Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 237/2000 účinný od 01.07.2001

Platnosť od: 28.07.2000
Účinnosť od: 01.07.2001
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Stavebníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD7DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 237/2000 účinný od 01.07.2001
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 237/2000 s účinnosťou od 01.07.2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona ...

1.

§ 1 a 2 znejú:

„§ 1 (1) Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 1a, 1b a 1c znejú:

„1) § 6 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí. 1a) § 5 zákona č. 17/1992 Zb. 1b) § ...

2.

Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 2a Zabezpečovanie obstarávania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie ...

3.

§ 3 vrátane nadpisu znie:

„§ 3 Územnoplánovacie podklady Územnoplánovacie podklady sú: a) urbanistická štúdia, b) územný ...

4.

V § 4 ods. 1 druhá veta znie: „Spracúva sa pri príprave územného plánu ako návrh koncepcie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1d znie:

„1d) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie ...

5.

V § 5 sa slová „ďalších kategórií alebo stupňov“ nahrádzajú slovom „ďalšej“.

6.

V § 5 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Obsah a rozsah územného generelu sa určuje v zadaní. Územný generel obstaráva príslušný ...

7.

§ 6 vrátane nadpisu znie:

„§ 6 Územná prognóza (1) Územná prognóza rieši možnosti dlhodobého priestorového usporiadania ...

8.

V § 7 ods. 3 sa slová „Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ ...

9.

§ 7 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6 ktoré znejú:

„(4) Územno-technickým podkladom pre celé územie Slovenskej republiky je Stratégia územného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:

„1e) Zákon č. 171/1998 Z. z. o prístupe k informáciám o životnom prostredí.Vyhláška Ministerstva ...

10.

§ 7a až 13 vrátane nadpisov znejú:

„§ 7a Ostatné podklady (1) V územnoplánovacej činnosti sa využívajú existujúce dokumenty ...

11.

§ 14 a 15 sa vypúšťajú.

12.

Nadpis nad § 16 znie:

„Orgány územného plánovania“.

13.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Orgánom územného plánovania, ktorý obstaráva územné plány vojenských obvodov, je Ministerstvo ...

14.

§ 17 ods. 1 znie:

„(1) Orgány územného plánovania sú povinné obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade ...

15.

V § 18 ods. 1 a v § 26 ods. 1 sa slová „Koncepciu územného rozvoja Slovenskej republiky“ nahrádzajú ...

16.

V § 18 ods. 2 a v § 26 ods. 1 sa slová „veľký územný celok“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú ...

17.

V § 18 odsek 3 znie:

„(3) Ak riešenie územnoplánovacej dokumentácie regiónov zasahuje do územia dvoch alebo viacerých ...

18.

V § 18 ods. 4 a v § 26 ods. 2 sa slová „sídelných útvarov“ nahrádzajú slovom „obcí“. ...

19.

V § 18 ods. 5 sa za slovo „územia“ vkladajú slová „dvoch alebo“.

20.

Za § 19 sa vkladajú § 19a až 19c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 19a (1) Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie zahŕňa a) prípravné práce, b) zabezpečenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1f znie:

„1f) Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

21.

§ 20 až 24 vrátane nadpisov znejú:

„§ 20 Zadanie (1) V súlade s výsledkom prieskumov a rozborov orgán územného plánovania, ktorý ...

22.

§ 25 znie:

„§ 25 (1) Pred predložením návrhu územného plánu na schválenie sa preskúma, či a) obsah ...

23.

V § 26 sa vypúšťa odsek 3.

24.

Nad § 27 sa vkladá nový oddiel 6, ktorý vrátane nadpisu znie:

„ODDIEL 6 ZÁVÄZNOSŤ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE § 27 (1) Záväzné časti vládou schválenej ...

25.

Doterajší oddiel 6 sa označuje ako oddiel 7 a jeho nadpis znie:

„AKTUALIZÁCIA ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE“.

26.

§ 29 sa vypúšťa.

27.

Doterajší text § 30 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Obec obstará zmenu alebo doplnok územného plánu obce, ak je to potrebné na zosúladenie ...

28.

V § 31 odsek 2 znie:

„(2) Pri prerokúvaní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie sa postupuje podľa ustanovení ...

29.

Doterajší oddiel 7 sa označuje ako oddiel 8.

30.

§ 33a sa vypúšťa.

31.

§ 34 vrátane nadpisu znie :

„§ 34 Účastníci územného konania (1) Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1g znie:

„1g) Napríklad § 9 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní ...

32.

V § 35 ods. 1 sa slová „odborne spôsobilou osobou“ nahrádzajú slovami „oprávnenou osobou ...

33.

V § 36 ods. 4 sa v prvej vete za slová „využití územia,“ vkladajú slová „o stavebnej uzávere ...

34.

V § 37 ods. 1 sa v prvej vete slová „a územné projekty“ nahrádzajú slovami „obcí a zón“ ...

35.

V § 38 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

36.

Za § 39 sa vkladajú § 39a až 39d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 39a Rozhodnutie o umiestnení stavby (1) Rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1h a 1i znejú:

„1h) § 27 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v ...

37.

V § 40 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Čas platnosti rozhodnutia o chránenej časti krajiny, ako aj rozhodnutia o stavebnej uzávere ...

38.

V druhej časti oddiely 1 až 3 vrátane nadpisov znejú:

„ODDIEL 1 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA § 43 Stavba Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1j, 1k, 1l, 1la, 1lb, 1m, 1n, 2, 2a, 2b, 2c, 3 a 4 znejú:

„1j) § 3 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch. 1k) Zákon č. 90/1998 Z. z. 1l) Zákon ...

39.

V § 55 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:

„d) pri telekomunikačných stavbách (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na ...

40.

V § 55 sa vypúšťa odsek 3.

41.

§ 56 sa dopĺňa písmenami i) a j) , ktoré znejú:

„i) pri nadzemných a podzemných vedeniach neverejných telekomunikačných sietí vrátane oporných ...

42.

V § 57 ods. 2 sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres.“.

43.

§ 57 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo ...

44.

Nad označenie § 58 sa vkladá nadpis

„Žiadosť o stavebné povolenie“ a zároveň sa vypúšťa nadpis pod § 58.

45.

V § 58 odsek 1 znie:

„(1) Žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou ...

46.

V § 58 ods. 4 sa slová „užívacie právo k pozemku, prípadne súhlas vlastníka alebo užívateľa ...

47.

Za § 58 sa vkladá § 58a, ktorý znie:

„§ 58a (1) Žiadosť o stavebné povolenie sa podáva pre a) samostatnú stavbu alebo jej zmenu, b) súbor ...

48.

§ 59 vrátane nadpisu znie:

„§ 59 Účastníci stavebného konania Účastníkmi stavebného konania sú: a) stavebník, b) osoby, ...

49.

V § 60 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
nepredložil dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou,“.

50.

V § 60 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
vzal žiadosť o stavebné povolenie späť.“.

51.

V § 61 ods. 1 sa v tretej vete vypúšťajú slová „alebo územného projektu zóny“.

52.

V § 62 ods. 1 písmená a), b) a d) znejú:

„a) či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) Napríklad vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z. o stavebnotechnických ...

53.

V § 64 ods. 2 sa slová „podmienkam územného rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „podmienkam ...

54.

Doterajší text § 66 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Záväznými podmienkami uskutočňovania stavby sa zabezpečí, prípadne určí a) umiestnenie ...

55.

Doterajší text § 67 sa označuje ako odsek 2 a dopĺňa sa odsekom 1, ktorý znie:

„(1) Stavebný úrad po vydaní stavebného povolenia zašle projektovú dokumentáciu po jednom overenom ...

56.

Za § 75 sa vkladá § 75a, ktorý znie:

„§ 75a (1) Stavebný úrad môže pri jednoduchých, drobných a dočasných stavbách, zmenách ...

57.

V § 79 ods. 2 druhá veta znie:

„V návrhu sa uvedie označenie a miesto stavby, terénnych úprav alebo miesto ťažobných prác, ...

58.

V § 80 ods. 1 sa za slová „účastníkom konania“ vkladá čiarka a slovo „obci“ a slová ...

59.

V § 81 ods. 1 sa za slovo „dodržali“ vkladajú slová „zastavovacie podmienky určené územným ...

60.

V § 81 ods. 2 sa vypúšťajú slová „štátnych technických noriem alebo iných“.

61.

Za § 81 sa vkladajú § 81a až 81c, ktoré znejú:

„§ 81a (1) Stavebný úrad spíše o ústnom konaní protokol, ktorý obsahuje a) označenie stavby, b) zistenie, ...

62.

V § 82 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) V podmienkach užívania stavby stavebný úrad podľa druhu a účelu stavby uloží najmä ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

63.

§ 84 znie:

„§ 84 (1) Pri stavbách, kde komplexné vyskúšanie plynule prechádza do skúšobnej prevádzky, ...

64.

V § 85 ods. 1 druhá veta znie:

„Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového ...

65.

V § 86 ods. 2 sa za slová „stavebný úrad“ vkladajú slová „vo verejnom záujme“.

66.

§ 87 vrátane nadpisu znie:

„§ 87 Nevyhnutné úpravy (1) Ak stavba nezodpovedá základným požiadavkám na stavby (§ 43d), ...

67.

V § 88 ods. 1 písm. b), § 98 ods. 1, § 101, § 102 ods. 5 písm. b) sa slová „záujem spoločnosti“ ...

68.

V § 88 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„V žiadosti o povolenie vlastník stavby uvedie druh, účel, miesto a označenie stavby, dôvody ...

69.

§ 88a sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Na konanie o dodatočnom povolení stavby sa primerane vzťahujú ustanovenia § 58 až 66.“. ...

70.

V § 90 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3 a odsek 4, ktoré znejú:

„(3) Podmienkami rozhodnutia o odstránení stavby stavebný úrad zabezpečí najmä a) dodržanie ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.

71.

V § 94 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo montážne“ a slová „a pôsobí v blízkosti ohrozenej ...

72.

V § 97 ods. 2 sa slová „pozemkom alebo stavbe“ nahrádzajú slovami „bytu alebo k nebytovému ...

73.

Doterajší text § 98 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Orgány štátneho stavebného dohľadu sú oprávnené zisťovať, či a) sa stavba, stavebné ...

74.

V § 99 písm. b) sa vypúšťajú slová „ktoré nie sú stavebnými úradmi,“.

75.

V § 102 ods. 5 písmeno c) znie:

„c) oznámi stavebnému úradu, že oprávnené osoby nevykonávajú na stavenisku činnosť v súlade ...

76.

V § 105 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „stavebnému úradu“.

77.

V § 105 ods. 1 písm. b) sa čiarka za slovom „úpravy“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú ...

78.

V § 105 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) vykonáva vedenie uskutočňovania stavby a napriek výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu ...

79.

V § 105 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) uskutočňuje alebo užíva informačné, reklamné alebo propagačné zariadenia bez povolenia ...

80.

V § 105 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú slová „alebo ako vlastník stavby či iný oprávnený ...

81.

V § 105 ods. 3 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „od 100 000 Sk“.

82.

V § 105 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová: „o využití územia, o chránenom území alebo ...

83.

V § 105 ods. 4 sa vypúšťajú slová „od 1 milióna Sk“.

84.

V § 106 ods. 1 v úvodnej vete sa vypúšťajú slová „od 100 000 Sk“.

85.

V § 106 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „stavebnému úradu“.

86.

V § 106 ods. 1 písm. b) sa čiarka za slovom „úpravy“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú ...

87.

V § 106 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) uskutočňuje alebo užíva informačné, reklamné alebo propagačné zariadenia bez predpísaného ...

88.

V § 106 ods. 2 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „od 500 000“.

89.

V § 106 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
použila na zhotovenie stavby stavebný výrobok, ktorý nie je vhodný (§ 43f),“.

90.

V § 106 ods. 2 sa vypúšťajú písmená f) a g). Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako ...

91.

V § 106 ods. 3 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „od 2 miliónov Sk“.

92.

V § 106 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „o využití územia, o chránenom území alebo ...

93.

V § 106 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú slová „alebo ako vlastník stavby či iný oprávnený ...

94.

V § 107 odsek 2 znie:

„(2) Pokuty sú príjmom Štátneho fondu životného prostredia. Pokuty uložené obcou sú príjmom ...

95.

V § 108 ods. 3 v druhej vete sa vypúšťajú slová „(stavby na zneškodňovanie odpadov, zásobovanie ...

96.

§ 112 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Návrh na vyvlastnenie obsahuje označenie účastníkov konania, označenie vyvlastňovaného ...

97.

V § 114 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Rozhodnutie o vyvlastnení okrem náležitostí ustanovených osobitným predpisom1c) určuje ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

98.

V § 116 ods. 1 v druhej vete sa slová „do šiestich mesiacov“ nahrádzajú slovami „do dvoch ...

99.

V § 116 ods.1 sa vypúšťa posledná veta.

100.

Zrušuje sa členenie piatej časti na oddiely a vypúšťajú sa nadpisy oddielov 1 až 4.

101.

Nad § 117 sa vkladá nadpis, ktorý znie: „S t a v e b n é   ú r a d y“.

102.

V § 117 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e) § 90 a 93 pre informačné, propagačné a reklamné zariadenia, f) § 105 ods. 1 písm. a) ...

103.

§ 120 odsek 1 znie:

„(1) Pri stavbách letísk, stavbách v územných obvodoch letísk a stavbách leteckých pozemných ...

104.

V § 121 ods. 1 a 2, § 125 ods. 2 a 4 sa slová „Ministerstvo obrany Slovenskej republiky“ vo všetkých ...

105.

V § 121 ods. 2 písm. b) sa za slová „Policajného zboru“ vkladá čiarka a slová „Slovenskej ...

106.

V § 121 sa vypúšťa odsek 3.

107.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12)
Zákon č. 281/1997 Z. z.“.

108.

Za § 123 sa vkladá § 123a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 123a Slovenská inšpekcia životného prostredia (1) Slovenská inšpekcia životného prostredia ...

109.

Za § 127 sa vkladá § 127a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 127a Úľavy pri živelných pohromách a pri haváriách (1) Ak v dôsledku živelnej pohromy, ...

110.

Za § 129 sa vkladá § 130, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 130 Informačné systémy (1) Ministerstvo je prevádzkovateľom informačného systému o územnom ...

111.

V § 134 ods. 1 sa slová „Pracovníci a funkcionári obecných úradov“ nahrádzajú slovami „ ...

112.

V § 138 sa vypúšťa odsek 4.

113.

Za § 139 sa vkladajú § 139a a 139b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 139a Pojmy územného plánovania (1) Regulatív priestorového usporiadania a funkčného využívania ...

114.

V § 141 odsek 3 znie:

„(3) Obce ustanovené v § 11 ods. 2, ktoré nemajú územný plán obce, sú povinné ho obstarať ...

115.

§ 143 odsek 1 znie:

„(1) Podrobnosti o a) obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacej ...

116.

Za § 144 sa vkladá § 144a, ktorý znie:

„§ 144a Zrušujú sa 1. § 1 ods. 3 písm. d) a § 13 ods. 5 a položky 28 až 33 prílohy A, položky ...

Čl. II

Zákon č. 69/1998 Z. z. o Štátnom fonde životného prostredia sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 2 ods. 3 sa slovo „11“ nahrádza slovami „najviac 21“.

2.

V § 4 ods. 5 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „Koncepciou územného ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy ...

1.

V § 5 ods. 3 písm. a) sa slová „obcí okrem územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky ...

2.

V § 6 ods. 2 písm. c) sa slová „hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice“ ...

Čl. IV

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2000 okrem § 2a ods. 1 a § 123a, ktoré nadobúdajú ...

Jozef Migaš v. r.

podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

za prezidenta Slovenskej republiky

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore