Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70726
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 243/2017 účinný od 01.07.2018


Platnosť od: 12.10.2017
Účinnosť od: 01.07.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daňové právo, Rozpočtové právo, Odmena za prácu, Pošta a telekomunikácie, Výskumné ústavy a pracoviská

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 243/2017 účinný od 01.07.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 243/2017 s účinnosťou od 01.07.2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
vymedzenie verejnej výskumnej inštitúcie,
b)
spôsob založenia, vznik, spôsob zrušenia a zánik verejnej výskumnej inštitúcie,
c)
postavenie a právomoci zakladateľa verejnej výskumnej inštitúcie (ďalej len „zakladateľ“) ...
d)
vymedzenie činnosti, hospodárenie a majetok verejnej výskumnej inštitúcie,
e)
organizačné zložky verejnej výskumnej inštitúcie,
f)
vnútorné predpisy vydávané verejnou výskumnou inštitúciou a vnútorné predpisy vydávané zakladateľom ...
g)
register verejných výskumných inštitúcií (ďalej len „register“),
h)
správne delikty,
i)
transformáciu štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie zaoberajúcej ...
(2)

Verejná výskumná inštitúcia je právnická osoba zapísaná v registri. Verejná výskumná inštitúcia ...

(3)

Názov verejnej výskumnej inštitúcie obsahuje označenie „verejná výskumná inštitúcia“ alebo ...

(4)

Hlavnou činnosťou verejnej výskumnej inštitúcie je

a)
uskutočňovanie výskumu,
b)
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja,
c)
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného ...
d)
podieľanie sa na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, ...
e)
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi ...
f)
vykonávanie činností podľa osobitných predpisov.1)
§ 2
Oprávnenia a povinnosti verejnej výskumnej inštitúcie
(1)

Verejná výskumná inštitúcia je oprávnená tiež uskutočňovať

a)
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a) až c) a e) na základe požiadaviek orgánov verejnej správy ...
b)
podnikateľskú činnosť v rámci činností podľa § 1 ods. 4 písm. a) až c),
c)
vývoj a inovácie na základe požiadaviek orgánov verejnej správy a za podmienok podľa osobitných ...
d)
vývoj a inovácie ako podnikateľskú činnosť a
e)
vývoj a inovácie vo forme projektov podľa osobitného predpisu.3)
(2)

Činnosti podľa odseku 1 možno vykonávať, ak

a)
umožňujú účelnejšie využitie majetku a ľudských zdrojov verejnej výskumnej inštitúcie,
b)
ich uskutočňovaním nie je ohrozená činnosť verejnej výskumnej inštitúcie zabezpečovaná z ...
c)
skutočne vynaložené náklady na ich uskutočňovanie sú kryté výnosmi z nich a
d)
nie sú financované z prostriedkov rozpočtu verejnej správy určených na podporu výskumu.
(3)

Verejná výskumná inštitúcia je povinná

a)
zverejňovať informácie o výsledkoch dosiahnutých pri uskutočňovaní svojej činnosti
1.
vo výročnej správe o činnosti a hospodárení (ďalej len „výročná správa“) a
2.
na Centrálnom informačnom portáli pre vedu, techniku a inovácie,5)
b)
poskytovať jej zakladateľovi na jeho žiadosť podklady potrebné pre výkon jeho právomocí,
c)
zriadiť a aktualizovať webové sídlo,
d)
zverejňovať na svojom webovom sídle
1.
zakladaciu listinu vrátane jej zmien a úplného znenia,
2.
vnútorné predpisy verejnej výskumnej inštitúcie a vnútorné predpisy zakladateľa podľa § 38 ...
3.
materiály, ktoré sú predmetom rokovania na zasadnutiach správnej rady, vedeckej rady alebo dozornej ...
4.
meno a priezvisko riaditeľa a
5.
meno a priezvisko vedúceho organizačnej zložky.
(4)

Verejná výskumná inštitúcia nemusí vybrané informácie z materiálov a zápisníc podľa odseku ...

DRUHÁ ČASŤ

ZALOŽENIE, VZNIK, ZRUŠENIE A ZÁNIK VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE

§ 3
Zakladateľ
(1)

Zakladateľom môže byť

a)
ústredný orgán štátnej správy alebo
b)
Slovenská akadémia vied.
(2)

Verejná výskumná inštitúcia môže mať len jedného zakladateľa.

(3)

Zakladateľ

a)
uskutočňuje vklad majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe zakladateľa do verejnej ...
1.
so súhlasom Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“), ...
2.
so súhlasom vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) a s predchádzajúcim súhlasom ministerstva ...
b)
rozhoduje o
1.
splynutí verejných výskumných inštitúcií,
2.
zlúčení verejných výskumných inštitúcií,
3.
rozdelení verejnej výskumnej inštitúcie alebo
4.
zrušení verejnej výskumnej inštitúcie s likvidáciou,
c)
schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady a jeho zmeny,
d)
vykonáva hodnotenie verejnej výskumnej inštitúcie postupom podľa svojich vnútorných predpisov, ...
e)
plní iné úlohy podľa tohto zákona.
§ 4
Založenie verejnej výskumnej inštitúcie
(1)

Verejná výskumná inštitúcia sa zakladá zakladacou listinou, ktorú vydáva zakladateľ; deň jej ...

(2)

Zakladacia listina obsahuje

a)
názov, sídlo a identifikačné číslo zakladateľa,
b)
názov a sídlo verejnej výskumnej inštitúcie,
c)
určenie času, na ktorý sa verejná výskumná inštitúcia zakladá, ak verejná výskumná inštitúcia ...
d)
predmet hlavnej činnosti,
e)
orgány verejnej výskumnej inštitúcie a počet členov správnej rady, vedeckej rady a dozornej rady, ...
f)
skutočnosť, či členovia vedeckej rady sú vymenúvaní zakladateľom alebo volení,
g)
vymedzenie majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe zakladateľa, ktorý zakladateľ vkladá ...
h)
názvy organizačných zložiek, ak sa verejná výskumná inštitúcia člení na organizačné zložky, ...
i)
ďalšie skutočnosti.
(3)

Zakladateľ môže zakladaciu listinu zmeniť na návrh

a)
správnej rady a po predchádzajúcich písomných vyjadreniach vedeckej rady a dozornej rady alebo
b)
dozornej rady a po predchádzajúcich písomných vyjadreniach správnej rady a vedeckej rady.
(4)

Zakladateľ je povinný doplniť do zakladacej listiny identifikačné číslo verejnej výskumnej inštitúcie ...

Vznik verejnej výskumnej inštitúcie

§ 5
(1)

Verejná výskumná inštitúcia vzniká dňom zápisu do registra.

(2)

Návrh na zápis do registra podáva Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ...

(3)

Ak verejná výskumná inštitúcia má vzniknúť splynutím alebo rozdelením, podáva zakladateľ ...

§ 6
(1)

V čase od založenia verejnej výskumnej inštitúcie do jej vzniku koná v mene verejnej výskumnej ...

(2)

Vznikom verejnej výskumnej inštitúcie prechádzajú všetky práva a záväzky, ktoré vznikli konaním ...

(3)

V čase od vzniku verejnej výskumnej inštitúcie do vymenovania riaditeľa vykonáva funkciu jej riaditeľa ...

§ 7
Spôsoby zrušenia verejnej výskumnej inštitúcie
(1)

Zániku verejnej výskumnej inštitúcie predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo zrušenie bez ...

(2)

Verejná výskumná inštitúcia sa zrušuje

a)
dňom uvedeným v rozhodnutí zakladateľa o zrušení verejnej výskumnej inštitúcie s likvidáciou, ...
b)
dňom uvedeným v rozhodnutí zakladateľa o zlúčení, splynutí alebo o rozdelení verejnej výskumnej ...
c)
dňom uvedeným v písomnej zmluve viacerých zakladateľov o zlúčení alebo splynutí verejných ...
d)
uplynutím času, na ktorý bola verejná výskumná inštitúcia založená,
e)
zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku verejnej výskumnej inštitúcie,
f)
zrušením konkurzu pre nedostatok majetku verejnej výskumnej inštitúcie alebo
g)
zrušením konkurzu na majetok verejnej výskumnej inštitúcie po splnení konečného rozvrhu výťažku. ...
§ 8
Zrušenie verejnej výskumnej inštitúcie zakladateľom
(1)

O zrušení verejnej výskumnej inštitúcie a o jej vstupe do likvidácie rozhoduje jej zakladateľ ...

a)
správnej rady a po predchádzajúcich písomných vyjadreniach vedeckej rady a dozornej rady alebo
b)
dozornej rady a po predchádzajúcich písomných vyjadreniach správnej rady a vedeckej rady.
(2)

Na zrušenie verejnej výskumnej inštitúcie s likvidáciou sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka ...

(3)

Ak sa verejná výskumná inštitúcia ruší s likvidáciou, zakladateľ

a)
vymenúva a odvoláva likvidátora a určuje jeho odmenu,
b)
schvaľuje účtovnú závierku ku dňu skončenia likvidácie,
c)
schvaľuje konečnú správu o priebehu likvidácie a
d)
rozhoduje o rozdelení likvidačného zostatku zrušenej verejnej výskumnej inštitúcie.
(4)

Dňom vymenovania likvidátora prechádza pôsobnosť všetkých orgánov na likvidátora iba v rozsahu ...

(5)

Likvidátor zodpovedá za výkon svojej funkcie zakladateľovi. Ak likvidátor porušuje svoje povinnosti, ...

(6)

Ku dňu skončenia likvidácie likvidátor zostaví a predloží zakladateľovi na schválenie účtovnú ...

(7)

Ak zakladateľ nerozhodne o použití likvidačného zostatku, zánikom verejnej výskumnej inštitúcie ...

(8)

Likvidátor do 60 dní po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie ...

(9)

Náklady likvidácie verejnej výskumnej inštitúcie vrátane odmeny a náhrady nákladov likvidátora ...

§ 9
Zrušenie verejnej výskumnej inštitúcie bez likvidácie
(1)

Verejná výskumná inštitúcia sa môže zrušiť bez likvidácie

a)
zlúčením s inou verejnou výskumnou inštitúciou,
b)
splynutím s inou verejnou výskumnou inštitúciou alebo
c)
rozdelením na verejné výskumné inštitúcie.
(2)

Ak sú všetky dotknuté verejné výskumné inštitúcie v pôsobnosti jedného zakladateľa, o zrušení ...

(3)

O zrušení verejnej výskumnej inštitúcie bez likvidácie rozhoduje zakladateľ alebo uzatvárajú ...

a)
správnej rady a po predchádzajúcich písomných vyjadreniach vedeckej rady a dozornej rady príslušnej ...
b)
dozornej rady a po predchádzajúcich písomných vyjadreniach správnej rady a vedeckej rady príslušnej ...
(4)

Ak majú dotknuté verejné výskumné inštitúcie rôznych zakladateľov, každý zakladateľ vyžiada ...

§ 10
Zlúčenie verejných výskumných inštitúcií
(1)

Zlúčením verejných výskumných inštitúcií dochádza k zániku jednej alebo viacerých verejných ...

(2)

Rozhodnutie zakladateľa o zlúčení verejných výskumných inštitúcií obsahuje názov, sídlo, ...

(3)

Ak sa zlučujú verejné výskumné inštitúcie, ktoré sú založené rôznymi zakladateľmi, rozhodnutie ...

§ 11
Splynutie verejných výskumných inštitúcií
(1)

Splynutím verejných výskumných inštitúcií dochádza k zániku dvoch alebo viacerých verejných ...

(2)

Rozhodnutie zakladateľa o splynutí verejných výskumných inštitúcií musí obsahovať názov, ...

(3)

Ak sú zanikajúce verejné výskumné inštitúcie založené rôznymi zakladateľmi, rozhodnutie o ...

Rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie

§ 12
(1)

Rozdelením verejnej výskumnej inštitúcie dochádza k zániku verejnej výskumnej inštitúcie, pričom ...

a)
iné už existujúce verejné výskumné inštitúcie, ktoré sa tým stávajú právnymi nástupcami ...
b)
novozaložené verejné výskumné inštitúcie, ktoré sa svojím vznikom stávajú právnymi nástupcami ...
(2)

Rozhodnutie zakladateľa o rozdelení verejnej výskumnej inštitúcie musí obsahovať

a)
názov, sídlo a identifikačné číslo zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie,
b)
názov a sídlo nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcie, a ak ide o existujúcu verejnú výskumnú ...
c)
rozsah, v akom majetok, oprávnenia a záväzky, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, ...
(3)

Ak ide o rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 písm. b), zakladateľ zároveň ...

(4)

Nástupnícke verejné výskumné inštitúcie ručia za záväzky, ktoré na ne prešli rozdelením ...

(5)

Ak v rozhodnutí o rozdelení verejnej výskumnej inštitúcie nie je určené, na ktorú nástupnícku ...

(6)

Ak v rozhodnutí o rozdelení verejnej výskumnej inštitúcie nie je určené, na ktorú nástupnícku ...

§ 13
(1)

Účinky zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia verejných výskumných inštitúcií nastávajú zápisom ...

(2)

V registri sa k jednému dňu vykoná výmaz zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie a zároveň ...

a)
verejných výskumných inštitúcií, ktoré vznikli splynutím alebo rozdelením,
b)
zlúčenia pri nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcii alebo
c)
rozdelenia podľa § 12 ods. 1 písm. a) pri nástupníckych verejných výskumných inštitúciách. ...
(3)

Pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení verejných výskumných inštitúcií sa do registra zapisuje ...

a)
zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcii
1.
údaj o tom, že zanikla splynutím, zlúčením alebo rozdelením,
2.
názov nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcie,
3.
sídlo nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcie a
4.
identifikačné číslo nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcie,
b)
novozaloženej nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcii, ak ide o splynutie verejnej výskumnej ...
1.
údaje zapisované pri vzniku verejnej výskumnej inštitúcie,
2.
údaj o tom, že je právnym nástupcom verejnej výskumnej inštitúcie,
3.
údaj o tom, že vznikla splynutím alebo rozdelením,
4.
názov zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie,
5.
sídlo zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie a
6.
identifikačné číslo zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie,
c)
existujúcej nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcii, ak ide o zlúčenie verejnej výskumnej ...
1.
údaj o tom, že je právnym nástupcom verejnej výskumnej inštitúcie,
2.
názov zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie,
3.
sídlo zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie a
4.
identifikačné číslo zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie.
§ 14
Zánik verejnej výskumnej inštitúcie
(1)

Verejná výskumná inštitúcia zaniká ku dňu výmazu z registra.

(2)

Ministerstvo školstva rozhodne o výmaze verejnej výskumnej inštitúcie do 30 dní od podania návrhu ...

TRETIA ČASŤ

ORGÁNY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE A ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA

§ 15
Orgány verejnej výskumnej inštitúcie

Orgánmi verejnej výskumnej inštitúcie sú

a)
riaditeľ,
b)
správna rada,
c)
vedecká rada a
d)
dozorná rada.
§ 16
Riaditeľ
(1)

Riaditeľ je štatutárny orgán verejnej výskumnej inštitúcie, ktorý ju riadi, koná v jej mene ...

(2)

Riaditeľ zodpovedá za

a)
vedenie účtovníctva,
b)
zostavenie účtovnej závierky,
c)
predloženie účtovnej závierky po jej overení štatutárnym audítorom na prerokovanie správnej ...
d)
prípravu návrhov vnútorných predpisov a ich zmien a ich predloženie správnej rade na schválenie, ...
e)
zakladanie dokumentov a listín do zbierky listín registra, podávanie návrhov na zápis údajov do ...
f)
zverejňovanie povinných informácií na webovom sídle verejnej výskumnej inštitúcie,
g)
prípravu návrhov právnych úkonov, ktoré pre svoju platnosť vyžadujú predchádzajúce písomné ...
h)
organizovanie a riadenie projektov v spolupráci s podnikateľmi a spoluprácu s podnikateľmi,
i)
iné úlohy podľa tohto zákona, vnútorných predpisov verejnej výskumnej inštitúcie alebo vnútorných ...
(3)

Funkčné obdobie riaditeľa je päťročné. Za riaditeľa môže byť tá istá osoba vymenovaná ...

(4)

Riaditeľa môže zakladateľ odvolať

a)
na návrh vedeckej rady a po predchádzajúcom písomnom vyjadrení správnej rady a dozornej rady,
b)
na návrh dozornej rady a po predchádzajúcom písomnom vyjadrení správnej rady a vedeckej rady alebo ...
c)
z vlastného podnetu; zakladateľ vyzve správnu radu, vedeckú radu a dozornú radu na vyjadrenie k ...
(5)

Funkcia riaditeľa je nezlučiteľná s funkciou člena dozornej rady, ako aj s funkciou člena vedeckej ...

(6)

Riaditeľ má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach vedeckej rady, dozornej rady a orgánov organizačnej ...

(7)

Na žiadosť riaditeľa sú predseda alebo poverený člen správnej rady, vedeckej rady alebo dozornej ...

(8)

Zakladateľ môže v zakladacej listine uviesť, že riaditeľ príslušnej verejnej výskumnej inštitúcie ...

§ 17
Správna rada
(1)

Správna rada sa spolu s riaditeľom podieľa na riadení verejnej výskumnej inštitúcie.

(2)

Ak sa verejná výskumná inštitúcia nečlení na organizačné zložky, členmi správnej rady sú ...

a)
riaditeľ a
b)
štyria členovia volení spomedzi zamestnancov verejnej výskumnej inštitúcie.
(3)

Ak sa verejná výskumná inštitúcia člení na organizačné zložky, členmi správnej rady sú

a)
riaditeľ,
b)
vedúci organizačných zložiek a
c)
najviac traja členovia volení spomedzi zamestnancov verejnej výskumnej inštitúcie.
(4)

Predsedom správnej rady je riaditeľ. Správna rada má podpredsedu, ktorého spomedzi seba volia členovia ...

(5)

Členstvo v správnej rade vzniká voľbou. Ak ide o riaditeľa a vedúceho organizačnej zložky, členstvo ...

(6)

Funkčné obdobie členov správnej rady podľa odseku 2 písm. b) alebo odseku 3 písm. c) je päťročné. ...

(7)

Volebný poriadok na funkciu člena správnej rady určuje podrobnosti o

a)
špecifických požiadavkách na kandidátov na členov správnej rady,
b)
voľbe členov správnej rady podľa odseku 2 písm. b) alebo odseku 3 písm. c) a
c)
spôsobe odvolávania volených členov správnej rady.
(8)

Správna rada

a)
navrhuje zakladateľovi
1.
zmeny zakladacej listiny,
2.
zlúčenie, splynutie, rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie alebo jej zrušenie s likvidáciou, ...
b)
vyjadruje sa k návrhu na zlúčenie, splynutie, rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie alebo jej ...
c)
vykonáva dohľad nad riadnym hospodárením,
d)
schvaľuje
1.
vnútorné predpisy a ich zmeny po predchádzajúcich písomných vyjadreniach vedeckej rady a dozornej ...
2.
strednodobý výhľad financovania na tri až päť rokov,
3.
odpisový plán,
4.
uzatvorenie zmluvy o čerpaní úveru v prospech verejnej výskumnej inštitúcie, ak nejde o zmluvu, ...
e)
rozhoduje o ukončení projektu v rámci činností podľa § 2 ods. 1, ak jeho uskutočňovanie nedosahuje ...
f)
podieľa sa na príprave a realizácii výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa spôsobom ...
g)
vydáva rokovací poriadok správnej rady a
h)
plní iné úlohy podľa tohto zákona, vnútorných predpisov verejnej výskumnej inštitúcie alebo ...
(9)

Funkcia člena správnej rady je nezlučiteľná s členstvom vo vedeckej rade alebo v dozornej rade. ...

§ 18
Vedecká rada
(1)

Vedecká rada má najmenej päť členov.

(2)

Členmi vedeckej rady sú významní odborníci z oblastí, v ktorých verejná výskumná inštitúcia ...

(3)

Vedecká rada má svojho predsedu, ktorého spomedzi seba volia členovia vedeckej rady.

(4)

Členstvo vo vedeckej rade vzniká voľbou alebo vymenovaním zakladateľom.

(5)

Funkčné obdobie členov vedeckej rady je päťročné. Za člena vedeckej rady môže byť tá istá ...

(6)

Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady určuje podrobnosti o

a)
špecifických požiadavkách na kandidátov na členov vedeckej rady,
b)
podmienkach voľby volených členov vedeckej rady a
c)
spôsobe odvolávania volených členov vedeckej rady.
(7)

Vedecká rada

a)
určuje vedeckú profiláciu verejnej výskumnej inštitúcie a koncepciu jej ďalšieho rozvoja v súlade ...
b)
vyjadruje sa k zámerom projektov výskumu, vývoja a inovácií,
c)
vyjadruje sa k návrhu na
1.
zlúčenie, splynutie, rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie alebo jej zrušenie s likvidáciou ...
2.
vydanie alebo zmenu vnútorného predpisu,
d)
hodnotí výsledky výskumnej činnosti verejnej výskumnej inštitúcie a jej spôsobilosť vykonávať ...
e)
navrhuje členov odborových komisií pre doktorandské štúdium,
f)
podieľa sa na hodnotení zamestnancov verejnej výskumnej inštitúcie; ak sa verejná výskumná inštitúcia ...
g)
vydáva rokovací poriadok vedeckej rady a
h)
plní iné úlohy podľa tohto zákona, vnútorných predpisov verejnej výskumnej inštitúcie alebo ...
(8)

Funkcia člena vedeckej rady je nezlučiteľná s členstvom v správnej rade alebo dozornej rade.

§ 19
Dozorná rada
(1)

Prostredníctvom dozornej rady zakladateľ vykonáva dohľad nad

a)
činnosťou a hospodárením verejnej výskumnej inštitúcie,
b)
nakladaním s majetkom verejnej výskumnej inštitúcie a
c)
dodržiavaním zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov ...
(2)

Dozorná rada má troch členov alebo päť členov, z ktorých najmenej jeden nie je zamestnancom zakladateľa ...

(3)

Zakladateľ je povinný zabezpečiť, aby najmenej jeden člen dozornej rady, ktorý nie je zamestnancom ...

a)
najmenej päť rokov odbornej praxe v oblasti práva alebo ekonómie a
b)
vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo v niektorom zo ...
(4)

Dozornú radu riadi jej predseda, ktorého spomedzi seba volia členovia dozornej rady.

(5)

Členov dozornej rady vymenúva a odvoláva zakladateľ.

(6)

Funkčné obdobie členov dozornej rady je dvojročné. Za člena dozornej rady môže byť tá istá ...

(7)

Dozorná rada

a)
zisťuje pri výkone kontrolnej pôsobnosti nedostatky a predkladá príslušným orgánom verejnej ...
b)
zostavuje najmenej raz ročne správu o svojej činnosti a túto predkladá zakladateľovi a riaditeľovi, ...
c)
schvaľuje účtovnú závierku,
d)
vyjadruje sa k návrhu na zlúčenie, splynutie, rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie alebo jej ...
e)
pripravuje návrh svojho rokovacieho poriadku a tento predkladá zakladateľovi na schválenie a
f)
plní iné úlohy podľa tohto zákona, vnútorných predpisov verejnej výskumnej inštitúcie a vnútorných ...
(8)

Členovia dozornej rady majú právo

a)
požadovať od riaditeľa a členov správnej rady informácie a vysvetlenia o všetkých záležitostiach ...
b)
nahliadať do všetkých účtovných kníh a iných dokladov verejnej výskumnej inštitúcie.
(9)

Funkcia člena dozornej rady je nezlučiteľná s členstvom v správnej rade alebo vedeckej rade.

(10)

Vzťah medzi verejnou výskumnou inštitúciou a členom dozornej rady sa spravuje ustanoveniami o mandátnej ...

§ 20
Organizačná zložka
(1)

Verejná výskumná inštitúcia sa môže členiť na organizačné zložky. Organizačná zložka ...

(2)

Organizačné zložky zriaďuje zakladateľ

a)
z vlastného podnetu pri založení verejnej výskumnej inštitúcie,
b)
na návrh správnej rady a po predchádzajúcich písomných vyjadreniach vedeckej rady a dozornej rady ...
c)
na návrh dozornej rady a po predchádzajúcich písomných vyjadreniach správnej rady a vedeckej rady. ...
(3)

Organizačné zložky verejnej výskumnej inštitúcie zrušuje zakladateľ na návrh

a)
správnej rady a po predchádzajúcich písomných vyjadreniach vedeckej rady a dozornej rady alebo
b)
dozornej rady a po predchádzajúcich písomných vyjadreniach správnej rady a vedeckej rady.
(4)

Názov organizačnej zložky obsahuje názov verejnej výskumnej inštitúcie, ktorej je súčasťou, ...

(5)

Vedúci organizačnej zložky môže vo veciach týkajúcich sa ním riadenej organizačnej zložky ...

(6)

Funkcia vedúceho organizačnej zložky je nezlučiteľná s funkciou

a)
riaditeľa,
b)
člena dozornej rady,
c)
člena vedeckej rady.
(7)

Funkčné obdobie vedúceho organizačnej zložky je päťročné. V tej istej verejnej výskumnej inštitúcii ...

(8)

Vedúceho organizačnej zložky môže zakladateľ odvolať

a)
na návrh správnej rady a po predchádzajúcom písomnom vyjadrení vedeckej rady a dozornej rady,
b)
na návrh vedeckej rady a po predchádzajúcom písomnom vyjadrení správnej rady a dozornej rady,
c)
na návrh dozornej rady a po predchádzajúcom písomnom vyjadrení správnej rady a vedeckej rady alebo ...
d)
z vlastného podnetu; zakladateľ vyzve správnu radu, vedeckú radu a dozornú radu na vyjadrenie k ...
(9)

Zakladateľ môže v zakladacej listine uviesť, že vedúci príslušnej organizačnej zložky sa označuje ...

§ 21
Spoločné ustanovenia k riaditeľovi a vedúcemu organizačnej zložky
(1)

Riaditeľa a vedúceho organizačnej zložky vymenúva zakladateľ na základe výsledkov výberového ...

(2)

Za riaditeľa alebo vedúceho organizačnej zložky možno vymenovať len toho, kto

a)
je bezúhonný,
b)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
má vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré ...
d)
má najmenej trojročnú prax v riadení v právnickej osobe uskutočňujúcej niektorú z činností ...
e)
spĺňa ďalšie špecifické požiadavky na výkon príslušnej činnosti vo verejnej výskumnej inštitúcii ...
(3)

Úspešnému uchádzačovi vo výberovom konaní na obsadenie miesta riaditeľa alebo miesta vedúceho ...

(4)

Pracovnú zmluvu s riaditeľom aj s vedúcim organizačnej zložky uzatvára zakladateľ.

(5)

Ak je za riaditeľa alebo za vedúceho organizačnej zložky vymenovaný zamestnanec príslušnej verejnej ...

(6)

O odmeňovaní riaditeľa a vedúceho organizačnej zložky rozhodne zakladateľ pri ich vymenovaní ...

(7)

Dozorná rada je povinná podať návrh na odvolanie riaditeľa alebo vedúceho organizačnej zložky ...

§ 22
Výberové konanie na miesto riaditeľa alebo na miesto vedúceho organizačnej zložky
(1)

Na výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa a vedúceho organizačnej zložky sa nevzťahuje ...

(2)

Oznámenie o výberovom konaní na obsadenie miesta riaditeľa alebo miesta vedúceho organizačnej ...

(3)

Oznámenie podľa odseku 2 obsahuje

a)
názov verejnej výskumnej inštitúcie,
b)
názov organizačnej zložky, ak ide o vedúceho organizačnej zložky,
c)
funkciu, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,
d)
kvalifikačné predpoklady,
e)
iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou,
f)
zoznam požadovaných dokladov,
g)
dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.
(4)

K prihláške do výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa alebo vedúceho organizačnej zložky ...

(5)

Zakladateľ, ktorý vyhlásil výberové konanie, zriadi výberovú komisiu ako svoj poradný orgán ...

(6)

Uchádzača, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 21 ods. 2, výberová komisia pozve na výberové ...

(7)

Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového konania, na základe výsledkov určí poradie uchádzačov ...

(8)

Výberová komisia písomne oznámi uchádzačovi výsledok výberového konania do desiatich dní od ...

(9)

Ak výberová komisia na základe výberového konania nevyberie uchádzača na obsadzované miesto ...

(10)

Voľné miesto riaditeľa alebo vedúceho organizačnej zložky možno obsadiť bez výberového konania ...

§ 23
Spoločné ustanovenia k správnej rade, vedeckej rade a dozornej rade
(1)

Počet členov správnej rady, vedeckej rady a dozornej rady je nepárny.

(2)

Volených členov správnej rady a volených členov vedeckej rady volia zamestnanci verejnej výskumnej ...

a)
majú vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré ...
b)
vykonávajú vo verejnej výskumnej inštitúcii niektorú z činností podľa § 1 ods. 4 a
c)
sú v pracovnom pomere s verejnou výskumnou inštitúciou v rozsahu najmenej polovice ustanoveného ...
(3)

Správna rada, vedecká rada a dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná ...

(4)

Na prijatie rozhodnutia správnej rady, vedeckej rady alebo dozornej rady sa vyžaduje nadpolovičná ...

a)
podanie návrhu na zmenu zakladacej listiny,
b)
podanie návrhu na zlúčenie, splynutie, rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie alebo jej zrušenie ...
c)
podanie návrhu vedeckej rady alebo dozornej rady na odvolanie riaditeľa; návrh predkladá predseda ...
d)
podanie návrhu na odvolanie vedúceho organizačnej zložky; návrh predkladá predseda správnej rady, ...
e)
podanie návrhu na zriadenie alebo návrhu na zrušenie organizačnej zložky a
f)
schválenie vnútorného predpisu alebo jeho zmeny.
(5)

Ak správna rada, vedecká rada alebo dozorná rada rozhoduje o odvolaní svojho predsedu alebo podpredsedu ...

(6)

Zasadnutia správnej rady, vedeckej rady a dozornej rady sa konajú najmenej dvakrát ročne. Podrobnosti ...

(7)

Ak zakladateľ rozhoduje po predchádzajúcom písomnom vyjadrení správnej rady, vedeckej rady alebo ...

(8)

Členstvo v správnej rade, vedeckej rade alebo dozornej rade zaniká

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
odvolaním z funkcie člena; ak ide o členstvo v správnej rade, aj odvolaním z funkcie riaditeľa ...
c)
uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo riaditeľovi, alebo ak ide o dozornú radu, zakladateľovi ...
d)
právoplatnosťou rozhodnutia súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony,
e)
zánikom verejnej výskumnej inštitúcie,
f)
stratou bezúhonnosti alebo
g)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(9)

Člen správnej rady alebo vedeckej rady, ktorý bol do funkcie zvolený, môže byť z tejto funkcie ...

(10)

Ak členovi správnej rady, vedeckej rady alebo dozornej rady zanikne jeho funkcia pred uplynutím funkčného ...

(11)

Ak ide o voleného člena správnej rady alebo vedeckej rady, riaditeľ mu bezodkladne vydá a zabezpečí ...

a)
zvolení za člena príslušnej rady s určením začiatku plynutia funkčného obdobia alebo
b)
odvolaní z funkcie člena príslušnej rady.
(12)

Člen správnej rady a člen vedeckej rady vykonávajú túto funkciu bez nároku na odmenu.

(13)

Verejná výskumná inštitúcia finančne zabezpečuje činnosť správnej rady a vedeckej rady. Zakladateľ ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

HOSPODÁRENIE VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE A NAKLADANIE S MAJETKOM VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE <span class="shorten">...</span>

§ 24
Hospodárenie verejnej výskumnej inštitúcie
(1)

Verejná výskumná inštitúcia hospodári podľa rozpočtu pozostávajúceho z príjmov a výdavkov ...

(2)

Zostavenie rozpočtu, návrh jeho zmien a ich predloženie na rokovanie správnej rady zabezpečuje ...

(3)

Ak správna rada neschváli predložený návrh rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok ani do konca ...

(4)

Verejná výskumná inštitúcia zabezpečuje uskutočňovanie hlavnej činnosti prevažne z finančných ...

(5)

Príjmami verejnej výskumnej inštitúcie sú

a)
príjmy z hlavnej činnosti,
b)
finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytnuté zakladateľom na hlavnú činnosť verejnej ...
c)
dotácie podľa osobitných predpisov,2)
d)
účelová forma podpory výskumu a vývoja,9)
e)
príjmy z podnikateľskej činnosti,
f)
finančné prostriedky zo štátnych účelových fondov a iných účelových fondov na podporu výskumu ...
g)
prostriedky Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných ...
h)
výnosy z majetku verejnej výskumnej inštitúcie,
i)
príjmy z predaja majetku verejnej výskumnej inštitúcie,
j)
dary,
k)
dedičstvo a
l)
iné príjmy.
(6)

Príjmy z hlavnej činnosti a finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytnuté zakladateľom ...

(7)

Verejná výskumná inštitúcia môže uzatvoriť zmluvu o čerpaní úveru iba na účel zabezpečenia ...

(8)

Verejná výskumná inštitúcia môže prijať úver, ak

a)
celková suma dlhu verejnej výskumnej inštitúcie neprekročí 60 % skutočných príjmov predchádzajúceho ...
b)
suma ročných splátok úverov neprekročí 25 % skutočných príjmov predchádzajúceho rozpočtového ...
(9)

Verejná výskumná inštitúcia nesmie na splátky úverov použiť finančné prostriedky inštitucionálnej ...

(10)

Verejná výskumná inštitúcia môže uzatvoriť zmluvu o čerpaní úveru a meniť ju len s predchádzajúcim ...

(11)

Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť pokryté výnosmi z nej. Ak táto podmienka nie je ...

(12)

Kontrolu hospodárenia podľa osobitného predpisu10) verejnej výskumnej inštitúcie vykonáva jej ...

(13)

Finančné prostriedky a majetok verejnej výskumnej inštitúcie nemožno použiť na financovanie ...

§ 25
Financovanie verejnej výskumnej inštitúcie
(1)

Zakladateľ poskytuje každoročne verejnej výskumnej inštitúcii finančné prostriedky zo štátneho ...

(2)

Zakladateľ poskytuje verejnej výskumnej inštitúcii finančné prostriedky podľa odseku 1 na základe ...

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
účel, na ktorý sa finančné prostriedky poskytujú, a ďalšie podmienky ich použitia,
c)
objem finančných prostriedkov,
d)
čas a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov,
e)
dátum, do ktorého verejná výskumná inštitúcia ako prijímateľ finančných prostriedkov predloží ...
f)
iné náležitosti potrebné na uzatvorenie zmluvy.
(3)

Zakladateľ na svojom webovom sídle zverejňuje informácie o finančných prostriedkoch podľa odseku ...

§ 26
Účtovníctvo verejnej výskumnej inštitúcie
(1)

Oddelená evidencia sa v účtovníctve vedie o

a)
hlavnej činnosti okrem činností podľa písmen b) a c),
b)
činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. a),
c)
činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. b),
d)
činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. c),
e)
činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. d) a
f)
činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. e).
(2)

V účtovníctve sa zároveň vedie oddelená evidencia o každom projekte v rámci činností podľa ...

(3)

Verejná výskumná inštitúcia vedie svoje príjmy a výdavky v súlade s rozpočtovou klasifikáciou ...

(4)

Finančné prostriedky verejnej výskumnej inštitúcie sa vedú na účtoch v Štátnej pokladnici.

(5)

Ak sa verejná výskumná inštitúcia člení na organizačné zložky, verejná výskumná inštitúcia ...

(6)

Verejná výskumná inštitúcia je povinná každoročne zabezpečiť overenie ročnej účtovnej závierky ...

§ 27
Výročná správa
(1)

Riaditeľ zabezpečuje každoročne vypracovanie výročnej správy a predkladá ju na prerokovanie ...

(2)

Verejná výskumná inštitúcia je povinná po prerokovaní správnou radou, vedeckou radou a dozornou ...

a)
do zbierky listín registra do 30. júna a
b)
do verejnej časti registra účtovných závierok13) do 31. júla spolu so správou štatutárneho ...
(3)

Ak správna rada, vedecká rada alebo dozorná rada k výročnej správe zaujala stanovisko, zverejňuje ...

(4)

Výročná správa obsahuje

a)
informáciu o zmenách zakladacej listiny, vnútorných predpisov verejnej výskumnej inštitúcie alebo ...
b)
informáciu o zložení orgánov, o zmenách v ich zložení a o ich činnosti,
c)
prehľad výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcom kalendárnom roku,
d)
hodnotenie výsledkov výskumnej činnosti verejnej výskumnej inštitúcie a jej spôsobilosti vykonávať ...
e)
ročnú účtovnú závierku s uvedením informácie, či bola alebo nebola schválená dozornou radou, ...
f)
výrok štatutárneho audítora k ročnej účtovnej závierke,
g)
prehľad príjmov a výdavkov z
1.
hlavnej činnosti okrem činností podľa druhého a tretieho bodu,
2.
činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. a),
3.
činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. b),
4.
činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. c),
5.
činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. d) a
6.
činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. e),
h)
pohyb a konečný stav majetku,
i)
informáciu o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov v hospodárení a správu o plnení ...
j)
ďalšie údaje podľa § 2 ods. 3 písm. a), osobitných predpisov alebo rozhodnutia zakladateľa.
§ 28
Rezervný fond
(1)

Verejná výskumná inštitúcia vedie rezervný fond.

(2)

Správna rada po schválení účtovej závierky dozornou radou rozhoduje o

a)
výške finančných prostriedkov na tvorbu rezervného fondu, ak verejná výskumná inštitúcia dosiahla ...
b)
použití zostatku finančných prostriedkov v rezervnom fonde zo zisku po vyrovnaní prípadného dosiahnutého ...
c)
použití zostatku finančných prostriedkov zo zisku, ktoré neboli použité na tvorbu rezervného ...
(3)

Verejná výskumná inštitúcia je povinná použiť prostriedky rezervného fondu prednostne na vyrovnanie ...

a)
úhradu sankcií,
b)
úhradu nákladov hlavnej činnosti nekrytých výnosmi,
c)
krytie dočasného nedostatku finančných prostriedkov; verejná výskumná inštitúcia je povinná ...
d)
úhradu iných mimoriadnych výdavkov; návrh na také použitie prostriedkov rezervného fondu schvaľuje ...
(4)

Zostatok rezervného fondu evidovaný k 31. decembru sa prenáša do nasledujúceho kalendárneho roka. ...

(5)

Podrobné pravidlá pre hospodárenie s prostriedkami rezervného fondu upraví vnútorný predpis, ...

(6)

Prostriedky rezervného fondu sa vedú na samostatnom účte.

Majetok verejnej výskumnej inštitúcie

§ 29
(1)

Majetkom verejnej výskumnej inštitúcie sú

a)
hnuteľné veci,
b)
nehnuteľné veci,
c)
pohľadávky a iné majetkové práva.
(2)

Verejná výskumná inštitúcia využíva svoj majetok na vykonávanie svojej hlavnej činnosti bez ...

§ 30
(1)

Na účely nadobudnutia alebo zachovania práv duševného vlastníctva sa v prospech verejnej výskumnej ...

(2)

Verejná výskumná inštitúcia pri svojom vzniku alebo ak sa stane právnym nástupcom inej verejnej ...

(3)

Ak sa na účinnosť prechodu práva duševného vlastníctva voči tretím osobám vyžaduje zápis ...

(4)

O majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe zakladateľa, ktorý prechádza na verejnú ...

§ 31
Prioritný majetok
(1)

Prioritným majetkom sú

a)
nehnuteľné veci, ktorých vlastníkom pred ich
1.
vkladom do majetku verejnej výskumnej inštitúcie bola Slovenská republika alebo
2.
darovaním verejnej výskumnej inštitúcii bola iná verejná výskumná inštitúcia a v jej majetku ...
b)
nehnuteľné veci nadobudnuté z finančných prostriedkov získaných predajom iného prioritného ...
c)
finančné prostriedky získané predajom prioritného majetku.
(2)

Finančné prostriedky získané predajom prioritného majetku vedie verejná výskumná inštitúcia ...

(3)

Po predchádzajúcom písomnom súhlase dozornej rady a zakladateľa môže byť prioritný majetok ...

a)
kúpnej zmluvy; takto získané finančné prostriedky môže verejná výskumná inštitúcia použiť ...
b)
nájomnej zmluvy,
c)
zmluvy o výpožičke,
d)
darovania verejnej výskumnej inštitúcii v pôsobnosti rovnakého zakladateľa podľa § 33 ods. 6 ...
e)
koncesnej zmluvy alebo
f)
zaťaženia vecným bremenom zriadeným zmluvou.
(4)

Na právne úkony podľa odseku 3 písm. a), d) a e) sa vyžaduje predchádzajúci súhlas ministerstva ...

(5)

Verejná výskumná inštitúcia nesmie so svojím prioritným majetkom nakladať inak ako spôsobom ...

(6)

Na prioritný majetok verejnej výskumnej inštitúcie nie je možné zriadiť záložné právo ani ...

(7)

Verejná výskumná inštitúcia je oprávnená zriadiť vecné bremeno na nehnuteľný prioritný majetok ...

(8)

Prioritný majetok verejnej výskumnej inštitúcie nepodlieha výkonu rozhodnutia, exekúcii a nie ...

(9)

Oprávnenie konať za verejnú výskumnú inštitúciu vo veciach prevádzky a údržby prioritného ...

(10)

Prioritný majetok prechádza do vlastníctva Slovenskej republiky v správe zakladateľa

a)
právoplatnosťou uznesenia súdu o vyhlásení konkurzu,
b)
právoplatnosťou rozhodnutia, ktorým odvolací súd potvrdil rozhodnutie súdu prvého stupňa o vyhlásení ...
c)
dňom zrušenia verejnej výskumnej inštitúcie s likvidáciou.
(11)

Zápisnica o odovzdaní a prevzatí prioritného majetku je prílohou návrhu na záznam vlastníckeho ...

Nakladanie s majetkom verejnej výskumnej inštitúcie

§ 32
(1)

Verejná výskumná inštitúcia nesmie

a)
vystavovať, akceptovať alebo avalovať zmenky,
b)
zabezpečovať záväzky iných osôb,
c)
nadobúdať cenné papiere iné ako
1.
cenné papiere vydané Slovenskou republikou, samosprávnym krajom alebo obcou,
2.
cenné papiere prijaté na trh kótovaných cenných papierov alebo
3.
akcie akciovej spoločnosti, ktorú verejná výskumná inštitúcia založí alebo do ktorej základného ...
d)
sa stať spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti, ...
e)
uzatvoriť zmluvu o tichom spoločenstve,
f)
použiť ako vklad do inej právnickej osoby
1.
finančné prostriedky podpory výskumu a vývoja,16)
2.
nehnuteľné veci; to neplatí, ak ide o spoločný podnik,
g)
poskytovať úvery alebo pôžičky; to neplatí, ak ide o pôžičku zo sociálneho fondu.
(2)

Verejná výskumná inštitúcia nesmie uzatvoriť zmluvu, ktorá sa týka nadobudnutia majetku verejnej ...

a)
so svojím riaditeľom,
b)
s členom svojej správnej rady, vedeckej rady alebo dozornej rady,
c)
so svojím vedúcim zamestnancom,
d)
so svojím zamestnancom zodpovedným za nakladanie s majetkom verejnej výskumnej inštitúcie alebo
e)
s blízkou osobou17) niektorej osoby podľa písmen a) až d).
(3)

Verejná výskumná inštitúcia nesmie uzatvoriť zmluvu, ktorá sa týka nadobudnutia hmotného majetku ...

a)
štatutárnym orgánom,
b)
členom štatutárneho orgánu, výkonného orgánu alebo dozorného orgánu,
c)
vedúcim zamestnancom,
d)
zamestnancom zodpovedným za nakladanie s majetkom alebo
e)
blízkou osobou niektorej osoby podľa písmen a) až d).
(4)

Verejná výskumná inštitúcia nesmie so svojím majetkom nakladať inak ako postupom podľa tohto ...

§ 33
(1)

Majetok verejnej výskumnej inštitúcie možno vyhlásiť za

a)
trvalo nepotrebný, ak ide o veci vo vlastníctve verejnej výskumnej inštitúcie, ktoré neslúžia ...
b)
dočasne nepotrebný, ak ide o veci vo vlastníctve verejnej výskumnej inštitúcie, ktoré jej prechodne ...
(2)

O nepotrebnosti veci pre verejnú výskumnú inštitúciu a druhu nepotrebnosti rozhoduje správna rada ...

(3)

Verejná výskumná inštitúcia môže predať alebo darovať len svoj trvalo nepotrebný majetok. ...

(4)

Verejná výskumná inštitúcia môže predať svoj trvalo nepotrebný majetok len na základe obchodnej ...

(5)

Ak ide o nakladanie s nehnuteľnými vecami alebo o nakladanie s majetkom verejnej výskumnej inštitúcie ...

a)
zriadenie notárskej úschovy peňazí v prospech predávajúceho,
b)
otvorenie neodvolateľného akreditívu v prospech predávajúceho alebo
c)
vznik právneho vzťahu medzi bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a verejnou výskumnou inštitúciou, ...
(6)

Verejná výskumná inštitúcia môže svoj trvalo nepotrebný majetok darovať inej verejnej výskumnej ...

(7)

Ak verejná výskumná inštitúcia svoj trvalo nepotrebný majetok nepredala ani v rámci opakovanej ...

a)
svojmu zakladateľovi,
b)
verejnej výskumnej inštitúcii v pôsobnosti iného zakladateľa,
c)
verejnoprávnej inštitúcii,
d)
obci,
e)
samosprávnemu kraju,
f)
štátnej rozpočtovej organizácii alebo štátnej príspevkovej organizácii; tým nie je dotknuté ...
(8)

Verejná výskumná inštitúcia môže svoj majetok zameniť; to neplatí, ak ide o prioritný majetok. ...

(9)

Verejná výskumná inštitúcia môže prenajať svoj dočasne nepotrebný majetok len na základe ...

(10)

Verejná výskumná inštitúcia je povinná v nájomnej zmluve dohodnúť, že nájomné je nájomca ...

(11)

Verejná výskumná inštitúcia môže

a)
vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž kedykoľvek zrušiť a
b)
zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže kedykoľvek zmeniť.
(12)

Verejná výskumná inštitúcia môže uzatvoriť zmluvu o výpožičke alebo dohodnúť v nájomnej ...

a)
inej verejnej výskumnej inštitúcii v pôsobnosti rovnakého zakladateľa,
b)
svojmu zakladateľovi,
c)
špecializovanej organizácii vedy a techniky podľa osobitného predpisu19) alebo
d)
právnickej osobe, v ktorej má príslušná verejná výskumná inštitúcia alebo verejná výskumná ...
1.
bola založená príslušnou verejnou výskumnou inštitúciou alebo verejnou výskumnou inštitúciou ...
2.
príslušná verejná výskumná inštitúcia alebo verejná výskumná inštitúcia založená rovnakým ...
3.
príslušná verejná výskumná inštitúcia alebo verejná výskumná inštitúcia založená rovnakým ...
(13)

Postupom podľa tohto paragrafu nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.8)

§ 34
(1)

Verejná výskumná inštitúcia môže

a)
sama alebo s inými založiť právnickú osobu,
b)
nadobudnúť majetkovú účasť v právnickej osobe,
c)
vložiť peňažný vklad alebo nepeňažný vklad do právnickej osoby alebo
d)
nadobudnúť členstvo v právnickej osobe.
(2)

Právnickou osobou podľa odseku 1 môže byť právnická osoba, ktorá

a)
uskutočňuje výskum, vývoj alebo inovácie,
b)
využíva výsledky činnosti verejnej výskumnej inštitúcie,
c)
je spoločným podnikom,
d)
je špecializovanou organizáciou vedy a techniky podľa osobitného predpisu19) alebo
e)
získava, spracúva a šíri informácie z oblasti vedy a techniky vrátane poznatkov z vlastného výskumu ...
(3)

Za porušenie zákazu konkurencie sa nepovažuje, ak

a)
spoločníkom alebo členom právnickej osoby podľa odseku 1 je zamestnanec verejnej výskumnej inštitúcie ...
b)
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu alebo zamestnancom právnickej ...
(4)

Založenie inej právnickej osoby alebo vstup do nej podľa odseku 1 nesmie ohroziť hlavnú činnosť ...

§ 35
(1)

Dozorná rada a zakladateľ dávajú predchádzajúci písomný súhlas k návrhom riaditeľa na právne ...

a)
nakladať s prioritným majetkom,
b)
darovať svoj majetok,
c)
založiť právnickú osobu alebo vložiť peňažný vklad alebo nepeňažný vklad do nej alebo do ...
1.
predmetom vkladu verejnej výskumnej inštitúcie je právo verejnej výskumnej inštitúcie k nehnuteľnej ...
2.
hodnota vkladu verejnej výskumnej inštitúcie je viac ako tridsaťnásobok rozhodujúcej sumy,
d)
nadobudnúť majetok, ktorého hodnota je viac ako tridsaťnásobok rozhodujúcej sumy a nakladať s ...
e)
uzatvoriť alebo meniť nájomnú zmluvu alebo zmluvu o výpožičke, ak
1.
hodnota prenajatého alebo vypožičiavaného majetku verejnej výskumnej inštitúcie je viac ako tridsaťnásobok ...
2.
doba nájmu alebo výpožičky je viac ako jeden rok,
f)
uzatvoriť zmluvu o čerpaní úveru v prospech verejnej výskumnej inštitúcie, ak výška úveru, ...
g)
uzatvoriť koncesnú zmluvu,
h)
uzatvoriť zmluvu, na základe ktorej je vykonávaný audit.
(2)

O súhlas podľa odseku 1 požiada riaditeľ zakladateľa až po udelení tohto súhlasu dozornou radou. ...

(3)

Dozorná rada dáva predchádzajúci písomný súhlas k návrhom riaditeľa na právne úkony, ktorými ...

a)
nadobudnúť majetok, ktorého hodnota je viac ako šestnásťnásobok rozhodujúcej sumy, ale najviac ...
b)
založiť právnickú osobu alebo vložiť peňažný vklad alebo nepeňažný vklad do nej alebo do ...
1.
hodnota vkladu verejnej výskumnej inštitúcie je viac ako šestnásťnásobok rozhodujúcej sumy, ...
2.
predmetom vkladu verejnej výskumnej inštitúcie je právo duševného vlastníctva, licencia na používanie ...
3.
ďalším spoločníkom alebo členom tejto právnickej osoby je zamestnanec verejnej výskumnej inštitúcie, ...
c)
uskutočniť výkon práv v právnickej osobe podľa písmena b) alebo podľa odseku 1 písm. c), ktoré ...
d)
uzatvoriť nájomnú zmluvu alebo zmluvu o výpožičke alebo meniť ju, ak
1.
hodnota prenajatého alebo vypožičiavaného majetku verejnej výskumnej inštitúcie je viac ako šestnásťnásobok ...
2.
doba nájmu alebo výpožičky je viac ako šesť mesiacov a
3.
nejde o nájomnú zmluvu alebo zmluvu o výpožičke podľa odseku 1 písm. e),
e)
uzatvoriť zmluvu o čerpaní úveru v prospech verejnej výskumnej inštitúcie, ak výška úveru, ...
f)
uzatvoriť dohodu o
1.
spolumajiteľstve práv k predmetom duševného vlastníctva medzi verejnou výskumnou inštitúciou ...
2.
postúpení práva duševného vlastníctva verejnej výskumnej inštitúcie alebo o jeho scudzení ...
3.
poskytnutí licencie na používanie predmetov duševného vlastníctva verejnej výskumnej inštitúcie. ...
(4)

Rozhodujúcou sumou na účely tohto zákona je suma, od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu21) ...

(5)

Právne úkony podľa odseku 1 sú bez predchádzajúceho písomného súhlasu dozornej rady a zakladateľa ...

(6)

Dozorná rada neudelí predchádzajúci písomný súhlas s úkonom, ktorý by bol v rozpore s požiadavkou ...

(7)

Ak ide o právny úkon podľa odseku 3 a nie je známa výška peňažného plnenia, hodnota majetku ...

§ 36
Koncesná zmluva
(1)

Verejná výskumná inštitúcia môže po predchádzajúcom písomnom súhlase dozornej rady a zakladateľa ...

a)
vložiť svoj majetok na základe koncesnej zmluvy22) do spoločného podniku alebo
b)
prenechať svoj majetok do užívania koncesionárovi23) v rozsahu, za podmienok a v lehote dohodnutej ...
(2)

Majetok, ktorý je predmetom koncesnej zmluvy, je koncesným majetkom. Prioritný majetok, ktorý je ...

(3)

Verejná výskumná inštitúcia môže prioritný majetok vložiť na základe koncesnej zmluvy ako ...

(4)

Spoločným podnikom je na účely tohto zákona právnická osoba, ktorú

a)
na účel realizácie koncesie založila verejná výskumná inštitúcia s koncesionárom alebo
b)
založil koncesionár a do jej základného imania bol na základe koncesnej zmluvy vložený majetok ...
(5)

Obsahom užívania koncesného majetku podľa odseku 1 písm. b) môže byť

a)
vstup na nehnuteľný majetok verejnej výskumnej inštitúcie,
b)
zriadenie stavby na pozemku vo vlastníctve verejnej výskumnej inštitúcie, ak podľa koncesnej zmluvy ...
c)
prekládka a odstránenie stavby vo vlastníctve verejnej výskumnej inštitúcie,
d)
rekonštrukcia, prevádzka, údržba alebo oprava majetku verejnej výskumnej inštitúcie,
e)
poskytovanie služieb alebo iné komerčné využitie,
f)
prenajatie alebo zapožičanie majetku verejnej výskumnej inštitúcie alebo zriadenie zmluvného vecného ...
g)
nakladanie s majetkom verejnej výskumnej inštitúcie, ktorý pre svoje úplné opotrebenie alebo poškodenie, ...
h)
nakladanie s materiálom vyťaženým na pozemkoch vo vlastníctve verejnej výskumnej inštitúcie ...
(6)

Koncesionár pri užívaní koncesného majetku koná vo vlastnom mene.

(7)

Koncesionár je povinný vo vzťahu ku koncesnému majetku a spoločný podnik je povinný vo vzťahu ...

a)
udržiavať ho v riadnom stave,
b)
dodržiavať účel, na ktorý je určený,
c)
zabezpečovať jeho údržbu a prevádzku a uhrádzať náklady s tým spojené,
d)
zabezpečovať jeho ochranu,
e)
informovať o ňom verejnú výskumnú inštitúciu v rozsahu povinností dohodnutých v koncesnej zmluve ...
f)
plniť ďalšie povinnosti dohodnuté v koncesnej zmluve.
(8)

Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, koncesionár alebo spoločný podnik po predchádzajúcom písomnom ...

a)
koncesný majetok, ktorý pre úplné opotrebenie alebo poškodenie, zrejmú zastaranosť alebo nehospodárnosť ...
b)
dať koncesný majetok do nájmu, výpožičky alebo na taký majetok môže zriadiť zmluvné vecné ...
(9)

Nehnuteľný koncesný majetok nie je možné

a)
použiť na zabezpečenie záväzkov spoločného podniku, koncesionára alebo tretej osoby,
b)
previesť do vlastníctva iných osôb; to neplatí, ak ide o vklad do spoločného podniku.
(10)

Nehnuteľný koncesný majetok nepodlieha výkonu rozhodnutia, exekúcii, nie je súčasťou konkurznej ...

(11)

Verejná výskumná inštitúcia môže vydať správcovi vkladov spoločníkov spoločného podniku ...

(12)

Nehnuteľný koncesný majetok nestráca svoj charakter ani prechodom na právneho nástupcu.

(13)

Verejná výskumná inštitúcia vedie o koncesnom majetku osobitnú evidenciu, ktorá obsahuje zoznam ...

(14)

Oprávnenie konať za spoločný podnik vo veciach prevádzky a údržby koncesného majetku prechádza ...

(15)

Koncesný majetok vložený do spoločného podniku prechádza za náhradu určenú v koncesnej zmluve, ...

a)
právoplatnosťou uznesenia súdu o vyhlásení konkurzu na spoločný podnik,
b)
právoplatnosťou rozhodnutia, ktorým odvolací súd potvrdil rozhodnutie súdu prvého stupňa o vyhlásení ...
c)
dňom zrušenia spoločného podniku s likvidáciou.
(16)

Odmenu znalca za vypracovanie znaleckého posudku uhrádza verejná výskumná inštitúcia.

(17)

Zápisnica o odovzdaní a prevzatí koncesného majetku je prílohou návrhu na záznam vlastníckeho ...

(18)

S koncesným majetkom možno nakladať len spôsobom ustanoveným v tomto paragrafe.

PIATA ČASŤ

VNÚTORNÉ PREDPISY A REGISTER

Vnútorné predpisy

§ 37
(1)

Verejná výskumná inštitúcia vydáva

a)
štatút,
b)
organizačný poriadok,
c)
volebný poriadok na funkciu člena správnej rady,
d)
volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady,
e)
pracovný poriadok,
f)
pravidlá tvorby rozpočtu,
g)
pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov.
(2)

Ak sa verejná výskumná inštitúcia člení na organizačné zložky, vydáva vnútorný predpis, ...

a)
pravidlá vydávania vnútorných predpisov organizačnej zložky,
b)
pôsobnosti organizačných zložiek,
c)
pôsobnosti orgánov organizačnej zložky,
d)
podrobnosti o oprávneniach vedúceho organizačnej zložky robiť právne úkony voči tretím osobám. ...
(3)

Verejná výskumná inštitúcia doručuje svoje vnútorné predpisy zakladateľovi bezodkladne po ich ...

§ 38
(1)

Zakladateľ vydáva

a)
pravidlá výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa,
b)
pravidlá výberového konania na obsadenie miesta vedúceho organizačnej zložky,
c)
pravidlá odmeňovania riaditeľa,
d)
pravidlá odmeňovania členov dozornej rady,
e)
pravidlá odmeňovania vedúceho organizačnej zložky,
f)
vnútorné pravidlá hospodárenia verejnej výskumnej inštitúcie vrátane pravidiel na vykonávanie ...
g)
zásady rozpisu finančných prostriedkov poskytovaných zakladateľom verejným výskumným inštitúciám ...
(2)

Zakladateľ môže rozhodnúť, že niektoré z vnútorných predpisov uvedených v odseku 1 sa vzťahujú ...

(3)

Zakladateľ môže vydať vzorový vnútorný predpis verejnej výskumnej inštitúcie a určiť lehotu, ...

(4)

Vzorovými vnútornými predpismi podľa odseku 3 sú

a)
volebný poriadok na funkciu člena správnej rady,
b)
volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady,
c)
pravidlá tvorby rozpočtu,
d)
vnútorný predpis podľa § 37 ods. 2.
§ 39
Register
(1)

Register tvorí verejný zoznam, ktorý obsahuje údaje o verejných výskumných inštitúciách. Register ...

(2)

Do registra sa zapisujú

a)
názov, sídlo a identifikačné číslo
1.
verejnej výskumnej inštitúcie,
2.
zakladateľa,
b)
názov a sídlo organizačnej zložky,
c)
predmet
1.
hlavnej činnosti verejnej výskumnej inštitúcie,
2.
činností verejnej výskumnej inštitúcie podľa § 2 ods. 1,
3.
hlavnej činnosti organizačnej zložky, ak sa verejná výskumná inštitúcia člení na organizačné ...
4.
činností organizačnej zložky podľa § 2 ods. 1, ak sa verejná výskumná inštitúcia člení ...
d)
zrušenie verejnej výskumnej inštitúcie, dôvod zrušenia a deň, ku ktorému sa verejná výskumná ...
e)
zriadenie a zrušenie organizačnej zložky a deň, ku ktorému sa organizačná zložka zriaďuje alebo ...
f)
rozsah oprávnení vedúceho organizačnej zložky voči tretím osobám (§ 20 ods. 5); tieto údaje ...
g)
dátum vstupu do likvidácie a dátum skončenia likvidácie,
h)
dátum vyhlásenia konkurzu a ukončenie konkurzného konania,
i)
meno, priezvisko, značka správcu a adresa kancelárie fyzickej osoby, ktorá sa zapisuje do registra ...
j)
dátum povolenia reštrukturalizácie a dátum ukončenia reštrukturalizačného konania,
k)
vydanie exekučného príkazu na majetok verejnej výskumnej inštitúcie a meno, priezvisko a sídlo ...
l)
právny dôvod výmazu verejnej výskumnej inštitúcie,
m)
zápis, zmena alebo výmaz zapisovaných údajov a ich dátumy,
n)
ďalšie skutočnosti, ak tak ustanoví zákon.
(3)

Do registra sa zapisujú údaje o riaditeľovi, vedúcom organizačnej zložky, poverenom riaditeľovi, ...

a)
meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia,
c)
rodné číslo; u zahraničnej fyzickej osoby sa vyžaduje, ak jej bolo pridelené,
d)
adresa trvalého pobytu,
e)
označenie funkcie a údaje o začiatku a konci výkonu príslušnej funkcie; to neplatí, ak ide o ...
(4)

Údaje zapisované do registra sa sprístupňujú na webovom sídle ministerstva školstva bez obmedzenia ...

§ 40
Zbierka listín
(1)

Súčasťou registra je zbierka listín.

(2)

Do zbierky listín sa ukladajú

a)
zakladacia listina, jej zmeny a jej úplné znenie,
b)
vnútorné predpisy verejnej výskumnej inštitúcie,
c)
vnútorné predpisy zakladateľa podľa § 38,
d)
výročná správa spolu s prípadným stanoviskom správnej rady, vedeckej rady alebo dozornej rady, ...
e)
rozhodnutie zakladateľa o zlúčení, splynutí alebo rozdelení verejných výskumných inštitúcií ...
f)
rozhodnutie zakladateľa o zrušení verejnej výskumnej inštitúcie alebo jej organizačnej zložky ...
g)
správa o priebehu likvidácie a správa o použití likvidačného zostatku,
h)
rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu alebo o povolení reštrukturalizácie, rozhodnutie súdu o ...
i)
rozhodnutia súdu v exekučnom konaní,
j)
listina obsahujúca meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej ...
1.
riaditeľom,
2.
vedúcim organizačnej zložky,
3.
povereným riaditeľom,
4.
zastupujúcim riaditeľom,
5.
zastupujúcim vedúcim organizačnej zložky,
6.
členom dozornej rady alebo
7.
likvidátorom,
k)
podpisové vzory osôb podľa písmena j).
(3)

Listiny ukladané do zbierky listín sa predkladajú ministerstvu školstva do 30 dní od ich vyhotovenia; ...

(4)

Ministerstvo školstva založí listiny do zbierky listín bezodkladne po ich predložení. Po uložení ...

§ 41
Registrácia
(1)

Ministerstvo školstva uskutočňuje registráciu na návrh.

(2)

Návrh na zápis údajov do registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz ...

a)
zakladateľ alebo
b)
verejná výskumná inštitúcia.
(3)

Návrh na zápis podáva zakladateľ, ak ide o

a)
vznik verejnej výskumnej inštitúcie,
b)
zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie,
c)
zmenu zakladacej listiny,
d)
zmenu riaditeľa, povereného riaditeľa, zastupujúceho riaditeľa alebo likvidátora,
e)
vstup verejnej výskumnej inštitúcie do likvidácie,
f)
výmaz verejnej výskumnej inštitúcie z registra.
(4)

Návrh na zápis podáva verejná výskumná inštitúcia, ak nejde o návrh na zápis podľa odseku ...

(5)

Návrh na zápis obsahuje označenie navrhovateľa, adresáta návrhu na zápis a zoznam príloh návrhu ...

(6)

Navrhovateľ je povinný k návrhu na zápis priložiť listiny preukazujúce skutočnosti, ktoré majú ...

(7)

Ak sú listiny podľa odseku 6 zároveň listinami, ktoré sa zakladajú do zbierky listín, predkladajú ...

(8)

Návrh na zápis je navrhovateľ povinný podať ministerstvu školstva v lehote 30 dní

a)
odo dňa prijatia príslušného rozhodnutia zakladateľa alebo verejnej výskumnej inštitúcie,
b)
odo dňa doručenia príslušného rozhodnutia súdu verejnej výskumnej inštitúcii alebo
c)
od vzniku skutočnosti, ktorá odôvodňuje podanie návrhu na zápis do registra.
(9)

Ministerstvo školstva pred zápisom údajov do registra, zápisom zmeny zapísaných údajov a výmazom ...

a)
návrh na zápis podala oprávnená osoba,
b)
je z návrhu zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha,
c)
návrh obsahuje všetky prílohy a
d)
obsah príloh nie je v rozpore s ustanoveniami tohto zákona.
(10)

Ak sú splnené podmienky podľa odseku 9, ministerstvo školstva vykoná zápis v lehote 30 dní od ...

(11)

O vykonaní zápisu navrhovaných údajov vydá ministerstvo školstva potvrdenie, ktoré bezodkladne ...

(12)

Ak návrh na zápis nespĺňa podmienky podľa tohto zákona, ministerstvo školstva zápis nevykoná ...

(13)

Ak ministerstvo školstva zistí nesúlad medzi skutočným stavom a stavom zapísaným v registri, ...

ŠIESTA ČASŤ

SPRÁVNE DELIKTY

§ 42
(1)

Správneho deliktu sa dopustí zakladateľ alebo verejná výskumná inštitúcia, ak nesplní povinnosť ...

a)
predložiť ministerstvu školstva listiny na založenie do zbierky listín registra v lehote podľa ...
b)
podať návrh na zápis v lehote podľa § 41 ods. 8,
c)
zverejniť na svojom webovom sídle dokumenty podľa § 2 ods. 3 písm. d),
d)
dodržať lehotu podľa § 2 ods. 3 písm. d) tretieho bodu,
e)
podať návrh na zápis, ak ide o zosúladenie skutočného stavu a stavu zapísaného v registri a ...
f)
uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok v lehote podľa § 27 ...
(2)

Za správny delikt podľa odseku 1 ministerstvo školstva uloží pokutu do 10 000 eur. Pokutu možno ...

(3)

Ministerstvo školstva uloží pokutu do 5 000 eur tomu, kto vo svojom názve alebo obchodnom mene neoprávnene ...

(4)

Pri určení výšky pokuty ministerstvo školstva prihliadne na závažnosť porušenia povinností, ...

(5)

Ak počas konania došlo k bezodkladnej náprave pred vydaním rozhodnutia o uložení pokuty, ministerstvo ...

(6)

Pokutu podľa odseku 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo školstva zistilo ...

(7)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.

(8)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA A TRANSFORMÁCIA ŠTÁTNEJ ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE ALEBO ŠTÁTNEJ PRÍSPEVKOVEJ <span class="shorten">...</span>

§ 43
Spoločné ustanovenia
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok okrem konania podľa § 42.

(2)

Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov verejných výskumných inštitúcií upravuje osobitný predpis.28) ...

(3)

Právny úkon týkajúci sa nakladania s majetkom, ktorý nebol urobený v súlade s obmedzeniami a ...

(4)

Listiny, ktoré majú byť podkladmi na vykonanie zápisu do katastra nehnuteľností, musia mať náležitosti ...

(5)

Za bezúhonného na účely tohto zákona sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za

a)
úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
b)
nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody, ak odsúdenie nebolo zahladené. ...
§ 44
Transformácia štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie na verejnú ...
(1)

Transformáciou štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie na verejnú ...

(2)

Transformácia sa začína dňom vydania rozhodnutia ústredného orgánu štátnej správy, ktoré ...

a)
základné identifikačné údaje štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej ...
b)
označenie majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe štátnej rozpočtovej organizácie ...
c)
dátum zmeny právnej formy,
d)
zakladaciu listinu transformovanej verejnej výskumnej inštitúcie, ktorá obsahuje
1.
názov, sídlo a identifikačné číslo zakladateľa,
2.
názov, sídlo a identifikačné číslo transformovanej verejnej výskumnej inštitúcie,
3.
predmet hlavnej činnosti,
4.
názvy organizačných zložiek,
5.
orgány verejnej výskumnej inštitúcie a počet členov správnej rady, vedeckej rady a dozornej rady, ...
6.
náležitosti podľa osobitného predpisu,30) ak ide o majetok podľa písmena b),
e)
štatút verejnej výskumnej inštitúcie.
(3)

Transformácia končí zmenou právnej formy, ktorá nastáva od 1. januára kalendárneho roku nasledujúceho ...

(4)

Ústredný orgán štátnej správy v spolupráci s príslušnou štátnou rozpočtovou organizáciou ...

a)
rozhodnutie podľa odseku 2,
b)
účtovnú závierku štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie,
c)
charakteristiku doterajšej činnosti štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej ...
d)
informáciu o počte a kvalifikačnej štruktúre zamestnancov štátnej rozpočtovej organizácie alebo ...
e)
návrh predpokladaného celkového hospodárenia transformovanej verejnej výskumnej inštitúcie.
(5)

Ak vláda s transformačným projektom súhlasí, ministerstvo školstva zapíše transformovanú verejnú ...

(6)

Na transformovanú verejnú výskumnú inštitúciu odo dňa skončenia transformácie

a)
prechádza majetok, ktorý je k 31. decembru vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe príslušnej ...
b)
prechádzajú práva a povinnosti štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej ...
c)
prechádzajú práva a povinnosti z iných právnych vzťahov štátnej rozpočtovej organizácie alebo ...
d)
prechádzajú peňažné prostriedky, s ktorými k 31. decembru hospodári štátna rozpočtová organizácia ...
(7)

Majetok, ktorý je k 31. decembru vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe príslušnej štátnej ...

(8)

O majetku, právach a povinnostiach vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych ...

(9)

Návrh na záznam vlastníckeho práva transformovanej verejnej výskumnej inštitúcie do katastra ...

(10)

Na účely nadobudnutia alebo zachovania práv duševného vlastníctva sa v prospech transformovanej ...

(11)

Ak sa na účinnosť prechodu práva duševného vlastníctva voči tretím osobám vyžaduje zápis ...

(12)

Osoba, ktorá ku dňu predchádzajúcemu dňu skončenia transformácie vykonáva funkciu riaditeľa ...

(13)

Organizačné zložky príslušnej štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej ...

(14)

Osoby podľa odsekov 12 a 13 vykonávajú príslušnú funkciu po skončení transformácie do konca ...

Čl. II

Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona č. 40/2011 Z. z. sa mení a ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...

2.

V § 2 sa slová „zriaďuje ako rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie“ nahrádzajú ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých ...

4.

V § 3 odseky 3 až 5 znejú:

„(3) Akadémia na účely reprezentácie, propagácie rozvoja vedy a rozširovania jej vedeckých ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“.

5.

V § 4 odsek 1 znie:

„(1) Činnosť akadémie je zameraná na základný výskum vo vybraných odboroch prírodných vied, ...

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) § 9 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

8.

§ 6 vrátane nadpisu znie:

„§ 6 Akademická obec (1) Akadémia vytvára akademické obce a) akadémie a b) organizácií. (2) Akademickú ...

9.

V § 8 odsek 2 znie:

„(2) Snem akadémie tvoria členovia volení akademickými obcami organizácií z akademickej obce ...

10.

V § 8 odsek 4 znie:

„(4) Na čele snemu akadémie je predseda snemu akadémie, ktorého volia členovia snemu akadémie ...

11.

V § 8 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak funkcia predsedu snemu akadémie nie je obsadená, ...

12.

V § 8 ods. 6 sa slová „vedeckej organizácie (§ 15 ods. 3 písm. a) v doplňujúcich voľbách ...

13.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10) Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. ...

14.

V § 8 ods. 7 písm. i) sa za slovo „obce“ vkladá slovo „akadémie“.

15.

V § 8 ods. 7 písm. k) sa slová „pracovísk výskumu a vývoja mimo akadémie (§ 9 ods. 5)“ nahrádzajú ...

16.

V § 8 ods. 7 písm. l) sa za slovo „školstva“ vkladá čiarka a slová „vedy, výskumu a športu“. ...

17.

V § 8 ods. 7 písmená m) a n) znejú:

„m) schvaľuje pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov organizácií a vedúcich ...

18.

V § 8 odsek 8 znie:

„(8) Predseda snemu akadémie na základe výsledkov volieb v sneme akadémie do predsedníctva akadémie ...

19.

V § 9 sa vypúšťa odsek 4. Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.

20.

V § 9 ods. 4 sa slová „pracovísk výskumu a vývoja mimo akadémie“ nahrádzajú slovami „ďalších ...

21.

V § 9 ods. 7 písmeno f) znie:

„f)
schvaľuje štatút učenej spoločnosti,“.

22.

V § 9 ods. 7 písm. g) sa vypúšťa slovo „vedeckých“.

23.

V § 10 ods. 2 sa slová „akadémie, vedecký sekretár akadémie a“ nahrádzajú slovami „akadémie ...

24.

V § 10 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Tá istá osoba môže vykonávať funkciu člena ...

25.

V § 10 ods. 5 písm. c) sa vypúšťajú slová „a vedeckého sekretára akadémie“.

26.

V § 10 ods. 5 písm. e) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a jeho zmeny“.

27.

V § 10 ods. 5 písm. e) štvrtom bode sa vypúšťa slovo „akadémie“.

28.

V § 10 ods. 5 sa písmeno e) dopĺňa šiestym a siedmym bodom, ktoré znejú:

„6. návrh na založenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie organizácie s likvidáciou; ...

29.

V § 10 ods. 5 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená f) až h).

30.

V § 10 ods. 5 písm. f) sa slová „riaditeľov (vedúcich) organizácií“ nahrádzajú slovami ...

31.

V § 10 ods. 5 písm. h) znie:

„h) rozhoduje o všetkých veciach a právnych úkonoch, ktoré podľa osobitného predpisu2) uskutočňuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.

32.

§ 11 sa vypúšťa.

33.

V § 12 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Tá istá osoba môže vykonávať funkciu predsedu ...

34.

V § 12 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a vedúcich organizačných zložiek organizácií“. ...

35.

V § 12 odsek 7 znie:

„(7) Predseda akadémie na návrh predsedníctva akadémie vymenúva a odvoláva a) podpredsedu akadémie, b) riaditeľa ...

36.

V § 12 odsek 9 znie:

„(9) Predseda akadémie bezodkladne po vymenovaní do funkcie určí, ktorý z podpredsedov akadémie ...

37.

V § 12 odseky 11 a 12 znejú:

„(11) Predseda akadémie poveruje členov predsedníctva akadémie plnením konkrétnych úloh. (12) Zmluvu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) § 25 ods. 1 a 2 zákona č. 243/2017 Z. z.“.

38.

V § 12 ods. 13 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „14)“ nahrádza odkazom „9)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 sa vypúšťa.

39.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:

„(17) Predseda akadémie môže na návrh vedeckej rady organizácie udeliť za významné prínosy ...

40.

V § 13 ods. 1 sa slovo „zriaďovateľa“ nahrádza slovom „zakladateľa“.

41.

V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 ...

42.

§ 14 vrátane nadpisu znie:

„§14 Štatút akadémie (1) Štatút akadémie ako základný dokument akadémie upravuje podrobnosti ...

43.

Tretia časť sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 17 až 22 sa vypúšťajú.

44.

Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie

㤠21a
Transformácia organizácií na verejné výskumné inštitúcie
(1)

Všetky organizácie zriadené akadémiou podľa predpisu účinného do 30. júna 2018 existujúce ...

(2)

Akadémia predloží Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len ...

a)
zakladaciu listinu verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 obsahujúcu údaje podľa osobitného ...
b)
údaje zapisované do registra verejných výskumných inštitúcií (ďalej len „register“) a listiny ...
(3)

Ministerstvo zapíše verejné výskumné inštitúcie podľa odseku 1 do registra od 1. júla 2018. ...

(4)

Po splnení povinnosti podľa odseku 2 na verejnú výskumnú inštitúciu podľa odseku 1 od 1. júla ...

a)
prechádza majetok, okrem archeologických nálezov podľa osobitného predpisu,24) ktorý je k 30. ...
b)
prechádzajú práva a povinnosti zaväzujúce príslušnú organizáciu z pracovnoprávnych vzťahov ...
c)
prechádzajú práva a povinnosti zaväzujúce príslušnú organizáciu z iných právnych vzťahov ...
d)
prechádzajú peňažné prostriedky, s ktorými k 30. júnu 2018 hospodári príslušná organizácia ...
(5)

Peňažné prostriedky v rezervnom fonde a sociálnom fonde organizácie od 1. júla 2018 prechádzajú ...

(6)

Od 1. januára 2022 prechádza na verejnú výskumnú inštitúciu podľa odseku 1 určenú akadémiou ...

(7)

O majetku, právach a povinnostiach vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych ...

(8)

Návrh na záznam vlastníckeho práva verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 do katastra ...

(9)

Na účely nadobudnutia alebo zachovania práv duševného vlastníctva sa v prospech verejnej výskumnej ...

(10)

Ak sa na účinnosť prechodu práva duševného vlastníctva voči tretím osobám vyžaduje zápis ...

(11)

Ak sa organizácie zlúčia alebo splynú do 30. júna 2018 a k 1. júlu 2018 sa zriaďuje vo verejnej ...

(12)

Ak sa organizácie zlúčia alebo splynú do 30. júna 2018, k 1. júlu 2018 sa zriaďuje vo verejnej ...

(13)

Ak nejde o prípad podľa odseku 11,

a)
osoba, ktorá k 30. júnu 2018 vykonáva funkciu riaditeľa príslušnej organizácie sa od 1. júla ...
b)
kolektívne orgány príslušnej organizácie sa od 1. júla 2018 stávajú kolektívnymi orgánmi verejnej ...
(14)

Ak nejde o prípad podľa odseku 11, organizácia sa člení na organizačné zložky a k 1. júlu 2018 ...

a)
osoba, ktorá k 30. júnu 2018 vykonáva funkciu vedúceho organizačnej zložky organizácie sa od ...
b)
kolektívne orgány organizačnej zložky organizácie sa stávajú kolektívnymi orgánmi organizačnej ...
(15)

Funkčné obdobie osôb a členov orgánov podľa odsekov 11 až 14 podľa predpisov účinných do ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 23 až 30 znejú:

„23) § 4 ods. 2 písm. a) až f) a h) zákona č. 243/2017 Z. z.

24) § 2 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. ...

25) § 31 zákona č. 243/2017 Z. z.

26) Napríklad § 13 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky ...

27) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení ...

28) § 15 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. ...

29) § 42 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ...

30) Napríklad § 12 zákona č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov, § ...

Čl. III

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 2a sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n)
verejná výskumná inštitúcia.9b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:

„9b) Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. IV

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona č. 365/2004 Z. z., ...

V § 1 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) právnické osoby zriadené zákonom, právnické osoby zriadené štátnym orgánom, obcou alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. V

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ...

1.

V § 1 ods. 1 písmeno i) znie:

„i)
Slovenská akadémia vied a verejné výskumné inštitúcie,4aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4aa znie:

„4aa) Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16) Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej ...

3.

V § 10 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Limit osobného príplatku podľa predchádzajúcej ...

Čl. VI

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V 14 ods. 6 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Zakladateľ verejnej výskumnej ...

2.

V § 19 ods. 12 sa slová „verejná vysoká škola a Fond na podporu vzdelávania“ nahrádzajú ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 22aaa sa na konci pripája táto citácia: „Zákon č. 243/2017 Z. ...

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

„28) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení ...

Čl. VII

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...

V § 17 ods. 1 písm. e) sa za slovo „vlastníctve“ vkladajú slová „verejných výskumných ...

Čl. VIII

Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona ...

1.

V § 7 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie,4a)“. ...

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 7b ods. 5 sa vypúšťajú slová „písm. b) až d)“.

3.

V § 11 ods. 2 písm. c) sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.

4.

V § 14 ods. 4 sa za slovo „vied“ vkladá čiarka a slová „verejné výskumné inštitúcie“. ...

5.

V § 16 ods. 7 písmeno a) znie:

„a) poskytovanie finančných prostriedkov na prevádzku infraštruktúry výskumu a vývoja 1. Slovenskej ...

6.

V § 16 ods. 7 písmeno c) znie:

„c) poskytovanie finančných prostriedkov na prevádzku infraštruktúry výskumu a vývoja právnickým ...

7.

V § 16 odsek 9 znie:

„(9) Finančné prostriedky na prevádzku infraštruktúry výskumu a vývoja verejných výskumných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťa.

8.

V § 24 ods. 1 písm. c) sa za slová „štátneho sektora“ vkladá čiarka a slová „sektora verejných ...

9.

V § 26a ods. 2 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „a b)“.

10.

V § 26a ods. 9 a 12 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.

11.

V § 26a ods. 11 sa slová „písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. d) a e)“.

Čl. IX

Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky ...

V § 3 ods. 1 písmeno j) znie:

„j) vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky10a) alebo verejná výskumná inštitúcia,10b)“. ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 10a a 10b znejú:

„10a) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

Čl. X

Zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky ...

V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
verejná výskumná inštitúcia.5a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. XI

Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...

V § 3 ods. 1 sa za slová „ktorým je“ vkladajú slová „verejná výskumná inštitúcia2a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. XII

Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ...

V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
verejnej výskumnej inštitúcii.8aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8aa znie:

„8aa) Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. XIII

Zákon č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej ...

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
verejná výskumná inštitúcia.5a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. XIV

Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 64 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
verejnej výskumnej inštitúcii.29a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

„29a) Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. XV

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona ...

V § 70 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
verejnej výskumnej inštitúcii.53a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 53a znie:

„53a) Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. XVI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem čl. II bodov 1 až 43, ktoré nadobúdajú ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Napríklad § 15 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. ...
 • 2)  Napríklad zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej ...
 • 3)  Napríklad zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení ...
 • 4)  § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 172/2005 Z. z.
 • 5)  § 26 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.
 • 6)  Napríklad § 7 ods. 3 zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, ...
 • 7)  § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. ...
 • 8)  Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom ...
 • 9)  § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 172/2005 Z. z.
 • 10)  Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 11)  § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 12)  § 2 ods. 1 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 ...
 • 13)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Napríklad § 12 zákona č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov, § 22 ...
 • 15)  § 43a ods. 3 písm. f), g), h) a i) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ...
 • 16)  § 16 ods. 2 zákona č. 172/2005 Z. z.
 • 17)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 18)  § 281 až 288 Obchodného zákonníka.
 • 19)  § 7b zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.
 • 20)  Napríklad § 4 ods. 4 a § 9 zákona č. 146/2000 Z. z., § 11 ods. 1 a § 20 zákona č. 435/2001 ...
 • 21)  § 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 22)  § 4 zákona č. 343/2015 Z. z.
 • 23)  § 2 ods. 5 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z.
 • 24)  § 19 ods. 15 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 25)  Napríklad zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení ...
 • 26)  Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 27)  § 60 ods. 1 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 28)  Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Zákon č. 552/2003 Z. ...
 • 29)  § 48 ods. 6 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30)  § 42 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ...
 • 31)  § 8 ods. 4 a 5 a § 26 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore