Zákon o štátnej pomoci 231/1999 účinný od 01.01.2015 do 31.12.2015

Platnosť od: 11.09.1999
Účinnosť od: 01.01.2015
Účinnosť do: 31.12.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Rozpočtové právo, Územná samospráva, Štátna hospodárska politika, Investovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13JUD7232DS7EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 231/1999 s účinnosťou od 01.01.2015 na základe 374/2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o štátnej pomoci

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Úvodné ustanovenie
(1)

Tento zákon sa vzťahuje na

a)

podnikateľov1) a združenia podnikateľov2) (ďalej len „podnikateľ“),

b)

štátne orgány,3) vyššie územné celky,4) obce5) a iné právnické osoby poskytujúce štátnu pomoc podľa osobitného zákona6) (ďalej len „poskytovateľ“).

(2)

Štátnou pomocou na účely tohto zákona sa rozumie každá pomoc v akejkoľvek forme, ktorú poskytuje na podnikanie alebo v súvislosti s ním poskytovateľ priamo alebo nepriamo z prostriedkov štátneho rozpočtu, zo svojho rozpočtu alebo z vlastných zdrojov podnikateľovi. Štátna pomoc sa môže poskytnúť v súlade s týmto zákonom, osobitnými zákonmi6) a právnymi predpismi Európskeho spoločenstva (ďalej len „spoločenstvo") vzťahujúcimi sa na štátnu pomoc.6a)

§ 2 - Zákaz poskytovania štátnej pomoci
(1)

Zakazuje sa poskytovanie štátnej pomoci, ktorá narušuje alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže8) tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitého tovaru alebo poskytovanie služieb, ak poskytnutie štátnej pomoci nepriaznivo ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi spoločenstva.

(2)

Štátna pomoc nie je zakázaná, ak sa má poskytnúť na úhradu škôd spôsobených prírodnými katastrofami alebo inými mimoriadnymi udalosťami alebo ak má sociálny charakter a poskytuje sa jednotlivým spotrebiteľom a nie je založená na diskriminácii pôvodu výrobku alebo služby.

(3)

Zákaz poskytovania štátnej pomoci podľa odseku 1 platí, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 3 - Výnimky zo zákazu

Zákaz poskytovania štátnej pomoci sa nevzťahuje na minimálnu pomoc9) a na štátnu pomoc poskytnutú v súlade s právnymi predpismi spoločenstva o skupinových výnimkách.9a)

DRUHÁ ČASŤ

ROZSAH ŠTÁTNEJ POMOCI

§ 4 - Poskytovanie štátnej pomoci
(1)

Štátna pomoc sa môže poskytnúť na podporu

a)

hospodárskeho rozvoja regiónov,10) v ktorých je životná úroveň mimoriadne nízka alebo v ktorých je vysoká nezamestnanosť,

b)

uskutočnenia významného projektu spoločného európskeho záujmu alebo na nápravu vážnych nedostatkov vo fungovaní hospodárstva,

c)

rozvoja určitých hospodárskych činností alebo určitých hospodárskych oblastí, ak táto pomoc zásadne neovplyvní podmienky obchodu tak, že by to bolo v rozpore so záujmom spoločného trhu spoločenstva,

d)

kultúry a zachovania kultúrneho dedičstva, ak táto pomoc neovplyvní podmienky obchodu tak, že by boli v rozpore so záujmom spoločného trhu spoločenstva.

(2)

Štátna pomoc sa môže poskytnúť

a)

na rozvoj regiónov,

b)

na vzdelávanie zamestnancov,

c)

na podporu zamestnanosti,

d)

na výskum a vývoj,

e)

na životné prostredie,

f)

pre malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa,

g)

na záchranu a reštrukturalizáciu podnikateľov v ťažkostiach,

h)

pre oceliarsky priemysel,

i)

pre lodiarsky priemysel,

j)

pre automobilový priemysel,

k)

pre priemysel syntetických vlákien,

l)

na podporu rudného baníctva a uhoľného baníctva,

m)

na podporu dopravy,

n)

na iný druh podpory, ak tak rozhodne Rada.

§ 5 - Formy štátnej pomoci
(1)

Priamou formou štátnej pomoci je najmä

a)

dotácia, príspevok, grant,

b)

úhrada úrokov alebo časti úrokov z úveru poskytnutého podnikateľovi,

c)

úhrada časti úveru,

d)

návratná finančná výpomoc.

(2)

Nepriamou formou štátnej pomoci je najmä

a)

poskytnutie štátnej záruky alebo bankovej záruky,

b)

poskytnutie úľavy na dani alebo penále, pokute, úroku alebo na iných sankciách podľa osobitného predpisu,13)

c)

predaj nehnuteľného majetku štátu alebo obce za cenu nižšiu, ako je trhová cena,

d)

poskytovanie poradenských služieb bezplatne alebo za čiastočnú úhradu,

e)

odklad platenia dane alebo povolenie zaplatenia dane v splátkach.13a)

(3)

Štátna pomoc sa môže poskytnúť podľa schém štátnej pomoci alebo ako individuálna štátna pomoc.13b)

Spoločné ustanovenia

§ 17
(1)

Žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu sa podávajú vecne príslušnému ministerstvu alebo právnickej osobe, prostredníctvom ktorej sa tieto prostriedky poskytujú.

(2)

Žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci z prostriedkov obce alebo inej právnickej osoby poskytujúcej štátnu pomoc sa podávajú obci alebo tejto právnickej osobe.

(3)

K žiadosti o poskytnutie individuálnej štátnej pomoci sa prikladá aj kalkulácia nákladov, na ktorých krytie sa požaduje aj štátna pomoc, a doklady preukazujúce finančné zabezpečenie ostatných nákladov, napríklad prísľub banky a výpis z účtu banky žiadateľa s potvrdením banky o viazaní prostriedkov žiadateľa na tento účel.

§ 18
(1)

Na poskytnutie štátnej pomoci nie je právny nárok.

(2)

Štátna pomoc sa poskytuje na základe zmluvy s výnimkou štátnej pomoci poskytovanej nepriamou formou.

(3)

Ak sa štátna pomoc poskytla z prostriedkov štátneho rozpočtu, z rozpočtu obce alebo z rozpočtu štátneho účelového fondu, považuje sa nedodržanie podmienok, za ktorých sa štátna pomoc poskytla, za porušenie rozpočtovej disciplíny podľa osobitného predpisu.21)

(4)

Ak sa štátna pomoc poskytla z rozpočtu inej právnickej osoby s výnimkou štátneho účelového fondu, je príjemca štátnej pomoci, ktorý nedodržal podmienky, za ktorých sa štátna pomoc poskytla, povinný

a)

vrátiť poskytnutú štátnu pomoc alebo jej neoprávnene použitú časť poskytovateľovi, a to do rozpočtu, z ktorého bola poskytnutá,

b)

zaplatiť úrok vo výške dvojnásobku platnej základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky21a) za každý aj začatý deň neoprávneného použitia poskytnutej štátnej pomoci, a to do rozpočtu, z ktorého bola poskytnutá.

§ 19
(1)

Príjemca štátnej pomoci je povinný

a)

preukázať poskytovateľovi použitie prostriedkov štátnej pomoci a oprávnenosť vynaložených nákladov,

b)

umožniť poskytovateľovi vykonanie kontroly, a ak je poskytovateľom ministerstvo financií, vládneho auditu

1.

použitia prostriedkov štátnej pomoci,

2.

oprávnenosti vynaložených nákladov,

3.

dodržania podmienok poskytnutia štátnej pomoci.

(2)

Na vykonávanie kontroly a vládneho auditu podľa odseku 1 sa vzťahuje osobitný predpis.22)

TRETIA ČASŤ

VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY V OBLASTI ŠTÁTNEJ POMOCI

§ 21

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií") koordinuje štátnu pomoc vo vzťahu k poskytovateľom štátnej pomoci v Slovenskej republike a vo vzťahu k Európskej únii.

§ 22
(1)

Štátna pomoc sa môže poskytnúť, len ak je schválená Komisiou, s výnimkou prípadov podľa osobitného predpisu.

(2)

Poskytovateľ minimálnej pomoci je povinný štvrťročne oznamovať ministerstvu financií poskytnutie tejto minimálnej pomoci, a to do 30 dní po uplynutí štvrťroku, v ktorom sa minimálna pomoc poskytla. Príjemca minimálnej pomoci je povinný štvrťročne oznamovať ministerstvu financií prijatie tejto minimálnej pomoci, a to do 30 dní po uplynutí štvrťroku, v ktorom minimálnu pomoc prijal. Oznámenia o poskytnutí minimálnej pomoci a oznámenia o jej prijatí obsahujú najmä

a)

základné identifikačné údaje o príjemcovi, ktorému sa poskytla minimálna pomoc v príslušnom kalendárnom štvrťroku, a to obchodné meno príjemcu, adresa jeho sídla, predmet podnikania a odvetvie,24) v ktorom podniká,

b)

označenie poskytovateľa minimálnej pomoci,

c)

názov schémy minimálnej pomoci podľa poskytovateľa (príjemcu), ak sa minimálna pomoc poskytuje v rámci schémy,

d)

účel a formu poskytnutia (prijatia) minimálnej pomoci podľa poskytovateľa (príjemcu) minimálnej pomoci,

e)

výšku poskytnutej (prijatej) minimálnej pomoci podľa poskytovateľa (príjemcu) minimálnej pomoci,

f)

dátum poskytnutia (prijatia) minimálnej pomoci,

g)

prehľad o doteraz poskytnutej minimálnej pomoci vrátane minimálnej pomoci poskytnutej právnym predchodcom poskytovateľa,

h)

prehľad o doteraz prijatej minimálnej pomoci vrátane minimálnej pomoci prijatej právnym predchodcom príjemcu.

§ 23
(1)

Poskytovateľ je povinný pred poskytnutím štátnej pomoci požiadať postupom podľa odsekov 2 a 3 Komisiu o schválenie poskytnutia štátnej pomoci s výnimkou prípadov podľa právneho predpisu spoločenstva.23)

(2)

Žiadosť o schválenie poskytnutia štátnej pomoci predkladá poskytovateľ ministerstvu financií; to neplatí, ak ide o postup podľa osobitného predpisu.24a) Obsah a forma žiadostí o schválenie poskytnutia štátnej pomoci musí byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi spoločenstva vzťahujúcimi sa na štátnu pomoc. Prílohou žiadosti o schválenie poskytnutia štátnej pomoci je aj úradný anglický preklad tejto žiadosti.

(3)

Ministerstvo financií posúdi súlad žiadosti o schválenie poskytnutia štátnej pomoci s príslušnými právnymi predpismi spoločenstva pre štátnu pomoc a ak žiadosť obsahuje všetky údaje potrebné na vydanie rozhodnutia Komisiou, bezodkladne požiada Komisiu o vydanie rozhodnutia. To neplatí, ak ide o postup podľa osobitného predpisu.24a)

(4)

Ministerstvo financií je oprávnené vyžiadať od príslušných štátnych orgánov, obcí, podnikateľov a iných právnických osôb informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie súladu poskytnutia štátnej pomoci s príslušnými právnymi predpismi spoločenstva pre štátnu pomoc a na schválenie poskytnutia štátnej pomoci Komisiou; tieto osoby sú povinné ministerstvu financií také informácie bezodkladne poskytnúť. Na žiadosť ministerstva financií sú tieto osoby povinné predkladať informácie na osobitných formulároch.

(5)

Poskytovateľ je povinný na žiadosť ministerstva financií poskytovať priebežné správy a súhrnné správy o ním poskytnutej štátnej pomoci v termínoch a v rozsahu požadovanom ministerstvom financií. Poskytovateľ investičných stimulov podľa osobitného predpisu24a) je povinný oznámiť ministerstvu financií rozhodnutie Komisie vydané na základe žiadosti tohto poskytovateľa.

(6)

Ak sa má podľa príslušného právneho predpisu spoločenstva o skupinových výnimkách9a) poskytnúť informácia o poskytnutí štátnej pomoci Komisii, je poskytovateľ povinný na tieto účely poskytnúť potrebné informácie v rozsahu, ktorý umožní ministerstvu financií splniť informačné povinnosti v súlade s príslušným právnym predpisom spoločenstva pre štátnu pomoc najneskôr do 10 dní od poskytnutia štátnej pomoci.

(7)

Ak sa majú podľa príslušného právneho predpisu spoločenstva vzťahujúceho sa na štátnu pomoc poskytnúť správy o poskytnutí štátnej pomoci Komisii, je poskytovateľ povinný na tieto účely poskytnúť potrebné informácie a správy v rozsahu a v termínoch, ktoré umožnia ministerstvu financií splniť povinnosť poskytnúť správy v súlade s príslušným právnym predpisom spoločenstva vzťahujúcim sa na štátnu pomoc, najneskôr však do 45 dní po uplynutí obdobia, za ktoré sa poskytuje príslušná správa.

§ 24
(1)

Ministerstvo financií je oprávnené u poskytovateľa pomoci podľa § 3 vykonať vládny audit poskytnutia tejto pomoci. Na ten účel je ministerstvo financií oprávnené overiť si potrebné skutočnosti aj u príjemcu pomoci podľa § 3. Príjemca pomoci podľa § 3 je povinný umožniť ministerstvu financií toto overenie.

(2)

Na vykonávanie vládneho auditu podľa odseku 1 sa použije osobitný predpis.22)

(3)

Ak ministerstvo financií v priebehu vykonávania vládneho auditu zistí, že pomoc podľa § 3 sa poskytuje v rozpore s právnym predpisom spoločenstva o poskytovaní minimálnej pomoci9) alebo s týmto zákonom, oznámi túto skutočnosť bezodkladne poskytovateľovi pomoci podľa § 3, ktorý je povinný okamžite pozastaviť ďalšie poskytovanie pomoci.

§ 26
(1)

Príjemca, ktorému sa podľa rozhodnutia Komisie poskytla neoprávnená štátna pomoc, je povinný sumu zodpovedajúcu neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci vrátane úroku podľa príslušnej sadzby určenej Komisiou vrátiť do rozpočtu, z ktorého bola poskytnutá, alebo zaplatiť do rozpočtu, do ktorého mala byť zaplatená. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na právneho nástupcu príjemcu.

(2)

Rozhodnutie Komisie o neoprávnenej štátnej pomoci je priamo vykonateľné voči príjemcovi dňom doručenia takého rozhodnutia Slovenskej republike. V prípadoch podľa odseku 4 je súčasťou exekučného titulu aj rozhodnutie ústredného orgánu štátnej správy podľa odseku 4.

(3)

Na základe rozhodnutia Komisie o poskytnutí neoprávnenej štátnej pomoci a na základe podnetu ministerstva financií je poskytovateľ povinný podať návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného predpisu do 30 dní od doručenia podnetu ministerstva financií; poskytovateľ určený v podnete je oprávneným v exekučnom konaní.

(4)

Ak z rozhodnutia Komisie nevyplýva výška neoprávnenej štátnej pomoci alebo označenie osoby, ktorej sa taká neoprávnená štátna pomoc poskytla, poskytovateľ, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy, vydá rozhodnutie, v ktorom určí výšku vymáhanej neoprávnenej štátnej pomoci, alebo osobu, ktorej sa poskytla. Ak poskytovateľ nie je ústredným orgánom štátnej správy, také rozhodnutie vydá ten ústredný orgán štátnej správy, v ktorého vecnej pôsobnosti je poskytovateľ. Súčasťou takého rozhodnutia ústredného orgánu štátnej správy môže byť aj určenie výšky úrokov podľa osobitného predpisu,24b) alebo sa vydá samostatné rozhodnutie o určení výšky úrokov. Ak ústredný orgán štátnej správy nevydáva rozhodnutie o určení výšky vymáhanej neoprávnenej štátnej pomoci alebo o označení osoby, ktorej sa poskytla, alebo v tomto rozhodnutí neurčí výšku úrokov, je oprávnený osobitne rozhodnúť o výške úrokov podľa osobitného predpisu.24b)

(6)

Spory o právomoc na vydanie rozhodnutia podľa odseku 4 rozhoduje ministerstvo financií. Na takéto rozhodovanie ministerstva financií sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

(7)

Ak poskytovateľ nepodá návrh na vymáhanie neoprávnenej štátnej pomoci v lehote podľa odseku 3, je taký návrh oprávnený podať ústredný orgán štátnej správy, v ktorého vecnej pôsobnosti je poskytovateľ. V takom prípade je vymožená suma zodpovedajúca neoprávnenej štátnej pomoci príjmom rozpočtu tohto ústredného orgánu štátnej správy.

§ 27
(1)

Ministerstvo financií môže subjektu, ktorý porušil povinnosti podľa § 22, 23 a 24, uložiť pokutu, a to aj opakovane do výšky

a)

100 000 Sk, ak ide o fyzickú osobu,

b)

1 000 000 Sk, ak ide o právnickú osobu.

(2)

Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.24c) Ministerstvo financií je oprávnené uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď zistilo porušenie povinnosti uloženej týmto zákonom, najneskôr do piatich rokov odo dňa porušenia tejto povinnosti. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu. Pokuty spravuje ministerstvo financií.

§ 28
(1)

Ministerstvo financií je povinné viesť najmä evidenciu

a)

žiadostí o schválenie poskytnutia štátnej pomoci,

b)

schválených štátnych pomocí,

c)

neschválených štátnych pomocí,

d)

oznámení o poskytnutej minimálnej pomoci,

e)

oznámení o prijatí minimálnej pomoci.

(2)

Ministerstvo financií je povinné predkladať na žiadosť Komisie informácie v požadovanom termíne a rozsahu; takisto je povinné spolupracovať s Komisiou v rozsahu podľa príslušných právnych predpisov spoločenstva vzťahujúcich sa na štátnu pomoc.

(3)

Ministerstvo financií je povinné predkladať Komisii informácie a správy v rozsahu a v termínoch podľa právnych predpisov spoločenstva vzťahujúcich sa na štátnu pomoc.

(4)

Poskytovateľ je povinný do konca februára kalendárneho roka poskytnúť ministerstvu financií súhrnnú správu o poskytnutej štátnej pomoci za predchádzajúci kalendárny rok.

(5)

Ministerstvo financií je povinné každoročne do konca mája predložiť vláde na prerokovanie správu o poskytnutej štátnej pomoci za predchádzajúci kalendárny rok. Ministerstvo financií predkladá Komisii ročnú správu o poskytnutej štátnej pomoci po prerokovaní vládou.

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 30

Právnické osoby, ktoré poskytli štátnu pomoc podľa doterajších predpisov, sú povinné predložiť úradu správu o poskytnutej štátnej pomoci za rok 1998 do 31. marca 2000 a za rok 1999 do 30. júna 2000.

§ 30a

Vláda je oprávnená vydať nariadenie25) na vykonanie článku 64 Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej.

§ 30b
(1)

Zrušuje sa Úrad pre štátnu pomoc.

(2)

Dňom zrušenia Úradu pre štátnu pomoc prechádzajú práva a povinnosti Úradu pre štátnu pomoc vrátane práv a povinností zo štátnozamestnaneckých pomerov a pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov na ministerstvo financií.

(3)

Vedúci služobného úradu ministerstva financií v spolupráci s vedúcimi služobných úradov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a v spolupráci s Úradom pre štátnu službu vykoná zmeny štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, ktorí budú plniť úlohy spojené s poskytovaním štátnej pomoci v uvedených orgánoch.

(4)

Majetok štátu, ktorý bol 30. apríla 2004 v správe Úradu pre štátnu pomoc, prechádza 1. mája 2004 do správy ministerstva financií.

§ 30c

Konanie neukončené do dňa platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, okrem konania o schválení poskytnutia štátnej pomoci,13b) dokončí ministerstvo financií.

§ 31

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1995 Z. z. o štátnej podpore malého a stredného podnikania.

§ 32

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)

  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

 • 2)

  § 20f Občianskeho zákonníka.

 • 3)

  Napríklad zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 182/2002 Z. z.

 • 4)

  Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 • 6)

  Napríklad zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 379/1996 Z. z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

 • 6a)

  Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. 3. 1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania článku 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 083, 27/03/1999), nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. 1. 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na podporu štátu malým a stredným podnikateľom (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 010, 13/01/2001), nariadenie Komisie (ES) č. 68/2001 z 12. 1. 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na vzdelávaciu pomoc (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 010, 13/01/2001), nariadenie Komisie (ES) č. 2204/2002 z 12. 12. 2002 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na štátnu pomoc pre zamestnanosť (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 337, 13/12/2002).

 • 8)

  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 • 9)

  Nariadenie Komisie (ES) č. 69/2001 z 12. 1. 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na pomoc de minimis (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 010, 13/01/2001).

 • 9a)

  Napríklad čl. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. 1. 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na podporu štátu malým a stredným podnikateľom (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 010, 13/01/2001), čl. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 68/2001 z 12. 1. 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na vzdelávaciu pomoc (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 010, 13/01/2001), čl. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 2204/2002 z 12. 12. 2002 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na štátnu pomoc pre zamestnanosť (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 337, 13/12/2002).

 • 10)

  Usmernenie Komisie o národnej regionálnej pomoci č. 98/C 74/06 z 10. 3. 1998 v znení neskoršej zmeny a doplnenia z 9. 9. 2000 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, C 258, 9/9/2000).

 • 13)

  Napríklad § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností, § 103 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní,§ 27 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.

 • 13a)

  Napríklad § 59 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 13b)

  Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. 3. 1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania článku 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 083, 27/03/1999).

 • 21)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 21a)

  Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).

 • 22)

  Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 22)

  § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.

 • 23)

  Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 69/2001 z 12. 1. 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na pomoc de minimis (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 010, 13/01/2001), nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. 1. 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na podporu štátu malým a stredným podnikateľom (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 010, 13/01/2001), nariadenie Komisie (ES) č. 68/2001 z 12. 1. 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na vzdelávaciu pomoc (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 010, 13/01/2001).

 • 24)

  Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 552/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností.

 • 24a)

  Zákon č. 565/2001 Z. z. o investičných stimuloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 24b)

  Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 8/zv. 4, Ú. v. EÚ L 140, 30. 4. 2004) v platnom znení.

 • 24c)

  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

 • 25)

  Čl. 120 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore