Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z. z. 217/2007 účinný od 01.06.2007

Platnosť od: 04.05.2007
Účinnosť od: 01.06.2007
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Štátna hospodárska politika, Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD29DSEU1PPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z. z. 217/2007 účinný od 01.06.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 217/2007 s účinnosťou od 01.06.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z. ...

1.

Slovo „výrobok“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona vrátane jeho príloh a v právnych ...

2.

V § 1 odsek 1 znie:

„(1) Tento zákon upravuje a) podmienky a postup pri udeľovaní a používaní environmentálnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 zo 17. júla 2000 o revidovanej metóde ...

3.

Slovo „tovar“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona vrátane príloh nahrádza slovom „výrobok“ ...

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) Body 6.2 a 6.3 prílohy VI nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 z 19. marca ...

5.

V § 2 ods. 1 písm. e) sa slová „§ 5“ nahrádzajú slovami „tohto zákona“.

6.

V § 2 ods. 2 sa slovo „Environmentálnou“ nahrádza slovami „Národnou environmentálnou“.

7.

V nadpise § 3 sa za slovo „udelenie“ vkladá slovo „národnej“.

8.

V § 3 ods. 1 sa slovo „Environmentálna“ nahrádza slovami „Národná environmentálna“.

9.

V § 3 ods. 3 písm. c) sa slová „udelenie environmentálnej značky“ nahrádzajú slovami „udelenie ...

10.

V § 3 ods. 4 písm. b) sa slovo „priemyselného“ vypúšťa a slovo „vyrábajúceho“ sa nahrádza ...

11.

V § 3 ods. 4 písm. f) sa za slovo „udelená“ vkladá slovo „národná“.

12.

V § 3 ods. 6 sa slovo „Environmentálnu“ nahrádza slovami „Národnú environmentálnu“.

13.

V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „Napríklad zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej ...

14.

V § 4 ods. 1 sa slovo „Environmentálna“ nahrádza slovami „Národná environmentálna“.

15.

V § 5 ods. 4 sa slová „(§ 11)“ nahrádzajú slovami „(§ 10)“.

16.

V § 5 odsek 9 znie:

„(9) Skupiny produktov, podskupiny produktov a osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej ...

17.

V § 6 ods. 1 tretia veta znie:

„V hornej časti medzikružia je nápis „Environmentálne vhodný produkt"; v dolnej časti sa uvádza ...

18.

V § 9 odsek 4 znie:

„(4) Úhrada podľa odseku 1 písm. a) spojená s preskúmaním žiadosti o udelenie národnej environmentálnej ...

19.

V § 9 odseky 6 a 7 znejú:

„(6) Úhrada podľa odseku 1 písm. b) za používanie národnej environmentálnej značky je 0,02 ...

20.

V § 9 ods. 8 písm. b) sa slová „v systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu“ ...

21.

V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „Zákon č. 468/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou ...

22.

§ 10 vrátane nadpisu znie:

„§ 10 Environmentálna značka Európskeho spoločenstva Na udeľovanie a používanie environmentálnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000. Rozhodnutie Komisie č. 2000/728/ES ...

23.

§ 11 až 13 sa vypúšťajú.

24.

V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa citácia „§ 7 až 10 zákona Slovenskej národnej rady č. ...

25.

V § 14 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) určuje skupiny produktov a podľa potreby aj podskupiny produktov, ako aj osobitné podmienky ...

26.

V § 14 ods. 2 písmeno f) znie:

„f) plní úlohy príslušného orgánu podľa osobitného predpisu,14a) ako aj ďalšie úlohy na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) Čl. 11 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000.“.

27.

V § 14 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Na výkon kontrolnej činnosti podľa tohto zákona ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:

„14b) § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej ...

28.

V § 15 odsek 2 znie:

„(2) Ministerstvo raz ročne uverejní vo vestníku a na svojej internetovej stránke zoznam produktov, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14c znie:

„14c) Čl. I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000.“.

29.

V § 16 odsek 1 znie:

„(1) Pokutu do 500 000 Sk uloží inšpekcia právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ...

30.

V § 16 odsek 3 znie:

„(3) Inšpekcia pri rozhodovaní o výške pokuty prihliada na závažnosť porušenia povinnosti ...

31.

Nad § 18 sa vkladá nadpis, ktorý znie:

„Prechodné ustanovenia“.

Súčasne sa zrušuje nadpis pod § 18.

32.

Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18a Prechodné ustanovenia účinné od 1. júna 2007 (1) Zmluvy o používaní národnej environmentálnej ...

33.

Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k zákonu č. 469/2002 Z. z. NÁRODNÁ ENVIRONMENTÁLNA ZNAČKA (vzor) Národná environmentálna ...

34.

Príloha č. 3 sa vypúšťa.

35.

V prílohe č. 4 v nadpise sa za slovo „používať" vkladá slovo „národnú".

36.

V prílohe č. 4 sa vypúšťa časť B. Súčasne sa zrušuje označenie časti A.

37.

V prílohe č. 4 čl. 1 písm. a) sa slová „výnosu, ktorým boli vydané osobitné podmienky na ...

38.

V prílohe č. 4 čl. 9 písm. a) druhý bod znie:

„2.
koniec platnosti zmluvy,“.

39.

V prílohe č. 4 čl. 9 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).

40.

V prílohe č. 4 časti Prílohy k zmluve časť Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 – kópia oznámenia ministerstva o určení skupín produktov, podskupín produktov ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2007.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore