Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71332
Dôvodové správy: 2441
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.10.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia 194/1994 účinný od 01.07.2002 do 31.12.2003


Platnosť od: 05.08.1994
Účinnosť od: 01.07.2002
Účinnosť do: 31.12.2003
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie, Sociálne poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD64 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 194/1994 s účinnosťou od 01.07.2002 na základe 328/2002

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I - Zmena zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb., zákona ...

1.

§ 1 znie:

„§ 1 Tento zákon upravuje nemocenské poistenie zamestnancov (ďalej len „poistenie") pre prípad ...

2.

§ 2 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 1a), 2) a 3) znie:

„§ 2 Podľa tohto zákona sú poistené, ak sú činné na území Slovenskej republiky, a) osoby ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a), 2) a 3) znejú:

„1a) Napríklad zákon č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách v znení ...

3.

V § 3 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo b)“.

4.

V § 5 písm. c) sa slová „bydlisko alebo závod“ nahrádzajú slovami „sídlo (trvalý pobyt) ...

5.

V § 6 ods. 1 sa číslovka „6“ nahrádza číslovkou „5“.

6.

Doterajší text § 7 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý vrátane poznámky ...

„(2) Poistenie zamestnancov uvedených v § 2 písm. c) vzniká dňom začatia výkonu práce, ktorý ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4) znie:

„4)
§ 62 a 225 Obchodného zákonníka.“.

7.

Doterajší text § 8 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý vrátane poznámky ...

„(2) Poistenie zamestnancov uvedených v § 2 písm. c) zaniká dňom skončenia výkonu práce, ktorý ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie:

„4a)
§ 68 a 231 Obchodného zákonníka.“.

8.

V § 15 ods. 1 sa slová „mzdy alebo platu“ nahrádzajú slovami „mzdy, platu alebo odmeny za ...

9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5) znie:

„5) Napríklad zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku ...

10.

V § 15 ods. 3 sa vypúšťa text „(§ 22)“ a slová „podľa predpisov vydaných na podklade § ...

11.

V § 17 ods. 1 sa slová „zo sumy 180 Kčs“ nahrádzajú slovami „zo sumy 200 Sk“.

12.

V § 17 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Započítateľným zárobkom zamestnancov uvedených v § 2 písm. c) je ich odmena za prácu, ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

13.

§ 21 sa vypúšťa.

14.

V § 40 ods. 1 znie:

„(1) Ak ten, kto vykonáva príležitostné zamestnanie, utrpí pri výkone tohto zamestnania pracovný ...

15.

V § 40 ods. 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 6) znie:

„(2) Ak zomrie uchádzač o zamestnanie6) alebo jeho rodinný príslušník, patrí osobám, ktoré ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6) znie:

„6)
§ 7 ods. 1 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.“.

16.

V § 41 ods. 1 sa vypúšťajú slová „pre nárok na preventívnu a liečebnú starostlivosť a“. ...

17.

V § 41 ods. 1 písm. c) znie:

„c) deti od skončenia povinnej školskej dochádzky do dosiahnutia 25 rokov veku, ak sa pre chorobu ...

18.

V § 41 ods. 2 písm. a) a b) znejú:

„a) vnuci a súrodenci do skončenia povinnej školskej dochádzky, b) vnuci a súrodenci od skončenia ...

19.

V § 42 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Preventívna a liečebná starostlivosť a“ a slovo „dávky“ ...

20.

§ 54 sa vypúšťa.

21.

§ 56 sa vypúšťa.

22.

V § 59 sa vypúšťajú slová „uvedených v § 52 vo veciach“.

Čl. III - Zmena zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení neskorších predpisov

Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na ...

1.

V § 5 ods. 1 sa slová „900 Kčs“ nahrádzajú slovami „1 000 Sk“.

2.

V § 8 ods. 1 sa slová „zo sumy 180 Kčs“ nahrádzajú slovami „zo sumy 200 Sk“.

3.

V § 33 ods. 1 sa slová „Zboru národnej bezpečnosti“ nahrádzajú slovami „ozbrojených bezpečnostných ...

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a) znie:

„6a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže ...

5.

V § 33 ods. 2 sa slová „príslušníkom ozbrojených síl a Zboru národnej bezpečnosti“ nahrádzajú ...

6.

V § 33 ods. 4 sa slová „Zboru národnej bezpečnosti“ nahrádzajú slovami „ozbrojených bezpečnostných ...

Čl. IV - Zmena zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov

Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 ...

1.

V § 1 ods. 5 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1) znie:

„(5) Organizácie a občania platia na nemocenské poistenie (zabezpečenie) a dôchodkové zabezpečenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:

„1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a ...

2.

V § 2 ods. 1 písm. c) znie:

„c)
nemocenské zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb,“.

3.

V § 4 ods. 2 sa slovo „šestnásteho“ nahrádza slovom „pätnásteho“ a slovo „šestnásť“ ...

4.

Za § 4 sa vkladá nový § 4a, ktorý vrátane nadpisu a poznámok pod čiarou k odkazom 1b) až 1g) ...

„§ 4a Samostatne zárobkovo činné osoby a spolupracujúce osoby samostatne zárobkovo činných ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1b) až 1g) znejú:

„1b) Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb., zákona ...

5.

V § 5 sa vypúšťajú slová „(§ 1 ods. 5)“.

6.

V § 6 ods. 1 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 1h) a 1ch) znie:

„(1) Na dôchodkovom zabezpečení sú zúčastnení a) zamestnanci zúčastnení na nemocenskom poistení,1h) b) vojaci ...

Poznámky pod čiarou k odkazom1h) a 1ch) znejú:

„1h) § 2 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov. 1ch) Napríklad ...

7.

V § 6 ods. 2 písm. b) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1i) znie:

„b) občania vykonávajúci službu v ozbrojených silách, ktorí nie sú vojakmi z povolania, účastníci ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1i) znie:

„1i) § 39 až 59 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ...

8.

V § 8 ods. 1 znie:

„(1) Zamestnaním na účely tohto zákona, ak ďalej nie je ustanovené inak, sa rozumejú činnosti, ...

9.

V § 8 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.

10.

V § 9 ods. 1 písm. e) znie:

„e) doba, po ktorú sa rodič staral o dieťa do troch rokov veku alebo o dlhodobo ťažko zdravotne ...

11.

§ 11 znie:

„§ 11 Pre vznik nároku na dôchodok a jeho výšku sa z dôb zamestnania a náhradných dôb získaných ...

12.

V § 12 ods. 2 sa za slovo „dane“ vkladá tento text: „a po 31. decembri 1992 vymeriavací základ ...

13.

V § 23 sa vypúšťa odsek 3.

14.

V § 24 sa vypúšťa odsek 5.

15.

V § 29 ods. 2 sa vypúšťajú písmená b) a c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno b) a na konci odseku sa pripája táto veta:

„Zdravotné postihnutia podmieňujúce invaliditu podľa písmena b) ustanoví Ministerstvo práce, ...

16.

V § 30 ods. 1 sa slová „60 rokov u mužov a veku 57 rokov u žien“ nahrádzajú slovami „potrebného ...

17.

V § 31 sa vypúšťa odsek 3.

18.

§ 37 vrátane nadpisu znie:

„§ 37 Podmienky a výška nároku na čiastočný invalidný dôchodok (1) Občan má nárok na čiastočný ...

19.

V § 48 ods. 1 sa slová „1 500 Kčs“ nahrádzajú slovami „2 000 Sk“.

20.

V § 52 ods. 2 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 7c) a 7d) znie:

„(2) Sociálny dôchodok sa môže priznať až do výšky životného minima pre dospelého občana,7c) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7c) a 7d) znejú:

„7c) § 3 ods. 2 písm. e) a ods. 3 písm. a) zákona č. 463/1991 Zb. o životnom minime v znení ...

21.

§ 52 sa dopĺňa novým odsekom 3, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 7e) znie:

„(3) Pri zvýšení sumy životného minima pre dospelého občana sa sociálny dôchodok môže priznať ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7e) znie:

„7e)
Zákon č. 463/1991 Zb.“.

22.

V § 54 ods. 1 a 2 znejú:

„(1) Ak je starobný, invalidný, vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok obojstranne osirelého ...

23.

V § 54 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4, 5, 6 a 7 sa označujú ako odseky 3, 4, 5 a 6.

24.

V § 57 ods. 1 a 2 sa vypúšťa slovo „starobný“.

25.

V § 64 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

26.

§ 68 sa vypúšťa.

27.

V § 72 ods. 1 sa slová v § 54 ods. 8„ nahrádzajú slovami v § 54 ods. 6“.

28.

V § 92 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.

29.

V § 98 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

Doterajšie odseky 5, 6 a 7 sa označujú ako odseky 3, 4 a 5. V odseku 5 sa slová „podľa § 29 ...

30.

V § 106 sa vypúšťa odsek 6.

31.

V § 133 ods. 5 sa slová „§ 24 ods. 2 až 5“ nahrádzajú slovami „§ 24 ods. 2 až 4“.

32.

V § 145g ods. 2 sa slová „1 500 Kčs“ nahrádzajú slovami „2 000 Sk“.

33.

Za § 162a sa vkladá nový § 162b, ktorý znie:

„§ 162b (1) V konaniach o priznanie čiastočného invalidného dôchodku, ktoré neboli právoplatne ...

34.

§ 176 vrátane nadpisu znie:

„§ 176 Odstraňovanie tvrdosti Tvrdosti, ktoré sa vyskytnú pri vykonávaní tohto zákona, môže ...

35.

Za § 176 sa vkladá nový § 176a, ktorý znie:

„§ 176a Na príslušníkov Slovenskej informačnej služby sa tento zákon vzťahuje rovnako ako ...

Čl. V - Zmena zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov

Zákon Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení ...

1.

V § 2 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

2.

V § 30 ods. 3 v prvej a druhej vete sa za slovami „v ňom“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a ...

Čl. VI - Prechodné ustanovenie

(1)

Ak dôvod na poskytnutie dávky nemocenského poistenia a nemocenského zabezpečenia nahrádzajúcej ...

(2)

Nároky na dávky nemocenského poistenia osôb podľa zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných ...

(3)

V zákone č. 54/1956 Zb. a v zákone č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach ...

(4)

V konaniach o žiadostiach o odstránení tvrdostí, ktoré sa vyskytnú pri vykonávaní sociálneho ...

Čl. VII

Zrušujú sa:

1.

Zákon č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky ...

2.

§ 101 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 150/1979 Zb.

3.

§ 2, 3 a 5 zákona č. 134/1991 Zb. o zmenách v nemocenskom zabezpečení.

4.

Vyhláška Ústrednej rady odborov č. 194/1954 Ú.v. o konaní v dávkových veciach nemocenského ...

5.

Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon ...

6.

Piata časť vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 128/1975 Zb., ktorou ...

Čl. VIII - Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie

1.

zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných ...

2.

zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na ...

3.

zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom ...

Čl. IX - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1994.

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore