Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 172/2003 účinný od 01.07.2003

Platnosť od: 22.05.2003
Účinnosť od: 01.07.2003
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Vojenské právo, Miestna štátna správa, Nehnuteľnosti

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD8DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 172/2003 účinný od 01.07.2003
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 172/2003 s účinnosťou od 01.07.2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku ...

1.

V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom v), ktoré znie:

„v) prechodu na štát podľa osobitného predpisu,11) ak sa nachádzajú na území vojenského obvodu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

„5b)
Zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch v znení zákona č. 131/1970 Zb.“.

2.

V § 9 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) K nehnuteľnostiam vydaným podľa § 6 ods. 1 písm. v) vzniká v prospech povinnej osoby vecné ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

3.

V § 9 ods. 7 sa slová „4 a 5“ nahrádzajú slovami „4 až 6“.

4.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Právo na vydanie nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 1 písm. v) môže oprávnená osoba uplatniť ...

Čl. II

Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej ...

1.

V § 5 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak1a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 6 ods. 1 písm. v) zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému ...

2.

V § 5 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore