Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70726
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 165/2008 účinný od 01.06.2008


Platnosť od: 15.05.2008
Účinnosť od: 01.06.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Rozpočtové právo, Kontrolný systém, Územná samospráva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD48 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 165/2008 účinný od 01.06.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 165/2008 s účinnosťou od 01.06.2008

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 1 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Tento zákon upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Napríklad nariadenie Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.

2.

V § 1 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na vykonávanie auditu podľa osobitných predpisov4a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) Napríklad zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o ...

3.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5, 7 a 7a znejú:

„5) Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. ...

4.

V § 2 ods. 1 písm. b) sa slová „všeobecne záväzných právnych predpisov6)“ nahrádzajú slovami ...

5.

V § 2 ods. 1 písm. c) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „účinnosti“ sa vkladajú ...

6.

V § 2 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) verejnými prostriedkami prostriedky podľa osobitného predpisu7a) a iné prostriedky zo zahraničia ...

7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7c znie:

„7c)
§ 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

8.

V § 2 ods. 2 písm. f) sa za slovami „fyzická osoba“ vypúšťa čiarka a slová „ak hospodária ...

9.

V § 2 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g) auditujúcim orgánom ministerstvo financií, správa finančnej kontroly a iné ministerstvo, ...

Doterajšie písmená g) až l) sa označujú ako písmená h) až m).

10.

V § 2 ods. 2 písmená h) až m) znejú:

„h) auditovaným subjektom ústredný orgán, jeho vnútorný organizačný útvar a iná právnická ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) § 14a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu ...

11.

V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenami n) až t), ktoré znejú:

„n) účelnosťou vzťah medzi určeným účelom použitia verejných prostriedkov a skutočným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:

„12b) Napríklad zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.“. ...

12.

§ 3 a 3a znejú:

„§ 3 Ministerstvo financií je ústredným orgánom štátnej správy pre finančnú kontrolu, vnútorný ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12c a 12d znejú:

„12c) Čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006).Čl. 61 nariadenia ...

13.

§ 6, 7 a 8 znejú:

„§ 6 (1) Predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12e znie:

„12e) Napríklad nariadenie Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 (Mimoriadne vydanie ...

14.

V § 9 odsek 1 znie:

„(1) Predbežnou finančnou kontrolou sa overuje súlad pripravovanej finančnej operácie so schváleným ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 13aa a 13ab znejú:

„13aa) Občiansky zákonník.Obchodný zákonník. 13ab) Napríklad zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti ...

15.

V § 9 ods. 6 sa za slovo „stráže“ vkladá čiarka a slová „Železničnej polície“ a na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe ...

16.

§ 10 vrátane nadpisu znie:

„§ 10 Priebežná finančná kontrola (1) Priebežnou finančnou kontrolou sa overuje súlad vybranej ...

17.

V § 11 písm. a) sa slová „so všeobecne záväznými právnymi predpismi6) a“ nahrádzajú slovami ...

18.

V § 11 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) dodržanie podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov a dodržanie podmienok ich použitia,“. ...

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

19.

V § 12 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.

20.

V § 13 ods. 1 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „za podmienok ustanovených v osobitných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:

„13b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon ...

21.

V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) vyžadovať od kontrolovaného subjektu prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených ...

22.

V § 13 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo služobný preukaz“.

23.

V § 13 ods. 2 písm. d) sa slová „správou o výsledku následnej finančnej kontroly (ďalej len ...

24.

V § 13 ods. 2 písm. h) sa za slovo „vzniku“ vkladajú slová „a predložil písomný zoznam ...

25.

§ 13a sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a sa vypúšťa.

26.

V § 14 ods. 2 úvodná veta znie: „Kontrolovaný subjekt a jeho zamestnanci sú povinní za podmienok ...

27.

V § 14 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) prepracovať a predložiť kontrolnému orgánu písomný zoznam opatrení na nápravu nedostatkov ...

28.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“. ...

29.

V § 22 ods. 2 sa za slovo „nevyjadrí“ vkladá čiarka a slová „nedostaví sa na prerokovanie ...

30.

V § 22 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a predložiť písomný zoznam týchto ...

31.

V § 22 ods. 3 písmeno d) znie:

„d) uloženie povinnosti v určenej lehote predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení ...

32.

V § 26 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „a kontrolných“ a v druhej vete sa slová „minister ...

33.

V § 27 odsek 1 znie:

„(1) Vnútorný audit sa s výnimkou podľa odseku 2 vykonáva v a) ústrednom orgáne a v jeho vnútorných ...

34.

V § 27 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Útvar vnútorného auditu ministerstva financií vykonáva vnútorný audit v rámci kapitoly ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

35.

V § 27 ods. 4 sa číslo „2“ nahrádza číslom „3“.

36.

V § 27 sa vypúšťa odsek 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a sa vypúšťa.

37.

V § 28 ods. 2 a § 30 ods. 1 a 2 sa za slovo „pomeru“ vkladá čiarka a slová „služobného ...

38.

V § 28 ods. 6 druhej vete sa za slovom „orgánu“ vypúšťa čiarka a slová „v ktorého služobnom ...

39.

V § 29 sa vypúšťa odsek 1.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17b sa vypúšťa.

40.

Poznámky pod čiarou k odkazom 17c, 17d a 17e znejú:

„17c) Napríklad § 35 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 55 Zákonníka ...

41.

V § 31 ods. 7 sa číslo „2“ nahrádza číslom „3“.

42.

V § 32 ods. 1 sa za slová „Oprávnenia podľa“ vkladajú slová „§ 12 ods. 3 a“.

43.

V § 35 ods. 8 sa slová „správu o výsledku audítorskej akcie (ďalej len “audítorská správa„)“ ...

44.

V § 35 ods. 9 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Čiastkovú audítorskú ...

45.

Za § 35 sa vkladajú nová Štvrtá časť a Piata časť, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„ŠTVRTÁ ČASŤ VLÁDNY AUDIT § 35a (1) Ministerstvo financií vykonáva vládny audit a) v ústrednom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 18aa, 18ab, 18ac, 18ad, 18ae a 18af znejú:

„18aa) Čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006). 18ab) Čl. 59 ...

Doterajšia Štvrtá časť sa označuje ako Šiesta časť.

46.

Šiesta časť vrátane nadpisu znie:

„ŠIESTA ČASŤ SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA § 39 (1) Zamestnanec kontrolného orgánu, prizvaná ...

47.

Slovo „ministerstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „ministerstvo ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení ...

§ 12 a 13 vrátane nadpisov znejú:

„§ 12 Osobitosti nakladania s majetkom štátu Pri správe majetku štátu, ktorý je určený na ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona ...

1.

V § 8a ods. 3 druhej vete sa za slová „je povinný“ vkladajú slová „otvoriť obálky a“.

2.

V § 8a ods. 6 písmeno e) znie:

„e) majetku štátu na účely poskytovania starostlivosti alebo výchovy a vzdelávania zariadeniu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 13d a 13e znejú:

„13d) Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 330/2007 Z. z.Zákon č. ...

3.

V § 8a ods. 7 písm. b) sa slová „zdravotníckemu zariadeniu“ nahrádzajú slovami „poskytovateľovi ...

4.

V § 11 odsek 8 znie:

„(8) Správca môže uzavrieť zámennú zmluvu, ktorou nadobudne do svojej správy majetok, ktorý ...

5.

§ 11 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) Stanovenie hodnoty vymieňaného nehnuteľného majetku sa musí vykonať podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18c znie:

„18c) Napríklad zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých ...

6.

§ 13 vrátane nadpisu znie:

„§ 13 Nájom a výpožička (1) Správca môže dočasne prebytočný majetok štátu prenechať ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20aa znie:

„20aa)
§ 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka.“.

7.

V § 13a ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pri nájme na účely podľa odseku 1 sa pozemok ...

8.

V § 13a ods. 3 sa za slovo „výstavby“ vkladajú slová „alebo prevádzkovania“.

9.

V § 14a odseky 1 až 3 znejú:

„(1) Ministerstvo financií a správy finančnej kontroly vykonávajú vládny audit dodržiavania ...

10.

V § 14a ods. 7 prvá veta znie: „Na vládny audit podľa odseku 1 sa vzťahujú základné pravidlá ...

11.

Slovo „periodická“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „denná“ ...

Čl. IV

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 434/2001 Z. z., zákona č. 461/2002 ...

1.

V § 19 ods. 1 písm. b) úvodnej vete sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „a ak je poskytovateľom ...

2.

V § 19 ods. 2 sa za slovo „kontroly“ vkladajú slová „a vládneho auditu“.

3.

V § 22 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „meno a priezvisko alebo“ a slová „trvalého ...

4.

V § 24 ods. 1 prvej vete sa slová „kontrolovať poskytnutie“ nahrádzajú slovami „vykonať ...

5.

V § 24 ods. 2 a 3 sa slovo „kontroly“ nahrádza slovami „vládneho auditu“.

Čl. V

Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 150/2001 Z. z., zákona ...

1.

V § 2 ods. 3 sa vypúšťa slovo „kontrolnými“ a slová „výkone kontroly“ sa nahrádzajú ...

2.

V § 2a sa slová „výkonom kontroly“ nahrádzajú slovami „výkonom činností podľa § 3“. ...

3.

V § 3 písm. a) sa slová „následnú finančnú kontrolu“ nahrádzajú slovami „vládny audit“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých ...

4.

V § 3 písm. c) sa slová „kontroluje správu a nakladanie“ nahrádzajú slovami „vykonáva vládny ...

5.

V § 3 písmeno d) znie:

„d) rozhoduje v konaní o porušení cenovej disciplíny v rozsahu podľa osobitného predpisu2) a ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4, 4a a 4b znejú:

„4) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...

6.

V § 3 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) až h), ktoré znejú:

„e) rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami poskytnutými ...

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená i) až l).

Poznámky pod čiarou k odkazom 4c, 4d , 5 a 6 znejú:

„4c) § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 4d) § 35a ...

Čl. VI

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ...

V § 7 ods. 1 prvej vete sa slová „finančnej kontroly a vnútorného auditu“ nahrádzajú slovami ...

Čl. VII

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 20 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na poskytovanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

„24a) Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory ...

2.

V § 29 ods. 2 písm. i) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

„21) Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

V § 31 ods. 4 sa za slovo „kontroly“ vkladajú slová „alebo vládneho auditu“.

4.

V § 31 ods. 9 prvej vete sa za slová „kontrolný orgán“ vkladá čiarka a slová „auditujúci ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:

„46a) Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej ...

5.

V § 31 ods. 10 sa za slovo „kontroly“ vkladajú slová „alebo vládneho auditu“ a za slová ...

6.

V § 31 ods. 15 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem postupu pri úhrade odvodu, penále a ...

Čl. VIII

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2008.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore