činný v trestnom konaní alebo súd rozhodne do 30 dní od ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

138.

Za § 567i sa vkladá § 567j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 567j Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2011 (1) Úkony vykonané v ...

Čl. II

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

V § 28 ods. 2 sa za slová „podľa § 418“ vkladá čiarka a slová „trestný čin nedobrovoľného ...

2.

V § 47 ods. 2 prvej vete sa slová „podľa § 201 ods. 2 alebo 3“ nahrádzajú slovami „podľa ...

3.

V § 57 ods. 1 sa slová „že by bol nevymožiteľný“ nahrádzajú slovami „že ho odsúdený ...

4.

V § 57 ods. 2 sa slovo „Vymožená“ nahrádza slovom „Zaplatená“.

5.

V § 58 odsek 2 znie:

„(2) Trest prepadnutia majetku súd uloží bez splnenia podmienok uvedených v odseku 1, ak odsudzuje ...

6.

§ 58 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Trest prepadnutia majetku súd uloží bez splnenia podmienok uvedených v odseku 1 aj vtedy, ...

7.

V § 67 ods. 1 sa za slovo „zločin“ vkladajú slová „alebo osoba odsúdená na trest odňatia ...

8.

V § 81 ods. 1 sa slová „Ak odsúdený ochorie vo výkone trestu odňatia slobody duševnou chorobou“ ...

9.

§ 81 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Súd môže na základe odborného lekárskeho posudku rozhodnúť o umiestnení páchateľa ...

10.

V § 82 ods. 2 a 3 sa slovo „odsúdeného“ nahrádza slovom „páchateľa“.

11.

§ 83 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak vec uvedená v odseku 1 je nedosiahnuteľná alebo neidentifikovateľná, alebo je zmiešaná ...

12.

V § 83b ods. 1 sa za slová „§ 58 ods. 2“ vkladajú slová „alebo 3“.

13.

V § 86 písm. e) sa slová „alebo nezaplatenia dane podľa § 278“ nahrádzajú slovami „alebo ...

14.

V § 127 ods. 5 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „podľa § 360 ods. 2“ sa vkladajú ...

15.

V § 128 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) v zákonodarnom orgáne, súdnom alebo rozhodcovskom orgáne, v nelegislatívnom zhromaždení, ...

16.

V § 149 odsek 3 znie:

„(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

17.

V § 156 ods. 3 písm. a) sa vypúšťa slovo „alebo“.

18.

V § 156 ods. 3 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a vkladá sa slovo „alebo“.

19.

V § 156 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví“.

20.

V § 180 ods. 1 sa za slovo „adopcie“ vkladajú slová „alebo kto v rozpore so všeobecne záväzným ...

21.

Za § 194 sa vkladá § 194a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 194a Ochrana súkromia v obydlí (1) Kto úmyselne poruší právo iného na jeho súkromie v ...

22.

V § 211 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa slovo „alebo“ a za písmeno c) sa vkladá nové písmeno ...

„d) umožní jej dopúšťať sa konaní, ktoré sú podľa osobitných zákonov priestupkami alebo“. ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

23.

Za § 243 sa vkladá § 243a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 243a Marenie exekučného konania (1) Kto marí exekučné konanie tým, že a) uvedie nepravdivé ...

24.

Za § 248 sa vkladá § 248a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 248a Poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky (1) Kto, čo aj z nedbanlivosti, poškodí, ...

25.

§ 249 vrátane nadpisu znie:

„§ 249 Poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva (1) Kto neoprávnene vyhľadáva, ...

26.

Za § 249 sa vkladá § 249a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 249a Falšovanie predmetov kultúrnej hodnoty (1) Kto neoprávnene vyrobí, napodobní alebo pozmení ...

27.

V § 251 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa slovo „alebo“.

28.

V § 251 ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a vkladá sa slovo „alebo“.

29.

V § 251 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) ako verejný činiteľ alebo v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania alebo funkcie.“. ...

30.

Za § 251 sa vkladá § 251a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 251a Neoprávnené zamestnávanie (1) Kto neoprávnene zamestná osobu, ktorá sa na území Slovenskej ...

31.

Nadpis § 278 znie: „Nezaplatenie dane a poistného“.

32.

V § 278 ods. 1 sa za slová „splatnú daň,“ vkladajú slová „poistné na sociálne poistenie, ...

33.

Za § 299 sa vkladá § 299a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 299a Neoprávnené uskutočňovanie stavby (1) Kto bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ...

34.

Za § 302 sa vkladá § 302a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 302a Neoprávnené vypúšťanie znečisťujúcich látok (1) Kto v rozpore so všeobecne záväznými ...

35.

V § 327 ods. 1 sa za slovo „zmarí“ vkladajú slová „alebo podstatne sťaží“.

36.

Za § 327 sa vkladá § 327a, ktorý znie:

„§ 327a Verejný činiteľ, ktorý z nedbanlivosti nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci ...

37.

V § 330 ods. 1 sa vypúšťajú slová „pri realizácii medzinárodného obchodu“.

38.

V § 334 ods. 1 sa vypúšťajú slová „pri realizácii medzinárodného obchodu“.

39.

V § 336 ods. 2 sa slová „v § 332 alebo § 333,“ nahrádzajú slovami „v § 332, 333, 334 alebo ...

40.

Za § 336 sa vkladá § 336a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 336a Volebná korupcia (1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi ...

41.

V § 342 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) ako verejný činiteľ alebo iná osoba v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, ...

42.

V § 344 ods. 1 písm. c) sa za slová „účastníka súdneho konania,“ vkladajú slová „alebo ...

43.

V § 344 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) použije násilie, hrozbu násilia alebo hrozbu inej ťažkej ujmy, aby pôsobil na sudcu, stranu ...

44.

V § 344 ods. 2 písm. b) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.

45.

V § 344 ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou.

46.

V § 344 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) ako verejný činiteľ alebo iná osoba v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, ...

47.

V § 348 ods. 1 písm. g) sa vypúšťa slovo „alebo“.

48.

V § 348 ods. 1 písm. h) sa na konci pripája slovo „alebo“.

49.

V § 348 ods. 1 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) napriek právoplatnému rozhodnutiu, ktorým sa zakazuje pokračovať v prácach, úpravách alebo ...

50.

§ 356 znie:

„§ 356 Kto v úmysle získať pre seba, alebo iného priamo či nepriamo finančnú výhodu, alebo ...

51.

Za § 360 sa vkladá § 360a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 360a Nebezpečné prenasledovanie (1) Kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to ...

52.

V § 378 ods. 1 sa slová „až na jeden rok“ nahrádzajú slovami „až na dva roky“.

53.

V § 378 ods. 2 sa slová „na šesť mesiacov až tri roky“ nahrádzajú slovami „na jeden rok ...

54.

Za § 378 sa vkladá § 378a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 378a Zanedbanie starostlivosti o zvieratá Kto z nedbanlivosti spôsobí smrť alebo trvalé následky ...

55.

Za § 420 sa vkladá § 420a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 420a Nedobrovoľné zmiznutie (1) Kto ako zástupca štátu alebo osoba alebo člen skupiny konajúci ...

56.

Za § 422c sa vkladá § 422d, ktorý znie:

„§422d Kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust, zločiny ...

Čl. III

Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z. a zákona ...

V § 2 odsek 5 znie:

„(5) Archeologický nález je hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec, ktorá je dokladom o živote ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.

Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore