Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 249/2011 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 30.07.2011
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Pozemné komunikácie, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD20 DS1 EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 249/2011 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
(1)

Tento zákon upravuje

a)
posudzovanie vplyvu bezpečnosti pozemnej komunikácie,
b)
audit bezpečnosti pozemnej komunikácie,
c)
riadenie a kontrolu bezpečnosti pozemnej komunikácie v užívaní,
d)
podmienky výkonu činnosti audítora bezpečnosti pozemnej komunikácie a jeho práva a povinnosti,
e)
pôsobnosť Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len ...
f)
zodpovednosť za porušenie ustanovení tohto zákona.
(2)

Tento zákon sa vzťahuje na pozemné komunikácie, ktoré sú súčasťou transeurópskej cestnej siete ...

(3)

Tento zákon sa nevzťahuje na cestné tunely.

§ 2
Posudzovanie vplyvu bezpečnosti pozemnej komunikácie
(1)

Posudzovanie vplyvu bezpečnosti pozemnej komunikácie je komparatívna analýza vplyvu navrhovanej ...

(2)

Bezpečnostný audítor pri posudzovaní vplyvu na bezpečnosť použije postup ustanovený vykonávacím ...

(3)

Posudzovanie vplyvu na bezpečnosť je povinný zabezpečiť stavebník pozemnej komunikácie (ďalej ...

(4)

Výsledkom posudzovania vplyvu na bezpečnosť je správa o posudzovaní vplyvu bezpečnosti pozemnej ...

a)
vysvetlenie hľadísk bezpečnosti navrhovanej pozemnej komunikácie alebo navrhovanej podstatnej zmeny ...
b)
informácie potrebné na analýzu efektívnosti predpokladaných nákladov rôznych posudzovaných možností ...
c)
návrhy a odporúčania na odstránenie alebo zníženie predpokladaných rizík, ktoré vyplývajú ...
d)
návrhy na odstránenie rozporov s platnými právnymi predpismi, slovenskými technickými normami ...
(5)

Správa o posudzovaní vplyvu na bezpečnosť je podkladom na záväzné stanovisko2) cestného správneho ...

§ 3
Audit bezpečnosti pozemnej komunikácie
(1)

Audit bezpečnosti pozemnej komunikácie je nezávislé, systematické a technické overenie bezpečnosti ...

(2)

Bezpečnostný audit je povinný zabezpečiť stavebník. Bezpečnostnému auditu podlieha dokumentácia ...

(3)

Výsledkom bezpečnostného auditu je správa o audite bezpečnosti pozemnej komunikácie (ďalej len ...

(4)

K návrhu na začatie stavebného konania, konania o povolení predčasného užívania pozemnej komunikácie ...

§ 4
Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemnej komunikácie v užívaní
(1)

Správca pozemnej komunikácie je povinný zabezpečiť každé tri roky klasifikáciu kritických nehodových ...

(2)

Klasifikácia kritických nehodových úsekov je metóda na určenie, analýzu a klasifikáciu

a)
úsekov cestnej siete s vysokým počtom nehôd úmerne k dopravnému prúdu, pričom tieto úseky sú ...
b)
úsekov cestnej siete s vysokým potenciálom na zlepšovanie bezpečnosti a znižovanie nákladov vzniknutých ...
(3)

Súčasťou klasifikácie kritických nehodových úsekov je aj výpočet priemerných spoločenských ...

(4)

Na účely tohto zákona výpočtom spoločenských nákladov je ocenenie materiálnych škôd a iných ...

(5)

Inšpekciou sa hodnotia úseky pozemnej komunikácie určené v rámci klasifikácie kritických nehodových ...

(6)

Výsledkom inšpekcie je správa o vykonanej inšpekcii, obsahom ktorej je popis zistených rizík a ...

(7)

Správca pozemnej komunikácie zabezpečí vykonanie nápravných opatrení uvedených v správe o vykonanej ...

(8)

Správca pozemnej komunikácie každoročne do 31. januára predkladá ministerstvu správu o nápravných ...

Audítor bezpečnosti pozemnej komunikácie
§ 5
(1)

Audítor bezpečnosti pozemnej komunikácie je fyzická osoba zapísaná v zozname audítorov bezpečnosti ...

(2)

Bezpečnostný audítor je oprávnený vykonať

a)
posudzovanie vplyvu na bezpečnosť, ak spĺňa podmienky ustanovené v § 6 ods. 2 písm. a), c) až ...
b)
bezpečnostný audit, ak spĺňa podmienky ustanovené v § 6 ods. 2 písm. a), c) až e),
c)
inšpekciu, ak spĺňa podmienky ustanovené v § 6 ods. 2 písm. b) až e).
(3)

Bezpečnostný audítor je oprávnený vykonávať činnosti podľa odseku 2 pre pozemné komunikácie, ...

(4)

Bezpečnostný audítor vykonáva činnosti podľa odseku 2 vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť ...

(5)

Na výkon inšpekcie priberie bezpečnostný audítor konzultanta, ktorý je autorizovaným stavebným ...

(6)

Bezpečnostný audítor je oprávnený pribrať k výkonu svojej činnosti na posúdenie čiastkových ...

(7)

Výkon činností podľa odseku 2 nie je podnikaním.6)

§ 6
Zoznam bezpečnostných audítorov
(1)

Zoznam bezpečnostných audítorov vedie ministerstvo.

(2)

Ministerstvo na základe písomnej žiadosti zapíše do zoznamu bezpečnostných audítorov fyzickú ...

a)
je autorizovaným stavebným inžinierom,7)
b)
je autorizovaným stavebným inžinierom4) alebo znalcom v odbore cestná doprava,5)
c)
je bezúhonná,
d)
preukázala najmenej sedemročnú prax v oblasti projektovania pozemných komunikácií, okrem znalca ...
e)
sa zúčastnila na odbornej príprave a zložila odbornú skúšku.
(3)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný ...

(4)

Bezúhonnosť sa na účely zápisu do zoznamu bezpečnostných audítorov preukazuje výpisom z registra ...

(5)

Žiadosť o zápis do zoznamu bezpečnostných audítorov sa podáva na tlačive ministerstva v štátnom ...

(6)

Ministerstvo zamietne žiadosť o zápis do zoznamu bezpečnostných audítorov, ak žiadateľ nespĺňa ...

(7)

Ministerstvo rozhodne o zápise do zoznamu bezpečnostných audítorov do 30 dní odo dňa, keď je ...

(8)

Ministerstvo vydá bezpečnostnému audítorovi pri jeho zápise do zoznamu bezpečnostných audítorov ...

(9)

Úradná pečiatka je okrúhla s priemerom 36 mm. V strede je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. ...

§ 7
Zápis do zoznamu bezpečnostných audítorov a vyčiarknutie zo zoznamu bezpečnostných audítorov
(1)

Do zoznamu bezpečnostných audítorov sa o bezpečnostnom audítorovi zapisujú tieto údaje:

a)
meno a priezvisko, akademický titul
b)
dátum narodenia,
c)
adresa trvalého pobytu,
d)
názov a adresa sídla kancelárie alebo zamestnávateľa,
e)
identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je zamestnaný,
f)
dátum zápisu do zoznamu bezpečnostných audítorov a dátum vyčiarknutia zo zoznamu bezpečnostných ...
g)
dátum vykonania odbornej skúšky,
h)
činnosť podľa § 5 ods. 2, na ktorú má odbornú spôsobilosť
i)
evidenčné číslo,
j)
doba platnosti poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činností,
k)
kontaktné údaje.
(2)

Do zoznamu bezpečnostných audítorov sa zapisujú zmeny údajov podľa odseku 1. Bezpečnostný audítor ...

(3)

Zoznam bezpečnostných audítorov je verejne prístupný a ministerstvo zabezpečuje jeho zverejnenie ...

(4)

Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu bezpečnostných audítorov toho, kto

a)
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
prestal byť plne spôsobilý na právne úkony,
c)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný čin spáchaný v súvislosti ...
d)
bol do zoznamu zapísaný na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
e)
písomne požiadal o vyčiarknutie,
f)
nevyhovel pri preskúšaní, odmietol sa mu podrobiť alebo sa mu vyhýba,
g)
sa opakovane dopustil priestupku podľa § 11 ods. 2 písm. a), e) a g),
h)
porušil zákaz výkonu činnosti podľa § 11 ods. 4,
i)
bol vyčiarknutý zo zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov8) alebo zo zoznamu znalcov,9)
j)
nemá poistenie zodpovednosti za škodu podľa § 10 ods. 6.
(5)

O vyčiarknutí bezpečnostného audítora zo zoznamu rozhodne ministerstvo bezodkladne po zistení ...

(6)

Po vyčiarknutí zo zoznamu bezpečnostných audítorov odovzdá ministerstvu do desiatich dní od vyčiarknutia ...

a)
bývalý bezpečnostný audítor v prípadoch uvedených v odseku 4 písm. c) až i),
b)
zákonný zástupca v prípade uvedenom v odseku 4 písm. b), ak bezpečnostný audítor nie je zamestnancom ...
c)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 5 ods. 4 v prípadoch uvedených v odseku 4 písm. ...
§ 8
Odborná spôsobilosť bezpečnostného audítora
(1)

Odborná spôsobilosť bezpečnostného audítora sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti, ...

(2)

Odbornú prípravu žiadateľa vykonáva vzdelávacia inštitúcia akreditovaná podľa osobitného ...

(3)

Odbornou skúškou sa overujú odborné vedomosti a znalosti najmä v oblasti projektovania pozemných ...

(4)

Odborná skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorá je najmenej päťčlenná. Členov ...

(5)

Odborná príprava žiadateľa a odborná skúška sa vykonáva na náklady žiadateľa.

(6)

Ministerstvo nariadi preškolenie a preskúšanie bezpečnostného audítora, ak nastali podstatné ...

(7)

Ministerstvo nariadi preskúšanie bezpečnostného audítora, ak nevykonáva svoju činnosť v súlade ...

(8)

Bezpečnostný audítor je povinný zúčastniť sa preškolenia alebo preskúšania podľa odsekov ...

§ 9
Zoznam vzdelávacích inštitúcií
(1)

Zoznam vzdelávacích inštitúcií vedie ministerstvo.

(2)

Ministerstvo do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti zapíše do zoznamu vzdelávacích inštitúcií ...

(3)

Žiadosť o zápis do zoznamu podľa odseku 1 sa podáva na tlačive ministerstva v štátnom jazyku; ...

(4)

Ministerstvo zamietne žiadosť o zápis do zoznamu podľa odseku 1, ak vzdelávacia inštitúcia nespĺňa ...

(5)

O zápise do zoznamu vzdelávacích inštitúcií sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie.

(6)

Vzdelávaciu inštitúciu, ktorej bolo odobraté potvrdenie o akreditácii, ministerstvo vyčiarkne ...

§ 10
Práva a povinnosti bezpečnostného audítora
(1)

Bezpečnostný audítor pri výkone svojej činnosti používa osvedčenie o odbornej spôsobilosti ...

(2)

Bezpečnostný audítor je povinný viesť o výkone svojej činnosti evidenciu, vydané správy uchovávať ...

(3)

Bezpečnostný audítor je povinný pri výkone svojej činnosti postupovať nestranne a s odbornou ...

(4)

Bezpečnostný audítor nesmie vykonávať činnosť bezpečnostného audítora na stavbách, ktoré ...

(5)

Bezpečnostný audítor nesmie odmietnuť žiadosť o vykonanie činnosti podľa § 5 ods. 2 okrem prípadu ...

(6)

Bezpečnostný audítor zodpovedá za škodu spôsobenú výkonom svojej činnosti. Musí byť po celý ...

(7)

Bezpečnostný audítor je oprávnený pri výkone svojej činnosti vstupovať na pozemné komunikácie ...

§ 11
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
sa neoprávnene vydáva za bezpečnostného audítora,
b)
neoprávnene použije úradnú pečiatku,
c)
poruší povinnosť podľa § 7 ods. 6.
(2)

Priestupku sa dopustí bezpečnostný audítor, ktorý

a)
vykonáva činnosť podľa § 5 ods. 2, na ktorú nemá príslušnú odbornú spôsobilosť,
b)
bezdôvodne odmietne vykonanie činnosti podľa § 5 ods. 2,
c)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 7 ods. 2,
d)
sa nezúčastní preškolenia alebo preskúšania podľa § 8 ods. 8,
e)
nevedie evidenciu o výkone svojej činnosti alebo neuchováva správy podľa § 10 ods. 2,
f)
neumožní nahliadnuť do evidencie o výkone svojej činnosti osobám podľa § 10 ods. 2,
g)
vykonáva činnosť bezpečnostného audítora na stavbách podľa § 10 ods. 4,
h)
nemá poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti podľa § 10 ods. 6,
i)
vstúpil na pozemnú komunikáciu bez sprievodu osoby podľa § 10 ods. 7.
(3)

Za priestupok podľa odseku 1 ministerstvo môže uložiť pokutu do 1 000 eur.

(4)

Za priestupok podľa odseku 2 ministerstvo môže uložiť pokutu do 2 000 eur. Popri pokute môže ...

(5)

Bezpečnostnému audítorovi, ktorý opakovane poruší povinnosť počas troch rokov od nadobudnutia ...

(6)

Pokuta uložená za priestupok je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...

(7)

Konanie o uložení sankcií možno začať do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, ...

(8)

Priestupky podľa tohto zákona prejednáva ministerstvo.

(9)

Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.12)

§ 12
Správne delikty
(1)

Správneho deliktu sa dopustí

a)
právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ, ktorá poruší povinnosti podľa § 7 ods. 6,
b)
stavebník, ktorý nezabezpečí posudzovanie vplyvu alebo bezpečnostný audit podľa § 2 a 3,
c)
správca pozemnej komunikácie, ktorý nezabezpečí klasifikáciu kritických nehodových úsekov a ...
d)
správca pozemnej komunikácie, ktorý nepredloží správu podľa § 4 ods. 8.
(2)

Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) ministerstvo uloží pokutu do 3 000 eur a za správny ...

(3)

Pokuta uložená za správny delikt je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...

(4)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, ...

(5)

Správne delikty podľa tohto zákona prejednáva ministerstvo. Ministerstvo pri určení výšky pokuty ...

(6)

Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 13
Spoločné ustanovenie

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,13) ak tento zákon ...

§ 14
Splnomocňovacie ustanovenia

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a)

podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií, postup posudzovania vplyvu na bezpečnosť, ...

b)

obsah a prílohy žiadosti o zápis do zoznamu bezpečnostných audítorov a o zápis do zoznamu vzdelávacích ...

§ 15

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Čl. II

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., ...

1.

V § 1 ods. 5 sa slová „do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú právne predpisy ...

2.

V § 4a ods. 1 druhej vete sa slová „územia zastavaného alebo určeného na súvislé zastavanie“ ...

3.

V § 6 ods. 2 sa za slová „do 3,5 t“ vkladajú slová „a dvojstopovými motorovými vozidlami ...

4.

V § 6 ods. 5 druhá veta znie: „Úhrada sa platí na kalendárny rok, na mesiac alebo na desať dní ...

5.

Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:

„§ 6a (1) Na účely organizovania dopravy na území obce môže obec ustanoviť všeobecne záväzným ...

6.

V § 9 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Správcovia sú povinní vykonávať pravidelné kontroly bezpečnosti pozemných komunikácií, ...

7.

V § 11 ods. 1 prvá veta znie: „Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky ...

8.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Na povolenie cestného správneho orgánu podľa odseku 5 je potrebný predchádzajúci súhlas ...

9.

V § 18 odsek 13 znie:

„(13) Pri výstavbe pozemnej komunikácie alebo pri jej zmene je investor stavby povinný vybudovať ...

10.

Slová „zastavané územie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

11.

Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 135/1961 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ...

Čl. III

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

V § 3 ods. 1 sa písmeno d) dopĺňa bodom 11, ktorý znie:

„11.
audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií.11)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) Zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení ...

Čl. IV

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 68 odsek 1 znie:

„(1) Informácie z evidencie dopravných nehôd sa poskytujú štátnym orgánom, orgánom územnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

„33a)
§ 3d ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2011 okrem bodov 3 a 4 v článku II, ktoré nadobúdajú ...

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 249/2011 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
 • 2)  § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 3)  Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 3 ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. a) alebo b) druhý bod zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 ...
 • 5)  § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene ...
 • 6)  § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.§ 2 a 3 ods. 1písm. d) bod 11 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 7)  § 3 ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení neskorších ...
 • 7a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 8)  § 17 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 8 zákona č. 382/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 11)  § 134 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 13)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore