Zákon o sústave daní 212/1992 účinný od 01.01.1996 do 31.08.1999

Platnosť od: 22.05.1992
Účinnosť od: 01.01.1996
Účinnosť do: 31.08.1999
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Daňové právo, Dane z príjmu, Spotrebné dane, Miestne poplatky, Daň z nehnuteľnosti

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon o sústave daní 212/1992 účinný od 01.01.1996 do 31.08.1999
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 212/1992 s účinnosťou od 01.01.1996 na základe 304/1995
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o sústave daní

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

§ 1
(1)

Sústavu daní v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike tvoria

1.

Daň z pridanej hodnoty včítane dane pri dovoze.

2.

Spotrebné dane, a to

a)

daň z uhľovodíkových palív a mastív,

b)

daň z liehu a destilátov,

c)

daň z piva,

d)

daň z vína,

e)

daň z tabaku a tabakových výrobkov.

3.

Dane z príjmov:

a)

daň z príjmov fyzických osôb,

b)

daň z príjmov právnických osôb.

4.

Daň z nehnuteľností.

5.

Cestná daň.

6.

Daň z dedičstva a darovania.

7.

Daň z prevodu nehnuteľností.

8.

Dane na ochranu životného prostredia.

(2)

Iné dane než tie, ktoré sú uvedené v odseku 1, nemožno ustanoviť.

§ 2
(1)

Zákon Federálneho zhromaždenia upravuje daň z pridanej hodnoty včítane dane pri dovoze, spotrebné ...

(2)

Pri daniach z príjmov upravuje zákon Federálneho zhromaždenia okruh daňovníkov, predmet dane a ...

(3)

Pri spotrebných daniach upravuje zákon Federálneho zhromaždenia aj rozsah prípadných možných ...

§ 3
(1)

Daňovníci so sídlom alebo bydliskom v zahraničí majú v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike ...

(2)

Nehnuteľnosti podliehajú zdaneniu v tej republike, v ktorej sa nachádzajú.

§ 4
(1)

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok; odchýlky môže ustanoviť príslušný zákon.

(2)

Daň nemožno vyrubiť ani vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom ...

(3)

Ak sa v tejto lehote vykoná úkon na vyrubenie alebo vymáhanie dane, plynie lehota pre vyrubenie alebo ...

(4)

Ak sú v štáte, v ktorom má daňovník sídlo alebo bydlisko, ustanovené na vyrubenie alebo vymáhanie ...

§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore