Zákon, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 236/2012 účinný od 01.09.2012

Platnosť od: 15.08.2012
Účinnosť od: 01.09.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo procesné, Štátne orgány
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD4DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 236/2012 účinný od 01.09.2012
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 236/2012 s účinnosťou od 01.09.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z. a zákona č. 331/2011 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 8 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.
2.
V § 9 ods. 4 a § 215 ods. 8 sa vypúšťajú slová „mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,“.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 45/1989 Zb. o poslancoch Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 356/1990 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 28/1992 Zb. sa mení takto:

V § 19 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a majú poslaneckú imunitu“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011, zákona č. 187/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 191/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 237/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z. a zákona č. 79/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 24 ods. 1 poslednej vete sa za slovami „disciplinárneho konania“ vypúšťa čiarka a slová „trestného stíhania alebo disciplinárneho stíhania“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 40 sa slová „78 ods. 3“ nahrádzajú slovami „78 ods. 4“.
3.
V § 57 ods. 1 písm. d) sa vypúštajú slová „trestné stíhanie alebo na disciplinárne stíhanie poslanca, alebo na jeho“ a za slovo „vzatie“ sa vkladá slovo „poslanca“.
4.
V § 57 ods. 2 sa slová „na trestné stíhanie alebo na disciplinárne stíhanie poslanca45)“ nahrádzajú slovami „na vzatie poslanca do väzby45) alebo o následný súhlas na zadržanie poslanca40)“ a slová „prerokuje a“ sa nahrádzajú slovami „prerokuje, a ak ide o žiadosť o súhlas so vzatím poslanca do väzby,“.
5.
V nadpise dvadsiatej prvej časti sa vypúšťa čiarka za slovom „zadržanie“ a slová „trestné stíhanie alebo na disciplinárne stíhanie“ sa vypúšťajú.
6.
V § 140 sa za slová „predsedovi národnej rady“ vkladajú slová „a predsedovi mandátového a imunitného výboru“ a slová „predseda národnej rady neodkladne požiada o zvolanie mandátového a imunitného výboru“ sa nahrádzajú slovami „predseda mandátového a imunitného výboru neodkladne zvolá mandátový a imunitný výbor“.
7.
V § 141 ods. 1 sa slová „na trestné stíhanie alebo na disciplinárne stíhanie poslanca, alebo na jeho vzatie“ nahrádzajú slovami „na vzatie poslanca“.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 84 sa slová „78 ods. 2“ nahrádzajú slovami „78 ods. 3“.
9.
V § 142 sa slová „na trestné stíhanie alebo na disciplinárne stíhanie poslanca, alebo na jeho vzatie“ nahrádzajú slovami „na vzatie poslanca“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore