Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 187/1993 účinný od 01.09.1995

Platnosť od: 26.08.1993
Účinnosť od: 01.09.1995
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo, Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Nehnuteľnosti, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD3DSEUPPČL0

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 187/1993 účinný od 01.09.1995
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 187/1993 s účinnosťou od 01.09.1995 na základe 181/1995
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...

1.

V § 1 ods. 1 sa za slovo „poľnohospodárskeho“ vkladajú slová „a lesného“.

2.

V § 2 písm. g) sa za slovo „poľnohospodárskej“ vkladajú slová „alebo lesnej“.

3.

§ 2 sa dopĺňa novým písmenom i), ktoré znie:

„i)
je to potrebné z dôvodov zmien v obhospodarovaní lesov.“.

4.

V § 3 ods. 2 sa na konci pripája veta: „Obvod pozemkových úprav možno určiť aj s prihliadnutím ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:

„1a) § 2a zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej ...

5.

V § 8 ods. 3 v prvej vete a v celom texte zákona sa slová „poľnohospodárskym podnikom“ nahrádzajú ...

6.

V § 9 ods. 1 písm. a) bod 1 sa za slovo „pozemkov“ vkladajú slová „a trvalých porastov“. ...

7.

V § 9 ods. 2 písm. c) sa za slová „využitia poľnohospodárskej“ vkladajú slová „a lesnej“. ...

8.

V § 9 ods. 2 písm. d) sa slovo „územného“ nahrádza slovom „miestneho“.

9.

V § 9 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Za všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav sa považujú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a) znie:

„6a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

10.

V § 9 ods. 4 sa za slovo „pozemkov“ vkladajú slová „a trvalých porastov“.

11.

V § 9 ods. 4 sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „zmeny právnych vzťahov, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6b) znie:

„6b) § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej ...

12.

§ 9 sa dopĺňa novým odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Takto schválený register zapíše katastrálny úrad na základe návrhu a rozhodnutia pozemkového ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6c) znie:

„6c)
§ 17 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb.“.

13.

§ 13 ods. 7 znie:

„(3) Účastník môže podať na súde žalobu na preskúmanie rozhodnutia o schválení projektu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8) znie:

„8)
§ 247 až 250k Občianskeho súdneho poriadku.“.

14.

V § 14 ods. 4 písm. c) sa za slovo „poľnohospodárskej“ vkladajú slová „a lesnej“.

15.

V § 14 ods. 5 v prvej vete sa na konci pripájajú slová „a lesné hospodárske plány“.

16.

V § 15 ods. 2 v tretej vete sa za slovo „iné“ vkladá slovo „poľnohospodárske“.

17.

V § 15 ods. 2 sa za tretiu vetu vkladá nová veta, ktorá znie:

„Lesné pozemky sa vyčleňujú a odovzdávajú do užívania predovšetkým v ucelených lesných ...

18.

V § 15 ods. 2 v poslednej vete sa slovo „predchádzajúcich“ nahrádza slovom „ostatných“.

19.

V § 15 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Na pozemkoch vyčlenených do bezplatného náhradného užívania podľa odseku 2 môžu ich ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a) znie:

„13a) § 58 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

20.

V § 16 ods. 3 písm. a), b), c) znejú:

„a) predloží rozhodnutie o dedičstve alebo zmluvu, ktorou dokladá vlastnícke práva, doklad o ...

21.

V § 31 sa vypúšťa druhá veta.

22.

V § 34 ods. 2 sa za slovo „poľnohospodárske“ vkladajú slová „a lesné“.

23.

V poznámke pod čiarou k odkazu 23) sa na začiatok vkladá slovo „Napr.“ a poznámka sa dopĺňa ...

„Zákon č. 50/1976 Zb. Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský ...

24.

V § 34 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú slová „a hospodárenie v lesoch,“.

25.

V § 34 ods. 3 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, ktoré sú právoplatným rozhodnutím príslušných ...

26.

§ 34 sa dopĺňa novým odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak sa pri vyčleňovaní ucelených lesných častí podľa osobitného predpisu23a) zistia pozemky, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a) znie:

„23a)
§ 22 a 22a zákona č. 229/1991 Zb.“.

27.

V poznámke pod čiarou k odkazu 30) sa za slová „§ 22“ vkladajú slová „a § 22a“ a poznámka ...

„Zákon Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k ...

28.

V § 37 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

30.

Za § 42 sa vkladá nový § 42a, ktorý znie:

„§ 42a (1) Právo oprávnených osôb uvedených v § 37 ods. 1 a 2 nezanikne, ak ho na pozemkovom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 54) znie:

„54)
§ 5 ods. 3 zákona č. 229/1991 Zb.“.

Čl. II

Zrušuje sa výnos Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky z 30. januára ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Čl. IV

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore