Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72045
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 221/2019 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2020


Platnosť od: 22.07.2019
Účinnosť od: 01.12.2019
Účinnosť do: 31.12.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Finančné právo, Pracovné právo, Obchodné právo, Ústavné právo, Občianske právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 221/2019 s účinnosťou od 01.12.2019

Legislatívny proces k zákonu 221/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním ...

1.

V § 1 ods. 1 prvej vete sa za slová „verejnej správy“ vkladajú slová „a v informačnom systéme ...

2.

V § 1 ods. 1 druhá veta znie: „Takto získané údaje a výpisy v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Napríklad § 15c ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných ...

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ...

3.

V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) centrálny register detí, žiakov a poslucháčov,3a) e) centrálny register študentov.3b)“. ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znejú:

„3a) § 157 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ...

4.

V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) informačný systém finančnej správy v časti týkajúcej sa evidencie daňových nedoplatkov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie:

„3c) § 170 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.

6.

V § 1 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ďalším informačným systémom na účel tohto zákona je aj informačný systém zdravotnej ...

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3d znie:

„3d) § 15 ods. 1 písm. l) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad ...

7.

V § 1 ods. 7 sa slová „verejnej správy“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 3 a 4“ a slová ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

1.

V § 22 ods. 1 písm. f) sa slovo „desaťročnej“ nahrádza slovom „šesťročnej“.

2.

V § 46 ods. 1 a 2 sa vypúšťa písmeno g).

3.

V § 66h ods. 5 a § 66m ods. 6 sa slová „dvoch mesiacov“ nahrádzajú slovami „30 dní“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Z. z. o Národnej banke Slovenska v znení zákona ...

V § 7 ods. 4 sa nad slovom „trestov“ vypúšťa odkaz 2a a na konci sa pripájajú tieto vety: ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky ...

1.

V § 8 ods. 3 písm. i) úvodná veta znie: „tie z uvedených dokladov, ktoré potvrdzujú splnenie ...

Súčasne sa na konci vypúšťa táto veta: „Žiadateľ predloží tie z uvedených dokladov, ktoré ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12aa znie:

„12aa) § 1 ods. 3 a 4 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej ...

2.

V § 8 ods. 12 písm. b) sa vypúšťa čiarka a slová „potvrdenie o návšteve školy“.

3.

V § 8 ods. 12 sa vypúšťa písmeno c).

4.

V § 9 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) ktorá má evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13aaaa znie:

„13aaaa) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

5.

V § 9 ods. 6 písmeno f) znie:

„f) potvrdenie, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, ...

6.

V § 9 odsek 15 znie:

„(15) Okresný úrad v sídle kraja si vyžiada od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky výpis ...

7.

V § 15 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nie je možné ...

8.

V § 19 ods. 1 a 2 sa slová „obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“.

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 160 sa v časti Oslobodenie ...

2.

V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 161 sa v časti Oslobodenie ...

Čl. VI

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby ...

1.

V § 20 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra ...

Poznámky pod čiarou k odkazu 7a a 7b znejú:

„7a) § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej ...

2.

V § 23 ods. 4 prvej vete na konci sa pripájajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a druhá ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a sa vypúšťa.

Čl. VII

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ...

1.

V § 17 ods. 2 sa slová „§ 56 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 5“.

2.

V § 45 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Právnickej osobe a fyzickej osobe možno udeliť licenciu, ak nemá evidované nedoplatky voči ...

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36b znie:

„36b) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z. Zákon č. 199/2004 ...

3.

V § 45 ods. 7 úvodnej vete sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

4.

V § 46 ods. 2 sa vypúšťajú písmená g) a h).

Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená g) a h).

5.

V § 56 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Právnickú osobu a fyzickú osobu možno zaregistrovať ako prevádzkovateľa retransmisie, ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

6.

V § 57 ods. 2 sa vypúšťajú písmená g) a h).

7.

V § 58 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 56 ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 2 až 4“. ...

8.

§ 71 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Splnenie podmienok podľa § 45 ods. 4 a § 56 ods. 4 overuje podľa osobitného predpisu50d) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 50d znie:

„50d) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

Čl. VIII

Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 22a ods. 7 písm. d) sa vypúšťajú slová „a súhlas s ich spracovaním“.

2.

V § 22b ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou. ...

3.

V § 22b sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Bezúhonnosť podľa odseku 4 písm. c) sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel ...

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.

4.

V § 29 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne ...

Čl. IX

Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. ...

V § 4 odsek 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4 znie:

„(4) Za bezúhonného občana sa na účely tohto zákona považuje občan, ktorý nebol právoplatne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Čl. X

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 58 ods. 5 sa slová „§ 73a ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 73a ods. 13“.

2.

V § 73a sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ministerstvo školstva sprístupňuje údaje z centrálneho registra študentov na žiadosť ...

Doterajšie odseky 4 až 16 sa označujú ako odseky 5 až 17.

Poznámky pod čiarou k odkazom 40ca a 40cb znejú:

„40ca) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

3.

V § 73a ods. 13 sa slová „7 až 9“ nahrádzajú slovami „8 až 10“.

4.

V § 73a ods. 15 sa slová „odseku 13“ nahrádzajú slovami „odseku 14“.

Čl. XI

Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. ...

1.

V § 10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Žiadateľovi možno poskytnúť štátnu záruku, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 10 a 10a znejú:

„10) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

2.

V § 10 ods. 3 sa vypúšťajú písmená b) a c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená b) až d).

Čl. XII

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona ...

1.

V § 44 ods. 7 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „orgán ochrany prírody“.

2.

V § 72 ods. 2 sa bodkočiarka nahrádza bodkou, časť vety za bodkočiarkou sa vypúšťa a na konci ...

Čl. XIII

Zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu ...

V § 10 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta a tretia veta, ktoré vrátane poznámky pod ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2aaa znie:

„2aaa) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. XIV

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 ...

§ 170 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 93adf znie:

„(21) Sociálna poisťovňa na žiadosť orgánu verejnej moci podľa osobitného predpisu93adf) poskytuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 93adf znie:

„93adf) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

Čl. XV

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 ...

1.

V § 32 odsek 10 znie:

„(10) Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie a uplatňuje daňový bonus podľa § 33, okrem ...

2.

V § 37 ods. 3 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Potvrdenie podľa druhej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 125a znie:

„125a) § 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších ...

4.

V § 50 ods. 6 písmeno g) znie:

„g) prijímateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 143a znie:

„143a) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z. § 25 ods. 5 ...

Čl. XVI

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení ...

1.

V § 6 ods. 19 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na tento ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 33a a 33b znejú:

„33a) § 157 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 33b) Zákon č. 177/2018 ...

2.

V § 16 odsek 2 znie:

„(2) Ak je zriaďovateľom fyzická osoba, ktorá má oprávnenie podnikať,54) alebo iná právnická ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 54aa znie:

„54aa) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

3.

V § 16 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak nemá sídlo v Slovenskej republike; ...

Čl. XVII

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 29 ods. 3 písmená b) a c) znejú:

„b) nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu alebo colnému úradu podľa osobitných predpisov,35b) c) nemá ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 35b, 35ba a 35c znejú:

„35b) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

3.

V § 53e ods. 3 písmeno d) znie:

„d) zdravotná poisťovňa neeviduje voči malému zamestnávateľovi pohľadávky po splatnosti podľa ...

Čl. XVIII

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ...

1.

V § 9a ods. 2 písmeno j) znie:

„j) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

2.

V § 11 ods. 4 písm. e) sa slová „c) až g)“ nahrádzajú slovami „c) až e) a g)“.

3.

V § 11 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6ba znie:

„6ba) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

4.

V § 21 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

5.

V § 21 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

6.

V § 21 ods. 4 písmeno e) znie:

„e) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

7.

V § 22 ods. 15 sa vypúšťa písmeno b).

Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).

8.

V § 22 ods. 17 písmeno a) znie:

„a) prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 má 1. evidované nedoplatky voči colnému ...

9.

V § 25 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

10.

V § 25 ods. 4 písmeno d) znie:

„d) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

11.

V § 25b sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

12.

V § 25b sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

13.

V § 25b ods. 7 písmeno f) znie:

„f) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

14.

V § 26 odsek 3 znie:

„(3) Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú: a) doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie ...

15.

V § 26 ods. 4 písmeno d) znie:

„d) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

16.

§ 43 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Údaje podľa § 11 ods. 4 písm. f), § 21 ods. 2 písm. d), § 25 ods. 3 písm. c), § 25b ...

Čl. XIX

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. ...

1.

V § 9a sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov8aaa) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8aaa znie:

„8aaa) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 9a ods. 3 písmeno c) znie:

„c) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

3.

V § 19 ods. 2 sa vypúšťajú písmená d) a e).

Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená d) až g).

4.

V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov8aaa) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

5.

V § 19 ods. 4 písmeno e) znie:

„e) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

6.

V § 19a odsek 10 znie:

„(10) Prílohou k žiadosti podľa odseku 9 sú: a) doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie ...

7.

V § 19a ods. 11 písmeno c) znie:

„c) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

8.

V § 20 ods. 14 úvodnej vete sa slovo „sú“ nahrádza slovom „je“ a písmeno b) sa vypúšťa. ...

Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).

9.

V § 20 ods. 16 písmeno a) znie:

„a) prevádzkovateľ daňového skladu má 1. evidované nedoplatky voči colnému úradu alebo daňovému ...

10.

V § 23 odsek 3 znie:

„(3) Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a ...

11.

V § 23 ods. 4 písmeno d) znie:

„d) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

12.

V 24 odsek 3 znie:

„(3) Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú: a) doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie ...

13.

V § 24 ods. 4 písmeno d) znie:

„d) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

14.

V § 42 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Údaje podľa § 9a ods. 1 písm. c), § 19 ods. 2 písm. h), § 19a ods. 10 písm. b), § 23 ...

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

Čl. XX

Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

§ 85 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Na účely posúdenia splnenia kritérií podľa osobitného predpisu84ab) si colný orgán ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 84ab až 84ae znejú:

„84ab) Čl. 39 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení. 84ac) § 10 ods. 4 zákona ...

2.

§ 85 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Colný orgán na žiadosť orgánu verejnej moci podľa osobitného predpisu84af) poskytne prostredníctvom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 84af a 84ag znejú:

„84af) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

Čl. XXI

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 16 ods. 6 sa vypúšťajú slová „časti A bodu 15 a časti B bodu 1“.

2.

V § 28 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „platnosť ...

3.

V § 70 odsek 6 znie:

„(6) Príslušník úradu preukazuje svoju príslušnosť k úradu ústnym vyhlásením: „Národný ...

4.

V § 71 ods. 7 úvodnej vete sa druhé slovo „alebo“ vypúšťa.

5.

V § 71 odsek 12 znie:

„(12) Počas vykonávania funkcie sa na riaditeľa úradu primerane použijú ustanovenia podľa šiestej ...

6.

Prílohy č. 2 až 4 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 2 k zákonu č. 215/2004 Z. z. OSOBNÝ DOTAZNÍK OSOBY Osobný dotazník osoby obsahuje ...

Čl. XXII

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 5 ods. 3 sa slová „d) až i)“ nahrádzajú slovami „c) až h)“.

Čl. XXIII

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 8a ods. 4 písmeno e) znie:

„e) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14baa znie:

„14baa) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z. § 25 ods. 5 ...

2.

V § 8a ods. 5 písmeno a) znie:

„a) čestným vyhlásením žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom ...

3.

V § 8a ods. 5 sa vypúšťa písmeno e).

4.

V § 8a ods. 6 tretej vete sa vypúšťajú slová „a e)“.

5.

V § 8a ods. 6 sa vypúšťa štvrtá veta.

Čl. XXIV

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

1.

V § 25 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) informáciu o nesplnení povinnosti poistenca podľa § 23 ods. 1 písm. b) alebo nesplnení povinnosti ...

2.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Zdravotná poisťovňa na žiadosť orgánu verejnej moci podľa osobitného predpisu55d) poskytne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 55d znie:

„55d) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

Čl. XXV

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

1.

V § 33 ods. 3 písm. e) prvý bod a druhý bod znejú:

„1. evidovaný nedoplatok voči daňovému úradu podľa osobitného predpisu49) vyšší ako 3 319 ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:

„49a) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

2.

Za § 76 sa vkladá § 76a, ktorý znie:

„§ 76a Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 22 ods. 4 písm. d), § 24 ods. 4, § 26 ods. ...

Čl. XXVI

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...

1.

V § 82 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení11) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37aa znie:

„37aa) § 73a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

2.

Za § 104i sa vkladá § 104j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 104j Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. septembra 2019 Ustanovenie § 82 ods. 2 ...

Čl. XXVII

Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení ...

1.

V § 22 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).

2.

V § 22a ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až j) sa označujú ako písmená d) až i).

3.

V § 71 ods. 2 sa slová „§ 22 ods. 2 písm. a), d) až f)“ nahrádzajú slovami „§ 22 ods. ...

Čl. XXVIII

Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových ...

1.

V § 26 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „a súhlas s ich spracovaním“.

2.

V § 27 sa odsek 5 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) žiadateľ má evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

3.

§ 63 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Splnenie podmienok na zamietnutie žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie:

„38a) § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej ...

Čl. XXIX

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Za výpis z registra trestov právnickej osoby sa ...

2.

V § 10 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Výpis z registra trestov, ak ide o fyzickú osobu, generálna prokuratúra vydá na žiadosť ...

3.

V § 10 ods. 4 písm. b) sa vypúšťa tretí bod.

Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.

4.

V § 10 odseky 5 až 13 znejú:

„(5) Ak sa žiadosť o výpis z registra trestov podáva na mieste podľa odseku 3 písm. a) až d), ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ...

5.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Ak sa žiadosť o výpis z registra trestov zasiela na vybavenie elektronicky prostredníctvom ...

6.

§ 10a znie:

„§ 10a (1) Údaje z evidencie registra trestov o právoplatne odsúdených právnických osobách ...

7.

§ 12 znie:

„§ 12 (1) Výpis z registra trestov sa vydá aj na žiadosť súdu alebo prokuratúry alebo na žiadosť ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 6a znejú:

„6) Napríklad § 15c ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných ...

8.

V § 13 ods. 4 písm. c) sa slová „§ 1 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 1 ods. 3“.

9.

V § 14 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na účely návrhu kandidátov na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) § 119a ods. 3 a § 119b ods. 2 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich ...

10.

V § 14 ods. 3 písm. c) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „a na ...

Čl. XXX

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 ...

V § 5 odsek 6 znie:

„(6) Podmienkou vydania geologického oprávnenia fyzickej osobe je jej bezúhonnosť a bezúhonnosť ...

Čl. XXXI

Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o ...

2.

V § 11 ods. 5 písmeno e) znie:

„e) oznámenie obsahujúce údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia ...

Čl. XXXII

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 157 ods. 4 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.

2.

V § 157 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Ministerstvo školstva sprístupňuje údaje z centrálneho registra na žiadosť orgánu verejnej ...

Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 10 až 13.

Poznámky pod čiarou k odkazom 93b a 93c znejú:

„93b) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

3.

V § 157 ods. 11 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

4.

V § 157 ods. 13 sa slová „10 a 11“ nahrádzajú slovami „11 a 12“.

Čl. XXXIII

Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. ...

1.

V § 2a piata a šiesta veta znejú: „Na účel preukázania bezúhonnosti podľa druhej vety poskytne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) § 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2.

V § 2a sa na konci pripája táto veta:

„Ak nejde o zamestnávateľa podľa osobitného predpisu,4) fyzická osoba na účel preukázania ...

3.

V § 16 ods. 5 písmená b) a c) znejú:

„b) má nedoplatky voči daňovému úradu alebo colnému úradu podľa osobitného predpisu;23a) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 23a a 23b znejú:

„23a) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

4.

V § 17 ods. 3 sa vypúšťajú písmená c) a d).

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená c) až f).

Čl. XXXIV

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ...

1.

§ 63 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Osoba, ktorá žiada o zápis do registra, nesmie mať evidované nedoplatky voči daňovému ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30aa znie:

„30aa) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z. Zákon č. 563/2009 ...

2.

V § 64 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená e) až h).

3.

V § 64 ods. 4 sa za slová „alebo údaje“ vkladajú slová „podľa osobitného predpisu33a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

„33a) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

4.

V § 64 ods. 6 sa nad slovom „predpisu.“ odkaz „33a)“ nahrádza odkazom „33aa)“ a označenie ...

5.

V § 64 ods. 10 sa slová „písm. f) až h)“ nahrádzajú slovami „písm. e) až g)“.

6.

V § 64 ods. 11 sa slová „až i)“ nahrádzajú slovami „až h)“.

7.

V § 64 ods. 12 sa nad slovom „predpisov.“ odkaz „33aa)“ nahrádza odkazom „33ab)“ a označenie ...

8.

V § 65 ods. 6 písm. f) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: ...

9.

V § 68 ods. 5 písmeno b) znie:

„b) má evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom ...

10.

V § 78b ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

11.

V § 78d ods. 3 druhej vete sa vypúšťajú slová „na každý nasledujúci štvrťrok príslušného ...

12.

V § 78d ods. 3 písmeno a) znie:

„a) poskytovateľ sociálnej služby nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému ...

13.

V § 79 ods. 1 písmeno l) znie:

„l) bezodkladne zasiela údaje podľa § 88 ods. 2 písm. c) v elektronickej podobe prostredníctvom ...

14.

V § 81 písmeno za) znie:

„za) bezodkladne zasiela údaje podľa § 64 ods. 2 písm. i) v elektronickej podobe prostredníctvom ...

15.

V § 97 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

Čl. XXXV

Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 5 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „za bezúhonného sa na účely tohto ...

2.

V § 10 ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „podľa § 5 ods. 2 písm. d)“.

3.

V § 14 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,“.

4.

V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú písmená e) a j).

Doterajšie písmená f) až m) sa označujú ako písmená e) až k).

5.

V § 20 ods. 7 sa slová „podľa odseku 2 písm. a), e), i) a j)“ nahrádzajú slovami „podľa ...

6.

V § 22e ods. 3 písmeno a) znie:

„a) doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá sa nezapisuje ...

7.

V § 33 odsek 4 znie:

„(4) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený ...

8.

V § 33 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Splnenie podmienok podľa § 19 ods. 3 písm. c) overuje podľa osobitného predpisu44) fond.“. ...

Doterajšie odseky 5 až 11 sa označujú ako odseky 6 až 12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:

„44) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

Čl. XXXVI

Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z., zákona ...

V § 17 ods. 3 písmeno f) znie:

„f) má evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

Čl. XXXVII

Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení ...

1.

V § 11 ods. 4 písmená c) a d) znejú:

„c) má nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitného predpisu,2a) d) má ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 2b znejú:

„2a) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

2.

V § 12 ods. 6 sa vypúšťajú písmená d) až g).

Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená d) a e).

3.

V § 12 ods. 8 sa slová „okrem osoby, na ktorú sa hľadí, ako by nebola odsúdená, nepovažuje ...

4.

Slová „obvodný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

Čl. XXXVIII

Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. ...

1.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Žiadateľovi o stimuly nemožno poskytnúť stimuly, ak má evidované nedoplatky voči daňovému ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

2.

V § 6 ods. 3 písm. e) sa vypúšťajú slová „a nie je daňovým dlžníkom“.

3.

V § 6 ods. 3 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako písmená f) až i).

4.

V § 6 ods. 3 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem finančných vzťahov voči daňovému ...

5.

Doterajší text § 12 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Splnenie podmienok podľa § 4 ods. 8 overuje podľa osobitného predpisu38) ministerstvo školstva.“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:

„38) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

Čl. XXXIX

Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení ...

1.

V § 18 ods. 4 písm. a) sa za slovo „pridelené“ vkladá čiarka a slová „a údaje o žiadateľovi ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27ac znie:

„27ac) § 10 ods. 4 písm. b) zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

2.

V § 18 ods. 4 písm. b) sa za slovami „rodné číslo“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27ad znie:

„27ad) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

3.

V § 18 ods. 5 písmeno a) znie:

„a) meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra ...

4.

V § 18 ods. 6 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) kópia dokladu totožnosti a rodného listu fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, ...

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená d) až h).

5.

V § 18 ods. 6 sa vypúšťa písmeno h).

6.

V § 18 ods. 7 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) kópia dokladu totožnosti a rodného listu žiadateľa a odborného garanta žiadateľa, ak je ...

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

7.

V § 22a ods. 7 písmeno d) znie:

„d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov27c) o budúcom poskytovateľovi osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27c znie:

„27c) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

8.

V § 23 odsek 4 znie:

„(4) Na spôsob preukazovania dôveryhodnosti viazaného finančného agenta, viazaného investičného ...

Čl. XL

Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 34 ods. 4 sa slová „má evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

Čl. XLI

Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 ...

1.

V § 11 ods. 8 sa slová „evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11aaa znie:

„11aaa) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

2.

V § 12 ods. 2 písm. d) sa na konci vypúšťajú slová „a 8“.

Čl. XLII

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 53 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:

„Miestne príslušný správca dane poskytne údaje o stave osobného účtu daňového subjektu aj ...

Poznámky pod čiarou k odkazu 37ad a 37ae znejú:

„37ad) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

Čl. XLIII

Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 29 ods. 8 sa vypúšťajú písmená b) až d).

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená b) a c).

2.

V § 30 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) má evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 9c a 9d znejú:

„9c) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

Čl. XLIV

Zákon č. 267/2010 Z. z. o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou ...

1.

V § 10 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Dotáciu podľa § 5 až 9 možno poskytnúť žiadateľovi, ak nemá evidované nedoplatky voči ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

2.

V § 10 ods. 4 sa vypúšťajú písmená c), f) a g).

Doterajšie písmená d) až k) sa označujú ako písmená c) až h).

3.

V § 10 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Splnenie podmienok podľa odseku 2 druhej vety overuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

Čl. XLV

Zákon č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky ...

V § 4 ods. 5 písmeno a) znie:

„a) doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje v ňom obsiahnuté nie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

Čl. XLVI

Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...

V § 4 ods. 7 písmeno c) znie:

„c) doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje v ňom obsiahnuté nie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7aaa znie:

„7aaa) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

Čl. XLVII

Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ...

1.

V § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

2.

V § 6 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje v ňom obsiahnuté nie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12aa znie:

„12aa) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

3.

V § 6 sa vypúšťa odsek 4.

Čl. XLVIII

Zákon č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí ...

V prílohe sa vypúšťajú ôsmy bod a desiaty bod.

Doterajší deviaty bod sa označuje ako ôsmy bod.

Čl. XLIX

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 3 ods. 6 štvrtej vete sa slová „ministerstvo bezodkladne zašle“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo ...

2.

V § 5 ods. 7 písm. d) sa vypúšťajú slová „a súhlas s ich spracovaním“.

3.

V § 6 ods. 1 úvodnej vete sa slová „Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ...

4.

V § 6 ods. 2 úvodnej vete sa slová „Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ďalej len „štátny ...

5.

V § 6 ods. 3 úvodnej vete sa slová „Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a ...

Čl. L

Zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 5 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. ak nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

2.

V § 5 ods. 1 písm. b) prvom bode sa na konci slovo „a“ nahrádza čiarkou a v druhom bode sa bodka ...

3.

V § 5 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. ak nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky ...

4.

V § 5 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Splnenie podmienok podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

5.

V § 6 ods. 2 sa vypúšťajú písmená f) a g).

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno f).

Čl. LI

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 34 odsek 5 znie:

„(5) Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt na účel podnikania, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 63c znie:

„63c) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z. Zákon č. 199/2004 ...

Čl. LII

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. ...

1.

V § 9 ods. 3 písmeno g) znie:

„g) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

„20a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 9 ods. 4 písmeno e) znie:

„e) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:

„23) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

3.

V § 15 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

4.

V § 15 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).

5.

V § 15 ods. 4 písmeno e) znie:

„e) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

6.

V § 15 ods. 8 písm. d) tretí bod znie:

„3. určenej colným úradom podľa § 16 ods. 17 na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň ...

7.

V § 15a ods. 3 písmeno f) znie:

„f) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

8.

V § 15a ods. 4 písmeno e) znie:

„e) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

9.

V § 16 sa vypúšťa odsek 15.

Doterajšie odseky 16 až 18 sa označujú ako odseky 15 až 17.

10.

V § 16 ods. 16 písm. a) druhý bod znie:

„2. na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa eviduje voči nemu pohľadávky po ...

11.

V § 19 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

12.

V § 19 ods. 4 písmeno e) znie:

„e) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

13.

V § 20 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

14.

V § 20 ods. 4 písmeno e) znie:

„e) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

15.

V § 49 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

16.

V § 49 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

17.

V § 49 ods. 3 písmeno c) znie:

„c) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

18.

V § 52 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

19.

V § 52 ods. 3 písmeno d) znie:

„d) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

20.

V § 54 ods. 11 písmeno g) znie:

„g) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

21.

§ 72 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Údaje podľa § 9 ods. 3 písm. g), § 15 ods. 2 písm. e), § 15a ods. 3 písm. f), § 19 ods. ...

Čl. LIII

Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z. z., ...

V § 7 ods. 8 sa slovo „úrad“ nahrádza slovami „Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky ...

Čl. LV

Zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení zákona č. 132/2013 Z. z., zákona ...

§ 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak je žiadateľom občan Slovenskej republiky, ktorý študuje na vysokej škole so sídlom ...

Čl. LVI

Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej ...

1.

V § 10 ods. 5 písmená b) a c) znejú:

„b) doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje v ňom obsiahnuté nie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24aa znie:

„24aa) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

2.

V § 10 ods. 6 písm. b) druhom bode sa slová „doklad, ktorým stavebník preukazuje, že je vlastníkom ...

3.

V § 10 ods. 7 písmeno d) znie:

„d) doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje v ňom obsiahnuté nie ...

4.

V § 10 ods. 10 písm. c) druhom bode sa slová „doklad, ktorým stavebník preukazuje, že je vlastníkom ...

Čl. LVII

Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z., zákona ...

1.

V § 9 ods. 3 písmená c) a d) znejú:

„c) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 15d a 15e znejú:

„15d) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z. § 25 ods. 5 zákona ...

2.

V § 9 ods. 4 sa slová „písm. a) až f)“ nahrádzajú slovami „písm. a), b), e) a f)“.

3.

V § 9 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Splnenie podmienok podľa odseku 3 písm. c) a d) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

4.

Za § 23c sa vkladá § 23d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 23d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2019 Žiadosti o poskytnutie ...

Čl. LVIII

Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ...

V § 11 ods. 2 sa slová „regulačný úrad“ nahrádzajú slovami „Dopravný úrad“.

Čl. LX

Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií ...

V § 14 ods. 4 sa slová „má daňové nedoplatky evidované správcom dane alebo má evidované nedoplatky ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 29a a 29b znejú:

„29a) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

Čl. LXI

Zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. ...

1.

V § 14 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie ...

2.

V § 19 ods. 2 sa vypúšťajú písmená b), l) a m).

Doterajšie písmená c) až n) sa označujú ako písmená b) až k).

3.

V § 19 ods. 2 písmeno h) znie:

„h) ktorý má evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17aa znie:

„17aa) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

4.

V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú písmená f) a l).

Doterajšie písmená g) až n) sa označujú ako písmená f) až l).

5.

V § 20 ods. 2 písmeno i) znie:

„i) čestné vyhlásenie žiadateľa, že nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému ...

6.

V § 20 ods. 7 sa slová „odseku 2 písm. a), e), f), h), j) až l) a n)“ nahrádzajú slovami „odseku ...

7.

V § 22 ods. 6 sa vypúšťajú písmená b) až d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno b).

8.

V § 27 ods. 3 druhá a tretia veta znejú:

„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 5 ods. 2 písm. b) a § 10 ods. 2 písm. b) poskytne ...

9.

V § 27 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Splnenie podmienok podľa § 19 ods. 2 písm. h) overuje podľa osobitného predpisu28a) fond.“. ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:

„28a) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

Čl. LXII

Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 24 odsek 6 znie:

„(6) Na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o dôveryhodnosti podľa odseku 4 písm. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25b sa vypúšťa.

Čl. LXIII

Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 8 ods. 3 písmeno e) znie:

„e) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3aa znie:

„3aa) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

Čl. LXIV

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 32 ods. 1 písmená b) a c) znejú:

„b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 46b a 46c znejú:

„46b) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

2.

V § 32 ods. 2 písm. c) sa za slová „miestne príslušného daňového úradu“ vkladajú slová ...

3.

V § 32 ods. 3 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Údaje podľa druhej vety ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:

„47a) § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej ...

4.

V § 144 ods. 2 sa slovo „úrad“ nahrádza slovami „úrad vlády“.

5.

V § 153 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na účely preukázania bezúhonnosti podľa § ...

Čl. LXV

Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení ...

V § 4 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťa.

Čl. LXVI

Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o ...

1.

V § 3 ods. 9 písmená b) a c) znejú:

„b) nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

2.

V § 5 ods. 3 písmená b) a c) znejú:

„b) nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na ...

Čl. LXVII

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 50 ods. 4 písm. b) sa vypúšťa tretí bod.

Čl. LXVIII

Zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení ...

1.

V § 5 odsek 2 znie:

„(2) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a sa vypúšťa.

2.

V § 5 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) výpis z registra trestov, alebo ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie vydané príslušným ...

3.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 3 písm. b) fyzická osoba, ktorá má ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

4.

V § 15 ods. 7 písm. c) sa slová „§ 8 ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 11“ a slová ...

5.

V § 16 ods. 2 sa vypúšťajú písmená b), k) a l).

Písmená c) až m) sa označujú ako písmená b) až j).

Poznámky pod čiarou k odkazom 15, 20 a 21 sa vypúšťajú.

6.

V § 16 ods. 2 písmeno g) znie:

„g) nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

7.

V § 16 odsek 3 znie:

„(3) Splnenie podmienok podľa odseku 2 sa preukazuje a) vyhlásením žiadateľa, že spĺňa podmienky ...

8.

V § 17 ods. 2 sa vypúšťajú písmená e) a f).

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená e) a f).

9.

V § 17 ods. 7 sa slová „podľa odseku 2 písm. a), e), f) a h)“ nahrádzajú slovami „podľa ...

10.

V § 19 ods. 6 sa vypúšťajú písmená c) až e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno c).

11.

§ 24 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Splnenie podmienok podľa § 16 ods. 2 písm. g) overuje podľa osobitného predpisu35) fond.“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:

„35) § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej ...

Čl. LXIX

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení ...

1.

V § 82 ods. 4 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“.

2.

§ 107 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 82 ods. 4 a § 83 ods. 3 poskytne fyzická osoba ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:

„49) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. LXX

Zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 4 ods. 3 písmená a) a b) znejú:

„a) má evidované nedoplatky voči daňovému úradu alebo colnému úradu podľa osobitných predpisov,10a) b) má ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 10a a 10b znejú:

„10a) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

2.

V § 24 ods. 1 písmená b) a c) znejú:

„b) má evidované nedoplatky voči daňovému úradu alebo colnému úradu podľa osobitných predpisov,10a) c) má ...

Čl. LXXI

Zákon č. 111/2018 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej ...

1.

V § 3 ods. 1 písm. i) sa vypúšťajú slová „najmä z programu Horizont 2020 a Nástroja na prepájanie ...

2.

V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) predfinancovanie alebo dofinancovanie projektov z priamo riadených programov Európskej únie ...

3.

V § 4 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

4.

V § 4 ods. 4 prvej vete sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí ...

5.

V § 5 ods. 4 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).

Čl. LXXII

Zákon č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. ...

1.

V § 13 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) nemá za obdobie piatich rokov pred podaním žiadosti evidované nedoplatky voči daňovému ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:

„34a) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

2.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. e) overuje podľa osobitného predpisu34b) jadrový ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34b znie:

„34b) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

Čl. LXXIII

Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a ...

1.

V § 39 ods. 2 písmená f) až h) znejú:

„f) nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu alebo colnému úradu podľa osobitných predpisov,36a) g) nemá ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 36a až 36c znejú:

„36a) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

2.

V § 48 ods. 5, § 49 ods. 7 písm. d) a § 77 ods. 15 sa vypúšťajú slová „a súhlas s ich spracovaním“. ...

3.

V § 50 ods. 2 písm. g) sa vypúšťajú slová „a súhlasy s ich spracovaním“.

4.

V § 50 ods. 2 písmená o) až r) znejú:

„o) potvrdenie obdobného úradu, akým je daňový úrad, o tom, že žiadateľ nemá daňový nedoplatok ...

5.

V § 50 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) že nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 42a až 42b znejú:

„42a) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z. Zákon č. 199/2004 ...

6.

§ 97 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Údaje podľa § 49 ods. 7 písm. d), § 50 ods. 2 písm. g) a § 77 ods. 15 ministerstvo financií ...

Čl. LXXIV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2019 okrem čl. I prvého, štvrtého, šiesteho a siedmeho ...

Zuzana Čaputová v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore