Zákon o zásadách nadobúdania a straty štátneho občianstva 165/1968 účinný od 01.01.1969

Platnosť od: 22.12.1968
Účinnosť od: 01.01.1969
Autor: Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Štátne občianstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 165/1968 s účinnosťou od 01.01.1969
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o zásadách nadobúdania a straty štátneho občianstva

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

Prvá časť
Štátne občianstvo Československej socialistickej republiky

§ 1
(1)

Štátnym občanom Československej socialistickej republiky (ďalej len „československý štátny ...

(2)

Československým štátnym občanom sa stáva ten, kto nadobudol štátne občianstvo Českej socialistickej ...

§ 2

Stratou štátneho občianstva jednej z republík stráca občan i štátne občianstvo Československej ...

Druhá časť
Nadobudnutie štátneho občianstva Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky k 1. januáru 1969

§ 3
(1)

Československý štátny občan je k začiatku účinnosti tohto zákona štátnym občanom tej republiky, ...

(2)

Československý štátny občan, ktorý sa narodil v cudzine, je štátnym občanom tej republiky, ...

(3)

Ak nemožno štátne občianstvo republiky určiť podľa predchádzajúcich ustanovení, zvolí si ...

§ 4

Štátny občan republiky si môže zvoliť štátne občianstvo druhej republiky než tej, ktorej štátne ...

§ 5

Deti mladšie ako 15 rokov sledujú štátne občianstvo rodičov, ak sa rodičia stanú štátnymi ...

Tretia časť
Nadobúdanie a strata štátneho občianstva Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky

§ 6
(1)

Dieťa, ktorého rodičia sú štátnymi občanmi tej istej republiky, nadobúda narodením štátne ...

(2)

Dieťa, ktorého jeden z rodičov je štátnym občanom Českej socialistickej republiky a druhý štátnym ...

(3)

Dieťa, ktorého jeden z rodičov je cudzincom, nadobúda narodením štátne občianstvo tej republiky, ...

(4)

Nájdené dieťa je štátnym občanom tej republiky, na území ktorej bolo nájdené, dokiaľ sa nepreukáže, ...

§ 7
(1)

Uzavretím manželstva medzi štátnym občanom Českej socialistickej republiky a štátnym občanom ...

(2)

Jeden z manželov si môže zvoliť štátne občianstvo tej republiky, ktorej štátnym občanom je ...

(3)

Cudzinka, ktorá uzavrela manželstvo so štátnym občanom jednej z republík, nadobúda štátne občianstvo ...

§ 8

Nadobudnutie štátneho občianstva cudzincom sa pre osoby staršie ako 15 rokov stáva účinným až ...

§ 9

Pre nadobúdanie štátneho občianstva republík cudzincami a pre stratu štátneho občianstva republík ...

Štvrtá časť
Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 10

Nadobudnutím štátneho občianstva jednej republiky zaniká štátne občianstvo druhej republiky.

§ 11

Voľbou, prípadne dohodou podľa tohto zákona sa nadobúda štátne občianstvo republiky dňom, keď ...

§ 12

Vyhlásenie podľa tohto zákona sa robí na príslušnom orgáne štátnej správy. V cudzine sa vyhlásenie ...

§ 13

Zrušujú sa § 1, 2, 4 a 9 zákona č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a strate československého štátneho ...

§ 14

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.

Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore