Zákon o odpadoch 238/1991 účinný od 05.11.1993 do 30.06.2001

Platnosť od: 20.06.1991
Účinnosť od: 05.11.1993
Účinnosť do: 30.06.2001
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 238/1991 s účinnosťou od 05.11.1993 na základe 255/1993
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o odpadoch

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Pôsobnosť zákona
(1)

Zákon ustanovuje práva a povinnosti orgánov štátnej správy a povinnosti právnických a fyzických ...

(2)

Pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak, vzťahuje sa tento zákon tiež na nakladanie

a)

s odpadovými a zvláštnymi vodami,1)

b)

s látkami znečisťujúcimi ovzdušie,2)

c)

s odpadmi drahých kovov,3)

d)

s rádioaktívnymi odpadmi,4)

e)

s odpadmi ukladanými v podzemných priestoroch,5)

f)

s odvalmi, výsypkami a odkaliskami,6)

g)

s konfiškátmi živočíšneho pôvodu.7)

§ 2
Základné pojmy
(1)

Odpadom je vec, ktorej sa chce jej majiteľ (§ 1 ods. 1 zákona) zbaviť, alebo tiež hnuteľná vec, ...

(2)

Zvláštny odpad je taký odpad, ktorý vyžaduje osobitný režim pri nakladaní s ním, najmä z národohospodárskych ...

(3)

Nebezpečný odpad je taký zvláštny odpad (odsek 2), ktorý svojimi vlastnosťami (najmä toxicitou, ...

(4)

Druhotnou surovinou je surovina alebo materiál získaný z odpadu, ktorý je spôsobilý na ďalšie ...

(5)

Odpadovým hospodárstvom sa rozumejú činnosti zamerané na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov ...

(6)

Nakladaním s odpadmi je akákoľvek činnosť, ktorej predmetom sú odpady, najmä zhromažďovanie, ...

(7)

Pôvodcom odpadov (ďalej len „pôvodca“) je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená ...

(8)

Vývozcom odpadov je podľa tohto zákona právnická alebo fyzická osoba, ktorá sama alebo prostredníctvom ...

(9)

Zneškodňovanie odpadov je najmä ich ukladanie, spaľovanie alebo neutralizácia, pri ktorom poškodzovanie ...

§ 3
Základné ustanovenie
(1)

Právnické a fyzické osoby zodpovedajú za nakladanie s odpadmi a sú povinné vznik odpadov čo najviac ...

(2)

Pri nakladaní s odpadmi je každý povinný chrániť zdravie obyvateľstva a životné prostredie; ...

(3)

Právnické a fyzické osoby ukladajú alebo zneškodňujú odpady len v priestoroch, objektoch a zariadeniach ...

(4)

Dovoz odpadov na územie Slovenskej republiky za účelom ich zneškodnenia je zakázaný. Tento zákaz ...

a)

dovoz odpadov sa uskutočňuje v súlade so zmluvou o poskytnutí overenej technológie pre zneškodňovanie ...

b)

príslušná technológia bola už uvedená na území Slovenskej republiky do trvalej prevádzky,

c)

budú zneškodnené všetky dovezené odpady a zároveň dôjde k podstatnému zníženiu celkového ...

d)

príslušný orgán štátnej správy vysloví s dovozom, prepravou a skladovaním týchto odpadov súhlas. ...

(5)

Dovoz odpadov na ich využitie ako druhotnej suroviny je prípustný len so súhlasom príslušného ...

(6)

Je zakázané vyvážať nebezpečné odpady, pokiaľ dovážajúci alebo tranzitný štát nedá písomný ...

(7)

Tranzitná preprava odpadov cez územie Slovenskej republiky je prípustná len so súhlasom príslušného ...

DRUHÁ ČASŤ

OPRÁVNENIA A POVINNOSTI PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY A POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH ...

Oddiel 1
Oprávnenia a povinnosti príslušných orgánov štátnej správy

§ 4
(1)

Príslušné orgány štátnej správy dávajú súhlas

a)

na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov,

b)

na nakladanie s nebezpečným odpadom,

c)

na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 tohto zákona, ...

d)

na dovoz odpadov na iné účely, než je ich zneškodnenie,

e)

na vývoz nebezpečných odpadov,

f)

na tranzitnú prepravu odpadov cez územie Slovenskej republiky.

(2)

Príslušné orgány štátnej správy dávajú vyjadrenie

a)

k zriadeniu zariadenia na zneškodňovanie odpadov,

b)

pri výstavbe dotýkajúcej sa odpadového hospodárstva už v štádiu spracovania zadania stavby11) ...

c)

k pripravovaným zmenám výrobného procesu alebo výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi. ...

d)

k podnikaniu v oblasti nakladania s odpadmi.

(3)

Orgány štátnej správy vydávajúce podľa iných právnych predpisov rozhodnutie o umiestnení, ...

(4)

Príslušný orgán štátnej správy je oprávnený

a)

schvaľovať programy odpadového hospodárstva,

b)

uložiť prevádzkovateľovi zariadenia na zneškodňovanie odpadov, aby v odôvodnených prípadoch ...

c)

uložiť tomu, kto poruší povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo na jeho základe, opatrenie ...

d)

zastaviť činnosť organizácie podľa § 9 tohto zákona.

(5)

Príslušný orgán štátnej správy je povinný na požiadanie pôvodcu poskytnúť informácie o ...

(6)

Na vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy podľa odseku 2 sa nevzťahujú všeobecné predpisy ...

Oddiel II
Povinnosti právnických a fyzických osôb

§ 5
Povinnosti pôvodcov
(1)

Pôvodca je povinný

a)

spracovať v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom program odpadového hospodárstva a predložiť ...

b)

vzniknuté odpady zhromažďovať utriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením ...

c)

oddelene zhromažďovať nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom ...

d)

ohlasovať vznik, množstvo, charakter a spôsob využitia, prípadne zneškodnenia zvláštneho odpadu ...

e)

využívať vzniknuté odpady ako zdroj druhotných surovín alebo energie, predovšetkým pri svojej ...

f)

zabezpečiť zneškodnenie odpadov v prípade, že ich využitie nie je možné,

g)

viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve vzniknutých odpadov, ich uskladnení a využití ...

h)

umožniť kontrolným orgánom prístup do objektov, priestorov a zariadení a na vyžiadanie predložiť ...

(2)

Výrobca je povinný uvádzať v sprievodnej dokumentácii výrobku alebo na obale alebo v návode na ...

§ 6
Povinnosti prepravcov a dopravcov pri preprave odpadov
(1)

Prepravci a dopravci sú povinní

a)

zabezpečiť prepravu odpadov v súlade s požiadavkami ustanovenými v osobitných predpisoch,14)

b)

viesť a uchovávať evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch; rozsah a náležitosti evidencie ...

c)

ohlasovať množstvo a druh nebezpečného odpadu a spôsob jeho prepravy orgánu štátnej správy ...

d)

umožniť kontrolným orgánom kontrolu nakladania s odpadom v priebehu jeho prepravy; na vyžiadanie ...

(2)

Na prepravu nebezpečných odpadov je potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej správy podľa ...

§ 7
Zber, výkup a úprava odpadov
(1)

Na zber, výkup alebo úpravu odpadov je potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej správy ...

(2)

Právnická alebo fyzická osoba oprávnená podľa odseku 1 je povinná

a)

určovať a zverejňovať druhy zbieraných odpadov a podmienky ich zberu a výkupu,

b)

odoberať alebo vykupovať zverejnené druhy zbieraných odpadov,

c)

plniť povinnosti ustanovené v § 5 ods. 1 písm. b) až h) tohto zákona.

§ 8
Povinnosti prevádzkovateľov zariadení na zneškodňovanie odpadov
(1)

Na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov je potrebný súhlas príslušného orgánu ...

(2)

Prevádzkovateľ je pri prevádzkovaní zariadenia podľa odseku 1 povinný

a)

zneškodňovať odpady podľa odsúhlaseného prevádzkového poriadku a zabezpečiť ich pred odcudzením ...

b)

zverejňovať zoznam druhov odpadov, na ktorých zneškodňovanie je oprávnený,

c)

viesť evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie, o spôsobe naloženia ...

d)

ohlasovať množstvo, charakter a spôsob zneškodnenia nebezpečného odpadu orgánu štátnej správy ...

e)

na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy, v mimoriadnych prípadoch, najmä ...

f)

umožniť činnosť kontrolných orgánov podľa § 5 ods. 1 písm. h).

§ 9
Zastavenie činnosti pôvodcu a prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie odpadov
(1)

Ak pôvodca nemá zabezpečené využitie alebo zneškodnenie odpadu v súlade s § 5 ods. 1 písm. ...

(2)

Ak prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov nespĺňa povinnosti ustanovené týmto zákonom ...

TRETIA ČASŤ

POPLATKY A POKUTY

§ 10
Poplatky

Za uloženie odpadov platia právnické a fyzické osoby poplatky spôsobom, v rozsahu a výške ustanovenej ...

§ 11
Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie
(1)

Pokutu vo výške od 10 000 do 300 000 Sk môže uložiť príslušný orgán štátnej správy právnickej ...

a)

nemá spracovaný program odpadového hospodárstva podľa § 5 ods. 1 písm. a), prípadne tento program ...

b)

nezabezpečí zhromažďovanie odpadov vytriedených podľa druhov alebo ich nezabezpečuje pred znehodnotením, ...

c)

nemá podľa § 5 ods. 1 písm. e) a f) zabezpečené využitie alebo zneškodňovanie odpadu,

d)

nevedie alebo neuchováva evidenciu o odpadoch podľa § 5 ods. 1 písm. g), § 6 ods. 1 písm. b) a ...

e)

poruší povinnosti ustanovené v § 5 ods. 2 alebo v § 7 ods. 2 písm. b),

f)

nezverejní podľa § 7 ods. 2 písm. a) a § 8 ods. 2 písm. b) druhy zbieraných odpadov a podmienky ...

g)

nezabezpečí podľa § 8 ods. 2 písm. a) odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom. ...

h)

nesplní opatrenie na odstránenie protiprávneho stavu uložené podľa § 4 ods. 4 písm. c),

(2)

Pokutu vo výške od 20 000 do 500 000 Sk uloží príslušný orgán štátnej správy právnickej ...

a)

neumožní podľa § 5 ods. 1 písm. h), § 6 ods. 1 písm. a) a d), § 7 ods. 2 písm. c) alebo § ...

b)

vykonáva podľa § 7 ods. 1 zber, výkup alebo úpravu odpadov bez súhlasu príslušného orgánu ...

c)

zneškodňuje odpady bez súhlasu príslušného orgánu štátnej správy podľa § 8 ods. 1 alebo ...

d)

zneškodňuje odpady bez schváleného prevádzkového poriadku podľa 8 ods. 2 písm. a) alebo v rozpore ...

e)

nakladá s nebezpečným odpadom bez súhlasu príslušného orgánu štátnej správy podľa § 4 ods. ...

f)

vykonáva tranzitnú prepravu odpadov cez územie Slovenskej republiky bez súhlasu príslušného orgánu ...

(3)

Pokutu vo výške od 100 000 do 10 000 000 Sk uloží príslušný orgán štátnej správy právnickej ...

a)

poruší povinnosti ustanovené v § 3 ods. 4, 5 a 6 pre dovoz a vývoz odpadov,

b)

nezabezpečí podľa § 5 ods. 1 písm. c) oddelené zhromažďovanie nebezpečných odpadov alebo nenakladá ...

c)

nesplní ohlasovaciu povinnosť ustanovenú v § 5 ods. 1 písm. d) a § 8 ods. 2 písm. d),

d)

vykonáva prepravu nebezpečných odpadov v rozpore so súhlasom alebo bez súhlasu príslušného orgánu ...

e)

nesplní povinnosť uloženú jej príslušným orgánom štátnej správy podľa § 8 ods. 2 písm. ...

(4)

Pokutu vo výške od 10 000 do 500 000 Sk uloží príslušný orgán štátnej správy právnickej ...

(5)

Uložením pokuty podľa predchádzajúcich odsekov nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov ...

§ 12
Ukladanie pokút
(1)

Pokutu možno právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie uložiť do jedného ...

(2)

Orgán štátnej správy, ktorý uložil pokutu, súčasne určí podmienky a lehotu na zaistenie nápravy. ...

(3)

Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť ohrozenia zdravia ľudí a životného ...

(4)

Ak právnická alebo fyzická osoba poruší v dobe jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPLNOMOCNENIE

§ 13
(1)

Vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoví

a)

vedenie evidencie odpadov, včítane evidencie skládok odpadov založených pred účinnosťou tohto ...

b)

podrobnosti nakladania s odpadmi.

(2)

Kategorizáciu a katalóg odpadov vyhlási vyhláškou Ministerstvo životného prostredia Slovenskej ...

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 14
Spoločné ustanovenia

Ak výslovne nie je ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy ...

§ 15
Prechodné ustanovenia
(1)

Príslušný orgán štátnej správy ustanoví rozhodnutím na nevyhnutný čas osobitné podmienky

a)

pôvodcom, ktorí po dni nadobudnutia účinnosti tohto zákona nemôžu plniť povinnosti ustanovené ...

b)

prevádzkovateľom zariadení na zneškodňovanie odpadov, ktorí po dni nadobudnutia účinnosti tohto ...

(2)

Čas, po ktorý možno ustanoviť osobitné podmienky, nesmie presahovať

a)

31. júl 1996 v prípadoch uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) a c),

b)

31. júl 2000 v prípadoch uvedených v § 5 ods. 1 písm. e) a f) a v § 15 ods. 1 písm. b).

§ 16
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

vládne nariadenie č. 68/1960 Zb. o hospodárení kovovým odpadom a zbernými surovinami,

2.

vyhláška Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní č. 106/1960 Zb. o hospodárení kovovým ...

3.

vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 103/1981 Zb., ktorou sa ...

§ 17
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1991.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).
 • 2)  Zákon č. 35/1967 Zb. o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia.
 • 3)  Vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní č. 93/1962 Zb. o štátnej službe pre drahé ...
 • 4)  Vyhláška Čs. komisie pre atómovú energiu č. 67/1987 Zb. o zaistení jadrovej bezpečnosti pri ...
 • 5)  Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon).
 • 6)  Zákon č. 44/1988 Zb.Zákon ČNR č. 61/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej ...
 • 7)  Zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva ...
 • 8)  Zákon č. 131/1989 Zb. o Zbierke zákonov v znení zákona č. 426/1990 Zb.
 • 9)  Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a ...
 • 10)  Napr. zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, zákon č. 35/1967 Zb., zákon č. 138/1973 ...
 • 11)  § 3 vyhlášky č. 43/1990 Zb. o projektovej príprave stavieb.
 • 12)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 13)  Zákon č. 20/1966 Zb.Nariadenie vlády ČSR č. 192/1988 Zb.Nariadenie vlády SSR č. 206/1988 Zb.Vyhláška ...
 • 14)  Zákon č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve.
 • 15)  § 145 a nasl. Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 421 Občianskeho ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore