Zákon o policajných vysokých školách a o zriadení Policajnej akadémie 232/1992 účinný od 29.05.1992 do 19.11.1996

Platnosť od: 29.05.1992
Účinnosť od: 29.05.1992
Účinnosť do: 19.11.1996
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon o policajných vysokých školách a o zriadení Policajnej akadémie 232/1992 účinný od 29.05.1992 do 19.11.1996
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 232/1992 s účinnosťou od 29.05.1992
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o policajných vysokých školách a o zriadení Policajnej akadémie

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

Policajné vysoké školy
§ 1
(1)

Policajná vysoká škola je vysokou školou v pôsobnosti Federálneho ministerstva vnútra alebo Ministerstva ...

(2)

Vysokoškolské vzdelávanie v odbore bezpečnostnej služby1) sa uskutočňuje na policajných vysokých ...

§ 2

Na policajnú vysokú školu sa vzťahuje zákon o vysokých školách,2) pokiaľ tento zákon neustanovuje ...

§ 3
(1)

Policajná vysoká škola v pôsobnosti Federálneho ministerstva vnútra sa zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje ...

(2)

Policajná vysoká škola v pôsobnosti Ministerstva vnútra Českej republiky sa zriaďuje, zlučuje, ...

§ 4
(1)

Fakulty policajnej vysokej školy zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje, zrušuje a ich názov a sídlo ustanovuje ...

(2)

Dekana fakulty policajnej vysokej školy vymenúva z jej profesorov a docentov na návrh akademického ...

(3)

Počet pracovníkov policajnej vysokej školy a pracovníkov jej fakúlt ustanovuje na návrh akademického ...

§ 5
(1)

Príslušné ministerstvo vnútra, v ktorého pôsobnosti je policajná vysoká škola, vykonáva pri ...

(2)

Štatút policajnej vysokej školy registruje3) príslušné ministerstvo vnútra, v ktorého pôsobnosti ...

(3)

Pôsobnosť ministra školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky alebo ministra školstva, ...

§ 6

Príslušnosť akreditačnej komisie,4) Rady vysokých škôl, delegovanie zástupcov do Rady vysokých ...

Policajná akadémia
§ 7
(1)

Zriaďuje sa policajná vysoká škola v pôsobnosti Federálneho ministerstva vnútra s názvom Policajná ...

(2)

Sídlom Policajnej akadémie je Praha.

§ 8

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky

  • 1)  § 31 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.
  • 2)  Zákon č. 172/1990 Zb.
  • 3)  § 28 zákona č. 172/1990 Zb.
  • 4)  § 17 zákona č. 172/1990 Zb.
  • 5)  § 16 zákona č. 172/1990 Zb.
  • 6)  § 35 zákona č. 172/1990 Zb.
Načítavam znenie...
MENU
Hore