Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 221/2019 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2020

Platnosť od: 22.07.2019
Účinnosť od: 01.12.2019
Účinnosť do: 31.12.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Finančné právo, Pracovné právo, Obchodné právo, Ústavné právo, Občianske právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS1EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 221/2019 s účinnosťou od 01.12.2019

Legislatívny proces k zákonu 221/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním ...

1.

V § 1 ods. 1 prvej vete sa za slová „verejnej správy“ vkladajú slová „a v informačnom systéme ...

2.

V § 1 ods. 1 druhá veta znie: „Takto získané údaje a výpisy v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Napríklad § 15c ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných ...

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ...

3.

V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) centrálny register detí, žiakov a poslucháčov,3a) e) centrálny register študentov.3b)“. ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znejú:

„3a) § 157 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ...

4.

V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) informačný systém finančnej správy v časti týkajúcej sa evidencie daňových nedoplatkov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie:

„3c) § 170 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.

6.

V § 1 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ďalším informačným systémom na účel tohto zákona je aj informačný systém zdravotnej ...

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3d znie:

„3d) § 15 ods. 1 písm. l) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad ...

7.

V § 1 ods. 7 sa slová „verejnej správy“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 3 a 4“ a slová ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

1.

V § 22 ods. 1 písm. f) sa slovo „desaťročnej“ nahrádza slovom „šesťročnej“.

2.

V § 46 ods. 1 a 2 sa vypúšťa písmeno g).

3.

V § 66h ods. 5 a § 66m ods. 6 sa slová „dvoch mesiacov“ nahrádzajú slovami „30 dní“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Z. z. o Národnej banke Slovenska v znení zákona ...

V § 7 ods. 4 sa nad slovom „trestov“ vypúšťa odkaz 2a a na konci sa pripájajú tieto vety: ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky ...

1.

V § 8 ods. 3 písm. i) úvodná veta znie: „tie z uvedených dokladov, ktoré potvrdzujú splnenie ...

Súčasne sa na konci vypúšťa táto veta: „Žiadateľ predloží tie z uvedených dokladov, ktoré ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12aa znie:

„12aa) § 1 ods. 3 a 4 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej ...

2.

V § 8 ods. 12 písm. b) sa vypúšťa čiarka a slová „potvrdenie o návšteve školy“.

3.

V § 8 ods. 12 sa vypúšťa písmeno c).

4.

V § 9 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) ktorá má evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13aaaa znie:

„13aaaa) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

5.

V § 9 ods. 6 písmeno f) znie:

„f) potvrdenie, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, ...

6.

V § 9 odsek 15 znie:

„(15) Okresný úrad v sídle kraja si vyžiada od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky výpis ...

7.

V § 15 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nie je možné ...

8.

V § 19 ods. 1 a 2 sa slová „obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“.

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 160 sa v časti Oslobodenie ...

2.

V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 161 sa v časti Oslobodenie ...

Čl. VI

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby ...

1.

V § 20 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra ...

Poznámky pod čiarou k odkazu 7a a 7b znejú:

„7a) § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej ...

2.

V § 23 ods. 4 prvej vete na konci sa pripájajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a druhá ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a sa vypúšťa.

Čl. VII

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ...

1.

V § 17 ods. 2 sa slová „§ 56 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 5“.

2.

V § 45 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Právnickej osobe a fyzickej osobe možno udeliť licenciu, ak nemá evidované nedoplatky voči ...

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36b znie:

„36b) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z. Zákon č. 199/2004 ...

3.

V § 45 ods. 7 úvodnej vete sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

4.

V § 46 ods. 2 sa vypúšťajú písmená g) a h).

Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená g) a h).

5.

V § 56 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Právnickú osobu a fyzickú osobu možno zaregistrovať ako prevádzkovateľa retransmisie, ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

6.

V § 57 ods. 2 sa vypúšťajú písmená g) a h).

7.

V § 58 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 56 ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 2 až 4“. ...

8.

§ 71 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Splnenie podmienok podľa § 45 ods. 4 a § 56 ods. 4 overuje podľa osobitného predpisu50d) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 50d znie:

„50d) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

Čl. VIII

Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 22a ods. 7 písm. d) sa vypúšťajú slová „a súhlas s ich spracovaním“.

2.

V § 22b ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou. ...

3.

V § 22b sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Bezúhonnosť podľa odseku 4 písm. c) sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel ...

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.

4.

V § 29 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne ...

Čl. IX

Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. ...

V § 4 odsek 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4 znie:

„(4) Za bezúhonného občana sa na účely tohto zákona považuje občan, ktorý nebol právoplatne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Čl. X

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 58 ods. 5 sa slová „§ 73a ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 73a ods. 13“.

2.

V § 73a sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ministerstvo školstva sprístupňuje údaje z centrálneho registra študentov na žiadosť ...

Doterajšie odseky 4 až 16 sa označujú ako odseky 5 až 17.

Poznámky pod čiarou k odkazom 40ca a 40cb znejú:

„40ca) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

3.

V § 73a ods. 13 sa slová „7 až 9“ nahrádzajú slovami „8 až 10“.

4.

V § 73a ods. 15 sa slová „odseku 13“ nahrádzajú slovami „odseku 14“.

Čl. XI

Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. ...

1.

V § 10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Žiadateľovi možno poskytnúť štátnu záruku, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 10 a 10a znejú:

„10) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

2.

V § 10 ods. 3 sa vypúšťajú písmená b) a c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená b) až d).

Čl. XII

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona ...

1.

V § 44 ods. 7 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „orgán ochrany prírody“.

2.

V § 72 ods. 2 sa bodkočiarka nahrádza bodkou, časť vety za bodkočiarkou sa vypúšťa a na konci ...

Čl. XIII

Zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu ...

V § 10 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta a tretia veta, ktoré vrátane poznámky pod ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2aaa znie:

„2aaa) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. XIV

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 ...

§ 170 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 93adf znie:

„(21) Sociálna poisťovňa na žiadosť orgánu verejnej moci podľa osobitného predpisu93adf) poskytuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 93adf znie:

„93adf) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

Čl. XV

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 ...

1.

V § 32 odsek 10 znie:

„(10) Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie a uplatňuje daňový bonus podľa § 33, okrem ...

2.

V § 37 ods. 3 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Potvrdenie podľa druhej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 125a znie:

„125a) § 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších ...

4.

V § 50 ods. 6 písmeno g) znie:

„g) prijímateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 143a znie:

„143a) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z. § 25 ods. 5 ...

Čl. XVI

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení ...

1.

V § 6 ods. 19 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na tento ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 33a a 33b znejú:

„33a) § 157 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 33b) Zákon č. 177/2018 ...

2.

V § 16 odsek 2 znie:

„(2) Ak je zriaďovateľom fyzická osoba, ktorá má oprávnenie podnikať,54) alebo iná právnická ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 54aa znie:

„54aa) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

3.

V § 16 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak nemá sídlo v Slovenskej republike; ...

Čl. XVII

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 29 ods. 3 písmená b) a c) znejú:

„b) nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu alebo colnému úradu podľa osobitných predpisov,35b) c) nemá ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 35b, 35ba a 35c znejú:

„35b) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

3.

V § 53e ods. 3 písmeno d) znie:

„d) zdravotná poisťovňa neeviduje voči malému zamestnávateľovi pohľadávky po splatnosti podľa ...

Čl. XVIII

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ...

1.

V § 9a ods. 2 písmeno j) znie:

„j) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

2.

V § 11 ods. 4 písm. e) sa slová „c) až g)“ nahrádzajú slovami „c) až e) a g)“.

3.

V § 11 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6ba znie:

„6ba) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

4.

V § 21 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

5.

V § 21 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

6.

V § 21 ods. 4 písmeno e) znie:

„e) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

7.

V § 22 ods. 15 sa vypúšťa písmeno b).

Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).

8.

V § 22 ods. 17 písmeno a) znie:

„a) prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 má 1. evidované nedoplatky voči colnému ...

9.

V § 25 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

10.

V § 25 ods. 4 písmeno d) znie:

„d) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

11.

V § 25b sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

12.

V § 25b sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

13.

V § 25b ods. 7 písmeno f) znie:

„f) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

14.

V § 26 odsek 3 znie:

„(3) Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú: a) doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie ...

15.

V § 26 ods. 4 písmeno d) znie:

„d) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

16.

§ 43 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Údaje podľa § 11 ods. 4 písm. f), § 21 ods. 2 písm. d), § 25 ods. 3 písm. c), § 25b ...

Čl. XIX

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. ...

1.

V § 9a sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov8aaa) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8aaa znie:

„8aaa) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 9a ods. 3 písmeno c) znie:

„c) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

3.

V § 19 ods. 2 sa vypúšťajú písmená d) a e).

Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená d) až g).

4.

V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov8aaa) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

5.

V § 19 ods. 4 písmeno e) znie:

„e) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

6.

V § 19a odsek 10 znie:

„(10) Prílohou k žiadosti podľa odseku 9 sú: a) doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie ...

7.

V § 19a ods. 11 písmeno c) znie:

„c) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

8.

V § 20 ods. 14 úvodnej vete sa slovo „sú“ nahrádza slovom „je“ a písmeno b) sa vypúšťa. ...

Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).

9.

V § 20 ods. 16 písmeno a) znie:

„a) prevádzkovateľ daňového skladu má 1. evidované nedoplatky voči colnému úradu alebo daňovému ...

10.

V § 23 odsek 3 znie:

„(3) Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a ...

11.

V § 23 ods. 4 písmeno d) znie:

„d) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

12.

V 24 odsek 3 znie:

„(3) Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú: a) doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie ...

13.

V § 24 ods. 4 písmeno d) znie:

„d) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

14.

V § 42 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Údaje podľa § 9a ods. 1 písm. c), § 19 ods. 2 písm. h), § 19a ods. 10 písm. b), § 23 ...

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

Čl. XX

Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

§ 85 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Na účely posúdenia splnenia kritérií podľa osobitného predpisu84ab) si colný orgán ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 84ab až 84ae znejú:

„84ab) Čl. 39 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení. 84ac) § 10 ods. 4 zákona ...

2.

§ 85 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Colný orgán na žiadosť orgánu verejnej moci podľa osobitného predpisu84af) poskytne prostredníctvom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 84af a 84ag znejú:

„84af) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

Čl. XXI

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 16 ods. 6 sa vypúšťajú slová „časti A bodu 15 a časti B bodu 1“.

2.

V § 28 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „platnosť ...

3.

V § 70 odsek 6 znie:

„(6) Príslušník úradu preukazuje svoju príslušnosť k úradu ústnym vyhlásením: „Národný ...

4.

V § 71 ods. 7 úvodnej vete sa druhé slovo „alebo“ vypúšťa.

5.

V § 71 odsek 12 znie:

„(12) Počas vykonávania funkcie sa na riaditeľa úradu primerane použijú ustanovenia podľa šiestej ...

6.

Prílohy č. 2 až 4 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 2 k zákonu č. 215/2004 Z. z. OSOBNÝ DOTAZNÍK OSOBY Osobný dotazník osoby obsahuje ...

Čl. XXII

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 5 ods. 3 sa slová „d) až i)“ nahrádzajú slovami „c) až h)“.

Čl. XXIII

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 8a ods. 4 písmeno e) znie:

„e) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14baa znie:

„14baa) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z. § 25 ods. 5 ...

2.

V § 8a ods. 5 písmeno a) znie:

„a) čestným vyhlásením žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom ...

3.

V § 8a ods. 5 sa vypúšťa písmeno e).

4.

V § 8a ods. 6 tretej vete sa vypúšťajú slová „a e)“.

5.

V § 8a ods. 6 sa vypúšťa štvrtá veta.

Čl. XXIV

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

1.

V § 25 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) informáciu o nesplnení povinnosti poistenca podľa § 23 ods. 1 písm. b) alebo nesplnení povinnosti ...

2.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Zdravotná poisťovňa na žiadosť orgánu verejnej moci podľa osobitného predpisu55d) poskytne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 55d znie:

„55d) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

Čl. XXV

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

1.

V § 33 ods. 3 písm. e) prvý bod a druhý bod znejú:

„1. evidovaný nedoplatok voči daňovému úradu podľa osobitného predpisu49) vyšší ako 3 319 ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:

„49a) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

2.

Za § 76 sa vkladá § 76a, ktorý znie:

„§ 76a Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 22 ods. 4 písm. d), § 24 ods. 4, § 26 ods. ...

Čl. XXVI

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...

1.

V § 82 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení11) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37aa znie:

„37aa) § 73a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

2.

Za § 104i sa vkladá § 104j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 104j Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. septembra 2019 Ustanovenie § 82 ods. 2 ...

Čl. XXVII

Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení ...

1.

V § 22 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).

2.

V § 22a ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až j) sa označujú ako písmená d) až i).

3.

V § 71 ods. 2 sa slová „§ 22 ods. 2 písm. a), d) až f)“ nahrádzajú slovami „§ 22 ods. ...

Čl. XXVIII

Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových ...

1.

V § 26 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „a súhlas s ich spracovaním“.

2.

V § 27 sa odsek 5 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) žiadateľ má evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

3.

§ 63 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Splnenie podmienok na zamietnutie žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie:

„38a) § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej ...

Čl. XXIX

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Za výpis z registra trestov právnickej osoby sa ...

2.

V § 10 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Výpis z registra trestov, ak ide o fyzickú osobu, generálna prokuratúra vydá na žiadosť ...

3.

V § 10 ods. 4 písm. b) sa vypúšťa tretí bod.

Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.

4.

V § 10 odseky 5 až 13 znejú:

„(5) Ak sa žiadosť o výpis z registra trestov podáva na mieste podľa odseku 3 písm. a) až d), ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ...

5.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Ak sa žiadosť o výpis z registra trestov zasiela na vybavenie elektronicky prostredníctvom ...

6.

§ 10a znie:

„§ 10a (1) Údaje z evidencie registra trestov o právoplatne odsúdených právnických osobách ...

7.

§ 12 znie:

„§ 12 (1) Výpis z registra trestov sa vydá aj na žiadosť súdu alebo prokuratúry alebo na žiadosť ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 6a znejú:

„6) Napríklad § 15c ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných ...

8.

V § 13 ods. 4 písm. c) sa slová „§ 1 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 1 ods. 3“.

9.

V § 14 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na účely návrhu kandidátov na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) § 119a ods. 3 a § 119b ods. 2 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich ...

10.

V § 14 ods. 3 písm. c) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „a na ...

Čl. XXX

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 ...

V § 5 odsek 6 znie:

„(6) Podmienkou vydania geologického oprávnenia fyzickej osobe je jej bezúhonnosť a bezúhonnosť ...

Čl. XXXI

Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o ...

2.

V § 11 ods. 5 písmeno e) znie:

„e) oznámenie obsahujúce údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia ...

Čl. XXXII

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 157 ods. 4 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.

2.

V § 157 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Ministerstvo školstva sprístupňuje údaje z centrálneho registra na žiadosť orgánu verejnej ...

Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 10 až 13.

Poznámky pod čiarou k odkazom 93b a 93c znejú:

„93b) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

3.

V § 157 ods. 11 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

4.

V § 157 ods. 13 sa slová „10 a 11“ nahrádzajú slovami „11 a 12“.

Čl. XXXIII

Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. ...

1.

V § 2a piata a šiesta veta znejú: „Na účel preukázania bezúhonnosti podľa druhej vety poskytne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) § 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2.

V § 2a sa na konci pripája táto veta:

„Ak nejde o zamestnávateľa podľa osobitného predpisu,4) fyzická osoba na účel preukázania ...

3.

V § 16 ods. 5 písmená b) a c) znejú:

„b) má nedoplatky voči daňovému úradu alebo colnému úradu podľa osobitného predpisu;23a) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 23a a 23b znejú:

„23a) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

4.

V § 17 ods. 3 sa vypúšťajú písmená c) a d).

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená c) až f).

Čl. XXXIV

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ...

1.

§ 63 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Osoba, ktorá žiada o zápis do registra, nesmie mať evidované nedoplatky voči daňovému ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30aa znie:

„30aa) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z. Zákon č. 563/2009 ...

2.

V § 64 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená e) až h).

3.

V § 64 ods. 4 sa za slová „alebo údaje“ vkladajú slová „podľa osobitného predpisu33a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

„33a) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

4.

V § 64 ods. 6 sa nad slovom „predpisu.“ odkaz „33a)“ nahrádza odkazom „33aa)“ a označenie ...

5.

V § 64 ods. 10 sa slová „písm. f) až h)“ nahrádzajú slovami „písm. e) až g)“.

6.

V § 64 ods. 11 sa slová „až i)“ nahrádzajú slovami „až h)“.

7.

V § 64 ods. 12 sa nad slovom „predpisov.“ odkaz „33aa)“ nahrádza odkazom „33ab)“ a označenie ...

8.

V § 65 ods. 6 písm. f) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: ...

9.

V § 68 ods. 5 písmeno b) znie:

„b) má evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom ...

10.

V § 78b ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

11.

V § 78d ods. 3 druhej vete sa vypúšťajú slová „na každý nasledujúci štvrťrok príslušného ...

12.

V § 78d ods. 3 písmeno a) znie:

„a) poskytovateľ sociálnej služby nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému ...

13.

V § 79 ods. 1 písmeno l) znie:

„l) bezodkladne zasiela údaje podľa § 88 ods. 2 písm. c) v elektronickej podobe prostredníctvom ...

14.

V § 81 písmeno za) znie:

„za) bezodkladne zasiela údaje podľa § 64 ods. 2 písm. i) v elektronickej podobe prostredníctvom ...

15.

V § 97 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

Čl. XXXV

Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 5 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „za bezúhonného sa na účely tohto ...

2.

V § 10 ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „podľa § 5 ods. 2 písm. d)“.

3.

V § 14 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,“.

4.

V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú písmená e) a j).

Doterajšie písmená f) až m) sa označujú ako písmená e) až k).

5.

V § 20 ods. 7 sa slová „podľa odseku 2 písm. a), e), i) a j)“ nahrádzajú slovami „podľa ...

6.

V § 22e ods. 3 písmeno a) znie:

„a) doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá sa nezapisuje ...

7.

V § 33 odsek 4 znie:

„(4) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený ...

8.

V § 33 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Splnenie podmienok podľa § 19 ods. 3 písm. c) overuje podľa osobitného predpisu44) fond.“. ...

Doterajšie odseky 5 až 11 sa označujú ako odseky 6 až 12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:

„44) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

Čl. XXXVI

Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z., zákona ...

V § 17 ods. 3 písmeno f) znie:

„f) má evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

Čl. XXXVII

Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení ...

1.

V § 11 ods. 4 písmená c) a d) znejú:

„c) má nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitného predpisu,2a) d) má ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 2b znejú:

„2a) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

2.

V § 12 ods. 6 sa vypúšťajú písmená d) až g).

Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená d) a e).

3.

V § 12 ods. 8 sa slová „okrem osoby, na ktorú sa hľadí, ako by nebola odsúdená, nepovažuje ...

4.

Slová „obvodný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

Čl. XXXVIII

Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. ...

1.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Žiadateľovi o stimuly nemožno poskytnúť stimuly, ak má evidované nedoplatky voči daňovému ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

2.

V § 6 ods. 3 písm. e) sa vypúšťajú slová „a nie je daňovým dlžníkom“.

3.

V § 6 ods. 3 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako písmená f) až i).

4.

V § 6 ods. 3 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem finančných vzťahov voči daňovému ...

5.

Doterajší text § 12 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Splnenie podmienok podľa § 4 ods. 8 overuje podľa osobitného predpisu38) ministerstvo školstva.“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:

„38) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

Čl. XXXIX

Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení ...

1.

V § 18 ods. 4 písm. a) sa za slovo „pridelené“ vkladá čiarka a slová „a údaje o žiadateľovi ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27ac znie:

„27ac) § 10 ods. 4 písm. b) zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

2.

V § 18 ods. 4 písm. b) sa za slovami „rodné číslo“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27ad znie:

„27ad) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

3.

V § 18 ods. 5 písmeno a) znie:

„a) meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra ...

4.

V § 18 ods. 6 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) kópia dokladu totožnosti a rodného listu fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, ...

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená d) až h).

5.

V § 18 ods. 6 sa vypúšťa písmeno h).

6.

V § 18 ods. 7 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) kópia dokladu totožnosti a rodného listu žiadateľa a odborného garanta žiadateľa, ak je ...

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

7.

V § 22a ods. 7 písmeno d) znie:

„d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov27c) o budúcom poskytovateľovi osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27c znie:

„27c) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

8.

V § 23 odsek 4 znie:

„(4) Na spôsob preukazovania dôveryhodnosti viazaného finančného agenta, viazaného investičného ...

Čl. XL

Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 34 ods. 4 sa slová „má evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

Čl. XLI

Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 ...

1.

V § 11 ods. 8 sa slová „evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11aaa znie:

„11aaa) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

2.

V § 12 ods. 2 písm. d) sa na konci vypúšťajú slová „a 8“.

Čl. XLII

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 53 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:

„Miestne príslušný správca dane poskytne údaje o stave osobného účtu daňového subjektu aj ...

Poznámky pod čiarou k odkazu 37ad a 37ae znejú:

„37ad) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

Čl. XLIII

Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 29 ods. 8 sa vypúšťajú písmená b) až d).

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená b) a c).

2.

V § 30 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) má evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 9c a 9d znejú:

„9c) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

Čl. XLIV

Zákon č. 267/2010 Z. z. o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou ...

1.

V § 10 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Dotáciu podľa § 5 až 9 možno poskytnúť žiadateľovi, ak nemá evidované nedoplatky voči ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

2.

V § 10 ods. 4 sa vypúšťajú písmená c), f) a g).

Doterajšie písmená d) až k) sa označujú ako písmená c) až h).

3.

V § 10 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Splnenie podmienok podľa odseku 2 druhej vety overuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

Čl. XLV

Zákon č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky ...

V § 4 ods. 5 písmeno a) znie:

„a) doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje v ňom obsiahnuté nie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

Čl. XLVI

Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...

V § 4 ods. 7 písmeno c) znie:

„c) doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje v ňom obsiahnuté nie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7aaa znie:

„7aaa) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

Čl. XLVII

Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ...

1.

V § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

2.

V § 6 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje v ňom obsiahnuté nie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12aa znie:

„12aa) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

3.

V § 6 sa vypúšťa odsek 4.

Čl. XLVIII

Zákon č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí ...

V prílohe sa vypúšťajú ôsmy bod a desiaty bod.

Doterajší deviaty bod sa označuje ako ôsmy bod.

Čl. XLIX

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 3 ods. 6 štvrtej vete sa slová „ministerstvo bezodkladne zašle“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo ...

2.

V § 5 ods. 7 písm. d) sa vypúšťajú slová „a súhlas s ich spracovaním“.

3.

V § 6 ods. 1 úvodnej vete sa slová „Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ...

4.

V § 6 ods. 2 úvodnej vete sa slová „Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ďalej len „štátny ...

5.

V § 6 ods. 3 úvodnej vete sa slová „Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a ...

Čl. L

Zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 5 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. ak nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

2.

V § 5 ods. 1 písm. b) prvom bode sa na konci slovo „a“ nahrádza čiarkou a v druhom bode sa bodka ...

3.

V § 5 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. ak nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky ...

4.

V § 5 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Splnenie podmienok podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

5.

V § 6 ods. 2 sa vypúšťajú písmená f) a g).

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno f).

Čl. LI

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 34 odsek 5 znie:

„(5) Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt na účel podnikania, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 63c znie:

„63c) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z. Zákon č. 199/2004 ...

Čl. LII

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. ...

1.

V § 9 ods. 3 písmeno g) znie:

„g) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

„20a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 9 ods. 4 písmeno e) znie:

„e) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:

„23) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

3.

V § 15 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

4.

V § 15 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).

5.

V § 15 ods. 4 písmeno e) znie:

„e) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

6.

V § 15 ods. 8 písm. d) tretí bod znie:

„3. určenej colným úradom podľa § 16 ods. 17 na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň ...

7.

V § 15a ods. 3 písmeno f) znie:

„f) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

8.

V § 15a ods. 4 písmeno e) znie:

„e) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

9.

V § 16 sa vypúšťa odsek 15.

Doterajšie odseky 16 až 18 sa označujú ako odseky 15 až 17.

10.

V § 16 ods. 16 písm. a) druhý bod znie:

„2. na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa eviduje voči nemu pohľadávky po ...

11.

V § 19 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

12.

V § 19 ods. 4 písmeno e) znie:

„e) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

13.

V § 20 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

14.

V § 20 ods. 4 písmeno e) znie:

„e) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

15.

V § 49 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

16.

V § 49 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

17.

V § 49 ods. 3 písmeno c) znie:

„c) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

18.

V § 52 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

19.

V § 52 ods. 3 písmeno d) znie:

„d) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

20.

V § 54 ods. 11 písmeno g) znie:

„g) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

21.

§ 72 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Údaje podľa § 9 ods. 3 písm. g), § 15 ods. 2 písm. e), § 15a ods. 3 písm. f), § 19 ods. ...

Čl. LIII

Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z. z., ...

V § 7 ods. 8 sa slovo „úrad“ nahrádza slovami „Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky ...

Čl. LV

Zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení zákona č. 132/2013 Z. z., zákona ...

§ 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak je žiadateľom občan Slovenskej republiky, ktorý študuje na vysokej škole so sídlom ...

Čl. LVI

Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej ...

1.

V § 10 ods. 5 písmená b) a c) znejú:

„b) doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje v ňom obsiahnuté nie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24aa znie:

„24aa) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

2.

V § 10 ods. 6 písm. b) druhom bode sa slová „doklad, ktorým stavebník preukazuje, že je vlastníkom ...

3.

V § 10 ods. 7 písmeno d) znie:

„d) doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje v ňom obsiahnuté nie ...

4.

V § 10 ods. 10 písm. c) druhom bode sa slová „doklad, ktorým stavebník preukazuje, že je vlastníkom ...

Čl. LVII

Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z., zákona ...

1.

V § 9 ods. 3 písmená c) a d) znejú:

„c) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 15d a 15e znejú:

„15d) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z. § 25 ods. 5 zákona ...

2.

V § 9 ods. 4 sa slová „písm. a) až f)“ nahrádzajú slovami „písm. a), b), e) a f)“.

3.

V § 9 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Splnenie podmienok podľa odseku 3 písm. c) a d) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

4.

Za § 23c sa vkladá § 23d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 23d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2019 Žiadosti o poskytnutie ...

Čl. LVIII

Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ...

V § 11 ods. 2 sa slová „regulačný úrad“ nahrádzajú slovami „Dopravný úrad“.

Čl. LX

Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií ...

V § 14 ods. 4 sa slová „má daňové nedoplatky evidované správcom dane alebo má evidované nedoplatky ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 29a a 29b znejú:

„29a) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

Čl. LXI

Zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. ...

1.

V § 14 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie ...

2.

V § 19 ods. 2 sa vypúšťajú písmená b), l) a m).

Doterajšie písmená c) až n) sa označujú ako písmená b) až k).

3.

V § 19 ods. 2 písmeno h) znie:

„h) ktorý má evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17aa znie:

„17aa) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

4.

V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú písmená f) a l).

Doterajšie písmená g) až n) sa označujú ako písmená f) až l).

5.

V § 20 ods. 2 písmeno i) znie:

„i) čestné vyhlásenie žiadateľa, že nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému ...

6.

V § 20 ods. 7 sa slová „odseku 2 písm. a), e), f), h), j) až l) a n)“ nahrádzajú slovami „odseku ...

7.

V § 22 ods. 6 sa vypúšťajú písmená b) až d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno b).

8.

V § 27 ods. 3 druhá a tretia veta znejú:

„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 5 ods. 2 písm. b) a § 10 ods. 2 písm. b) poskytne ...

9.

V § 27 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Splnenie podmienok podľa § 19 ods. 2 písm. h) overuje podľa osobitného predpisu28a) fond.“. ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:

„28a) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

Čl. LXII

Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 24 odsek 6 znie:

„(6) Na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o dôveryhodnosti podľa odseku 4 písm. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25b sa vypúšťa.

Čl. LXIII

Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 8 ods. 3 písmeno e) znie:

„e) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3aa znie:

„3aa) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

Čl. LXIV

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 32 ods. 1 písmená b) a c) znejú:

„b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 46b a 46c znejú:

„46b) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

2.

V § 32 ods. 2 písm. c) sa za slová „miestne príslušného daňového úradu“ vkladajú slová ...

3.

V § 32 ods. 3 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Údaje podľa druhej vety ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:

„47a) § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej ...

4.

V § 144 ods. 2 sa slovo „úrad“ nahrádza slovami „úrad vlády“.

5.

V § 153 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na účely preukázania bezúhonnosti podľa § ...

Čl. LXV

Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení ...

V § 4 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťa.

Čl. LXVI

Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o ...

1.

V § 3 ods. 9 písmená b) a c) znejú:

„b) nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

2.

V § 5 ods. 3 písmená b) a c) znejú:

„b) nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na ...

Čl. LXVII

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 50 ods. 4 písm. b) sa vypúšťa tretí bod.

Čl. LXVIII

Zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení ...

1.

V § 5 odsek 2 znie:

„(2) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a sa vypúšťa.

2.

V § 5 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) výpis z registra trestov, alebo ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie vydané príslušným ...

3.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 3 písm. b) fyzická osoba, ktorá má ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

4.

V § 15 ods. 7 písm. c) sa slová „§ 8 ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 11“ a slová ...

5.

V § 16 ods. 2 sa vypúšťajú písmená b), k) a l).

Písmená c) až m) sa označujú ako písmená b) až j).

Poznámky pod čiarou k odkazom 15, 20 a 21 sa vypúšťajú.

6.

V § 16 ods. 2 písmeno g) znie:

„g) nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

7.

V § 16 odsek 3 znie:

„(3) Splnenie podmienok podľa odseku 2 sa preukazuje a) vyhlásením žiadateľa, že spĺňa podmienky ...

8.

V § 17 ods. 2 sa vypúšťajú písmená e) a f).

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená e) a f).

9.

V § 17 ods. 7 sa slová „podľa odseku 2 písm. a), e), f) a h)“ nahrádzajú slovami „podľa ...

10.

V § 19 ods. 6 sa vypúšťajú písmená c) až e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno c).

11.

§ 24 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Splnenie podmienok podľa § 16 ods. 2 písm. g) overuje podľa osobitného predpisu35) fond.“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:

„35) § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej ...

Čl. LXIX

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení ...

1.

V § 82 ods. 4 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“.

2.

§ 107 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 82 ods. 4 a § 83 ods. 3 poskytne fyzická osoba ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:

„49) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. LXX

Zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 4 ods. 3 písmená a) a b) znejú:

„a) má evidované nedoplatky voči daňovému úradu alebo colnému úradu podľa osobitných predpisov,10a) b) má ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 10a a 10b znejú:

„10a) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

2.

V § 24 ods. 1 písmená b) a c) znejú:

„b) má evidované nedoplatky voči daňovému úradu alebo colnému úradu podľa osobitných predpisov,10a) c) má ...

Čl. LXXI

Zákon č. 111/2018 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej ...

1.

V § 3 ods. 1 písm. i) sa vypúšťajú slová „najmä z programu Horizont 2020 a Nástroja na prepájanie ...

2.

V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) predfinancovanie alebo dofinancovanie projektov z priamo riadených programov Európskej únie ...

3.

V § 4 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

4.

V § 4 ods. 4 prvej vete sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí ...

5.

V § 5 ods. 4 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).

Čl. LXXII

Zákon č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. ...

1.

V § 13 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) nemá za obdobie piatich rokov pred podaním žiadosti evidované nedoplatky voči daňovému ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:

„34a) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 ...

2.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. e) overuje podľa osobitného predpisu34b) jadrový ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34b znie:

„34b) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

Čl. LXXIII

Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a ...

1.

V § 39 ods. 2 písmená f) až h) znejú:

„f) nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu alebo colnému úradu podľa osobitných predpisov,36a) g) nemá ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 36a až 36c znejú:

„36a) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

2.

V § 48 ods. 5, § 49 ods. 7 písm. d) a § 77 ods. 15 sa vypúšťajú slová „a súhlas s ich spracovaním“. ...

3.

V § 50 ods. 2 písm. g) sa vypúšťajú slová „a súhlasy s ich spracovaním“.

4.

V § 50 ods. 2 písmená o) až r) znejú:

„o) potvrdenie obdobného úradu, akým je daňový úrad, o tom, že žiadateľ nemá daňový nedoplatok ...

5.

V § 50 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) že nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 42a až 42b znejú:

„42a) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z. Zákon č. 199/2004 ...

6.

§ 97 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Údaje podľa § 49 ods. 7 písm. d), § 50 ods. 2 písm. g) a § 77 ods. 15 ministerstvo financií ...

Čl. LXXIV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2019 okrem čl. I prvého, štvrtého, šiesteho a siedmeho ...

Zuzana Čaputová v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore