Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 214/2019 účinný od 01.08.2019

Platnosť od: 17.07.2019
Účinnosť od: 01.08.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo procesné, Trestné právo hmotné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 214/2019 účinný od 01.08.2019
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 214/2019 s účinnosťou od 01.08.2019

Legislatívny proces k zákonu 214/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 428/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 189/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/2014 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona č. 161/2018 Z. z., zákona č. 321/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 38/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 34 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
2.
V § 34 sa vypúšťa odsek 8.
3.
V § 45 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Ak v rámci trestného stíhania došlo k zadržaniu páchateľa a v tomto konaní dôjde k jeho odsúdeniu, započíta sa mu doba obmedzenia osobnej slobody do uloženého trestu, ak je vzhľadom na druh uloženého trestu započítanie možné.“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

4.
V § 45 ods. 4 sa slová „1 a 2“ nahrádzajú slovami „1 až 3“.
5.
V § 50 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Rovnako súd postupuje aj v prípade iných obmedzení alebo povinností podľa § 51 ods. 3 a 4, ak boli uložené.“.
6.
V § 51 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
zdržiavať sa v určenom čase na určenej adrese,“.

Doterajšie písmená b) až k) sa označujú ako písmená c) až l).

7.
V § 51 ods. 9 sa slová „odseku 4 písm. g)“ nahrádzajú slovami „odseku 4 písm. h)“.
8.
V § 53 ods. 1 úvodnej vete sa slovo „dva“ nahrádza slovom „štyri“ a slovo „prečinu“ sa nahrádza slovami „trestného činu“.
9.
V § 53 ods. 1 písm. a) sa slová „a závažnosť spáchaného prečinu“ nahrádzajú slovami „trestného činu uvedeného v odseku 2“.
10.
V § 53 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Súd môže uložiť trest domáceho väzenia vo výmere podľa odseku 1 za trestný čin s hornou hranicou trestnej sadzby ustanovenej týmto zákonom neprevyšujúcou desať rokov, najmenej však na dolnej hranici trestnej sadzby trestu odňatia slobody ustanovenej týmto zákonom.“.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

11.
V § 66 ods. 2 sa za slová „prihliadne aj“ vkladajú slová „na povahu spáchaného trestného činu a“.
12.
§ 66 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Ak ide o podmienečné prepustenie podľa odseku 1 písm. c), kontrolu technickými prostriedkami možno skončiť najskôr po uplynutí doby, ktorá zodpovedá dvom tretinám uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného nepodmienečného trestu odňatia slobody.“.

13.
V § 67 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak s ohľadom na okolnosti činu, za ktorý bola odsúdená, a povahu jej osobnosti nehrozí jej prepustením opakovanie spáchaného činu alebo obdobného činu.“.
14.
V § 67 sa vypúšťa odsek 3.
15.
V § 68 odsek 1 znie:

„(1)
Pri podmienečnom prepustení súd určí skúšobnú dobu na jeden rok až sedem rokov; skúšobná doba sa začína podmienečným prepustením odsúdeného. Súd môže zároveň nariadiť probačný dohľad nad odsúdeným vo výmere do troch rokov a ustanoviť mu primerané obmedzenia alebo povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4. Ak ide o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody na dvadsaťpäť rokov alebo na doživotie, súd určí skúšobnú dobu na desať rokov a súčasne nariadi probačný dohľad nad odsúdeným vo výmere do piatich rokov a ustanoví mu primerané obmedzenia alebo povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4. Podmienečne prepustený je povinný podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je takáto kontrola nariadená. Nariadiť kontrolu technickými prostriedkami možno, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu. Skúšobná doba neplynie počas výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody a počas výkonu väzby.“.

16.
Za § 68 sa vkladajú § 68a a 68b, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:

„Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu domáceho väzenia
§ 68a
(1)
Po výkone polovice trestu domáceho väzenia môže súd podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný.

(2)
Pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu domáceho väzenia súd určí skúšobnú dobu až na dva roky, nie však kratšiu ako zvyšok trestu; skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti rozhodnutia o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu domáceho väzenia.

(3)
Odsúdenému, u ktorého súd podmienečne upustil od výkonu zvyšku trestu domáceho väzenia, môže súd uložiť primerané obmedzenia alebo povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život. Ak nejde o povinnosť nahradiť škodu spôsobenú trestným činom alebo zaplatiť dlh alebo zameškané výživné, nariadi probačný dohľad.

§ 68b
(1)
Ak odsúdený, u ktorého sa podmienečne upustilo od zvyšku trestu domáceho väzenia, viedol v skúšobnej dobe riadny život a plnil uložené obmedzenia alebo povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak rozhodne, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby, že zvyšok trestu premení na nepodmienečný trest odňatia slobody tak, že nevykonaný deň trestu domáceho väzenia sa rovná jednému dňu nepodmienečného trestu odňatia slobody, a zároveň rozhodne o spôsobe výkonu tohto trestu.

(2)
Ak súd vyslovil, že sa odsúdený osvedčil, má sa za to, že trest bol vykonaný dňom, keď rozhodnutie o upustení od vykonania zvyšku trestu domáceho väzenia nadobudlo právoplatnosť.

(3)
Rovnako sa má za to, že trest domáceho väzenia bol vykonaný dňom, keď rozhodnutie o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu domáceho väzenia nadobudlo právoplatnosť, ak súd bez toho, že by odsúdený mal na tom vinu, nerozhodol o premene trestu podľa odseku 1 do jedného roka od uplynutia skúšobnej doby, alebo ak sa proti odsúdenému vedie trestné stíhanie pre iný trestný čin spáchaný v skúšobnej dobe, do dvoch rokov od uplynutia skúšobnej doby.“.

17.
V § 122 ods. 10 druhej vete sa vypúšťa bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.
18.
Slová „extrémistické materiály“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „extrémistický materiál“ v príslušnom tvare.
19.
V § 132 ods. 3 a 5 sa slová „smerujúce k vyvolaniu sexuálneho uspokojenia inej osoby“ nahrádzajú slovami „určené na sexuálne účely“.
20.
V § 132 ods. 4 sa slová „smerujúce k vyvolaniu sexuálneho uspokojenia“ nahrádzajú slovami „určené na sexuálne účely“.
21.
§ 212 vrátane nadpisu znie:

㤠212
Krádež
(1)
Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a
a)
spôsobí tak malú škodu,

b)
čin spácha vlámaním,

c)
bezprostredne po čine sa pokúsi uchovať si vec násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia,

d)
čin spácha na veci, ktorú má iný na sebe alebo pri sebe,

e)
takou vecou je vec z úrody z pozemku, ktorý patrí do poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo drevo nachádzajúce sa na lesnom pozemku, alebo ryba z rybníka s intenzívnym chovom,

f)
čin spácha na veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu na základe osobitného predpisu, alebo

g)
bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
a spôsobí ním väčšiu škodu,

b)
hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený, alebo

c)
z osobitného motívu.

(3)
Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
a spôsobí ním značnú škodu,

b)
závažnejším spôsobom konania,

c)
na mieste požívajúcom pietu alebo všeobecnú úctu alebo na mieste konania verejného zhromaždenia alebo obradu,

d)
na veci, ktorá požíva ochranu podľa osobitného predpisu,

e)
tým, že taký čin zorganizuje, alebo

f)
na chránenej osobe.

(4)
Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

b)
ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

c)
za krízovej situácie.“.

22.
V § 225 ods. 2 sa vypúšťajú slová „v rozsahu väčšom“.
23.
§ 253 vrátane nadpisu znie:

㤠253
Nepovolená výroba liehu, tabaku a tabakových výrobkov
(1)
Kto bez povolenia vo väčšom množstve vyrába lieh, tabak alebo tabakové výrobky alebo kto lieh, tabak alebo tabakové výrobky bez povolenia vyrobené vo väčšom množstve prechováva alebo uvádza do obehu, potrestá sa, ak nejde o čin prísnejšie trestný, odňatím slobody až na dva roky.

(2)
Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto neoprávnene vyhotoví alebo prechováva zariadenie na výrobu liehu, tabaku alebo tabakových výrobkov.“.

24.
V § 261 odsek 1 znie:

„(1)
Kto použije alebo predloží falšovaný, nesprávny alebo neúplný výkaz alebo doklad, alebo neposkytne povinné údaje, a tým umožní protiprávne zadržanie finančných prostriedkov alebo iných aktív pochádzajúcich z rozpočtu Európskej únie, z rozpočtu spravovaného Európskou úniou alebo v mene Európskej únie alebo použitie týchto prostriedkov alebo aktív na iný ako určený účel, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.“.

25.
V § 261 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2)
Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto použije finančné prostriedky alebo iné aktíva pochádzajúce z rozpočtu Európskej únie, z rozpočtu spravovaného Európskou úniou alebo v mene Európskej únie na iný ako určený účel.

(3)
Odňatím slobody na jeden rok až štyri roky sa páchateľ potrestá, ak ako zamestnanec, člen, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto finančné prostriedky alebo iné aktíva uvedené v odseku 1 poskytuje, umožní získať finančné prostriedky alebo iné aktíva uvedené v odseku 1 tomu, o kom vie, že nespĺňa podmienky určené na ich poskytnutie, alebo umožní ich protiprávne zadržať alebo použiť na iný ako určený účel.“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 4 až 6.

26.
V § 261 ods. 4 až 6 sa za slová „odseku 1“ vkladá čiarka a slová „2 alebo 3“.
27.
V § 262 ods. 2 sa slovo „tri“ nahrádza slovom „štyri“.
28.
Za § 352 sa vkladá § 352a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠352a
Falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotnej dokumentácie
(1)
Kto falšuje zdravotnú dokumentáciu alebo zámerne vyhotoví nepravdivú zdravotnú dokumentáciu v úmysle použiť ju ako pravú v konaní pred orgánom verejnej moci, alebo ju použije ako pravú v konaní pred orgánom verejnej moci, alebo kto si nechá takúto zdravotnú dokumentáciu vyhotoviť v úmysle použiť ju ako pravú v konaní pred orgánom verejnej moci, alebo použije takúto zdravotnú dokumentáciu ako pravú v konaní pred orgánom verejnej moci, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech,

b)
a spôsobí ním väčšiu škodu,

c)
ako zdravotnícky pracovník,

d)
závažnejším spôsobom konania, alebo

e)
z osobitného motívu.

(3)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a
a)
získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech, alebo

b)
spôsobí ním značnú škodu.

(4)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a
a)
získa ním pre seba alebo pre iného veľký prospech, alebo

b)
spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.“.

29.
Za § 438g sa vkladá § 438h, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠438h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2019
Ustanovenia § 67 ods. 2 a § 68 ods. 1 v znení účinnom od 1. augusta 2019 sa použijú aj na odsúdeného, ktorému bol uložený trest odňatia slobody na doživotie podľa § 34 ods. 8 alebo § 67 ods. 3 v znení účinnom do 31. júla 2019.“.

30.
Príloha sa dopĺňa dvadsiatym ôsmym bodom, ktorý znie:

„28.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28. 7. 2017).“.

Čl. II

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákon č. 307/2014 Z. z., zákona č. 353/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 236/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona č. 161/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 321/2018 Z. z., zákona č. 3/2019 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z. a zákona č. 54/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 28 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „videokonferenčné zariadenie“)“.
2.
V § 56 ods. 1 druhá veta znie: „Mimo svojho obvodu vykonávajú jednotlivé úkony trestného konania dožiadaním okresného súdu, prokurátora alebo policajta, v ktorého obvode má byť úkon vykonaný, alebo prostredníctvom videokonferenčného zariadenia; ak nie je úkon vykonávaný prostredníctvom videokonferenčného zariadenia, vykonajú ho mimo svojho obvodu osobne, len ak vec nepripúšťa odklad alebo je to na riadne posúdenie veci nevyhnutné.“.
3.
V § 59 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak sa úkon vykonáva prostredníctvom videokonferenčného zariadenia, osoba, ktorej sa úkon týka, zápisnicu nepodpisuje.“.
4.
Za § 61a sa vkladá § 61b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠61b
Vykonávanie výsluchu prostredníctvom videokonferenčného zariadenia
(1)
Ak je osoba vypočúvaná prostredníctvom videokonferenčného zariadenia, upovedomí sa vhodným spôsobom o čase a mieste výsluchu obhajca alebo obvinený, ak nemá obhajcu, a to aspoň päť pracovných dní pred vykonaním výsluchu.

(2)
Totožnosť vypočúvanej osoby overí osoba, ktorá je v rovnakom procesnom postavení ako osoba, ktorá výsluch vykoná; ak výsluch vykoná súd, totožnosť môže overiť aj poverený zamestnanec súdu, a ak je vypočúvaná osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, totožnosť môže overiť aj príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže. Osoba, ktorá overila totožnosť, je počas výsluchu vždy prítomná v mieste, kde sa nachádza vypočúvaná osoba. O overení totožnosti vypočúvanej osoby a vykonaní výsluchu sa vyhotoví záznam, ktorý podpíše vypočúvaná osoba a osoba, ktorá overila totožnosť; záznam je súčasťou zápisnice o výsluchu.

(3)
Ak sa vykonáva výsluch agenta alebo svedka, ktorého totožnosť je utajená, osoba, ktorá overuje totožnosť podľa odseku 2, musí mať oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa utajenia.

(4)
Osoba, ktorá vykonáva výsluch, poučí vypočúvanú osobu pred začiatkom výsluchu o spôsobe vedenia výsluchu.

(5)
Vypočúvaná osoba môže kedykoľvek v priebehu výsluchu vzniesť námietky proti kvalite obrazového alebo zvukového prenosu; táto skutočnosť sa poznamená v zápisnici o výsluchu, pričom nebráni v pokračovaní výsluchu, ak boli odstránené technické problémy s obrazovým a zvukovým prenosom.“.

5.
V § 62 ods. 3 sa slovo „odstúpi“ nahrádza slovom „postúpi“.
6.
V § 89 ods. 3 sa za slovo „senátu“ vkladá slovo „a“.
7.
V § 115 ods. 6 sa za šiestu vetu vkladá nová siedma veta a ôsma veta, ktoré znejú: „Doslovný prepis záznamu v cudzom jazyku a doplnenie doslovného prepisu záznamu v cudzom jazyku môže vyhotoviť tlmočník. Pri pribratí tlmočníka sa postupuje primerane podľa § 28.“.
8.
V § 115 ods. 6 deviatej vete sa za slová „Policajného zboru“ vkladajú slová „alebo tlmočníkom“.
9.
V § 121 ods. 4 a § 273 ods. 1 sa slová „technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu“ nahrádzajú slovami „videokonferenčného zariadenia“.
10.
V § 124 ods. 2 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa výsluch vykonáva prostredníctvom videokonferenčného zariadenia, zápisnica sa obvinenému na jeho žiadosť musí prečítať.“.
11.
V § 134 ods. 1 sa za slovo „výsluch,“ vkladajú slová „alebo svedok, ktorý je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, ak je to primerané a dostačujúce vzhľadom na okolnosti prípadu,“ a slová „pomocou technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu“ sa nahrádzajú slovami „prostredníctvom videokonferenčného zariadenia“.
12.
V § 136 ods. 3 sa slová „zariadení určených na prenos zvuku a obrazu“ nahrádzajú slovami „videokonferenčného zariadenia“.
13.
V § 202 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Skrátené vyšetrovanie o prečinoch proti životnému prostrediu vykonáva policajt uvedený v § 10 ods. 8 písm. a).“.
14.
V § 211 ods. 1 sa za slová „podľa § 177 a 178,“ vkladajú slová „porušovania domovej slobody podľa § 194, ochrany súkromia v obydlí podľa § 194a, porušovania tajomstva prepravovaných správ podľa § 196 a 197,“ a za slová „podľa § 216 a 217,“ sa vkladajú slová „neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo nebytovému priestoru podľa § 218, neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty podľa § 219,“.
15.
V § 237 ods. 3 písmeno b) znie:

„b)
samosudca o prečinoch a zločinoch, okrem obzvlášť závažných zločinov, za ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej dvanásť rokov, ak tento zákon neustanovuje inak,“.

16.
V § 241 ods. 1 sa slová „prečin a zločin s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou osem rokov“ nahrádzajú slovami „prečin a zločin s výnimkou obzvlášť závažného zločinu, za ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej dvanásť rokov“.
17.
V § 243 ods. 1 sa slová „hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou osem rokov“ nahrádzajú slovami „dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej dvanásť rokov“.
18.
V § 246 ods. 1 sa slová „technických zariadení na prenos zvuku a obrazu“ nahrádzajú slovami „videokonferenčného zariadenia“.
19.
§ 246 ods. 3 sa slová „technických zariadení určených na prenos zvuku alebo obrazu“ nahrádzajú slovami „videokonferenčného zariadenia“.
20.
V § 263 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 o čítaní zápisnice o výpovedi sa primerane použijú aj na prehranie zvukového a obrazového záznamu o výsluchu vykonaného prostredníctvom videokonferenčného zariadenia.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

21.
§ 264 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 o predložení zápisnice o skoršom výsluchu sa primerane použijú aj na prehranie zvukového a obrazového záznamu o výsluchu vykonaného prostredníctvom videokonferenčného zariadenia.“.

22.
V § 273 ods. 2 sa slová „§ 263 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 263 ods. 6“.
23.
V § 292 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa má rozhodovať vo veciach spojených s výkonom kontroly technickými prostriedkami, predseda senátu o verejnom zasadnutí upovedomí aj príslušného probačného a mediačného úradníka.“.
24.
V § 295 ods. 2 sa za slovo „znalca“ vkladajú slová „alebo prehraním obrazového a zvukového záznamu z výsluchu svedka, ktorý bol vykonaný prostredníctvom videokonferenčného zariadenia,“.
25.
V § 302 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa má rozhodovať vo veciach spojených s výkonom kontroly technickými prostriedkami, predseda senátu o neverejnom zasadnutí upovedomí aj príslušného probačného a mediačného úradníka.“.
26.
V § 349 odsek 1 znie:

„(1)
Samosudca vykonáva konanie o prečinoch a zločinoch, okrem obzvlášť závažných zločinov, za ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej dvanásť rokov.“.

27.
V § 415 ods. 1 druhá veta znie: „Ak bol návrh odsúdeného o podmienečné prepustenie zamietnutý, môže ho odsúdený opakovať až po uplynutí jedného roka a ak ide o odsúdeného na dvadsaťpäť rokov alebo na doživotie, po uplynutí troch rokov od zamietnutia okrem prípadu, že návrh bol zamietnutý len preto, že ho odsúdený podal predčasne.“.
28.
V § 416 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
O skončení kontroly technickými prostriedkami rozhoduje súd na verejnom zasadnutí. Ak bol návrh odsúdeného na skončenie kontroly zamietnutý, môže ho odsúdený opakovať až po uplynutí šiestich mesiacov od zamietnutia okrem prípadu, že návrh bol zamietnutý len preto, že ho odsúdený podal predčasne.“.

29.
V § 435 ods. 3 sa slová „uložené obmedzenia alebo povinnosti“ nahrádzajú slovami „marí výkon kontroly technickými prostriedkami“.
30.
V § 435 ods. 4 sa za slová „požiada o“ vkladá slovo „podmienečné“ a číslo „30“ sa nahrádza číslom „60“.
31.
V § 435 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6)
Na konanie o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu domáceho väzenia, ako aj na konanie o nariadení výkonu zvyšku tohto trestu sa primerane použijú ustanovenia § 415 až 417.“.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

32.
Za § 435a sa vkladá § 435b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠435b
Upustenie od výkonu trestu domáceho väzenia
(1)
Súd môže upustiť od výkonu trestu domáceho väzenia alebo jeho zvyšku, ak zistí, že odsúdený ochorel na nevyliečiteľnú životu nebezpečnú chorobu alebo nevyliečiteľnú duševnú chorobu.

(2)
Proti uzneseniu podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.“.

33.
Za § 567o sa vkladá § 567p, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠567p
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2019
Konanie začaté pred 1. augustom 2019, v ktorom bola podaná obžaloba alebo návrh dohody o vine a treste, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. júla 2019.“.

Čl. III

Zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z. a zákona č. 321/2018 Z. z. sa mení takto:

V § 3 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa čiarka a slová „ak ide o premenu zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia“.

Čl. IV

Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 316/2016 Z. z. a zákona č. 161/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 3 sa za slová „§ 235,“ vkladajú slová „porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237,“, za slová „§ 251a,“ sa vkladajú slová „nepovolená výroba liehu, tabaku a tabakových výrobkov podľa § 253, porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou podľa § 254,“, za slová „§ 278a,“ sa vkladajú slová „porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru podľa § 279,“ za slová „§ 348 a 349,“ sa vkladajú slová „falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky podľa § 352,“ a za slová „§ 355 a 356,“ sa vkladajú slová „násilie proti skupine obyvateľov podľa § 359, nebezpečné vyhrážanie podľa § 360,“.
2.
Príloha sa dopĺňa osemnástym bodom, ktorý znie:

„18.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28. 7. 2017).“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.

Zuzana Čaputová v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore