Zákon, ktorým sa mení zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 179/2022 účinný od 01.07.2022

Platnosť od: 24.05.2022
Účinnosť od: 01.07.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 179/2022 účinný od 01.07.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 179/2022 s účinnosťou od 01.07.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 ...

1.

V § 64 ods. 1 písm. b) sa na konci vypúšťa čiarka a pripája sa slovo „alebo“ a v ods. 1 písm. c) sa ...

2.

V § 64 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Poznámka pod čiarou k odkazu 31 sa vypúšťa.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2022.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore