Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 220/2011 účinný od 01.10.2011 do 30.10.2011

Platnosť od: 15.07.2011
Účinnosť od: 01.10.2011
Účinnosť do: 30.10.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Trestné právo hmotné, Právo sociálneho zabezpečenia, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Prokuratúra, Verejný ochranca práv, Vojenská služba, Informácie a informačný systém, Trestné konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUD9DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 220/2011 účinný od 01.10.2011 do 30.10.2011
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 220/2011 s účinnosťou od 01.10.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z. a zákona č. 192/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Pôsobnosť prokuratúry vykonávajú v rozsahu ustanovenom zákonom aj asistenti prokurátora.“.

2.
V § 6 ods. 1 uvádzacia veta znie: „Ak nie je ďalej ustanovené inak, nadriadený prokurátor je oprávnený“.
3.
V § 6 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Pokyn o odňatí veci podľa odseku 1 písm. a) a b) musí nadriadený prokurátor písomne odôvodniť; pokyn o odňatí veci sa zverejňuje podľa § 55m.“.
4.
§ 6 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:

„(8)
Nadriadený prokurátor nemôže vydať podriadenému prokurátorovi pokyn, aby sa nezačalo trestné stíhanie, nevznieslo obvinenie, nepodal návrh na vzatie obvineného do väzby, vec postúpila na prejednanie inému orgánu, zastavilo trestné stíhanie, nepodala obžaloba alebo riadny alebo mimoriadny opravný prostriedok v neprospech obvineného.

(9)
Nadriadený prokurátor nemôže vydať podriadenému prokurátorovi pokyn, aby nepodal návrh na začatie občianskeho súdneho konania, nevstúpil do už začatého občianskeho súdneho konania, nepodal opravný prostriedok proti rozhodnutiu súdu v občianskom súdnom konaní, nepodal protest prokurátora alebo nepodal upozornenie prokurátora.

(10)
Nadriadený prokurátor nemôže úkony, ktorých vykonanie podľa odsekov 8 a 9 nemôže uložiť podriadenému prokurátorovi, vykonať sám ani rozhodnúť, že ich vykoná iný podriadený prokurátor; môže ich vykonať len bezprostredne nadriadený prokurátor.“.

5.
Za § 6 sa vkladajú § 6a a 6b, ktoré znejú:

㤠6a
(1)
V záujme jednotného uplatňovania zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov vydáva na návrh Komisie pre vydávanie stanovísk (ďalej len „komisia“) generálny prokurátor stanoviská, ktoré sú záväzné pre všetkých prokurátorov a asistentov prokurátora.

(2)
Stanoviská podľa odseku 1 sa zverejňujú na webových sídlach Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“) a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

(3)
Generálny prokurátor podáva Národnej rade Slovenskej republiky raz za rok správu o stanoviskách vydaných podľa odseku 1, ako aj o návrhoch komisie, na základe ktorých nevydal stanovisko podľa odseku 1.

§ 6b
(1)
Komisia sa skladá zo šiestich členov, z ktorých troch vymenúva a odvoláva generálny prokurátor a troch vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister spravodlivosti“). Za člena komisie možno vymenovať len osobu, ktorá má morálne a odborné predpoklady pre nestranný výkon funkcie člena komisie, ktorá vykonáva právnickú prax aspoň desať rokov a ktorá pôsobí najmä v sektore vysokých škôl, neziskovom sektore alebo vykonáva právnické povolanie.

(2)
Zasadnutie komisie zvoláva aspoň raz za tri mesiace generálny prokurátor. Ak generálny prokurátor nezvolá zasadnutie komisie dlhšie ako tri mesiace, zvolá ho minister spravodlivosti.

(3)
Člena komisie, ktorý vedie jej zasadnutie, určí generálny prokurátor alebo minister spravodlivosti súčasne so zvolaním zasadnutia podľa odseku 2.

(4)
Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov a návrh je schválený, ak zaň hlasovali aspoň štyria jej členovia.“.

6.
V § 7 ods. 2 posledná veta znie: „Tá istá osoba nemôže byť opakovane vymenovaná za generálneho prokurátora.“.
7.
V § 8 ods. 3 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)
bol v disciplinárnom konaní právoplatne uznaný vinným za spáchanie disciplinárneho previnenia a bolo mu uložené disciplinárne opatrenie
1.
odvolanie z funkcie generálneho prokurátora alebo

2.
zbavenie výkonu funkcie prokurátora.“.

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

9.
V § 10 ods. 1 druhej vete sa slová „právnych čakateľov prokuratúry“ nahrádzajú slovami „asistentov prokurátora“.
10.
V § 10 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

11.
V § 10 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem stanovísk podľa § 6a“.
12.
V § 11 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Súčasťou správy sú aj štatistické údaje o činnosti jednotlivých prokuratúr.“.
13.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Prokurátor môže poveriť asistenta prokurátora, aby v trestných veciach samostatne vykonával tieto úkony:
a)
spisovanie zápisníc o ústne podaných oznámeniach o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin,

b)
spisovanie záznamov o ústne podaných podnetoch na preskúmanie zákonnosti postupu alebo rozhodnutí súdu, prokurátora, vyšetrovateľa alebo policajného orgánu,

c)
spisovanie návrhov na uplatnenie oprávnení prokurátora v jednoduchých veciach,

d)
dožiadania v jednoduchých veciach a vybavovanie dožiadaní v jednoduchých veciach,

e)
vyžadovanie predloženia spisov, dokladov a podania vysvetlení potrebných na výkon činnosti prokurátora,

f)
doručovanie písomností prokuratúry osobám vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody a spisovanie zápisnice o tomto úkone,

g)
zabezpečovanie podkladov pre rozhodnutie o osvedčení pri podmienečnom zastavení trestného stíhania,

h)
účasť na vypočúvaní svedkov,

i)
vyhotovovanie výzvy na zaplatenie poriadkovej pokuty uloženej prokurátorom a opatrenia súvisiace s výkonom rozhodnutia o jej uložení,

j)
účasť na úkonoch realizovaných policajtom v trestnom konaní v jednoduchých veciach,

k)
účasť na úkonoch vykonávaných prokurátorom pri výkone dozoru v miestach, kde sú držané osoby pozbavené osobnej slobody alebo osoby, ktorých osobná sloboda je obmedzená,

l)
vyhotovovanie evidenčných listov,

m)
rozhodovanie o trovách trestného konania,

n)
rozhodovanie o znalečnom, tlmočnom a o svedočnom,

o)
príprava rozhodnutí,

p)
skutkový a právny rozbor veci; tento vykoná s návrhom na ďalší postup v konaní a s odkazom na pramene práva, literatúru a judikatúru súdov, z ktorej vychádzal,

q)
iné úkony podľa osobitných predpisov.5)“.

14.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Prokurátor môže poveriť asistenta prokurátora, aby v iných ako trestných veciach samostatne vykonával tieto úkony:
a)
spisovanie návrhov na uplatnenie oprávnení prokurátora v jednoduchých veciach,

b)
potvrdzovanie prijatia oznámení a podnetov ich pisateľom a oznamovanie lehôt určených na ich vybavenie,

c)
spisovanie záznamov o podanom vysvetlení,

d)
vyžadovanie vypožičania spisov, dokladov a podania vysvetlení od orgánov verejnej správy, fyzických osôb a právnických osôb,

e)
dožiadania v jednoduchých veciach a vybavovanie dožiadaní v jednoduchých veciach,

f)
vyhotovovanie evidenčných listov.“.

16.
§ 30 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
Ustanoveniami odsekov 2 až 6 nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu.20)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

20.
V § 42 ods. 2 písm. d) sa slovo „preverenie“ nahrádza slovom „vybavenie“.
29.
§ 50 znie:

㤠50
Spory o príslušnosť medzi prokurátormi rozhoduje
a)
generálny prokurátor, ak je jedným z prokurátorov prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry,

b)
ich najbližšie spoločne nadriadený prokurátor (§ 54 ods. 2) v ostatných prípadoch.“.

30.
§ 51 znie:

㤠51
Na zabezpečenie plnenia úloh prokuratúry môže výnimočne a len v jednotlivej veci generálny prokurátor a v rozsahu svojej pôsobnosti aj krajský prokurátor určiť výnimky z ustanovení § 46 až 50. Vo veciach, ktoré nepatria do právomoci Špecializovaného trestného súdu, môže generálny prokurátor takto postupovať a určiť, že na konanie je príslušný špeciálny prokurátor len s prechádzajúcim písomným súhlasom špeciálneho prokurátora; súhlas možno vziať späť písomným vyhlásením, ak pominú dôvody určenia výnimky z ustanovení § 46 až 50.“.

37.
V § 55d ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Špeciálny prokurátor je námestníkom generálneho prokurátora.“.
38.
V § 55g odsek 1 znie:

„(1)
Vymenovať do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry alebo prideliť na výkon funkcie v tomto úrade možno len osobu, ktorá je držiteľom osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami40) stupňa utajenia Prísne tajné alebo Tajné, a ak ide o prokurátora, stupňa utajenia Prísne tajné.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 40 znie:

„40)
§ 26 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z.“.

39.
Za § 55l sa vkladá § 55m, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠55m
Zverejňovanie a sprístupňovanie rozhodnutí
(5)
Prokuratúry sprístupňujú verejnosti na základe žiadosti podľa osobitného zákona47) všetky právoplatné uznesenia prokurátora vrátane uznesení, ktoré nie sú rozhodnutiami vo veci samej a obžalobný návrh.

(6)
Prokuratúra môže zo závažných dôvodov odmietnuť zverejnenie rozhodnutia podľa odseku 1 alebo sprístupnenie informácie podľa odseku 5, ak by zverejnenie rozhodnutia alebo sprístupnenie informácie mohlo zmariť alebo podstatne sťažiť dosiahnutie účelu trestného stíhania alebo porušiť práva a právom chránené záujmy. Odmietnutie sprístupnenia musí byť odôvodnené a možno proti nemu podať opravný prostriedok podľa osobitného zákona.47)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:

„47)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.“.

40.
Za § 56a sa vkladajú § 56aa až 56ad, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2011
§ 56aa
Ustanovenie § 7 ods. 2 posledná veta sa nepoužije, ak ide o osobu, ktorá bola vymenovaná do funkcie generálneho prokurátora pred 1. októbrom 2011.

§ 56ab
(1)
Generálny prokurátor a minister spravodlivosti sú povinní vymenovať prvých členov komisie (§ 6b) do 31. októbra 2011.

(2)
Prvé zasadnutie komisie podľa § 6b zvolá minister spravodlivosti do troch mesiacov od vymenovania prvých členov komisie.“.

Čl. II

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z. a zákona č. 547/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Slová „Súdny dvor Európskych spoločenstiev“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Súdny dvor Európskej únie“ v príslušnom tvare.
3.
Nadpis § 26 znie:

„Vyšší súdny úradník, súdny tajomník a asistent prokurátora“.

4.
§ 26 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Asistent prokurátora v trestnom konaní plní úlohy podľa tohto zákona a osobitného zákona. Asistent prokurátora môže vydať rozhodnutie alebo vykonávať iné úkony v trestnom konaní, ak tak ustanovuje tento zákon alebo osobitný zákon.“.

5.
V § 31 ods. 1 sa za slová „súdny tajomník“ vkladá čiarka a slová „asistent prokurátora“.
6.
V § 32 ods. 1 sa slová „vyšší súdny úradník alebo súdny tajomník“ nahrádzajú slovami „vyšší súdny úradník, súdny tajomník alebo asistent prokurátora“.
7.
V § 56 ods. 1 prvej vete sa slová „vyšší súdny úradník a súdny tajomník “ nahrádzajú slovami „vyšší súdny úradník, súdny tajomník a asistent prokurátora“.
10.
V § 66 ods. 1 písm. c) a v § 67 ods. 2 sa slová „vyšší súdny úradník alebo súdny tajomník“ nahrádzajú slovami „vyšší súdny úradník, súdny tajomník alebo asistent prokurátora“.
11.
V § 69 ods. 1 sa v celom texte slová „vyšší súdny úradník a súdny tajomník“ nahrádzajú slovami „vyšší súdny úradník, súdny tajomník a asistent prokurátora“.
12.
V § 190 ods. 2 písm. a) sa slová „nad prípravným konaním dozor“ nahrádzajú slovami „dozor nad zachovávaním zákonnosti v prípravnom konaní“.
13.
V § 190 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
asistent prokurátora prokurátorovi, ktorý vykonáva alebo vykonával dozor nad zachovávaním zákonnosti v prípravnom konaní a ktorý má pri tomto rozhodovaní postavenie nadriadeného prokurátora.“.

14.
V § 406 odsek 1 znie:

„(1)
Rozhodnutie vykonáva, prípadne jeho výkon zariaďuje ten orgán, ktorý rozhodnutie vydal. V prípravnom konaní môže výkonom rozhodnutia alebo zariadením jeho výkonu prokurátor poveriť asistenta prokurátora. V konaní pred súdom rozhodnutie senátu vykonáva alebo jeho výkon zariaďuje predseda senátu, ktorý tým môže poveriť vyššieho súdneho úradníka.“.

15.
V § 553 ods. 4 sa za slová „právoplatne skončilo;“ vkladajú slová „v prípravnom konaní môže rozhodnutím poveriť prokurátor asistenta prokurátora a“.
16.
V § 554 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „V prípravnom konaní takým rozhodnutím môže prokurátor poveriť asistenta prokurátora.“.
17.
V § 560 sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“.
19.
V nadpise prílohy sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.

Čl. IV

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z, zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z. sa mení takto:

2.
V § 22a sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“.
3.
V nadpise prílohy sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.

Čl. VI

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z. a zákona č. 33/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
postavenie asistentov prokurátora.“.

7.
V § 6 ods. 2 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i)
úspešne absolvoval výberové konanie,“.

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).

8.
V § 6 odsek 6 znie:

„(6)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a v prípade obzvlášť závažného zločinu, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestného činu prijímania úplatku, trestného činu podplácania a trestného činu nepriamej korupcie aj ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol pre takýto trestný čin odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov nie starším ako tri mesiace.7)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7)
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

9.
§ 7 vrátane nadpisu znie:

㤠7
Výberové konanie na funkciu prokurátora
(1)
Každé voľné miesto prokurátora sa obsadzuje na základe výberového konania; to neplatí, ak je prokurátor preložený na vlastnú žiadosť na prokuratúru toho istého alebo nižšieho stupňa.

(2)
Výberového konania sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa predpoklady na vymenovanie za prokurátora podľa § 6 ods. 2 písm. a) až h).

(3)
Výberové konanie vyhlasuje generálny prokurátor verejne na webovom sídle generálnej prokuratúry, v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou alebo aj v iných verejnosti všeobecne prístupných prostriedkoch komunikácie najmenej 60 dní pred jeho konaním.

(4)
Výberovým konaním na funkciu prokurátora sa overujú schopnosti, odborné znalosti, zdravotný stav, psychická vyrovnanosť uchádzača a ďalšie skutočnosti, ktoré je potrebné alebo vhodné overiť vzhľadom na povahu povinností prokurátora. Súčasťou výberového konania je aj písomný test; tento sa v deň výberového konania losuje výberovou komisiou z jednotnej databázy testov, ktorú na tento účel vytvára generálna prokuratúra. Výberové konanie sa uskutočňuje v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom.8)

(5)
Výberové konanie je verejné okrem hlasovania výberovej komisie. Výberové konanie administratívne a organizačne zabezpečuje generálna prokuratúra. Generálny prokurátor je povinný vytvoriť podmienky na účasť verejnosti na výberovom konaní. Ak možno očakávať, že verejnosť prejaví o účasť väčší záujem, je generálny prokurátor povinný uskutočniť výberové konanie vo vhodnej miestnosti s prihliadnutím na rozsah predpokladaného záujmu i možnosti.

(6)
Generálny prokurátor je povinný zabezpečiť zverejnenie všetkých žiadostí o zaradenie do výberového konania, profesijných životopisov uchádzačov a ich motivačných listov na webovom sídle generálnej prokuratúry, a to aspoň 30 dní pred konaním výberového konania. Do 20 dní od zverejnenia žiadostí podľa predchádzajúcej vety môže každý vzniesť odôvodnené výhrady voči uchádzačom; generálny prokurátor ich spolu so žiadosťami predloží výberovej komisii. Výberová komisia môže požadovať vyjadrenie od dotknutých osôb, ktorých sa týka vznesená výhrada. Generálny prokurátor na webovom sídle generálnej prokuratúry zabezpečí aj zverejnenie termínu a miesta výberového konania a zoznamu členov výberovej komisie, a to aspoň 15 dní pred jeho konaním.

(7)
Uchádzač je povinný spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania predložiť písomné vyhlásenie, v ktorom uvedie zoznam jemu blízkych osôb,9) ktoré sú prokurátormi, sudcami, zamestnancami prokuratúr, súdov, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vrátane rozpočtových alebo príspevkových organizácií v ich pôsobnosti alebo kandidátmi na členov výberovej komisie, a to v rozsahu meno, priezvisko, funkčné zaradenie a označenie inštitúcie. Vyhlásenie sa zverejní spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania.

(8)
Predseda výberovej komisie je povinný zabezpečiť zverejnenie zápisnice o priebehu výberového konania na webovom sídle generálnej prokuratúry do 24 hodín od skončenia výberového konania.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 9 znejú:

„8)
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

9)
§ 116 Občianskeho zákonníka.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.

10.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠7a
Výberová komisia
(1)
Výberové konanie podľa § 7 uskutočňuje šesťčlenná výberová komisia. Na obdobie šiestich mesiacov určí žrebom po troch členoch výberovej komisie
a)
ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky z kandidátov zvolených Národnou radou Slovenskej republiky a

b)
rada prokurátorov z kandidátov zvolených radou prokurátorov.

(2)
Na účely vytvorenia databázy kandidátov na členov výberovej komisie Národná rada Slovenskej republiky a rada prokurátorov volia na obdobie troch rokov po ôsmich kandidátoch na členov výberovej komisie; Národná rada Slovenskej republiky volí kandidátov komisie podľa pomeru politických síl. Databáza kandidátov sa zverejňuje na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky a generálnej prokuratúry. Národná rada Slovenskej republiky a rada prokurátorov vykonajú aspoň tri mesiace pred uplynutím obdobia podľa prechádzajúcej vety úkony potrebné na voľbu nových kandidátov na členov výberovej komisie.

(3)
Za kandidáta na člena výberovej komisie možno zvoliť alebo vymenovať len osobu, ktorá má morálne a odborné predpoklady pre nestranný výkon funkcie člena výberovej komisie, ktorá je spôsobilá posúdiť uchádzača podľa § 7 ods. 4 a ktorá pôsobí najmä v sektore vysokých škôl, neziskovom sektore alebo vykonáva právnické povolanie.

(4)
Členovia výberovej komisie volia spomedzi seba predsedu výberovej komisie. Výberová komisia je uznášaniaschopná, ak sa na hlasovaní zúčastnia aspoň štyria jej členovia. Jej rozhodnutie je platné, ak zaň hlasovali štyria jej členovia.

(5)
Výsledok výberového konania predloží predseda výberovej komisie generálnemu prokurátorovi, ktorý je výsledkom výberového konania viazaný.“.

11.
V § 8 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „na základe výsledkov výberového konania, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
12.
V § 9 ods. 1 druhej vete sa slová „podľa vyjadrenia Národného bezpečnostného úradu podľa osobitného zákona11a) je oprávnený na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné“ nahrádzajú slovami „je držiteľom osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné.11a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a)
§ 26 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

13.
V § 9 ods. 4 písm. d) sa odkaz 11a nahrádza odkazom 11b.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:

„11b)
Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

14.
V § 9 ods. 7 sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky“.
15.
V § 10 ods. 5 sa slová „primerane použijú ustanovenia § 20 a 21“ nahrádzajú slovami „použijú ustanovenia § 7 a 7a rovnako“.
18.
V § 19 odsek 1 znie:

„(1)
Vedúceho prokurátora (§ 4 ods. 3) vymenúva do funkcie generálny prokurátor na základe výsledkov výberového konania a po predchádzajúcom vyjadrení rady prokurátorov. Funkčné obdobie vedúceho prokurátora, ktorým je krajský prokurátor, námestník krajského prokurátora, okresný prokurátor a námestník okresného prokurátora, je päť rokov; tá istá osoba môže byť vymenovaná do tejto funkcie, ak ide o krajského prokurátora a okresného prokurátora, najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.“.

19.
§ 20 a 21 vrátane nadpisu znejú:

„Výberové konanie na funkciu vedúceho prokurátora
§ 20
(1)
Ak nie je ďalej ustanovené inak, na výberové konanie na funkciu vedúceho prokurátora sa použijú ustanovenia o výberovom konaní na funkciu prokurátora (§ 7 a 7a) rovnako.

(2)
Do výberového konania na funkciu vedúceho prokurátora sa môže prihlásiť len prokurátor.

§ 21
(1)
Výberové konanie vyhlasuje generálny prokurátor spôsobom podľa § 7 ods. 3 a súčasne aj oznámením na všetky prokuratúry v Slovenskej republike. Na základe oznámenia generálnej prokuratúry sú vedúci prokurátori povinní informovať o výberovom konaní všetkých prokurátorov. Generálny prokurátor vyhlási výberové konanie najneskôr
a)
90 dní pred uplynutím funkčného obdobia vedúceho prokurátora,

b)
do 30 dní odo dňa zániku oprávnenia vykonávať funkciu vedúceho prokurátora v ostatných prípadoch.

(2)
Výberovým konaním sa overujú schopnosti, odborné a jazykové vedomosti, zdravotný stav, psychická vyrovnanosť a ďalšie skutočnosti, ktoré je potrebné alebo vhodné overiť vzhľadom na rozsah povinností vedúceho prokurátora.

(3)
Ak generálny prokurátor do 30 dní od skončenia výberového konania nevymenuje vedúceho prokurátora, vyhlási spôsobom uvedeným v odseku 1 nové výberové konanie tak, aby sa uskutočnilo do 60 dní odo dňa skončenia predchádzajúceho výberového konania.

(4)
Ak výberová komisia na základe výsledkov výberového konania nevyberie uchádzača na funkciu vedúceho prokurátora z dôvodu, že žiaden uchádzač nespĺňa predpoklady podľa odseku 2, generálny prokurátor vyhlási spôsobom uvedeným v odseku 1 nové výberové konanie tak, aby sa uskutočnilo do 60 dní odo dňa skončenia predchádzajúceho neúspešného výberového konania.

(5)
Ak úspešný uchádzač po oznámení výsledkov výberového konania ešte pred vymenovaním do funkcie vedúceho prokurátora odmietne vymenovanie do funkcie vedúceho prokurátora, generálny prokurátor môže vymenovať do funkcie vedúceho prokurátora niektorého zo zostávajúcich úspešných uchádzačov alebo vyhlási spôsobom uvedeným v odseku 1 nové výberové konanie tak, aby sa uskutočnilo do 60 dní odo dňa skončenia predchádzajúceho výberového konania.

(6)
Výberové konanie na funkciu vedúceho prokurátora na okresnej prokuratúre zabezpečuje krajský prokurátor, v ostatých prípadoch generálna prokuratúra.“.

20.
§ 22 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
uplynutím funkčného obdobia (§ 19 ods. 1).“.

21.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Ak funkcia vedúceho prokuratúra a ani funkcia námestníka prokurátora nie sú obsadené, generálny prokurátor poverí niektorého z prokurátorov príslušnej prokuratúry, aby do vymenovania nového vedúceho prokurátora plnil jeho úlohy.“.

22.
V § 24a ods. 1 druhej vete sa slovo „päť“ nahrádza slovom „sedem“ a na konci sa pripája táto veta: „Tá istá osoba nemôže byť opakovane zvolená za špeciálneho prokurátora.“.
23.
V § 25 ods. 2 sa odkaz 15 nad slovom „osôb“ nahrádza odkazom 9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťa.

25.
V § 28 ods. 2 písm. b), c) a d) sa suma „6 700 eur“ nahrádza sumou „6 600 eur“.
26.
V § 28 ods. 2 písm. d) sa suma „17 000 eur“ nahrádza sumou „16 600 eur“.
27.
§ 28 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9)
Generálny prokurátor je povinný zabezpečiť zverejnenie osvedčenia podľa § 27 ods. 1 a 2 a majetkového priznania na webovom sídle generálnej prokuratúry v súlade s ochranou osobných údajov podľa osobitného zákona,21a) a to každoročne do 30. júna za predchádzajúci kalendárny rok.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“.

30.
V § 65 ods. 1 písmeno j) znie:

„j)
presťahovanie prokurátora v súvislosti s jeho preložením na inú prokuratúru; služobné voľno sa poskytne na tri služobné dni,“.

32.
V § 93 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa tretí bod.

Doterajší štvrtý až ôsmy bod sa označuje ako tretí až siedmy bod.

43.
§ 109 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
51.
V § 189 ods. 1 písm. d) sa za slovo „prokurátora“ vkladajú slová „vrátane generálneho prokurátora“.
52.
V § 192 odsek 2 znie:

„(2)
Disciplinárna komisia je zložená z predsedu a dvoch členov. Predsedu a ostatných členov disciplinárnej komisie, ako aj primeraný počet náhradníkov vymenúva na tri roky generálny prokurátor z kandidátov navrhnutých radou prokurátorov, Národnou radou Slovenskej republiky a ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister spravodlivosti“) z prokurátorov alebo iných osôb, ktoré spĺňajú podmienky podľa tohto zákona. Jeden člen disciplinárnej komisie je vymenúvaný z kandidátov navrhnutých radou prokurátorov, jeden člen z kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky a jeden člen z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti; pri vymenúvaní náhradníkov sa postupuje rovnako.“.

53.
V § 192 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 8, ktoré znejú:

„(3)
V žiadosti na predloženie návrhov na kandidátov generálny prokurátor určí počet členov disciplinárnej komisie, ktorých bude vymenúvať na základe návrhu jednotlivých navrhovateľov, a lehotu na predloženie návrhov na kandidátov, ktorá nesmie byť kratšia ako 45 dní od doručenia žiadosti. Rada prokurátorov, Národná rada Slovenskej republiky a minister spravodlivosti predložia dvojnásobný počet kandidátov na členov disciplinárnej komisie a náhradníkov, ktorých bude generálny prokurátor vymenúvať. Ak bol ten istý kandidát navrhnutý viacerými navrhovateľmi, generálny prokurátor si od navrhovateľa, ktorého návrh bol doručený neskôr, vyžiada bez zbytočného odkladu nový návrh kandidáta.

(4)
Za člena disciplinárnej komisie alebo náhradníka môže byť vymenovaný len prokurátor,
a)
ktorý vo funkcii pôsobí najmenej päť rokov,

b)
proti ktorému sa nevedie disciplinárne konanie,

c)
ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie,

d)
ktorý nie je generálnym prokurátorom, námestníkom generálneho prokurátora, špeciálnym prokurátorom, zástupcom špeciálneho prokurátora, krajským prokurátorom, námestníkom krajského prokurátora, okresným prokurátorom, námestníkom okresného prokurátora alebo členom rady prokurátorov.

(5)
Prokurátor môže byť vymenovaný za člena disciplinárnej komisie najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Prokurátor sa tejto funkcie môže vzdať písomným oznámením generálnemu prokurátorovi. Funkcia predsedu alebo člena disciplinárnej komisie mu zanikne uplynutím kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie o vzdaní sa funkcie doručené generálnemu prokurátorovi, ak nedôjde k dohode o skoršom zániku funkcie.

(6)
Za predsedu a člena disciplinárnej komisie môže byť vymenovaná aj iná osoba ako prokurátor, ktorá
a)
spĺňa podmienky na vymenovanie za prokurátora podľa § 6 ods. 2 písm. b), c), d), f) a g) a

b)
vykonáva právnickú prax najmenej desať rokov.

(7)
Iná osoba ako prokurátor, ktorá je vymenovaná za predsedu alebo člena disciplinárnej komisie, vykonáva túto funkciu bez nároku na odmenu; má však nárok na náhradu výdavkov spojených s výkonom jeho funkcie predsedu alebo člena disciplinárnej komisie podľa osobitného predpisu.24) Iná osoba ako prokurátor môže byť vymenovaná za predsedu alebo člena disciplinárnej komisie najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

(8)
Funkcia predsedu alebo člena disciplinárnej komisie zanikne
a)
zánikom služobného pomeru prokurátora,

b)
vymenovaním prokurátora za generálneho prokurátora alebo vymenovaním prokurátora za námestníka generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora, zástupcu špeciálneho prokurátora, krajského prokurátora, námestníka krajského prokurátora, okresného prokurátora alebo námestníka okresného prokurátora,

c)
vznikom členstva v rade prokurátorov,

d)
dňom právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia,

e)
u inej osoby ako prokurátor, ak prestane spĺňať podmienky na vymenovanie za prokurátora podľa § 6 ods. 2 písm. b), c), d), f) a g).“.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 9 až 11.

54.
V § 193 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

55.
V § 196 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „alebo súd“.
56.
V § 196 ods. 2 písm. b) sa za slová „orgánu činného v trestnom konaní“ vkladajú slová „alebo súdu“.
57.
V § 197 odsek 1 znie:

„(1)
Návrh na začatie disciplinárneho konania je oprávnený podať
a)
generálny prokurátor proti prokurátorovi ktorejkoľvek prokuratúry,

b)
minister spravodlivosti proti prokurátorovi ktorejkoľvek prokuratúry vrátane generálneho prokurátora,

c)
verejný ochranca práv proti prokurátorovi ktorejkoľvek prokuratúry vrátane generálneho prokurátora,

d)
námestník generálneho prokurátora proti prokurátorom generálnej prokuratúry a vedúcim prokurátorom, ktorí patria do jeho riadiacej pôsobnosti,

e)
príslušný krajský prokurátor proti prokurátorovi krajskej prokuratúry, okresnému prokurátorovi a prokurátorovi okresnej prokuratúry,

f)
príslušný okresný prokurátor proti prokurátorovi okresnej prokuratúry (ďalej len „navrhovateľ“).“.

58.
V § 197 ods. 3 sa slová „dvoch mesiacov“ nahrádzajú slovami „šiestich mesiacov“ a slová „jedného roka“ sa nahrádzajú slovami „dvoch rokov“.
59.
V § 197 ods. 4 sa slová „a to až dovtedy, kým sa odvolacia disciplinárna komisia odoberie na záverečnú poradu“ nahrádzajú slovami „dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté“.
60.
V § 198 ods. 1 v uvádzacej vete sa slová „uplynul jeden rok“ nahrádzajú slovami „uplynuli dva roky“.
61.
V § 198 ods. 2 písm. b) sa odkaz 15 nad slovom „osobe“ nahrádza odkazom 9.
62.
V § 198 ods. 3 sa slová „a to až dovtedy, kým sa odvolacia disciplinárna komisia odoberie na záverečnú poradu“ nahrádzajú slovami „dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté“.
64.
V druhej časti jedenástej hlave tretí diel vrátane nadpisu znie:

„TRETÍ DIEL
ODVOLANIE
§ 211
(1)
Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Podanie odvolania má odkladný účinok.

(2)
Odvolanie môže podať
a)
prokurátor, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie,

b)
navrhovateľ,

c)
poškodený, ktorý uplatnil nárok na náhradu škody pre nesprávnosť výroku o náhrade škody, prípadne jeho zástupca alebo opatrovník.

(3)
O odvolaní rozhoduje súd.64a)

(4)
Rozhodnutie súdu sa doručí
a)
prokurátorovi, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie,

b)
obhajcovi prokurátora,

c)
navrhovateľovi,

d)
poškodenému, prípadne jeho zástupcovi alebo opatrovníkovi,

e)
osobám uvedeným v § 199 ods. 3,

f)
služobnému úradu prokurátora,

g)
okresnej prokuratúre, ak ide o disciplinárne konanie proti prokurátorovi okresnej prokuratúry.

(5)
Rozhodnutie súdu sa doručí osobám uvedeným v odseku 4 písm. a) až d) do vlastných rúk.

(6)
Právoplatné rozhodnutie o zákaze viesť motorové vozidlo doručí vedúci služobného úradu okresnému dopravnému inšpektorátu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu prokurátora.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 64a znie:

„64a)
§ 250l až 250s Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.“.

65.
§ 212 a 213 sa vrátane nadpisov vypúšťajú.
68.
V § 221 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Funkcia generálneho prokurátora, námestníka generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora, zástupcu špeciálneho prokurátora, krajského prokurátora, námestníka krajského prokurátora, okresného prokurátora a námestníka okresného prokurátora je nezlučiteľná s členstvom v prokurátorskej rade; tým nie je dotknuté právo týchto vedúcich prokurátorov zúčastniť sa hlasovaním na voľbe členov prokurátorskej rady.“.
69.
V § 222 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
hodnoteniu asistenta prokurátora na účely vykonania odbornej justičnej skúšky,“.

70.
V § 222 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo právnych čakateľov prokuratúry“.
71.
V § 223 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Členstvo v rade prokurátorov zaniká aj zánikom funkcie predsedu prokurátorskej rady.“.
72.
Tretia časť vrátane nadpisu znie:

„TRETIA ČASŤ
ASISTENT PROKURÁTORA
§ 228
Asistent prokurátora je štátny zamestnanec vykonávajúci štátnu službu.

§ 229
Funkciu asistenta prokurátora môže vykonávať ten, kto získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou a kto je bezúhonný (§ 6 ods. 6).

§ 230
Asistent prokurátora, ktorý vykonáva stálu štátnu službu, je povinný zúčastňovať sa na vzdelávaní zameranom na zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí potrebných na výkon jeho činnosti.

§ 231
Asistent prokurátora, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou, nepretržite vykonával funkciu asistenta prokurátora najmenej tri roky, má nárok vykonať odbornú justičnú skúšku11a) najneskôr do troch mesiacov od doručenia žiadosti generálnemu prokurátorovi.

§ 232
(1)
Asistenta prokurátora hodnotí priebežne, aspoň raz ročne, vedúci služobného úradu na základe podkladov prokurátora, vlastných poznatkov o činnosti asistenta prokurátora a na základe priebežných pohovorov s asistentom prokurátora.

(2)
Pred vykonaním odbornej justičnej skúšky vypracuje vedúci služobného úradu záverečné hodnotenie asistenta prokurátora. Záverečné hodnotenie asistenta prokurátora sa vypracúva na základe podkladov prokurátora a vedúcich prokurátorov, ktorých o podklady požiadal vedúci služobného úradu. K záverečnému hodnoteniu sa vyjadrí písomne asistent prokurátora a prokurátorská rada.

§ 233
Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na právne vzťahy asistenta prokurátora ustanovenia osobitného zákona.67)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 67 znie:

„67)
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

73.
§ 234 až 245a a 249 až 251 sa vrátane nadpisov a poznámok pod čiarou k odkazom 68 a 69 vypúšťajú.
74.
V § 252 ods. 1 písm. a) prvom a štvrtom bode sa slová „právnych čakateľov prokuratúry“ nahrádzajú slovami „asistentov prokurátora“.
76.
V § 261 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
77.
Za § 265d sa vkladajú § 265e až 265j, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2011
§ 265e
(1)
Právny čakateľ prokuratúry je od 1. októbra 2011 asistentom prokurátora. Asistent prokurátora podľa prvej vety môže požiadať najneskôr do 15. októbra 2011 o skončenie štátnozamestnaneckého pomeru; ak ide o asistenta vojenskej prokuratúry, služobný pomer mu skončí podľa osobitného predpisu.76)

(2)
Ak asistent prokurátora požiada podľa odseku 1 o skončenie štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru, tento sa skončí k 31. októbru 2011; asistent prokurátora má v tomto prípade nárok na odstupné ako štátny zamestnanec, ktorého štátnozamestnanecký pomer skončil dohodou z dôvodu zrušenia štátnozamestnaneckého miesta.

(3)
Na účely § 231 sa za výkon funkcie asistenta prokurátora považuje aj výkon funkcie právneho čakateľa prokuratúry podľa predpisov účinných do 30. septembra 2011.

§ 265f
(1)
Okresný prokurátor ustanovený do tejto funkcie pred 1. októbrom 2011 zostáva vo funkcii okresného prokurátora aj po 1. októbri 2011; jeho funkcia zanikne vymenovaním okresného prokurátora na základe výberového konania uskutočneného podľa ustanovení tohto zákona účinných od 1. októbra 2011, najneskôr však zanikne 1. februára 2013.

(2)
Námestník okresného prokurátora ustanovený do tejto funkcie pred 1. októbrom 2011 zostáva vo funkcii námestníka okresného prokurátora aj po 1. októbri 2011; jeho funkcia zanikne vymenovaním námestníka okresného prokurátora na základe výberového konania uskutočneného podľa ustanovení tohto zákona účinných od 1. októbra 2011, najneskôr však zanikne 1. februára 2013.

(3)
Krajský prokurátor ustanovený do tejto funkcie pred 1. októbrom 2011 zostáva vo funkcii krajského prokurátora aj po 1. októbri 2011; jeho funkcia zanikne vymenovaním krajského prokurátora na základe výberového konania uskutočneného podľa ustanovení tohto zákona účinných od 1. októbra 2011, najneskôr však zanikne 1. februára 2013.

(4)
Námestník krajského prokurátora ustanovený do tejto funkcie pred 1. októbrom 2011 zostáva vo funkcii námestníka krajského prokurátora aj po 1. októbri 2011; jeho funkcia zanikne vymenovaním námestníka krajského prokurátora na základe výberového konania uskutočneného podľa ustanovení tohto zákona účinných od 1. októbra 2011, najneskôr však zanikne 1. februára 2013.

(5)
Ustanovenie § 24a ods. 1 posledná veta sa nepoužije, ak ide o osobu, ktorá bola vymenovaná do funkcie špeciálneho prokurátora pred 1. októbrom 2011.

§ 265g
Prvých kandidátov na členov výberových komisií podľa § 7a zvolí Národná rada Slovenskej republiky a rada prokurátorov najneskôr do 31. decembra 2011.

§ 265h
(1)
Generálny prokurátor požiada radu prokurátorov, Národnú radu Slovenskej republiky a ministra spravodlivosti o predloženie kandidátov za členov disciplinárnej komisie do 15. októbra 2011. Lehota na predloženie kandidátov je 90 dní; generálny prokurátor vymenuje členov disciplinárnej komisie najneskôr do 30 dní odo dňa predloženia kandidátov za členov disciplinárnej komisie.

(2)
Disciplinárne konania začaté pred 1. októbrom 2011 dokončí v prvom stupni doterajšia disciplinárna komisia. O odvolaní proti jej rozhodnutiu podanom pred 1. októbrom 2011 rozhodne doterajšia odvolacia disciplinárna komisia.

§ 265i
Člen prokurátorskej rady ustanovený do funkcie, ktorá sa od 1. októbra 2011 stane nezlučiteľnou s funkciou člena prokurátorskej rady (§ 221 ods. 1), je povinný najneskôr do 31. októbra 2011 odstrániť dôvody nezlučiteľnosti, inak mu funkcia člena prokurátorskej rady zanikne 1. novembra 2011.

§ 265j
(1)
Ustanovenie § 7 účinné pred 1. októbrom 2011 sa vzťahuje na prokurátorov vojenskej prokuratúry do 1. novembra 2011.

(2)
Ustanovenia § 197 ods. 1 písm. b), e) a g) účinné pred 1. októbrom 2011 sa vzťahujú na prokurátorov vojenskej prokuratúry do 1. novembra 2011.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 76 znie:

„76)
§ 215k zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. VII

Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 122/2006 Z. z. a zákona č. 400/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 ods. 2 sa za slovo „sudcu“ vkladajú slová „a prokurátora“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3)
§ 116 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 197 ods. 1 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 220/2011 Z. z.“.

Čl. IX

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z. a zákona č. 543/2010 Z. z. sa mení takto:

Čl. X

Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 319/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 181/2009 Z. z. a zákona č. 33/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 2 sa slová „prokurátorov a súdnych úradníkov“ nahrádzajú slovami „prokurátorov, súdnych úradníkov a asistentov prokurátora“.
2.
V § 3 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
súdnych úradníkov1) a asistentov prokurátora.2)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2)
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.“.

3.
V § 3 ods. 2 sa slová „prokurátora alebo súdneho úradníka“ nahrádzajú slovami „prokurátora, súdneho úradníka alebo asistenta prokurátora“.
4.
V § 3 odsek 3 znie:

„(3)
Akadémia zabezpečuje, organizuje a vykonáva aj odbornú prípravu vyššieho súdneho úradníka a asistenta prokurátora zameranú na vykonanie justičnej skúšky.“.

5.
V § 3 ods. 4 sa slová „prokurátorov a súdnych úradníkov“ nahrádzajú slovami „prokurátorov, súdnych úradníkov a asistentov prokurátora“.
6.
V § 3 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 7.

7.
V § 3 ods. 6 sa slová „podľa odseku 6“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 5“.
8.
V § 3 ods. 7 sa slová „podľa odsekov 1 až 7“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 až 6“.
9.
V § 11 odsek 8 znie:

„(8)
Úlohy pedagogického zboru podľa odseku 1 môže vykonávať vyšší súdny úradník a asistent prokurátora počas výkonu štátnej služby.9a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a)
§ 2 zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch.
§ 228 zákona č. 154/2001 Z. z. v znení zákona 220/2011 Z. z.“.

10.
V § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 sa slová „právny čakateľ prokuratúry“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „asistent prokurátora“ v príslušnom tvare.
11.
V § 13 ods. 5 sa slová „právneho čakateľa prokuratúry“ nahrádzajú slovami „asistenta prokurátora“.
12.
V § 14 ods. 1 a 2 sa slová „právny čakateľ prokuratúry“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „asistent prokurátora“ v príslušnom tvare.
13.
V § 14 odsek 3 znie:

„(3)
Opravnú skúšku môže vyšší súdny úradník alebo asistent prokurátora vykonať najskôr po troch mesiacoch od neúspešného vykonania predchádzajúcej skúšky.“.

14.
V § 14 sa vypúšťa odsek 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 11.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

15.
V § 14 ods. 4 prvej a druhej vete sa za slová „vyšší súdny úradník“ vkladajú slová „alebo asistent prokurátora“ a slová „vo funkcii vyššieho súdneho úradníka“ sa nahrádzajú slovami „vo svojej funkcii“.
16.
§ 17 sa vypúšťa vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 12 a 13.

Čl. XI

Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 452/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 483/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z. a zákona č. 48/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

Čl. XIII

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 644/2007 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z. a zákona č. 33/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 14 ods. 3 písm. e) treťom bode sa vypúšťajú slová „právneho čakateľa prokuratúry alebo“.
2.
V § 14 ods. 3 písm. e) sa za bod 10 vkladá nový bod 11, ktorý znie:

„11.
asistenta prokurátora,19)“.

Doterajší bod 11 sa označuje ako bod 12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19)
§ 3, § 6 ods. 6, § 229 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XIV

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z. a zákona č. 48/2011 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 2 odsek 3 znie:

„(3)
Tento zákon sa vzťahuje na právne vzťahy asistentov prokurátora, ak osobitný predpis neustanovuje inak.3)“.

Čl. XV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2011 okrem čl. XI bodu 38, ktorý nadobúda účinnosť 31. októbra 2011, čl. I bodov 8, 15, 17 až 19, 21 až 28, 31 až 36, 40 § 56ac, čl. II bodov 2, 8, 9 a 18, čl. III, čl. V, čl. VI bodov 2 až 6, 16, 17, 24, 28, 29, 31, 33 až 42, 44 až 50, 63, 66, 67, 75, čl. VIII, čl. IX bodov 2 až 10 a 14, čl. XI bodov 1 až 37 a čl. XII, čl. XIV bodov 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2011, čl. IX bodov 1, 11 až 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 2. novembra 2011, a čl. I bodu 39 § 55m ods. 1 až 4, bodu 40 § 56ad a čl. IV bodu 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012.

Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore