Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71335
Dôvodové správy: 2441
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.10.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z. z. a o zmene a doplnení Zákonníka práce 158/2001 účinný od 01.04.2002 do 30.06.2006


Platnosť od: 01.05.2001
Účinnosť od: 01.04.2002
Účinnosť do: 30.06.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD8 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z. z. a o zmene a doplnení Zákonníka práce 158/2001 účinný od 01.04.2002 do 30.06.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 158/2001 s účinnosťou od 01.04.2002 na základe 311/2001

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ...

1.

Slová „bezpečnosť a zdravie pri práci“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

2.

§ 1 vrátane nadpisu znie:

„§ 1 Predmet zákona Tento zákon ustanovuje základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany ...

3.V § 2 odsek 2 znie:

„(2) Tento zákon sa vzťahuje na právnické osoby a fyzické osoby, ktoré zamestnávajú fyzické ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Napríklad zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení zákona č. 10/2000 Z. z., zákon ...

4.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Pôsobnosť tohto zákona môže byť osobitným zákonom obmedzená alebo vylúčená na určené ...

5.

Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 2a Vymedzenie niektorých pojmov Na účely tohto zákona a) prevencia je systém opatrení plánovaných ...

6.

§ 3 znie:

„§ 3 Dozor nad plnením podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ustanovených ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:

„2) Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 3) Zákon ...

7.V § 6 ods.1 druhá veta znie:

„Súčasťou projektov, konštrukčných diel a technologických postupov musí byť vyhodnotenie ...

8.

V § 6 odsek 2 znie:

„(2) V schvaľovacom konaní projektov, konštrukčných diel a technologických postupov sa musí ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní ...

9.

Nadpis pod § 7 znie:

㤠7
Opatrenia vo výrobe a pri uvádzaní výrobkov na trh“.

10.

V § 7 úvodná veta znie:

„Výrobca a osoby uvádzajúce výrobky na trh, okrem výrobkov podľa osobitného predpisu,3a) sú ...

11.

§ 8 vrátane nadpisu znie:

„§ 8 Všeobecné zásady prevencie (1) Všeobecné zásady prevencie sú najmä a) odstraňovanie ...

12.

Za § 8 sa vkladajú § 8a až 8f, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 8a Všeobecné povinnosti zamestnávateľa (1) Zamestnávateľ je v záujme zaistenia bezpečnosti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5, 6a až 6g znejú:

„5) Napríklad Zákonník práce, § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. ...

13.

V § 9 ods. 1 v prvej vete sa za slová „týchto osôb pri“ vkladá slovo „prevencii,“.

14.

V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na jednom pracovisku, sú povinní navzájom ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

15.

V § 9 ods. 3 v prvej vete sa za slová „právnické osoby“ vkladajú slová „na ich pracovisku“. ...

16.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Právnická osoba a fyzická osoba, z ktorej podnetu sa uskutočňuje stavba, a zamestnávateľ, ...

17.

Nadpis pod § 10 znie:

㤠10
Zástupca zamestnancov“.

18.

V § 10 ods. 1 sa vypúšťajú slová „pre bezpečnosť a zdravie pri práci (ďalej len „zástupca ...

19.

V § 10 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) predkladať pripomienky a návrhy orgánom inšpekcie práce pri výkone inšpekcie práce u zamestnávateľa.“. ...

20.V § 10 odsek 5 znie:

„(5) Zamestnávateľ je povinný zástupcom zamestnancov zabezpečiť na plnenie úloh podľa odseku ...

21.

V § 12 ods. 1 sa za slovo „určiť“ vkladajú slová „dostatočný počet“.

22.V § 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Bezpečnostným technikom môže byť len osoba, ktorá má úplné stredné vzdelanie alebo ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

23.

V § 12 odsek 4 znie:

„(4) Orgán inšpekcie práce a príslušný orgán dozoru6h) môžu v odôvodnených prípadoch nariadiť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6h znie:

„6h) Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb.Zákon č. 370/1997 Z. z.Zákon č. 73/1998 Z. ...

24.

V § 12 odsek 7 znie:

„(7) Zriadením bezpečnostnotechnickej služby alebo zabezpečovaním úloh bezpečnostnotechnickej ...

25.

§ 14 vrátane nadpisu znie:

„§ 14 Povinnosti a práva zamestnancov (1) Zamestnanec je pri práci povinný a) dodržiavať právne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb., zákon č. 95/2000 Z. z.“. ...

26.

V § 15 odsek 3 znie:

„(3) Právnické osoby a fyzické osoby môžu vykonávať poradenstvo, výchovu a vzdelávanie v ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb.“.

27.

§ 16 vrátane nadpisu znie:

„§ 16 Splnomocňovacie ustanovenia (1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky ustanoví rozsah a ...

28.

Za § 16 sa vkladajú § 16a a 16b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 16a Spoločné ustanovenie Ak zamestnávateľ a samostatne zárobkovo činná osoba plnia povinnosti ...

29.

Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:

„§ 17a Zrušujú sa § 31 písm. e), § 33 ods. 4 a § 34 vrátane nadpisu nariadenia vlády Československej ...

Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore