Zákon Slovenskej národnej rady o poisťovníctve 24/1991 účinný od 01.01.2002 do 28.02.2002

Platnosť od: 08.02.1991
Účinnosť od: 01.01.2002
Účinnosť do: 28.02.2002
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Poisťovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon Slovenskej národnej rady o poisťovníctve 24/1991 účinný od 01.01.2002 do 28.02.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 24/1991 s účinnosťou od 01.01.2002 na základe 381/2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej národnej rady

o poisťovníctve

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Účel zákona

Účelom tohto zákona je upraviť právne postavenie poisťovní a zaisťovní, podnikanie v poisťovníctve ...

§ 1a
Vymedzenie základných pojmov
a)

poisťovňou právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky alebo pobočka zahraničnej ...

b)

pobočkou zahraničnej poisťovne organizačná zložka1) právnickej osoby so sídlom v zahraničí, ...

c)

správou poistenia súbor pracovných postupov zameraných na udržanie a aktualizáciu stavu poistných ...

d)

poistným rizikom možnosť vzniku náhodnej udalosti, s ktorou je spojená povinnosť poisťovne poskytnúť ...

e)

poistným kmeňom súbor uzavretých poistných zmlúv, záväzkov a pohľadávok, ktoré sa vzťahujú ...

§ 2
(1)

Podnikať v poisťovníctve môžu na území Slovenskej republiky len poisťovne a zaisťovne založené ...

(2)

Sprostredkovateľskú činnosť súvisiacu s poisťovacou činnosťou (§ 7 ods. 1) môžu vykonávať ...

DRUHÁ ČASŤ

PRÁVNA FORMA POISŤOVNÍ

§ 3
Poisťovne
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na právne pomery poisťovne založenej ako akciová spoločnosť ...

(2)

Pobočka zahraničnej poisťovne môže podnikať v poisťovníctve na území Slovenskej republiky ...

§ 4

Iná právnická osoba3a) ako uvedená v § 2 môže vykonávať poisťovaciu činnosť len v rozsahu ...

TRETIA ČASŤ

PODNIKANIE V POISŤOVNÍCTVE

Predmet podnikania

§ 6

Predmetom podnikania v poisťovníctve je poisťovacia a zaisťovacia činnosť a ďalšie činnosti ...

§ 7
(1)

Poisťovacia činnosť je dojednávanie poistenia, správa poistných zmlúv, likvidácia poistných ...

(2)

Zaisťovacia činnosť je činnosť, pri ktorej vstupuje poisťovňa do majetkových vzťahov k iným ...

(3)

Činnosť súvisiaca s poistením je činnosť slúžiaca na podporu a rozvoj poisťovníctva, rozširovanie ...

(4)

Činnosť podľa § 6 môže poisťovňa vykonávať len na základe povolenia podľa § 9 udeleného ...

§ 8
(1)

Poistenie sa vykonáva na základe zmluvy (zmluvné poistenie) alebo ako zmluvné poistenie uložené ...

(2)

Zaistenie sa vykonáva len na základe zmluvy.

(3)

Právne vzťahy vznikajúce z poistenia a zaistenia sa riadia osobitnými predpismi7) a poistnými podmienkami. ...

§ 9
Povolenie na vznik poisťovne a podnikanie v poisťovníctve
(1)

Na vznik poisťovne a podnikanie v poisťovníctve, ako aj na zmenu predmetu činnosti poisťovne a ...

(2)

Povolenie na vznik poisťovne a podnikanie v poisťovníctve sa udeľuje na čas neurčitý a nie je ...

(3)

Dozorný orgán vydáva povolenie na vznik poisťovne a podnikanie v poisťovníctve pre odvetvie

a)

životného poistenia podľa jednotlivých druhov poistenia,

b)

neživotného poistenia podľa jednotlivých druhov poistenia.

(4)

Na účely tohto zákona sa poistným odvetvím rozumie samostatná skupina druhov poistenia, ktoré ...

(5)

Základné imanie poisťovne na vykonávanie poisťovacej činnosti musí byť

a)

pre životné poistenie najmenej 80 000 000 Sk,

b)

pre druhy neživotného poistenia uvedené v prílohe

1.

pod číslom 1, 2, 3, 4, 6a, 6b, 8, 9, 16, 17, 18 najmenej 50 000 000 Sk,

2.

pod číslom 7, 10b, 13, 15 najmenej 60 000 000 Sk,

3.

pod číslom 5, 6c, 11, 12, 14 najmenej 150 000 000 Sk,

4.

pod číslom 10a najmenej 200 000 000 Sk.

(6)

Ak poisťovňa vykonáva niekoľko druhov neživotného poistenia s rôznou požiadavkou na základné ...

(7)

Poisťovňa nemôže súčasne vykonávať poistenia pre odvetvie životného poistenia a neživotného ...

a)

vykonávajú životné poistenie; týmto poisťovniam možno vydať povolenie aj na vykonávanie poistenia ...

b)

vykonávajú súčasne poistenie pre odvetvie životného poistenia a neživotného poistenia na základe ...

(8)

Ak poisťovňa vykonáva činnosť podľa odseku 7 písm. a) alebo b), výška základného imania pre ...

(9)

Zahraničná poisťovňa je povinná finančné prostriedky v rozsahu ustanovenom pre poisťovne podľa ...

(10)

Základné imanie poisťovne vo výške ustanovenej týmto zákonom možno splatiť len peňažným ...

(11)

Zakladateľ poisťovne je povinný splatiť základné imanie pred podaním žiadosti podľa odseku ...

(12)

Osoby navrhované za členov štatutárneho orgánu poisťovne alebo vedúceho pobočky zahraničnej ...

a)

skončené vysokoškolské vzdelanie a odborná prax vo finančnej oblasti, pričom aspoň jedna osoba ...

b)

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

c)

bezúhonnosť, pričom na účely tohto zákona sa za bezúhonnú považuje fyzická osoba, ktorá nebola ...

(13)

Bez predchádzajúceho súhlasu dozorného orgánu sa osoba nemôže stať členom štatutárneho orgánu ...

§ 10
(1)

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je poisťovňa ...

(2)

Vykonávať povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového ...

a)

výpis z registra nie starší ako jeden mesiac,

b)

potvrdenie o splatení výšky základného imania poisťovne [§ 9 ods. 5 písm. b) štvrtý bod],

c)

návrh všeobecných poistných podmienok na povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú ...

d)

návrh obchodno-finančného plánu na povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú ...

1.

metódy výpočtu poistného a údaje o sadzbách,

2.

spôsob vytvorenia dostatočných finančných prostriedkov na krytie záväzkov z povinného zmluvného ...

3.

predpokladané organizačné a personálne náklady na vybudovanie obchodnej siete, objem poistných ...

4.

spôsob výpočtu rezerv a stanovenie ich výšky,

5.

rozsah a formy zaistenia.

§ 11
Náležitosti žiadosti o udelenie povolenia na vznik poisťovne a podnikanie v poisťovníctve
(1)

Žiadosť o udelenie povolenia na vznik poisťovne a podnikanie v poisťovníctve obsahuje

a)

obchodné meno žiadateľa, jeho právnu formu a sídlo,

b)

poistné odvetvie a druhy poistenia, pre ktoré žiada povolenie,

c)

výšku základného imania,

d)

meno a priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt osôb navrhovaných za členov štatutárneho orgánu ...

(2)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a)

návrh stanov poisťovne, zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina,

b)

návrh poistných podmienok (§ 12),

c)

potvrdenie o splatení výšky základného imania poisťovne (§ 9 ods. 11),

d)

doklad o vzdelaní osôb uvedených v odseku 1 písm. d) a doklad o bezúhonnosti týchto osôb nie ...

e)

návrh obchodno-finančného plánu poisťovne, ktorý musí obsahovať

1.

metódy výpočtu poistného pri životných poisteniach, údaje o sadzbách poistného vrátane ich ...

2.

metódy výpočtu rezerv poisťovne,

3.

rozsah zriaďovacích nákladov poisťovne,

4.

predpokladaný priebeh poisťovacej činnosti na prvé tri roky činnosti poisťovne vrátane výšky ...

5.

rozsah a formy zaistenia činnosti poisťovne, ak jej činnosť má byť zaistená.

(3)

Ak je žiadateľom o udelenie povolenia na vznik poisťovne a podnikanie v poisťovníctve zahraničná ...

a)

názov a sídlo pobočky zahraničnej poisťovne,

b)

poistné odvetvie a druhy poistenia, pre ktoré žiada povolenie,

c)

návrh poistných podmienok,

d)

potvrdenie banky14) o zložení a vinkulovaní finančných prostriedkov ustanovených podľa § 9 ods. ...

e)

meno, priezvisko a bydlisko vedúceho pobočky zahraničnej poisťovne, doklad o jeho bezúhonnosti ...

(4)

O žiadosti podľa odseku 3 rozhodne dozorný orgán najneskôr do troch mesiacov po jej predložení. ...

(5)

Zahraničná poisťovňa, ktorá chce podnikať v poisťovníctve na území Slovenskej republiky, je ...

§ 12
Poistné podmienky
(1)

Všeobecné poistné podmienky obsahujú najmä vymedzenie udalosti, z ktorej vzniká povinnosť poskytnúť ...

(2)

Osobitné poistné podmienky sú poistné podmienky, ktoré sa odchyľujú od všeobecných poistných ...

(3)

Poisťovňa predkladá poistné podmienky podľa odsekov 1 a 2 a ich zmeny na schválenie dozornému ...

§ 12a
Aktuár
(1)

Poisťovňa je povinná

a)

počas vykonávania poisťovacej činnosti zabezpečiť, aby definovanie, analýzu a riešenie finančných ...

b)

zabezpečiť aktuárovi prístup k všetkým údajom súvisiacim s tvorbou rezerv poisťovne, ich umiestnením ...

c)

raz do roka predkladať dozornému orgánu v požadovanej forme správu o tvorbe a použití prostriedkov ...

(2)

Funkciu aktuára môže vykonávať len fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto požiadavky:

a)

skončené vysokoškolské vzdelanie,

b)

odborná prax v oblasti poistnej matematiky počas najmenej troch rokov,

c)

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

d)

bezúhonnosť.

§ 12b
Sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve
(1)

Sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve je činnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby ...

a)

uzavretie poistnej zmluvy medzi poisťovňou a záujemcom o poistenie alebo poisťovňou a zaisťovňou, ...

b)

poskytovanie odborného poradenstva v oblasti poisťovníctva.

(2)

Sprostredkovateľskú činnosť v poisťovníctve pre viac poisťovní môže vykonávať len poisťovací ...

(3)

Fyzickej osobe podľa odseku 2 vydá dozorný orgán povolenie na činnosť, ak spĺňa tieto požiadavky: ...

a)

skončené vysokoškolské vzdelanie a odborná prax v poisťovníctve počas najmenej troch rokov alebo ...

b)

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

c)

bezúhonnosť.

(4)

Právnickej osobe podľa odseku 2 vydá dozorný orgán povolenie na činnosť, ak zamestnáva najmenej ...

(5)

Poisťovňa je povinná predkladať každoročne dozornému orgánu v termíne do 31. marca zoznam sprostredkovateľov ...

§ 12c
Nadobúdanie akcií poisťovne
(1)

Na akékoľvek nadobudnutie akcií poisťovne, s ktorými je spojené hlasovacie právo v rozsahu väčšom ...

(2)

Právne úkony podľa odseku 1 uskutočnené bez predchádzajúceho súhlasu dozorného orgánu sú ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

REZERVY, FONDY A ÚČTOVNÍCTVO POISŤOVNE

Fondy poisťovne

§ 13
Rezervy poisťovne
(1)

Poisťovňa vytvára v súlade s vymedzeným predmetom podnikania tieto rezervy:

a)

rezervu na poistné budúcich období,

b)

rezervu na poistné plnenie,

c)

rezervu na poistné prémie a zľavy,

d)

rezervu na vyrovnávanie mimoriadnych rizík,

e)

rezervu na životné poistenie,

f)

rezervu na krytie záväzkov z finančného umiestnenia v mene poistených.

(2)

Rezervy podľa odseku 1 sa používajú na úhradu záväzkov poisťovne voči poisteným, ak tieto ...

(3)

Poisťovňa môže vytvárať aj ďalšie rezervy, ak záväzky voči poisteným nie je možné uhradiť ...

(4)

Najmenej 30 % priemerného ročného stavu rezerv vytvorených podľa odseku 1 musí byť uložených ...

§ 13a
Fondy poisťovne
§ 13b

Poisťovňa zostavuje zoznam, v ktorom sa uvádza umiestnenie a výška prostriedkov rezerv. Výpis ...

§ 14

Ustanovením § 13 a § 13a nie je dotknutá povinnosť poisťovní zriaďovať fondy podľa osobitných ...

§ 14a
Platobná schopnosť poisťovne
(1)

Platobnou schopnosťou poisťovne sa na účely tohto zákona rozumie jej schopnosť uhradiť v príslušnom ...

(2)

Poisťovňa je povinná preukazovať platobnú schopnosť dozornému orgánu ročne, najneskôr do 31. ...

(3)

Dozorný orgán zisťuje platobnú schopnosť jednotlivých poisťovní. Spôsob zisťovania a preukazovania ...

Účtovníctvo

§ 15

Poisťovne sú povinné viesť účtovníctvo o stave a pohybe majetku a záväzkov, nákladoch a výnosoch ...

§ 16
(1)

Ročnú účtovnú závierku poisťovne preskúmava overovateľ (audítor) alebo osoba, prípadne skupina ...

(2)

Poisťovňa je povinná oznámiť dozornému orgánu, kto bol poverený preskúmavaním ročnej účtovnej ...

(3)

Poisťovne sú povinné ročne zverejňovať svoje účtovné závierky a správy k nim.

PIATA ČASŤ

DOZOR NAD POISŤOVNÍCTVOM

Výkon dozoru

§ 17
(1)

Dozoru podliehajú právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce v poisťovníctve, právnické osoby ...

(2)

Dozorným orgánom je Úrad pre finančný trh.15a)

§ 18
(1)

Výkon dozoru zahŕňa kontrolu dodržiavania

a)

ustanovení tohto zákona a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poistenie ...

b)

zásad hospodárenia poisťovní z hľadiska zabezpečenia plnenia ich záväzkov a ich platobnej spôsobilosti ...

c)

predmetu vykonávanej činnosti v súlade s udeleným povolením aj charakteru hospodárenia s prostriedkami ...

d)

zásad pre tvorbu a použitie rezerv a fondov poisťovne.

(2)

Poisťovne sú povinné predkladať dozornému orgánu

a)

návrh na zmenu predmetu podnikania,

b)

návrh na zmenu poistných podmienok,

c)

účtovné závierky a iné doklady o činnosti,

d)

návrh plánu opatrení na obnovenie platobnej schopnosti,

e)

návrh na zmenu členov štatutárneho orgánu poisťovne a vedúceho pobočky zahraničnej poisťovne, ...

f)

žiadosť o udelenie súhlasu na nadobudnutie alebo na zvýšenie podielu podľa § 12c,

g)

zmenu v údajoch uvedených v § 11 ods. 1 až 3, ktorá sa uskutočnila od vydania povolenia na vznik ...

h)

ďalšie informácie o činnosti poisťovne v súlade s požiadavkami dozorného orgánu.

(3)

Predmetom výkonu dozoru nie je poistenie jednotlivých subjektov.

§ 19

Dozorný orgán je oprávnený kedykoľvek vykonať previerku priamo v obchodných a prevádzkových ...

§ 20
Sankcie
(1)

Ak dozorný orgán zistí porušenie povinností poisťovne ustanovených týmto zákonom alebo osobitným ...

(2)

Ak opatrenia uložené podľa odseku 1 neboli splnené a zistené nedostatky neboli v určenej lehote ...

a)

uložiť poisťovni pokutu do 15 000 000 Sk, a to do jedného roka odo dňa, keď dozorný orgán zistil, ...

b)

zaviesť nútenú správu podľa tohto zákona,

c)

nariadiť poisťovni prevod poistného kmeňa alebo jeho časti na inú poisťovňu,

d)

odňať povolenie na vznik poisťovne a podnikanie v poisťovníctve.

(3)

Ak dozorný orgán zistí závažné porušenie v činnosti poisťovne, pričom toto porušenie zakladá ...

(4)

Ak dozorný orgán zistí porušenie povinností ustanovených týmto zákonom pobočkou zahraničnej ...

a)

uloží sankciu podľa odsekov 1 až 3 s výnimkou nútenej správy,

b)

oznámi toto porušenie dozornému orgánu krajiny, v ktorej má zahraničná poisťovňa sídlo.

(5)

Dozorný orgán je oprávnený ukladať Slovenskej kancelárii poisťovateľov opatrenia na odstránenie ...

(6)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

Nútená správa

§ 20a
(1)

Dozorný orgán je oprávnený zaviesť nad poisťovňou nútenú správu, ak

a)

poisťovňa nesplnila opatrenia dozorného orgánu zamerané na zabezpečenie platobnej schopnosti poisťovne, ...

b)

poisťovňa opakovane alebo závažným spôsobom porušila právne predpisy, najmä vykonávala nepovolené ...

c)

došlo k priamemu ohrozeniu splniteľnosti záväzkov poisťovne vyplývajúcich z uzavretých poistných ...

(2)

Rozhodnutie o nútenej správe10) obsahuje aj

a)

prípadné obmedzenia v činnosti poisťovne,

b)

dôvody na nútenú správu,

c)

meno a priezvisko správcu, adresu jeho trvalého pobytu, číslo preukazu totožnosti a rodné číslo, ...

(3)

Rozhodnutie o nútenej správe je vykonateľné dňom jeho doručenia poisťovni.

§ 20b
(1)

Zavedením nútenej správy (§ 20a ods. 3) sa pozastavuje výkon funkcie orgánov poisťovne a pôsobnosť ...

(2)

Správcu vymenúva a odvoláva dozorný orgán, ktorý tiež správcovi určuje za výkon nútenej správy ...

(3)

Správcom môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto požiadavky:

a)

skončené vysokoškolské vzdelanie a odborná prax v poisťovníctve počas najmenej piatich rokov, ...

b)

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

c)

bezúhonnosť.

(4)

Ak je správcom právnická osoba, najmenej jeden jej zamestnanec musí spĺňať požiadavky uvedené ...

(5)

Ak je správcom fyzická osoba, môže vykonávaním úkonov vo svojom mene splnomocniť inú osobu, ...

(6)

Ak je správcom fyzická osoba, môže so súhlasom dozorného orgánu priberať na výkon nútenej ...

a)

osôb, ktoré majú osobitný vzťah k poisťovni, pričom za takéto osoby sa na účely tohto zákona ...

b)

dlžníkov poisťovne.

(7)

Správca, splnomocnená osoba podľa odseku 5 a pribrané osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť ...

(8)

Náklady spojené s výkonom nútenej správy uhrádza poisťovňa, nad ktorou bola zavedená nútená ...

(9)

Rozhodnutie správcu sa musí vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice, ak sa podľa osobitného zákona3) ...

(10)

Ak správca zistí, že poisťovňa je predlžená, je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu;18) ...

(11)

Správca je viazaný obmedzeniami uvedenými v rozhodnutí dozorného orgánu o nútenej správe. Dozorný ...

§ 20c

Správca je oprávnený vykonať opatrenia nevyhnutné na obnovenie platobnej schopnosti poisťovne ...

§ 20d

Nútená správa a jej skončenie sa zapisujú do registra. Návrh na zápis o nútenej správe podáva ...

§ 20e
Nútená správa sa končí
a)

doručením rozhodnutia dozorného orgánu o skončení nútenej správy poisťovni,

b)

vyhlásením konkurzu,

c)

uplynutím 24 mesiacov od zavedenia nútenej správy,

d)

odňatím povolenia na vznik poisťovne a podnikanie v poisťovníctve.

§ 20f
Prevod poistného kmeňa
(1)

Povinnosť previesť poistný kmeň alebo jeho časť (§ 20) môže nariadiť dozorný orgán v súvislosti ...

(2)

Prevod poistného kmeňa sa môže uskutočniť i na základe žiadosti poisťovne. Prílohou k žiadosti ...

(3)

Preberajúca poisťovňa je povinná do 30 dní po právoplatnosti rozhodnutia dozorného orgánu, ktorým ...

(4)

Dňom, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie dozorného orgánu podľa odseku 1 alebo 2, preberajúca ...

§ 21
Odňatia povolenia na vznik poisťovne a podnikanie v poisťovníctve
(1)

Dozorný orgán môže poisťovni odňať povolenie na vznik poisťovne a podnikanie v poisťovníctve, ...

a)

poisťovňa porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom,

b)

v hospodárení poisťovne sa prejavujú nedostatky natoľko závažné, že ďalšie pokračovanie ...

c)

poisťovňa nevykoná v určenej lehote opatrenia obsiahnuté v pláne obnovenia platobnej schopnosti, ...

d)

zistí, že poisťovňa v žiadosti o povolenie na podnikanie alebo jeho zmenu uviedli vedome nesprávne ...

(2)

V prípade odňatia povolenia na vznik poisťovne a podnikanie v poisťovníctve vykoná dozorný orgán ...

§ 22

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,10) ak tento zákon ...

ŠIESTA ČASŤ

ZÁKONNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA

§ 22a
(1)

Osem percent z prijatého poistného z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú ...

(2)

Prostriedky z osobitného účtu podľa odseku 1 rozdelí Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ...

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 23

Na podporu svojho rozvoja sa môžu poisťovne združovať medzi sebou, ako aj s inými slovenskými ...

§ 24
(1)

Poisťovňa je povinná zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa poistení občanov ...

(2)

Zamestnanci poisťovne, členovia orgánov poisťovne, poisťovací makléri a sprostredkovatelia, ako ...

(3)

Dozorný orgán v súlade s § 20 ods. 4 poskytne zahraničnému dozornému orgánu informácie, na ...

§ 24a

Životné poistenie osôb, ktoré majú trvalé bydlisko v Slovenskej republike, poistenie majetku na ...

§ 26

Dozorný orgán je oprávnený v prípadoch povinného zmluvného poistenia na žiadosť poisteného ...

§ 27
Tento zákon sa nevzťahuje na subjekty, ktoré vykonávajú nemocenské a sociálne zabezpečenie (poistenie). ...
§ 27a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2000
(1)

Konania začaté podľa tohto zákona pred 1. novembrom 2000 dokončí Úrad pre finančný trh s tým, ...

(2)

O návrhu na obnovu konania vo veci podľa tohto zákona, ktorý bol podaný pred 1. novembrom 2000, ...

(3)

Konanie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania vo veci podľa tohto zákona, ktoré bolo ...

§ 28a
(1)

Poisťovne, ktoré pred 1. aprílom 2000 zložili kauciu, sú oprávnené použiť túto kauciu, ak ...

(2)

Poisťovne, ktoré majú povolenie na vznik poisťovne a podnikanie v poisťovníctve vydané pred 1. ...

(3)

Osoba, ktorá vykonávala činnosť uvedenú v § 12b pred 1. aprílom 2000, je povinná požiadať ...

(4)

Poisťovne, ktoré podnikajú v poisťovníctve na základe povolenia vydaného pred 1. aprílom 2000 ...

(5)

Ustanovenie § 12c sa nevzťahuje na majetkové účasti nadobudnuté pred 1. aprílom 2000.

§ 28b

Osem percent z prijatého poistného zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou ...

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 29
Splnomocňovacie ustanovenie

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom spôsob ...

§ 30
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa

1.

s platnosťou pre územie Slovenskej republiky zákon č. 82/1966 Zb. o poisťovníctve v znení zákona ...

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 76/1985 Zb., ktorou sa ustanovuje ...

§ 31
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marcom 1991, okrem ustanovení § 2 ods. 3 a § 5 ods. 4, ktoré ...

Čl. II

(1)

Výšku časti poistného a právnickú osobu podľa čl. I bodu 10 v roku 1996 určí ministerstvo ...

(2)

Zahraničné poisťovne, ktoré majú povolenie na podnikanie v poisťovníctve vydané pred účinnosťou ...

F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 24/1991 Zb.

  KLASIFIKÁCIA DRUHOV POISTENIA PODĽA POISTNÝCH ODVETVÍ

  A – životné poistenie

  Druh poistenia

  1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo ...

  2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí.

  3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami.

  4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom.

  5. Dôchodkové poistenie.

  6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením podľa tohto druhu uvedenom v bodoch ...

  B – neživotné poistenie

  Druh poistenia

  1. Poistenie úrazu

  a) s jednorazovým plnením,

  b) s opakovaným plnením,

  c) s kombinovaným plnením,

  d) cestujúcich.

  2. Poistenie choroby

  a) s jednorazovým plnením,

  b) s opakovaným plnením,

  c) s kombinovaným plnením,

  d) zmluvné poistenie a pripoistenie.

  3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových:

  a) motorových,

  b) nemotorových.

  4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch.

  5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch.

  6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch

  a) riečnych,

  b) jazerných,

  c) námorných.

  7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý ...

  8. Poistenie škôd na majetku inom, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených

  a) požiarom,

  b) výbuchom,

  c) víchricou,

  d) prírodnými živlami inými ako víchrica,

  e) jadrovou energiou,

  f) zosuvom alebo zosadaním pôdy.

  9. Poistenie iných škôd na majetku inom, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, vzniknutých krupobitím ...

  10. Poistenie zodpovednosti

  a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,

  b) dopravcu.

  11. Poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo z používania leteckého dopravného ...

  12. Poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo z používania riečneho, jazerného ...

  13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12.

  14. Poistenie úveru:

  a) všeobecná platobná neschopnosť,

  b) exportný úver,

  c) splátkový úver,

  d) hypotekárny úver,

  e) poľnohospodársky úver.

  15. Poistenie kaucie:

  a) priame záruky,

  b) nepriame záruky.

  16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich

  a) z výkonu povolania,

  b) z nedostatočného príjmu,

  c) zo zlých poveternostných podmienok,

  d) zo straty zisku,

  e) z trvalých všeobecných nákladov,

  f) z neočakávaných obchodných výdajov,

  g) zo straty trhovej hodnoty,

  h) zo straty pravidelného zdroja príjmov,

  i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty,

  j) z ostatných finančných strát.

  17. Poistenie právnej ochrany.

  18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. ...

  C – Skupiny neživotného poistenia (B)

  Na prevádzkovanie viacerých druhov poistenia sa povolenie dozorného orgánu vydáva pod označením ...

  a) „Poistenie úrazov a chorôb“ pre druhy podľa bodov 1 a 2,

  b) „Poistenie motorových vozidiel“ pre druhy podľa bodov 3, 7 a 10,

  c) „Námorné a dopravné poistenie“ pre druhy podľa bodov 6, 7 a 12,

  d) „Letecké poistenie“ pre druhy podľa bodov 5, 7 a 11,

  e) „Poistenie požiarov a iných majetkových škôd“ pre druhy podľa bodov 8 a 9,

  f) „Poistenie zodpovednosti za škodu“ pre druhy podľa bodov 10 až 13,

  g) „Poistenie úveru a kaucie“ pre druhy podľa bodov 14 a 15,

  h) „Všeobecné neživotné poistenie“ pre druhy podľa bodov 1 až 18.

  Poisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie na prevádzkovanie jedného druhu alebo viacerých druhov ...

  a) je spojené s hlavným poistným rizikom,

  b) sa týka predmetu, ktorý je poistený proti hlavnému poistnému riziku, a

  c) je poistené poistnou zmluvou, ktorou je poistené hlavné poistné riziko.

  Doplnkovým poistením nemôže byť poistné riziko spadajúce do druhov poistenia uvedených v bodoch ...

Poznámky

 • 1)  § 21 a § 28 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 3)  Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 • 3a)  § 20 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou ...
 • 3b)  Zákon č. 381/2001 Z. z.
 • 7)  Najmä:Občiansky zákonník.Hospodársky zákonník.Vládne nariadenie č. 54/1953 Zb. o premávke ...
 • 8)  § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 10)  Zákon č. 71/1967 Zb.
 • 12)  Tretia a štvrtá časť Občianskeho súdneho poriadku.Zákon č. 20/1970 Zb. o prokuratúre v znení ...
 • 14)  Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 66b Obchodného zákonníka v znení zákona č. 127/1999 Z. z.
 • 15a)  Zákon č. 329/2000 Z. z. o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 17)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 18)  Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
 • 19)  § 2 ods. 1 písm. d) a § 4 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore