Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70776
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov 236/2019 účinný od 16.02.2020


Platnosť od: 31.07.2019
Účinnosť od: 16.02.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Vodná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov 236/2019 účinný od 16.02.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 236/2019 s účinnosťou od 16.02.2020

Legislatívny proces k zákonu 236/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z. z., zákona č. 97/2007 ...

1.

V § 2 písm. h) sa slová „dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja“ nahrádzajú slovami „dopravy ...

2.

Slová „medzinárodný dohovor“ a slová „medzinárodná dohoda“ vo všetkých tvaroch sa v ...

3.

§ 2 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) medzinárodnou zmluvou medzinárodný dohovor spolu s jeho povinne uplatňovaným protokolom a ...

4.

V § 4 ods. 1 písm. b) treťom a štvrtom bode sa slová „A.847 (20)“ nahrádzajú slovami „A.1070 ...

5.

V § 4 ods. 2 písm. r) sa za slovo „dohľad“ vkladajú slová „a štátny dozor“, bodkočiarka ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1bdaa znie:

„1bdaa) § 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej ...

6.

V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom y), ktoré znie:

„y) vydáva osvedčenie o námornej práci spolu s vyhlásením o splnení požiadaviek na námornú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1bea znie:

„1bea) Dohovor o práci v námornej doprave, 2006 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a ...

7.

V § 5 ods. 2 sa za slovo „ministrom“ vkladajú slová „dopravy a výstavby Slovenskej republiky ...

8.

Za § 5a sa vkladá § 5b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 5b Kontrola pracovných a životných podmienok na námornej lodi (1) Kontrolu dodržiavania povinností ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1bl a 1bm znejú:

„1bl) § 3 ods. 1 písm. f) a ods. 2 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji ...

9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:

„4b) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na ...

10.

V § 20 ods. 1 písm. bm) sa nad slovo „zmluvami“ umiestňuje odkaz 4d.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4d znie:

„4d) Napríklad Dohovor o práci v námornej doprave, 2006 (oznámenie Ministerstva zahraničných ...

11.

V § 20 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Na námornej lodi okrem námornej jachty musia byť v origináli alebo v kópii uložené tieto ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

12.

§ 24 sa dopĺňa písmenami ad) až af), ktoré znejú:

„ad) zabezpečiť, aby bol na palube námornej lode na všeobecne prístupnom mieste umiestnený rovnopis ...

13.

V § 28 ods. 5 sa vypúšťajú slová „dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“. ...

14.

V nadpise § 31 sa na konci pripájajú tieto slová: „a pri chorobe alebo zranení člena lodnej ...

15.

V § 31 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ak si choroba alebo zranenie člena lodnej posádky vyžiada liečbu na pevnine, veliteľ námornej ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

16.

V § 40 sa odsek 1 dopĺňa písmenami u) až x), ktoré znejú:

„u) uzatvoriť zmluvu o poistení vlastníka námornej lode na účely krytia nákladov podľa § ...

17.

V § 40 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Poistenie vyplývajúce zo zmlúv podľa odseku 1 písm. u) alebo w) nezaniká skôr ako uplynutím ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 7.

18.

V § 40 sa odsek 5 dopĺňa písmenami e) a f) ktoré znejú:

„e) aby k pracovným zmluvám členov lodnej posádky alebo ku kolektívnej zmluve, ak je uzatvorená, ...

19.

V § 41 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Na námornej lodi, kde je predpísaný počet členov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14aa znie:

„14aa) § 15 ods. 2 písm. c) a § 16 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 ...

20.

V § 41 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Na funkciu lodný kuchár možno povoliť výnimku ...

21.

V § 42 ods. 6 sa slová „vedľajšiu činnosť“ nahrádzajú slovami „pracovný pomer podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14f znie:

„14f) § 50 Zákonníka práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z.“.

22.

V § 42 ods. 7 sa slovo „previesť“ nahrádza slovom „preradiť“.

23.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“.

24.

V § 43 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Dĺžka trvania služby na námornej lodi nesmie ...

25.

V § 44 ods. 1 prvej vete sa za slová „40 hodín týždenne“ vkladajú slová „s jedným dňom ...

26.

Poznámky pod čiarou k odkazom 18 a 19 znejú:

„18) § 76 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. 19) § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka ...

27.

V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

„i) ak vlastník námornej lode neposkytuje členovi lodnej posádky potrebnú starostlivosť podľa ...

28.

V § 48 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Nákladmi na repatriáciu sa rozumejú najmä ...

29.

V § 48 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Ak vlastník námornej lode zapísanej v námornom registri alebo poskytovateľ poistenia podľa ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.

30.

V § 49 ods. 1 písm. a) sa slová „ubytovanie a stravovanie“ nahrádzajú slovami „stravovanie, ...

31.

V § 49 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) zabezpečiť, aby námorná loď bola vybavená vhodnými ubytovacími, prevádzkovými, kancelárskymi ...

32.

V § 49 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a v dostatočnej kvalite, výživovej ...

33.

V § 49 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) platiť mzdu uvedenú v pracovnej zmluve členom lodnej posádky, ktorí sa v dôsledku choroby ...

34.

V § 50 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) hradí náklady zdravotnej starostlivosti poskytovanej členom lodnej posádky počas služby ...

35.

V § 50 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak vlastník námornej lode neuhradí náklady podľa odseku 1 písm. f), hradí tieto náklady ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

36.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

„20a) Zákon č. 56/2018 Z. z.“.

37.

V § 60 ods. 3 písm. e) sa vypúšťajú slová „ustanovených osobitným predpisom20b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20b sa vypúšťa.

38.

V § 60 ods. 3 písm. i) sa slová „ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5 a 6 a § 48 ods. ...

39.

V § 60 ods. 4 písm. f) sa slová „t), ods. 2 a 5“ nahrádzajú slovami „t) až y), ods. 4 a ...

40.

V § 60 ods. 5 písm. c) sa slová „až ac)“ nahrádzajú slovami „až ag) a § 49 ods. 3“.

41.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

„21) Napríklad Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...

42.

V § 63 sa slová „vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní22)“ nahrádzajú slovami ...

43.

Doterajší text § 63 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Ak sa žiadateľovi o vydanie námorníckej knižky, preukazu odbornej spôsobilosti, preukazu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„22) § 17 ods. 1 a § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu ...

44.

§ 64 sa vypúšťa.

45.

Príloha č. 1 sa dopĺňa dvadsiatym prvým bodom, ktorý znie:

„21. Smernica Rady (EÚ) 2018/131 z 23. januára 2018, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 16. februára 2020.

Zuzana Čaputová v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore