Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71438
Dôvodové správy: 2458
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.11.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania 17/2006 účinný od 01.01.2018


Platnosť od: 14.01.2006
Účinnosť od: 01.01.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Pracovno-právne vzťahy, Štátne orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD67 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 17/2006 s účinnosťou od 01.01.2018 na základe 244/2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

osobitný kvalifikačný predpoklad na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania ...

b)

obsah a rozsah odbornej prípravy a

c)

postup pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu.

§ 2
Osobitný kvalifikačný predpoklad
(1)

Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na ...

(2)

Osobitný kvalifikačný predpoklad je preukázanie

a)
požadovanej dĺžky odbornej praxe v oblasti stavebníctva a
b)
odborných vedomostí.
(3)

Požadovaná dĺžka odbornej praxe

a)
pri ukončenom úplnom strednom odbornom vzdelaní technického alebo ekonomického zamerania je dva roky, ...
b)
pri ukončenom vysokoškolskom vzdelaní prvého stupňa technického alebo ekonomického zamerania je jeden ...
c)
pri ukončenom vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa technického alebo ekonomického zamerania je jeden ...
(4)

Odborná prax sa preukazuje dokladom vydaným zamestnávateľom alebo podľa osobitného predpisu.2)

(5)

Odborné vedomosti sa preukazujú úspešným vykonaním skúšky po absolvovaní odbornej prípravy.

Obsah a rozsah odbornej prípravy
§ 3

Obsah odbornej prípravy je uvedený v prílohe.

§ 4
(1)

Odbornú prípravu vykonáva vzdelávacia ustanovizeň3) poverená Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja ...

(2)

Odborná príprava trvá najmenej 32 hodín a uskutočňuje sa do jedného roka od vzniku pracovného pomeru ...

(3)

Zamestnanca na odbornú prípravu prihlási na ministerstve zamestnávateľ. Súčasťou žiadosti je doklad ...

§ 5
Zriadenie a činnosť skúšobnej komisie
(1)

Päťčlennú skúšobnú komisiu (ďalej len „komisia“) z odborníkov v oblasti stavebníctva a ekonomiky zriaďuje ...

(2)

Na čele komisie je predseda, ktorý je zamestnancom ministerstva.

(3)

Predseda komisie

a)
zvoláva komisiu,
b)
riadi priebeh skúšky,
c)
zabezpečuje vyhotovenie zápisnice z priebehu skúšky,
d)
podpisuje osvedčenie o úspešnom vykonaní skúšky,
e)
rieši sťažnosti súvisiace s priebehom skúšky.
(4)

Na rozhodovanie komisie je potrebná účasť nadpolovičnej väčšiny členov komisie. Prítomnosť predsedu ...

(5)

Komisia pred začatím skúšky overí totožnosť každého účastníka skúšky.

(6)

Členstvo v komisii je čestné.

§ 6
Preukázanie odborných vedomostí
(1)

Odborné vedomosti na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu sa preukazujú vykonaním skúšky pred ...

(2)

Organizačné práce spojené s prípravou a vykonaním skúšky zabezpečí poverená vzdelávacia ustanovizeň.

(3)

Skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti, ktoré sa konajú spravidla v jeden deň pred členmi ...

(4)

Ak účastník skúšky v písomnej časti skúšky neodpovedal správne najmenej na 70 % z požadovaných otázok, ...

(5)

Ak účastník skúšky na skúške nevyhovel, môže skúšku opakovať len raz, a to najskôr po uplynutí jedného ...

§ 7
Vyhodnotenie skúšky
(1)

Výsledok skúšky sa hodnotí súhrnným klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.

(2)

Výsledok skúšky oznámi účastníkovi skúšky predseda komisie ústne v deň skúšky. Neúspešného účastníka ...

(3)

O priebehu skúšky a jej výsledku sa vyhotovuje zápisnica v deň vykonania skúšky. Zápisnicu o výsledku ...

(4)

Zápisnica, ktorej súčasťou je aj písomný test účastníka skúšky, slúži ako podklad na vydanie osvedčenia. ...

§ 8
Osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu
(1)

Osobitný kvalifikačný predpoklad sa preukazuje osvedčením o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie ...

(2)

Osvedčenie vydá po úspešnom vykonaní skúšky podľa tohto zákona a predložení dokladu podľa § 2 ods. 3 ...

(3)

Osvedčenie obsahuje najmä

a)
názov osvedčenia „Osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie preneseného ...
b)
číslo osvedčenia,
c)
meno, priezvisko a dátum narodenia osoby, ktorej sa osvedčenie vydáva,
d)
miesto a dátum vydania osvedčenia,
e)
meno, priezvisko a podpis predsedu komisie a vedúceho vzdelávacej ustanovizne,
f)
odtlačok pečiatky vzdelávacej ustanovizne.
(4)

Vzdelávacia ustanovizeň vedie evidenciu vydaných osvedčení; kópiu osvedčenia spolu so zápisnicou o priebehu ...

(5)

Počas zabezpečovania preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania zamestnancom je platnosť osvedčenia ...

(6)

Vzdelávacia ustanovizeň na požiadanie držiteľa osvedčenia v prípade jeho straty, znehodnotenia alebo ...

§ 9
Prechodné ustanovenie

Zamestnanec, ktorého pracovný pomer vznikol pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, musí získať osvedčenie ...

§ 10
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 17/2006 Z. z.

  OBSAH ODBORNEJ PRÍPRAVY ZAMESTNANCA PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME NA ZABEZPEČENIE PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY NA ÚSEKU BÝVANIA

  Odborná príprava zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme na zabezpečenie preneseného výkonu ...

  1.

  Vedomosti

  1.1.

  Všeobecné

  1.1.1.

  Ústava Slovenskej republiky.

  1.1.2.

  Organizácia ústredných orgánov štátnej správy a orgánov verejnej správy.

  1.1.3.

  Právna úprava slobodného prístupu k informáciám.

  1.1.4.

  Právna úprava týkajúca sa sťažností na orgán verejnej správy.

  1.1.5.

  Právna úprava kontroly v štátnej správe.

  1.2.

  Špecifické

  1.2.1.

  Koncepcia štátnej bytovej politiky.

  1.2.2.

  Ekonomické nástroje na podporu rozvoja bývania.

  1.2.3.

  Poskytovanie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

  1.2.4.

  Poskytovanie dotácií na rozvoj bývania.

  1.3.

  Súvisiace

  1.3.1.

  Právna úprava vlastníctva bytov a nebytových priestorov.

  1.3.2.

  Právna úprava výstavby a povoľovania stavieb a súvisiace technické požiadavky.

  1.3.3.

  Právna úprava ochrany osobných údajov.

  1.3.4.

  Vybrané časti zákonov o

  a)

  katastri nehnuteľností,

  b)

  autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch,

  c)

  energetickej hospodárnosti budov,

  d)

  správcoch bytových domov,

  e)

  životnom minime,

  f)

  dani z príjmov,

  g)

  dani z pridanej hodnoty,

  h)

  neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

  1.3.5.

  Vybrané časti občianskoprávnych predpisov.

  1.3.6.

  Vybrané časti obchodnoprávnych predpisov.

  2.

  Schopnosti

  2.1.

  Praktické aplikačné úradné postupy.

  2.2.

  Komunikácia s verejnosťou.

Poznámky

 • 1)  § 5 písm. b) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie ...
 • 2)  Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 3)  § 4 zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 4)  Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore