Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré ďalšie zákony 219/1999 účinný od 01.01.2005 do 31.12.2011

Platnosť od: 31.08.1999
Účinnosť od: 01.01.2005
Účinnosť do: 31.12.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD4DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré ďalšie zákony 219/1999 účinný od 01.01.2005 do 31.12.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 219/1999 s účinnosťou od 01.01.2005 na základe 582/2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave ...

1.

§ 1 vrátane nadpisu znie:

„§ 1 Rozsah pôsobnosti Tento zákon upravuje správu daní, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu ...

2.

Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 1a Základné pojmy Na účely tohto zákona sa rozumie a) daňou daň podľa osobitných zákonov1) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

„1) Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej ...

3.

V § 2 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 1 až 8.

4.

V § 2 novooznačený odsek 1 znie:

„(1) V daňovom konaní sa postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, chránia ...

5.

V § 3 ods. 11 tretia veta znie:

„Pre obec ako správcu daní sa na účely tohto zákona považuje za orgán najbližšie nadriadený ...

Zároveň sa vypúšťa štvrtá veta.

6.

V § 3 ods. 14 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Ministerstvo financií Slovenskej republiky ...

7.

V § 14 ods. 6 druhá veta znie:

„Na tento postup sa vzťahuje § 15 ods. 9.“.

8.

§ 15 vrátane nadpisu znie:

„§ 15 Daňová kontrola (1) Daňovou kontrolou zamestnanec správcu dane zisťuje alebo preveruje ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6ea, 6eb a 6ec znejú:

„6ea) § 37 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve. 6eb) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej ...

9.

Za § 15a sa vkladá § 15b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 15b Opakovaná kontrola (1) Opakovanou daňovou kontrolou sa rozumie daňová kontrola tej istej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6h znie:

„6h)
§ 12 ods. 1 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.“.

10.

§ 23 a 23a vrátane nadpisu znejú:

„Daňové tajomstvo § 23 (1) Daňovým tajomstvom je informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a, 7b, 8, 8e a 8f znejú:

„7a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade ...

11.

Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 23b Poskytovanie údajov (1) Správca dane, ktorým je daňový úrad, písomne oznamuje do konca ...

12.

V § 25 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „pri uplatnení záložného práva alebo výkone ...

13.

V § 28 ods. 1 sa slová „§ 72“ nahrádzajú slovami „§ 90“.

14.

V § 29 ods. 6 sa v prvej vete za slová „odseku 5,“ vkladajú slová „alebo ak daňový subjekt ...

15.

V § 30 ods. 6 sa vypúšťajú slová „alebo predpisovým zoznamom“.

16.

V § 31 ods. 14 sa slová „§ 23 ods. 3 a 5“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 4 a ods. 5 písm. ...

17.

§ 31 sa dopĺňa odsekmi 17 a 18, ktoré znejú:

„(17) Platiteľ dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov je povinný predkladať ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

18.

V § 35 ods. 1 sa suma „2 000 000 Sk“ nahrádza sumou „1 000 000 Sk“.

19.

V § 35 ods. 7 sa suma „1 000 000 Sk“ nahrádza sumou „100 000 Sk“.

20.

V § 35 ods. 9 sa suma „500 000 Sk“ nahrádza sumou „100 000 Sk“.

21.

V § 35 ods. 10 sa suma „1 000 000 Sk“ nahrádza sumou „100 000 Sk“.

22.

§ 38 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16) Platiteľ dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov je povinný predkladať ...

23.

V § 39 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Dodatočné daňové priznanie alebo hlásenie nemôže daňový subjekt predložiť po uplynutí ...

24.

V § 39 odsek 4 znie:

„(4) Dodatočné daňové priznanie alebo hlásenie nemožno podať po doručení oznámenia o výkone ...

25.

V § 40 ods. 6 sa slovo „neoceňuje“ nahrádza slovami „ocení cenou obstarania, ktorou je pri ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11da znie:

„11da) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, ...

26.

V § 40 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Ak jeden z manželov podniká, podáva majetkové priznanie za majetok určený na podnikanie ten ...

27.V § 44 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo predpisovým zoznamom“.

28.

V § 44 odseky 5 až 7 znejú:

„(5) Za vyrubenie dane sa považuje podané daňové priznanie alebo hlásenie. Za deň vyrubenia ...

29.

V § 44 sa vypúšťa odsek 8.

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 8.

30.

V § 45 ods. 1 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „päť“.

31.

V § 45 ods. 2 sa slovo „trojročná“ nahrádza slovom „päťročná“.

32.

§ 45 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Pri uplatnení medzinárodných zmlúv v oblasti daní, ktorými je Slovenská republika viazaná, ...

33.

V § 46 ods. 5 sa slovo „tridsiatich“ nahrádza slovom „pätnástich“.

34.

V § 48 odsek 1 znie:

„(1) Odvolacím orgánom je orgán najbližšie nadriadený správcovi dane, ktorý napadnuté rozhodnutie ...

35.

V § 48 odsek 5 znie:

„(5) Odvolací orgán rozhodnutie preskúma s výnimkou podľa odseku 4. Rozhodnutie v odôvodnených ...

36.

V § 48 sa vypúšťa odsek 8.

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 8.

37.

V § 50 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Daňový subjekt môže uplatniť námietku v prípadoch ustanovených týmto zákonom a proti ...

38.

V § 50 ods. 4 sa slová „§ 56“ nahrádzajú slovami „§ 1a písm. g)“.

39.

V § 52 odseky 1 až 3 znejú:

„(1) Obnovu konania povoľuje alebo nariaďuje správca dane. Ak rozhodol v poslednom stupni iný ...

40.

V § 53 ods. 1 prvá veta znie:

„Rozhodnutie, ktoré je právoplatné, s výnimkou daňovej exekučnej výzvy, môže z vlastného ...

41.

V § 53 odsek 2 znie:

„(2) Ak bolo rozhodnutie vydané v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, orgán príslušný ...

42.

V § 56 sa vypúšťajú odseky 4, 5 a 7 a vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 13.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 4.

43.

Za § 58 sa vkladá § 58a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 58a Výzva a opakovaná výzva (1) Ak daňový subjekt nezaplatí daň alebo neodvedie vybranú ...

44.

V § 59 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Na žiadosť daňového subjektu môže správca dane, ktorým je obec, povoliť odklad platenia ...

45.

V § 59 ods. 4 sa slová „je lehota, v ktorej sa premlčuje vymáhanie dane“ nahrádzajú slovami ...

46.

§ 59 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú aj na povolenie odkladu platenia daňového nedoplatku ...

47.

V § 61 odsek 6 znie:

„(6) Nevymožiteľný nedoplatok sa eviduje v pomocnej evidencii správcu dane v príslušnom členení.“. ...

48.

V § 61 sa vypúšťa odsek 8.

Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 8 a 9.

49.

V § 63 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a preddavkov na daň“.

50.

V § 63 ods. 4 sa na konci druhej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom ...

51.

V § 63 odsek 8 znie:

„(8) Nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty alebo spotrebná daň, pri ktorej bolo uplatnené ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 13d a 13e znejú:

„13d) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon ...

52.

V § 65 ods. 1 druhá veta znie:

„Za nevymožiteľný sa považuje nedoplatok, ktorý sa bezvýsledne vymáha od daňového dlžníka ...

53.

V § 70 ods. 3 sa slová „použije primerane § 72“ nahrádzajú slovami „primerane použijú ...

54.

§ 71 sa dopĺňa odsekmi 6 až 9, ktoré znejú:

„(6) Správca dane je oprávnený na účely podľa odseku 1 vyzvať daňového dlžníka, aby predložil ...

55.

V § 71a ods. 2 sa za slovo „dlžník“ vkladá slovo „daňovú“.

56.

§ 72 a 72a sa vypúšťajú.

57.

SIEDMA ČASŤ vrátane nadpisu znie:

„SIEDMA ČASŤ DAŇOVÉ EXEKUČNÉ KONANIE § 73 Základné ustanovenia (1) Daňové exekučné konanie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 14, 14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f, 14g, 14h, 15, 16, 16a, 16b, 16c, 16d, ...

„14) Napríklad Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady ...

58.

§ 98 sa vypúšťa.

59.

V § 99 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

60.

§ 100 sa vypúšťa.

61.

§ 102 znie:

„§ 102 Ministerstvo môže celkom alebo sčasti oslobodiť od daní z príjmov novovzniknuté daňové ...

62.

§ 103 znie:

„§ 103 (1) Ministerstvo môže a) povoliť úľavy z penále, pokút, zo zvýšenia dane a z úrokov, ...

63.

Za § 110 sa vkladá § 110a, ktorý znie:

„§ 110a (1) Na začaté daňové konania, ktoré neboli ukončené do 1. septembra 1999, sa vzťahujú ...

64.

Slovo „pracovník“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „zamestnanec“ ...

65.

Za § 111 sa vkladá § 111a, ktorý znie:

„§ 111a Zrušuje sa zákon č. 212/1992 Zb. o sústave daní v znení zákona Národnej rady Slovenskej ...

Čl. V

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 1999.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore