Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71799
Dôvodové správy: 2541
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 220/2013 účinný od 01.01.2015


Platnosť od: 27.07.2013
Účinnosť od: 01.01.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo, Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 220/2013 účinný od 01.01.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 220/2013 s účinnosťou od 01.01.2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 580/2004 Z. z. zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...

2.

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) je nezaopatrený rodinný príslušník osoby, ktorá podlieha právnym predpisom iného členského ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii ...

3.

V § 3 ods. 3 písm. a) a v písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem prípadov, ak sa ...

4.

V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) je nezaopatrený rodinný príslušník, ktorého za takého považujú právne predpisy členského ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8aa znie:

„8aa) Čl. 1 písm. j) nariadenia (ES) č. 883/2004 v platnom znení.Čl. 11 nariadenia (ES) č. 987/2009 ...

5.

V § 3 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Povinne verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt v Slovenskej ...

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8ab znie:

„8ab) § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“. ...

6.

V § 3 ods. 7 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

7.

V § 4 ods. 2 a ods. 3 sa slová „až c)“ nahrádzajú slovami „až d)“.

8.

V § 5 ods. 2 sa slová „až c)“ nahrádzajú slovami „až d)“.

9.

V § 6 ods. 11 písm. b) sa slová „15. novembra“ nahrádzajú slovami „30. novembra“.

10.

V § 7 ods. 2 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Prvá veta a druhá veta ...

11.

Za § 9 sa vkladajú § 9a až 9f, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 9a Úhrada nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi v cudzine okrem členských ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 16a až 16he znejú:

„16a) § 18 ods. 1 písm. f) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z. 16b) § ...

12.

§ 10 znie:

„§ 10 Žiadosť o preplatenie nákladov (1) Poistenec môže požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu ...

13.

V § 10a ods. 4 sa vypúšťajú slová „k európskemu preukazu“.

14.

V § 10b ods. 1 písm. a) a v § 11 ods. 3 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „19)“ nahrádza odkazom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťa.

15.

V § 11 ods. 7 písm. k) sa slovo „odkázaného“ nahrádza slovom „odkázanú“.

16.

V § 11 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Osoby uvedené v odseku 7 sú povinné z príjmu ...

17.

V § 13 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý znie:

„(16) Na vymeriavací základ osoby podľa § 11 odseku 7 písm. a) až l), n) až r), t) a u), ktorá ...

Doterajšie odseky 16 a 17 sa označujú ako odseky 17 a 18.

18.

V § 20 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak platiteľ dividend vypláca dividendy najmenej ...

19.

V § 20 odsek 7 znie:

„(7) Podrobnosti o vykazovaní preddavkov na poistné ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

20.

V § 24 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „lehoty ...

21.

V § 29 odsek 1 znie:

„(1) Pri právach poistenca v súvislosti so zdravotným poistením sa uplatňuje zásada rovnakého ...

22.

V § 29b ods. 3 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „24)“ nahrádza odkazom „31)“.

23.

§ 29b sa dopĺňa odsekmi 16 a 17, ktoré znejú:

„(16) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytuje úradu elektronicky údaje z registra obyvateľov ...

24.

V § 38b ods. 9 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na účely ročného zúčtovania sa príjem ...

25.

Za § 38c sa vkladajú § 38d až 38f, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 38d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2013 Dohodu podľa § 29b ods. ...

26.

Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 580/2004 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE 1. ...

Čl. II

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

V § 2 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Zdravotnícki pracovníci tvoriaci konzílium sa konzília ...

2.

V § 11 odsek 2 znie:

„(2) Právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a)
§ 9d ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.“.

3.

V § 11 ods. 7 písmeno f) znie:

„f)
Horskej záchrannej služby,“.

4.

Príloha č. 3 sa dopĺňa štvrtým až šiestym bodom, ktoré znejú:

„4. Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania ...

Čl. III

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...

1.

§ 3 sa dopĺňa odsekmi 11 až 13, ktoré znejú:

„(11) Na základe verejného zdravotného poistenia sa uhrádza neodkladná zdravotná starostlivosť, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11b až 11f znejú:

„11b) § 9a a § 10 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z. 11c) Nariadenie ...

2.

Za § 44 sa vkladá § 45, ktorý znie:

„§ 45 Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe ...

3.

Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 577/2004 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ...

4.

Príloha č. 6 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 6 k zákonu č. 577/2004 Z. z. INDIKAČNÝ ZOZNAM PRE KÚPEĽNÚ STAROSTLIVOSŤ Prevziať ...

Čl. IV

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

1.

V § 49 ods. 2 písm. c) sa za slovo „zdravotníctva“ vkladá čiarka a slová „úradu pre dohľad“. ...

2.

V § 78 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „obci a“ .

3.

V § 78 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „obci a “.

4.

V § 79 ods. 1 písmeno g) znie:

„g) umiestniť na prístupnom a viditeľnom mieste cenník45a) všetkých zdravotných výkonov, ktoré ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 45a znie:

„45a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších ...

5.

V § 79 ods. 1 písmeno o) znie:

„o) vydať osobe doklad o výške úhrady, ktorú uhrádza osoba za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ...

6.

V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenami zl) až zp), ktoré znejú:

„zl) vydať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobe alebo jej zákonnému zástupcovi v písomnej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 55jaa až 55jae znejú:

„55jaa) § 9c ods. 8 a 9 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z. 55jab) § ...

7.

V § 79 ods. 3 písm. a) sa za slovo „u)“ vkladá čiarka a slová „a v)“ sa nahrádzajú slovami ...

8.

§ 79 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Formu, vzory výkazov a štruktúru výkazov podľa odseku 1 písm. zn) v elektronickej podobe ...

9.

Za § 79a sa vkladá § 79b, ktorý znie:

„§ 79b (1) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 58cb až 58ce znejú:

„58cb) § 9c ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z. 58cc) § 9c ods. ...

10.

V § 80a ods. 1 sa slovo „1,20-násobku“ nahrádza slovom „1,25-násobok“.

11.

V § 80a ods. 2 sa slovo „1,90-násobku“ nahrádza slovom „2,30-násobok“.

12.

V § 82 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a) v § 79 ods. 1 písm. e), f), h), k), p), s), t), u), w), z), za), zc), ze) až zj), odseku 6, ...

13.

V § 82 ods. 2 písmená a) a b) znejú:

„a) v § 79 ods. 1 písm. h), k), p), s) až u), § 79 ods. 5 písm. a) a b) a v § 79a ods. 1 písm. ...

14.

Za § 102n sa vkladajú § 102o a § 102p, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 102o Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2013 Konanie o uložení pokuty ...

15.

Príloha č. 1 sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov ...

Čl. V

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

1.

V § 6 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak zdravotná poisťovňa je inštitúciou ...

2.

V § 6 ods. 1 písmeno q) znie:

„q) vydáva rozhodnutie o žiadosti o udelenie súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a)
§ 9f zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.“.

3.

V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom v), ktoré znie:

„v) plní povinnosti v súvislosti s poskytovaním cezhraničnej zdravotnej starostlivosti podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16f znie:

„16f) § 9d až 9f a § 10 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.“. ...

4.

Za § 6a sa vkladá § 6b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 6b Povinnosti zdravotnej poisťovne pri zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 18k až 18o znejú:

„18k) § 9a až 9f a § 10 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z. 18l) Nariadenie ...

5.

V § 10 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:

„28a) § 2 ods. 2 a 12 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu ...

6.

V § 10 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.

7.

V § 18 ods. 1 písm. f) sa slová „členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, ...

8.

V § 18 ods. 1 písm. g) sa slová „členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, ...

9.

V § 18 ods. 1 písm. h) sa slová „členskými štátmi Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, ...

10.

V § 18 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i)
vykonáva činnosť národného kontaktného miesta (§ 20d),“.

Doterajšie písmená i) až l) sa označujú ako písmená j) až m).

11.

§ 18 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Úrad je povinný poskytovať ministerstvu zdravotníctva v súvislosti s poskytovaním cezhraničnej ...

12.

Za § 20c sa vkladá § 20d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 20d Národné kontaktné miesto (1) Národné kontaktné miesto dostáva údaje a informácie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 41g až 41l znejú:

„41g) Zákon č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 362/2011 Z. z. v znení ...

13.

Príloha č. 2 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov ...

Čl. VI

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Pri dodávaní humánnych liekov do tretieho štátu je držiteľ povolenia na veľkodistribúciu ...

2.

V § 23 ods. 1 písmeno u) sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. verejnou lekárňou alebo nemocničnou lekárňou s oddelením výdaja liekov, zdravotníckych ...

3.

V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenami am) a an), ktoré znejú:

„am) zabezpečiť, aby osoba oprávnená vydávať humánne lieky a zdravotnícke pomôcky pri výdaji ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30aaa znie:

„30aaa)
§ 9d ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.“.

4.

V § 56 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak je splnená niektorá z požiadaviek podľa § 68e ods. 1, štátny ústav je oprávnený ...

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

5.

V § 56 ods. 5 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

6.

V § 58 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ak je predmetom posúdenia vec, ktorá je výsledkom hodnotenia údajov týkajúcich sa dohľadu ...

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

7.

V § 58 ods. 8 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.

8.

V § 60 ods. 1 písm. i) druhom bode sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „s uvedením ...

9.

V § 60 odsek 2 znie:

„(2) Ak držiteľ registrácie humánneho lieku pozastaví alebo stiahne humánny liek z trhu z dôvodu ...

10.

V § 61 ods. 8 sa za slová „na ojedinelé ochorenie“ vkladajú slová „alebo sú problémy s ...

11.

V § 68e odsek 1 znie:

„(1) Ak na základe vyhodnotenia údajov vyplývajúcich z činností dohľadu nad bezpečnosťou ...

12.

V § 68e sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak na základe vyhodnotenia údajov vyplývajúcich z činností dohľadu nad bezpečnosťou ...

Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.

13.

Za § 120 sa vkladá § 120a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 120a Lekársky predpis a lekársky poukaz na poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (1) Lekársky ...

14.

Za § 121a sa vkladá § 121b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 121b Výdaj humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej ...

15.

V § 129 ods. 2 písm. m) a n) sa slová „§ 56 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 7“.

16.

V § 138 ods. 2 písm. j) sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „s uvedením dôvodov“. ...

17.

V § 138 sa odsek 2 dopĺňa písmenom ax), ktoré znie:

„ax) po pozastavení alebo stiahnutí humánneho lieku z trhu z dôvodu jeho kvality, účinnosti ...

18.

V § 138 sa odsek 3 dopĺňa písmenom aj), ktoré znie:

„aj) pri dodávaní humánnych liekov do tretieho štátu 1. nedodáva humánne lieky len fyzickým ...

19.

V § 138 ods. 5 sa písmeno t) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. verejnou lekárňou alebo nemocničnou lekárňou s oddelením výdaja liekov, zdravotníckych ...

20.

V § 138 sa odsek 5 dopĺňa písmenami bf) a bg), ktoré znejú:

„bf) nezabezpečuje, aby osoba oprávnená vydávať humánne lieky a zdravotnícke pomôcky pri výdaji ...

21.

Príloha č. 2 sa dopĺňa bodmi 13 až 15, ktoré znejú:

„13. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ zo 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2013 okrem čl. III štvrtého bodu, ktorý nadobúda ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore