Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy 58/2013 účinný od 28.12.2016

Platnosť od: 23.03.2013
Účinnosť od: 28.12.2016
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy 58/2013 účinný od 28.12.2016
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 58/2013 s účinnosťou od 28.12.2016 na základe 363/2016
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy

Vláda Slovenskej republiky podľa § 27a zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej ...

§ 1
(1)

Základná sadzba odvodu za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy a odvodu za dočasné odňatie poľnohospodárskej ...

(2)

Odvod za neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy sa vypočíta ako odvod za trvalé odňatie poľnohospodárskej ...

(3)

Zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v príslušnom katastrálnom území podľa kódu bonitovaných ...

§ 2
(1)

Základná sadzba odvodu podľa § 1 ods. 1 a 2 sa zvyšuje o 30 %, ak ide o poľnohospodársku pôdu, na ktorej ...

(2)

Základná sadzba odvodu podľa § 1 ods. 1 a 2 sa znižuje o 30 %, ak ide o poľnohospodársku pôdu, ktorá ...

(3)

Základná sadzba odvodu za trvalé odňatie vinice sa ustanovuje v

a)
Malokarpatskej vinohradníckej oblasti a Vinohradníckej oblasti Tokaj na 100 eur/m2,
b)
Nitrianskej vinohradníckej oblasti a Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti na 60 eur/m2,
c)
Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti a Východoslovenskej vinohradníckej oblasti na 40 eur/m2.
(4)

Základná sadzba odvodu za dočasné odňatie vinice sa ustanovuje na 10 eur/m2.

§ 3
(1)

Odvod podľa § 1 ods. 1 a 2 sa platí bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa alebo poštovým poukazom ...

(2)

Odvod za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy sa platí jednorazovo a je splatný do 30 dní odo dňa nadobudnutia ...

(3)

Odvod za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy sa platí jednorazovo za každý aj začatý rok trvania ...

(4)

Odvod za neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy sa platí jednorazovo a je splatný do 30 dní odo dňa ...

§ 4
Od odvodu je oslobodené odňatie poľnohospodárskej pôdy na
a)

stavbu zariadenia a opatrenia slúžiaceho na sprístupnenie a ochranu poľnohospodárskeho pozemku, ako ...

b)

stavbu vodnej nádrže alebo vodojemu na hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, zriadenie ochranného ...

c)

stavbu pozemnej komunikácie alebo železničnej dráhy,

d)

verejnoprospešnú stavbu, ktorej investorom je obec,

e)

stavbu objektu na obranu štátu,

f)

pozemok pod rodinným domom1)

1.

s jedným nadzemným podlažím do výmery 250 m2,

2.

s dvomi nadzemnými podlažiami do výmery 150 m2,

g)

stavbu, na ktorú bolo vydané osvedčenie o významnej investícii2) a ktorej výstavbu bude zabezpečovať ...

§ 4a
Prechodné ustanovenie účinné od 15. júla 2014

Ustanovenie § 4 písm. f) sa použije aj v konaniach začatých a právoplatne neskončených pred 15. júlom ...

§ 5

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 376/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška odvodu ...

§ 6

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2013.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 58/2013 Z. z.

  Základné sadzby odvodov za trvalé a dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ)

  Prevziať prílohu - Tabuľka 01

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 58/2013 Z. z.

  Zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v príslušnom katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ)

  Prevziať prílohu - Tabuľka 02

Poznámky

 • 1)  § 43b ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 2)  § 3 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a ...
 • 3)  § 1 ods. 3 písm. b) zákona č. 175/1999 Z. z. v znení zákona č. 154/2015 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore