Zákon o súdnych poplatkoch za konanie na Najvyššom súde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a na vojenských súdoch 257/1992 účinný od 01.06.1992

Platnosť od: 01.06.1992
Účinnosť od: 01.06.1992
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo, Súdne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD2DSEUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 257/1992 s účinnosťou od 01.06.1992
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o súdnych poplatkoch za konanie na Najvyššom súde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a ...

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

§ 1

Účelom zákona je ustanovenie súdnych poplatkov (ďalej len „poplatky“) za úkony alebo konanie ...

§ 2

Predmetom poplatku je poplatkový úkon uvedený v sadzobníku poplatkov (ďalej len „sadzobník“), ...

§ 3
(1)

Poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá podala návrh na vykonanie poplatkového úkonu, ...

(2)

Ak viacerým poplatníkom podľa odseku 1 vznikne povinnosť zaplatiť poplatok spoločne, platia ho ...

§ 4
(1)

Od poplatkov sú oslobodené:

a)

Česká a Slovenská Federatívna Republika, Česká republika a Slovenská republika,

b)

obce a mestské časti v hlavnom meste Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Prahe a v hlavnom ...

c)

rozpočtové organizácie a nadácie,

d)

diplomatické zastupiteľstvá cudzích štátov, ak je zaručená vzájomnosť,

e)

fyzické a právnické osoby na základe medzinárodných zmlúv alebo dohôd, ktorými je Česká a ...

(2)

Od poplatkov sú ďalej oslobodené poplatkové úkony:

a)

vo veciach nemocenského poistenia, zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia a poskytovania ...

b)

vo veciach náhrad škôd spôsobených nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom, ...

c)

vo veciach volebných sťažností,

d)

v sporoch o právomoc medzi súdmi jednej republiky a štátnymi notárstvami alebo orgánmi štátnej ...

e)

o určenie príslušnosti súdu, ak ide o vec, ktorá patrí do právomoci česko-slovenského súdu, ...

f)

vo veciach súdnych rehabilitácií podľa osobitných predpisov.1)

§ 5

Sadzby poplatkov sú pevné a percentné zo základu poplatku a sú ustanovené v sadzobníku za každý ...

§ 6
(1)

Základom poplatku ustanoveného percentnou sadzbou je cena,2) prípadne hodnota predmetu poplatkového ...

(2)

Ak poplatník neoznámi súdu cenu alebo hodnotu predmetu poplatkového úkonu alebo uvedie cenu alebo ...

(3)

Ak sa predmet poplatkového úkonu rozšíri na pojednávaní, súd poplatok dodatočne vyrubí, ak ...

(4)

Ak sa jedným návrhom uplatňuje viac nárokov, vyberie sa poplatok vo výške súčtu poplatkov ustanovených ...

(5)

Ak predmetom poplatkového úkonu je opakujúce sa plnenie, je základom poplatku súčet cien alebo ...

(6)

Cena, prípadne hodnota príslušenstva predmetu poplatkového úkonu sa zahŕňa do základu poplatku, ...

(7)

Základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé stokoruny hore a poplatok na celé koruny dole.

§ 7
a)

podaním návrhu na vykonanie poplatkového úkonu,

b)

spísaním podania do zápisnice na súde,

c)

v ostatných prípadoch rozhodnutím súdu.

§ 8
(1)

Poplatok je splatný vznikom poplatkovej povinnosti. V prípadoch, keď poplatková povinnosť vzniká ...

(2)

Poplatník je povinný preukázať súdu zaplatenie poplatku.

Platenie poplatku
§ 9

Poplatky sa platia na účet súdu poštovou poukážkou alebo prevodom z účtu poplatníka. Poplatky, ...

§ 10
(1)

Poplatky sú príjmom štátneho rozpočtu federácie.

(2)

Poplatky zaplatené na účet súdu sa prevádzajú vždy za uplynulý štvrťrok kalendárneho roka ...

§ 11
(1)

Ak sa splatný poplatok nezaplatil pri podaní návrhu alebo pri spísaní návrhu do zápisnice, a ...

(2)

Ak uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku nadobudne právoplatnosť, poplatková povinnosť ...

§ 12
(1)

Súd rozhodne o vrátení poplatku a vráti poplatok alebo jeho časť (preplatok), ak ho zaplatil ten, ...

(2)

Súd rozhodne o vrátení poplatku aj v prípadoch, keď sa konanie zastavilo alebo sa návrh vzal späť ...

(3)

Poplatok podľa odseku 2 sa nevracia, ak neprevyšuje jeho výška 100 Kčs.

(4)

Nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, ...

§ 13
(1)

Poplatok alebo nedoplatok na poplatku nemožno vyrubiť ani vymáhať po uplynutí troch rokov od konca ...

(2)

Ak sa v tomto čase urobí úkon na vyrubenie alebo vymáhanie poplatku alebo nedoplatku, plynie lehota ...

(3)

Úkonom na vymáhanie poplatku alebo nedoplatku je aj poplatníkovi doručená upomienka na zaplatenie ...

§ 14

V konaní vo veciach poplatkov rozhoduje a postupuje súd podľa Občianskeho súdneho poriadku, ak ...

§ 15

Pri kontrole správneho a včasného vyrubenia, vyberania a platenia poplatkov sa postupuje podľa osobitných ...

§ 16
(1)

Za poplatkové úkony urobené pred účinnosťou tohto zákona sa vyberajú poplatky podľa doterajších ...

(2)

Arbitrážny poplatok zaplatený pred účinnosťou tohto zákona podľa doterajších predpisov v správnej ...

§ 17

Zrušujú sa:

1.

Nariadenie ministra financií č. 78/1958 Zb., ktorým sa ustanovujú arbitrážne poplatky.

2.

Pokyny pre platenie arbitrážnych poplatkov, upravené nariadením ministra financií č. 78/1958 Zb., ...

§ 18

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júnom 1992.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení zákona č. 47/1991 Zb.
  • 2)  Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.
  • 3)  § 15 zákona č. 563/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách federácie.Vyhláška Ministerstva financií ...
  • 4)  Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore