Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71014
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 185/2009 účinný od 01.12.2019


Platnosť od: 27.05.2009
Účinnosť od: 01.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD23 DS13 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 185/2009 s účinnosťou od 01.12.2019 na základe 221/2019

Legislatívny proces k zákonu 221/2019§ 4
Podmienky na poskytnutie stimulov

(1)
Podmienky na poskytnutie stimulov sú:
a)
vytvorenie nového pracoviska žiadateľom o stimuly z jeho vlastných prostriedkov, pričom nové pracovisko bude zamerané na vykonávanie výskumu a vývoja a bude vykonávať svoju činnosť najmenej päť rokov po skončení poskytovania stimulov, alebo
b)
rozšírenie existujúceho pracoviska zameraného na vykonávanie výskumu a vývoja žiadateľom o stimuly z jeho vlastných prostriedkov, pričom rozšírené pracovisko bude vykonávať túto činnosť najmenej päť rokov po skončení poskytovania stimulov a prijímateľ stimulov nesmie najmenej päť rokov znížiť výšku ročných výdavkov na výskum a vývoj, ktoré vynakladal z vlastných prostriedkov pred poskytnutím stimulov.
(2)
Žiadateľ o stimuly je povinný pre vytvorenie nového pracoviska podľa odseku 1 písm. a) zo svojich vlastných prostriedkov uhrádzať výdavky na
a)
obstaranie budov a pozemkov,
b)
obstaranie novej technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, ktorú bude využívať na tento účel aj po skončení poskytovania stimulov,
c)
zamestnancov výskumu a vývoja, technikov a ďalší pomocný personál, ktoré nie sú pokryté zo stimulov.
(3)
Žiadateľ o stimuly je povinný pre rozšírenie existujúceho pracoviska podľa odseku 1 písm. b) zo svojich vlastných prostriedkov uhrádzať výdavky na
a)
obstaranie budov a pozemkov, ktoré doteraz neboli v jeho majetku,
b)
obstaranie novej technickej infraštruktúry výskumu a vývoja,
c)
zamestnanie nových zamestnancov výskumu a vývoja, technikov a ďalšieho pomocného personálu,
d)
zamestnancov výskumu a vývoja, technikov a ďalší pomocný personál, ktoré nie sú pokryté zo stimulov.
(4)
Maximálna výška stimulov a intenzita stimulov podľa § 3 ods. 1 je určená osobitným predpisom.17)
(5)
Maximálna doba riešenia projektu podľa § 2 písm. b) až d) je tri roky.
(6)
Žiadateľ o stimuly je povinný poskytnúť písomne vyhlásenie
a)
že k existujúcim výsledkom výskumu a vývoja v oblasti pre neho potrebnej nemá prístup, a preto musí sám vykonať výskum a vývoj v tejto oblasti,
b)
že výsledky výskumu a vývoja v oblasti pre neho potrebnej neexistujú alebo sú špecifické, a preto musí sám vykonať výskum a vývoj v tejto oblasti,
c)
o riziku a zložitosti výskumu a vývoja v oblasti pre neho potrebnej a tým potrebu poskytnutia dotácie podľa § 3 ods. 1 písm. a),
d)
o počte spolupracujúcich podnikateľov.
(7)
Žiadateľ o stimuly je povinný písomne odôvodniť, že ním predložený projekt podľa § 2 písm. b) až d) a štúdia uskutočniteľnosti nebudú mať negatívny vplyv na konkurenčné prostredie.18)
(8)
Žiadateľovi o stimuly nemožno poskytnúť stimuly, ak má evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie alebo zdravotná poisťovňa eviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov.18a)
zobraziť paragraf
§ 6
Žiadosť o stimuly

(1)
Žiadateľ o stimuly predloží ministerstvu školstva žiadosť o stimuly pred začatím práce na projekte podľa § 2 písm. b) až d) alebo na štúdii uskutočniteľnosti v dvoch listinných vyhotoveniach a v elektronickej forme.
(2)
Žiadosť o stimuly obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa o stimuly, ktorými sú
1.
obchodné meno, sídlo, právna forma, veľkosť podniku,21) identifikačné číslo, miesto podnikania a prevádzkarne, ak sú zriadené,
2.
meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, a spôsob, akým budú za prijímateľa stimulov konať,
3.
meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt zodpovedného zástupcu prijímateľa stimulov,
b)
informáciu o geografickej lokalizácii použitia stimulov,
c)
písomné vyhlásenie podľa § 4 ods. 6,
d)
požadované formy stimulov podľa § 3 ods. 1 a ich výšku,
e)
etapy použitia stimulov a predpokladaný termín vytvorenia nového pracoviska podľa § 4 ods. 1 písm. a) alebo rozšírenia existujúceho pracoviska podľa § 4 ods. 1 písm. b),
f)
plánovanú výšku vlastných prostriedkov určených na obstaranie pozemkov alebo obstaranie budov a dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku na účely podľa § 4 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) počas doby poskytovania stimulov a päť rokov po skončení poskytovania stimulov v členení na jednotlivé roky a účel použitia,
g)
informáciu o počiatočnom stave zamestnancov výskumu a vývoja a plánovanom konečnom stave zamestnancov výskumu a vývoja podľa § 4 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) a požiadavkách na ich odbornú kvalifikáciu počas doby poskytovania stimulov a päť rokov po skončení poskytovania stimulov v členení na jednotlivé roky,
h)
plánovanú výšku vlastných prostriedkov určených na zabezpečenie zamestnancov výskumu a vývoja a predpokladanú priemernú výšku mzdy z týchto prostriedkov pre zamestnanca výskumu a vývoja pred zdanením vrátane odvodov poistného na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie na účely podľa § 4 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) počas doby poskytovania stimulov a päť rokov po skončení poskytovania stimulov v členení na jednotlivé roky a účel použitia,
i)
zoznam existujúcich prístrojov a technických zariadení určených pre výskum a vývoj vrátane uvedenia roku ich výroby,
j)
projekt podľa § 2 písm. b) až d), ktorého súčasťou môže byť štúdia uskutočniteľnosti obsahujúci
1.
popis cieľov projektu,
2.
anotáciu uskutočnenia projektu,
3.
vyčíslenie celkových oprávnených nákladov na projekt,
4.
vyčíslenie podielu vlastných prostriedkov na celkových oprávnených nákladoch na projekt,
5.
spôsob zabezpečenia plnenia cieľov projektu poskytnutím zoznamu účasti vlastných zamestnancov výskumu a vývoja, zoznamu vlastných prístrojov a technických zariadení a popísaním požiadavky na zabezpečenie nových prístrojov a technických zariadení,
6.
časové etapy realizácie výsledkov projektu,
7.
popis prínosov projektu pre rozvoj podnikateľa,
8.
popis prínosov projektu pre národohospodársky a celospoločenský rozvoj,
9.
popis prínosov projektu pre naplnenie prioritných smerov výskumu a vývoja schválených vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“),
10.
popis prínosov projektu pre ochranu životného prostredia,
11.
popis prínosov projektu pre riešenie problémov zlyhávania trhu,
k)
údaje o inej požadovanej alebo poskytnutej štátnej pomoci z verejných prostriedkov,
l)
ďalšie požadované údaje uvedené v prílohe.
(3)
Žiadateľ o stimuly k žiadosti o stimuly priloží
a)
spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú zmluvu alebo jej úradne overenú kópiu,
b)
stanovy, ak ich má,
c)
údaje žiadateľa, štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;22) a ak ide o cudzinca výpis z registra trestov alebo obdobný doklad žiadateľa, štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa nie starší ako tri mesiace a vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je žiadateľ štátnym príslušníkom,
d)
záväzné vyhlásenie o úplnosti a správnosti údajov uvedených v žiadosti o stimuly,
e)
doklad vydaný príslušným orgánom, nie starší ako tri mesiace, preukazujúci, že žiadateľ o stimuly nie je v konkurze, likvidácii, v súdom určenej správe alebo v inom obdobnom konaní,
f)
záväzné vyhlásenie, že najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o schválení poskytnutia stimulov podľa § 7 ods. 7 alebo 8 alebo 10 vytvorí nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja,
g)
potvrdenie o tom, že žiadateľ o stimuly neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,30)
h)
potvrdenie o tom, že žiadateľ o stimuly má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,31) okrem finančných vzťahov voči daňovému úradu a colnému úradu, ak ide o splnenie podmienky podľa § 4 ods. 8,
i)
písomné odôvodnenie podľa § 4 ods. 7.
(4)
Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti o stimuly podľa odseku 1 žiadateľ o stimuly uloží účtovnú závierku, ak bol účtovnú závierku povinný zostaviť,27) v registri účtovných závierok;31aa) ak takáto účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená a ak žiadateľ o stimuly má povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom,28) uloží overenú účtovnú závierku, pričom poskytovateľ stimulov je oprávnený do neho nahliadať.
(5)
Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti o stimuly podľa odseku 1 žiadateľ o stimuly uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok, ak taká výročná správa nie je v registri účtovných závierok uložená, a to za tri posledné po sebe nasledujúce kalendárne roky alebo hospodárske roky29) alebo za posledný kalendárny rok alebo hospodársky rok, ak podniká kratšie ako tri kalendárne roky alebo hospodárske roky.
(6)
Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona okrem osoby, na ktorú sa hľadí, ako by nebola odsúdená, nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa na účely tohto zákona preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne žiadateľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.22) Údaje podľa tretej vety ministerstvo školstva bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
zobraziť paragraf
§ 12
Spoločné ustanovenie

(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,37) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Splnenie podmienok podľa § 4 ods. 8 overuje podľa osobitného predpisu38) ministerstvo školstva.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore