Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70726
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 195/2007 účinný od 01.05.2007


Platnosť od: 21.04.2007
Účinnosť od: 01.05.2007
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD15 DS EU17 PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 195/2007 účinný od 01.05.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 195/2007 s účinnosťou od 01.05.2007

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej ...

1.

V § 1 ods. 1 sa slová „výroby potravín“ nahrádzajú slovami „výroby bezpečných potravín1) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Čl. 14 ods. 7 a 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ...

2.

V § 1 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Tento zákon sa nevzťahuje na vykonávanie úradných kontrol na overovanie dodržiavania predpisov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Čl. 1 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

3.

V § 1 ods. 5 sa odkaz 1a nad slovom „predpisov“ nahrádza odkazom 1aa a odkaz 1 nad slovom „vodou“ ...

„1aa) Napríklad zákon č. 40/1968 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon ...

4.

V § 2 ods. 1 sa za druhé slovo „vrátane“ vkladá slovo „pitnej“.

5.

V § 2 odsek 9 znie:

„(9) Potraviny sú bezpečné, ak nie sú zdraviu škodlivé, sú vhodné na ľudskú spotrebu1d) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1d znie:

„1d) Čl. 14 ods. 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (Mimoriadne vydanie ...

6.

V § 3 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a osobitné predpisy1e)“.

„1e) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Mimoriadne vydanie Ú. ...

7.

V § 3 odsek 2 znie:

„(2) Požiadavky a postupy podľa odseku 1 ustanovené v potravinovom kódexe a v osobitných predpisoch1e) ...

8.

V § 4 odsek 1 znie:

„(1) Prevádzkovatelia sú povinní na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie dodržiavať ...

9.

V § 4 ods. 2 písm. a) sa za slová „potravinovým kódexom“ vkladajú slová „a osobitnými ...

10.

V § 4 ods. 2 písm. a), d) a e) sa slovo „evidenciu“ nahrádza slovom „záznamy“.

11.

V § 4 ods. 2 písm. e) sa vypúšťa druhý bod.

Doterajší tretí bod sa označuje ako druhý bod.

12.

V § 4 ods. 2 písmeno f) znie:

„f) zabezpečiť, aby zamestnanci, ktorí prichádzajú priamo alebo nepriamo do styku s potravinami, ...

13.

V poznámke pod čiarou k odkazu 2a sa citácia „§ 256 až 261 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva ...

14.

V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).

15.

V § 4 ods. 4 sa odkaz 2a nad slovom „predpise“ nahrádza odkazom 2b.

„2b) § 256 až 261 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva ...

16.

V § 4 sa vypúšťa odsek 7.

17.

V § 5 ods. 2 sa za slovo „ich“ vkladá slovo „bezpečnosť“ a vypúšťajú sa slová „zdravotnú ...

18.

V § 5 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

19.

Nadpis pod § 6 znie: „Registrácia prevádzkarní a podmienky umiestňovania potravín na trh“.

20.

V § 6 odsek 1 znie:

„(1) Každý prevádzkovateľ okrem prevádzkovateľov uvedených v osobitnom predpise6) oznámi podľa ...

„6) § 39 zákona č. 39/2007 Z. z. 7) Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ...

21.

V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Orgány úradnej kontroly potravín [§ 21 ods. 1 písm. b) a c)] vedú aktuálne zoznamy registrovaných ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

22.

V § 6 ods. 3 písm. a) štvrtý bod znie:

„4.
nespĺňajúce požiadavky na bezpečnosť a kvalitu,“.

23.

V § 6 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) môže umiestňovať na trh8b) 1. nové potraviny a 2. výživové doplnky len so súhlasom a ...

„8a) Zákon č. 126/2006 Z. z. 8b) Čl. 3 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. ...

24.

§ 6a sa vypúšťa.

25.

V § 6b ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Za výmenu informácií v prípade rizika zodpovedajú ...

26.

V § 6b odsek 5 znie:

„(5) Ministerstvo alebo ministerstvo zdravotníctva môžu poveriť fyzické osoby alebo právnické ...

27.

V § 6b sa vypúšťajú odseky 6 a 7.

28.

§ 7 vrátane nadpisu znie:

„§ 7 Dovoz potravín a vývoz potravín (1) Dovážané potraviny z tretích krajín musia spĺňať ...

29.

V § 7a ods. 1 sa za slovo „spoločenstva“ vkladajú slová „alebo v Turecku,“.

30.

§ 7a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Obmedzenia voľného pohybu potravín z dôvodov ochrany oprávnených národných záujmov môže ...

31.

§ 9a vrátane nadpisu znie:

„§ 9a Označenie pôvodu, zemepisné označenie a označenie zaručených tradičných špecialít (1) Združenie,9aa) ...

„9aaa) Nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení ...

32.

V § 10 ods. 1 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „dodržiavať ustanovenia osobitného ...

33.

V § 10 ods. 2 sa nad slovom „prevádzkarní“ vypúšťa odkaz 6 a na konci sa pripájajú tieto ...

34.

V § 11 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „dodržiavať ustanovenia osobitného ...

35.

V § 12 ods. 1 písm. b) sa za slovo „predaja“ vkladajú slová „podľa osobitného predpisu2a)“. ...

36.

§ 13 znie:

„§ 13 Tabakové výrobky sú výrobky určené na fajčenie, žuvanie, šnupanie a cmúľanie, ak ...

37.

V § 14 odsek 2 znie:

„(2) Výrobca tabakových výrobkov je povinný zabezpečiť, aby na obale určenom pre konečného ...

„9ac) Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

38.

V § 17 sa slová „§ 7 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 2“.

39.

Nadpis štvrtej časti znie: „Úlohy orgánov úradnej kontroly potravín“.

40.

§ 18 až 20 znejú:

„§ 18 (1) Úradná kontrola potravín sa vykonáva a) na všetkých stupňoch výroby, spracúvania ...

„9ad) Príloha II kapitola 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 v platnom ...

41.

V § 21 ods. 1 úvodná veta znie: „Orgány štátnej správy12b) vo veciach úradnej kontroly potravín ...

„12b) Čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.“. ...

42.

V § 21 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a výročnej správy14a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) Čl. 44 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.“. ...

43.

§ 21 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva môžu v rámci svojej pôsobnosti v súlade s osobitným ...

„14b) Čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.“. ...

44.

§ 22 znie:

„§ 22 (1) Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti riadia a kontrolujú ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 14c až 14e, 17 a 17a znejú:

„14c) Čl. 41 až 43 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení. 14d) Čl. ...

45.

§ 23 znie:

„§ 23 (1) Orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy uvedené v § 21 ods. 1 písm. c) ...

„17c) Čl. 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení. 17d) Čl. ...

46.

§ 25 znie:

„§ 25 (1) Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti poverujú úradné ...

„21a) Čl. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení. 21b) Čl. ...

47.

V § 28 odseky 1 až 3 znejú:

„(1) Orgán úradnej kontroly potravín uloží prevádzkovateľovi pokutu do 1 000 000 Sk, ak v rozpore ...

„24a) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky ...

48.

V § 28 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde ...

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 10.

49.

V § 28 ods. 6 sa za slová „protiprávneho konania“ vkladá čiarka a slová „minulosť prevádzkovateľa24b)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24b znie:

„24b) Čl. 54 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 v platnom znení.“. ...

50.

§ 28 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Ak prevádzkovateľ úmyselne alebo z nedbanlivosti ohrozí zdravie ľudí nebezpečnými potravinami, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24c znie:

„24c)
§ 168 a 169 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.“.

51.

V § 29 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a hygieny výroby, skladovania, dopravy a predaja“. ...

52.

Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý znie:

„§ 29a Týmto zákonom sa preberajú a vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené ...

53.

V § 30 odsek 3 znie:

„(3) Na účely registrácie prevádzkarní podľa § 6 ods. 1 a 2, registrácie zaručenej tradičnej ...

„27aaa)
§ 4 ods. 5 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.“.

54.

§ 30 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Osobné údaje podľa odseku 3 môže ministerstvo zverejňovať na účely informovania spotrebiteľov.“. ...

55.

V § 30a ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „vrátane potravín nového typu“.

56.

V § 30a ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „tabakových výrobkov,“.

57.

V 30a ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „a tabakovými výrobkami“.

58.

V § 30a sa odsek 2 dopĺňa písmenami j) až l), ktoré znejú:

„j) hygienických požiadaviek ustanovených osobitným predpisom2a) na priame dodávanie malých ...

59.

V § 31 ods. 2 sa slová „§ 19 ods. 4 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 10“.

60.

Za § 31c sa vkladá § 31d, ktorý znie:

„§ 31d Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 21/2004 Z. ...

61.

V celom texte zákona sa slová „potravinový dozor“ nahrádzajú slovami „úradná kontrola potravín“ ...

62.

V celom texte zákona sa slová „podnikateľ“ a „výrobca“ nahrádzajú slovami „prevádzkovateľ ...

63.

V celom texte zákona sa slová „uvádzanie do obehu“ nahrádzajú slovami „umiestnenie na trh“ ...

64.

V celom texte zákona sa slová „orgán na ochranu zdravia“ nahrádzajú slovami „orgán verejného ...

65.

Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1, ktorá znie:

66.

Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 2, ktorá znie:

„Príloha č. 2 k zákonu č. 152/1995 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV 1. ...

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2007.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore