Zákon o sociálnej pomoci 195/1998 účinný od 01.01.2007 do 31.12.2008

Platnosť od: 25.06.1998
Účinnosť od: 01.01.2007
Účinnosť do: 31.12.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon o sociálnej pomoci 195/1998 účinný od 01.01.2007 do 31.12.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 195/1998 s účinnosťou od 01.01.2007 na základe 674/2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o sociálnej pomoci

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnej pomoci, ktorej cieľom je zmierniť ...

Sociálna pomoc a sociálna práca

§ 2
(1)

Sociálna pomoc je

a)
sociálna prevencia a
b)
riešenie sociálnej núdze, riešenie sociálnej núdze občana s ťažkým zdravotným postihnutím ...
(2)

Rodinu na účely tohto zákona tvoria jej členovia, ktorými sú manžel, manželka, dieťa a rodičia ...

§ 3
(1)

Sociálna pomoc sa uskutočňuje najmä prostredníctvom sociálnej práce.

(2)

Sociálna práca je získavanie a spracúvanie informácií o príčinách vzniku alebo možného vzniku ...

§ 4
Účastníci právnych vzťahov

Účastníci právnych vzťahov sociálnej pomoci sú:

a)

občan,

b)

ďalšie fyzické osoby uvedené v § 4b,

c)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ...

d)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,

e)

zariadenia sociálnych služieb, ktoré sú rozpočtovými organizáciami1) alebo príspevkovými organizáciami,1) ...

f)

obce a samosprávne kraje,

g)

ďalšie právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú ...

§ 4a
(1)

Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým občanom v súlade so zásadou rovnakého ...

(3)

Ten, kto sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania ...

§ 4b
(1)

Peňažné príspevky na kompenzáciu, peňažný príspevok za opatrovanie a sociálne služby sa poskytujú ...

a)
cudzincovi, ktorý je občan členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou ...
1.
má registrovaný trvalý pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu3) a je zamestnaný ...
2.
má registrovaný trvalý pobyt na neobmedzený čas na území Slovenskej republiky podľa osobitného ...
b)
rodinnému príslušníkovi cudzinca uvedeného v písmene a) prvom bode, ktorý má povolenie na trvalý ...
c)
cudzincovi, ktorý je rodinný príslušník občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území ...
d)
cudzincovi, ktorý nie je občan Európskeho hospodárskeho priestoru a ktorého práva vyplývajúce ...
e)
cudzincovi, ktorému bol udelený azyl podľa osobitného predpisu.7)
(2)

Sociálne služby sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytujú aj

a)
cudzincovi, ktorý je občan Európskeho hospodárskeho priestoru a ktorý má registrovaný trvalý ...
b)
cudzincovi, ktorý nie je občan Európskeho hospodárskeho priestoru, má povolenie na prechodný pobyt ...
c)
cudzincovi, ktorému sa poskytla doplnková ochrana podľa osobitného predpisu,7)
d)
cudzincovi, ktorému sa poskytlo dočasné útočisko podľa osobitného predpisu,7)
e)
Slovákovi žijúcemu v zahraničí,10) ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky v priebehu ...
(3)

Za zamestnanie sa na účely odseku 1 považuje zamestnanie podľa § 58a.

(4)

Za rodinných príslušníkov uvedených v odseku 1 písm. b) a c) sa považujú manžel, manželka, ...

(5)

Na účely zisťovania príjmu podľa tohto zákona u osôb uvedených v odsekoch 1 a 2 sa za osoby, ...

(6)

Ak u osôb uvedených v odseku 1 písm. b) až e) alebo v odseku 2 písm. b) až d) nie je možné zo ...

DRUHÁ ČASŤ

POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ POMOCI

PRVÁ HLAVA

SOCIÁLNA PREVENCIA

§ 5
(1)

Sociálna prevencia je odborná činnosť na predchádzanie a na zabraňovanie príčin vzniku, prehlbovania ...

(2)

Sociálna prevencia sa vykonáva najmä pre

občana s ťažkým zdravotným postihnutím a občana s nepriaznivým zdravotným stavom.
§ 6
(1)

Formy sociálnej prevencie sú:

a)
vyhľadávacia činnosť,
b)
rehabilitačná činnosť,
c)
organizovanie výchovno-rekreačných táborov.
(2)

Vyhľadávacia činnosť je vyhľadávanie

občanov, ktorí potrebujú pomoc právnickej osoby alebo inej fyzickej osoby.
(3)

Rehabilitačná činnosť sú postupy na obnovu najvyššie dosiahnuteľného individuálneho stupňa ...

(4)

Výchovno-rekreačné tábory sa organizujú pre deti

s ťažkým zdravotným postihnutím.

DRUHÁ HLAVA

RIEŠENIE SOCIÁLNEJ NÚDZE

§ 9
(1)

Za majetok na účely tohto zákona sa považujú hnuteľné veci a nehnuteľné veci, a ak to ich povaha ...

(2)

Od občana nemožno požadovať predaj alebo prenájom

a)
nehnuteľnosti, ktorú užíva na primerané trvalé bývanie,
b)
poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, ktorú užíva pre svoju potrebu,
c)
hnuteľnej veci, ktorá tvorí nevyhnutné vybavenie domácnosti20) alebo na ktorú sa poskytla dávka ...
d)
hnuteľnej veci a nehnuteľnej veci, ktorú potrebuje na výkon svojej práce alebo na profesijnú prípravu, ...
e)
osobného motorového vozidla, ktoré
1.
využíva na individuálnu prepravu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo
2.
je viac ako päťročné a jeho hodnota podľa znaleckého posudku nie je vyššia ako 100 000 Sk, alebo ...
f)
hnuteľnej veci, ak by bol v rozpore s morálnymi zásadami.
§ 10
Sociálna núdza
(1)

Sociálna núdza je stav, keď si občan nemôže sám zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu, starostlivosť ...

(2)

Za sociálnu núdzu sa na účely tohto zákona považuje aj stav, keď občan s ťažkým zdravotným ...

(3)

Za nepriaznivý zdravotný stav sa na účely tohto zákona považujú invalidita podľa právoplatného ...

TRETIA HLAVA

FORMY RIEŠENIA SOCIÁLNEJ NÚDZE

§ 11
Formy riešenia sociálnej núdze sú:
a)

sociálne poradenstvo,

b)

sociálne služby,

c)

sociálne služby, peňažné príspevky na kompenzáciu a peňažný príspevok za opatrovanie.

PRVÝ DIEL

SOCIÁLNE PORADENSTVO

§ 12
(1)

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na zistenie rozsahu a charakteru sociálnej núdze, ...

(2)

V rámci sociálneho poradenstva možno občanovi odporučiť poskytnutie odborných poradenských služieb ...

DRUHÝ DIEL

SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA

§ 13 - Zrušený od 1. 9. 2005.

TRETÍ DIEL

SOCIÁLNE SLUŽBY

§ 14
(1)

Sociálne služby sú špecializované činnosti na riešenie sociálnej núdze.

(2)

Sociálne služby sú:

a)
opatrovateľská služba,
b)
organizovanie spoločného stravovania,
c)
prepravná služba,
d)
starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb,
e)
sociálna pôžička.

Prvý oddiel

Opatrovateľská služba

§ 15
(1)

Opatrovateľskú službu možno poskytovať

a)
občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní ...
1.
nevyhnutných životných úkonov,
2.
nevyhnutných prác v domácnosti alebo
3.
kontaktu so spoločenským prostredím, najmä sprievodom, tlmočením v posunkovej reči pre nepočujúce ...
b)
dieťaťu do skončenia povinnej školskej dochádzky, ak osobnú, celodennú a riadnu starostlivosť ...
(2)

Opatrovateľskú službu možno poskytovať aj vtedy, ak sa jednej matke

a)
súčasne narodili tri deti a viac detí alebo
b)
v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá.
(3)

Opatrovateľskú službu v prípadoch uvedených v odseku 2 možno poskytovať do dovŕšenia troch ...

(4)

Nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským ...

(5)

Rozsah opatrovateľskej služby podľa odseku 1 písm. a) určí príslušný orgán na základe odporúčania ...

(6)

Vážne dôvody, pre ktoré nemožno poskytovať alebo zabezpečiť osobnú, celodennú a riadnu starostlivosť ...

a)
choroba, úraz, kúpeľná liečba alebo úmrtie rodiča alebo občana, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti ...
b)
pôrod matky alebo ženy, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov ...
c)
nástup do práce z dôvodu vyčerpania podpory pri ošetrovaní člena rodiny, ak ide o osamelého ...
(7)

Za osamelého občana sa považuje slobodná žena, ovdovená žena alebo rozvedená žena, slobodný ...

(8)

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať občanovi, ktorému

a)
sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo
b)
sa poskytuje celodenné, osobné a riadne opatrovanie osobou uvedenou v § 64a ods. 2, alebo
c)
je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.
(9)

Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v byte občana.

Druhý oddiel

Organizovanie spoločného stravovania

§ 16
(1)

Spoločné stravovanie možno organizovať pre občana, ktorého stravovanie nemožno zabezpečiť inak ...

a)
je poberateľom starobného dôchodku alebo
b)
pre svoj nepriaznivý zdravotný stav je odkázaný na spoločné stravovanie.
(2)

Spoločné stravovanie v rozsahu jedného teplého jedla denne možno organizovať aj pre osoby, ktoré ...

(3)

Spoločné stravovanie sa poskytuje najmä v jedálňach pre dôchodcov a v ďalších zariadeniach ...

Tretí oddiel

Prepravná služba

§ 17
(1)

Prepravnú službu možno poskytovať občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý podľa ...

a)
premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku železničnej dopravy a späť ...
b)
nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a do prostriedku železničnej dopravy, udržať ...
c)
zvládnuť z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej ...
(2)

Prepravnú službu možno poskytovať občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ak sa prepravnou ...

(3)

Prepravnú službu nemožno poskytovať, ak individuálnu prepravu možno zabezpečiť inak.

(4)

Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorému sa poskytuje prepravná služba podľa tohto ...

Štvrtý oddiel

Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb

§ 18
(1)

Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb možno poskytovať občanovi, ktorému nemožno poskytovať ...

(2)

Na poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb obec zriaďuje zariadenia sociálnych ...

a)
domov sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť denne,
b)
domov dôchodcov,
c)
zariadenie chráneného bývania,
d)
zariadenie opatrovateľskej služby.
(3)

Na poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb samosprávny kraj a obec zriaďujú ...

a)
domov sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť týždenne a celoročne,
b)
domov sociálnych služieb pre dospelých, ktorým sa poskytuje starostlivosť celoročne a týždenne, ...
c)
domov dôchodcov,
d)
domov pre osamelých rodičov,
e)
stanica opatrovateľskej služby,
f)
útulok,
g)
rehabilitačné stredisko.
(4)

Obec zriaďuje okrem zariadení sociálnych služieb uvedených v odseku 3 aj

a)
domov-penzión pre dôchodcov,
b)
klub dôchodcov,
c)
jedáleň pre dôchodcov,
d)
stredisko osobnej hygieny,
e)
práčovňu.
(5)

Obec a samosprávny kraj zriaďujú zariadenia sociálnych služieb ako svoje rozpočtové organizácie, ...

(6)

Zariadenia sociálnych služieb uvedené v odsekoch 2 až 4 možno účelne a vhodne zlučovať,31) ...

(7)

Zariadenie sociálnych služieb zriadené zlúčením zariadení sociálnych služieb uvedených v ...

(8)

V zariadeniach sociálnych služieb sa starostlivosť poskytuje celoročne, týždenne alebo denne; ...

(9)

V zariadení sociálnych služieb nemožno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorého zdravotný ...

(10)

Domov sociálnych služieb, domov dôchodcov, detský domov, stanica opatrovateľskej služby, zariadenie ...

(11)

Domov sociálnych služieb pre deti sa podieľa na zabezpečovaní vzdelávania a prípravy na povolanie; ...

§ 18a

Pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb občanom s duševnými poruchami ...

§ 19
(1)

Domov sociálnych služieb, domov dôchodcov, zariadenie chráneného bývania, detský domov a resocializačné ...

(2)

Ak je výsledkom záujmovej činnosti alebo pracovnej terapie zhotovenie hnuteľnej veci, možno poskytnúť ...

(3)

Spôsob určenia výšky odmeny podľa odseku 2 a spôsob jej vyplácania ustanoví všeobecne záväzný ...

§ 19a

Občan, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne, sa podieľa ...

Domov sociálnych služieb

§ 20
(1)

V domove sociálnych služieb možno poskytovať starostlivosť občanovi so zdravotným postihnutím, ...

a)
je na tento druh sociálnej služby odkázaný,
b)
je pre neho tento druh sociálnej služby účelný, pretože
1.
tomuto občanovi nemožno poskytnúť inú sociálnu službu podľa tohto zákona alebo
2.
poskytnutie inej sociálnej služby podľa tohto zákona dostatočne nerieši sociálnu núdzu tohto ...
(2)

Posudok o zdravotnom postihnutí na účely poskytovania starostlivosti v domove sociálnych služieb ...

(3)

V domove sociálnych služieb sa

a)
poskytuje nevyhnutná starostlivosť, ktorou je
1.
stravovanie,
2.
bývanie,
3.
zaopatrenie,
b)
poskytuje ďalšia starostlivosť, ktorou je
1.
výchova,
2.
poradenstvo,
3.
záujmová činnosť,
4.
kultúrna činnosť,
5.
pracovná terapia,
6.
rekreačná činnosť,
7.
rehabilitačná činnosť,
c)
poskytuje osobné vybavenie, ak sa starostlivosť v domove sociálnych služieb poskytuje občanovi ...
d)
utvárajú podmienky na pracovné uplatnenie,
e)
zabezpečuje úschova cenných vecí.
(4)

Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek ...

(5)

Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá; pri diabetickej ...

(6)

Za stravnú jednotku sa považuje finančná norma priemerných nákladov na potraviny (suroviny).

(7)

Výšku stravnej jednotky a ďalšie podrobnosti o stravovaní vrátane spôsobu zabezpečovania stravovania ...

(8)

Za bývanie v domove sociálnych služieb sa považuje užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, ...

(9)

Za zaopatrenie sa považuje najmä

a)
upratovanie,
b)
poskytovanie posteľnej bielizne, pranie a žehlenie alebo mangľovanie posteľnej bielizne,
c)
pranie, čistenie a žehlenie osobného šatstva,
d)
údržba a oprava osobného vybavenia,
e)
poskytovanie pomoci na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov uvedených v prílohe č. 1, ...
(10)

Za osobné vybavenie sa považuje osobné šatstvo, osobná obuv a hygienické potreby.

(11)

Podrobnosti o poskytovaní starostlivosti v domove sociálnych služieb, o príslušenstve obytnej miestnosti, ...

§ 21

Domov sociálnych služieb možno zriaďovať ako domov sociálnych služieb pre deti a domov sociálnych ...

§ 22
(1)

V domove sociálnych služieb pre deti možno poskytovať starostlivosť dieťaťu s

a)
telesným postihnutím,
b)
duševnými poruchami a poruchami správania alebo
c)
telesným postihnutím a duševnými poruchami a poruchami správania.
(2)

V domove sociálnych služieb pre deti možno poskytovať starostlivosť aj dieťaťu s telesným postihnutím ...

(3)

V domove sociálnych služieb pre deti možno poskytovať starostlivosť dieťaťu od narodenia do skončenia ...

(4)

Deťom s duševnými poruchami a poruchami správania sa pred umiestnením do domova sociálnych služieb ...

(5)

Starostlivosť v domove sociálnych služieb pre deti sa organizuje v skupinách s prihliadnutím na ...

(6)

Dieťaťu s nariadenou ústavnou výchovou, ktorému sa poskytuje starostlivosť v domove sociálnych ...

(7)

Domov sociálnych služieb pre deti poskytuje dieťaťu, ktorému sa poskytuje starostlivosť v domove ...

(8)

Domov sociálnych služieb pre deti poskytuje pri skončení starostlivosti o deti s nariadenou ústavnou ...

§ 23
(1)

V domove sociálnych služieb pre dospelých možno poskytovať starostlivosť občanovi

a)
s telesným postihnutím,
b)
s duševnými poruchami a poruchami správania,
c)
so zmyslovým postihnutím alebo
d)
s kombináciou postihnutí.
(2)

V domove sociálnych služieb pre dospelých možno poskytovať starostlivosť občanovi od skončenia ...

§ 24
Domov dôchodcov
(1)

V domove dôchodcov možno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorému nemožno poskytovať inú ...

a)
je poberateľom starobného dôchodku,
b)
pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorú občanovi ...
c)
poskytovanie starostlivosti v domove dôchodcov potrebuje z iných vážnych dôvodov.
(2)

V domove dôchodcov sa

a)
poskytuje nevyhnutná starostlivosť, ktorou je
1.
stravovanie,
2.
bývanie,
3.
zaopatrenie,
b)
poskytuje ďalšia starostlivosť, ktorou je
1.
poradenstvo,
2.
záujmová činnosť,
3.
kultúrna činnosť,
4.
rehabilitačná činnosť,
c)
poskytuje osobné vybavenie, ak sa starostlivosť v domove dôchodcov poskytuje občanovi celoročne ...
d)
podporuje účasť na spoločenskom živote,
e)
zabezpečuje úschova cenných vecí.
(3)

Na poskytovanie nevyhnutnej starostlivosti podľa odseku 2 písm. a) a na poskytovanie osobného vybavenia ...

§ 25
Zariadenie chráneného bývania
(1)

V zariadení chráneného bývania možno poskytovať bývanie a dohľad občanovi

a)
so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 2 alebo
b)
s duševnou poruchou uvedenou v prílohe č. 3.
(2)

Občan uvedený v odseku 1 musí byť schopný viesť samostatný život s pomocou inej osoby.

(3)

Posudok o zdravotnom postihnutí uvedenom v prílohe č. 2 a posudok o duševnej poruche uvedenej v ...

(4)

Dohľad je sledovanie správania a činnosti občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení ...

(5)

Na poskytovanie bývania ustanovenia § 20 ods. 8 a 11 platia rovnako.

§ 26 - Zrušený od 1. 9. 2005.

§ 27
Domov pre osamelých rodičov
(1)

V domove pre osamelých rodičov možno poskytovať bývanie a poradenstvo

a)
osamelému rodičovi maloletého alebo osamelému rodičovi s maloletým, ktorých život alebo zdravie ...
b)
osamelej tehotnej žene, ktorá sa ocitla v sociálnej núdzi spôsobenej stratou rodinného prostredia. ...
(2)

Na poskytovanie bývania ustanovenia § 20 ods. 8 a 11 platia rovnako.

§ 28
Stanica opatrovateľskej služby
(1)

V stanici opatrovateľskej služby možno poskytovať starostlivosť dieťaťu od dvoch rokov veku do ...

(2)

V stanici opatrovateľskej služby sa poskytuje

a)
nevyhnutná starostlivosť, ktorou je
1.
stravovanie,
2.
bývanie,
3.
zaopatrenie,
b)
pomoc pri príprave na školské vyučovanie, sprevádzanie do školy a zo školy alebo sprevádzanie ...
c)
výchovná starostlivosť o deti predškolského veku.
(3)

Na poskytovanie nevyhnutnej starostlivosti podľa odseku 2 písm. a) ustanovenia § 20 ods. 4 až 9 ...

§ 29 - Zrušený od 1. 9. 2005.

§ 30
Útulok
(1)

V útulku možno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorý je bez prístrešia a

a)
je v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu29a) alebo
b)
sa zrušila ústavná výchova alebo ochranná výchova po dosiahnutí jeho plnoletosti.
(2)

V útulku možno poskytovať starostlivosť aj občanovi, na ktorom je páchané násilie osobou, s ...

(3)

V útulku sa

a)
poskytuje
1.
prístrešie,
2.
zaopatrenie podľa § 20 ods. 9 písm. b) a e),
3.
poradenstvo,
4.
sociálna prevencia,
b)
zabezpečuje stravovanie alebo utvárajú podmienky na prípravu stravy.
(4)

Stravovanie v útulku sa zabezpečuje najmä dovozom stravy z iných zariadení sociálnych služieb. ...

§ 31 - Zrušený od 1. 9. 2005.

§ 32 - Zrušený od 1. 9. 2005.

§ 33
Rehabilitačné stredisko
(1)

V rehabilitačnom stredisku možno poskytovať starostlivosť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ...

(2)

V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje

a)
rehabilitácia s cieľom aktivizovať vnútorné schopnosti občana na prekonanie osobnostných dôsledkov ...
b)
nevyhnutná starostlivosť, ktorou je stravovanie, bývanie a zaopatrenie,
c)
poradenstvo súvisiace s ťažkým zdravotným postihnutím.
(3)

Na poskytovanie nevyhnutnej starostlivosti podľa odseku 2 písm. b) ustanovenia § 20 ods. 4 až 9 ...

§ 34
Zariadenie opatrovateľskej služby
(1)

V zariadení opatrovateľskej služby možno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorý podľa odporúčania ...

nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu podľa § 15 v jeho byte.
(2)

V zariadení opatrovateľskej služby nemožno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorému sa poskytuje ...

(3)

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú

nevyhnutná starostlivosť, ktorou je

1.
stravovanie,

2.
bývanie,

3.
zaopatrenie.
(4)

Na poskytovanie nevyhnutnej starostlivosti podľa odseku 3 písm. a) ustanovenia § 20 ods. 4 až 9 ...

§ 34a
Domov-penzión pre dôchodcov
(1)

V domove-penzióne pre dôchodcov možno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorému nemožno inak ...

(2)

V domove-penzióne pre dôchodcov sa

a)
poskytuje
1.
bývanie,
2.
zaopatrenie podľa § 20 ods. 9 písm. a) a b),
b)
poskytuje ďalšia starostlivosť, ktorou je
1.
poradenstvo,
2.
záujmová činnosť,
3.
kultúrna činnosť,
c)
podporuje účasť na spoločenskom živote,
d)
utvárajú podmienky na prípravu stravy.
(3)

Domov-penzión pre dôchodcov môže v rámci starostlivosti poskytovať stravovanie v rozsahu obeda ...

(4)

Na poskytovanie bývania ustanovenie § 20 ods. 8 platí rovnako.

§ 35
Klub dôchodcov

V klube dôchodcov sa utvárajú podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie ...

§ 36
Jedáleň pre dôchodcov
(1)

V jedálni pre dôchodcov možno poskytovať spoločné stravovanie občanovi, ktorého stravovanie ...

a)
je poberateľom starobného dôchodku alebo
b)
pre svoj nepriaznivý zdravotný stav je odkázaný na spoločné stravovanie.
(2)

V jedálni pre dôchodcov možno poskytovať stravovanie v rozsahu jedného teplého jedla denne aj ...

§ 37
Stredisko osobnej hygieny

V stredisku osobnej hygieny možno zabezpečovať osobnú hygienu občanovi, ktorému sa poskytuje opatrovateľská ...

§ 38
Práčovňa

Práčovňa slúži pre občana, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba, alebo pre občana, ...

Piaty oddiel

Sociálna pôžička

§ 39
(1)

Sociálnu pôžičku možno poskytovať občanovi, ktorému sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi29a), ...

a)
kúpu základného vybavenia domácnosti,
b)
opravu základného vybavenia domácnosti,
c)
opravu strechy, rozvodu elektrickej energie, rozvodu vody a rozvodu plynu, ktoré sú príslušenstvom ...
(2)

Základné vybavenie domácnosti je posteľ, stôl, stolička, skriňa, vykurovacie teleso, sporák, ...

(3)

Sociálnu pôžičku nemožno poskytnúť na základné vybavenie domácnosti, ktoré je súčasťou ...

(4)

Sociálna pôžička sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí sociálnej pôžičky; ...

(5)

Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky musí obsahovať najmä

a)
výšku pôžičky,
b)
účel pôžičky,
c)
lehotu splatnosti pôžičky,
d)
výšku splátok,
e)
záväzok občana, že pôžičku
1.
začne splácať najneskôr do troch rokov od jej poskytnutia a splatí ju do piatich rokov od jej výplaty, ...
2.
vráti, ak ju nepoužije na účel, na ktorý sa poskytla.
(6)

Sociálna pôžička je bezúročná.

(7)

Sociálna pôžička sa poskytuje v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom z účtu na účet právnickej ...

Šiesty oddiel

Úhrada za sociálnu pomoc poskytnutú príslušným orgánom, obcou, samosprávnym krajom a zariadením ...

§ 40
(1)

Občan nie je povinný platiť úhradu za sociálnu prevenciu, ktorú vykonávajú príslušné orgány ...

(2)

Občan je povinný platiť úhradu za sociálnu službu uvedenú v § 14 ods. 2 písm. a), c) a d), ...

(3)

Za sociálnu službu uvedenú v § 14 ods. 2 písm. a), c) a d), ktorá sa poskytuje nezaopatrenému ...

a)
zo svojho príjmu a z príjmu dieťaťa, ktorému sa poskytuje sociálna služba uvedená v § 14 ods. ...
b)
z príjmu dieťaťa, ktorému sa poskytuje sociálna služba uvedená v § 14 ods. 2 písm. a), c) a ...
(4)

Za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb pre deti a v detskom domove poskytovanú nezaopatrenému ...

(5)

Na účely úhrady za sociálnu službu uvedenú v § 14 ods. 2 písm. a), c) a d) sa do príjmu občana ...

(6)

Na účely úhrady za sociálnu službu uvedenú v § 14 ods. 2 písm. a), c) a d) sa od príjmu občana ...

a)
inú sociálnu službu uvedenú v § 14 ods. 2 písm. a), c) a d) alebo jej časť, ktorú je občan ...
b)
sociálnu službu uvedenú v § 14 ods. 2 písm. a), c) a d) alebo jej časť, ktorú je občan povinný ...
§ 41

Úhrada za poskytnutú sociálnu službu sa určuje podľa druhu poskytovanej sociálnej služby a rozsahu ...

§ 42
(1)

Občan nie je povinný platiť úhradu za tlmočenie v posunkovej reči pre nepočujúce osoby a úhradu ...

(2)

Občan nie je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu uvedenú v § 14 ods. 2 písm. ...

(3)

Ak príjem občana a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, je vyšší ako 1,2-násobok ...

(4)

Rodič nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu uvedenú v § 14 ods. 2 písm. a) a c), ...

(5)

Ak príjem rodiča a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, je vyšší ako 1,2-násobok ...

(6)

Podľa odsekov 4 a 5 sa postupuje aj v prípade, ak občan prevzal nezaopatrené dieťa do starostlivosti ...

(7)

Na účely úhrady podľa odsekov 2 a 4 za poskytnutú sociálnu službu uvedenú v § 14 ods. 2 písm. ...

§ 43
(1)

Úhrada za stravovanie, bývanie a zaopatrenie sa platí v

a)
domove sociálnych služieb s výnimkou domova sociálnych služieb pre deti,
b)
domove dôchodcov,
c)
rehabilitačnom stredisku,
d)
zariadení opatrovateľskej služby.
(2)

Úhrada za stravovanie a zaopatrenie sa platí v

a)
domove sociálnych služieb pre deti,
b)
stanici opatrovateľskej služby,
c)
útulku a resocializačnom stredisku, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)

Občan po dosiahnutí 18. roku veku, ktorý nespĺňa podmienku nezaopatrenosti podľa osobitného predpisu17) ...

(4)

V domove-penzióne pre dôchodcov sa úhrada platí za bývanie, zaopatrenie a stravovanie, ak sa poskytuje ...

(5)

Ak sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb denne, úhrada za bývanie sa neplatí. ...

(6)

V zariadení chráneného bývania sa úhrada platí za bývanie a dohľad, v domove pre osamelých ...

(7)

Úhrada za stravovanie zahŕňa výdavky na stravnú jednotku.

(8)

Úhrada za bývanie zahŕňa časť bežných výdavkov za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, ...

(9)

Úhrada za zaopatrenie zahŕňa časť bežných výdavkov za upratovanie, poskytovanie posteľnej bielizne, ...

§ 44
(1)

Občan nie je povinný platiť úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ak jeho ...

a)
20 % sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom,36) ak ...
b)
75 % sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom,36) ak ...
c)
60 % sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom,36) ak ...
d)
50 % sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom,36) ak ...
e)
75 % sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom,36) ak ...
(2)

Občan nie je povinný platiť úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ak jeho ...

(3)

Ak sa v zariadení sociálnych služieb poskytuje starostlivosť len jednému z manželov a nie sú ...

(4)

Ak príjem občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, je vyšší ...

(5)

Ak príjem občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, a príjem ...

(6)

Ak sa v zariadení sociálnych služieb poskytuje starostlivosť len jednému z manželov a nie sú ...

(7)

Rodič nie je povinný platiť úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktorá sa ...

(8)

Ak príjem rodiča a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, je vyšší ako súčet ...

(9)

Pri určovaní výšky úhrady za poskytovanú starostlivosť v domove sociálnych služieb pre deti ...

(10)

Podľa odsekov 7, 8 a 9 sa postupuje aj v prípade občana, ktorý prevzal nezaopatrené dieťa do starostlivosti ...

(11)

Na účely úhrady podľa odsekov 1, 2, 3 a 7 za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb ustanovenia ...

(12)

Na účely úhrady za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb poskytovanú prechodne na určitý ...

§ 45
(1)

Príslušný orgán, obec, samosprávny kraj alebo zariadenie sociálnych služieb zriadené ako rozpočtová ...

(2)

Osoba, ktorá má voči občanovi, ktorému sa poskytuje sociálna služba, vyživovaciu povinnosť, ...

(3)

Ak súd určí osobám uvedeným v odsekoch 1 a 2 vyživovaciu povinnosť voči občanovi, ktorému ...

§ 46

Ak medzi príslušným orgánom, obcou, samosprávnym krajom alebo zariadením sociálnych služieb ...

§ 47
(1)

Nezaplatená úhrada alebo jej časť je pohľadávkou

a)
obce, ak sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriaďuje obec,
b)
samosprávneho kraja, ak sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriaďuje ...
(2)

Peňažné pohľadávky nezanikajú smrťou občana, ktorému sa poskytovala sociálna služba za úhradu. ...

§ 47a

Ak občan, ktorému sa poskytovala sociálna služba za úhradu, zomrie, príslušný orgán, obec, ...

PIATY DIEL

Sociálne služby, peňažné príspevky na kompenzáciu a peňažný príspevok za opatrovanie

Spoločné ustanovenia

§ 49
(1)

Kompenzácia je určená na prekonanie alebo na zmiernenie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného ...

(2)

Za sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia sa na účely tohto zákona považuje znevýhodnenie, ...

(3)

Formy kompenzácie sú:

a)
sociálne služby,
b)
peňažné príspevky,
c)
peňažný príspevok za opatrovanie.
§ 50
(1)

Na účely kompenzácie sa posudzuje miera funkčnej poruchy občana podľa druhu zdravotného postihnutia ...

(2)

Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností ...

(3)

Miera funkčnej poruchy sa určuje v percentách.

(4)

Ak má občan viac funkčných porúch, miera funkčnej poruchy sa určí podľa miery funkčnej poruchy ...

(5)

Miera funkčnej poruchy, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 4, sa určí podľa miery funkčnej ...

§ 51

Za občana s ťažkým zdravotným postihnutím na účely tohto zákona sa považuje občan, ktorého ...

§ 52
(1)

Na účely kompenzácie u občana s ťažkým zdravotným postihnutím sa ďalej posudzujú jeho

a)
osobnostné predpoklady,
b)
rodinné prostredie a
c)
prostredie, ktoré ovplyvňuje jeho integráciu do spoločnosti.
(2)

Posudzovanie osobnostných predpokladov obsahuje najmä hodnotenie vlastností a úsilia riešiť sociálnu ...

(3)

Posudzovanie rodinného prostredia obsahuje najmä hodnotenie rozsahu pomoci, ktorú rodina poskytuje ...

(4)

Posudzovanie prostredia, ktoré ovplyvňuje integráciu občana s ťažkým zdravotným postihnutím ...

§ 53
(1)

Občanovi, ktorý v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia má zníženú pohybovú schopnosť ...

(2)

Znížená pohybová schopnosť alebo orientačná schopnosť je obmedzená schopnosť samostatne sa ...

(3)

Formy kompenzácie zníženej pohybovej schopnosti alebo orientačnej schopnosti sú:

a)
sociálne služby, a to
1.
prepravná služba,
2.
opatrovateľská služba,
3.
starostlivosť v zariadení sociálnych služieb,
b)
peňažné príspevky na
1.
zaobstaranie pomôcky,
2.
opravu pomôcky,
3.
kúpu osobného motorového vozidla,
4.
prepravu,
5.
osobnú asistenciu,
6.
úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže,
c)
peňažný príspevok za opatrovanie.
§ 54
(1)

Občanovi, ktorý v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia má narušenú schopnosť dorozumievania, ...

(2)

Narušená schopnosť dorozumievania je obmedzená schopnosť dorozumievať sa v dôsledku poškodenia ...

(3)

Formy kompenzácie narušenej schopnosti dorozumievania sú:

a)
sociálne služby, a to
1.
opatrovateľská služba,
2.
starostlivosť v zariadení sociálnych služieb,
b)
peňažné príspevky na
1.
zaobstaranie pomôcky,
2.
opravu pomôcky,
3.
osobnú asistenciu,
c)
peňažný príspevok za opatrovanie.
§ 55
(1)

Občanovi, ktorý v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia má obmedzenú schopnosť alebo stratil ...

(2)

Obmedzenie schopnosti alebo strata schopnosti vykonávať nevyhnuté životné úkony alebo nevyhnutné ...

(3)

Formy kompenzácie obmedzenej schopnosti alebo straty schopnosti vykonávať nevyhnutné životné úkony ...

a)
sociálne služby, a to
1.
opatrovateľská služba,
2.
starostlivosť v zariadení sociálnych služieb,
b)
peňažné príspevky na
1.
zaobstaranie pomôcky,
2.
opravu pomôcky,
3.
osobnú asistenciu,
c)
peňažný príspevok za opatrovanie.
§ 56
(1)

Občanovi sa v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia kompenzujú aj zvýšené výdavky

a)
na diétne stravovanie,
b)
súvisiace
1.
s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
2.
so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
3.
so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.
(2)

Za zvýšené výdavky na diétne stravovanie sa na účely tohto zákona považujú výdavky na obstaranie ...

(3)

Za zvýšené výdavky na zabezpečenie hygieny sa na účely tohto zákona považujú výdavky súvisiace ...

(4)

Za zvýšené výdavky súvisiace s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia ...

(5)

Za zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla sa na účely ...

(6)

Za zvýšené výdavky súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom sa na účely ...

(7)

Formy kompenzácie zvýšených výdavkov sú peňažné príspevky na zvýšené výdavky.

§ 57
(1)

Na základe posúdenia podľa § 50 ods. 1 a § 52 ods. 1 sa vydáva posudok o

a)
miere funkčnej poruchy,
b)
tom, či ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
c)
sociálnych dôsledkoch ťažkého zdravotného postihnutia.
(2)

Súčasťou posudku uvedeného v odseku 1 je vždy návrh formy kompenzácie.

(3)

Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím príslušný orgán vydáva preukaz, ktorého vzor je ...

(4)

Na základe posúdenia podľa § 50 ods. 1 sa rozhodne o miere funkčnej poruchy, o tom, že ide o občana ...

§ 58
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu
(1)

Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je podľa posudku vydaného podľa § 57 ods. ...

(2)

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu nemožno poskytovať, ak osobnú asistenciu občanovi s ...

(3)

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytnúť, ak osobnú asistenciu občanovi s ťažkým ...

a)
v rozsahu 50 % určeného rozsahu osobnej asistencie najviac 4 hodiny denne, ak je občan s ťažkým ...
b)
v rozsahu najviac 3 hodiny denne, ak je rozsah osobnej asistencie určený najmenej 14 hodín denne ...
(4)

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu nemožno poskytovať občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ...

(5)

Osobná asistencia občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím je zameraná na zmiernenie znevýhodnenia ...

(6)

Občan, ktorý vykonáva osobnú asistenciu (ďalej len „osobný asistent“), musí mať 18 rokov ...

(7)

Rozsah osobnej asistencie sa určuje na základe činností, ktoré si nemôže občan s ťažkým zdravotným ...

(8)

Na účely tohto zákona môže osobný asistent vykonávať osobnú asistenciu najviac 10 hodín denne. ...

(9)

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa poskytuje vo výške, ktorá zodpovedá rozsahu osobnej ...

(10)

Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím na účely peňažného príspevku na osobnú asistenciu ...

(11)

Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie na účely výpočtu výšky peňažného príspevku na osobnú ...

(12)

Ak príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím je vyšší ako trojnásobok sumy životného ...

(13)

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím neposkytne, ...

(14)

Kalendárny rok, za ktorý sa zisťuje príjem podľa odseku 10, je kalendárny rok, ktorý predchádza ...

(15)

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa vypláca mesačne podľa počtu hodín osobnej asistencie, ...

(16)

Občan s ťažkým zdravotným postihnutím uzatvára s osobným asistentom zmluvu o výkone osobnej ...

a)
druh vykonávaných činností podľa zoznamu činností uvedených v prílohe č. 5 a rozsah vykonávaných ...
b)
miesto vykonávaných činností,
c)
obdobie vykonávania osobnej asistencie,
d)
práva a povinnosti osobného asistenta,
e)
odmenu a spôsob vyplácania odmeny,
f)
dôvody odstúpenia od zmluvy.
(17)

Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný jedno vyhotovenie zmluvy o výkone osobnej asistencie ...

(18)

Rozsah hodín osobnej asistencie určený na kalendárny rok sa kráti, ak sa občanovi s ťažkým ...

(19)

Ak je občan s ťažkým zdravotným postihnutím poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, ...

(20)

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím ...

(21)

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu poskytovaný občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím ...

(22)

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím staršiemu ...

§ 58a
Za zamestnanie sa na účely poskytovania peňažného príspevku na osobnú asistenciu považuje
a)

práca zamestnanca vykonávaná pre zamestnávateľa na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o práci ...

b)

práca zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi pri výkone práce vo verejnom záujme,41d) ...

c)

štátnozamestnanecký pomer,41e)

d)

výkon verejnej funkcie,41f)

e)

podnikanie a iná samostatná zárobková činnosť.41g)

§ 59
Peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky
(1)

Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je podľa posudku vydaného podľa § 57 ods. ...

(2)

Peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky možno poskytnúť na

a)
kúpu pomôcky,
b)
zácvik (výcvik) pomôcky alebo zácvik (výcvik) používania pomôcky,
c)
úpravu pomôcky.
(3)

Za pomôcku sa považuje hnuteľná vec, ktorá slúži na zmiernenie alebo na prekonanie sociálnych ...

(4)

Osobné motorové vozidlo sa považuje za pomôcku len na účely zácviku pomôcky a úpravy pomôcky, ...

(5)

Zácvik je činnosť potrebná na získanie vedomosti, zručnosti a schopnosti na používanie pomôcky. ...

(6)

Výška peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky s výnimkou výšky peňažného príspevku ...

(7)

Výška peňažného príspevku na zaobstaranie psa so špeciálnym výcvikom sa určí percentuálnou ...

(8)

Ak sa znížená pohybová schopnosť alebo orientačná schopnosť, alebo schopnosť dorozumievania, ...

(9)

Na výpočet príjmu sa vzťahuje § 58 ods. 10. Ustanovenie § 58 ods. 13 sa na účely peňažného ...

(10)

Ak pomôcku uvedenú v odseku 3 môžu používať aj občania bez zdravotného postihnutia, výška ...

(11)

Peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky možno poskytnúť na základe dokladu o cene pomôcky ...

(12)

Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný kúpiť si pomôcku alebo dať si upraviť pomôcku, ...

(13)

Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný vrátiť peňažný príspevok na zaobstaranie ...

(14)

Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný predložiť príslušnému orgánu doklady uvedené ...

(15)

Ak je cena pomôcky, na ktorú je občan odkázaný, vyššia ako cena, na ktorej základe bol určený ...

(16)

Ak je cena pomôcky, na ktorú je občan odkázaný, nižšia ako cena, na ktorej základe bol určený ...

(17)

Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím možno poskytnúť peňažný príspevok na zaobstaranie ...

(18)

 Ďalší peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky rovnakého druhu určený na kúpu pomôcky ...

(19)

Ďalší peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky rovnakého druhu určený na kúpu pomôcky ...

(20)

Ďalší peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky rovnakého druhu určený na kúpu druhého ...

(21)

Ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorému bol poskytnutý peňažný príspevok na zaobstaranie ...

(22)

Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný vrátiť peňažný príspevok na zaobstaranie ...

(23)

Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný vrátiť pomôcku alebo peňažný príspevok ...

(24)

Vrátenú pomôcku možno poskytnúť zariadeniu sociálnych služieb alebo občanovi s ťažkým zdravotným ...

(25)

Obdobie, za ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím povinný vrátiť pomernú časť ...

§ 60
Peňažný príspevok na opravu pomôcky
(1)

Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je podľa posudku vydaného podľa § 57 ods. ...

(2)

Peňažný príspevok na opravu pomôcky možno poskytnúť, ak cena opravy alebo cena opravy s cenou ...

(3)

Výška peňažného príspevku na opravu pomôcky sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ...

(4)

Na výpočet príjmu sa vzťahuje § 58 ods. 10. Ustanovenie § 58 ods. 13 sa na účely peňažného ...

(5)

Peňažný príspevok na opravu pomôcky sa poskytne na základe dokladu o oprave pomôcky vyhotoveného ...

(6)

Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný predložiť príslušnému orgánu doklady uvedené ...

§ 61
Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla
(1)

Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je podľa posudku vydaného podľa § 57 ods. ...

(2)

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť občanovi s ťažkým ...

(3)

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť občanovi s ťažkým ...

(4)

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť na osobné motorové ...

(5)

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť občanovi s ťažkým ...

(6)

Výška peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla a na kúpu osobného motorového ...

(7)

Na výpočet príjmu sa vzťahuje § 58 ods. 10. Ustanovenie § 58 ods. 13 sa na účely peňažného ...

(8)

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť najviac vo výške 200 ...

(9)

Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný kúpiť osobné motorové vozidlo do troch mesiacov ...

(10)

Ak si viacerí občania s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaní na individuálnu prepravu zabezpečujú ...

(11)

Ďalší peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť, ak

a)
občan s ťažkým zdravotným postihnutím sa zaviaže, že osobné motorové vozidlo, na ktoré sa ...
b)
od poskytnutia predchádzajúceho peňažného príspevku uplynulo sedem rokov; podmienka uplynutia ...
(12)

Ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorému bol poskytnutý ďalší peňažný príspevok ...

(13)

Výška ďalšieho peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla po uplynutí siedmich ...

(14)

Ak vznikne rozdiel medzi výškou peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla určeného ...

(15)

Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný vrátiť peňažný príspevok na kúpu osobného ...

(16)

Ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím zomrie pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia ...

(17)

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla sa poskytne na základe dokladu o cene ...

(18)

Obdobie, za ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím povinný vrátiť pomernú časť ...

(19)

Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný predložiť príslušnému orgánu doklady uvedené ...

(20)

Ak cena osobného motorového vozidla je vyššia ako cena, na ktorej základe bol určený peňažný ...

(21)

Ak cena osobného motorového vozidla je nižšia ako cena, na ktorej základe bol určený peňažný ...

§ 62
Peňažný príspevok na prepravu
(1)

Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je podľa posudku vydaného podľa § 57 ods. ...

(2)

Peňažný príspevok na prepravu nemožno poskytnúť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ...

(3)

Peňažný príspevok na prepravu sa poskytuje na základe preukázaných výdavkov na prepravu zabezpečovanú ...

(4)

Výška peňažného príspevku na prepravu sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných ...

(5)

Na výpočet príjmu sa vzťahuje § 58 ods. 10. Ustanovenie § 58 ods. 13 sa na účely peňažného ...

(6)

Peňažný príspevok na prepravu možno poskytnúť najviac vo výške 2 750 Sk mesačne. Nevyčerpanú ...

§ 63
Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže
(1)

Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je podľa posudku vydaného podľa § 57 ods. ...

(2)

Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa považujú také zmeny, ktorými sa upravuje existujúce ...

(3)

Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže možno poskytnúť, ak občan ...

(4)

Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže možno poskytnúť, ak občan ...

(5)

Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže nemožno poskytnúť na úpravy ...

(6)

Výška peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa určí percentuálnou ...

(7)

Na výpočet príjmu sa vzťahuje § 58 ods. 10. Ustanovenie § 58 ods. 13 sa na účely peňažného ...

(8)

Občan s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorému sa poskytol peňažný príspevok na úpravu bytu, ...

(9)

Úhrn poskytnutých peňažných príspevkov na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže v období ...

(10)

Ak sa úpravy, na ktoré sa poskytol peňažný príspevok, neuskutočnili v celom rozsahu, občan s ...

(11)

Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa poskytne na základe dokladu ...

(12)

Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný predložiť príslušnému orgánu doklady uvedené ...

(13)

Ak cena potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže je vyššia ako cena, na ktorej základe ...

(14)

Ak cena potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže je nižšia ako cena, na ktorej základe ...

(15)

Ďalší príspevok na inú úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže možno poskytnúť až po vyúčtovaní ...

§ 64
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov
(1)

Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je podľa posudku vydaného podľa § 57 ods. ...

a)
na diétne stravovanie,
b)
súvisiace
1.
s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
2.
so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
3.
so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.
(2)

Kompenzácia na každé zvýšenie výdavkov uvedených v odseku 1 sa posudzuje samostatne.

(3)

Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie je mesačne ...

a)
1 000 Sk pre choroby a poruchy uvedené v prvej skupine podľa prílohy č. 13,
b)
500 Sk pre choroby a poruchy uvedené v druhej skupine podľa prílohy č. 13,
c)
300 Sk pre choroby a poruchy uvedené v tretej skupine podľa prílohy č. 13.
(4)

Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo ...

(5)

Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením ...

(6)

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky ...

a)
je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla alebo
b)
nie je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla, ale jeho prepravu zabezpečuje fyzická ...
(7)

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie nemožno poskytnúť ...

(8)

Peňažné príspevky uvedené v odsekoch 3 až 5 a 9 sa poskytujú mesačne.

(9)

Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou ...

(10)

Peňažný príspevok na zvýšené výdavky sa neposkytuje, ak príjem občana s ťažkým zdravotným ...

(11)

Na výpočet príjmu sa vzťahuje § 58 ods. 10. Ustanovenie § 58 ods. 13 sa na účely peňažného ...

§ 64a
Peňažný príspevok za opatrovanie
(1)

Fyzickej osobe, ktorá opatruje občana s ťažkým zdravotným postihnutím staršieho ako šesť rokov ...

(2)

Na účely poskytnutia peňažného príspevku za opatrovanie sa za fyzickú osobu považuje manžel, ...

(3)

Opatrovanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickou osobou uvedenou v odseku 2 sa vykonáva ...

(4)

Fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie, musí byť plnoletá, musí mať spôsobilosť na právne ...

(5)

Peňažný príspevok za opatrovanie sa poskytuje vo výške 6 000 Sk mesačne pri opatrovaní jedného ...

(6)

Ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný na opatrovanie fyzickou osobou uvedenou v ...

(7)

Ak jeden občan s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný na opatrovanie fyzickou osobou uvedenou ...

(8)

Peňažný príspevok za opatrovanie podľa odsekov 5 až 7 sa zvyšuje o 1 500 Sk mesačne, ak je občanom ...

(9)

Ak fyzická osoba uvedená v odseku 2, ktorá opatruje občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ...

(10)

Ak je príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyšší ako 1,2-násobok sumy životného ...

(11)

Na účely zisťovania príjmu občana s ťažkým zdravotným postihnutím podľa odseku 10 sa za príjem ...

(12)

Peňažný príspevok možno poskytnúť, len ak fyzická osoba uvedená v odseku 2 nemá v čase opatrovania ...

(13)

Ak je občan s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný na opatrovanie fyzickou osobou uvedenou ...

(14)

Výška peňažného príspevku za opatrovanie sa kráti pomernou časťou o dni, počas ktorých bol ...

(15)

Ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý bol opatrovaný, zomrie, peňažný príspevok ...

TRETIA ČASŤ

ORGANIZÁCIA SOCIÁLNEJ POMOCI

PRVÁ HLAVA

ŠTÁTNE ORGÁNY SOCIÁLNEJ POMOCI A ICH PÔSOBNOSŤ

§ 65
Vymedzenie štátnych orgánov sociálnej pomoci

Štátne orgány sociálnej pomoci sú:

a)
ministerstvo,
b)
krajské úrady,
c)
okresné úrady.
§ 66
Pôsobnosť ministerstva

Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti sociálnej pomoci ...

a)

vypracúva koncepciu sociálnej pomoci,

b)

vypracúva projekty životného minima,

c)

riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovaný krajskými úradmi, okresnými úradmi ...

d)

vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni ...

e)

rozhoduje o

1.

vydaní povolenia právnickým osobám a fyzickým osobám na vykonávanie sociálnej prevencie, na ...

2.

zamietnutí žiadosti o vydanie povolenia,

3.

zmene povolenia,

4.

zrušení povolenia,

f)

overuje spôsobilosť právnických osôb a fyzických osôb vykonávať sociálnu prevenciu, poskytovať ...

g)

vedie evidenciu právnických osôb a fyzických osôb, ktorým bolo vydané povolenie,

h)

kontroluje úroveň vykonávania sociálnej prevencie, poskytovania sociálneho poradenstva a vykonávania ...

i)

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na zrušenie zariadenia sociálnych služieb alebo na odňatie ...

j)

vykonáva štátny dozor nad poskytovaním sociálnych služieb, najmä nad dodržiavaním základných ...

k) zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti sociálnej pomoci,

l)

koordinuje činnosť štátnych orgánov sociálnej pomoci, obcí, samosprávnych krajov a ďalších ...

m)

organizuje a zabezpečuje odbornú prípravu a systematické odborné vzdelávanie zamestnancov v oblasti ...

§ 67
Pôsobnosť krajského úradu

Krajský úrad

a)

vypracúva a zverejňuje koncepciu sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva vo svojom územnom ...

b)

riadi a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti sociálnej pomoci uskutočňovaný okresnými ...

c)

vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni ...

d)

kontroluje úroveň poskytovania sociálneho poradenstva a úroveň vykonávania sociálnej prevencie ...

e)

vydáva posudok pri rozhodovaní v druhom stupni

1.

na účely poskytovania prepravnej služby, starostlivosti v domove sociálnych služieb, poskytovania ...

2.

o miere funkčnej poruchy, o tom, že ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím, o sociálnych ...

f)

koordinuje vo svojom územnom obvode činnosť štátnych orgánov sociálnej pomoci, obcí, samosprávneho ...

g)

plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom,

h) potvrdzuje psychickú schopnosť a fyzickú schopnosť fyzickej osoby vykonávať opatrovanie a psychickú ...

§ 68
Pôsobnosť okresného úradu

Okresný úrad

a)

rozhoduje

1.

o miere funkčnej poruchy a o tom, že ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím na účely ...

2.

o peňažných príspevkoch na kompenzáciu a o peňažnom príspevku za opatrovanie,

3.

o znížení, zvýšení alebo odňatí, peňažného príspevku na kompenzáciu alebo peňažného ...

4.

o povinnosti občana vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie,alebo ...

5.

o poskytnutí peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla pestúnovi v zariadení ...

6.

o určení a o uvoľnení osobitného príjemcu peňažného príspevku na kompenzáciu v prípadoch ...

7.

o povinnosti vrátiť finančné prostriedky podľa § 61 ods. 11, 14 a 20,

b)

uzatvára zmluvu o poskytnutí pomôcky podľa § 59 ods. 23,

c)

vydáva posudok

1.

na účely poskytovania prepravnej služby, poskytovania starostlivosti v domove sociálnych služieb, ...

2.

o miere funkčnej poruchy, o tom, že ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím, o sociálnych ...

d)

je orgánom,

1.

ktorému občan s ťažkým zdravotným postihnutím predkladá vyhotovenie zmluvy o výkone osobnej ...

2.

ktorý predkladá detskému domovu alebo domovu sociálnych služieb pre deti doklady uvedené v § ...

3.

po dohode s ktorým môže detský domov alebo domov sociálnych služieb pre deti podať podnet na ...

e)

vykonáva

1.

sociálnu prevenciu,

2.

poradenstvo pri riešení rodinných problémov a sociálnych problémov,

f)

vedie evidenciu

1.

maloletých s ťažkým zdravotným postihnutím,

2.

občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytujú sociálne služby alebo peňažné ...

3.

zmlúv podľa § 59 ods. 23 a § 63 ods. 4,

g)

vydáva preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím a vedie evidenciu týchto preukazov,

h)

oznamuje príslušnému úradu práce, že občan vykonáva osobnú asistenciu,

i)

koordinuje vo svojom územnom obvode činnosť štátnych orgánov sociálnej pomoci, obcí, samosprávneho ...

j)

dohliada, ako osobitný príjemca plní svoje povinnosti,

k)

plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom,

l)

potvrdzuje, či občan spĺňa podmienky na poskytovanie sociálnej služby podľa tohto zákona,

m)

potvrdzuje psychickú schopnosť a fyzickú schopnosť fyzickej osoby vykonávať opatrovanie a psychickú ...

§ 69 - Zrušený od 1. 9. 2005.

Štátny dozor nad poskytovaním sociálnych služieb

§ 69a
Výkon štátneho dozoru
(1)

Štát vykonáva dozor nad poskytovaním sociálnych služieb, najmä nad dodržiavaním základných ...

(2)

Orgán štátneho dozoru je povinný dozerať najmä na dodržiavanie tohto zákona a ostatných všeobecne ...

a)
poskytovaní sociálnych služieb, najmä pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych ...
b)
určovaní životných podmienok v zariadení sociálnych služieb,
c)
rozhodovaní príslušných orgánov, zariadení sociálnych služieb zriadených ako rozpočtové organizácie ...
d)
zabezpečovaní nárokov, ktoré vyplývajú z právoplatných rozhodnutí vydaných ministerstvom, ...
e)
uzatváraní zmlúv o poskytovaní sociálnej služby subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa ...
(3)

Orgán štátneho dozoru je ďalej povinný

a)
oznámiť najneskôr v deň začatia štátneho dozoru štatutárnemu zástupcovi príslušného orgánu, ...
b)
vydať subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, potvrdenie o odobratí prvopisov dokladov a písomností ...
c)
vypracovať správu o výkone štátneho dozoru (ďalej len „správa") a prerokovať ju so štatutárnym ...
d)
odovzdať správu štatutárnemu zástupcovi subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor,
e)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone štátneho dozoru, ...
f)
oznámiť podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom ...
g)
kontrolovať plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,
h)
postupovať pri výkone štátneho dozoru podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti podľa ...
(4)

Orgán štátneho dozoru má právo pri vykonávaní činnosti uvedenej v odseku 1

a)
vstupovať do priestorov subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor,
b)
požadovať od subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, vytvorenie primeraných materiálnych ...
c)
požadovať od subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, poskytnutie prvopisov dokladov a písomností; ...
d)
požadovať od subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, informácie, doklady, písomnosti a vysvetlenia ...
e)
vyžadovať súčinnosť subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, potrebnú na výkon štátneho ...
f)
ukladať subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. ...
(5)

Výkon štátneho dozoru je skončený v deň prerokovania správy s príslušným štatutárnym zástupcom ...

§ 69b
Povinnosti subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor
(1)

Subjekt, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, je na požiadanie povinný poskytnúť orgánu štátneho ...

a)
potrebné doklady a písomnosti,
b)
potrebné informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s činnosťou subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny ...
(2)

Subjekt, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, je povinný

a)
zúčastniť sa na prerokovaní správy,
b)
prijať v určenej lehote opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
c)
predložiť orgánu štátneho dozoru písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie ...
d)
uplatniť právnu zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky. ...
(3)

Subjekt, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, je na požiadanie povinný poskytnúť orgánu štátneho ...

§ 69c
Pokuty
(1)

Ak subjekt, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, nesplní opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov ...

(2)

Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgán štátneho dozoru zistil ...

(3)

V rozhodnutí o pokute orgán štátneho dozoru určí lehotu, v ktorej sa má opatrenie na odstránenie ...

(4)

Orgán štátneho dozoru je za nesplnenie povinností podľa § 69b oprávnený uložiť subjektu, v ...

§ 70
Osobitné kvalifikačné predpoklady
(1)

Predpokladom na výkon niektorých činností v krajskom úrade a v okresnom úrade na úseku sociálnej ...

(2)

Predpokladom na výkon vybraných činností v zariadeniach sociálnych služieb sú osobitné kvalifikačné ...

(3)

Osobitné kvalifikačné predpoklady podľa tohto zákona sú súhrnom teoretických vedomostí a praktických ...

(4)

Osobitné kvalifikačné predpoklady podľa tohto zákona sa vyžadujú u vedúceho zariadenia sociálnych ...

(5)

Osobitné kvalifikačné predpoklady sa preukazujú osvedčením, ktoré vydáva príslušný orgán ...

(6)

Odbornú prípravu na skúšku organizuje príslušný orgán. Rozsah odbornej prípravy a podmienky ...

(7)

Osobitné kvalifikačné predpoklady podľa tohto zákona preukazujú vedúci zariadenia sociálnych ...

DRUHÁ HLAVA

PÔSOBNOSŤ OBCE A SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

§ 71
Pôsobnosť obce
(1)

Obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti

a)
rozhoduje
1.
o poskytovaní opatrovateľskej služby podľa § 15 a o úhrade za túto opatrovateľskú službu,
2.
o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za túto prepravnú službu,
3.
o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadila ako svoju organizačnú ...
4.
o povinnosti občana zaplatiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ...
5.
o povinnosti občana zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu podľa § 15, ktorá sa poskytla ...
6.
o povinnosti občana zaplatiť úhradu za prepravnú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady ...
7.
v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná a rozhoduje zariadenie ...
8.
o povinnosti osôb uvedených v § 45 ods. 1 a 2 platiť úhradu za sociálnu službu, ktorú poskytuje, ...
9.
o odňatí sociálnej služby, o zastavení poskytovania sociálnej služby, o znížení alebo o zvýšení ...
b)
uzatvára zmluvu o
1.
poskytnutí sociálnej pôžičky,
2.
zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb subjektmi, ktoré poskytujú sociálnu pomoc podľa ...
c)
zriaďuje a kontroluje zariadenia sociálnych služieb uvedené v § 18 ods. 2 a 4, a môže zriaďovať ...
d)
poskytuje pomoc
občanom pri zabezpečovaní prístrešia,
e)
vykonáva poradenstvo pri riešení rodinných problémov a sociálnych problémov,
f)
vyhľadáva občanov, ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc,
g)
vedie evidenciu občanov, ktorým poskytuje sociálnu pomoc,
h)
organizuje spoločné stravovanie,
i)
utvára podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej aktivity a ...
j)
uzatvára dohodu o
1.
úhrade za sociálnu službu, ktorú poskytuje, alebo za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych ...
2.
počte ďalších odoberaných jedál podľa § 20 ods. 5, ak sa občanovi poskytuje starostlivosť ...
k)
oznamuje okresnému úradu občanov, ktorí odmietli zúčastniť sa na vykonávaní menších obecných ...
l)
zabezpečuje prepravu na účely § 62 ods. 3.
(2)

Obec môže poskytovať zo svojho rozpočtu subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto ...

(3)

Obec poskytne finančné prostriedky subjektom uvedeným v odseku 1 písm. b) treťom bode na základe ...

§ 71a
Pôsobnosť samosprávneho kraja

Samosprávny kraj pri výkone samosprávnej pôsobnosti

a)

vypracúva a zverejňuje koncepciu sociálnych služieb, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva ...

b)

rozhoduje:

1.

o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú ...

2.

o povinnosti občana zaplatiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ...

3.

o povinnosti osôb uvedených v § 45 ods. 1 a 2 platiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení ...

4.

o odňatí sociálnej služby, o zastavení poskytovania sociálnej služby, o znížení alebo zvýšení ...

5.

o zamietnutí žiadosti právnických osôb a fyzických osôb o registráciu na poskytovanie sociálnych ...

6.

o výmaze subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, z registra subjektov, ktoré ...

7.

o zákaze poskytovať sociálnu službu subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, ...

c)

rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná a rozhoduje ...

d)

zriaďuje a kontroluje zariadenie sociálnych služieb uvedené v § 18 ods. 3,

e)

uzatvára dohodu:

1.

o úhrade za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju ...

2.

o počte ďalších odoberaných jedál podľa § 20 ods. 5, ak sa občanovi poskytuje starostlivosť ...

f)

prijíma žiadosti o registráciu,

g)

vykonáva zápis do registra, oznamuje vykonanie zápisu do registra, vykonáva výmaz z registra a ...

h)

vedie register a je orgánom, ktorému

1.

subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, predkladá doklady potrebné na jeho ...

2.

nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby45) oznamuje skutočnosti uvedené ...

3.

subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, oznamuje zmenu poskytovania sociálnej ...

i)

uzatvára zmluvu o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálnu službu, sociálnu ...

j)

kontroluje:

1.

úroveň poskytovania sociálnych služieb alebo sociálneho poradenstva a úroveň vykonávania sociálnej ...

2.

hospodárenie s finančným príspevkom poskytnutým subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa ...

k)

ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v písmene ...

l)

plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom, ktoré súvisia s poskytovaním sociálnych služieb ...

m)

spolupracuje s obcami, okresnými úradmi, krajským úradom, so subjektmi, ktoré poskytujú sociálnu ...

n)

vedie evidenciu zariadení sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,

o)

koordinuje činnosť obcí a ďalších právnických osôb a fyzických osôb, ktoré pôsobia v sociálnej ...

p)

organizuje výchovno-rekreačné tábory pre deti,

r)

organizuje spoločné stravovanie.

ŠTVRTÁ ČASŤ

POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ POMOCI SUBJEKTMI, KTORÉ POSKYTUJÚ SOCIÁLNU POMOC PODĽA TOHTO ZÁKONA

PRVÁ HLAVA

POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SUBJEKTMI, KTORÉ POSKYTUJÚ SOCIÁLNU POMOC PODĽA TOHTO ZÁKONA

§ 72

Sociálne služby môže poskytovať podľa tohto zákona aj subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc ...

§ 73
(1)

Sociálna služba poskytovaná subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona podľa ...

(2)

Sociálna služba poskytovaná subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona podľa ...

§ 74
(1)

 Subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona môže poskytovať sociálnu službu ...

(2)

Zápis do registra môže vykonávať príslušný orgán na základe písomnej žiadosti o registráciu. ...

(3)

Žiadosť o registráciu podáva právnická osoba alebo fyzická osoba pred začatím poskytovania ...

(4)

Žiadosť o registráciu obsahuje

a)
obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo a právnu formu právnickej osoby alebo ...
b)
meno, priezvisko a rodné číslo zodpovedného zástupcu, fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, ...
c)
druh sociálnej služby, ktorú právnická osoba alebo fyzická osoba bude poskytovať, a jej rozsah, ...
d)
miesto poskytovania sociálnej služby,
e)
predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby,
f)
čas poskytovania sociálnej služby, ak sa sociálna služba bude poskytovať po určitý čas,
g)
údaje o priestorových podmienkach, personálnych podmienkach, materiálnych podmienkach a finančných ...
(5)

Fyzická osoba je povinná k žiadosti o registráciu pripojiť výpis z registra trestov nie starší ...

(6)

Právnická osoba je povinná k žiadosti o registráciu pripojiť

a)
rozhodnutie alebo iný doklad príslušného orgánu o registrácii a o zápise do registra podľa osobitných ...
b)
štatút alebo iný doklad, ktorý preukazuje, kto je oprávnený na právne úkony ako štatutárny ...
c)
doklad, ktorý preukazuje údaje uvedené v odseku 4 písm. g),
d)
výpis z registra trestov osôb uvedených v odseku 4 písm. b) nie starší ako dva mesiace.
(7)

Žiadosť o registráciu podáva právnická osoba alebo fyzická osoba na príslušnom orgáne, na ...

§ 75
(1)

Ak príslušný orgán zistí, že žiadosť o registráciu nemá náležitosti uvedené v § 74 ods. ...

(2)

Príslušný orgán môže vykonať zápis do registra, ak z podkladov podľa § 74 ods. 4 až 6 vyplýva, ...

(3)

Príslušný orgán rozhodne o zamietnutí žiadosti o registráciu, ak

a)
právnická osoba alebo fyzická osoba v určenej lehote nedoplní žiadosť o registráciu o náležitosti ...
b)
žiadosť o registráciu nepredložil štatutárny orgán,
c)
služba, ktorú právnická osoba alebo fyzická osoba bude poskytovať, nie je sociálna služba podľa ...
d)
subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona nemá priestorové podmienky, personálne ...
(4)

Do registra sa zapisujú údaje uvedené v § 74 ods. 4 písm. a) až f), zmena zapisovaných skutočností ...

§ 76
(1)

Subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, ktorému príslušný orgán oznámil ...

a)
dokladu preukazujúceho
1.
odbornú spôsobilosť fyzickej osoby, ktorá poskytuje sociálnu službu, odbornú spôsobilosť zodpovedného ...
2.
bezúhonnosť osôb uvedených v prvom bode,
b)
zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní sociálnej služby ...
(2)

Subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona nie je povinný predložiť doklad preukazujúci ...

(3)

Odborná spôsobilosť na účely poskytovania sociálnej služby subjektom, ktorý poskytuje sociálnu ...

(4)

Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za akýkoľvek úmyselný trestný ...

§ 77

Oprávnenie poskytovať sociálnu službu podľa tohto zákona vzniká subjektu, ktorý poskytuje sociálnu ...

§ 78
(1)

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby nepodáva písomnú žiadosť o ...

(2)

Na postup pri zápise neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby do registra ...

(3)

Príslušný orgán vykoná zápis neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby ...

§ 79
(1)

Príslušný orgán vykoná výmaz subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona z ...

a)
subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona nezačal poskytovať sociálnu službu ...
b)
subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona neposkytoval sociálnu službu dlhšie ...
c)
subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona po vydaní rozhodnutia o zákaze poskytovať ...
d)
subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona skončí poskytovanie sociálnej služby, ...
e)
fyzická osoba, ktorá poskytuje sociálnu službu, zomrela alebo
f)
právnická osoba, ktorá poskytuje sociálnu službu, zanikla.
(2)

Vykonanie výmazu subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona z registra z dôvodov ...

(3)

Príslušný orgán rozhoduje o výmaze subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona ...

(4)

Oprávnenie poskytovať sociálnu službu podľa tohto zákona zaniká dňom výmazu subjektu, ktorý ...

§ 80
(1)

Sociálna služba sa poskytuje občanovi na základe zmluvy tohto občana so subjektom, ktorý poskytuje ...

(2)

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona ...

(3)

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona ...

§ 81
(1)

Poverený zamestnanec príslušného orgánu je oprávnený vstupovať do objektu zariadenia, v ktorom ...

(2)

Subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona je povinný umožniť poverenému zamestnancovi ...

(3)

Ak príslušný orgán zistí nedostatky, uloží opatrenia na ich odstránenie v určenej lehote. Ak ...

a)
výmaz subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona z registra alebo
b)
iné opatrenia podľa osobitných predpisov.60)
§ 82

Ak sociálnu službu poskytuje subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, vzťahujú ...

§ 83
(1)

Subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona je povinný vopred písomne oznámiť ...

(2)

V prípade skončenia poskytovania sociálnej služby subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa ...

DRUHÁ HLAVA

VYKONÁVANIE SOCIÁLNEJ PREVENCIE A VYBRANÝCH ČINNOSTÍ SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY A POSKYTOVANIE SOCIÁLNEHO ...

§ 84
(1)

Subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona môže na základe povolenia vykonávať ...

(2)

O vydanie povolenia môže požiadať právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá

a)
má v predmete svojej činnosti sociálnu prevenciu, vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany alebo ...
b)
predloží
1.
projekt sociálnej prevencie, vybraných činností sociálnoprávnej ochrany alebo sociálneho poradenstva, ...
2.
údaje o priestorových podmienkach, personálnych podmienkach, materiálnych podmienkach a finančných ...
c)
určí zodpovednú fyzickú osobu za vykonávanie sociálnej prevencie alebo vybraných činností sociálnoprávnej ...
(3)

O vydaní povolenia rozhoduje príslušný orgán.

(4)

Pred rozhodnutím o vydaní povolenia príslušný orgán overuje spôsobilosť právnických osôb ...

(5)

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, príslušný ...

(6)

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, príslušný ...

(7)

Príslušný orgán rozhodne o zrušení povolenia subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa ...

(8)

Subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona vykonáva sociálnu prevenciu alebo vybrané ...

(9)

Na odbornú spôsobilosť a bezúhonnosť osôb uvedených v odseku 2 písm. b) v druhom bode sa primerane ...

(10)

Subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona je povinný príslušnému orgánu vopred ...

TRETIA HLAVA

FINANČNÝ PRÍSPEVOK SUBJEKTU, KTORÝ POSKYTUJE SOCIÁLNU POMOC PODĽA TOHTO ZÁKONA A OBCI

§ 85
(1)

Príslušný orgán môže poskytovať subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona ...

(2)

Finančný príspevok možno poskytovať na základe písomnej žiadosti subjektu, ktorý poskytuje ...

(3)

O poskytovaní finančného príspevku uzatvára príslušný orgán so subjektom, ktorý poskytuje ...

(4)

Zmluva podľa odseku 3 musí obsahovať najmä

a)
druh poskytovanej sociálnej služby a rozsah poskytovanej sociálnej služby alebo rozsah sociálnej ...
b)
miesto poskytovania sociálnej služby alebo sociálneho poradenstva alebo vybraných činností sociálnoprávnej ...
c)
čas poskytovania sociálnej služby alebo sociálneho poradenstva, ak sa sociálna služba alebo sociálne ...
d)
výšku a účel použitia finančného príspevku, spôsob jeho poskytnutia a vyúčtovania,
e)
spôsob vykonávania kontroly použitia finančného príspevku,
f)
dôvody zastavenia výplaty finančného príspevku alebo vrátenia poskytnutého finančného príspevku, ...
g)
dôvody odstúpenia od zmluvy.
(5)

Pred uzatvorením zmluvy podľa odseku 3 príslušný orgán vykoná kontrolu úrovne poskytovania sociálnej ...

(6)

Ak dôjde k zmene druhu sociálnej služby alebo rozsahu sociálnej služby poskytovanej subjektom, ...

(7)

Výšku finančného príspevku a účel použitia finančného príspevku, spôsob jeho poskytnutia ...

§ 86
(1)

Finančný príspevok sa poskytne, ak subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, ...

a)
sociálna služba alebo sociálne poradenstvo, alebo sociálna prevencia alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ...
b)
subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, alebo obec neposkytuje sociálnu službu ...
c)
subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, vypracuje a predloží výročnú správu ...
(2)

Príslušný orgán poskytne finančný príspevok subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa ...

a)
v prepočte
1.
na počet občanov, ktorí spĺňajú podmienky na poskytovanie sociálnej služby alebo sociálneho ...
2.
na príslušné obdobie, v ktorom subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, poskytuje ...
b)
v prepočte na počet kilometrov prepravnej služby poskytnutej občanom v príslušnom období,
c)
v prepočte na počet hodín opatrovateľskej služby poskytovanej občanovi v príslušnom období.
(3)

Príslušný orgán poskytne finančný príspevok subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa ...

(4)

Príslušný orgán môže poskytnúť finančný príspevok subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc ...

a)
ide o subjekt, ktorý prevzal poskytovanie sociálnej pomoci občanom od príslušného orgánu alebo ...
b)
suma finančného príspevku bude najviac vo výške rozdielu medzi priemernými bežnými výdavkami ...
c)
finančný príspevok podľa tohto ustanovenia sa môže subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc ...
d)
subjekt, ktorý bude príjemcom finančného príspevku podľa tohto ustanovenia, musí povinne vytvárať ...
(5)

Príslušný orgán môže poskytnúť finančný príspevok subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc ...

(6)

Príslušný orgán môže obci, ktorá poskytuje sociálnu službu podľa tohto zákona, poskytnúť ...

(7)

Finančný príspevok možno poskytnúť najskôr odo dňa podania písomnej žiadosti.

(8)

Finančný príspevok možno poskytnúť preddavkovo, počnúc mesiacom január príslušného roka. ...

(9)

Finančný príspevok možno poskytnúť subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, ...

(10)

Ak subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, alebo obec skončia poskytovanie ...

ŠTVRTÁ HLAVA

JEDNORAZOVÝ ÚČELOVÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

§ 87
(1)

Príslušný orgán môže poskytnúť subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, ...

(2)

Jednorazový účelový finančný príspevok možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti subjektu, ...

(3)

O poskytnutí jednorazového účelového finančného príspevku uzatvára príslušný orgán so subjektom, ...

PIATA HLAVA

HOSPODÁRENIE SUBJEKTU, KTORÝ POSKYTUJE SOCIÁLNU POMOC PODĽA TOHTO ZÁKONA

§ 88

Subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, ktorý vykonáva sociálnu prevenciu ...

PIATA ČASŤ

FINANCOVANIE SOCIÁLNEJ POMOCI

§ 89
(1)

Financovanie sociálnej pomoci sa zabezpečuje zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obce, samosprávneho ...

(2)

Sociálna pomoc sa financuje aj z darov právnických osôb a z darov fyzických osôb. Ďalší rozvoj ...

(3)

Dary právnických osôb a dary fyzických osôb možno použiť len na účel určený darcom. Ak účel ...

§ 90
(1)

Na financovanie sociálnej pomoci môže obec, samosprávny kraj, príslušný orgán, rozpočtové ...

(2)

Obec a samosprávny kraj môžu financovať sociálnu pomoc aj z prostriedkov združených s inými ...

(3)

Rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia môže združovať prostriedky na financovanie ...

ŠIESTA ČASŤ

KONANIE VO VECIACH SOCIÁLNEJ POMOCI

Spoločné ustanovenia

§ 91
(1)

Na konanie o poskytovaní sociálnej pomoci a na konanie vo veciach poskytovania sociálnych služieb ...

(2)

Na konanie o poskytovaní, o poskytovaní peňažného príspevku na kompenzáciu, peňažného príspevku ...

(3)

Všeobecné predpisy o správnom konaní sa nevzťahujú

a)
na vykonávanie sociálnej prevencie,
b)
na konanie o poskytovaní
1.
sociálneho poradenstva,
2.
starostlivosti v domove sociálnych služieb pre deti s nariadenou ústavnou výchovou a v detskom domove ...
3.
jedného teplého jedla denne, nevyhnutného ošatenia a prístrešia na zabezpečenie základných ...
(4)

Miestna príslušnosť krajských úradov a okresných úradov v oblasti sociálnej pomoci sa spravuje ...

sídlom okresného úradu, ktorý zriaďuje zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa má občanovi ...
(5)

Miestna príslušnosť samosprávneho kraja v oblasti sociálnej pomoci sa spravuje sídlom samosprávneho ...

(6)

Zariadenie sociálnych služieb zriadené ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia ...

a)
rozhoduje o
1.
poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb,
2.
zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb ...
3.
skončení poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb,
4.
úhrade za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb,
5.
povinnosti osôb uvedených v § 45 ods. 1 a 2 platiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení ...
6.
znížení alebo o zvýšení úhrady za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb a o neplatení ...
b)
uzatvára dohodu o
1.
úhrade za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb s osobami uvedenými v § 45 ...
2.
počte ďalších odoberaných jedál podľa § 20 ods. 5, ak sa občanovi poskytuje starostlivosť ...
(7)

Zariadenie sociálnych služieb zriadené ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ...

(8)

O poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktoré príslušný orgán zriaďuje ...

§ 92
(1)

Konanie o poskytovaní sociálnej služby, peňažného príspevku na kompenzáciu, o posúdení na ...

(2)

Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť, môže s jeho súhlasom ...

(3)

Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu prechodného ...

(4)

Ak je podkladom na rozhodnutie o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb vydanie ...

(5)

Ak je podkladom na rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na kompenzáciu posudok príslušného ...

(6)

Pred rozhodnutím o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb je správny orgán ...

(7)

V rozhodnutí o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb sa určí aj čas poskytovania ...

(8)

Odvolanie proti rozhodnutiu o znížení alebo odňatí peňažného príspevku na kompenzáciu alebo ...

(9)

Peňažný príspevok na kompenzáciu a peňažný príspevok za opatrovanie sa nevypláca občanovi ...

(10)

Sociálne služby sa počas pobytu občana v cudzine neposkytujú. Ak pobyt v cudzine trval dlhšie ...

(11)

Výška peňažného príspevku na kompenzáciu sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.

§ 92a - Zrušený od 1. 9. 2005.

§ 93
Prijímanie do zariadenia sociálnych služieb
(1)

Do zariadenia sociálnych služieb možno prijať občana na základe

a)
právoplatného rozhodnutia o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb,
b)
právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej výchovy alebo
c)
predbežného opatrenia súdu.
(2)

V naliehavých prípadoch, najmä ak je život alebo zdravie občana vážne ohrozené preto, že nemožno ...

občana do zariadenia sociálnych služieb bezodkladne mimo poradovníka pred nadobudnutím právoplatnosti ...
(3)

Zariadenie sociálnych služieb zriadené ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia ...

(4)

Zariadenie sociálnych služieb zriadené ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia ...

(5)

Ak občan bez vážneho dôvodu nenastúpi do zariadenia sociálnych služieb, zaradí sa do poradovníka ...

§ 94
Nástup do zariadenia sociálnych služieb
(1)

Zariadenie sociálnych služieb písomne oznámi občanovi, jeho zákonnému zástupcovi alebo osobám ...

(2)

Pri poskytovaní starostlivosti deťom s nariadenou ústavnou výchovou v domove sociálnych služieb ...

a)
rodný list dieťaťa,
b)
právoplatné rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej výchovy alebo rozhodnutie príslušného orgánu ...
c)
dotazník o osobných pomeroch a rodinných pomeroch dieťaťa,
d)
potvrdenie o školskom prospechu dieťaťa,
e)
posledné vysvedčenie dieťaťa, ktoré plní povinnú školskú dochádzku,
f)
preukaz poistenca zdravotnej poisťovne,
g)
potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave dieťaťa,
h)
odporúčanie diagnostického centra.
§ 95
Prerušenie poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb
(1)

Domov sociálnych služieb pre dospelých a domov dôchodcov, v ktorých sa poskytuje starostlivosť ...

(2)

Domov sociálnych služieb pre deti môže povoliť dieťaťu, ktorému sa poskytuje starostlivosť ...

(3)

Domov sociálnych služieb pre deti so súhlasom riaditeľa školy môže povoliť deťom, ktoré navštevujú ...

(4)

Detský domov alebo domov sociálnych služieb pre deti môže povoliť prerušenie poskytovania starostlivosti ...

§ 96
Svojvoľný odchod zo zariadenia sociálnych služieb
(1)

Ak dieťa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v detskom domove alebo v domove sociálnych služieb ...

(2)

Detský domov a domov sociálnych služieb pre deti je povinný najneskôr do 24 hodín vyzvať občana, ...

(3)

Ak občan, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb a ktorého súd pozbavil ...

§ 97
Skončenie poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb
(1)

Poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb sa skončí

a)
uplynutím času poskytovania starostlivosti,
b)
rozhodnutím o skončení poskytovania starostlivosti na základe žiadosti občana,
c)
rozhodnutím príslušného orgánu podľa odsekov 5 až 7,
d)
rozhodnutím príslušného orgánu o skončení poskytovania starostlivosti podľa § 100a ods. 1,
e)
smrťou.
(2)

Občanovi, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne, možno ...

(3)

Občanovi, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, možno vydať rozhodnutie ...

(4)

V rozhodnutí o skončení poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb podľa odseku ...

(5)

Ak občan, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, zomrie, postupuje ...

(6)

Veci zomretého občana, ktorému sa poskytovala starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, bezodkladne ...

§ 98
Preskúmavanie rozhodnutí súdom

Právoplatné rozhodnutia vo veciach sociálnej pomoci sú preskúmateľné súdom.67)

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 99
Vznik nároku na sociálnu službu, na peňažný príspevok na kompenzáciu a na peňažný príspevok ...
(1)

Nárok na sociálnu službu a nárok na poskytovanie sociálnej služby vzniká právoplatným rozhodnutím ...

(2)

Peňažný príspevok na kompenzáciu a peňažný príspevok za opatrovanie sa prizná a vypláca od ...

(3)

Peňažné príspevky na kompenzáciu sa vyplácajú občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím ...

(4)

Peňažný príspevok za opatrovanie sa vypláca fyzickej osobe v hotovosti alebo so súhlasom tohto ...

(5)

Opatrovateľskú službu možno poskytovať občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav ...

§ 100
Zánik nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu a na peňažný príspevok za opatrovanie, ich ...
(1)

Príslušný orgán peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie ...

a)
zistí, že peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie sa priznali ...
b)
peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie nevyužíva na účel, ...
(2)

Príslušný orgán peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie ...

(3)

Nárok na výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu alebo na výplatu peňažného príspevku ...

(4)

Ak občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím zanikol nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu ...

(5)

Ak príslušný orgán dodatočne zistí, že peňažný príspevok na kompenzáciu a peňažný príspevok ...

§ 100a
Zánik nároku na sociálnu službu, odňatie sociálnej služby a zastavenie jej poskytovania, zníženie, ...
(1)

Príslušný orgán, obec, samosprávny kraj, zariadenie sociálnych služieb zriadené ako rozpočtová ...

a)
zistí, že sociálna služba sa poskytla neprávom, alebo
b)
poskytovanie sociálnej služby nie je ďalej účelné.
(2)

Príslušný orgán, obec, samosprávny kraj, zariadenie sociálnych služieb zriadené ako rozpočtová ...

(3)

Povinnosť platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu alebo časť úhrady a právo na vrátenie ...

§ 102
Osobitný príjemca
(1)

Osobitný príjemca na účely tohto zákona je občan alebo právnická osoba, najmä obec, určená ...

(2)

Príslušný orgán určí osobitného príjemcu, ak sa doterajšou výplatou peňažného príspevku ...

(3)

Osobitný príjemca je povinný peňažný príspevok na kompenzáciu použiť iba v prospech občana, ...

(4)

Príslušný orgán dohliada, ako ním určený osobitný príjemca plní svoje povinnosti. Ak si osobitný ...

(5)

Ak sa peňažný príspevok na kompenzáciu vypláca osobitnému príjemcovi, ktorým je právnická ...

Povinnosti a zodpovednosť občanov v oblasti sociálnej pomoci

§ 103
(1)

Občan, ktorému sa poskytuje sociálna služba, peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný ...

(2)

Občan je povinný na výzvu príslušného orgánu, obce, samosprávneho kraja alebo zariadenia sociálnych ...

(3)

Výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu alebo poskytovanie sociálnej služby podmienené nepriaznivým ...

(4)

Občan, ktorému sa poskytuje sociálna služba, peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný ...

(5)

Občan, od ktorého sa požaduje úhrada za poskytnuté sociálne služby podľa § 45, je povinný ...

(6)

Ak občan, od ktorého sa požaduje úhrada za poskytnuté sociálne služby, neoznámi v lehote uvedenej ...

§ 104
(1)

Občan, ktorému sa poskytuje peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie, ...

a)
nesplnil niektorú uloženú povinnosť a prijímal peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný ...
b)
vedome spôsobil, že peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie ...
(2)

Povinnosť uvedená v odseku 1 platí najmä vtedy, ak občan nesplnil ohlasovaciu povinnosť, peňažný ...

(3)

O povinnosti občana vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie ...

(4)

Nárok na vrátenie peňažného príspevku na kompenzáciu alebo peňažného príspevku za opatrovanie ...

(5)

O povinnosti zaplatiť úhradu za sociálnu službu poskytnutú neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu ...

(6)

Rozhodnutia vydané podľa odsekov 3 a 5 možno vykonať najneskôr do desiatich rokov po uplynutí ...

§ 105
Spoločná zodpovednosť štátnych orgánov sociálnej pomoci, obcí alebo samosprávnych krajov a občana, ...

Ak štátny orgán sociálnej pomoci, obec, samosprávny kraj a občan, ktorému sa poskytuje peňažný ...

Súčinnosť a spolupráca štátnych orgánov sociálnej pomoci, obcí a ďalších právnických osôb ...

§ 106
(1)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, ktoré vykonávajú ...

(2)

Štátne orgány sociálnej pomoci spolupracujú s občianskymi združeniami, cirkvami, náboženskými ...

§ 106a
(1)

Zdravotnícke zariadenie je povinné poskytnúť zdravotné výkony na účely sociálnych služieb ...

(2)

Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci sa poskytujú za úhradu.

(3)

Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci sú

a)
vyšetrenie zdravotného stavu občana, v konaní o sociálnej službe alebo o peňažnom príspevku ...
b)
vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie občana v konaní o sociálnej službe alebo o peňažnom ...
c)
vystavenie lekárskeho nálezu, posudku, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia, ...
d)
vystavenie návrhu na umiestnenie osoby v zariadení sociálnych služieb.
(4)

Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci sa poskytujú na základe písomného vyžiadania štátneho ...

(5)

Výpisy zo zdravotnej dokumentácie a ďalšie podklady a údaje sa poskytujú štátnym orgánom sociálnej ...

(6)

Pri poskytovaní sociálnej pomoci obcou a samosprávnym krajom sa odseky 1 až 5 použijú rovnako.

§ 107
(1)

Poverený zamestnanec príslušného orgánu, obce alebo samosprávneho kraja, ktorý plní úlohy ustanovené ...

a)
navštíviť občana v byte, dieťa v škole a tam, kde trávi voľný čas, a mladistvého aj na pracovisku, ...
b)
požadovať od všetkých zúčastnených právnických osôb a fyzických osôb potrebné informácie ...
(2)

Poverený zamestnanec príslušného orgánu, obce alebo samosprávneho kraja, ktorý plní úlohy ustanovené ...

§ 108
(1)

Zariadenie sociálnych služieb uvedené v § 18 ods. 2 možno zrušiť alebo jeho objekty odňať jeho ...

(2)

Zariadenia sociálnych služieb, ktoré prešli do riadenia obce podľa osobitného predpisu,70) možno ...

§ 109
Prechod nároku na sociálnu pomoc
(1)

Nároky na sociálnu pomoc sa nemôžu postúpiť.

(2)

Nárok na sociálnu službu, peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie ...

(3)

Ak sa sociálna služba, peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie ...

(4)

Nároky vyplývajúce zo sociálnej pomoci sú predmetom dedičstva, ak to ustanovuje tento zákon.

§ 109a
(1)

Slová „krajský úrad“ a „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

(2)

Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa ako štátny orgán sociálnej pomoci ...

a)
„krajský úrad “, rozumie sa tým „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny “,
b)
„okresný úrad“, rozumie sa tým „úrad práce, sociálnych vecí a rodiny“.
§ 109b
(1)

V celom texte zákona okrem prechodných ustanovení sa vypúšťajú vo všetkých tvaroch slová „detský ...

(2)

V celom texte zákona okrem prechodných ustanovení sa vypúšťajú vo všetkých tvaroch slová „a ...

(3)

V celom texte zákona sa vypúšťajú vo všetkých tvaroch slová

a)
„vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany”,
b)
„a vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany”,
c)
„alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany”,
d)
„a vykonávať vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany”,
e)
„alebo vykonávanie vybraných činností sociálnoprávnej ochrany”,
f)
„a vykonávanie vybraných činností sociálnoprávnej ochrany”,
g)
„a na vykonávanie vybraných činností sociálnoprávnej ochrany.

ÔSMA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prechodné ustanovenia

§ 110
(1)

O žiadostiach o poskytovanie sociálnej starostlivosti, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne ...

(2)

Sociálna starostlivosť, ktorá sa poskytuje podľa doterajších predpisov do dňa účinnosti tohto ...

(3)

Ak občan, ktorému sa poskytujú podľa doterajších predpisov dávky sociálnej starostlivosti alebo ...

(4)

Ak občan, ktorému sa poskytujú dávky sociálnej starostlivosti, s výnimkou účelových peňažných ...

(5)

Ak príslušný orgán nepostupoval do 31. decembra 1998 podľa odsekov 3 a 4, rozhodne z vlastného ...

(6)

Ak si občan podá v čase od 1. júla 1998 do 30. júna 1999 žiadosť o účelové peňažné dávky ...

(7)

Ak občan, ktorému sa poskytujú účelové peňažné dávky sociálnej starostlivosti pre ťažko ...

(8)

Ak príslušný orgán nepostupoval do 31. decembra 2003 podľa odseku 7, rozhodne z vlastného podnetu ...

(9)

Ústavná sociálna starostlivosť poskytovaná v zariadeniach sociálnej starostlivosti podľa doterajších ...

(10)

Poradovník na umiestnenie v zariadení sociálnej starostlivosti vedený podľa doterajších predpisov ...

(11)

Občan umiestnený do zariadenia sociálnej starostlivosti podľa doterajších predpisov sa považuje ...

(12)

Občan uvedený v odseku 11, ktorý platí úhradu za ústavnú sociálnu starostlivosť podľa doterajších ...

(13)

Domov-penzión pre dôchodcov zriadený pred účinnosťou tohto zákona sa považuje za domov dôchodcov ...

(14)

Občan, ktorý platí úhradu za starostlivosť v domove-penzióne pre dôchodcov podľa doterajších ...

§ 110a

Domov-penzión pre dôchodcov zriadený obcou pred 1. júlom 1998 sa považuje za domov-penzión pre ...

§ 110b

Orgány, ktoré podľa osobitných predpisov72) poskytujú účelové peňažné dávky sociálnej starostlivosti ...

§ 110c

V konaní o dávke sociálnej pomoci začatom pred 1. januárom 2001 sa postupuje podľa predpisov platných ...

§ 110d

O žiadostiach o poskytnutie peňažných príspevkov na kompenzáciu, o ktorých príslušný orgán ...

§ 110e

Ak posudok vydaný do 31. decembra 2000 nemôže byť podkladom pre rozhodnutie o poskytnutí peňažného ...

§ 110f

Ak bol peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla poskytnutý pred 1. januárom 2001, ...

§ 110g

Úhrn poskytnutých peňažných príspevkov ustanovený v § 63 ods. 9 sa vzťahuje aj na peňažné ...

§ 110h
(1)

O žiadostiach o poskytnutie dávky sociálnej pomoci, o ktorých príslušný orgán právoplatne nerozhodol ...

(2)

Príslušný orgán z vlastného podnetu prehodnotí po 1. januári 2003 dávku sociálnej pomoci poskytovanú ...

§ 110i
(1)

O žiadostiach o poskytnutie peňažných príspevkov na kompenzáciu a peňažného príspevku za opatrovanie, ...

(2)

Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorému sa poskytuje peňažný príspevok na kompenzáciu ...

(3)

Príslušný orgán z vlastného podnetu prehodnotí po 1. januári 2003 výšku peňažného príspevku ...

(4)

Konania o poskytnutie peňažných príspevkov na kompenzáciu a peňažného príspevku za opatrovanie ...

§ 110j

O žiadostiach o poskytnutie peňažných príspevkov na kompenzáciu a peňažného príspevku za opatrovanie, ...

§ 110k
(1)

Peňažný príspevok na kompenzáciu a peňažný príspevok za opatrovanie, o ktorých príslušný ...

(2)

Príslušný orgán prehodnotí a rozhodne z vlastného podnetu o peňažných príspevkoch uvedených ...

(3)

Príslušný orgán počas prehodnotenia podľa odseku 2 peňažný príspevok na kompenzáciu a peňažný ...

(4)

Ak na základe prehodnotenia podľa odseku 2 príslušný orgán zistí, že občan s ťažkým zdravotným ...

§ 110l
(1)

Ak o žiadosti občana s ťažkým zdravotným postihnutím o peňažný príspevok na kompenzáciu ...

a)
vyplatí rozdiel medzi výškou peňažného príspevku na kompenzáciu alebo peňažného príspevku ...
b)
nepožaduje vrátiť vzniknutý rozdiel, ak je výška peňažného príspevku na kompenzáciu alebo ...
c)
za obdobie, za ktoré bola občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím vyplácaná účelová peňažná ...
(2)

Príslušný orgán postupuje podľa odseku 1, ak sa peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný ...

§ 110m

Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím na účely poskytovania peňažného príspevku ...

§ 110n
(1)

Za fyzickú osobu, ktorá pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať ...

(2)

Za fyzickú osobu, ktorá pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať ...

§ 110o

Príslušný orgán nerozhoduje o zastavení poskytovania účelových peňažných dávok sociálnej ...

§ 110p

U občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, u ktorých bola miera funkčnej poruchy určená podľa ...

§ 110r
(1)

O žiadostiach o finančný príspevok podľa § 86, ktoré boli podané a na základe ktorých neboli ...

(2)

Výška finančného príspevku podľa § 86 poskytovaného podľa uzatvorených zmlúv pred 31. marcom ...

§ 110s

O žiadostiach o poskytnutie peňažného príspevku za opatrovanie, o ktorých príslušný orgán ...

§ 110t
(1)

O žiadostiach o poskytnutie peňažných príspevkov na kompenzáciu zvýšených výdavkov a peňažného ...

(2)

Peňažný príspevok za opatrovanie a peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov, ...

(3)

V rámci prehodnotenia podľa odseku 2 príslušný orgán určí výšku peňažného príspevku za ...

(4)

O odvolaní proti rozhodnutiu o peňažnom príspevku za opatrovanie a o peňažnom príspevku na kompenzáciu ...

(5)

Právoplatné rozhodnutie vydané podľa odseku 4 príslušný orgán prehodnotí a rozhodne z vlastného ...

§ 110u

O žiadostiach o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich ...

§ 110v

O žiadostiach o poskytnutie peňažného príspevku na prepravu a peňažného príspevku na kompenzáciu ...

§ 110w

Za peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky určený na kúpu druhého mechanického vozíka alebo ...

§ 111
(1)

Právnické osoby s výnimkou obcí a fyzické osoby poskytujú sociálne služby do 30. júna 1999 ...

(2)

Právnické osoby s výnimkou obcí a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby do 30. júna ...

§ 112
(1)

Za dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím podľa tohto zákona sa do 31. decembra 2003 považuje ...

(2)

Za občana s ťažkým zdravotným postihnutím podľa tohto zákona sa do 31. decembra 2003 považuje ...

(3)

Preukazy vydané ťažko zdravotne postihnutým občanom podľa doterajších predpisov zostávajú ...

(4)

Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa

a)
„sociálna starostlivosť", rozumie sa tým „sociálna pomoc",
b)
„dávka sociálnej starostlivosti", rozumie sa tým „dávka sociálnej pomoci a peňažné príspevky ...
c)
„účelové peňažné dávky sociálnej starostlivosti pre ťažko zdravotne postihnutých občanov", ...
d)
„služby sociálnej starostlivosti", rozumie sa tým „sociálne služby",
e)
„sociálne služby poskytované právnickými osobami alebo fyzickými osobami", rozumie sa tým „sociálne ...
f)
„zariadenie sociálnej starostlivosti", rozumie sa tým „zariadenie sociálnych služieb".
g)
„osobná starostlivosť o blízku osobu, ktorá je prevažne alebo úplne bezvládna, a osobná celodenná ...
§ 112a

Do lehoty uvedenej v § 7 ods. 6 písm. d) sa započítava obdobie od 1. júla 1998 do 30. júna 1999, ...

§ 112b

Podľa § 7 ods. 6 písm. f) postupuje príslušný orgán aj vtedy, ak ide o občana, ktorý je poberateľom ...

§ 112c
(1)

O žiadostiach o poskytovanie prepravnej služby, o poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych ...

(2)

O žiadostiach o poskytovanie opatrovateľskej služby a o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu, ...

(3)

O žiadostiach o poskytovanie sociálnej služby, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo ...

(4)

O žiadostiach o poskytovanie finančného príspevku právnickej osobe a fyzickej osobe poskytujúcich ...

(5)

O žiadostiach o registráciu, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 30. júna 2002 podľa doterajších ...

§ 112d
(1)

Domovy-penzióny pre dôchodcov, domovy dôchodcov a zariadenia opatrovateľskej služby, ktoré zriadil ...

(2)

Príslušná obec je obec, v ktorej má príslušné zariadenie sociálnych služieb sídlo. Príslušný ...

(3)

Na príslušnú obec prechádza s účinnosťou od 1. júla 2002 rozhodovacia pôsobnosť príslušného ...

§ 112e
(1)

Na príslušnú obec a na príslušný samosprávny kraj prechádza s účinnosťou od 1. júla 2002 ...

(2)

Stanice opatrovateľskej služby, zariadenia pestúnskej starostlivosti, domovy pre osamelých rodičov, ...

(3)

Príslušný samosprávny kraj je samosprávny kraj, na ktorého území má sídlo príslušné zariadenie ...

(4)

Na príslušný samosprávny kraj prechádza s účinnosťou od 1. júla 2002 rozhodovacia pôsobnosť ...

(5)

Domovy sociálnych služieb pre deti s poskytovaním starostlivosti denne a týždenne a domovy sociálnych ...

(6)

Na príslušný samosprávny kraj prechádza s účinnosťou od 1. júla 2002 rozhodovacia pôsobnosť ...

§ 112f

Práva a povinnosti účastníkov právnych vzťahov sociálnej pomoci vyplývajúce z odovzdania pôsobností ...

§ 112g

V pochybnostiach, ktoré vzniknú v súvislosti s prechodom zriaďovateľskej pôsobnosti, kontrolnej ...

§ 112h

O žiadostiach o poskytovanie starostlivosti v domove sociálnych služieb pre deti bez nariadenej ústavnej ...

§ 112i
(1)

Domovy sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť celoročne, ktoré zriadil ...

(2)

Príslušný samosprávny kraj je samosprávny kraj, na ktorého území má sídlo príslušné zariadenie ...

(3)

Na príslušný samosprávny kraj prechádza s účinnosťou od 1. januára 2004 rozhodovacia pôsobnosť ...

(4)

Zariadenia sociálnych služieb, ktoré s účinnosťou od 1. januára 2004 prechádzajú z príslušného ...

§ 112j
(1)

Na príslušnú obec prechádza s účinnosťou od 1. januára 2004 rozhodovacia pôsobnosť príslušného ...

(2)

O žiadostiach o poskytovanie prepravnej služby a opatrovateľskej služby a o úhrade za poskytnutú ...

§ 112k
(1)

Zariadenia opatrovateľskej služby, ktoré zriadil príslušný samosprávny kraj v rámci svojej zriaďovateľskej ...

(2)

Príslušná obec je obec, v ktorej má príslušné zariadenie opatrovateľskej služby sídlo. Príslušný ...

(3)

Na príslušnú obec prechádza s účinnosťou od 1. januára 2004 rozhodovacia pôsobnosť príslušného ...

(4)

Na príslušnú obec prechádza s účinnosťou od 1. januára 2004 rozhodovacia pôsobnosť príslušného ...

§ 112l
(1)

Práva a povinnosti účastníkov právnych vzťahov sociálnej pomoci vyplývajúce z odovzdania pôsobností ...

(2)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov zariadení sociálnych služieb, ku ktorým ...

(3)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov zariadení opatrovateľskej služby alebo ...

§ 112m

O nejasnostiach, ktoré vzniknú v súvislosti s prechodom pôsobnosti podľa § 112i až 112k, rozhodne ...

§ 112n

Pôsobnosť krajského úradu v oblasti organizovania náhradnej rodinnej starostlivosti a zriaďovania ...

§ 113
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

§ 100 zákona č. 94/1963 Zb. o rodine,

2.

§ 73 až 74a, § 86, § 87,§ 90 až 93, § 96a a § 119 ods. 3 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom ...

3.

§ 1 ods. 3 písm. c), § 2 ods. 1 písm. d) až f) a ods. 4, § 15 písm. l), § 17 písm. c) až e), ...

4.

zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1992 Zb. o poskytovaní sociálnych služieb právnickými ...

5.

poradové čísla 141 až 152 prílohy zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. ...

6.

§ 12 zákona č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti,

7.

§ 11 až 28, § 31, § 31a, § 37 až 52, § 54, § 56 až 59, § 61 až 64, § 66 až 68, § 70 až ...

8.

vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní ...

9.

vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 111/1992 Zb. o úhrade nákladov ...

10.

vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 381/1992 Zb., ktorou sa ...

11.

vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 558/1992 Zb. o predpoklade ...

12.

vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 243/1993 Z. z. o ...

13.

vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 284/1994 Z. z. o ...

14.

vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 304/1994 Z. z. o ...

§ 113a
Zrušovacie ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2007

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 246/2001 ...

§ 114
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998 s výnimkou § 17, § 49 až 64, § 68 písm. e) druhého ...

Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Prílohy

  Nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím

  1.

  Nevyhnutné životné úkony sú

  a)

  bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune ...

  b)

  kúpanie vrátane umytia vlasov,

  c)

  donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, ...

  d)

  starostlivosť a výchova nahrádzajúca prirodzené rodinné prostredie,

  e)

  dohľad.

  2.

  Nevyhnutné práce v domácnosti sú:

  a)

  donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách ...

  b)

  nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti,

  c)

  práce spojené s udržiavaním domácnosti,

  d)

  príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu alebo večere,

  e)

  pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne.

  3.

  Kontakt so spoločenským prostredím sa zabezpečuje

  a)

  sprievodom

  1.

  na lekárske vyšetrenie,

  2.

  na vybavenie úradných záležitostí,

  3.

  do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania,

  4.

  na kultúrne podujatia, na televýchovné podujatia a na iné verejné podujatia,

  b)

  tlmočením v posunkovej reči pre nepočujúce osoby

  1.

  pri lekárskom vyšetrení,

  2.

  pri vybavovaní úradných záležitostí,

  c)

  predčítaním pre nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitostí.

  Zdravotné postihnutia odôvodňujúce poskytovanie starostlivosti v domove sociálnych služieb

  I.

  TELESNÉ POSTIHNUTIA

  A.

  Nervový systém

  1.

  Cievne ochorenia mozgu, intrakraniálna aneuryzma, stavy po subarachnoidálnom krvácaní, ložiskovej ...

  2.

  Zápalové ochorenia mozgu, neurodegeneratívne ochorenia, polyradikuloneuritídy, polyneuropatie ...

  3.

  Roztrúsená mozgovomiechová skleróza

  4.

  Epilepsia

  5.

  Narkolepsia, hypersomnia

  6.

  Parkinsonova choroba

  7.

  Koordinačné poruchy a poruchy rovnováhy

  8.

  Poruchy osobnosti, správania, intelektu a komunikácie následkom dysfunkcie mozgu (napr. demencie ...

  a)

  ľahká forma

  b)

  stredne ťažká forma

  9.

  Čiastočné a úplné mozgové obrny pyramídového a extrapyramídového pôvodu

  a)

  monoplégia

  b)

  hemiplégia

  c)

  paraplégia

  d)

  kvadruplégia

  e)

  monoparéza

  f)

  hemiparéza

  g)

  paraparéza

  h)

  kvadruparéza

  10.

  Nádory lebkovej dutiny a miechového kanála

  a)

  stav po operácii, počas onkologického liečenia do dvoch rokov

  b)

  po stabilizácii s miernym reziduálnym nálezom

  11.

  Poškodenie miechy

  a)

  monoplégia

  b)

  hemiplégia

  c)

  paraplégia

  d)

  kvadruplégia

  e)

  monoparéza

  f)

  hemiparéza

  g)

  paraparéza

  h)

  kvadruparéza

  i)

  poruchy vyprázdňovania močového mechúra a konečníka ako následok poškodenia chrbtice a miechy ...

  B.

  Pohybový a podporný aparát

  1.

  Poruchy chrbtice

  a)

  zlomeniny tela stavca, spondylolistéza I. a II. stupňa, vrodené chyby a deformácie, stavy po operáciách ...

  b)

  degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách, stavy po operáciách s trvalým ...

  c)

  ostatné postihnutia chrbtice s ťažkým stupňom poruchy funkcie (napr. skoliózy II. až IV. stupňa) ...

  d)

  stavy po operácii chrbtice a medzistavcových platničiek, rozsiahle degeneratívne zmeny III. a IV. ...

  2.

  Scheurmannova choroba s trvalou statickodynamickou poruchou funkcie

  3.

  Spondylartritída ankylozujúca – Bechterevova choroba

  4.

  Artropatia, zápalové reumatické ochorenia a mimokĺbový reumatizmus, iné choroby kostí, chrupaviek ...

  5.

  Osteoporóza, osteomalácia, osteopatia, ťažká forma so zvýšenou lomivosťou kostí s výrazným ...

  6.

  Chronická osteomyelitída

  a)

  rozsiahlejší proces, častá alebo trvalá sekrécia z fistuly

  b)

  s trvalým poškodením po zápalovom procese

  7.

  Stavy po úrazoch panvy

  8.

  Malígne nádory svalov, kostí a kĺbov

  a)

  stavy po operáciách pri prebiehajúcom onkologickom liečení

  b)

  stavy po stabilizácii zdravotného stavu

  9.

  Svalové ochorenia (myopatie, kongenitálne, progresívne svalové distrofie, zápalové myozitídy, ...

  C.

  Postihnutie končatín

  1.

  Strata oboch horných končatín

  2.

  Úplná strata jednej hornej a jednej dolnej končatiny

  3.

  Strata jednej hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo s veľmi krátkym kýpťom ramena

  4.

  Strata jednej hornej končatiny v ramene alebo v lakťovom kĺbe

  5.

  Strata jednej hornej končatiny v predlaktí

  6.

  Strata jednej ruky (celej)

  7.

  Strata všetkých piatich prstov jednej ruky alebo iná strata úchopovej schopnosti jednej ruky ...

  8.

  Strata všetkých desiatich prstov na rukách

  9.

  Stuhnutie v ramennom pletenci alebo porušenie pohyblivosti ramenného pletenca ťažkého stupňa ...

  10.

  Nervové poškodenie hornej končatiny

  a)

  plexus brachialis (poškodenie kraniálnej časti alebo poškodenie kaudálnej časti)

  b)

  nervus medianus (poškodenie proximálnej časti alebo poškodenie distálnej časti)

  c)

  nervus radialis a nervus axillaris

  d)

  nervus radialis a nervus ulnaris

  e)

  nervus radialis a nervus medianus

  f)

  nervus ulnaris a nervus medianus

  g)

  nervus radialis, nervus ulnaris a nervus medianus v oblasti predlaktia

  11.

  Strata oboch dolných končatín v stehne

  12.

  Strata jednej dolnej končatiny v stehne a jednej dolnej končatiny v predkolení s krátkymi amputačnými ...

  13.

  Úplná strata jednej dolnej končatiny a jednej hornej končatiny

  14.

  Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo s veľmi krátkym amputačným kýpťom

  15.

  Strata jednej dolnej končatiny v stehne až po kolennný kĺb

  16.

  Strata jednej dolnej končatiny v predkolení s dostatočnou funkciou kýpťa a kĺbu

  17.

  Strata oboch dolných končatín v predkolení

  18.

  Stuhnutie oboch bedrových kĺbov

  19.

  Stuhnutie jedného bedrového kĺbu

  20.

  Obmedzenie pohyblivosti bedrových kĺbov

  a)

  stredný stupeň

  b)

  ťažký stupeň (jednostranný alebo obojstranný)

  21.

  Vrodená luxácia bedrových kĺbov počas liečby

  22.

  Stavy po operáciách bedrového kĺbu s reziduálnou poruchou funkcie

  a)

  stredný stupeň

  b)

  ťažký stupeň

  23.

  Stavy po vykonanej endoprotéze bedrového kĺbu alebo kolenného kĺbu

  a)

  jednostranná

  b)

  obojstranná

  24.

  Pseudoartróza krčka stehennej kosti

  a)

  stabilná

  b)

  instabilná

  25.

  Pseudoartróza stehennej kosti

  a)

  stabilná

  b)

  instabilná

  26.

  Aseptická nekrózaPerthesova choroba v aktívnom štádiu

  27.

  Stuhnutie jedného kolenného kĺbu v nepriaznivom postavení

  28.

  Stuhnutie oboch kolenných kĺbov

  29.

  Uvoľnenie väzivového aparátu kolena

  30.

  Stav po zlomenine jabĺčka s poruchou funkcie kĺbu

  31.

  Obmedzenie funkcie v kolennom kĺbe (extenzia – flexia)

  a)

  stredný stupeň

  b)

  ťažký stupeň

  32.

  Pseudoartróza kostí predkolenia (instabilná)

  33.

  Stuhnutie horného členkového kĺbu alebo stuhnutie dolného členkového kĺbu (nepriaznivé postavenie) ...

  34.

  Ťažký stupeň obmedzenia funkcie členku

  35.

  Pes equinovarus vrodený

  36.

  Ostatné deformity nohy s poruchou statiky a dynamiky nohy pri polohe stojmo a pri chôdzi stredného ...

  37.

  Nervové výpady dolných končatín

  a)

  plexus lumbosacralis

  b)

  nervus femoralis

  c)

  nervus cutaneus femoralis

  d)

  nervus ischiadicus (proximálna časť alebo distálna časť)

  e)

  nervus peronaeus communis (nervus fibularis – profundus, superficialis)

  f)

  nervus tibialis

  38.

  Úplná nefunkčnosť jednej dolnej končatiny

  D.

  Ochorenie močových ciest

  1.

  Inkontinencia moču (úplná)

  2.

  Anomálie so stredne ťažkým až ťažkým postihnutím funkcie a telesnej výkonnosti

  3.

  Vrodené chyby uropoetického systému s anomálnym vyústením, rázštepové chyby u detí

  E.

  Hlava a tvár

  1.

  Stavy po kraniocerebrálnej traume (s pomliaždením mozgu, s intrakraniálnym krvácaním) s trvalými ...

  a)

  poruchy stredného stupňa

  b)

  poruchy ťažkého stupňa

  2.

  Zohyzďujúce znetvorenie tváre, ťažké deformity kostných a mäkkých častí tváre ovplyvňujúcich ...

  Ďalšie telesné postihnutia porovnateľné s uvedenými zdravotnými postihnutiami

  II.

  DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA

  1.

  Poruchy duševného vývoja detí

  a)

  ľahké formy

  b)

  stredne ťažké formy

  c)

  ťažké formy

  d)

  osobitné duševné poruchy (napr. autizmus)

  2.

  Poruchy osobnosti a správania u dospelých, mierne narušenie sociálnej prispôsobivosti

  3.

  Mentálna retardácia

  a)

  ľahká mentálna retardácia IQ 50–69

  b)

  stredná mentálna retardácia IQ 35–49

  c)

  ťažká mentálna retardácia IQ 20–34

  d)

  hlboká mentálna retardácia IQ pod 20

  4.

  Chronické formy psychotických porúch

  5.

  Neurotické stresové a somatoformné poruchy

  a)

  ľahké formy

  b)

  stredne ťažké formy

  Ďalšie duševné poruchy a poruchy správania porovnateľné s uvedenými zdravotnými postihnutiami ...

  III.

  ZMYSLOVÉ POSTIHNUTIA

  A.

  Zrak

  1.

  Úplná slepota oboch očí

  2.

  Praktická slepota oboch očí

  3.

  Slabozrakosť (V 3/60 – 1/60)

  4.

  Slabozrakosť (V 6/60 – 3/60)

  5.

  Výpady zorného poľa (úplné, polovičné a kvadrantové)

  a)

  homonymná hemianopsia

  b)

  bitemporálna hemianopsia

  c)

  binasálna hemianopsia

  d)

  homonymný horný kvadrant

  e)

  homonymný dolný kvadrant

  f)

  výpad zorného poľa (laterálne) pri strate alebo slepote druhého oka

  6.

  Koncentrické zúženie zorného poľa

  a)

  koncentrické zúženie zorného poľa na 5° centrálne pri normálnom zornom poli druhého oka ...

  b)

  obojstranné zníženie zorného poľa na 30° od centra

  7.

  Koncentrické zúženie zorného poľa pri strate druhého oka na

  a)

  50o od centra

  b)

  30o od centra

  c)

  10o až 5o od centra

  8.

  Strata šošovky jedného oka pri slepote alebo strate druhého oka

  9.

  Odstránenie oka pre zhubný nádor po stabilizácii zdravotného stavu

  B.

  Sluch a poruchy ústroja rovnováhy

  1.

  Obojstranná praktická hluchota

  2.

  Obojstranná úplná hluchota

  3.

  Obojstranná ťažká nedoslýchavosť u dospelých

  4.

  Poruchy rovnováhy, objektivizovateľné poruchy vestibulárneho ústroja

  a)

  stredne ťažké závraty (so značnou neistotou pri polohe stojmo a pri chôdzi)

  b)

  ťažké závraty (so značnou neistotou pri polohe stojmo a pri chôdzi)

  c)

  neschopnosť stáť a chodiť

  Ďalšie zmyslové postihnutia porovnateľné s uvedenými zdravotnými postihnutiami

  Duševné poruchy odôvodňujúce poskytovanie starostlivosti v zariadení chráneného bývania

  1.

  Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi

  2.

  Afektívne poruchy

  3.

  Poruchy osobnosti, chronifikované poruchy, neurotické poruchy a organické duševné poruchy

  4.

  Špecifické poruchy osobnosti dospelých

  5.

  Mentálna retardácia

  a)

  ľahká mentálna retardácia

  b)

  stredná mentálna retardácia

  c)

  ťažká mentálna retardácia

  Ďalšie duševné poruchy porovnateľné s poruchami uvedenými v prvom až v piatom bode

  Miera funkčnej poruchy podľa druhov zdravotných postihnutí

  I.

  Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Tuberkulóza     1.1. dýchacích ...

  ZOZNAM činností na účely ustanovenia rozsahu potrebnej osobnej asistencie

  Činnosťami na účely ustanovenia rozsahu potrebnej osobnej asistencie sú:

  a)

  vstávanie,

  b)

  líhanie,

  c)

  osobná hygiena

  1.

  umývanie,

  2.

  kúpanie,

  3.

  česanie,

  4.

  holenie,

  5.

  úprava nechtov,

  6.

  mejkap,

  d)

  vyprázdňovanie čriev a mechúra,

  e)

  obliekanie,

  f)

  vyzliekanie,

  g)

  príprava jedla,

  h)

  podávanie jedla,

  i)

  upratovanie,

  j)

  pranie,

  k)

  žehlenie,

  l)

  nakupovanie,

  m)

  kúrenie,

  n)

  podávanie liekov,

  o)

  dorozumievanie

  1.

  písanie,

  2.

  čítanie,

  3.

  telefonovanie,

  4.

  tlmočenie v posunkovej reči pre nepočujúce osoby,

  5.

  predčítanie pre nevidiacich,

  p)

  preprava,

  r)

  premiestňovanie,

  s)

  štúdium,

  t)

  pracovná činnosť,

  u)

  športová činnosť,

  v)

  spoločenská činnosť,

  w)

  duchovná činnosť,

  z)

  kultúrna činnosť,

  aa)

  vybavovanie úradných záležitostí,

  ab)

  dohľad,

  ac)

  pomoc pri akútnom ochorení,

  ad)

  pomoc počas dovolenky,

  ae)

  sprievod dieťaťa do školy a zo školy alebo do predškolského zariadenia a z predškolského zariadenia, ...

  Vzor preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím

  Prevziať prílohu - Príloha 06

  Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky a peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže

  Cena pomôcky, cena potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže Príjem občana s ťažkým ...

  Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na zaobstaranie psa so špeciálnym výcvikom

  Cena psa so špeciálnym výcvikom Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený ...

  Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na opravu pomôcky

  Cena opravy pomôcky Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy ...

  Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla

  Cena osobného motorového vozidla Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený ...

  Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na prepravu

  Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima ...

  Prevziať prílohu - Prehľad

  Zoznam chronických stavov, pri ktorých dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia bez používania technicky náročných pomôcok, a zoznam technicky náročných pomôcok, ktorých používaním dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

  I.

  Zoznam chronických stavov, pri ktorých dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi ...

  a)

  ťažké spastické obrny a chabé obrny dolných končatín,

  b)

  mozgové, mozočkové a miešne dysfunkcie podmieňujúce ťažké poruchy chôdze,

  c)

  stavy so stuhnutím kolenného kĺbu alebo bedrového kĺbu trvalého charakteru bez možnosti ovplyvnenia ...

  d)

  úplná slepota oboch očí,

  e)

  praktická slepota oboch očí.

  II.

  Zoznam technicky náročných pomôcok, ktorých používaním dochádza k nadmernému opotrebovaniu ...

  a)

  elektrické vozíky,

  b)

  mechanické vozíky,

  c)

  kočíky,

  d)

  chodúľky,

  e)

  kraulery,

  f)

  ortézy z tuhých materiálov (dlahy, výstuže, pružiny)

  1.

  ortézy krku, trupu, bedra a lumbálnej oblasti,

  2.

  ortézy horných končatín okrem ortéz prstov a ruky, ktoré nemajú uchytenie na predlaktí,

  3.

  ortézy dolných končatín okrem ortéz prstov a nohy, ktoré nemajú uchytenie na predkolení, ...

  g)

  protézy

  1.

  protézy horných končatín okrem protéz prstov a ruky, ktoré nemajú uchytenie tuhou objímkou na ...

  2.

  protézy dolných končatín okrem protéz chodidla, ktoré sú kompenzované výplňou a ortopedickou ...

  Skupiny chorôb a porúch na účely poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

  Skupiny

  I.

  skupina

  a)

  fenylketonúria do 18. roku života po 18. roku života sa posudzuje individuálne na základe neurologického ...

  b)

  cystická fibróza s pankretickou insuficienciou,

  c)

  nešpecifické zápalové ochorenie čreva ulcerózna kolitída, Crohnova choroba v období sekundárnej ...

  d)

  coeliakia v detskom veku a u dospelých, ktorých zdravotný stav si vyžaduje osobitné potravinové ...

  II.

  skupina

  a)

  diabetes mellitus typ I., diabetes mellitus typ II. inzulidependentný s komplikáciami,

  b)

  odstránenie 2/3 alebo celého žalúdka s malnutríciou, poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy, ...

  c)

  syndróm krátkeho čreva so skrátením čreva viac ako 100 cm s prejavmi malabsorpcie,

  d)

  chronické poškodenie pankreasu (zápal, nádor, úraz) so závažnou maldigesciou, poklesom hmotnosti ...

  e)

  systémové ochorenia systémový lupus erytematodes, Sjögrenov syndróm, reumatoidná artritída, ...

  f)

  malígne ochorenia spojené s poruchou funkcie tráviaceho traktu, s poklesom hmotnosti tela o 10 % ...

  g)

  skupina ďalších zriedkavých chorôb a porúch, ktoré sú spojené s príjmom potravy, s diagnostikovanou ...

  III.

  skupina

  a)

  chronická insuficiencia obličiek, kde je hladina kreatinínu v sére vyššia ako 200 mmol/l, ...

  b)

  zúženie pažeráka s výraznou poruchou prehĺtania na benígnom podklade alebo malígnom podklade. ...

  Minimálne výšky finančného príspevku poskytnutého subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa zákona, alebo obci podľa § 86 ods. 2 a 3 na poskytovanie sociálnych služieb a sociálneho poradenstva (vrátane sociálnej prevencie a vybraných činností sociálnoprávnej ochrany) podľa druhu sociálnej služby, jednotky výkonu a spôsobu poskytovania sociálnej pomoci (v Sk)

  Spôsob poskytovania sociálnej služby Druh služby Jednotka výkonu Ambul./ v domácnosti Denne/ ...

  Poznámka: Minimálne výšky finančného príspevku na jednotku výkonu, ktorou je poradca/sociálny ...

Poznámky

 • 1)  § 21 až 23 a § 34 až 43 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových ...
 • 2)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 3)  § 45a a 45c zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 4)  § 45c zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 45a, 45b a 45d zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 35, 38 a 45a zákona č. 48/2002 v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 8)  § 45a zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 34 až 42 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 11)  § 3 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 12)  § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  Napríklad § 322 Občianskeho súdneho poriadku,§ 115 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 21)  § 2 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku. ...
 • 29)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb. ...
 • 29a)  Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 30)  § 4 ods. 3 písm. j) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ...
 • 30a)  § 33 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
 • 31)  § 23 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
 • 32)  § 24 ods. 1 písm. a) a b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení ...
 • 32a)  § 28 a 31 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 32b)  Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení ...
 • 36)  § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 37)  § 175a až 175z Občianskeho súdneho poriadku.
 • 40)  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 192/1994 Z. z. o všeobecných ...
 • 41)  Napríklad zákon č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej ...
 • 41a)  § 27 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 • 41aa)  § 3 zákona č. 601/2003 Z. z.
 • 41ab)  § 8 zákona č. 599/2003 Z. z.
 • 41b)  § 51 a 853 Občianskeho zákonníka.
 • 41c)  Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 41d)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. ...
 • 41e)  Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 41f)  Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. ...
 • 41g)  § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z.
 • 42)  § 5 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného ...
 • 43)  § 101 až 107 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných ...
 • 43a)  Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 44)  § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. ...
 • 44a)  § 5 a 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
 • 45)  Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. ...
 • 46)  § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej ...
 • 47)  Napríklad zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov. ...
 • 49b)  Články 14 až 25 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 49c)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 49d)  Napríklad § 8 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení ...
 • 49e)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 50)  § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky ...
 • 51)  § 4 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov ...
 • 52)  § 24 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 52a)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 84/1994 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži ...
 • 52c)  § 51 Občianskeho zákonníka.
 • 53)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. o nadáciách v znení zákona ...
 • 54)  Napríklad § 25 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., § 23 zákona ...
 • 55)  Napríklad § 7 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). ...
 • 56)  Napríklad zákon č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva školstva, ...
 • 57)  § 60 ods. 2 Zákonníka práce.
 • 58)  Zákon č. 213/1997 Z. z.
 • 59)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona Národnej rady ...
 • 60)  Napríklad § 58 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 1 zákona ...
 • 61)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších ...
 • 62)  § 6 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona Národnej ...
 • 63)  § 7 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
 • 64)  § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.§ 829 až 841 Občianskeho zákonníka. ...
 • 65)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 66)  § 50 a 51 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.
 • 67)  § 244 až 250k Občianskeho súdneho poriadku.
 • 68)  § 276 až 303 Občianskeho súdneho poriadku.§ 66 až 92 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 69)  § 166 až 168 Trestného zákona.
 • 70)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 518/1990 Zb. o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej ...
 • 71)  § 41 až 43b, § 47, § 49 až 52 a § 77 ods. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych ...
 • 72)  § 142 ods. 4 a 6 zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 306/1991 Zb.
Načítavam znenie...
MENU
Hore