Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 01.07.2024 do 31.07.2024

Platnosť od: 31.08.2012
Účinnosť od: 01.07.2024
Účinnosť do: 31.07.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST22JUD55DS17EUPP80ČL2

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 01.07.2024 do 31.07.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 250/2012 s účinnosťou od 01.07.2024 na základe 108/2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o regulácii v sieťových odvetviach

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

reguláciu v sieťových odvetviach,

b)

postavenie a pôsobnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“),

c)

povinnosti osôb, ktoré vykonávajú regulovanú činnosť na základe povolenia,1) potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti2) alebo potvrdenia o registrácii (ďalej len „regulovaný subjekt“),

d)

pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (ďalej len „pravidlá trhu“),

e)

konanie vo veciach podľa tohto zákona.

§ 2 - Základné ustanovenia

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

sieťovými odvetviami

1.

elektroenergetika,

2.

plynárenstvo,

3.

tepelná energetika,

4.

vodné hospodárstvo,

b)

tovarom elektrina, plyn, teplo, pitná voda, odpadová voda, povrchová voda, hydroenergetický potenciál vodného toku a energetická voda,

c)

regulovanými činnosťami

1.

výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny a s nimi súvisiace služby,

2.

výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,

3.

výkon činnosti výkupcu elektriny,

4.

výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu a s nimi súvisiace služby,

5.

výroba, distribúcia a dodávka tepla,

6.

výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným vodovodom,3)

7.

odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,4)

8.

odber povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov,5)

d)

regulačným obdobím obdobie určené regulačnou politikou, počas ktorého sa uplatňuje určený rozsah cenovej regulácie a spôsob vykonávania cenovej regulácie,

e)

ekonomicky oprávnenými nákladmi náklady preukázateľne a v nevyhnutnom rozsahu vynaložené na vykonávanie regulovanej činnosti, ktorých rozsah a výšku určuje úrad,

f)

primeraným ziskom zisk, ktorý vychádza z vývoja obvyklého podielu zisku na ekonomicky oprávnených nákladoch s prihliadnutím na kvalitu, obvyklé podnikateľské riziko, vývoj dopytu na trhu a na ochranu spotrebiteľa a ktorý zohľadňuje aj rozsah potrebných investícií na zabezpečenie dlhodobej prevádzkyschopnosti sústavy a siete,

g)

maximálnou cenou cena, ktorú nie je možné prekročiť,

h)

pevnou cenou cena, ktorú nie je možné meniť; za pevnú cenu sa považuje aj tarifa, ktorá sa viaže na technickú jednotku,

i)

štandardmi kvality súbor ukazovateľov, ktoré určujú kvalitu tovaru a s ním súvisiacich regulovaných činností,

j)

dodávkou elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti

1.

dodávka elektriny do odberných miest odberateľov elektriny v domácnosti,

2.

dodávka elektriny do odberných miest, ktoré sú miestom odberu elektriny do spoločných častí bytového domu, spoločných zariadení bytového domu a príslušenstva bytového domu;6) to neplatí pre odberné miesto, ktoré je miestom odberu elektriny do odberného zariadenia prevádzkovaného na podnikateľské účely,

k)

zraniteľným odberateľom

1.

odberateľ elektriny v domácnosti,

2.

odberateľ plynu v domácnosti,

3.

odberateľ elektriny mimo domácnosti s celkovým ročným odberom elektriny za predchádzajúci rok najviac 30 000 kWh,

4.

odberateľ plynu mimo domácnosti s celkovým ročným odberom plynu za predchádzajúci rok najviac 100 000 kWh,

5.

odberateľ elektriny mimo domácnosti okrem odberateľa elektriny podľa bodu 3, ktorý odoberá elektrinu na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb,6a) na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,6b) na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sú určené na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu,6ba) alebo na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania podľa osobitného predpisu,6bb)

6.

odberateľ plynu mimo domácnosti okrem odberateľa plynu podľa bodu 4, ktorý odoberá plyn na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb,6a) na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,6b) na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sú určené na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu,6ba) alebo na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania podľa osobitného predpisu,6bb)

7.

skupina koncových odberateľov plynu, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou,6c)

8.

skupina koncových odberateľov elektriny, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca elektrinu na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou,6c)

l)

veľkoobchodným energetickým produktom zmluvy a deriváty podľa osobitného predpisu7) nezávisle od toho, kde a ako sa s nimi obchoduje,

m)

dôvernou informáciou informácia podľa osobitného predpisu,7) ktorá nebola zverejnená, priamo alebo nepriamo súvisí s veľkoobchodným energetickým produktom a ktorá by pravdepodobne mala výrazný vplyv na cenu veľkoobchodného energetického produktu, ak by sa zverejnila,

n)

energetickou chudobou stav, kedy priemerné mesačné výdavky domácnosti8) na spotrebu elektriny, plynu, tepla na vykurovanie a na prípravu teplej úžitkovej vody, dodávku pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou tvoria významný podiel na priemerných mesačných príjmoch domácnosti,8)

o)

tarifou za prevádzkovanie systému pevná cena v eurách na jednotku množstva elektriny viažuca sa na technickú jednotku, ktorá zohľadňuje pomernú časť nákladov na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, na výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na výrobu elektriny z domáceho uhlia, na systémové služby, na činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou vrátane korekcie nákladov vynaložených na zúčtovanie podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou a korekcie nákladov na obstaranie elektriny na krytie strát prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav; tarifa za prevádzkovanie systému sa uplatňuje na koncovú spotrebu elektriny,

p)

tarifou za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pevná cena v eurách na jednotku množstva elektriny viažuca sa na technickú jednotku, ktorá zohľadňuje pomernú časť nákladov na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a tvorí zložku tarify za prevádzkovanie systému,

q)

tarifou za systémové služby pevná cena v eurách na jednotku množstva elektriny viažuca sa na technickú jednotku, ktorá zohľadňuje povolené náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy na nákup podporných služieb a iné povolené náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy na zabezpečenie systémových služieb; tarifa za systémové služby sa uplatňuje na koncovú spotrebu elektriny.

§ 3 - Účel a predmet regulácie
(1)

Účelom regulácie podľa tohto zákona je transparentným a nediskriminačným spôsobom zabezpečiť dostupnosť tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných činností za primerané a konkurencieschopné ceny a v určenej kvalite.

(2)

Predmetom regulácie podľa tohto zákona sú

a)

ceny v sieťových odvetviach a podmienky ich uplatňovania,

b)

podmienky vykonávania regulovaných činností.

§ 4 - Úrad
(1)

Úrad je orgánom štátnej správy pre oblasť regulácie sieťových odvetví s celoslovenskou pôsobnosťou.

(2)

Úrad pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať úrad pri vykonávaní jeho pôsobnosti.

(3)

Orgánmi úradu sú predseda úradu a Regulačná rada (ďalej len „rada“).

(4)

Sídlom úradu je Bratislava.

(5)

Úrad môže zriaďovať pracoviská mimo svojho sídla.

(6)

Úrad pri výkone právomocí v rámci pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom alebo osobitným predpisom57)

a)

podporuje dosiahnutie konkurencieschopného, flexibilného, bezpečného a z hľadiska ochrany životného prostredia udržateľného vnútorného trhu s elektrinou a vnútorného trhu s plynom v rámci Európskej únie a efektívneho otvorenia trhu s elektrinou a trhu s plynom pre odberateľov elektriny, odberateľov plynu, dodávateľov elektriny a dodávateľov plynu v Európskej únii a zabezpečuje primerané podmienky na efektívne a spoľahlivé fungovanie sústav a sietí s ohľadom na dlhodobé ciele,

b)

podporuje rozvoj konkurencieschopných a riadne fungujúcich regionálnych cezhraničných trhov v rámci Európskej únie,

c)

odstraňuje obmedzenia týkajúce sa obchodovania s elektrinou a plynom medzi členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „členský štát“) a podporuje posilňovanie integrácie trhov,

d)

napomáha nákladovo najefektívnejším spôsobom rozvíjať bezpečné, spoľahlivé a energeticky efektívne sústavy a siete orientované na spotrebiteľa, podporuje primeranosť sústav a sietí, integráciu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie do sústavy a výroby plynu z obnoviteľných zdrojov energie do siete a distribuovanú výrobu,

e)

uľahčuje prístup nových zariadení na výrobu elektriny a zariadení na uskladňovanie elektriny do sústavy a nových zariadení na výrobu plynu do siete,

f)

zabezpečuje, aby sa prevádzkovateľom sústav a užívateľom sústavy poskytli stimuly na zvyšovanie efektívnosti sústavy a integrácie trhu,

g)

zabezpečuje, aby odberatelia elektriny mali prospech z efektívneho fungovania trhov, podporuje efektívnu hospodársku súťaž a zabezpečuje ochranu spotrebiteľov,

h)

napomáha pri dosahovaní cieľov univerzálnej služby a služby vo verejnom záujme, ak ide o dodávky elektriny a dodávky plynu, a prispieva k ochrane zraniteľných odberateľov elektriny a zraniteľných odberateľov plynu,

i)

prispieva k zlučiteľnosti postupov výmeny údajov pri zmene dodávateľa elektriny a dodávateľa plynu zo strany odberateľa elektriny a odberateľa plynu a pri ďalších trhových postupoch aj na regionálnej úrovni,

j)

zabezpečuje, aby elektroenergetické podniky dodržiavali povinnosti týkajúce sa transparentnosti.

§ 5 - Predseda úradu a podpredsedovia úradu
(1)

Na čele úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Predsedovi úradu patrí plat vo výške odmeny predsedu rady. Úrad má dvoch podpredsedov. Podpredsedov úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu úradu. Každému podpredsedovi patrí plat vo výške odmeny podpredsedu rady.

(2)

Predseda úradu a podpredsedovia úradu sú štátnymi zamestnancami podľa osobitného predpisu.9) Ustanovenia osobitného predpisu9) o platových náležitostiach sa na plat predsedu úradu a plat podpredsedov úradu nepoužijú.

(3)

Funkčné obdobie predsedu úradu je šesť rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za predsedu úradu najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

(4)

Predsedu úradu v čase jeho neprítomnosti, alebo ak nie je vymenovaný, zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda úradu.

(5)

Predseda úradu a podpredsedovia úradu musia spĺňať predpoklady podľa § 7 ods. 7.

(6)

Predseda úradu

a)

riadi úrad a koná v mene úradu navonok vo všetkých veciach,

b)

rozhoduje v prvom stupni v konaniach podľa § 13 ods. 1 písm. e) a g) a § 14,

c)

rozhoduje o uložení pokuty v odvolacom konaní,

d)

rozhoduje o námietkach v konaní o vydanie potvrdenia podľa osobitného predpisu,10)

e)

zastupuje úrad v Agentúre Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „agentúra“),

f)

poveruje inú osobu na zastupovanie v agentúre,

g)

vydáva organizačný poriadok úradu,

h)

rozhoduje o námietkach zaujatosti zamestnancov úradu pri výkone pôsobnosti úradu.

(7)

Predseda úradu pri výkone svojej pôsobnosti koná nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších osôb.

(8)

Výkon funkcie predsedu úradu sa skončí

a)

uplynutím funkčného obdobia,

b)

vzdaním sa funkcie,

c)

odvolaním z funkcie,

d)

smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

(9)

Predseda úradu sa môže vzdať funkcie písomným oznámením vláde. Výkon funkcie sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia predsedu úradu o vzdaní sa funkcie vláde, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie.

(10)

Vláda odvolá predsedu úradu z funkcie, ak

a)

bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie,

b)

bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená,

c)

predseda úradu

1.

sa stal členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov regulovaných subjektov,

2.

začal podnikať v sieťových odvetviach,

3.

začal vykonávať funkciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády, funkciu alebo členstvo v orgáne územnej samosprávy,

4.

má majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov,

d)

nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace; to neplatí, ak je predseda úradu dočasne uznaný za práceneschopného pre chorobu alebo úraz,

e)

konal pri výkone svojej pôsobnosti v rozpore s odsekom 7.

(11)

Vláda odvolá predsedu úradu aj vtedy, ak jemu blízka osoba podľa § 116 Občianskeho zákonníka je zamestnancom regulovaných subjektov, má majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov, podniká v regulovaných činnostiach vo vlastnom mene alebo v cudzom mene, alebo prostredníctvom združenia osôb alebo je členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov regulovaných subjektov.

(12)

Vláda odvolá predsedu úradu aj vtedy, ak poruší ustanovenia tohto zákona o zverejňovaní cenových rozhodnutí a údajov o ekonomicky oprávnených nákladoch vrátane rozsahu investícií a primeranom zisku, ktoré sú započítané do určenej alebo schválenej ceny podľa § 14 ods. 12.

(13)

Predseda úradu a podpredsedovia úradu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie. Táto povinnosť trvá aj po skončení funkčného obdobia predsedu úradu a podpredsedov úradu. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na poskytovanie súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní alebo v konaní pred súdom. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje poskytnutie dôverných informácií Európskej komisii, agentúre, regulačným orgánom členských štátov, orgánom štátnej správy alebo organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou na účely výkonu ich povinností a na plnenie úloh úradu.

§ 6 - Rada
(1)

Rada zabezpečuje strategické riadenie a koncepciu regulácie v sieťových odvetviach.

(2)

Rada má šesť členov. Činnosť rady riadi jej predseda, najmä zvoláva a vedie rokovania rady. Predsedu rady zastupuje počas jeho neprítomnosti, alebo ak nie je vymenovaný, podpredseda rady v celom rozsahu jeho práv a povinností.

(3)

Rada

a)

prijíma regulačnú politiku,

b)

volí kandidáta na vymenovanie za predsedu rady zo svojich členov,

c)

podáva prezidentovi Slovenskej republiky návrh kandidáta na vymenovanie za predsedu rady a návrh na odvolanie predsedu rady,

d)

volí podpredsedu rady zo svojich členov,

e)

schvaľuje

1.

návrhy dohôd o vzájomnej spolupráci s regulačnými orgánmi členských štátov,

2.

rokovací poriadok rady,

3.

správu o činnosti úradu,

4.

zriadenie pracovísk úradu mimo jeho sídla,

5.

ročnú účtovnú závierku úradu,

f)

rozhoduje v odvolacom konaní okrem rozhodnutí o uložení pokuty,

g)

vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov vydávaných úradom,

h)

preskúmava námietky voči potvrdeniu o výške čistých nákladov povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme podľa osobitného predpisu.10aa)

(4)

Rada zasadá podľa potreby, najmenej však dvakrát mesačne. Rokovania rady sú neverejné. Na rokovanie rady môže predseda rady prizvať zamestnanca úradu alebo ďalšie osoby.

(5)

Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomný predseda rady alebo podpredseda rady a najmenej ďalší traja členovia rady. Rada rozhoduje hlasovaním väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu rady, v jeho neprítomnosti, alebo ak nie je vymenovaný, hlas podpredsedu rady. Pri hlasovaní môžu byť prítomní len členovia rady a zamestnanec úradu vyhotovujúci zápisnicu podľa odseku 6.

(6)

O hlasovaní rady sa vyhotovuje zápisnica. Ak o to člen rady požiada, pripojí sa k zápisnici jeho stanovisko, odlišné od prijatého rozhodnutia. Zápisnica o hlasovaní sa zverejňuje do ôsmich pracovných dní odo dňa jej vyhotovenia na webovom sídle úradu.

§ 7 - Členovia rady
(1)

Členov rady vymenuje a odvolá prezident Slovenskej republiky. Z členov rady prezident Slovenskej republiky na návrh rady vymenuje predsedu rady. Prezident Slovenskej republiky na návrh rady odvolá predsedu rady. Členstvo v rade je verejnou funkciou.

(2)

Funkčné obdobie člena rady je šesť rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena rady najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Ak členstvo v rade zaniklo inak ako uplynutím funkčného obdobia, nový člen rady je vymenovaný na zvyšok funkčného obdobia.

(3)

Prezident Slovenskej republiky vymenuje členov rady na návrh Národnej rady Slovenskej republiky a vlády tak, aby traja členovia rady boli vymenovaní na návrh Národnej rady Slovenskej republiky a traja členovia rady na návrh vlády.

(4)

Rada sa z jednej tretiny obnovuje každé dva roky tak, aby bol dodržaný odsek 3. Na uvoľnené miesto člena rady navrhuje nového kandidáta ten, kto navrhol člena rady, ktorého členstvo zaniklo. Návrh predloží prezidentovi Slovenskej republiky do 30 dní od zániku členstva podľa odseku 16. Na každé miesto člena rady sa navrhujú dvaja kandidáti.

(5)

Člen rady nesmie

a)

byť zamestnancom úradu,

b)

byť zamestnancom regulovaných subjektov,

c)

podnikať v sieťových odvetviach vo vlastnom alebo v cudzom mene, alebo prostredníctvom združenia osôb,

d)

mať majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov,

e)

byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov regulovaných subjektov.

(6)

Obmedzenia podľa odseku 5 písm. b) až e) je člen rady povinný dodržiavať 12 mesiacov po zániku funkcie člena rady.

(7)

Členom rady môže byť občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa tieto predpoklady:

a)

technické, ekonomické alebo právnické vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej desať rokov praxe v sieťových odvetviach alebo v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií v energetike, z toho päť rokov v riadiacej funkcii, alebo technické, ekonomické alebo právnické vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a najmenej sedem rokov praxe v sieťových odvetviach, v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií v energetike, z toho päť rokov v riadiacej funkcii,

b)

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

c)

bezúhonnosť.

(8)

Člen rady sa považuje za bezúhonného, ak nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 7 písm. c) poskytne občan Slovenskej republiky údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.10a) Údaje podľa tretej vety Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky a Úrad vlády Slovenskej republiky bezodkladne zašlú v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.

(9)

Členstvo v rade je nezlučiteľné

a)

s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,

b)

s funkciou člena vlády,

c)

s funkciou alebo so zamestnaním v orgáne štátnej správy,

d)

s funkciou alebo s členstvom v orgáne územnej samosprávy.

(10)

Členom rady nemôže byť ten, koho blízka osoba podľa § 116 Občianskeho zákonníka je vedúcim zamestnancom úradu, má majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov, podniká v regulovaných činnostiach alebo je členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov regulovaných subjektov.

(11)

Člen rady pri výkone svojej pôsobnosti koná nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších osôb.

(12)

Členovi rady patrí mesačne odmena vo výške štvornásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlená na celé euro nahor. Predsedovi rady patrí mesačne odmena vo výške 1,5-násobku odmeny člena rady a podpredsedovi rady vo výške 1,3-násobku odmeny člena rady.

(13)

Člen rady sa podľa pokynov predsedu rady zúčastňuje na rokovaniach so štátnymi orgánmi a regulovanými subjektmi o stratégii riadenia regulácie.

(14)

Ak rada vyšle svojho člena na pracovnú cestu, úrad mu poskytne náhradu výdavkov podľa osobitného predpisu.11)

(15)

Člen rady sa počas výkonu funkcie na účely zdravotného poistenia považuje za zamestnanca v pracovnom pomere.

(16)

Členstvo v rade zaniká

a)

uplynutím funkčného obdobia,

b)

vzdaním sa funkcie,

c)

odvolaním z funkcie,

d)

smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

(17)

Vzdaním sa funkcie členstvo v rade zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena rady o vzdaní sa funkcie prezidentovi Slovenskej republiky, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie.

(18)

Prezident Slovenskej republiky člena rady odvolá, ak

a)

bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie,

b)

bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená,

c)

prestal spĺňať podmienky podľa odsekov 5, 9 a 10,

d)

nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace; to neplatí, ak je člen rady dočasne uznaný za práceneschopného pre chorobu alebo úraz,

e)

konal pri výkone svojej pôsobnosti v rozpore s odsekom 11.

(19)

Prezident Slovenskej republiky odvolá všetkých členov rady, ak rada v troch po sebe nasledujúcich voľbách neschváli návrh kandidáta na vymenovanie za predsedu rady. Po odvolaní rada vykonáva svoju pôsobnosť až do vymenovania novej rady.

(20)

Člen rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie. Ustanovenie § 5 ods. 13 sa použije primerane.

§ 8 - Regulačná politika
(1)

Regulačná politika je stratégia, ktorá upravuje vykonávanie regulácie počas určeného regulačného obdobia.

(2)

Regulačná politika obsahuje najmä

a)

určenie dĺžky nadchádzajúceho regulačného obdobia,

b)

zhodnotenie potreby ďalšej regulácie na nadchádzajúce regulačné obdobie vrátane odôvodnenia navrhovaného rozsahu cenovej regulácie a spôsobu vykonávania cenovej regulácie,

c)

rozsah cenovej regulácie a spôsob vykonávania cenovej regulácie v nadchádzajúcom regulačnom období,

d)

zhodnotenie vplyvov navrhovaného rozsahu cenovej regulácie a spôsobu vykonávania cenovej regulácie v nadchádzajúcom regulačnom období na trh s tovarmi a službami vrátane cien tovarov a služieb; pri navrhovanej zmene rozsahu cenovej regulácie alebo zmene spôsobu vykonávania cenovej regulácie aj zhodnotenie vplyvov navrhovaných zmien rozsahu a spôsobu vykonávania cenovej regulácie oproti rozsahu a spôsobu vykonávania cenovej regulácie v prebiehajúcom regulačnom období.

(3)

Úrad zverejní návrh regulačnej politiky na svojom webovom sídle do 30. novembra predposledného kalendárneho roka regulačného obdobia a umožní regulovaným subjektom, užívateľom sústavy a užívateľom siete uplatniť k zverejnenému návrhu pripomienky do 15. januára posledného kalendárneho roka regulačného obdobia. Úrad vyhodnotí pripomienky k návrhu regulačnej politiky a vyhodnotenie pripomienok zverejní na svojom webovom sídle do 28. februára posledného kalendárneho roka regulačného obdobia.

(4)

Rada predloží návrh regulačnej politiky do 28. februára posledného kalendárneho roka regulačného obdobia Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky. Ministerstvo posúdi súlad tohto návrhu so zámermi energetickej politiky a svoje vyjadrenie zašle rade do 15. marca. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky posúdi súlad tohto návrhu so zámermi vodohospodárskej politiky a svoje vyjadrenie zašle rade do 15. marca. Rada môže prijať regulačnú politiku, aj keď ministerstvo alebo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky nezašle svoje vyjadrenie k návrhu regulačnej politiky v určenej lehote.

(5)

Regulačnú politiku prijme rada do 31. marca posledného kalendárneho roka regulačného obdobia.

(6)

Regulačnú politiku úrad zverejní na svojom webovom sídle do 15 dní odo dňa jej prijatia. Ak je súčasťou vyjadrenia ministerstva alebo Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky podľa odseku 4 pripomienka, ktorú rada neakceptuje, a rada regulačnú politiku prijme, úrad zverejní spolu s regulačnou politikou aj vyjadrenie ministerstva alebo Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky s odôvodnením neakceptovania pripomienky.

(7)

Regulačná politika je záväzná počas určeného regulačného obdobia pre všetkých účastníkov trhu v sieťových odvetviach.

(8)

Rada vypracuje do 31. marca kalendárneho roka po skončení regulačného obdobia zhodnotenie predchádzajúceho regulačného obdobia z pohľadu dosiahnutej transparentnosti trhu a vplyvu cenovej regulácie na trh.

(9)

Ak je to potrebné na dosiahnutie účelu regulácie podľa § 3 ods. 1, rada uznesením prijme zmenu alebo doplnenie regulačnej politiky formou dodatku k regulačnej politike. Odseky 3 a 4 sa použijú primerane. Dodatok k regulačnej politike úrad zverejní na svojom webovom sídle do 15 dní odo dňa jeho prijatia radou.

(10)

Podľa odseku 9 sa postupuje aj pri obmedzení rozsahu alebo nevykonávaní cenovej regulácie dodávok elektriny alebo dodávok plynu zraniteľným odberateľom podľa § 11 ods. 6 v priebehu regulačného obdobia. Pred uverejnením návrhu dodatku k regulačnej politike uverejní regulačná rada analýzu dôvodov obmedzenia cenovej regulácie a analýzu vplyvov na účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom, najmä dotknutých zraniteľných odberateľov, na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie.

Pôsobnosť úradu
§ 9
(1)

Úrad

a)

vydáva všeobecne záväzné právne predpisy,

b)

vykonáva

1.

cenovú reguláciu podľa § 11, 12 a 14 vrátane osobitných predpisov,11a)

2.

vecnú reguláciu podľa § 13, 15 a 23 vrátane osobitných predpisov,11b)

3.

mimoriadnu reguláciu podľa § 16,

4.

reguláciu kvality podľa § 22,

5.

kontrolu dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie podľa § 40, osobitných predpisov,12) všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie osobitných predpisov13) a právoplatných rozhodnutí úradu a agentúry osobami, ktoré vykonávajú regulované činnosti, a ostatnými účastníkmi trhu s elektrinou podľa § 31 až 35,

6.

dohľad nad dodržiavaním povinností podľa osobitných predpisov13aa) Európskou sieťou prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu a subjektom prevádzkovateľov distribučných sústav Európskej únie,

7.

dohľad nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom prepravnej siete podľa § 26 ods. 11,

8.

dohľad nad aukciami pre predaj elektriny podľa § 30,

9.

dohľad nad zárukami pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a zárukami pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa osobitného predpisu,13a)

10.

dohľad nad dodržiavaním právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa,13b)

c)

rozhoduje

1.

vo veciach podľa § 11 až 17,

2.

o certifikácii prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete podľa § 25 až 28,

3.

o uložení pokuty za správne delikty spáchané porušením povinností ustanovených v tomto zákone a v osobitných predpisoch,14)

4.

o použití príjmov z pridelenia kapacity spojovacích vedení, ak ich nemožno efektívne použiť na garantovanie skutočnej dostupnosti pridelenej kapacity, udržiavanie alebo zvyšovanie kapacít spojovacích vedení prostredníctvom investícií do sústav, najmä do nových spojovacích vedení,

5.

o uložení povinnosti dodávateľovi elektriny alebo dodávateľovi plynu ponúknuť elektrinu alebo plyn dodávateľovi poslednej inštancie,

d)

posudzuje nezávislosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu,15)

e)

ukladá opatrenia na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri výkone kontroly alebo nedostatkov zistených pri výkone dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa osobitných predpisov12) Európskou sieťou prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu a subjektom prevádzkovateľov distribučných sústav Európskej únie,

f)

spolupracuje s agentúrou, Európskou komisiou, ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy,

g)

vydáva ročnú správu o činnosti úradu,

h)

organizuje výberové konanie podľa osobitného predpisu17) na dodávateľa technológie, ktorá zabezpečí zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy alebo zníženie spotreby elektriny a dodávateľa, ktorý zabezpečuje prípravu výstavby a výstavbu nových elektroenergetických zariadení, na ktoré sa poskytujú ekonomické stimuly,

i)

rieši spory podľa § 37 a 38,

j)

vykonáva zisťovanie vyrovnania finančných záväzkov regulovaných subjektov voči štátu na účely cenovej regulácie, vecnej regulácie a splnenia podmienok podpory podľa osobitného predpisu,17a)

k)

zabezpečuje uplatňovanie princípov energetickej efektívnosti v oblasti regulácie,

l)

sleduje a vyhodnocuje spotrebu koncových odberateľov elektriny, koncových odberateľov plynu a koncových odberateľov tepla,

m)

vykonáva alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov17b) koncového odberateľa elektriny, koncového odberateľa plynu, odberateľa, ktorý dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu, odberateľa vody alebo producenta odpadových vôd, ktorý je spotrebiteľom podľa osobitného predpisu,17c) a rozhoduje o uložení sankcie za správne delikty spáchané porušením povinností ustanovených v osobitnom predpise,17b)

n)

pri výkone právomocí ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom57) postupuje v súlade so sieťovými predpismi a usmerneniami Európskej komisie a rozhodnutiami Európskej komisie a agentúry,

o)

vydáva, mení alebo zrušuje potvrdenia o výške čistých nákladov povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme.17d)

(2)

Úrad má právo žiadať informácie o všetkých úkonoch týkajúcich sa obchodnej verejnej súťaže organizovanej regulovaným subjektom, ktorý

a)

vykonáva regulovanú činnosť v elektroenergetike alebo plynárenstve a je súčasťou vertikálne integrovaného podniku,

b)

vykonáva prenos elektriny alebo prepravu plynu a nie je súčasťou vertikálne integrovaného podniku.

(3)

Úrad vypracuje

a)

do 31. decembra 2013 a následne každé dva roky vždy k 30. júnu aktualizuje v spolupráci s ministerstvom metodické usmernenie pre elektroenergetické podniky, plynárenské podniky a iných účastníkov trhu s elektrinou alebo trhu s plynom ohľadom optimalizácie využívania elektriny a plynu vrátane poskytovania služieb odberateľom elektriny a odberateľom plynu zameraných na zvýšenie efektívnosti pri využívaní energie, uplatňovania cien a podmienok dodávky elektriny a dodávky plynu spôsobom zameraným na zvýšenie efektívnosti pri využívaní energie, zavádzania inteligentných meracích systémov a modernizácie sústav a sietí zameranej na zvýšenie efektívnosti pri využívaní energie,

b)

do 31. decembra 2013 a následne každé dva roky vždy k 30. júnu aktualizuje metodické usmernenie pre elektroenergetické podniky a plynárenské podniky ohľadom opatrení na ochranu zraniteľných odberateľov elektriny a zraniteľných odberateľov plynu,

c)

do 31. decembra 2013 metodické usmernenie pre dodávateľov elektriny ohľadom spôsobu určenia podielu jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na elektrine nakúpenej alebo vyrobenej dodávateľom na účel jej dodávky odberateľom elektriny vrátane odberateľov elektriny mimo vymedzeného územia a vplyvu výroby elektriny nakúpenej alebo vyrobenej dodávateľom elektriny na účel jej dodávky odberateľom elektriny vrátane odberateľov elektriny mimo vymedzeného územia na životné prostredie vrátane údajov o emisiách CO2 a rádioaktívnom odpade vzniknutom pri výrobe tejto elektriny,

d)

do 31. mája 2013 a následne každé dva roky správu o opatreniach, ktoré sú nevyhnutné na zlepšenie pravidiel týkajúcich sa úhrady a rozdelenia nákladov na technické úpravy pri pripojení do distribučnej sústavy a jej posilnenia, zlepšení prevádzky sústavy a pravidiel nediskriminačného uplatňovania predpisov, ktoré sú potrebné na začlenenie výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, a prijme do 30. júna 2013 a následne každé dva roky opatrenia vyplývajúce zo správy,

e)

do 31. decembra 2013 metodické usmernenie pre prevádzkovateľov distribučnej sústavy, prevádzkovateľov distribučnej siete, dodávateľov elektriny a dodávateľov plynu ohľadom spôsobu, rozsahu a podmienok vedenia evidencie sťažností odberateľov elektriny a odberateľov plynu a ohľadom rozsahu údajov a spôsobe predkladania údajov z evidencie sťažností úradu,

f)

do 31. decembra 2013 a následne na každé regulačné obdobie v spolupráci s ministerstvom, Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky koncepciu na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby, v rámci ktorej úrad navrhuje opatrenia na účel ochrany a zníženia počtu odberateľov elektriny alebo odberateľov plynu, ktorí sú ohrození energetickou chudobou; túto koncepciu úrad predloží vláde,

g)

do 31. decembra 2024 a následne každé tri roky analýzu potreby zachovania rozsahu cenovej regulácie dodávky elektriny alebo dodávky plynu zraniteľným odberateľom podľa § 11 ods. 5 a vplyvov možného obmedzenia rozsahu alebo nevykonania cenovej regulácie podľa § 11 ods. 6,

h)

do 31. decembra 2022 a následne každé dva roky analýzu nákladov a výnosov distribuovaných zdrojov energie.

(4)

Úrad môže v prípade závažného opakovaného porušovania povinností prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného plynárenského podniku, podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,18) ktoré prevádzkovateľ prepravnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného plynárenského podniku, neodstráni v primeranej lehote určenej úradom, ktorá nemôže byť kratšia ako tri mesiace, rozhodnúť o uložení povinnosti zveriť prevádzku prepravnej siete nezávislému prevádzkovateľovi siete podľa osobitného predpisu.19)

(5)

Závažným opakovaným porušovaním povinností podľa odseku 4 sa rozumie porušovanie povinností, za ktoré úrad prevádzkovateľovi prepravnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného plynárenského podniku, v priebehu piatich po sebe nasledujúcich rokov dvakrát právoplatne uložil pokutu presahujúcu sumu 5 000 000 eur, ak žiadna z týchto pokút nebola zrušená alebo znížená pod 5 000 000 eur.

(6)

Ak úrad rozhodne o uložení povinnosti zveriť prevádzku prepravnej siete nezávislému prevádzkovateľovi siete podľa osobitného predpisu,19) úrad

a)

schvaľuje podmienky výberového konania, na základe ktorého vlastník prepravnej siete vyberá nezávislého prevádzkovateľa siete,

b)

vydáva predchádzajúci súhlas

1.

s vymenovaním, ustanovením alebo odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa osobitného predpisu,20)

2.

s uzavretím alebo zmenou zmluvy medzi nezávislým prevádzkovateľom siete a vlastníkom prepravnej siete,

c)

monitoruje zmluvné vzťahy a komunikáciu medzi vlastníkom prepravnej siete a nezávislým prevádzkovateľom siete na účel zabezpečenia dodržiavania ich povinností podľa osobitného predpisu,19)

d)

rozhoduje na návrh nezávislého prevádzkovateľa siete alebo vlastníka prepravnej siete o uložení povinnosti nezávislému prevádzkovateľovi siete alebo vlastníkovi prepravnej siete v sporoch týkajúcich sa povinností nezávislého prevádzkovateľa siete a vlastníka prepravnej siete podľa osobitného predpisu,19)

e)

schvaľuje desaťročný plán rozvoja siete, ktorý úradu každoročne predkladá nezávislý prevádzkovateľ siete, a investície, o ktorých realizácii rozhodol nezávislý prevádzkovateľ siete,

f)

schvaľuje zmluvy o financovaní investícií do prepravnej siete treťou osobou podľa osobitného predpisu,19)

g)

prijíma opatrenia na zabezpečenie, aby tarify za prístup do siete, ktoré vyberá nezávislý prevádzkovateľ siete, zahŕňali náhradu pre vlastníka prepravnej siete, ktorá tvorí primeranú kompenzáciu za používanie aktív prepravnej siete a nové investície do prepravnej siete za predpokladu, že sú hospodárne a efektívne,

h)

vykonáva kontroly v priestoroch vlastníka prepravnej siete a nezávislého prevádzkovateľa siete vrátane neohlásených kontrol,

i)

poskytuje Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky bezodkladne všetky informácie o možných porušeniach pravidiel hospodárskej súťaže zo strany vlastníka prepravnej siete.

(7)

Úrad je orgánom dozoru nad dodržiavaním zákazu používania nekalých obchodných praktík a neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách, zákazu konať v rozpore s dobrými mravmi a zákazu diskriminácie spotrebiteľa a nad dodržiavaním povinnosti informovať spotrebiteľa o cene v oblasti podnikania v elektroenergetike a plynárenstve podľa osobitného predpisu.20a)

§ 9a - Spolupráca úradu s regulačnými orgánmi, Európskou komisiou a agentúrou a pôsobnosť úradu vo vzťahu k regionálnemu koordinačnému centru
(1)

Úrad spolupracuje s agentúrou a regulačnými orgánmi členských štátov a poskytuje im informácie a podklady potrebné na plnenie ich právomocí.

(2)

Úrad spolupracuje s regulačnými orgánmi členských štátov na regionálnej úrovni vo veciach

a)

podpory prevádzkových opatrení zameraných na umožnenie efektívneho riadenia sústavy, fungovania spoločných búrz elektriny a prideľovania cezhraničnej kapacity a dosiahnutia primeranej úrovne kapacity prepojenia,

b)

koordinácie spoločného dohľadu nad subjektmi plniacimi funkcie na regionálnej úrovni,

c)

koordinácie v spolupráci s ostatnými orgánmi dohľadu nad vnútroštátnym, regionálnym a európskym posudzovaním primeranosti zdrojov,

d)

koordinácie pri vypracovaní návrhov sieťových predpisov a usmernení pre prevádzkovateľov prenosových sústav a ostatných účastníkov trhu,

e)

koordinácie vypracovania pravidiel týkajúcich sa riadenia preťaženia.

(3)

Úrad môže uzatvárať dohody s regulačnými orgánmi členských štátov a tretích štátov s cieľom podporiť regionálnu spoluprácu v oblasti regulácie.

(4)

Úrad si ďalej vymieňa informácie s regulačnými orgánmi členských štátov na účel

a)

podpory regionálnej spolupráce a bilaterálnej spolupráce na trhu s elektrinou a trhu s plynom podľa osobitných predpisov20b) a o tejto spolupráci informuje Európsku komisiu a ostatné členské štáty,

b)

podpory spolupráce prevádzkovateľov prenosových sústav a prevádzkovateľov prepravných sietí na regionálnej úrovni vrátane cezhraničných otázok,

c)

vytvárania podmienok na to, aby prevádzkovatelia prenosových sústav a prevádzkovatelia prepravných sietí mali na regionálnej úrovni jeden alebo viac integrovaných systémov, ktoré pokrývajú dva alebo viac integrovaných systémov na účely prideľovania kapacity a kontroly bezpečnosti sústavy a siete,

d)

prijatia opatrení, ktoré prevádzkovateľom prenosových sústav a prevádzkovateľom prepravných sietí umožnia

1.

vzájomnú výmenu plynu,

2.

prideľovanie cezhraničnej kapacity,

3.

spolupracovať pri vypracovaní pravidiel riadenia preťaženia,

e)

sledovania veľkoobchodného trhu s elektrinou a veľkoobchodného trhu s plynom podľa osobitného predpisu.7)

(5)

Úrad v koordinácii s regulačnými orgánmi členských štátov regiónu prevádzky sústavy, v ktorom je zriadené regionálne koordinačné centrum podľa osobitného predpisu,20c)

a)

rozhoduje o schválení návrhu na zriadenie regionálneho koordinačného centra v súlade s osobitným predpisom,20d)

b)

rozhoduje o schválení nákladov súvisiacich s činnosťou regionálneho koordinačného centra,

c)

rozhoduje o schválení postupu kooperatívneho rozhodovania,

d)

zabezpečuje, aby regionálne koordinačné centrum bolo vybavené ľudskými, technickými, materiálnymi a finančnými zdrojmi potrebnými na plnenie jeho povinností a vykonávalo svoje funkcie nezávisle a nestranne,

e)

navrhuje ďalšie povinnosti a úlohy, ktoré majú byť regionálnemu koordinačnému centru uložené,

f)

vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinností regionálneho koordinačného centra podľa osobitného predpisu,13aa)

g)

monitoruje zabezpečovanie koordinácie sústavy a o výsledku monitorovania každoročne informuje agentúru v súlade s osobitným predpisom.20e)

(6)

Úrad ukladá opatrenia na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri výkone kontroly alebo nedostatkov zistených pri výkone dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa osobitného predpisu13aa) regionálnym koordinačným centrom.

(7)

Úrad môže

a)

žiadať od regionálneho koordinačného centra poskytnutie podkladov, dokladov a akýchkoľvek informácií potrebných na výkon pôsobnosti úradu,

b)

vykonávať kontroly v priestoroch regionálneho koordinačného centra vrátane neohlásených kontrol,

c)

vydávať rozhodnutia týkajúce sa regionálneho koordinačného centra, ak tak ustanovuje tento paragraf alebo osobitný predpis.13aa)

(8)

Regionálne koordinačné centrum je povinné

a)

poskytovať úradu potrebnú súčinnosť pri výkone jeho pôsobnosti podľa tohto zákona v lehotách určených úradom,

b)

poskytovať úradu bezodplatne úplné a pravdivé údaje, podklady, doklady a informácie potrebné na účely podľa tohto zákona a na výkon pôsobnosti úradu v rozsahu, spôsobom a v lehotách určených úradom.

(9)

Ak úrad nadobudne informácie alebo podklady od agentúry, regulačných orgánov členských štátov alebo regionálneho koordinačného centra, je povinný zabezpečiť ochranu informácií alebo podkladov na rovnakej úrovni, na akej sú povinní ju zabezpečiť agentúra, regulačný orgán členského štátu alebo regionálne koordinačné centrum, ktorí informácie alebo podklady poskytli.

§ 10

Úrad ďalej

a)

určuje

1.

kritériá výberu dodávateľa poslednej inštancie,

2.

individuálne sadzby tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému,

3.

tarifu za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,

b)

vyhodnocuje

1.

evidenciu21) vedenú regulovaným subjektom,

2.

štandardy kvality,

c)

sleduje

1.

technickú spoluprácu medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav z územia Európskej únie a z územia tretích štátov,

2.

vykonávanie desaťročného plánu rozvoja sústavy alebo desaťročného plánu rozvoja siete,

3.

trh s elektrinou a trh s plynom, mieru otvorenosti trhu s elektrinou a trhu s plynom a úroveň transparentnosti trhu s elektrinou a trhu s plynom, vyhodnocuje dosiahnutú úroveň hospodárskej súťaže na trhu s elektrinou a na trhu s plynom a predpoklady na mimoriadnu reguláciu a vypracúva odporúčanie na zlepšenie súťažných podmienok na trhu s elektrinou a na trhu s plynom,

4.

riadenie preťaženia a uplatňovanie opatrení zameraných na riešenie predchádzania vzniku preťaženia sústavy a siete a na riešenie preťaženia sústavy a siete, vyhodnocuje tieto opatrenia a ukladá nové opatrenia na riešenie týchto stavov,

5.

stav a zmeny stavu zásob plynu uskladneného v zásobníku plynu,

6.

uplatňovanie zmlúv o dodávke elektriny a zmlúv o združenej dodávke elektriny s dynamickou cenou elektriny na trhu s elektrinou a riziká spojené s dohodnutím takých zmlúv pre koncových odberateľov elektriny a vypracúva a každoročne aktualizuje správu o výsledku sledovania vývoja trhu so zmluvami o dodávke elektriny a zmluvami o združenej dodávke elektriny s dynamickou cenou elektriny,

7.

postup zavádzania inteligentných meracích systémov a vývoj výšky nákladov súvisiacich s inštaláciou inteligentných meracích systémov na žiadosť koncového odberateľa elektriny podľa osobitného predpisu21aa) a aspoň každé dva roky preveruje primeranosť uplatňovaných nákladov súvisiacich s inštaláciou inteligentných meracích systémov,

8.

odmietnutia prístupu do prenosovej sústavy prevádzkovateľom prenosovej sústavy a ich dôvody,

9.

uplatňované zmluvné pokuty a iné obdobné peňažné platby pre prípad porušenia povinnosti odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti počas dohodnutej doby alebo počas trvania zmluvného vzťahu odoberať elektrinu alebo plyn alebo poskytovať flexibilitu dohodnuté v zmluvách medzi dodávateľom elektriny, dodávateľom plynu alebo agregátorom a odberateľom elektriny v domácnosti alebo odberateľom plynu v domácnosti,

10.

opatrenia prijímané prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľmi distribučných sústav pri zavádzaní a rozvoji inteligentných sietí a aspoň každé dva roky vypracúva správu o hodnotení dosiahnutej úrovne zavádzania inteligentných sietí,

11.

dodržiavanie požiadaviek na bezpečnosť a spoľahlivosť sústavy a preveruje ich fungovanie,

12.

uplatňovanie podmienok v zmluvách na trhu s elektrinou alebo na trhu s plynom dohodnutých dodávateľmi elektriny alebo dodávateľmi plynu s koncovými odberateľmi elektriny alebo koncovými odberateľmi plynu obmedzujúcich alebo vylučujúcich ich práva,

13.

časové obdobie, za ktoré prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovatelia distribučných sústav zabezpečujú pripojenie zariadenia užívateľov ich sústavy a opravu,

14.

investície do zariadení na výrobu elektriny a zariadení na uskladňovanie elektriny,

15.

uplatňovanie právnych alebo faktických prekážok obmedzujúcich možnosti výroby a spotreby elektriny vyrobenej vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny alebo v rámci energetických spoločenstiev a komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov,

d)

predkladá každoročne do 30. júna Národnej rade Slovenskej republiky, Európskej komisii a agentúre správu o činnosti úradu,

e)

plní voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá mu vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov, a poskytuje orgánom Európskej únie informácie o regulovaných činnostiach,

f)

uverejňuje na svojom webovom sídle

1.

regulačnú politiku, metodiky a usmernenia úradu v oblasti regulácie cien,

2.

právoplatné rozhodnutia úradu vo veci samej,

3.

správu o činnosti úradu,

4.

zoznam držiteľov povolení na vykonávanie regulovaných činností,

5.

zoznam vydaných potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti na vykonávanie regulovaných činností,

6.

zoznam držiteľov potvrdenia o registrácii podľa § 23,

7.

zoznam držiteľov potvrdenia o výrobe elektriny v lokálnom zdroji podľa osobitného predpisu,21aaa)

8.

výsledky sledovaní a preverenia primeranosti uplatňovaných nákladov súvisiacich s inštaláciou inteligentných meracích systémov podľa písmena c) siedmeho bodu,

9.

vyhodnotenie štandardov kvality a požadovanú úroveň dodržiavania štandardov kvality,

10.

výsledky konzultácií týkajúce sa desaťročného plánu rozvoja sústavy a desaťročného plánu rozvoja siete,

11.

kritériá výberu dodávateľa poslednej inštancie,

12.

odporúčania v záujme ochrany odberateľa,

13.

štvrťročne zoznam dodávateľov poskytujúcich univerzálnu službu spolu s odkazom na ich webové sídla,

14.

informácie pre odberateľa elektriny v domácnosti a odberateľa plynu v domácnosti o jeho právach, platných právnych predpisoch a dostupných mechanizmoch urovnávania sporov,

15.

odporúčanie na zlepšenie súťažných podmienok na trhu s elektrinou a na trhu s plynom podľa písmena c) tretieho bodu,

16.

zoznam energetických spoločenstiev a komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov,

17.

aspoň raz ročne odporúčanie na zaistenie súladu dodávateľských cien elektriny alebo plynu s cenami na veľkoobchodnom trhu s elektrinou a veľkoobchodnom trhu s plynom,

18.

informáciu o poverení príspevkovej organizácie štátu prevádzkou portálu na porovnávanie ponúk dodávateľov elektriny a dodávateľov plynu na trhu podľa písmena m),

19.

informáciu o vyzvaní dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu poskytujúceho univerzálnu službu na vykonanie zmeny obchodných podmienok poskytovania univerzálnej služby a o spôsobe vysporiadania sa s výzvou dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu poskytujúcim univerzálnu službu,

20.

hodnoty ekonomických parametrov potrebných na účely vykonávania cenovej regulácie, a to v rozsahu, spôsobom a v termínoch určených úradom,

21.

potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysokoúčinnou kombinovanou výrobou, potvrdenia o pôvode biometánu a potvrdenia o cene podľa § 14 ods. 8,

g)

prijíma opatrenia na dosiahnutie univerzálnej služby a služby vo verejnom záujme a prispieva k ochrane zraniteľných odberateľov elektriny a zraniteľných odberateľov plynu a odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby v súlade s koncepciou podľa § 9 ods. 3 písm. f),

h)

vypracúva v spolupráci s ministerstvom analýzu ekonomických prínosov vyplývajúcich zo zavedenia rôznych foriem inteligentných meracích systémov a nákladov na ich obstaranie, inštaláciu a prevádzku pre jednotlivé kategórie koncových odberateľov elektriny podľa osobitného predpisu,21ab)

i)

informuje Národnú banku Slovenska, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Európsku komisiu a agentúru o porušení osobitného predpisu7) pri obchodovaní na veľkoobchodnom trhu s elektrinou a veľkoobchodnom trhu s plynom a Protimonopolný úrad Slovenskej republiky o možných porušeniach pravidiel hospodárskej súťaže zistených pri sledovaní trhu s elektrinou a trhu s plynom alebo pri výkone inej činnosti,

j)

vedie register účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom na účely sledovania veľkoobchodného trhu s elektrinou a veľkoobchodného trhu s plynom podľa osobitného predpisu,7)

k)

posudzuje podmienky uplatňovania dohodnutého prístupu do zásobníka alebo regulovaného prístupu do zásobníka na vymedzenom území pri zohľadnení

1.

skutočnej dostupnosti nástrojov na dosiahnutie flexibility dodávky plynu pre účastníkov trhu s plynom, ktorí dodávajú plyn odberateľom plynu na vymedzenom území, a potreby nástrojov na dosiahnutie flexibility dodávok plynu na zabezpečenie hospodárskej súťaže na trhu s plynom,

2.

predpokladaného vývoja ponuky uskladňovacej kapacity a voľnej uskladňovacej kapacity v zásobníkoch s disponibilitou dodávok plynu do siete na vymedzenom území a ďalších nástrojov na zabezpečenie flexibility dodávok plynu,

3.

počtu účastníkov trhu s plynom, ktorí dodávajú plyn odberateľom plynu na vymedzenom území a využívajú uskladňovaciu kapacitu ponúkanú prevádzkovateľmi zásobníkov s disponibilitou dodávok plynu do siete na vymedzenom území,

l)

poskytuje organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje potrebné na vykonávanie činností organizátora krátkodobého trhu s elektrinou podľa osobitného predpisu,21a)

m)

prevádzkuje portál na porovnávanie ponúk dodávateľov elektriny a dodávateľov plynu na trhu; úrad môže prevádzkou portálu poveriť príspevkovú organizáciu štátu,

n)

vedie evidenciu o vydaných a zrušených osvedčeniach o vzniku energetického spoločenstva alebo komunity vyrábajúcej energiu z obnoviteľných zdrojov,

o)

vykonáva prieskum, ktorého predmetom je zistenie možného záujmu prevádzkovateľov zariadení na uskladňovanie elektriny o poskytnutie ich služieb prevádzkovateľovi sústavy, a následnú verejnú konzultáciu,

p)

prijíma opatrenia pre odstraňovanie bariér hospodárskej súťaže a na zlepšenie súťažných podmienok na trhu s elektrinou a na trhu s plynom.

§ 11 - Cenová regulácia
(1)

Cenovej regulácii v elektroenergetike podlieha

a)

výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroba elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou,

b)

výroba elektriny z domáceho uhlia na základe rozhodnutia ministerstva o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme,

c)

pripojenie do sústavy,

d)

prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny,

e)

prístup do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny,

f)

poskytovanie podporných služieb,

g)

poskytovanie systémových služieb,

h)

výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,

i)

výkon činnosti dodávateľa poslednej inštancie21b) vrátane dodávky elektriny dodávateľom poslednej inštancie,

j)

výkon činnosti výkupcu elektriny,

k)

tarifa za prevádzkovanie systému.

(2)

Cenovej regulácii v plynárenstve podlieha

a)

pripojenie do siete,

b)

poskytovanie podporných služieb v plynárenstve,

c)

prístup do prepravnej siete a preprava plynu,

d)

prístup do distribučnej siete a distribúcia plynu,

e)

dodávka plynu dodávateľom poslednej inštancie,

f)

výkup plynárenského zariadenia,

g)

poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou registra obnoviteľných plynov.21ba)

(3)

Cenovej regulácii v tepelnej energetike podlieha

a)

výroba a dodávka tepla okrem chladu,

b)

výroba, distribúcia a dodávka tepla okrem chladu,

c)

distribúcia a dodávka tepla okrem chladu.

(4)

Cenovej regulácii vo vodnom hospodárstve podlieha

a)

výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom,

b)

výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom,

c)

dodávka pitnej vody verejným vodovodom,

d)

odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,

e)

odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,

f)

čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou,

g)

odber povrchovej vody z vodných tokov,

h)

využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov,

i)

odber energetickej vody z vodných tokov,

j)

pripojenie na verejnú kanalizáciu.

(5)

Ak sa nepostupuje podľa odseku 6, cenovej regulácii v elektroenergetike a plynárenstve ďalej podlieha

a)

dodávka elektriny zraniteľným odberateľom, ktorí uzatvorili zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu,21c)

b)

dodávka plynu zraniteľným odberateľom, ktorí uzatvorili zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu.21c)

(6)

Úrad môže všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 40 ods. 1 obmedziť rozsah cenovej regulácie podľa odseku 5 alebo ustanoviť, že cenová regulácia podľa odseku 5 sa nevykonáva, ak pominuli dôvody na cenovú reguláciu, najmä ak pôsobenie trhu postačuje na zachovanie účelu regulácie podľa § 3 ods. 1. Rozsah cenovej regulácie podľa odseku 5 možno obmedziť na dodávku elektriny alebo dodávku plynu vykonávanú dodávateľmi elektriny alebo dodávateľmi plynu poskytujúcimi univerzálnu službu, ktorí dodávajú elektrinu alebo plyn do viac ako 100 000 odberných miest.

(7)

Cenové rozhodnutia vydané úradom regulovaným subjektom podľa tohto zákona sa neuplatňujú, ak sa cena určí podľa osobitného predpisu.21d)

§ 12 - Spôsob vykonávania cenovej regulácie
(1)

Spôsobom vykonávania cenovej regulácie je

a)

priame určenie pevnej ceny,

b)

priame určenie maximálnej ceny,

c)

určenie spôsobu výpočtu pevnej ceny,

d)

určenie spôsobu výpočtu maximálnej ceny,

e)

určenie rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré možno do ceny započítať, a výšky primeraného zisku,

f)

určenie ceny využitím trhových opatrení, ako sú najmä aukcie,

g)

priame určenie tarify a určenie spôsobu výpočtu tarify alebo rozdelenie nákladov podľa osobitných predpisov.11a)

(2)

Maximálna cena a pevná cena môže byť určená aj porovnaním

a)

ekonomicky oprávnených nákladov na regulované činnosti s oprávnenými nákladmi na rovnaké regulované činnosti v Slovenskej republike alebo členských štátoch, alebo

b)

ekonomicky oprávnených nákladov na jednotlivé časti regulovaných činností s oprávnenými nákladmi na jednotlivé časti rovnakých regulovaných činností v Slovenskej republike alebo členských štátoch, alebo

c)

jednotlivých zložiek tvoriacich štruktúru ceny za regulované činnosti so zložkami tvoriacimi štruktúru ceny rovnakých regulovaných činností v Slovenskej republike alebo členských štátoch, alebo

d)

ceny za regulovanú činnosť s cenou za rovnakú regulovanú činnosť v Slovenskej republike alebo členských štátoch.

(3)

Spôsob vykonávania cenovej regulácie podľa odsekov 1 a 2 zohľadňuje ekonomicky oprávnené náklady, ekonomickú efektívnosť a primeraný zisk vrátane rozsahu investícií, ktoré možno do ceny započítať, alebo ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk, ktoré boli započítané v cene schválenej alebo určenej úradom. Ekonomickou efektívnosťou sa rozumie veličina vyjadrujúca vzťah medzi hodnotovo vyjadrenými vstupmi a ich ekonomickými účinkami. Cena za dodávku elektriny podľa § 11 ods. 5 písm. a) alebo cena za dodávku plynu podľa § 11 ods. 5 písm. b) musí zahŕňať predpokladané náklady na nákup elektriny alebo plynu na veľkoobchodnom trhu s elektrinou alebo plynom, ostatné ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu vo výške určenej podľa § 40 ods. 1 písm. h).

(4)

Maximálna cena a pevná cena môže byť viaczložková.

(5)

Jednotlivé spôsoby vykonávania cenovej regulácie podľa odseku 1 možno kombinovať.

(6)

Pri určení spôsobu vykonania cenovej regulácie podľa odseku 1 úrad určí pre koncových odberateľov elektriny priamo pripojených do prenosovej sústavy s dobou ročného využitia maxima v kalendárnom roku vyššou ako 6 800 hodín a súčasne pomernou odchýlkou subjektu zúčtovania menšou ako 0,025, individuálnu sadzbu tarify za systémové služby; dobou ročného využitia maxima sa rozumie podiel celkového ročného preneseného množstva elektriny v kalendárnom roku a rezervovanej kapacity a pomernou odchýlkou subjektu zúčtovania sa rozumie odchýlka určená ako podiel hodnoty priemeru absolútnych hodnôt hodinovej odchýlky subjektu zúčtovania a vyššia hodnota z priemeru absolútnych hodnôt dohodnutých odberov a priemeru absolútnych hodnôt dohodnutých dodávok z registrovaného denného diagramu za obdobie predchádzajúcich štyroch mesiacov.

(7)

Pri určení spôsobu vykonania cenovej regulácie podľa odseku 1 úrad určí individuálnu sadzbu tarify za prevádzkovanie systému pre koncových odberateľov elektriny, ktorých

a)

spotreba elektriny je najmenej 1 GWh,

b)

kód podniku podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností22) je uvedený v zozname podľa § 40 ods. 1 písm. o),

c)

elektroenergetická náročnosť podniku je najmenej vo výške podľa § 40 ods. 1 písm. o).

(8)

Koncový odberateľ elektriny je povinný preukázať splnenie podmienok podľa odseku 7 za tri roky predchádzajúce začatiu konania podľa tohto paragrafu správou zostavenou v rozsahu a štruktúre podľa § 40 ods. 1 písm. o) a overenou audítorom alebo audítorskou spoločnosťou zapísanou v zozname podľa osobitného predpisu.22a) Koncový odberateľ elektriny, ktorý existuje pred začatím konania podľa tohto paragrafu menej ako tri roky, je povinný predkladať správu podľa predchádzajúcej vety za celé obdobie trvania existencie koncového odberateľa elektriny.

(9)

Tarifa za prevádzkovanie systému sa uplatňuje na spotrebovanú elektrinu podľa § 40 ods. 1 písm. n), ak osobitný predpis17a) neustanovuje inak, a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou ju uhrádza priamo alebo prostredníctvom subjektu zúčtovania koncový odberateľ elektriny, výrobca elektriny, ktorý spotrebuje ním vyrobenú elektrinu, alebo prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny, ktorý spotrebuje ním uskladnenú elektrinu.

(10)

Cenová regulácia prístupu do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy sa pri výrobcovi elektriny, ktorý je aj odberateľom elektriny, uplatňuje len na jeden prístup do prenosovej sústavy alebo jeden prístup do distribučnej sústavy.

(11)

Cenová regulácia regulovaných činností podľa § 11 ods. 4 písm. g) až i) sa vykonáva určením spôsobu výpočtu pevnej ceny.

(12)

Ministerstvo môže poskytnúť finančné prostriedky na účet organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na financovanie nákladov zohľadnených v tarife za prevádzkovanie systému podľa § 2 písm. o). Finančné prostriedky podľa predchádzajúcej vety sa poukazujú prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu ministerstva.

§ 13 - Vecná regulácia
(1)

Vecnou reguláciou je rozhodovanie o

a)

vydaní, zmene a zrušení povolenia na vykonávanie regulovaných činností podľa osobitných predpisov,23)

b)

súhlase s výstavbou priameho vedenia alebo priameho plynovodu,

c)

vyňatí regulovaného subjektu, skupiny regulovaných subjektov, regulovanej činnosti alebo skupiny regulovaných činností z regulácie, ak pominuli dôvody na reguláciu, najmä ak pôsobenie trhu postačuje na zachovanie účelu regulácie podľa § 3 ods. 1,

d)

rezervácii kapacity zásobníka a akumulácii plynu pre prevádzkovateľa siete,

e)

udelení výnimky z povinností prístupu do sústavy pre nové spojovacie vedenia alebo pre existujúce spojovacie vedenia,

f)

udelení dočasnej výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do siete a do zásobníka a o určení pravidiel a postupov riadenia a prideľovania kapacity nových významných plynárenských zariadení,

g)

udelení výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do nových prepojovacích vedení, o vyňatí z regulácie podľa tohto zákona pre nové prepojovacie vedenia a o výnimke z použitia príjmov z pridelenia nových prepojovacích vedení,

h)

prijatí opatrení podľa § 10 písm. g),

i)

vydaní predchádzajúceho súhlasu s

1.

vymenovaním alebo ustanovením a odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa distribučnej sústavy,

2.

vymenovaním alebo voľbou a odvolaním štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete,

3.

skončením pracovného pomeru zamestnanca prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete vo veciach týkajúcich sa prevádzky, údržby alebo rozvoja siete prevádzkovateľa prepravnej siete výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru,

4.

voľbou a odvolaním člena dozornej komisie prevádzkovateľa prepravnej siete,

5.

podmienkami poskytovania služieb prevádzkovateľom prepravnej siete inej osobe, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu,

6.

vymenovaním alebo ustanovením a odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa prepravnej siete alebo vlastníka prepravnej siete a prevádzkovateľa distribučnej siete,

j)

vydaní predchádzajúceho súhlasu s

1.

uzavretím alebo zmenou zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete,

2.

uzavretím alebo zmenou zmluvy o výkone funkcie člena dozornej komisie prevádzkovateľa prepravnej siete,

3.

uzavretím alebo zmenou zmluvy medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a osobou povinnou zabezpečiť súlad,

k)

uložení povinnosti prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi prepravnej siete podľa osobitného predpisu,24)

l)

ustanovení znalca na odborné posúdenie skutočností dôležitých na výkon činnosti úradu,

m)

návrhu prevádzkovateľa prepravnej siete o návrhu kapacity spätného toku a o žiadosti o vyňatie z povinnosti umožniť spätný tok podľa osobitného predpisu,25)

n)

zrušení miesta pripojenia koncového odberateľa elektriny, výrobcu elektriny, prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, energetického spoločenstva alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy na prenosovú sústavu alebo distribučnú sústavu,

o)

zániku oprávnení držiteľa povolenia k cudzej nehnuteľnosti a povinností zodpovedajúcich takýmto oprávneniam podľa osobitného predpisu,26)

p)

uložení povinnosti dodávateľovi elektriny alebo dodávateľovi plynu ponúknuť elektrinu alebo plyn dodávateľovi poslednej inštancie podľa osobitného predpisu,26a)

q)

obstaraní nefrekvenčných podporných služieb prevádzkovateľom prenosovej sústavy inak ako na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov,

r)

obstaraní nefrekvenčných podporných služieb alebo flexibility prevádzkovateľom distribučnej sústavy inak ako na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov,

s)

súhlase na vlastníctvo, vyvíjanie, správu alebo prevádzku zariadenia na uskladňovanie elektriny prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy,

t)

súhlase na vlastníctvo, vyvíjanie, správu alebo prevádzku zariadenia na uskladňovanie elektriny alebo verejne prístupnej nabíjacej stanice prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy, a o jeho zrušení,

u)

súhlase s vyhlásením výberového konania na poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny,

v)

sporoch o obsahu zmluvy o zabezpečení prevádzky alebo správy miestnej distribučnej sústavy energetického spoločenstva alebo komunity vyrábajúcej energiu z obnoviteľných zdrojov vrátane odmeny za prevádzku alebo správu miestnej distribučnej sústavy,

w)

vydaní, zmene a zrušení osvedčenia o vzniku energetického spoločenstva alebo komunity vyrábajúcej energiu z obnoviteľných zdrojov,

x)

uložení povinností podľa osobitných predpisov.26b)

(2)

Vecnou reguláciou je aj rozhodovanie o schválení

a)

prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľa siete alebo prevádzkovateľa zásobníka,

b)

dispečerského poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy,

c)

pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií,

d)

pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov,

e)

dodávateľa poslednej inštancie a rozhodovanie o jeho výbere,

f)

podmienok prepravy elektriny distribučnou sústavou v režime prepravy elektriny, pričom schválené podmienky zasiela úrad prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, podmienok poskytovania služieb prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete iným častiam vertikálne integrovaného podniku, ktorého súčasťou je prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ prepravnej siete,

g)

obchodných zmlúv a finančných zmlúv prevádzkovateľa prepravnej siete s vertikálne integrovaným podnikom vrátane návrhov ich zmien podľa osobitného predpisu,27)

h)

programu súladu prevádzkovateľa prepravnej siete,

i)

zmlúv o poskytovaní služieb podľa § 29 ods. 2 a 8 a § 45f ods. 2,

j)

zmlúv súvisiacich s realizáciou investícií do prenosovej sústavy a do prepravnej siete podľa osobitného predpisu,28)

k)

pravidiel testovania dopytu trhu pre jednotlivú investíciu podľa osobitného predpisu,29)

l)

pravidiel rozdeľovania príjmov z uvoľnenej prerušiteľnej kapacity pri preprave plynu a primeraných cien za uvoľnenú prerušiteľnú kapacitu,30)

m)

podmienok alebo metodiky pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa prepravnej siete alebo organizátora krátkodobého trhu s elektrinou pre prístup do cezhraničnej infraštruktúry podľa osobitných predpisov,11b)

n)

technických podmienok prevádzkovateľa sústavy v časti, ktorá upravuje podmienky pripojenia zariadení na výrobu elektriny a zariadení na uskladňovanie elektriny do sústavy,

o)

technických požiadaviek na regulačné služby obstarávané prevádzkovateľom prenosovej sústavy,

p)

technických požiadaviek na obstarávané nefrekvenčné podporné služby a podmienok obstarania nefrekvenčných podporných služieb na základe trhových postupov prevádzkovateľom prenosovej sústavy,

q)

technických požiadaviek na obstarávané nefrekvenčné podporné služby alebo flexibilitu a podmienok obstarania nefrekvenčných podporných služieb alebo flexibility na základe trhových postupov prevádzkovateľom distribučnej sústavy.

(3)

Vecnou reguláciou je aj vydanie

a)

potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, potvrdenia o pôvode biometánu podľa osobitného predpisu,31)

b)

potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti osobám, ktoré vykonávajú činnosti, na ktoré sa nevyžaduje povolenie,

c)

potvrdenia o registrácii podľa § 23,

d)

potvrdenia o výrobe elektriny v lokálnom zdroji.

(4)

Vecnou reguláciou je ďalej

a)

uloženie povinnosti zmeny plánu rozvoja distribučnej sústavy alebo odstránenia nedostatkov tohto plánu,

b)

schvaľovanie podmienok výberového konania na obstaranie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny alebo ich určenie z podnetu úradu.

(5)

Úradom vydané rozhodnutia podľa odseku 2 písm. a) až c), e) a m) sú záväzné pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom.

§ 14 - Konanie o cenovej regulácii
(1)

Konanie o cenovej regulácii (ďalej len „cenové konanie“) sa začína doručením návrhu ceny tovaru a s ním súvisiacich regulovaných činností a podmienok ich uplatnenia (ďalej len „návrh ceny“) regulovaným subjektom úradu alebo z podnetu úradu.

(2)

Cenové konanie pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. f), g) a j) sa začína na podnet úradu. Ministerstvo oznámi úradu osobu vybranú alebo určenú31a) na činnosť podľa § 11 ods. 1 písm. j) do 15 dní od jej výberu alebo určenia ministerstvom.

(3)

Účastníkom cenového konania je regulovaný subjekt, ktorý predložil návrh ceny. Ak sa začalo cenové konanie na podnet úradu, je účastníkom konania regulovaný subjekt, ktorého má úrad v úmysle cenovo regulovať. Účastníkom cenového konania je aj ministerstvo, ak ide o cenové konanie podľa § 11 ods. 1 písm. d), § 11 ods. 1 písm. e) pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, § 11 ods. 2 písm. c) a § 11 ods. 2 písm. d) pre prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorej je pripojených viac ako 100 000 odberných miest, alebo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ak ide o cenové konanie podľa § 11 ods. 4 písm. a) až c).

(4)

Návrh ceny obsahuje

a)

označenie regulovaného subjektu,

b)

navrhované ceny, podmienky uplatnenia cien a podklady podľa § 40 ods. 1,

c)

doklad o schválení návrhu ceny najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkmi komanditnej spoločnosti regulovaného subjektu podľa osobitného predpisu,32)

d)

vyhodnotenie vplyvu návrhu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov.

(5)

Návrh ceny na prvý rok regulačného obdobia je regulovaný subjekt povinný predložiť úradu do

a)

31. augusta posledného kalendárneho roka regulačného obdobia pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. a) až d) a § 11 ods. 4 písm. g) až i),

b)

30. septembra posledného kalendárneho roka regulačného obdobia pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. e) pre regionálne distribučné sústavy, § 11 ods. 2, § 11 ods. 3 písm. a) až c) a § 11 ods. 4 písm. a), b), d) až f) a j),

c)

31. októbra posledného kalendárneho roka regulačného obdobia pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. e) pre miestne distribučné sústavy a § 11 ods. 1 písm. h) a k),

d)

do 30. novembra posledného kalendárneho roka regulačného obdobia pre dodávku pitnej vody verejným vodovodom, ktorú regulovaný subjekt nakupuje od iného regulovaného subjektu podľa § 11 ods. 4 písm. c).

(6)

Povinnosť predkladať návrh ceny v termínoch podľa odseku 5 písm. a) sa nevzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť podľa § 11 ods. 1 písm. a) a neuplatňuje si právo na doplatok alebo príplatok podľa osobitného predpisu.32a) Návrh ceny pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 5 na nasledujúci kalendárny rok je regulovaný subjekt povinný predložiť do 31. októbra.

(7)

Regulovaný subjekt je povinný prvýkrát predložiť úradu návrh ceny na zvyšok regulačného obdobia, vypracovaný podľa § 40 ods. 1, na schválenie do 15 dní od doručenia povolenia, potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti alebo potvrdenia o registrácii.

(8)

Ak je regulovaným subjektom obec, ktorá vlastní verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu III. kategórie podľa osobitného predpisu33) a je držiteľom potvrdenia o registrácii podľa § 23, je povinná úradu písomne oznámiť cenu vypočítanú spôsobom a v rozsahu podľa § 40 ods. 1 v lehote podľa odseku 5 písm. b) alebo písm. d) a najmenej 30 dní pred každou zmenou ceny počas regulačného obdobia. Úrad na základe oznámenia vydá regulovanému subjektu potvrdenie o cene.

(9)

Ak je doručený návrh ceny neúplný alebo bol vypracovaný v rozpore s § 40 ods. 1, úrad vyzve účastníka cenového konania, aby v ním určenej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako päť dní, odstránil nedostatky; súčasne ho poučí o možnosti zastavenia konania. Ak účastník cenového konania neodstráni nedostatky návrhu ceny, úrad konanie zastaví alebo určí cenu v rámci toho istého konania podľa podkladov, ktoré má k dispozícii. Úrad konanie zastaví, aj ak nedošlo k schváleniu návrhu ceny najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkmi komanditnej spoločnosti podľa osobitného predpisu32) pred jeho podaním.

(10)

Úrad v cenovom konaní rozhodne do 30 dní od začatia konania pre činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. b) až d), f) až j), § 11 ods. 2, § 11 ods. 4 písm. g) až i) a § 11 ods. 5 a do 60 dní od začatia konania pre činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. a), e) a k), § 11 ods. 3 a § 11 ods. 4 písm. a) až f). Úrad cenové konanie pre činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. a) preruší, ak by vydaním cenového rozhodnutia došlo k prekročeniu sumárneho inštalovaného výkonu nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou uverejneného ministerstvom pre príslušný kalendárny rok podľa osobitného predpisu.33a) V konaní možno pokračovať v kalendárnom roku, pre ktorý ministerstvo uverejní ďalší sumárny inštalovaný výkon nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Cenové rozhodnutia v cenových konaniach, ktoré boli prerušené, vydáva úrad v poradí, v akom došlo k začatiu cenových konaní.

(11)

Úrad v cenovom konaní schváli alebo určí cenu regulovanému subjektu vydaním cenového rozhodnutia. Úrad môže v cenovom rozhodnutí schváliť alebo určiť aj podmienky uplatnenia ceny. Súčasťou odôvodnenia cenového rozhodnutia je aj vyhodnotenie vplyvu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov. Odôvodnenie cenového rozhodnutia pre ceny za regulované činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. d) a e) obsahuje aj spôsob výpočtu navrhovanej alebo určenej ceny. Cenové rozhodnutie podpisuje predseda úradu a podpredseda úradu. Cenové rozhodnutie zverejní úrad na svojom webovom sídle.

(12)

Spolu s právoplatným cenovým rozhodnutím zverejní úrad na svojom webovom sídle údaje o ekonomicky oprávnených nákladoch vrátane rozsahu investícií a primeranom zisku, ktoré sú započítané do určenej alebo schválenej ceny pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. b) až e) a g) až l), § 11 ods. 2 písm. a) až d) a f), § 11 ods. 3 a § 11 ods. 4 písm. a) až e). Ak úrad určil cenu podľa odseku 9 na základe podkladov, ktoré mal k dispozícii, zverejnia sa aj tieto podklady.

(13)

Odsek 12 sa nevzťahuje na regulované činnosti podľa § 11 ods. 3, ak regulovaný subjekt dodával v predchádzajúcom kalendárnom roku nadpolovičné množstvo tepla na iné tepelnoenergetické využitie ako na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety preukazuje regulovaný subjekt najneskôr pri podaní návrhu ceny alebo jej zmeny.

(14)

Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie údajov o ekonomicky oprávnených nákladoch vrátane rozsahu investícií a primeranom zisku, ktoré sú započítané do určenej alebo schválenej ceny pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. b) až e) a g) až l), § 11 ods. 2 písm. a) až d) a f), § 11 ods. 3 a § 11 ods. 4 písm. a) až e), okrem informácií, ktoré sa nezverejňujú podľa odseku 13.

(15)

Cenové rozhodnutie na prvý rok regulačného obdobia platí na celé regulačné obdobie, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia. Cenové rozhodnutie pre regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť podľa § 11 ods. 5, platí jeden kalendárny rok.

(16)

Úrad môže vydať predbežné opatrenie, ktorým určí ceny a podmienky uplatňovania cien, ak dôjde k oneskoreniu pri schvaľovaní alebo určovaní cien. Rozdiel medzi predbežnou cenou a konečnou cenou sa zohľadní v konečnej cene.

(17)

Úrad môže vydať cenové rozhodnutie pre regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť podľa § 11 ods. 1 písm. a), na obdobie celej dĺžky podpory doplatkom alebo príplatkom podľa osobitného predpisu.34) Ak úrad vydá cenové rozhodnutie podľa prvej vety, na regulovaný subjekt sa nevzťahuje povinnosť predkladať návrh ceny podľa odseku 5 písm. a). Ak v priebehu obdobia poberania podpory doplatkom alebo príplatkom dôjde k zmene ceny elektriny na stanovenie doplatku alebo príplatku alebo technológie výroby elektriny, je regulovaný subjekt povinný podať návrh na zmenu cenového rozhodnutia, a to do 30 dní, odkedy táto zmena nastala. Ak bol doplatok znížený podľa osobitného predpisu17a) a počas doby podpory doplatkom sa vykoná ďalšia rekonštrukcia alebo modernizácia technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny, úrad zmení cenové rozhodnutie, len ak sa súčtom nákladov na jednotlivé rekonštrukcie alebo modernizácie zmenili podmienky podpory podľa osobitného predpisu17a) a k ukončeniu ďalšej rekonštrukcie alebo modernizácie došlo najneskôr do troch rokov od oznámenia cenového rozhodnutia. Zmena podmienok podpory podľa predchádzajúcej vety nemá vplyv na dĺžku obdobia poberania podpory doplatkom a preukazuje sa znaleckým posudkom, ktorý sa prikladá k návrhu na zmenu cenového rozhodnutia.

(18)

Regulovaný subjekt, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, predkladá úradu návrh ceny a doplnenie návrhu ceny z vlastného podnetu, ak má toto doplnenie vplyv na zmenu ceny, až po ich schválení najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkmi komanditnej spoločnosti regulovaného subjektu podľa osobitného predpisu.32) Regulovaný subjekt, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, predkladá úradu doplnenie návrhu na výzvu úradu až po jeho schválení štatutárnym orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva.

(19)

Ak regulovaný subjekt z vlastného podnetu doplní návrh v cenovom konaní, ktorý má vplyv na zmenu ceny bez predchádzajúceho súhlasu najvyššieho orgánu obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkov komanditnej spoločnosti podľa osobitného predpisu,32) úrad na toto doplnenie neprihliada.

(20)

Ustanovenia odseku 18 sú splnené, aj ak regulovaný subjekt predložil návrh ceny a doplnenie návrhu ceny z vlastného podnetu, ak má toto doplnenie vplyv na zmenu ceny, schválené štatutárnym orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva podľa osobitného predpisu,32) a to pred ich podaním. Regulovaný subjekt je povinný preukázať úradu splnenie podmienok na prenesenie právomoci schvaľovať návrh ceny a doplnenie návrhu ceny na štatutárny orgán obchodnej spoločnosti alebo družstva.

(21)

Na cenové konanie podľa § 12 ods. 1 písm. g) sa právny predpis vydaný podľa § 40 ods. 1 použije primerane.

(22)

Okrem dôvodov podľa všeobecného predpisu o správnom konaní35) úrad preruší cenové konanie aj vtedy, ak nastanú mimoriadne okolnosti, najmä

a)

ohrozenie obyvateľov vplyvom neúmerného nárastu cien v sieťových odvetviach uvedených v § 11,

b)

príprava opatrení vo všeobecnom hospodárskom záujme, ktoré majú vplyv na ceny a podmienky ich uplatnenia,

c)

hrozba značných hospodárskych škôd pre štát.

§ 15 - Konanie o vecnej regulácii
(1)

Konaním o vecnej regulácii je konanie vo veciach podľa § 13.

(2)

Konanie o vecnej regulácii sa začína na návrh účastníka konania alebo z podnetu úradu.

(3)

Účastníkom konania o vecnej regulácii je navrhovateľ. Ak sa začalo konanie o vecnej regulácii na podnet úradu, je účastníkom konania osoba, ktorú má úrad v úmysle vecne regulovať. Účastníkom konania o vecnej regulácii, ktorou je rozhodovanie o zrušení miesta pripojenia koncového odberateľa elektriny, výrobcu elektriny, prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, energetického spoločenstva alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy na prenosovú sústavu alebo distribučnú sústavu, je okrem navrhovateľa aj koncový odberateľ elektriny, výrobca elektriny, prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny, energetické spoločenstvo alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy v takomto mieste pripojenia.

(4)

V konaní na prvom stupni rozhoduje vecne príslušný organizačný útvar úradu okrem konaní podľa § 13 ods. 1 písm. e) a g), v ktorých rozhoduje predseda úradu.

(5)

Úrad v konaní podľa § 13 ods. 1 písm. i) a j) rozhodne do 21 dní od začatia konania.

(6)

Ak tento zákon neustanovuje inak, prevádzkovateľ sústavy, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľ siete alebo prevádzkovateľ zásobníka je povinný prvýkrát predložiť úradu návrh prevádzkového poriadku na schválenie do 15 dní od doručenia povolenia. Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý poskytuje služby pre menej ako 100 000 pripojených odberateľov plynu, je povinný v lehote podľa prvej vety úradu predložiť návrh prevádzkového poriadku na schválenie alebo oznámiť, že preberá vzorový prevádzkový poriadok. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľ prepravnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý poskytuje služby pre viac ako 100 000 pripojených odberateľov plynu, prevádzkovateľ zásobníka alebo prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý poskytuje služby pre menej ako 100 000 pripojených odberateľov plynu, ktorý má prevádzkový poriadok schválený úradom, je povinný predložiť úradu na schválenie návrh na zmenu prevádzkového poriadku do 90 dní odo dňa, kedy sa zmenili podmienky, na základe ktorých bol prevádzkový poriadok schválený, vrátane zmien vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Spoločne s návrhom prevádzkového poriadku alebo jeho zmeny predloží prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľ prepravnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý poskytuje služby pre viac ako 100 000 pripojených odberateľov plynu, alebo prevádzkovateľ zásobníka záznam o verejnej konzultácii.

(7)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva podľa osobitného predpisu34a) plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území je povinný návrh prevádzkového poriadku alebo návrh jeho zmien, ktoré súvisia s prevádzkou registra obnoviteľných plynov,21ba) pred ich predložením úradu na schválenie konzultovať s výrobcami obnoviteľného plynu, dodávateľmi plynu, dodávateľmi obnoviteľného plynu a s relevantnými odberateľmi obnoviteľného plynu. Vyhodnotenie konzultácie je súčasťou predloženého návrhu prevádzkového poriadku alebo návrhu jeho zmien.

(8)

Na konanie o vydaní, zmene a zrušení povolenia na vykonávanie regulovaných činností, na konanie o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 13 ods. 1 písm. i) a j) a na konanie o certifikácii sa nevzťahuje § 17.

§ 16 - Mimoriadna regulácia
(1)

Ak je to potrebné na dosiahnutie účelu regulácie podľa § 3 ods. 1 a ak vznikne mimoriadna trhová situácia alebo ak dôjde k ohrozeniu trhu vplyvom nedostatočne rozvinutého konkurenčného prostredia alebo ak si to vyžaduje ochrana spotrebiteľa, úrad môže regulovať aj ďalšiu činnosť, tovar alebo cenu v sieťových odvetviach okrem tých, ktoré sú uvedené v § 11 a 13 (ďalej len „mimoriadna regulácia“). Mimoriadnu reguláciu môže úrad vykonať len po predchádzajúcom prerokovaní s Európskou komisiou.

(2)

Úrad vykoná mimoriadnu reguláciu, ak to vyplýva zo všeobecného hospodárskeho záujmu alebo ak je to potrebné počas stavu núdze v elektroenergetike, krízovej situácie v plynárenstve, stavu núdze v tepelnej energetike, núdzového stavu vyhláseného podľa osobitného predpisu34b) alebo na dosiahnutie účelu podľa osobitných predpisov.26b) Pri vykonaní mimoriadnej regulácie podľa prvej vety sa druhá veta odseku 1 nepoužije.

(3)

Konanie o mimoriadnej regulácii sa začína z podnetu úradu.

(4)

Úrad v konaní o mimoriadnej regulácii môže rozhodnúť o regulácii ďalšej činnosti, tovaru alebo ceny v sieťových odvetviach okrem tých, ktoré sú uvedené v § 11 a 13 a

a)

prijať opatrenie spočívajúce v uložení povinnosti a jej podmienok,

b)

určiť rozsah a spôsob vykonávania regulácie ďalšej činnosti, tovaru alebo ceny,

c)

určiť cenu.

(5)

Pri mimoriadnej regulácii sa primerane postupuje podľa § 12 až 15.

§ 16a - Krízová regulácia
(1)

Ak dôjde k mimoriadnej situácii na trhu s tovarom a s ním súvisiacimi regulovanými činnosťami, ohrozeniu odberateľov vplyvom neúmerného nárastu cien tovarov alebo hrozia štátu značné hospodárske škody, vláda na návrh ministerstva môže vykonať krízovú reguláciu činnosti, tovaru alebo ceny v sieťových odvetviach uvedených v § 11 (ďalej len „krízová regulácia“).

(2)

Krízová regulácia sa vykoná najdlhšie na jeden rok. Ak dôvody pre ktoré došlo k vykonaniu krízovej regulácie pretrvávajú, vláda môže krízovú reguláciu predĺžiť na nevyhnutne potrebný čas.

(3)

Pri vykonaní krízovej regulácie vláda určí ceny a podmienky ich uplatnenia nariadením vlády. Vláda môže určiť ceny za regulovanú činnosť podľa § 11 alebo individuálne ceny pre regulovaný subjekt.

(4)

Rozdiel medzi cenami schválenými alebo určenými úradom pri vykonávaní cenovej regulácie podľa tohto zákona a cenami určenými nariadením vlády podľa odseku 3 úrad zohľadní pri vykonávaní cenovej regulácie podľa tohto zákona pre nasledujúce obdobie v trvaní najviac štyroch rokov po skončení krízovej regulácie, ak nedôjde k vysporiadaniu rozdielu prostredníctvom úhrady zo štátneho rozpočtu.

(5)

Cenové rozhodnutia vydané úradom regulovaným subjektom podľa tohto zákona sa neuplatňujú, ak sa cena určí podľa odseku 3.

(6)

Na určenie spôsobu vykonania krízovej regulácie sa § 12 použije primerane.

§ 17 - Zmena rozhodnutia, zrušenie rozhodnutia a zastavenie konania
(1)

Ak je to potrebné na dosiahnutie účelu regulácie podľa § 3 ods. 1, úrad na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu zmení alebo zruší rozhodnutie.

(2)

Úrad na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu zmení alebo zruší rozhodnutie aj vtedy, ak

a)

bolo vydané na základe nepravdivých alebo nesprávnych údajov predložených účastníkom konania,

b)

ide o stav núdze v elektroenergetike alebo o krízovú situáciu v plynárenstve,

c)

sa zmenil rozsah cenovej regulácie alebo spôsob vykonávania cenovej regulácie,

d)

sa výrazne zmenili ekonomické parametre, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny alebo schválení ceny,

e)

regulovaný subjekt zanikol,

f)

bol regulovaný subjekt vyňatý z regulácie alebo prestal vykonávať regulovanú činnosť,

g)

sa zmenili podmienky, na základe ktorých bolo vydané rozhodnutie podľa § 13, alebo nastali skutočnosti, ktoré túto zmenu odôvodňujú,

h)

o to požiada Európska komisia,

i)

to vyplýva z právne záväzných aktov Európskej únie,

j)

bolo regulovanému subjektu zrušené povolenie na podnikanie v energetike alebo povolenie na podnikanie v tepelnej energetike podľa osobitného predpisu.34c)

(3)

Úrad rozhodnutím zastaví konanie, ak

a)

o zmene toho istého rozhodnutia už koná,

b)

zistí, že nie sú dôvody na zmenu alebo zrušenie rozhodnutia,

c)

v konaní o predbežnej otázke na podnet úradu bolo zistené porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktoré má vplyv na rozhodnutie úradu vo veci samej,

d)

počas konania regulovaný subjekt zanikol.

(4)

Na konanie o zmene alebo o zrušení rozhodnutia sa použijú ustanovenia § 14 až 16 primerane.

(5)

Okrem dôvodov podľa všeobecného predpisu o správnom konaní35) úrad zastaví konanie aj vtedy, ak odpadol dôvod konania začatého na návrh účastníka konania.

(6)

Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia podľa odseku 2 písm. e) a rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 3 písm. d) sa iba vyznačí v spise.

(7)

Regulovaný subjekt môže podať návrh na zmenu toho istého cenového rozhodnutia až po nadobudnutí právoplatnosti cenového rozhodnutia v predchádzajúcom cenovom konaní.

(8)

Regulovaný subjekt, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, predkladá úradu návrh na zmenu cenového rozhodnutia a doplnenie návrhu z vlastného podnetu, ak má toto doplnenie vplyv na zmenu ceny, až po ich schválení najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkmi komanditnej spoločnosti regulovaného subjektu podľa osobitného predpisu.32) Regulovaný subjekt, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, predkladá úradu doplnenie návrhu na výzvu úradu až po jeho schválení štatutárnym orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva.

(9)

Ak regulovaný subjekt z vlastného podnetu doplní návrh na zmenu cenového rozhodnutia v cenovom konaní, ktorý má vplyv na zmenu ceny bez predchádzajúceho súhlasu najvyššieho orgánu obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkov komanditnej spoločnosti podľa osobitného predpisu,32) úrad na toto doplnenie neprihliada.

(10)

Ustanovenia odseku 8 sú splnené, aj ak regulovaný subjekt predložil návrh na zmenu cenového rozhodnutia a doplnenie návrhu z vlastného podnetu, ak má toto doplnenie vplyv na zmenu ceny, schválené štatutárnym orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva podľa osobitného predpisu,32) a to pred ich podaním. Regulovaný subjekt je povinný preukázať úradu splnenie podmienok na prenesenie právomoci schvaľovať návrh na zmenu cenového rozhodnutia a doplnenie návrhu na zmenu cenového rozhodnutia na štatutárny orgán obchodnej spoločnosti alebo družstva.

§ 18 - Odvolanie
(1)

Lehota na podanie odvolania proti rozhodnutiam úradu je 15 dní odo dňa ich oznámenia okrem rozhodnutí vydaných v cenovom konaní. Lehota na podanie odvolania proti rozhodnutiam vydaným v cenovom konaní je 40 dní odo dňa ich oznámenia.

(2)

Proti rozhodnutiu o zrušení rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. e) a proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa § 17 ods. 3 písm. d) sa nemožno odvolať.

(3)

O odvolaní proti rozhodnutiu úradu, okrem rozhodnutia o uložení pokuty a rozhodnutia o spore, rozhoduje rada.

(4)

Odvolanie v cenovom konaní a v konaní o mimoriadnej regulácii nemá odkladný účinok.

(5)

Regulovaný subjekt, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, predkladá úradu odvolanie v cenovom konaní a doplnenie odvolania z vlastného podnetu, ak má toto doplnenie vplyv na zmenu ceny, až po ich schválení najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkmi komanditnej spoločnosti regulovaného subjektu podľa osobitného predpisu.32)

(6)

Ak regulovaný subjekt z vlastného podnetu doplní odvolanie v cenovom konaní, ak má toto doplnenie vplyv na zmenu ceny, bez predchádzajúceho súhlasu najvyššieho orgánu obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkov komanditnej spoločnosti podľa osobitného predpisu,32) rada na toto doplnenie neprihliada.

(7)

Ustanovenia odseku 5 sú splnené, aj ak regulovaný subjekt predložil odvolanie v cenovom konaní a doplnenie odvolania z vlastného podnetu, ak má toto doplnenie vplyv na zmenu ceny, schválené štatutárnym orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva podľa osobitného predpisu,32) a to pred ich podaním. Regulovaný subjekt je povinný preukázať rade splnenie podmienok na prenesenie právomoci schvaľovať odvolanie v cenovom konaní a doplnenie odvolania na štatutárny orgán obchodnej spoločnosti alebo družstva.

§ 19 - Ústne pojednávanie
(1)

Ak je súčasťou konania ústne pojednávanie, úrad nie je povinný prihliadnuť na skutočnosti, ktoré účastník konania neuplatnil najneskôr na ústnom pojednávaní, ak

a)

bolo účastníkovi konania predvolanie na ústne pojednávanie doručené najmenej tri dni pred jeho konaním a

b)

účastník konania bol v predvolaní upozornený, že úrad nie je povinný prihliadnuť na skutočnosti, ktoré účastník konania neuplatní najneskôr na ústnom pojednávaní.

(2)

Účastník konania je oprávnený uplatniť doplnenie podkladov rozhodnutia len na prvom ústnom pojednávaní.

§ 20 - Spojenie vecí a vylúčenie veci na samostatné konanie
(1)

V záujme hospodárnosti konania môže úrad spojiť na spoločné konanie veci, ktoré spolu skutkovo súvisia alebo sa týkajú tých istých účastníkov konania.

(2)

Ak sa v návrhu na začatie konania uvádzajú veci, ktoré je vhodnejšie rozhodnúť v samostatných konaniach, alebo ak odpadnú dôvody pre spojenie vecí, môže úrad vec vylúčiť na samostatné konanie.

(3)

O spojení vecí a o vylúčení veci na samostatné konanie vydá úrad rozhodnutie, a to v lehote, ktorá sa vzťahuje na to konanie, ktoré sa začalo skôr.

(4)

Proti rozhodnutiu o spojení vecí a proti rozhodnutiu o vylúčení veci na samostatné konanie nemožno podať odvolanie.

§ 21 - Súlad rozhodnutí s usmerneniami Európskej komisie
(1)

Úrad môže požiadať agentúru o stanovisko k súladu rozhodnutia úradu so sieťovými predpismi a usmerneniami Európskej komisie.

(2)

Úrad môže podať Európskej komisii podnet na preskúmanie súladu rozhodnutia iného regulačného orgánu členského štátu, ktoré sa týka cezhraničného obchodu, so sieťovými predpismi a usmerneniami Európskej komisie do dvoch mesiacov od vydania rozhodnutia iného regulačného orgánu.

(3)

Ak Európska komisia rozhodne, že rozhodnutie úradu je v rozpore s jej sieťovými predpismi alebo usmerneniami, úrad zruší alebo zmení takéto rozhodnutie v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia Európskej komisie a informuje o tom Európsku komisiu.

§ 21a - Rozhodnutia agentúry podľa sieťových predpisov Európskej únie
(1)

Rozhodnutie agentúry v prípade cezhraničnej infraštruktúry podľa osobitných predpisov35a) je záväzné pre účastníkov trhu s elektrinou alebo účastníkov trhu s plynom.

(2)

Rozhodnutia agentúry podľa odseku 1 sa uverejňujú na webovom sídle úradu a webovom sídle prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa prepravnej siete alebo organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

§ 21b - Koordinované rozhodnutia
(1)

Ak úrad vedie konanie vo veci, v ktorej sa podľa osobitného predpisu35b) vyžaduje koordinácia pri vydaní rozhodnutia s regulačnými orgánmi iných členských štátov, úrad pred vydaním rozhodnutia oboznámi s konceptom výrokovej časti rozhodnutia a jeho dôvodmi ostatné príslušné regulačné orgány iných členských štátov. O vydaní rozhodnutia úrad bezodkladne informuje ostatné príslušné regulačné orgány iných členských štátov a zašle im rovnopis vydaného rozhodnutia.

(2)

Ak počas konania podľa odseku 1 nastane skutočnosť podľa osobitného predpisu,35b) v dôsledku ktorej vznikne právomoc agentúre rozhodnúť vo veci, úrad konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania sa nemožno odvolať.

(3)

Ak úrad vo veci podľa odseku 1 vydá rozhodnutie, ktorým uloží povinnosť alebo prizná právo, a v lehote určenej osobitným predpisom35b) nedôjde k vydaniu rozhodnutia regulačného orgánu iného členského štátu, ktorý je vo veci koordinovaného rozhodnutia príslušný, alebo tento iný regulačný orgán vydá rozhodnutie, ktoré je v rozpore s rozhodnutím úradu, úrad vydané rozhodnutie zruší. Rovnako postupuje úrad, ak vo veci, v ktorej úrad vydá rozhodnutie, dôjde k zrušeniu rozhodnutia vydaného regulačným orgánom iného členského štátu.

§ 22 - Regulácia kvality
(1)

Regulácii kvality podlieha

a)

prenos elektriny, distribúcia elektriny, dodávka elektriny,

b)

preprava plynu, distribúcia plynu, dodávka plynu a uskladňovanie plynu,

c)

dodávka tepla,

d)

dodávka pitnej vody verejným vodovodom,

e)

odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

(2)

Regulácia kvality sa vykonáva určením

a)

štandardov kvality,

b)

požadovanej úrovne dodržiavania štandardov kvality,

c)

výšky kompenzačnej platby,

d)

spôsobu výpočtu kompenzačnej platby,

e)

spôsobu a podmienok vyplatenia kompenzačnej platby.

(3)

Účastník trhu s elektrinou, účastník trhu s plynom, odberateľ,36) odberateľ vody37) a producent odpadových vôd38) (ďalej len „odberateľ“) má právo na dodanie tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných činností v kvalite určenej štandardmi kvality.

(4)

Regulovaný subjekt je povinný

a)

dodržiavať štandardy kvality,

b)

evidovať, vyhodnocovať, zverejňovať údaje o štandardoch kvality a na požiadanie ich predložiť úradu,

c)

zverejňovať na svojom webovom sídle úplné a pravdivé informácie o právach a povinnostiach svojich odberateľov,

d)

evidovať podania súvisiace s nedodržaním štandardov kvality,

e)

archivovať údaje o štandardoch kvality, podania a doklady súvisiace s jednotlivými vyhodnocovanými udalosťami štandardov kvality uvedenými vo vyhodnotení štandardov kvality po dobu piatich rokov,

f)

každoročne do konca februára úradu zasielať prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za predchádzajúci kalendárny rok,

g)

spĺňať požadovanú úroveň štandardov kvality,

h)

do konca februára kalendárneho roka zaslať úradu vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok a toto vyhodnotenie zverejniť na svojom webovom sídle alebo iným obvyklým spôsobom, ak regulovaný subjekt nemá zriadené webové sídlo.

(5)

Ak regulovaný subjekt nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo, je regulovaný subjekt povinný uhradiť svojmu odberateľovi kompenzačnú platbu vo výške a spôsobom určeným podľa § 40 ods. 2.

(6)

Odsek 5 sa nepoužije, ak boli štandardy kvality nedodržané z dôvodu vzniku mimoriadnej udalosti,39) stavu núdze v elektroenergetike alebo krízovej situácie v plynárenstve, havárie spôsobenej treťou osobou a rozhodnutia odberateľa neodobrať alebo neodviesť dohodnuté alebo určené množstvo vody.

(7)

Odberateľ nie je povinný preukazovať nedodržanie štandardov kvality.

(8)

Uhradením kompenzačnej platby nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

§ 23 - Potvrdenie o registrácii
(1)

Osoba, ktorá má vlastnícky vzťah alebo nájomný vzťah k majetku, ktorý sa používa na vykonávanie regulovanej činnosti podľa § 2 písm. c) šiesteho bodu a siedmeho bodu, je povinná požiadať úrad o registráciu na základe písomnej žiadosti do 30 dní od zaradenia majetku do účtovnej evidencie alebo odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy. Túto povinnosť môže vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie preniesť na základe zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie na prevádzkovateľa verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie,40) ak má tento prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie uzatvorené zmluvy o dodávke pitnej vody s odberateľmi a o odvádzaní odpadovej vody s producentmi a súčasne vedie oddelenú účtovnú evidenciu regulovaných činností.

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje

a)

meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby,

b)

regulovanú činnosť, ktorú žiadateľ vykonáva podľa § 11 ods. 4 písm. a) až f),

c)

miesto výkonu regulovanej činnosti; miestom výkonu regulovanej činnosti sa rozumie najmä kraj, okres, obec, časť obce alebo ulica,

d)

popis vodohospodárskeho zariadenia používaného na výkon regulovanej činnosti, a to najmä

1.

kategóriu verejného vodovodu41) alebo verejnej kanalizácie,42)

2.

celkovú dĺžku vodovodnej siete alebo kanalizačnej siete,

3.

celkový počet vodovodných prípojok alebo kanalizačných prípojok,

4.

celkový počet odberateľov pitnej vody z verejného vodovodu alebo počet producentov odpadovej vody odvedenej verejnou kanalizáciou,

5.

celkové množstvo dodávanej pitnej vody verejným vodovodom všetkým odberateľom pitnej vody za rok alebo celkové množstvo odvádzanej odpadovej vody verejnou kanalizáciou od všetkých producentov odpadovej vody za rok,

6.

projektovanú a skutočne využívanú kapacitu čistiarne odpadových vôd,

7.

dátum začatia výkonu regulovanej činnosti od zaradenia majetku do účtovnej evidencie alebo odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy.

(3)

K žiadosti osoba podľa odseku 1 prikladá

a)

doklad preukazujúci vlastnícky vzťah alebo nájomný vzťah k majetku, ktorý sa využíva na vykonávanie regulovanej činnosti,

b)

informáciu o zabezpečení prevádzkovania verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie podľa osobitného predpisu.43)

(4)

Ak žiadosť obsahuje náležitosti podľa odseku 2 a osoba podľa odseku 1 predloží doklady podľa odseku 3, úrad vydá do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti potvrdenie o registrácii.

(5)

Regulovaný subjekt je povinný úradu písomne oznámiť každú zmenu údajov uvedených v potvrdení o registrácii úradu do 15 dní od vzniku tejto zmeny a zánik vlastníckeho vzťahu alebo nájomného vzťahu k majetku, ktorý sa používa na výkon regulovanej činnosti 15 dní pred jeho zánikom.

§ 24 - Pravidlá trhu
(1)

Pravidlá trhu transparentným a nediskriminačným spôsobom upravujú podmienky fungovania trhu s elektrinou, podmienky fungovania trhu s plynom a podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike a plynárenstve vrátane obchodných podmienok.

(2)

Pravidlá trhu upravujú najmä podmienky

a)

prístupu do sústavy a siete a k akumulácii plynu,

b)

cezhraničnej výmeny elektriny,

c)

pripojenia do sústavy a siete,

d)

prenosu elektriny a prepravy plynu,

e)

distribúcie elektriny a plynu,

f)

uskladňovania plynu,

g)

dodávky elektriny vrátane dodávky regulačnej elektriny a výkonu činnosti dodávateľa poslednej inštancie a dodávky plynu vrátane dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie,

h)

poskytovania podporných služieb v elektroenergetike,

i)

poskytovania systémových služieb v elektroenergetike,

j)

výroby, prenosu, distribúcie a dodávky elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla a elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,

k)

vyvažovania sústavy a siete,

l)

prevzatia zodpovednosti za odchýlky účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom a za odchýlky sústavy a siete, spôsob vyhodnocovania, zúčtovania a vysporiadania odchýlok a regulačnej elektriny účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom a odchýlky sústavy a siete,

m)

predchádzania vzniku preťaženia sústavy a siete a riešenia preťaženia sústavy a siete,

n)

priraďovania a zásady používania typových diagramov odberu elektriny a odberu plynu,

o)

prístupu na organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou,

p)

organizovania a vyhodnotenia krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou,

q)

poskytovania informácií o prevádzke a meraniach v elektrizačnej sústave účastníkmi trhu prevádzkovateľovi prenosovej sústavy,

r)

rozsahu, spôsobu a postupu pri uverejňovaní informácií prevádzkovateľom sústavy a siete a organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,

s)

centrálnej fakturácie poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy a súvisiacich činností pre subjekty zúčtovania,

t)

správy, zberu a sprístupňovania nameraných dát v elektroenergetike,

u)

postupu pri zmene dodávateľa elektriny, zmene agregátora a zmene dodávateľa plynu,

v)

ochrany zraniteľných odberateľov elektriny a zraniteľných odberateľov plynu,

w)

poskytovania údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou všetkými účastníkmi trhu v dostatočnom rozsahu, kvalite a čase.

(3)

Pravidlá trhu upravujú aj spôsob uplatnenia podmienok uvedených v odseku 2 na trhu s elektrinou a na trhu s plynom vrátane lehôt pre prístup do sústavy a siete, lehôt na pripojenie do sústavy a siete, lehôt na dodávku elektriny a plynu a lehôt na poskytovanie služby, ako aj náležitosti zmlúv uzatváraných na trhu s elektrinou a na trhu s plynom.

§ 25 - Certifikácia a určenie prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete
(1)

Certifikácia prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete je konanie, v ktorom úrad zisťuje, či

a)

prevádzkovateľ prenosovej sústavy spĺňa podmienky vlastníckeho oddelenia prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa osobitného predpisu,44)

b)

prevádzkovateľ prepravnej siete spĺňa

1.

podmienky oddelenia prevádzkovateľa prepravnej siete podľa osobitného predpisu,45) alebo

2.

podmienky vlastníckeho oddelenia prevádzkovateľa prepravnej siete podľa osobitného predpisu,46)

c)

vlastník prepravnej siete a osoba, ktorá má vykonávať činnosť nezávislého prevádzkovateľa siete podľa osobitného predpisu,19) spĺňajú podmienky prevádzkovania prepravnej siete nezávislým prevádzkovateľom systému.19)

(2)

Úrad v konaní o certifikácii vydáva rozhodnutie o udelení certifikácie, rozhodnutie o neudelení certifikácie, rozhodnutie o odňatí certifikácie a rozhodnutie o zastavení konania o certifikácii (ďalej len „rozhodnutie týkajúce sa certifikácie“).

(3)

Úrad vydá rozhodnutie o udelení certifikácie, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ prepravnej siete preukáže, že spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.47) Rozhodnutie o udelení certifikácie úrad po nadobudnutí právoplatnosti bezodkladne oznámi ministerstvu.

(4)

Úrad vydá rozhodnutie o neudelení certifikácie, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ prepravnej siete nepreukáže splnenie podmienok podľa osobitného predpisu.47)

(5)

Úrad vydá rozhodnutie o odňatí certifikácie, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ prepravnej siete určený ministerstvom podľa odseku 6 v konaní o certifikácii z podnetu úradu nepreukáže, že spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu47) a porušenie podmienok podľa osobitného predpisu47) neodstráni v primeranej lehote určenej úradom, ktorá nemôže byť kratšia ako tri mesiace. Rozhodnutie o odňatí certifikácie úrad po nadobudnutí právoplatnosti bezodkladne oznámi ministerstvu.

(6)

Ministerstvo na základe rozhodnutia úradu o udelení certifikácie rozhodnutím určí prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete za prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.47) Určenie prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete oznámi ministerstvo bezodkladne Európskej komisii a zabezpečí zverejnenie informácie o určení prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete v Úradnom vestníku Európskej únie.

(7)

Ministerstvo na základe rozhodnutia úradu o odňatí certifikácie zruší rozhodnutie o určení prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete podľa odseku 6; po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia zrušenie rozhodnutia bezodkladne oznámi Európskej komisii.

§ 26
(1)

Konanie o certifikácii sa začína

a)

na písomný návrh prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete na udelenie certifikácie,

b)

z podnetu úradu,

1.

ak mu prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ prepravnej siete oznámi skutočnosti podľa odseku 9,

2.

ak sa úrad dôvodne domnieva, že prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ prepravnej siete prestal spĺňať podmienky podľa osobitného predpisu47) alebo by ich mohol prestať spĺňať,

3.

na základe odôvodnenej žiadosti Európskej komisie.

(2)

Účastníkom konania o certifikácii je prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ prepravnej siete.

(3)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný bezodkladne predložiť úradu dokumenty v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 40 ods. 6 aj v prípade konania o certifikácii, ktoré začalo z podnetu úradu.

(4)

Úrad pripraví návrh rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie do štyroch mesiacov odo dňa doručenia návrhu na udelenie rozhodnutia o certifikácii alebo do štyroch mesiacov odo dňa začatia konania z podnetu úradu v prípade konania podľa odseku 1 písm. b) prvého a druhého bodu alebo do štyroch mesiacov odo dňa doručenia odôvodnenej žiadosti Európskej komisie úradu v prípade konania podľa odseku 1 písm. b) tretieho bodu a zašle ho na vyjadrenie Európskej komisii spolu so všetkými podkladmi týkajúcimi sa návrhu rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie.

(5)

Úrad umožní účastníkovi konania vyjadriť sa k návrhu rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie pred jeho zaslaním Európskej komisii. Úrad najneskôr v lehote podľa odseku 4 vyzve účastníka konania na odstránenie nedostatkov týkajúcich sa dodržiavania podmienok podľa osobitného predpisu47) zistených v konaní o certifikácii v lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako 30 dní.

(6)

Ak úrad nepripraví návrh rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie do štyroch mesiacov odo dňa doručenia návrhu na udelenie osvedčenia o certifikácii, odo dňa začatia konania z podnetu úradu v konaní podľa odseku 1 písm. b) prvého bodu a druhého bodu alebo odo dňa doručenia odôvodnenej žiadosti Európskej komisie úradu v konaní podľa odseku 1 písm. b) tretieho bodu, predpokladá sa, že úrad vydal rozhodnutie o udelení certifikácie, pričom za deň doručenia tohto rozhodnutia účastníkovi konania sa považuje tretí deň od uplynutia lehoty štyroch mesiacov; úrad túto skutočnosť oznámi Európskej komisii a zašle jej všetky podklady týkajúce sa konania o certifikácii. Úrad môže rozhodnutie o udelení certifikácie zmeniť po doručení stanoviska Európskej komisie alebo po uplynutí lehoty na doručenie stanoviska Európskej komisie podľa osobitného predpisu.48)

(7)

Úrad bezodkladne po doručení stanoviska Európskej komisie podľa osobitného predpisu48) doručí stanovisko Európskej komisie účastníkovi konania a vyzve ho na odstránenie nedostatkov týkajúcich sa dodržiavania podmienok podľa osobitného predpisu47) uvedených v stanovisku Európskej komisie v lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako 30 dní. Úrad vydá rozhodnutie týkajúce sa certifikácie do dvoch mesiacov odo dňa doručenia stanoviska Európskej komisie alebo odo dňa uplynutia lehoty na doručenie stanoviska Európskej komisie podľa osobitného predpisu.48)

(8)

Úrad zohľadní pri vydávaní rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie stanovisko Európskej komisie podľa osobitného predpisu48) v najväčšej možnej miere; úrad nie je stanoviskom Európskej komisie viazaný. Úrad stanovisko Európskej komisie zverejní spolu s rozhodnutím týkajúcim sa certifikácie na webovom sídle úradu. Úrad zohľadní pri vydávaní rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie aj odstránenie nedostatkov týkajúcich sa dodržiavania podmienok podľa osobitného predpisu47) účastníkom konania v súlade s výzvou úradu podľa odseku 5 alebo odseku 7.

(9)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný oznámiť úradu každú zmenu skutočností vrátane plánovaných transakcií, v dôsledku ktorej prestal spĺňať podmienky podľa osobitného predpisu47) alebo by ich mohol prestať spĺňať, bezodkladne po tom, ako sa o zmene skutočností vrátane plánovaných transakcií dozvie; úradu zároveň predloží všetky podklady, ktoré sa týkajú takej zmeny skutočností.

(10)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej siete, výrobca elektriny, výrobca plynu, dodávateľ elektriny a dodávateľ plynu je povinný poskytnúť úradu a Európskej komisii údaje a podklady potrebné k certifikácii a na vykonávanie dohľadu nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom prepravnej siete podľa odseku 11. Úrad zachováva dôvernosť údajov a podkladov, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva,49) iných obchodných údajov dôverného charakteru a údajov, ktorých poskytnutie tretej osobe by mohlo spôsobiť ujmu osobe, ktorá také údaje poskytla.

(11)

Nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom prepravnej siete vykonáva úrad dohľad; dohľad nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom prepravnej siete je trvalé monitorovanie plnenia podmienok udelenia rozhodnutia o certifikácii a dodržiavanie povinností podľa osobitného predpisu.47)

§ 27
(1)

Ustanovenia § 25, 26 a 28 sa primerane použijú aj v prípade podania návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii osobou, ktorá má zámer prevádzkovať prenosovú sústavu alebo prepravnú sieť; v takom prípade ministerstvo rozhodne o jej určení za prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete podľa § 25 ods. 6 až po tom, ako jej úrad vydá povolenie na prenos elektriny alebo prepravu plynu.

(2)

Ustanovenia § 25, 26 a 28 sa primerane použijú aj v prípade podania spoločného návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii vlastníkom prepravnej siete a osobou, ktorá má vykonávať činnosť nezávislého prevádzkovateľa siete podľa osobitného predpisu;19) v prípade takého spoločného návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii nezávislého prevádzkovateľa siete

a)

úrad vydá rozhodnutie o udelení certifikácie nezávislého prevádzkovateľa siete, ak vlastník prepravnej siete a osoba, ktorá má vykonávať činnosť nezávislého prevádzkovateľa siete podľa osobitného predpisu19) preukážu v konaní o certifikácii, že majú schopnosť plniť si povinnosti podľa osobitného predpisu;19) inak úrad vydá rozhodnutie o neudelení certifikácie,

b)

vlastník prepravnej siete je povinný poskytnúť úradu v konaní o certifikácii všetky návrhy zmlúv potrebných na preukázanie skutočností podľa písmena a),

c)

vlastník prepravnej siete je povinný poskytnúť úradu a Európskej komisii údaje a podklady potrebné na konanie o certifikácii a na vykonávanie dohľadu nad nezávislým prevádzkovateľom siete podľa § 26 ods. 10,

d)

úrad nesmie rozhodnúť o certifikácii v rozpore so stanoviskom Európskej komisie podľa osobitného predpisu.48)

§ 28 - Certifikácia a určenie prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete, nad ktorým vykonáva kontrolu osoba alebo osoby z tretieho štátu
(1)

Na prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete, nad ktorým vykonáva priamo alebo nepriamo kontrolu50) osoba alebo osoby z tretieho štátu, sa primerane vzťahujú ustanovenia § 25 ods. 1, 2, 6 a 7, § 26 ods. 1 až 7 a 9 až 11.

(2)

Pri certifikácii prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete, nad ktorým vykonáva priamo alebo nepriamo kontrolu osoba alebo osoby z tretieho štátu, úrad posudzuje okrem splnenia podmienok podľa osobitného predpisu47) aj dodržanie bezpečnosti dodávky elektriny alebo plynu na vymedzenom území a na území Európskej únie, pričom prihliada na práva a povinnosti Európskej únie vo vzťahu k tretiemu štátu, ktoré vyplývajú z medzinárodného práva vrátane medzinárodnej zmluvy uzavretej s tretím štátom alebo tretími štátmi, ktorej zmluvnou stranou je Európska únia, a ktoré sa týkajú otázky bezpečnosti dodávky elektriny alebo plynu, na práva a povinnosti Slovenskej republiky vo vzťahu k tretiemu štátu, ktoré vyplývajú z medzinárodnej zmluvy uzavretej medzi Slovenskou republikou a tretím štátom a sú v súlade s právom Európskej únie, ako aj na iné skutočnosti alebo okolnosti hodné osobitného zreteľa.

(3)

Úrad vydá rozhodnutie o udelení certifikácie, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ prepravnej siete preukáže, že spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu47) a zároveň preukáže, že nadobudnutie alebo výkon kontroly osobou alebo osobami z tretieho štátu nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom prepravnej siete alebo prenosovou sústavou alebo prepravnou sieťou neohrozí bezpečnosť dodávok elektriny alebo plynu na vymedzenom území alebo v Európskej únii.

(4)

Úrad vydá rozhodnutie o neudelení certifikácie, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ prepravnej siete, nad ktorým vykonáva priamo alebo nepriamo kontrolu osoba alebo osoby z tretieho štátu, nepreukáže splnenie podmienok podľa osobitného predpisu47) alebo ak nepreukáže, že nadobudnutie alebo výkon kontroly osobou alebo osobami z tretieho štátu nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom prepravnej siete alebo prenosovou sústavou alebo prepravnou sieťou neohrozí bezpečnosť dodávky elektriny alebo plynu na vymedzenom území alebo na území Európskej únie.

(5)

Úrad vydá rozhodnutie o odňatí certifikácie, ak určený prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ prepravnej siete, nad ktorým má nadobudnúť kontrolu alebo vykonáva priamo alebo nepriamo kontrolu osoba alebo osoby z tretieho štátu, v konaní o certifikácii nepreukáže, že spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu47) a porušenie podmienok podľa osobitného predpisu47) neodstráni v primeranej lehote určenej úradom, ktorá nemôže byť kratšia ako tri mesiace, alebo ak nepreukáže, že nadobudnutie alebo výkon kontroly nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom prepravnej siete alebo prenosovou sústavou alebo prepravnou sieťou osobou alebo osobami z tretieho štátu neohrozuje bezpečnosť dodávky elektriny alebo plynu na vymedzenom území alebo na území Európskej únie.

(6)

Ak sa konanie o certifikácii začne na návrh prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete alebo vlastníka prenosovej sústavy alebo vlastníka prepravnej siete, nad ktorým vykonáva priamo alebo nepriamo kontrolu osoba alebo osoby z tretieho štátu, úrad túto skutočnosť oznámi Európskej komisii.

(7)

Pri certifikácii prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete, nad ktorým vykonáva priamo alebo nepriamo kontrolu osoba alebo osoby z tretieho štátu, úrad požiada ministerstvo o vydanie stanoviska ohľadom dodržania bezpečnosti dodávok elektriny alebo plynu na vymedzenom území a na území Európskej únie. Ministerstvo vydá stanovisko do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o vydanie stanoviska.

(8)

Úrad zohľadní pri vydávaní rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie stanovisko Európskej komisie podľa osobitného predpisu48) v najväčšej možnej miere; úrad nie je stanoviskom Európskej komisie viazaný. Úrad má právo rozhodnúť o neudelení rozhodnutia o certifikácii, najmä ak by sa jeho udelením ohrozila bezpečnosť dodávky elektriny alebo plynu na vymedzenom území alebo na území iného členského štátu. Úrad zverejní stanovisko Európskej komisie spolu s rozhodnutím týkajúcim sa certifikácie na svojom webovom sídle; ak sa rozhodnutie úradu týkajúce sa certifikácie líši od stanoviska Európskej komisie, úrad zverejní na svojom webovom sídle aj zdôvodnenie odlišnosti rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie.

(9)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný oznámiť úradu každú skutočnosť, v dôsledku ktorej osoba alebo osoby z tretieho štátu nadobudnú priamo alebo nepriamo kontrolu nad prenosovou sústavou alebo prepravnou sieťou alebo prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom prepravnej siete alebo by ju mohli nadobudnúť, bezodkladne po tom, ako sa o takej skutočnosti dozvie; úradu zároveň predloží všetky podklady, ktoré sa týkajú takej skutočnosti.

(10)

Úrad bezodkladne informuje Európsku komisiu o každej skutočnosti, v dôsledku ktorej osoba alebo osoby z tretieho štátu nadobudnú kontrolu nad prenosovou sústavou alebo prepravnou sieťou alebo prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom prepravnej siete alebo by ju mohli nadobudnúť; zároveň začne konanie o certifikácii z vlastného podnetu.

§ 29 - Povinnosti regulovaného subjektu
(1)

Regulovaný subjekt je okrem ďalších povinností ustanovených v tomto zákone povinný

a)

vykonávať regulovanú činnosť na základe a v rozsahu povolenia, potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti alebo potvrdenia o registrácii,

b)

vykonávať regulovanú činnosť v súlade s právoplatným rozhodnutím alebo potvrdením úradu a dodržiavať cenovú reguláciu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom, ak osobitný predpis21d) neustanovuje inak,

c)

zúčtovávať náklady pri výrobe, distribúcii a dodávke tepla, ktoré sa nepovažujú za ekonomicky oprávnené náklady, v lehote a spôsobom ustanoveným úradom,

d)

dodržiavať pri vykonávaní regulovanej činnosti primeranosť vynaložených nákladov,

e)

predkladať úradu prehľad o vzájomných finančných a iných transakciách medzi prepojenými podnikmi, ak ide o prepojený podnik, do 15. júla kalendárneho roku za predchádzajúci rok,

f)

viesť, uchovávať počas piatich rokov po skončení dodávky tovaru a po skončení vykonávania regulovanej činnosti a na požiadanie predložiť úradu evidenciu o cene tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných činností vrátane kalkulácie nákladov a zisku,

g)

zverejniť na svojom webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom, ktorý zaručuje prístup verejnosti, cenu za regulovanú činnosť, ktorá podlieha cenovej regulácii vrátane podmienok jej uplatnenia do troch pracovných dní odo dňa doručenia cenového rozhodnutia,

h)

poskytovať úradu potrebnú súčinnosť pri výkone jeho pôsobnosti podľa tohto zákona v lehotách určených úradom,

i)

každoročne do konca februára kalendárneho roku informovať úrad o tom, že v predchádzajúcom roku nevykonával regulovanú činnosť, na ktorú má povolenie alebo potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti,

j)

poskytovať úradu bezodplatne úplné a pravdivé údaje, podklady, doklady a akékoľvek informácie potrebné na účely podľa tohto zákona a na výkon pôsobnosti úradu v rozsahu, spôsobom a v lehotách určených úradom,

k)

vykonať v určenej lehote opatrenia uložené úradom podľa § 9 ods. 1 písm. e),

l)

dodržiavať podmienky, na základe ktorých bolo vydané rozhodnutie o certifikácii,

m)

umožniť úradu vykonať dohľad podľa § 26 ods. 11 a dohľad nad aukciami pre predaj elektriny podľa § 30,

n)

dodržiavať pravidlá trhu,

o)

predkladať úradu v rozsahu, spôsobom a v termínoch, ktoré určí úrad, údaje o

1.

cene za dodávku elektriny a za dodávku plynu a o dodacej lehote elektriny a plynu koncovému odberateľovi elektriny a koncovému odberateľovi plynu,

2.

používanom spôsobe tvorby ceny tovaru a služby a o spôsobe kalkulácie tejto ceny,

3.

množstve spotreby elektriny a plynu podľa jednotlivých kategórií odberateľov,

4.

prehľade o jednotlivých kategóriách odberateľov elektriny a plynu,

a umožniť úradu a Štatistickému úradu Európskej únie kontrolu týchto údajov.

(2)

Regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť v elektroenergetike alebo plynárenstve a je súčasťou vertikálne integrovaného podniku a vykonáva najmenej jednu z činností prenos elektriny, distribúcia elektriny, preprava plynu, distribúcia plynu, prevádzkovanie zariadení na skvapalňovanie zemného plynu alebo uskladňovanie plynu, je povinný predložiť úradu na schválenie zmluvu o poskytovaní služieb alebo právny úkon, ktorým sa táto zmluva mení (ďalej len „zmena zmluvy“), prostredníctvom ktorej zabezpečuje vykonávanie regulovanej činnosti, ak túto zmluvu uzatvára s osobou, ktorá je súčasťou tohto vertikálne integrovaného podniku, a ak predpokladaná hodnota predmetu zmluvy o poskytovaní služieb je vyššia ako 100 000 eur; zmluva alebo zmena zmluvy je bez predchádzajúceho schválenia úradom neplatná. Úrad schváli zmluvu o poskytovaní služieb, ak regulovaný subjekt preukáže, že podmienky zmluvy alebo zmeny zmluvy zodpovedajú podmienkam obvyklým v bežnom obchodnom styku, inak úrad zmluvu o poskytovaní služieb neschváli. Úrad v konaní o schválení zmluvy o poskytovaní služieb alebo zmene zmluvy rozhodne do 45 dní od začatia konania. Ak úrad nerozhodne o návrhu regulovaného subjektu v lehote 45 dní, predpokladá sa, že úrad vydal rozhodnutie, ktorým schválil zmluvu o poskytovaní služieb alebo zmenu zmluvy; úrad vydá na žiadosť regulovaného subjektu do piatich pracovných dní potvrdenie o tejto skutočnosti.

(3)

Regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť v elektroenergetike alebo plynárenstve a je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je vyššia ako 100 000 eur, vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž, ak ju neobstaráva podľa osobitného predpisu.51) Povinnosť sa nevzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý je dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu.

(4)

Obchodnú verejnú súťaž regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť v elektroenergetike alebo plynárenstve a je súčasťou vertikálne integrovaného podniku nie je povinný vyhlásiť, ak

a)

obstaráva zákazku, ktorou nezabezpečuje výkon regulovanej činnosti,

b)

nastala havária alebo mimoriadna situácia ohrozujúca život, zdravie, majetok osôb alebo životné prostredie,

c)

na trhu existuje len jeden výhradný dodávateľ disponujúci autorskými právami alebo inými právami k predmetu obstarávania alebo

d)

sa zákazka obstaráva prostredníctvom burzy alebo obchodných portálov,

e)

sa obstaráva palivo na výrobu elektriny a ide o regulovaný subjekt, ktorého výnosy z regulovanej činnosti podliehajúcej cenovej regulácii na báze oprávnených nákladov a primeraného zisku nepredstavujú viac ako 25 % celkových výnosov za predchádzajúci kalendárny rok.

(5)

Regulovaný subjekt, ktorý nevyhlási obchodnú verejnú súťaž z niektorého z dôvodov uvedených v odseku 4, oznámi bez zbytočného odkladu úradu dôvod nevyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, popis predmetu zákazky, obchodné meno spoločnosti, sídlo spoločnosti a identifikačné číslo vybraného realizátora zákazky, ktorý je právnickou osobou, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo vybraného realizátora zákazky, ktorý je fyzickou osobou-podnikateľom a predpokladanú hodnotu zákazky.

(6)

Regulovaný subjekt, ktorému bolo vydané cenové rozhodnutie a ktorý nie je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný oznámiť úradu písomne alebo v elektronickej podobe každú zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je vyššia ako 300 000 eur, najneskôr 30 dní po jej realizácii.

(7)

Regulovaný subjekt podľa odseku 3 je povinný

a)

oznámiť úradu písomne alebo v elektronickej podobe predmet obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže, a to bez zbytočného odkladu po vyhlásení obchodnej verejnej súťaže; termín a spôsob tohto oznámenia musí úradu umožniť výkon práv podľa tohto odseku,

b)

zaslať úradu písomne alebo v elektronickej podobe zoznam všetkých uchádzačov, ktorí sa prihlásili do obchodnej verejnej súťaže, a to najneskôr do dvoch pracovných dní po uplynutí lehoty na prihlásenie sa do obchodnej verejnej súťaže,

c)

oznámiť úradu písomne alebo v elektronickej podobe termín a miesto vyhodnotenia návrhov predložených do obchodnej verejnej súťaže najneskôr tri dni pred ich vyhodnotením,

d)

oznámiť úradu výsledky vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže do 30 dní po ukončení obchodnej verejnej súťaže.

(8)

Regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť v tepelnej energetike alebo vo vodnom hospodárstve a ktorý je obstarávateľom podľa osobitného predpisu,51) je povinný predložiť úradu na schválenie návrh zmluvy alebo návrh na zmenu zmluvy o poskytovaní služieb, prostredníctvom ktorej zabezpečuje vykonávanie regulovanej činnosti, ak ju na základe oprávnenia podľa osobitného predpisu51a) má v úmysle uzatvoriť s prepojeným podnikom51b) bez použitia postupov obstarávania; bez tohto schválenia nemožno zmluvu ani zmenu zmluvy o poskytovaní služieb uzatvoriť. Úrad schváli návrh zmluvy alebo návrh na zmenu zmluvy o poskytovaní služieb, ak regulovaný subjekt preukáže, že podmienky návrhu zmluvy alebo návrhu na zmenu zmluvy o poskytovaní služieb, zodpovedajú podmienkam obvyklým v bežnom obchodnom styku, inak úrad návrh zmluvy alebo návrh na zmenu zmluvy o poskytovaní služieb, neschváli. Úrad pred rozhodnutím o neschválení návrhu zmluvy alebo návrhu na zmenu zmluvy určí lehotu na odstránenie nedostatkov, ktoré vedú k takémuto rozhodnutiu úradu, ak je ich odstránenie možné.

(9)

Zmluva alebo zmena zmluvy podľa odsekov 2 a 8 nezodpovedá podmienkam obvyklým v bežnom obchodnom styku najmä, ak obsahuje dojednania, ktoré spôsobujú porušenie povinnosti regulovaného subjektu podľa odseku 1 písm. d), dojednania o neprimeranom právnom následku za porušenie záväzku regulovaného subjektu alebo dojednania, ktoré umožňujú druhému účastníkovi zmluvy jednostranne ukončiť zmluvu alebo zmenu zmluvy, bez toho, aby bolo obdobné oprávnenie priznané aj regulovanému subjektu. Zmluva alebo zmena zmluvy podľa odsekov 2 a 8 nezodpovedá podmienkam obvyklým v bežnom obchodnom styku ani vtedy, ak obsah tejto zmluvy alebo tejto zmeny zmluvy nie je zlučiteľný s právom Európskej únie alebo politikami Európskej únie.

(10)

Povinnosť podľa odseku 8 sa nevzťahuje na zmluvu alebo zmenu zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenú na základe rámcovej dohody, ktoré boli obstarané za použitia postupov podľa osobitného predpisu.51) Povinnosť podľa odseku 8 sa nevzťahuje ani na zmluvu alebo zmenu zmluvy o poskytovaní služieb, uzatvorené regulovaným subjektom, ktorý vykonáva regulovanú činnosť v tepelnej energetike a ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku dodával nadpolovičné množstvo tepla na iné tepelnoenergetické využitie ako na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody.

(11)

Na určenie predpokladanej hodnoty predmetu zmluvy a predpokladanej hodnoty zákazky sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.52)

(12)

Účastník trhu s elektrinou alebo účastník trhu s plynom, ktorý obchoduje na veľkoobchodnom trhu s elektrinou alebo veľkoobchodnom trhu s plynom s veľkoobchodnými energetickými produktmi, je za podmienok podľa osobitného predpisu7) a § 40 ods. 5 povinný

a)

zaregistrovať sa v registri, ktorý vedie úrad na účely sledovania veľkoobchodného trhu s elektrinou a veľkoobchodného trhu s plynom; to neplatí, ak je účastník trhu s elektrinou alebo účastník trhu s plynom na tento účel už zaregistrovaný v inom členskom štáte,

b)

viesť evidenciu o obchodovaní na veľkoobchodnom trhu s elektrinou a veľkoobchodnom trhu s plynom,

c)

písomne oznamovať agentúre a úradu informácie o obchodovaní na veľkoobchodnom trhu s elektrinou a na veľkoobchodnom trhu s plynom,

d)

zverejňovať dôverné informácie o obchodovaní na veľkoobchodnom trhu s elektrinou a veľkoobchodnom trhu s plynom.

(13)

Účastník trhu s elektrinou a účastník trhu s plynom sú povinní písomne oznámiť úradu každé dôvodné podozrenie o porušení osobitného predpisu7) pri obchodovaní na veľkoobchodnom trhu s elektrinou a veľkoobchodnom trhu s plynom.

(14)

Subjekt vykonávajúci regulovanú činnosť alebo osoba, ktorá na základe splnomocnenia alebo zmluvy uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť vykonávajú činnosti spojené s právami a povinnosťami regulovaného subjektu, sú povinné umožniť úradu výkon kontroly. V prípade výkonu kontroly na mieste sú ďalej povinní poskytnúť úradu alebo ním poverenej osobe potrebnú súčinnosť, najmä na žiadosť neodkladne umožniť vstup do svojich priestorov.

§ 30 - Dohľad nad aukciami pre predaj elektriny
(1)

Dohľad nad aukciami pre predaj elektriny výrobcu elektriny a dodávateľa elektriny vykonáva úrad.

(2)

Na výkon dohľadu podľa odseku 1 sa primerane vzťahujú ustanovenia o kontrole.

(3)

O vykonaní dohľadu vypracuje zamestnanec úradu poverený dohľadom zápis z vykonania dohľadu.

§ 31 - Kontrola v sieťových odvetviach
(1)

Kontrolu podľa tohto zákona vykonáva úrad.

(2)

V odôvodnených prípadoch môže úrad na vykonanie kontroly prizvať osoby, ktoré nie sú zamestnancami úradu. Prizvaná osoba je odborník špecialista alebo odborne spôsobilá osoba v oblasti patriacej do predmetu kontroly.

(3)

Predmetom kontroly v kontrolovanom subjekte je overovanie

a)

dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona podľa § 40, osobitných predpisov,12) všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie osobitných predpisov13) a právoplatných rozhodnutí úradu a agentúry,

b)

správnosti a pravdivosti údajov, dokladov, podkladov a informácií predkladaných úradu,

c)

plnenia uložených opatrení na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní kontroly,

d)

primeranosti nákladov53) súvisiacich s regulovanými činnosťami,

e)

ďalších skutočností potrebných na vykonávanie pôsobnosti úradu.

(4)

Kontrola sa začína dňom predloženia poverenia úradu na vykonanie kontroly (ďalej len „poverenie“) zamestnancom úradu štatutárnemu zástupcovi kontrolovaného subjektu alebo doručením poverenia kontrolovanému subjektu. Poverenie je dokladom, ktorý oprávňuje zamestnanca úradu vykonať kontrolu v kontrolovanom subjekte.

(5)

Poverenie obsahuje najmä

a)

názov a sídlo alebo meno a bydlisko alebo miesto podnikania kontrolovaného subjektu,

b)

názov a sídlo úradu,

c)

mená a priezviská zamestnancov úradu a prizvaných osôb,

d)

predmet kontroly,

e)

kontrolované obdobie,

f)

dátum a miesto vyhotovenia poverenia.

(6)

Na poverení vyznačí

a)

úrad

1.

meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca úradu oprávneného na udelenie poverenia,

2.

odtlačok pečiatky úradu, ak sa poverenie predkladá v listinnej forme,

b)

kontrolovaný subjekt, ak sa poverenie predkladá v listinnej forme,

1.

dátum predloženia poverenia štatutárnemu zástupcovi kontrolovaného subjektu,

2.

podpis štatutárneho zástupcu kontrolovaného subjektu a odtlačok pečiatky kontrolovaného subjektu.

(7)

Ak úrad v priebehu kontroly zistí skutočnosti odôvodňujúce rozšírenie predmetu kontroly, kontrolovaného obdobia, alebo má dôvody poveriť výkonom kontroly ďalšieho zamestnanca úradu alebo prizvanú osobu, vydá dodatok k povereniu. Na dodatok k povereniu sa vzťahujú odseky 5 a 6.

§ 32 - Zaujatosť v kontrolnej činnosti
(1)

Zamestnanci úradu a prizvané osoby, ktorým sú známe skutočnosti odôvodňujúce pochybnosti o ich nezaujatosti, sú povinní tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu písomne oznámiť predsedovi úradu.

(2)

Ak má kontrolovaný subjekt pochybnosti o nezaujatosti zamestnancov úradu alebo prizvaných osôb so zreteľom na ich vzťah k predmetu kontroly, ku kontrolovanému subjektu alebo k jeho zamestnancom, môže kontrolovaný subjekt proti ich účasti na kontrole podať písomné námietky predsedovi úradu s uvedením dôvodu. Podanie námietok zakladajúcich pochybnosti o nezaujatosti zamestnancov úradu a prizvaných osôb nemá odkladný účinok.

(3)

Zamestnanci úradu a prizvané osoby, ktorí oznámili predsedovi úradu pochybnosti o svojej nezaujatosti podľa odseku 1 alebo proti ktorým podal kontrolovaný subjekt námietky podľa odseku 2, sú oprávnení vykonať pri kontrole len také úkony, ktoré nedovoľujú odklad.

(4)

Predseda úradu je povinný rozhodnúť o oznámení podľa odseku 1 alebo o námietkach podľa odseku 2 najneskôr do piatich pracovných dní od ich uplatnenia a písomne oboznámiť s rozhodnutím toho, kto námietku uplatnil. Proti rozhodnutiu o námietkach sa nemožno odvolať.

§ 33 - Práva a povinnosti zamestnancov úradu
(1)

Zamestnanci úradu sú pri výkone kontroly oprávnení v nevyhnutnom rozsahu

a)

vstupovať do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov kontrolovaného subjektu alebo subjektu, prípadne osoby, ktorá na základe plnej moci alebo zmluvy uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť, vykonáva činnosti spojené s právami a povinnosťami regulovaného subjektu, ak bezprostredne súvisia s predmetom kontroly; nedotknuteľnosť obydlia nesmie byť dotknutá výkonom tohto oprávnenia,

b)

vyžadovať od kontrolovaného subjektu, ako aj od štatutárnych orgánov kontrolovaného subjektu alebo od členov štatutárnych orgánov kontrolovaného subjektu, od kontrolných orgánov kontrolovaného subjektu alebo od členov kontrolných orgánov kontrolovaného subjektu, alebo od zamestnancov kontrolovaného subjektu, od subjektu, prípadne osoby, ktorá na základe plnej moci alebo zmluvy uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť, vykonáva činnosti spojené s právami a povinnosťami regulovaného subjektu, aby im v určenej lehote, ktorá musí byť primeraná, poskytol doklady, prvopisy dokladov, iné písomnosti, vyjadrenia a informácie vrátane záznamov dát na elektronických nosičoch informácií potrebné na výkon kontroly, a vyhotovovať z nich kópie a výpisy alebo vyžadovať ich úradne overené preklady do slovenského jazyka,

c)

odoberať aj mimo priestorov kontrolovaného subjektu na zabezpečenie dôkazov prvopisy dokladov, iné písomnosti a záznamy na elektronických nosičoch informácií.

(2)

Zamestnanci úradu sú povinní

a)

oznámiť kontrolovanému subjektu najneskôr pri začatí kontroly predmet kontroly a termín začatia kontroly,

b)

preukázať sa poverením a dodatkom k povereniu spolu so služobným preukazom, prípadne iným dokladom preukazujúcim ich totožnosť,

c)

pri odňatí prvopisov dokladov vydať kontrolovanému subjektu potvrdenie o ich odňatí a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím; ak prvopisy dokladov nie sú potrebné na ďalší výkon kontroly, sú povinní vrátiť ich tomu, komu boli odňaté,

d)

oboznámiť kontrolovaný subjekt s protokolom o výsledku vykonanej kontroly (ďalej len „protokol“) pred jeho prerokovaním a vyžiadať si v určenej primeranej lehote od neho písomné vyjadrenie ku kontrolným zisteniam; písomné vyjadrenie spochybňujúce kontrolné zistenia sa považuje za námietku,

e)

preveriť opodstatnenosť námietok ku kontrolným zisteniam a zohľadniť opodstatnené a preukázané námietky ku kontrolným zisteniam v dodatku k protokolu, oboznámiť s ním kontrolovaný subjekt; na námietky ku kontrolným zisteniam predložené po lehote určenej zamestnancami úradu sa neprihliada,

f)

neopodstatnenosť námietok ku kontrolným zisteniam písomne zdôvodniť a oznámiť kontrolovanému subjektu najneskôr do termínu prerokovania protokolu,

g)

vyzvať kontrolovaný subjekt na prerokovanie v určenom termíne a prerokovať s kontrolovaným subjektom protokol vrátane jeho súčastí a dodatok k protokolu,

h)

odovzdať kontrolovanému subjektu protokol, prípadne dodatok k protokolu a zápisnicu o prerokovaní protokolu alebo záznam o výsledku vykonanej kontroly,

i)

zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone kontroly, ak ich od tejto povinnosti písomne neoslobodí ten, v záujme koho túto povinnosť majú, alebo vo verejnom záujme predseda úradu,

j)

oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin.

(3)

Práva a povinnosti zamestnancov úradu podľa odseku 1 a odseku 2 písm. b) až i) sa vzťahujú aj na prizvané osoby.

§ 34 - Práva a povinnosti kontrolovaného subjektu
(1)

Kontrolovaný subjekt je oprávnený

a)

počas výkonu kontroly písomne sa vyjadrovať ku kontrolným zisteniam,

b)

v čase oboznámenia sa s protokolom vyjadriť sa ku kontrolným zisteniam a podať ku kontrolným zisteniam námietky v lehote určenej zamestnancami úradu.

(2)

Kontrolovaný subjekt je povinný

a)

vyznačiť na poverení predloženým zamestnancom úradu pri začatí kontroly údaje podľa § 31 ods. 6 písm. b),

b)

poskytnúť úradu pri výkone kontroly požadovanú súčinnosť zodpovedajúcu oprávneniam zamestnancov úradu podľa § 33 ods. 1 písm. a) a b),

c)

vytvárať vhodné materiálne podmienky a technické podmienky na vykonanie kontroly,

d)

zapožičať zamestnancom úradu a prizvaným osobám doklady a prvopisy dokladov mimo sídla alebo prevádzkových priestorov kontrolovaného subjektu a potvrdiť zamestnancom úradu ich vrátenie,

e)

zúčastniť sa začatia kontroly, oboznámenia so záznamom alebo s protokolom a prerokovania protokolu v termíne určenom úradom; ak sa kontrolovaný subjekt zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť začatia kontroly, oboznámenia so záznamom alebo s protokolom a prerokovania protokolu, je povinný najneskôr dva dni pred určeným termínom písomne oznámiť túto skutočnosť úradu,

f)

predložiť úradu na jeho vyžiadanie výsledky kontrol vykonaných inými orgánmi, ktoré majú vzťah k predmetu kontroly vykonávanej úradom.

§ 35 - Výsledné materiály z vykonanej kontroly
(1)

O výsledku vykonanej kontroly, ktorou boli zistené nedostatky, vypracujú zamestnanci úradu protokol, ktorý obsahuje najmä

a)

označenie kontrolovaného subjektu, jeho sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené,

b)

mená a priezviská zamestnancov úradu a prizvaných osôb, ktorí kontrolu vykonali,

c)

názov a sídlo úradu,

d)

čas vykonania kontroly,

e)

predmet kontroly,

f)

kontrolované obdobie,

g)

popis preukázaných kontrolných zistení, vyjadrenia kontrolovaného subjektu ku kontrolným zisteniam; prílohou protokolu sú písomnosti a doklady preukazujúce kontrolné zistenia,

h)

dátum vypracovania protokolu,

i)

vlastnoručný podpis zamestnancov úradu a prizvaných osôb, ktorí kontrolu vykonali,

j)

podpis zástupcu kontrolovaného subjektu, ktorý bol s protokolom oboznámený,

k)

dátum oboznámenia sa s protokolom a lehotu na vyjadrenie kontrolovaného subjektu k protokolu,

l)

písomné potvrdenie o prevzatí jedného výtlačku protokolu kontrolovaným subjektom.

(2)

Ak sú proti kontrolným zisteniam podané opodstatnené námietky, zamestnanec úradu vypracuje dodatok k protokolu, ktorý je jeho súčasťou. Na vypracovanie dodatku k protokolu sa primerane vzťahuje odsek 1.

(3)

O prerokovaní protokolu vypracuje zamestnanec úradu zápisnicu, ktorá obsahuje najmä

a)

dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu s protokolom,

b)

dátum prerokovania protokolu,

c)

mená a priezviská osôb prítomných na prerokovaní protokolu a ich vlastnoručné podpisy,

d)

opatrenia uložené úradom na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní kontroly vrátane lehoty určenej na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní kontroly,

e)

potvrdenie kontrolovaného subjektu o vrátení prvopisov dokladov a písomností poskytnutých na vykonanie kontroly.

(4)

Záznam o výsledku vykonanej kontroly vypracuje zamestnanec úradu, ak pri výkone kontroly neboli zistené nedostatky, najmä porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí úradu. Na vypracovanie záznamu sa primerane vzťahuje odsek 1.

(5)

Kontrola je skončená prerokovaním protokolu a podpísaním zápisnice o prerokovaní protokolu alebo podpísaním záznamu kontrolovaným subjektom. Pri ukončení kontroly elektronicky je kontrola skončená doručením doručenky o prevzatí protokolu a následne zápisnice o prerokovaní protokolu alebo doručením doručenky o prevzatí záznamu. Protokol sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak sa kontrolovaný subjekt odmietne oboznámiť s protokolom, nedostaví sa na prerokovanie protokolu bez predchádzajúceho písomného informovania úradu alebo sa vyhýba prerokovaniu protokolu, odmietne sa písomne k nemu vyjadriť alebo podpísať zápisnicu o prerokovaní protokolu. Túto skutočnosť vyznačí zamestnanec úradu v zápisnici o prerokovaní protokolu.

(6)

Ak úrad pri kontrole zistí nedostatky, najmä porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorých riešenie patrí do kompetencie iných orgánov, upozorní na tieto nedostatky príslušné orgány.

§ 36 - Správne delikty
(1)

Správneho deliktu podľa tohto zákona sa regulovaný subjekt dopustí, ak

a)

nevykoná v určenej lehote opatrenia uložené úradom podľa § 9 ods. 1 písm. e),

b)

nepredloží návrh ceny v lehote podľa § 14 ods. 5 až 7 alebo 17,

c)

nepredloží návrh ceny na schválenie podľa § 44 ods. 2,

d)

neoznámi úradu cenu podľa § 14 ods. 8,

e)

nepredloží návrh prevádzkového poriadku alebo jeho zmeny na schválenie úradu alebo neoznámi úradu prevzatie vzorového prevádzkového poriadku podľa § 15 ods. 6,

f)

neeviduje, nevyhodnocuje alebo nezverejňuje údaje o štandardoch kvality, podania a doklady súvisiace s jednotlivými vyhodnocovanými udalosťami štandardov kvality uvedenými vo vyhodnotení štandardov kvality alebo ich na požiadanie nepredloží úradu,

g)

nezverejňuje na svojom webovom sídle úplné a pravdivé informácie o právach a povinnostiach svojich odberateľov,

h)

neeviduje podania súvisiace s nedodržaním štandardov kvality,

i)

nearchivuje údaje o štandardoch kvality po dobu piatich rokov,

j)

nezaslal do konca februára úradu prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za predchádzajúci kalendárny rok,

k)

nespĺňa požadovanú úroveň štandardov kvality podľa § 22 ods. 4 písm. g),

l)

nepredloží úradu vyhodnotenie štandardov kvality podľa § 22 ods. 4 písm. h) alebo toto vyhodnotenie nezverejní na svojom webovom sídle alebo iným obvyklým spôsobom, ak regulovaný subjekt nemá zriadené webové sídlo,

m)

neuhradí svojmu odberateľovi kompenzačnú platbu podľa § 22 ods. 5,

n)

neoznámi zmenu údajov v potvrdení o registrácii alebo zánik vlastníckeho vzťahu alebo nájomného vzťahu k majetku, ktorý sa používa na výkon regulovanej činnosti podľa § 23 ods. 5,

o)

neoznámi úradu zmeny podľa § 26 ods. 9 a skutočnosti podľa § 28 ods. 9,

p)

nevykonáva regulovanú činnosť v súlade s právoplatným rozhodnutím alebo potvrdením úradu podľa § 14 až 17 a § 29 ods. 1 písm. a) alebo nedodrží cenovú reguláciu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom,

q)

pri výrobe, distribúcii a dodávke tepla nezúčtuje náklady, ktoré sa nepovažujú za ekonomicky oprávnené náklady, v lehote a spôsobom ustanoveným úradom,

r)

nedodrží pri vykonávaní regulovanej činnosti primeranosť vynaložených nákladov,

s)

nepredloží úradu prehľad o vzájomných finančných a iných transakciách medzi prepojenými podnikmi, ak ide o prepojený podnik, do 15. júla kalendárneho roku za predchádzajúci rok,

t)

nevedie, neuchováva počas piatich rokov po skončení dodávky tovaru a po skončení vykonávania regulovanej činnosti alebo na požiadanie nepredloží úradu evidenciu o cene tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných činností vrátane kalkulácie nákladov a zisku,

u)

nezverejní na svojom webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom, ktorý zaručuje prístup verejnosti, cenu za regulovanú činnosť, ktorá podlieha cenovej regulácii vrátane podmienok jej uplatnenia do troch pracovných dní odo dňa doručenia cenového rozhodnutia,

v)

neposkytne úradu potrebnú súčinnosť pri výkone jeho pôsobnosti podľa tohto zákona v lehotách určených úradom,

w)

neposkytne úradu a Európskej komisii bezodplatne pravdivé údaje, podklady, doklady alebo akékoľvek informácie potrebné na účely podľa tohto zákona a na výkon pôsobnosti úradu v rozsahu, spôsobom a v lehotách určených úradom,

x)

neinformuje do konca februára kalendárneho roku úrad o tom, že v predchádzajúcom roku nevykonával regulovanú činnosť, na ktorú má povolenie alebo potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti,

y)

nedodrží podmienky, na základe ktorých bolo vydané rozhodnutie o certifikácii,

z)

neumožní úradu vykonať dohľad podľa § 26 ods. 11, dohľad nad aukciami pre predaj elektriny podľa § 30,

aa)

nevyhlási na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je vyššia ako 100 000 eur a ktorú neobstaráva podľa osobitného predpisu,52) obchodnú verejnú súťaž podľa § 29 ods. 3 alebo nesplní povinnosti podľa § 29 ods. 2, 6, 7 alebo ods. 8 alebo podľa § 45f ods. 2,

ab)

poruší povinnosti spojené s výkonom kontroly podľa § 31 až 35,

ac)

poruší povinnosti podľa osobitných predpisov,54)

ad)

nedodrží pravidlá trhu,

ae)

nepredloží úradu v rozsahu, spôsobom a v termínoch, ktoré určí úrad, údaje o

1.

cene za dodávku elektriny a za dodávku plynu a o dodacej lehote elektriny a plynu koncovému odberateľovi elektriny a koncovému odberateľovi plynu,

2.

používanom spôsobe tvorby ceny tovaru a služby a o spôsobe kalkulácie tejto ceny,

3.

množstve spotreby elektriny a plynu podľa jednotlivých kategórií odberateľov,

4.

prehľad o jednotlivých kategóriách odberateľov elektriny a plynu,

alebo neumožní úradu a Štatistickému úradu Európskej únie kontrolu týchto údajov,

af)

nedodrží úradom schválený prevádzkový poriadok alebo prevzatý vzorový prevádzkový poriadok,

ag)

nezapracuje osobitné podmienky dodávky elektriny alebo dodávky plynu do vzorových obchodných podmienok dodávky alebo nepredloží obchodné podmienky dodávky na schválenie úradu podľa § 45 ods. 6,

ah)

nedodrží rozhodnutie agentúry podľa § 21a,

ai)

neposkytne úradu vysvetlenie, nepredloží požadované doklady, nezúčastní sa pojednávania alebo neumožní úradu nahliadnuť do svojich obchodných alebo iných záznamov podľa § 38 ods. 6, ak je účastníkom sporu rozhodovaného úradom.

(2)

Správneho deliktu podľa tohto zákona sa dopustí aj osoba, ktorá

a)

vykonáva regulovanú činnosť v elektroenergetike a plynárenstve bez povolenia alebo potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti,

b)

vykonáva regulovanú činnosť v tepelnej energetike bez povolenia,55)

c)

vykonáva regulovanú činnosť podľa § 2 písm. c) šiesteho bodu a siedmeho bodu bez potvrdenia o registrácii podľa § 23,

d)

podlieha kontrole podľa § 31 a porušila povinnosti spojené s výkonom kontroly podľa § 31 až 35,

e)

nedodrží úradom schválený prevádzkový poriadok alebo prevzatý vzorový prevádzkový poriadok.

(3)

Úrad uloží regulovanému subjektu pokutu

a)

od 500 eur do 10 000 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. o), r), y), aa), ac) a ag),

b)

od 500 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. a), b), c), e), f) až m), p), q), s) až w), x), z), ab), ad) až af), ah) a ai),

c)

od 100 eur do 1 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. d) a n).

(4)

Úrad uloží pokutu za správny delikt osobe podľa odseku 2 od 100 eur do 100 000 eur.

(5)

Ak sa dopustí správneho deliktu vertikálne integrovaný podnik, uloží mu úrad pokutu od 500 eur do 10 % z obratu za rok predchádzajúci roku, v ktorom vertikálne integrovaný podnik povinnosť porušil.

(6)

Ak úrad vyčísli kladný rozdiel medzi uplatnenou cenou a cenou zahrnujúcou oprávnené náklady a primeraný zisk alebo rozsah prospechu získaného z nedodržania úradom určeného spôsobu regulácie ceny alebo z nedodržania rozhodnutia úradu, uloží pokutu do výšky zisteného rozdielu alebo rozsahu.

(7)

Pri určovaní výšky pokuty úrad prihliada najmä na spôsob, čas trvania a následky protiprávneho stavu; úrad prihliadne aj na to, či sa regulovaný subjekt alebo osoba, ktorej sa pokuta ukladá, dopustila správneho deliktu opakovane do 3 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.

(8)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď úrad zistil, že došlo k správnemu deliktu, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď došlo k správnemu deliktu.

(9)

V konaní na prvom stupni rozhoduje vecne príslušný organizačný útvar úradu.

(10)

Výnos pokút uložených úradom je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 37 - Alternatívne riešenie sporov
(1)

Koncový odberateľ elektriny, koncový odberateľ plynu, odberateľ, ktorý dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu alebo dodané teplo rozpočítava konečným spotrebiteľom, odberateľ vody alebo producent odpadových vôd, ktorý nie je spotrebiteľom podľa osobitného predpisu,17c) je oprávnený predložiť úradu na alternatívne riešenie spor s regulovaným subjektom, ktorý je dodávateľom elektriny, dodávateľom plynu, agregátorom, prevádzkovateľom distribučnej sústavy, prevádzkovateľom distribučnej siete, dodávateľom tepla, vlastníkom, nájomcom alebo prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo vlastníkom, nájomcom alebo prevádzkovateľom verejnej kanalizácie, ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie56) a koncový odberateľ elektriny, koncový odberateľ plynu, odberateľ, ktorý dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu alebo dodané teplo rozpočítava konečným spotrebiteľom, odberateľ vody alebo producent odpadových vôd nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

(2)

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu obsahuje

a)

meno, priezvisko a elektronickú adresu alebo poštovú adresu, ak ide o fyzickú osobu alebo názov, sídlo a elektronickú adresu ak ide o právnickú osobu, ktorá je koncovým odberateľom elektriny, koncovým odberateľom plynu, odberateľom, ktorý dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu alebo dodané teplo rozpočítava konečným spotrebiteľom, odberateľom vody alebo producentom odpadových vôd,

b)

názov a sídlo regulovaného subjektu,

c)

predmet sporu,

d)

odôvodnenie nesúhlasu s výsledkom reklamácie alebo spôsobom vybavenia reklamácie,

e)

označenie, čoho sa navrhovateľ domáha.

(3)

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu predloží koncový odberateľ elektriny, koncový odberateľ plynu, odberateľ, ktorý dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu alebo dodané teplo rozpočítava konečným spotrebiteľom, odberateľ vody alebo producent odpadových vôd bezodkladne, najneskôr do 45 dní od doručenia vybavenia reklamácie.

(4)

Regulovaný subjekt podľa odseku 1 a koncový odberateľ elektriny, koncový odberateľ plynu, odberateľ, ktorý dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu alebo dodané teplo rozpočítava konečným spotrebiteľom, odberateľ vody alebo producent odpadových vôd ako účastníci riešenia sporu sú povinní a oprávnení navrhovať dôkazy a ich doplnenie, predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie sporu. Úrad predložený spor rieši nestranne s cieľom jeho urovnania. Lehota na ukončenie alternatívneho riešenia sporu je 60 dní od podania úplného návrhu, v zložitých prípadoch 90 dní od podania úplného návrhu.

(5)

Alternatívne riešenie sporu sa skončí uzavretím písomnej dohody, ktorá je záväzná pre obe strany sporu alebo márnym uplynutím lehoty podľa odseku 4, ak k uzavretiu dohody nedošlo. Skončenie alternatívneho riešenia sporu z dôvodu márneho uplynutia lehoty úrad oznámi účastníkom sporového konania.

(6)

Na alternatívne riešenie sporov podľa odseku 1 sa nepoužije osobitný predpis.17b)

§ 38 - Riešenie sporov
(1)

Úrad rozhoduje spory medzi

a)

nezávislým prevádzkovateľom prepravnej siete a vlastníkom prepravnej siete, ak porušili svoju povinnosť podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,57)

b)

prevádzkovateľom sústavy, ktorý porušil svoju povinnosť podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu57) a účastníkom trhu s elektrinou,

c)

prevádzkovateľom siete, ktorý porušil svoju povinnosť podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu57) a účastníkom trhu s plynom,

d)

vertikálne integrovaným podnikom a prevádzkovateľom prenosovej sústavy, ak je súčasťou tohto vertikálne integrovaného podniku a ak porušili svoju povinnosť podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,57)

e)

vertikálne integrovaným podnikom a prevádzkovateľom prepravnej siete, ak je súčasťou tohto vertikálne integrovaného podniku a ak porušili svoju povinnosť podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,57)

f)

prevádzkovateľom sústavy a žiadateľom o pripojenie do sústavy, ak sa namieta porušenie povinnosti prevádzkovateľa sústavy uzatvoriť zmluvu o pripojení do sústavy podľa osobitného predpisu,57a)

g)

agregátorom a účastníkom trhu s elektrinou, ak porušili svoju povinnosť podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.57)

(2)

Úrad rozhoduje spory podľa odseku 1, ak účastníci sporového konania nedosiahli dohodu na riešení sporu, ak s tým obaja účastníci sporového konania súhlasia a ak od porušenia povinnosti účastníka sporového konania neuplynul viac ako jeden rok, inak vo veci rozhoduje súd. Súhlas účastníkov sporového konania s rozhodnutím sporu úradom sa nevyžaduje pri sporoch podľa odseku 1 písm. f).

(3)

Sporové konanie sa začína na návrh navrhovateľa.

(4)

Účastníkmi sporového konania sú osoby podľa odseku 1.

(5)

Návrh navrhovateľa, okrem náležitostí podľa osobitného predpisu,35) obsahuje

a)

označenie účastníkov sporového konania,

b)

opis všetkých rozhodujúcich skutočností vrátane navrhovaných dôkazov,

c)

návrh vo veci samej,

d)

doklad preukazujúci nedosiahnutie dohody na riešení sporu,

e)

súhlas účastníkov sporového konania s riešením sporu, ak sa podľa odseku 2 vyžaduje.

(6)

Úrad návrh preskúma spolu s dôkazmi predloženými účastníkmi sporového konania na podporu svojich tvrdení alebo s vlastnými zisteniami. Úrad je oprávnený vyžadovať od účastníkov sporového konania predloženie všetkých dôkazov na podporu ich tvrdení vrátane podania ústneho vysvetlenia. Účastník sporového konania je povinný na výzvu a v lehote určenej úradom

a)

poskytnúť vysvetlenie, predložiť požadované doklady vzťahujúce sa k predmetu sporu a zúčastniť sa ústneho pojednávania,

b)

umožniť úradu nahliadnuť do svojich obchodných alebo iných záznamov, ktoré sa týkajú sporu.

(7)

Ak sa účastník sporového konania, ktorý bol riadne upovedomený o čase a mieste ústneho pojednávania po predchádzajúcom poučení nedostaví na ústne pojednávanie, nepredloží požadované doklady vzťahujúce sa k predmetu sporu alebo neumožní úradu nahliadnuť do svojich obchodných alebo iných záznamov, ktoré sa týkajú sporu, úrad môže pokračovať v sporovom konaní a rozhodnúť na základe dôkazov, ktoré mu boli predložené.

(8)

Úrad rozhodne spor do 60 dní odo dňa doručenia návrhu. Túto lehotu môže úrad predĺžiť o 60 dní, ak sú na rozhodnutie sporu potrebné ďalšie dôkazy a informácie. Takto predĺženú lehotu môže úrad ďalej predĺžiť len sú súhlasom navrhovateľa.

(9)

Úrad konanie zastaví, ak po posúdení návrhu zistí, že návrh je nedôvodný, alebo ak v tej istej veci bol podaný návrh na súd.

(10)

Proti rozhodnutiu úradu je prípustné odvolanie. O odvolaní rozhoduje rada.

(11)

Na sporové konanie sa nevzťahuje § 17.

§ 39 - Spolupráca s úradom
(1)

Ak je to potrebné na účely dosiahnutia cieľov úradu podľa tohto zákona, spolupracuje úrad s orgánmi štátnej správy, inými orgánmi verejnej moci, orgánmi členských štátov a tretích štátov.

(2)

Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, orgány záujmovej samosprávy, iné orgány verejnej moci a iné osoby spolupracujú s úradom a na jeho požiadanie mu predkladajú informácie a údaje potrebné na vykonávanie jeho činnosti, ktorými disponujú.

§ 40 - Splnomocňovacie ustanovenia
(1)

Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví

a)

rozsah cenovej regulácie,

b)

spôsob vykonávania cenovej regulácie,

c)

postup a podmienky uplatňovania cien,

d)

podmienky vykonávania regulovaných činností,

e)

rozsah, štruktúru a výšku ekonomicky oprávnených nákladov a spôsob ich úhrady,

f)

termín a spôsob zúčtovania plánovaných a skutočných ekonomicky oprávnených nákladov započítaných do ceny poskytnutých regulovaných tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných činností,

g)

rozsah investícií súvisiacich s regulovanou činnosťou,

h)

spôsob určenia výšky primeraného zisku; úrad môže v záujme predchádzania stavu núdze a odstránenia stavu núdze a vo všeobecnom hospodárskom záujme ustanoviť aj najvyššiu mieru primeraného zisku,

i)

podklady návrhu ceny a spôsob predkladania návrhu ceny,

j)

spôsob sledovania ekonomicky oprávnených nákladov za regulovanú činnosť podľa § 11 ods. 4 písm. a) až f),

k)

spôsob určenia ceny a obsah oznámenia obce o cene, ktorá je vlastníkom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie III. kategórie,

l)

rozsah, spôsob a termíny predkladania skutočných údajov o tovaroch a s nimi súvisiacich regulovaných činnostiach,

m)

spôsob a termín zúčtovania nákladov, ktoré sa nepovažujú za ekonomicky oprávnené náklady,

n)

podrobnosti o uplatňovaní tarify za prevádzkovanie systému a o individuálnych sadzbách tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému,

o)

zoznam oprávnených priemyselných odvetví podľa § 12 ods. 7 písm. b), výšku elektroenergetickej náročnosti podniku podľa § 12 ods. 7 písm. c) a rozsah a štruktúru správy podľa § 12 ods. 8,

p)

podrobnosti o určení ceny za služby obchodníka pri dodávke plynu koncovému odberateľovi plynu na výrobu tepla a dodávku tepla.

(2)

Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví

a)

štandardy kvality a ich ukazovatele podľa § 22 a lehoty súvisiace s ich dodržiavaním,

b)

spôsob sledovania, evidovania a vyhodnocovania štandardov kvality regulovaným subjektom,

c)

spôsob uverejňovania údajov o štandardoch kvality regulovaným subjektom,

d)

spôsob archivovania údajov o štandardoch kvality regulovaným subjektom,

e)

požadovanú úroveň štandardov kvality,

f)

výšku kompenzačnej platby a spôsob výpočtu kompenzačnej platby za nedodržanie štandardov kvality,

g)

spôsob a podmienky vyplatenia kompenzačnej platby.

(3)

Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví pravidlá pre predaj elektriny formou aukcií pre výrobcu elektriny, ktorý je aj dodávateľom elektriny a pre dodávateľa elektriny, a to

a)

spôsob vyhlasovania aukcie,

b)

obsah oznámenia o aukcii,

c)

podmienky účasti v aukcii,

d)

pravidlo určenia najnižšieho podania,

e)

obsah ponuky a podklady k ponuke,

f)

priebeh aukcie,

g)

zriaďovanie komisie,

h)

kritériá na vyhodnotenie ponúk,

i)

vyhodnocovanie ponúk,

j)

oznamovanie výsledku aukcie.

(4)

Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis podľa § 24, ktorý ustanoví pravidlá trhu, a to podmienky

a)

prístupu do sústavy a siete a k akumulácii plynu a na organizovaný krátkodobý trh s elektrinou,

b)

cezhraničnej výmeny elektriny,

c)

pripojenia do sústavy a siete,

d)

prenosu elektriny a prepravy plynu,

e)

distribúcie elektriny a plynu,

f)

uskladňovania plynu a poskytnutia nevyužitej uskladňovacej kapacity,

g)

dodávky elektriny vrátane dodávky regulačnej elektriny a dodávky plynu,

h)

poskytovania a obstarávania podporných služieb a flexibility v elektroenergetike,

i)

poskytovania systémových služieb v elektroenergetike,

j)

výroby elektriny z domáceho uhlia,

k)

zodpovednosti za odchýlky účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom a postupy prenášania zodpovednosti za odchýlku medzi účastníkmi trhu s elektrinou alebo účastníkmi trhu s plynom,

l)

vyhodnocovania, zúčtovania a vysporiadania odchýlok a regulačnej elektriny jednotlivých účastníkov trhu a odchýlok sústavy a siete,

m)

zverejňovania informácií prevádzkovateľom sústavy, prevádzkovateľom siete a organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a poskytovania údajov účastníkmi trhu s elektrinou a účastníkmi trhu s plynom prevádzkovateľovi sústavy, prevádzkovateľovi siete a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou na účel zverejňovania informácií,

n)

predchádzania vzniku preťaženia národnej sústavy alebo siete a riešenia preťaženia národnej sústavy alebo siete,

o)

použitia typových diagramov odberu elektriny alebo plynu,

p)

činnosti a úlohy plynárenského dispečingu,

q)

vyúčtovania za dodávku elektriny a informácií o vyúčtovaní za dodávku elektriny odberateľom elektriny, vyúčtovania za dodávku plynu a informácií o vyúčtovaní za dodávku plynu odberateľom plynu a vyúčtovania za poskytnutie flexibility poskytovateľom flexibility, ich náležitosti a členenie, termíny ich poskytovania a zúčtovacie obdobie,

r)

vyúčtovania za poskytnuté podporné služby a systémové služby,

s)

vyúčtovania elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,

t)

postupu pri registrácii účastníkov trhu, subjektu zúčtovania alebo bilančnej skupiny a ich zmien,

u)

postupu pri zmene dodávateľa elektriny, agregátora, dodávateľa plynu a koncového odberateľa elektriny alebo koncového odberateľa plynu v odbernom mieste a podmienky dodávok elektriny alebo dodávok plynu viacerými dodávateľmi elektriny alebo dodávateľmi plynu v jednom odbernom mieste,

v)

rozsahu poskytovania informácií účastníkmi trhu s elektrinou prevádzkovateľovi prenosovej sústavy na účel vedenia centrálnej evidencie údajov o prevádzke a meraniach elektriny v elektrizačnej sústave,

w)

organizovania a vyhodnotenia krátkodobého trhu s elektrinou,

x)

centrálnej fakturácie poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy a súvisiacich činností pre subjekty zúčtovania,

y)

správy, zberu a sprístupňovania nameraných dát a údajov po vyhodnotení aktivovanej flexibility, uskladňovania elektriny a zdieľania elektriny alebo po vyhodnotení zdieľania plynu,

z)

spôsobu určenia finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania,

aa)

začatia a ukončenia dodávky elektriny a dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie, výkonu činnosti dodávateľa poslednej inštancie, dodávky elektriny a dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie a postup účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom pri začatí dodávky poslednej inštancie,

ab)

náležitostí zmlúv uzatváraných na trhu s elektrinou a na trhu s plynom,

ac)

poskytovania údajov a informácií organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou všetkými účastníkmi trhu v dostatočnom rozsahu, kvalite a čase,

ad)

prístupu k údajom koncového odberateľa elektriny poverenými osobami,

ae)

vyhodnocovania odchýlky subjektu zúčtovania pri aktivovanej flexibilite,

af)

vyhodnocovania aktivovanej flexibility, uskladňovania elektriny, zdieľania elektriny a zdieľania plynu,

ag)

prístupu k dátovému a funkčnému rozhraniu elektronického systému prevádzkovaného organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou, pravidlá prevádzky a používania elektronického systému prevádzkovaného organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah činností vykonávaných prostredníctvom elektronického systému prevádzkovaného organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,

ah)

vedenia evidencie zraniteľných odberateľov elektriny a zraniteľných odberateľov plynu,

ai)

súčinnosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy pri činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,

aj)

poskytovania údajov a opravných údajov na účely zúčtovania odchýlok, vyúčtovania dodávok elektriny a dodávok plynu a vyúčtovania za poskytnutie flexibility,

ak)

obmedzovania aktivácie flexibility prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom distribučnej sústavy,

al)

obmedzovania výroby elektriny pri riadení výroby elektriny,

am)

zistenia hodnôt odberu alebo dodávky elektriny náhradnými spôsobmi,

an)

zabezpečenia množstva elektriny a plynu pre dodávku elektriny koncovým odberateľom elektriny a dodávku plynu koncovým odberateľom plynu a termíny a rozsah predkladania údajov o rozsahu zabezpečeného množstva elektriny a plynu a spôsobe tohto zabezpečenia.

(5)

Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví pravidlá pre veľkoobchodný trh s elektrinou a veľkoobchodný trh s plynom, a to

a)

podmienky evidovania údajov účastníkom trhu s elektrinou a účastníkom trhu s plynom pri obchodovaní na veľkoobchodnom trhu s elektrinou a veľkoobchodnom trhu s plynom,

b)

spôsob, rozsah a lehoty oznamovania a zverejňovania dôverných informácií,

c)

podmienky registrácie v registri vedenom úradom na účely sledovania veľkoobchodného trhu s elektrinou a veľkoobchodného trhu s plynom.

(6)

Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii a zoznam dokumentov, ktoré je navrhovateľ povinný k návrhu doložiť.

§ 41 - Vzťah k správnemu poriadku
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní35) okrem

a)

§ 33 ods. 2, ak sa v konaní vychádzalo iba z podkladov predložených účastníkom konania a zároveň sa účastníkovi konania vyhovelo v plnom rozsahu,

b)

§ 62 až 68 a 71 až 80, ak ide o cenové konanie, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Všeobecný predpis o správnom konaní35) sa nevzťahuje na

a)

vydanie potvrdenia podľa § 13 ods. 3 a 4 a § 14 ods. 8,

b)

vydanie potvrdenia o registrácii podľa § 23,

c)

vydanie, zmenu a zrušenie potvrdenia o všeobecnom hospodárskom záujme podľa § 9 ods. 1 písm. o) a preskúmanie námietok voči potvrdeniu o výške čistých nákladov povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme podľa § 6 ods. 3 písm. h),

d)

výkon kontroly,

e)

rozhodovanie o oznámení zamestnancov úradu a prizvaných osôb o skutočnostiach zakladajúcich pochybnosti o ich nezaujatosti a námietkach štatutárneho zástupcu kontrolovaného subjektu pri výkone kontroly,

f)

rozhodovanie ministerstva o určení prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete podľa § 25 ods. 6 a 7.

Prechodné ustanovenia
§ 42
(1)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa doterajšieho predpisu je úrad podľa tohto zákona.

(2)

Vláda predloží prvýkrát návrh na vymenovanie predsedu úradu prezidentovi Slovenskej republiky do 31. októbra 2012. Do vymenovania predsedu úradu prezidentom Slovenskej republiky sa predseda Rady pre reguláciu, vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu podľa doterajšieho predpisu, považuje za predsedu úradu. Po vymenovaní predsedu úradu sa zvolí člen rady na návrh vlády postupom podľa § 7 ods. 4 do obsadenia funkcií všetkých členov rady. Dňom vymenovania predsedu úradu podľa tohto zákona zaniká funkcia predsedu Rady pre reguláciu podľa doterajšieho predpisu.

(3)

Predseda úradu vymenuje podpredsedu úradu do dvoch mesiacov od jeho vymenovania do funkcie predsedu úradu podľa tohto zákona.

(4)

Rada pre reguláciu podľa doterajšieho predpisu je radou podľa tohto zákona. Funkčné obdobie členov Rady pre reguláciu vymenovaných podľa doterajšieho predpisu skončí uplynutím funkčného obdobia, na ktoré boli vymenovaní podľa doterajších predpisov.

(5)

Správa o činnosti úradu podľa tohto zákona sa prvýkrát predkladá Národnej rade Slovenskej republiky, Európskej komisii a agentúre v roku 2013.

(6)

Regulačná politika podľa doterajšieho predpisu sa považuje za regulačnú politiku podľa tohto zákona. Rada zosúladí regulačnú politiku podľa doterajšieho predpisu s týmto zákonom najneskôr do 31. októbra 2012.

(7)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný podať návrh na začatie konania o certifikácii najneskôr do 28. februára 2013.

§ 43
(1)

Rozhodnutia a potvrdenia úradu vydané podľa doterajšieho predpisu zostávajú v platnosti do uplynutia doby, na ktorú boli vydané.

(2)

Do nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na základe tohto zákona zostávajú v platnosti a účinnosti:

1.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení zákona č. 309/2009 Z. z. a nariadenia vlády č. 211/2010 Z. z. a nariadenia vlády č. 440/2011 Z. z.,

2.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom v znení nariadenia vlády č. 212/2010 Z. z.

(3)

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z. z. o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania v znení vyhlášky č. 168/2012 Z. z., vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 216/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve v znení vyhlášky č. 169/2012 Z. z., vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 217/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvedenia a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 218/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia poskytovania vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím vodných tokov, vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 219/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 170/2012 Z. z. a vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 438/2011 Z. z. a vyhlášky č. 184/2012 Z. z. vydané podľa doterajšieho predpisu zostávajú platné a účinné do 31. decembra 2013.

(4)

Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis podľa § 40 ods. 4 do 30. júna 2013.

§ 44
(1)

Tento zákon sa prvýkrát použije na cenovú reguláciu na rok 2014. Návrh ceny na rok 2014 je regulovaný subjekt povinný predložiť v lehote podľa § 14 ods. 5. Cenové rozhodnutie na rok 2014 platí aj na roky 2015 a 2016, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia. Na cenovú reguláciu na rok 2013 sa použije doterajší predpis, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(2)

Cenová regulácia zraniteľných odberateľov podľa § 2 písm. l) tretieho bodu sa vykoná prvýkrát na rok 2013. Návrh ceny podľa prvej vety je regulovaný subjekt povinný predložiť do 31. októbra 2012.

(3)

Regulovaný subjekt, ktorý podľa doterajšieho predpisu vykonáva regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu,58) túto činnosť vykonáva podľa doterajšieho predpisu do 31. decembra 2013.

(4)

Regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť podľa § 2 písm. c) piateho a šiesteho bodu, musí mať prvýkrát potvrdenie o registrácii podľa § 23 pri podaní návrhu ceny podľa § 14 ods. 5 písm. c) a e) pre rok 2014.

(5)

Cenová regulácia dodávky plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť a uskladňovania plynu podľa doterajšieho predpisu sa vykonáva do 31. decembra 2012.

§ 45
(1)

Konania začaté a právoplatne neukončené podľa doterajšieho predpisu sa dokončia podľa doterajšieho predpisu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Odvolacím orgánom pre konania podľa prvej vety, okrem konania o uložení pokuty, je rada. Na cenové konania začaté od 1. septembra 2012 sa nepoužijú ustanovenia doterajšieho predpisu o vyjadrení sa ministerstva a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k návrhu ceny regulovaného subjektu. Ministerstvo v cenových konaniach začatých od 1. septembra 2012 nie je účastníkom cenového konania.

(2)

Kontrola začatá a neukončená pred účinnosťou tohto zákona sa dokončí podľa doterajších predpisov.

(3)

Na ukladanie pokút za porušenie ustanovení doterajších predpisov, ktoré vzniklo pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa použijú ustanovenia doterajších predpisov.

(4)

Prevádzkovateľ sústavy, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľ siete a prevádzkovateľ zásobníka plynu je povinný zapracovať pravidlá trhu do prevádzkového poriadku a predložiť ho na schválenie úradu do 60 dní od účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 40 ods. 4.

(5)

Úrad vypracuje do 31. marca 2013 vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy a vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej siete zapracujú osobitné podmienky prevádzkovania svojej distribučnej sústavy alebo distribučnej siete do vzorového prevádzkového poriadku a predložia ho na schválenie úradu najneskôr do 31. mája 2013.

(6)

Úrad vypracuje do 31. mája 2013 vzorové obchodné podmienky dodávky elektriny a vzorové obchodné podmienky dodávky plynu, ak je pri dodávke poskytovaná univerzálna služba. Dodávateľ elektriny a dodávateľ plynu, ktorí poskytujú univerzálnu službu, zapracujú osobitné podmienky svojej dodávky elektriny alebo dodávky plynu do vzorových obchodných podmienok dodávky a predložia ho na schválenie úradu najneskôr do 31. augusta 2013.

(7)

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na zmluvy o poskytovaní služieb podľa § 29 ods. 2 uzavreté po 1. septembri 2012. Zmluvy o poskytovaní služieb uzavreté podľa doterajších predpisov, ktoré sú v rozpore s týmto zákonom, sú účastníci zmlúv povinní uviesť do súladu s týmto zákonom do 31. decembra 2013.

§ 45a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2016

Mimosúdne riešenie sporov podľa § 37, ktoré sa začalo a neskončilo do 31. januára 2016, sa dokončí podľa predpisu účinného do 31. januára 2016.

§ 45b - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 28. júna 2017
(1)

Podpredseda úradu vymenovaný podľa predpisu účinného do 27. júna 2017 sa považuje za podpredsedu úradu podľa predpisu účinného od 28. júna 2017. Predseda úradu predloží vláde návrh na vymenovanie podpredsedov úradu do 90 dní po svojom vymenovaní.

(2)

Funkčné obdobie členov rady vymenovaných podľa predpisu účinného do 27. júna 2017 skončí uplynutím funkčného obdobia, na ktoré boli vymenovaní podľa predpisu účinného do 27. júna 2017.

(3)

Konania začaté a právoplatne neukončené podľa predpisu účinného do 27. júna 2017 sa dokončia podľa predpisu účinného od 28. júna 2017.

§ 45c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)

Rozhodnutia úradu v prípade cezhraničnej infraštruktúry vydané pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa prepravnej siete a organizátora krátkodobého trhu s elektrinou podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018 sa považujú za rozhodnutia vydané podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2019.

(2)

Úrad do 31. marca 2019 zverejní na svojom webovom sídle výšku tarify za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie za rok 2018.

§ 45d - Spoločné ustanovenie

Rozhodnutia úradu vydané v konaní o cenovej regulácii a v konaní o vecnej regulácii podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018 zostávajú v platnosti na celú dobu, na ktorú boli vydané. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 17.

§ 45e - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2020

Na cenové konania začaté a právoplatne neskončené do 31. augusta 2020 sa použije predpis účinný od 1. septembra 2020.

§ 45f - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2020
(1)

Ustanovenie § 29 ods. 6 sa vzťahuje na zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorené po 1. novembri 2020. Ustanovenie podľa prvej vety a odsekov 2 a 3 sa vzťahujú aj na zmeny zmluvy.

(2)

Zmluvy o poskytovaní služieb podľa § 29 ods. 6 uzatvorené pred 1. novembrom 2020 je regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť v tepelnej energetike alebo vo vodnom hospodárstve, povinný predložiť na schválenie úradu najneskôr do 31. januára 2021. Úrad schváli zmluvu o poskytovaní služieb, ak regulovaný subjekt preukáže, že podmienky zmluvy o poskytovaní služieb zodpovedajú podmienkam obvyklým v bežnom obchodnom styku, inak úrad zmluvu o poskytovaní služieb neschváli. Úrad pred rozhodnutím o neschválení zmluvy o poskytovaní služieb určí lehotu na odstránenie nedostatkov, ak je ich odstránenie možné. Dňom právoplatnosti rozhodnutia úradu o neschválení zmluvy o poskytovaní služieb vzniká účastníkom zmluvy právo odstúpiť od zmluvy.

(3)

Povinnosť podľa odseku 2 sa nevzťahuje na zmluvu o poskytovaní služieb uzatvorenú na základe rámcovej dohody, ktorá bola obstaraná za použitia postupov podľa osobitného predpisu.51) Povinnosť podľa odseku 2 sa nevzťahuje ani na zmluvu o poskytovaní služieb uzatvorenú regulovaným subjektom, ktorý vykonáva regulovanú činnosť v tepelnej energetike a ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku dodával nadpolovičné množstvo tepla na iné tepelnoenergetické využitie ako na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody.

§ 45g - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022

Cenová regulácia pripojenia na verejnú kanalizáciu podľa § 11 ods. 4 písm. j) sa vykoná prvýkrát na rok 2023.

§ 45h - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2022
(1)

Pri vykonávaní cenovej regulácie dodávky elektriny a dodávky plynu zraniteľným odberateľom na rok 2022 sa postupuje podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. marca 2022. Cenové rozhodnutia pre regulované subjekty, ktoré vykonávajú regulované činnosti dodávky elektriny alebo dodávky plynu zraniteľným odberateľom, zostávajú v platnosti do vydania nových cenových rozhodnutí.

(2)

Cenová regulácia pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 5 sa prvýkrát vykoná na rok 2023.

§ 45i - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2022
(1)

Konania okrem cenových konaní začaté a právoplatne neukončené do 30. septembra 2022 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. septembra 2022.

(2)

Do nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na základe tohto zákona v znení účinnom od 1. októbra 2022 zostáva v platnosti a účinnosti vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov, najneskôr však do 31. marca 2023.

§ 45j - Prechodné ustanovenia účinné dňom vyhlásenia
(1)

Regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť podľa § 11 ods. 3 písm. a) až c) a ktorému úrad na prvý rok regulačného obdobia začínajúceho 1. januárom 2023 schválil alebo určil cenu cenovým rozhodnutím, môže uplatniť schválenú alebo určenú cenu najviac do výšky limitu nárastu ceny, ktorý určí vláda nariadením.

(2)

Limit nárastu schválenej alebo určenej ceny ustanoví vláda voči naposledy úradom schválenej alebo určenej cene cenovým rozhodnutím pre príslušnú lokalitu na posledný rok regulačného obdobia končiaceho 31. decembrom 2022, pričom limit nárastu môže byť diferencovaný na jednotlivé zložky maximálnej ceny tepla a na charakter odberu tepla.

(3)

Ak regulovaný subjekt nemal schválenú alebo určenú cenu cenovým rozhodnutím na posledný rok regulačného obdobia končiaceho 31. decembrom 2022 alebo v 5. regulačnom období, limit nárastu podľa odseku 2 sa uplatní voči priemeru cien, ktorý sa vypočíta z cien, ktoré úrad schválil alebo určil cenovými rozhodnutiami pre regulované subjekty na posledný rok regulačného obdobia končiaceho 31. decembrom 2022.

(4)

Úrad na účely nariadenia vlády vypracuje do piatich pracovných dní odo dňa účinnosti tohto zákona údaj o priemere cien, ktorý sa vypočíta z cien, ktoré úrad schválil alebo určil cenovými rozhodnutiami pre regulované subjekty vykonávajúce regulovanú činnosť podľa § 11 ods. 3 písm. a) až c) v poslednom roku regulačného obdobia končiaceho 31. decembrom 2022.

(5)

Na rozdiel medzi cenou schválenou alebo určenou úradom a cenou uplatnenou podľa odsekov 1 a 2 je možné uplatniť dotáciu podľa osobitného predpisu.59)

(6)

Cenové rozhodnutia pre regulované subjekty zostávajú v platnosti do vydania nových cenových rozhodnutí.

(7)

Úrad rozhodne v cenovom konaní o návrhu ceny na prvý rok regulačného obdobia podľa § 14 ods. 5 do 180 dní, pričom ceny podľa cenového rozhodnutia sa uplatnia od 1. januára 2023.

(8)

Konanie o cenovej regulácii podľa § 14, ktoré sa začalo a právoplatne sa neskončilo do dňa účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa tohto zákona.

(9)

Úrad za účelom ochrany odberateľov pred neúmerným nárastom cien môže § 2 písm. o) v znení účinnom dňom vyhlásenia prvýkrát zohľadniť v cenových konaniach na rok 2023.

Záverečné ustanovenia
§ 46

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 47 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2002 Z. z., zákona č. 442/2002 Z. z., zákona č. 658/2004 Z. z., zákona č. 107/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 283/2008 Z. z., zákona č. 73/2009 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z., zákona č. 142/2010 Z. z., zákona č. 558/2010 Z. z., zákona č. 117/2011 Z. z., zákona č. 136/2011 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z.,

2.

vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 315/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb v znení vyhlášky č. 96/2011 Z. z.,

3.

vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 317/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a súvisiacich služieb v znení vyhlášky č. 93/2011 Z. z.,

4.

vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného plynu a poskytovaných služieb v plynárenstve v znení vyhlášky č. 94/2011 Z. z.,

5.

vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 349/2008 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií,

6.

vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 92/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri dodávke tepla.

§ 48 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 250/2012 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14. 8. 2009).

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14. 11. 2012) v znení smernice Rady 2013/12/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 141, 28. 5. 2013).

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/692 zo 17. apríla 2019, ktorou sa mení smernica 2009/73/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom (Ú. v. EÚ L 117, 3. 5. 2019).

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o zmene smernice 2012/27/EÚ (Ú. v. EÚ L 158, 14. 6. 2019).

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (Ú. v. EÚ L 328, 21. 12. 2018).

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 328, 21. 12. 2018) v znení korigenda.

Poznámky

 • 1)

  § 5 ods. 1 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.§ 6 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 2)

  § 6 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 3)

  § 2 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

 • 4)

  § 2 písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z.

 • 5)

  § 78 ods. 3 písm. a) až c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 6)

  § 2 ods. 4 až 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

 • 6a)

  § 62 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

 • 6b)

  § 45 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 6ba)

  § 21 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 358/2020 Z. z.

 • 6bb)

  Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 6c)

  § 2 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení zákona č. 151/1995 Z. z.

 • 7)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. EÚ L 326, 8. 12. 2011).

 • 8)

  § 115 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.

 • 9)

  Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 10)

  § 13 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 10a)

  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

 • 10aa)

  § 24d zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 324/2022 Z. z.

 • 11)

  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

 • 11a)

  Napríklad nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (Ú. v. EÚ L 197, 25. 7. 2015) a nariadenie Komisie (EÚ) 2017/460 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o harmonizovaných štruktúrach taríf za prepravu plynu (Ú. v. EÚ L 72, 17. 3. 2017).

 • 11b)

  Napríklad nariadenie (EÚ) 2015/1222 a nariadenie Komisie (EÚ) 2017/459 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 984/2013 (Ú. v. EÚ L 72, 17. 3. 2017).

 • 12)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005 (Ú. v. EÚ L 211, 14. 8. 2009) v platnom znení. Nariadenie (EÚ) č. 1227/2011. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/942 z 5. júna 2019, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 158, 14. 6. 2019). Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 2019 o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 158, 14. 6. 2019).§ 5 až 9 a 11 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 4 ods. 2 a 4, ods. 5 písm. c) a ods. 7 a 10, § 5 ods. 6 písm. a) a b), ods. 13 a 14, § 7 ods. 8 a 9, § 8 ods. 9 a § 11 ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 13)

  Napríklad § 17 ods. 6 a § 18 ods. 8 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení zákona č. 184/2011 Z. z., § 19 ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. a § 21 ods. 10 zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 13a)

  § 8b ods. 13 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

 • 13aa)

  Napríklad nariadenie (EÚ) 2019/943.

 • 13b)

  § 26 ods. 3 zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 14)

  Čl. 27 nariadenia (ES) č. 715/2009 v platnom znení. Nariadenie (EÚ) 2019/942. Nariadenie (EÚ) 2019/943.§ 5 až 9 a 11 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 4 ods. 2 a 4, ods. 5 písm. c) a ods. 7 a 10, § 5 ods. 6 písm. a) a b), ods. 13 a 14, § 7 ods. 8 a 9, § 8 ods. 9 a § 11 ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 15)

  § 30, 50 až 59, 61 až 63 zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 17)

  § 25 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 17a)

  Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 17b)

  Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 17c)

  § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 102/2014 Z. z.

 • 17d)

  § 24c zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 324/2022.

 • 18)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009. Zákon č. 251/2012 Z. z.

 • 19)

  § 61 až 63 zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 20)

  § 62 ods. 7 a 8 zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 20a)

  Zákon č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 20b)

  Nariadenie (ES) č. 715/2009 v platnom znení. Nariadenie (EÚ) 2019/943.

 • 20c)

  Čl. 35 nariadenia (EÚ) 2019/943.

 • 20d)

  Čl. 35 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/943.

 • 20e)

  Čl. 46 nariadenia (EÚ) 2019/943.

 • 21)

  § 16 zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 21a)

  § 37 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

 • 21aa)

  § 42 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 256/2022 Z. z.

 • 21aaa)

  § 4b ods. 7 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

 • 21ab)

  § 88 ods. 12 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 256/2022 Z. z.

 • 21b)

  § 18 a 18a zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

 • 21ba)

  § 11b zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 363/2022 Z. z.

 • 21c)

  § 17b ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 85/2022 Z. z.

 • 21d)

  § 20 ods. 17, § 21 ods. 16 a § 24 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 324/2022 Z. z.

 • 22)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30. 12. 2006) v platnom znení.

 • 22a)

  Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 23)

  § 5, 8 a 9 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 6 ods. 3 a § 10 zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 24)

  § 29 ods. 3 a 11 a § 59 ods. 3 a 11 zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 25)

  Čl. 7 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010 z 20. októbra 2010 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávky plynu, ktorým sa zrušuje smernica Rady 2004/67/ES.

 • 26)

  § 11 ods. 13 zákona č. 251/2012.

 • 26a)

  § 18 ods. 15 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 85/2022 Z. z.

 • 26b)

  § 9 ods. 4 a 5 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 10 ods. 8 a 9 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 128/2024 Z. z.

 • 27)

  § 57 ods. 2 písm. c) zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 28)

  § 29 ods. 12, § 59 ods. 14 a § 63 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 29)

  § 59 ods. 9 zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 30)

  Časť 2 ods. 2 a 3 prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009.

 • 31)

  § 7, 7a, 8, 8a a 12 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 31a)

  § 5a ods. 4 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

 • 32)

  § 756a Obchodného zákonníka.

 • 32a)

  § 3 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

 • 33)

  § 6 ods. 4 písm. a) a ods. 5 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z.

 • 33a)

  § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

 • 34)

  Zákon č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 34a)

  § 66 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 34b)

  Čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

 • 34c)

  § 9 ods. 2 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 10 ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 35)

  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 • 35a)

  Napríklad nariadenie (EÚ) 2015/1222 v platnom znení, nariadenie (EÚ) 2017/459, nariadenie (EÚ) 2017/460, čl. 6 ods. 10 nariadenia (EÚ) 2019/942.

 • 35b)

  Napríklad čl. 6 ods. 10 nariadenia (EÚ) 2019/942.

 • 36)

  § 2 písm. e) zákona č. 657/2004 Z. z.

 • 37)

  § 4 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z.

 • 38)

  § 4 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z.

 • 39)

  § 3 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

 • 40)

  § 5 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z.

 • 41)

  § 6 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z.

 • 42)

  § 6 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z. z.

 • 43)

  § 5 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 44)

  § 30 zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 45)

  § 51 až 59 zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 46)

  § 50 zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 47)

  § 30, 50, § 51 až 60 alebo § 61 až 63 zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 48)

  Čl. 3 nariadenia (ES) č. 715/2009 v platnom znení. Čl. 51 nariadenia (EÚ) 2019/943.

 • 49)

  § 17 Obchodného zákonníka.

 • 50)

  § 2 písm. a) bod 16 zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 51)

  Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 51a)

  § 85 ods. 2 a § 100 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z.

 • 51b)

  § 85 ods. 3 až 5 zákona č. 343/2015 Z. z.

 • 52)

  § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení zákona č. 345/2018 Z. z.

 • 53)

  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 54)

  Nariadenie (ES) č. 715/2009 v platnom znení. Nariadenie (EÚ) č. 1227/2011. Nariadenie (EÚ) 2019/943.

 • 55)

  § 5 ods. 1 zákona č. 657/2004 Z. z.

 • 56)

  § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. v znení zákona č. 397/2008 Z. z.

 • 57)

  Zákon č. 251/2012 Z. z.

 • 57a)

  § 28 ods. 2 písm. l), § 31 ods. 2 písm. h) a § 31 ods. 13 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 85/2022 Z. z.

 • 58)

  § 5 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 394/2009 Z. z.

 • 59)

  § 13f zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 433/2022 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore