Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 178/2022 účinný od 15.06.2022

Platnosť od: 24.05.2022
Účinnosť od: 15.06.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Odpadové hospodárstvo, Miestne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 178/2022 účinný od 15.06.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 178/2022 s účinnosťou od 15.06.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...

1.

§ 12 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11ba až 11be znejú:

„11ba) § 86 ods. 1 zákona č. 50/1976 Z. z. 11bb) § 86 ods. 2 zákona č. 50/1976 Z. z. v znení zákona ...

2.

V § 39 sa za slová „60 prenocovaní“ vkladá slovo „daňovníka“.

3.

V § 98 sa za slová „sadzby dane,“ vkladajú slová „koeficient sadzby dane neudržiavanej stavby,“.

4.

V § 99d ods. 4 prvá veta znie: „Vzor tlačiva priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júna 2022.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore