Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 173/2004 účinný od 15.04.2004

Platnosť od: 07.04.2004
Účinnosť od: 15.04.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vlastnícke práva, Nehnuteľnosti, Stavebné konanie, Kataster nehnuteľností

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD11DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 173/2004 účinný od 15.04.2004
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 173/2004 s účinnosťou od 15.04.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri ...

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise ...

1.

V § 1 ods. 1 sa za slovo „obcí,“ vkladajú slová „zo správy majetku vyšších územných ...

2.

V § 3 ods. 3 sa za slovo „mape“ vkladá čiarka a slová „v mape určeného operátu“.

3.

V § 3 odsek 12 znie:

„(12) Identifikáciou parcely sa rozumie porovnanie zápisu a zákresu tej istej nehnuteľnosti vo ...

4.

§ 3 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:

„(15) Rozostavaná stavba na evidovanie v katastri je stavba, na ktorú nebolo vydané kolaudačné ...

5.

V § 6 ods. 1 písm. c) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

„2.
nie sú označené súpisným číslom,“.

Doterajší druhý až štvrtý bod sa označujú ako tretí až piaty bod.

6.

V § 6 ods. 1 písm. c) treťom bode sa slová za bodkočiarkou vrátane bodkočiarky vypúšťajú.

7.

V § 6 ods.1 písmeno d) znie:

„d) byty, rozostavané byty, nebytové priestory a rozostavané nebytové priestory v súvislosti ...

8.

V § 6 ods. 3 sa za slová „Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky“ vkladá čiarka ...

9.

V § 7 písm. b) sa za slová „chránených nehnuteľností“ vkladá čiarka a slová „o cenách ...

10.

V § 7 písmeno c) znie:

„c) údaje o právach k nehnuteľnostiam, údaje o vlastníkoch nehnuteľností (ďalej len „vlastník") ...

11.

V § 8 ods. 1 písm. b) prvom bode sa za slovo „osobách,“ vkladajú slová „a to, ak ide o fyzickú ...

12.

V § 10 ods. 1 sa za slovo „predpisu,5)“ vkladajú slová „osobe, ktorá vykonáva obnovu evidencie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

„5b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie ...

13.

V § 16 odsek 2 znie:

„(2) Správa katastra vykonáva štátnu správu na úseku katastra v územnom obvode okresu; Správa ...

14.

V § 18 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak,“. ...

15.

V § 19 písm. a) sa za slová „týkajúce sa nehnuteľností“ vkladajú slová „alebo vlastníka ...

16.

V § 22 ods. 1 sa vypúšťajú slová „o určení priebehu hranice pozemkov,“.

17.

V § 22 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Na konanie o zmene hranice katastrálneho územia sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

18.

V § 31 ods. 8 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Odvolanie sa podáva na ...

19.

V § 31b písm. b) sa nad slovo „zmluvy“ umiestňuje odkaz „10d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10d znie:

„10d)
§ 48 Občianskeho zákonníka.“.

20.

§ 32 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Správa katastra môže rozhodnúť na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10e znie:

„10e) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení ...

21.

V § 34 ods. 1 sa za slovo „obce“ vkladajú slová „alebo správy majetku vyššieho územného ...

22.

§ 36a znie:

„§ 36a Ak je vlastnícke právo k nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva a na vykonanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10f znie:

„10f) § 152 ods. 1, § 159, § 167 ods. 2 a § 175zca ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku.“. ...

23.

§ 38 a 39 znejú:

„§ 38 Poznámka vyjadruje skutočnosti, ktoré obmedzujú oprávnenie vlastníka nakladať s nehnuteľnosťou, ...

24.

V § 41 odsek 2 znie:

„(2) Práva k tej istej nehnuteľnosti sa zapisujú v poradí, v akom sa správe katastra doručili ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.

25.

V § 42 odsek 1 znie:

„(1) Na zápis práva k nehnuteľnosti do katastra je spôsobilá v štátnom jazyku, českom jazyku ...

26.

V § 42 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) účastníkov práv k nehnuteľnostiam; ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, rodné priezvisko, ...

27.

V § 42 odsek 3 znie:

„(3) Podpis prevodcu na zmluve, podpis povinného z predkupného práva, podpis povinného v prípade ...

28.

V § 43 písmeno c) znie:

„c) v deň doručenia verejnej listiny alebo inej listiny na zápis poznámky, najneskôr však v ...

29.

V § 44 odsek 1 znie:

„(1) Správa katastra najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni, keď jej bola doručená zmluva, ...

30.

V § 45 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „ alebo zriadená záhradková osada.13a)“

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) Zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a o vyporiadaní ...

31.

V § 46 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Právo k nehnuteľnosti sa do katastra zapíše na ...

32.

V § 46 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Pri zápise údajov o práve k bytom alebo nebytovým priestorom, ktoré vznikli na základe ...

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 7 a 8.

33.

V § 46 ods. 7 sa slová „3 až 5“ nahrádzajú slovami „2, 4 a 5“.

34.

Tretí oddiel štvrtej časti sa vypúšťa.

35.

V § 59 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ...

36.

V § 63 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „V súbore popisných informácií ...

37.

V § 66 sa za slová „Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky“ vkladá čiarka ...

38.

V § 67 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Údaje o pozemkoch, ktoré vzniknú na základe geometrického ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19) § 21 až 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších ...

39.

V § 67 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo znalec z ...

40.

V § 68 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:

„(2) Pri nahliadaní do katastrálneho operátu alebo pri poskytovaní osobných údajov z katastra ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a)
§ 8 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.“.

41.

§ 68 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Údaje o cenách poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov sa poskytujú štátnym orgánom ...

42.

V § 69 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Potvrdený výpis alebo kópia z listu vlastníctva ...

43.

V § 69 odsek 2 znie:

„(2) Správa katastra nevyhotoví potvrdený výpis alebo kópiu z listu vlastníctva k nehnuteľnosti, ...

44.

V § 69 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Odpis alebo kópia z katastrálneho operátu, ktoré ...

45.

Za § 79e sa vkladajú § 79f, 79g a 79h, ktoré znejú:

„§ 79f (1) Dňom účinnosti tohto zákona prechádza pôsobnosť zo Správy katastra Bratislava ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

„24) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní ...

46.

Doterajší text § 80 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Konanie o zmene hranice katastrálneho územia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. apríla 2004.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore