Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70707
Dôvodové správy: 2333
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 154/2001 účinný od 01.09.2019 do 26.12.2019


Platnosť od: 28.04.2001
Účinnosť od: 01.09.2019
Účinnosť do: 26.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne orgány, Prokuratúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST34 JUD261 DS17 EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 154/2001 účinný od 01.09.2019 do 26.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 154/2001 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 242/2019


§ 1
Predmet úpravy

(1)
Tento zákon upravuje
a)
postavenie prokurátorov, ich práva a povinnosti, vznik, zmenu a zánik služobného pomeru a nároky z toho vyplývajúce, zodpovednostné vzťahy, disciplinárne konanie a samosprávu prokurátorov,
b)
postavenie právnych čakateľov prokuratúry, ich práva a povinnosti, vznik a zánik služobného pomeru a ich disciplinárnu zodpovednosť,
c)
postavenie asistentov prokurátora.
(2)
Postavenie a pôsobnosť prokuratúry, postavenie a pôsobnosť generálneho prokurátora Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“), pôsobnosť ostatných prokurátorov, organizáciu a riadenie prokuratúry ustanovuje osobitný zákon.1)
(3)
Postavenie a pôsobnosť hlavného európskeho prokurátora, európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora upravuje osobitný predpis2) a v ustanovenom rozsahu aj tento zákon.
zobraziť paragraf
§ 3
Služobný úrad prokurátora

(1)
Služobným úradom prokurátora je
a)
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“), ak ide o prokurátora generálnej prokuratúry, európskeho delegovaného prokurátora v rozsahu, v akom to ustanovuje osobitný predpis2) a krajského prokurátora,
b)
krajská prokuratúra, ak ide o prokurátora krajskej prokuratúry, okresného prokurátora a prokurátora okresnej prokuratúry.
(2)
Služobný úrad
a)
koná a rozhoduje vo veciach týkajúcich sa služobného pomeru prokurátora a právnych vzťahov s ním súvisiacich, ak tento zákon alebo osobitný predpis2) neustanovuje inak,
b)
vedie písomnosti týkajúce sa služobného pomeru prokurátora v osobnom spise prokurátora,
c)
zabezpečuje ochranu osobných údajov prokurátora,
d)
plní ďalšie úlohy, ak tak ustanovuje zákon.
(3)
Najvyšší služobný úrad je generálna prokuratúra, ktorá vykonáva dohľad nad činnosťou ostatných služobných úradov uvedenou v odseku 2.
(4)
Najvyšší služobný úrad na svojom webovom sídle zverejňuje a priebežne aktualizuje menný zoznam prokurátorov spolu s miestom ich pravidelného výkonu funkcie vrátane miesta ich dočasného pridelenia.
zobraziť paragraf
§ 6

(1)
Služobný pomer prokurátora vzniká vymenovaním do funkcie prokurátora.
(2)
Do funkcie prokurátora možno vymenovať štátneho občana Slovenskej republiky, ktorý
a)
v deň vymenovania dosiahol vek najmenej 25 rokov,
b)
získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike4) alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,
c)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prokurátora,
d)
je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prokurátora bude riadne vykonávať,
e)
ovláda štátny jazyk,
f)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
g)
nie je členom politickej strany ani politického hnutia,
h)
zložil odbornú justičnú skúšku,
i)
úspešne absolvoval výberové konanie, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 8 ods. 1),
j)
súhlasí s vymenovaním do funkcie prokurátora na určenú prokuratúru; súhlas musí mať písomnú formu.
(3)
Za odbornú justičnú skúšku podľa tohto zákona sa považuje aj odborná justičná skúška, advokátska skúška a notárska skúška. Generálny prokurátor môže uznať za odbornú justičnú skúšku podľa tohto zákona aj inú odbornú právnickú skúšku.
(4)
Generálny prokurátor môže po vyjadrení Rady prokurátorov Slovenskej republiky (ďalej len „rada prokurátorov“) výnimočne odpustiť vykonanie odbornej justičnej skúšky uchádzačovi o funkciu prokurátora, ktorý je preukázateľne vedeckou alebo inou významnou osobnosťou v odbore práva, ak je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní. Justičnú skúšku možno odpustiť postupom podľa predchádzajúcej vety aj u toho, kto konal a rozhodoval najmenej 15 rokov v oblasti verejnej správy alebo pôsobil v oblasti tvorby legislatívy a pre výkon funkcie prokurátora sú jeho odborné skúsenosti a znalosti potrebné.
(5)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a v prípade obzvlášť závažného zločinu, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestného činu prijímania úplatku, trestného činu podplácania a trestného činu nepriamej korupcie aj ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol pre takýto trestný čin odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov.7) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona štátny občan Slovenskej republiky poskytne údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.7a) Údaje podľa tretej vety generálna prokuratúra bezodkladne zašle v elektronickej podobe registru trestov generálnej prokuratúry na vydanie odpisu registra trestov.
(6)
Podmienky na vymenovanie do funkcie prokurátora uvedené v odseku 2 musí prokurátor spĺňať po celý čas trvania služobného pomeru prokurátora.
(7)
Do funkcie prokurátora nemožno vymenovať uchádzača o funkciu prokurátora, ktorý bol
a)
prokurátorom, ak bol z tejto funkcie odvolaný na základe disciplinárneho rozhodnutia o zbavení výkonu funkcie prokurátora,
b)
sudcom, ak bol z tejto funkcie odvolaný na základe disciplinárneho rozhodnutia pre čin, ktorý je nezlučiteľný s výkonom funkcie sudcu,
c)
advokátom, ak bol vyčiarknutý zo zoznamu advokátov, zoznamu euroadvokátov, zoznamu zahraničných advokátov alebo zoznamu medzinárodných advokátov na základe disciplinárneho rozhodnutia,
d)
komerčným právnikom, ak bol vyčiarknutý zo zoznamu komerčných právnikov na základe disciplinárneho rozhodnutia,
e)
notárom alebo notárskym kandidátom, ak bol odvolaný na základe disciplinárneho rozhodnutia, alebo
f)
súdnym exekútorom alebo exekútorským kandidátom, ak bol odvolaný na základe disciplinárneho rozhodnutia.
zobraziť paragraf
§ 9b
Dočasné pridelenie prokurátora k orgánu Európskej únie

(1)
Ak v odsekoch 2 a 3 nie je ustanovené inak, generálny prokurátor môže prokurátora s jeho súhlasom dočasne prideliť k orgánu Európskej únie alebo k orgánu vytvorenému spoločne členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „orgán Európskej únie“).
(2)
Ak generálny prokurátor udelil predchádzajúci súhlas na vymenovanie prokurátora do funkcie v orgáne Európskej únie podľa osobitného zákona,11ba) dočasne ho pridelí s jeho súhlasom k orgánu Európskej únie.
(3)
Hlavný európsky prokurátor, európsky prokurátor a európsky delegovaný prokurátor sú dočasne pridelení k orgánu Európskej únie dňom vymenovania do funkcie v Európskej prokuratúre podľa osobitného predpisu.2) Dočasné pridelenie trvá po dobu výkonu funkcie.
(4)
Dočasné pridelenie prokurátora podľa odsekov 1 až 3 sa považuje za výkon funkcie prokurátora.
zobraziť paragraf
§ 10
Preloženie prokurátora

(1)
O preložení prokurátora na inú prokuratúru rozhoduje generálny prokurátor za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2)
Prokurátora možno preložiť na inú prokuratúru, len ak s preložením súhlasí alebo o preloženie sám požiada, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(3)
Generálny prokurátor preloží prokurátora na inú prokuratúru aj bez jeho súhlasu, ak mu bolo uložené disciplinárne opatrenie podľa § 189 ods. 2 písm. c).
(4)
Generálny prokurátor môže preložiť prokurátora na inú prokuratúru aj bez jeho súhlasu, ak ide o preloženie na prokuratúru toho istého stupňa v rámci územného obvodu tej istej obce.
(5)
Na prokuratúru vyššieho stupňa možno prokurátora preložiť len na základe výberového konania a v súlade so zásadami funkčného postupu prokurátorov schválenými generálnym prokurátorom a radou prokurátorov. Na výberové konanie na prokuratúru vyššieho stupňa sa použijú ustanovenia § 21 a 21a.
(6)
Na krajskú prokuratúru možno preložiť len prokurátora, ktorý dosiahol aspoň päť rokov započítateľnej praxe (§ 97), z toho aspoň tri roky výkonu funkcie prokurátora. Na generálnu prokuratúru možno preložiť len prokurátora, ktorý dosiahol aspoň desať rokov započítateľnej praxe (§ 97), z toho aspoň sedem rokov výkonu funkcie prokurátora. Na výkon funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry možno preložiť iba prokurátora, ktorý má platné osvedčenie Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné.11a) Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie odseku 5.
zobraziť paragraf
§ 13

(1)
Prokurátorovi možno dočasne pozastaviť výkon jeho funkcie až do právoplatného skončenia trestného konania alebo disciplinárneho konania, ak je
a)
trestne stíhaný pre úmyselný trestný čin,
b)
trestne stíhaný pre trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom funkcie prokurátora alebo
c)
disciplinárne stíhaný pre skutok, za ktorý môže byť zbavený funkcie prokurátora.
(2)
O dočasnom pozastavení výkonu funkcie prokurátora rozhoduje generálny prokurátor.
(3)
Prokurátor, ktorému bol dočasne pozastavený výkon jeho funkcie, nemá počas tohto pozastavenia práva a povinnosti prokurátora a nesmie vykonávať funkciu prokurátora.
(4)
Prokurátorovi, ktorý je dočasne pridelený na výkon funkcie hlavného európskeho prokurátora, európskeho prokurátora alebo európskeho delegovaného prokurátora, nemožno dočasne pozastaviť výkon funkcie prokurátora.
zobraziť paragraf
§ 15
Odvolanie z funkcie prokurátora

(1)
Prokurátora môže z funkcie prokurátora odvolať iba generálny prokurátor.
(2)
Generálny prokurátor odvolá prokurátora z funkcie, ak
a)
prokurátor bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak právoplatným rozhodnutím súdu bola obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony,
b)
prokurátor stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky,
c)
prokurátor bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený pre úmyselný trestný čin,
d)
prokurátor bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody pre trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom funkcie prokurátora,
e)
disciplinárna komisia právoplatne rozhodla o zbavení prokurátora výkonu funkcie prokurátora [§ 189 ods. 2 písm. d)],
f)
prokurátor sa stal členom politickej strany alebo politického hnutia alebo
g)
prokurátor nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(3)
Generálny prokurátor môže prokurátora z funkcie odvolať, ak
a)
nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov vykonávať svoju funkciu po čas dlhší ako jeden rok; to neplatí, ak ide o tehotnú prokurátorku alebo
b)
prokurátor dosiahol vek 65 rokov.
(4)
Služobný pomer prokurátora zanikne odvolaním z funkcie prokurátora dňom, keď bolo prokurátorovi doručené rozhodnutie generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie, ak v rozhodnutí o odvolaní z funkcie nie je uvedený neskorší deň; rozhodnutie generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie sa musí doručiť prokurátorovi do vlastných rúk.
(5)
Prokurátora, ktorý je dočasne pridelený na výkon funkcie hlavného európskeho prokurátora, európskeho prokurátora alebo európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre, možno odvolať z funkcie prokurátora len za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.2)
zobraziť paragraf
§ 19
Vymenovanie prokurátora do funkcie vedúceho prokurátora

(1)
Vedúceho prokurátora (§ 4 ods. 3) vymenúva do funkcie generálny prokurátor na základe výberového konania a po predchádzajúcom vyjadrení rady prokurátorov; to neplatí, ak ide o vymenovanie do funkcie námestníka generálneho prokurátora, námestníka krajského prokurátora a námestníka okresného prokurátora. Generálny prokurátor vymenúva námestníka krajského prokurátora na návrh krajského prokurátora a námestníka okresného prokurátora na návrh okresného prokurátora. Krajského prokurátora, námestníka krajského prokurátora, okresného prokurátora a námestníka okresného prokurátora vymenúva generálny prokurátor na päťročné funkčné obdobie. Ten istý prokurátor môže byť opakovane vymenovaný do uvedenej funkcie. Ďalších vedúcich prokurátorov vymenúva do funkcie bez časového obmedzenia.
(2)
Oprávnenie vykonávať funkciu vedúceho prokurátora vzniká dňom určeným v rozhodnutí generálneho prokurátora o vymenovaní do funkcie vedúceho prokurátora.
(3)
Ak funkcia vedúceho prokuratúra nie je obsadená, generálny prokurátor poverí niektorého z prokurátorov, aby do vymenovania nového vedúceho prokurátora vykonával funkciu vedúceho prokurátora.
(4)
Výberového konania na funkciu vedúceho prokurátora sa môže zúčastniť len prokurátor, ktorý spĺňa podmienky uvedené v zásadách funkčného postupu prokurátorov schválených generálnym prokurátorom a radou prokurátorov.
(5)
Na vymenovanie do funkcie špeciálneho prokurátora a na vymenovanie do inej funkcie vedúceho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry sa vzťahuje ustanovenie § 24a a 24b.


§ 20
Funkčný postup prokurátora na prokuratúru vyššieho stupňa

(1)
Prokurátorom krajskej prokuratúry môže byť len prokurátor, ktorý úspešne absolvoval výberové konanie na funkciu prokurátora krajskej prokuratúry alebo funkciu vedúceho prokurátora na krajskej prokuratúre.
(2)
Prokurátorom generálnej prokuratúry môže byť len prokurátor, ktorý úspešne absolvoval výberové konanie na funkciu prokurátora generálnej prokuratúry alebo funkciu vedúceho prokurátora na generálnej prokuratúre. To neplatí, ak ide o vymenovanie do funkcie generálneho prokurátora. Ustanovenie do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry upravuje siedmy diel tejto hlavy (§ 24a až 24e).
(3)
Výberového konania na funkciu prokurátora alebo funkciu vedúceho prokurátora pri funkčnom postupe na prokuratúru vyššieho stupňa sa môže zúčastniť len prokurátor, ktorý spĺňa podmienky na preloženie na prokuratúru vyššieho stupňa ustanovené v § 10 ods. 5 a 6.
(4)
Oprávnenie vykonávať funkciu prokurátora na prokuratúre vyššieho stupňa vzniká rozhodnutím generálneho prokurátora o preložení prokurátora na prokuratúru vyššieho stupňa.
(5)
Oprávnenie vykonávať funkciu vedúceho prokurátora pri funkčnom postupe na prokuratúru vyššieho stupňa vzniká dňom určeným v rozhodnutí generálneho prokurátora o preložení prokurátora na prokuratúru vyššieho stupňa a o vymenovaní do funkcie vedúceho prokurátora.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na vymenovanie do funkcie námestníka generálneho prokurátora, námestníka krajského prokurátora a námestníka okresného prokurátora.
zobraziť paragraf
§ 20
Funkčný postup prokurátora na prokuratúru vyššieho stupňa

(1)
Prokurátorom krajskej prokuratúry môže byť len prokurátor, ktorý úspešne absolvoval výberové konanie na funkciu prokurátora krajskej prokuratúry alebo funkciu vedúceho prokurátora na krajskej prokuratúre.
(2)
Prokurátorom generálnej prokuratúry môže byť len prokurátor, ktorý úspešne absolvoval výberové konanie na funkciu prokurátora generálnej prokuratúry alebo funkciu vedúceho prokurátora na generálnej prokuratúre. To neplatí, ak ide o vymenovanie do funkcie generálneho prokurátora. Ustanovenie do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry upravuje siedmy diel tejto hlavy (§ 24a až 24e).
(3)
Výberového konania na funkciu prokurátora alebo funkciu vedúceho prokurátora pri funkčnom postupe na prokuratúru vyššieho stupňa sa môže zúčastniť len prokurátor, ktorý spĺňa podmienky na preloženie na prokuratúru vyššieho stupňa ustanovené v § 10 ods. 5 a 6.
(4)
Oprávnenie vykonávať funkciu prokurátora na prokuratúre vyššieho stupňa vzniká rozhodnutím generálneho prokurátora o preložení prokurátora na prokuratúru vyššieho stupňa.
(5)
Oprávnenie vykonávať funkciu vedúceho prokurátora pri funkčnom postupe na prokuratúru vyššieho stupňa vzniká dňom určeným v rozhodnutí generálneho prokurátora o preložení prokurátora na prokuratúru vyššieho stupňa a o vymenovaní do funkcie vedúceho prokurátora.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na vymenovanie do funkcie námestníka generálneho prokurátora, námestníka krajského prokurátora a námestníka okresného prokurátora.
zobraziť paragraf
§ 24b

(1)
Do výberového konania na funkcie uvedené v § 24a ods. 1 a 2 sa môže prihlásiť
a)
prokurátor generálnej prokuratúry,
b)
prokurátor inej prokuratúry, ktorý spĺňa podmienky na preloženie na generálnu prokuratúru ustanovené v § 10 ods. 6.
(2)
Na výberové konanie na funkcie uvedené v § 24a ods. 1 a 2 a na výberovú komisiu sa primerane použijú ustanovenia § 21 a 21a.
(3)
Pred vymenovaním do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry generálny prokurátor preloží prokurátora uvedeného v odseku 1 písm. b) na generálnu prokuratúru, ak spĺňa podmienky na vymenovanie do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry.
zobraziť paragraf
§ 28

(1)
Prokurátor je povinný deklarovať svoje majetkové pomery v majetkovom priznaní
a)
do 30 dní odo dňa vzniku jeho služobného pomeru,
b)
do 31. marca každého kalendárneho roka,
c)
v lehote určenej generálnym prokurátorom.
(2)
Majetkové priznanie musí obsahovať menovite údaje o
a)
nehnuteľnom majetku, právny dôvod a dátum nadobudnutia majetku a cenu jeho obstarania, pri bezodplatnom nadobudnutí cenu podľa osobitného predpisu,17)
b)
hnuteľnej veci, ktorej hodnota presahuje 6 600 eur, právny dôvod a dátum nadobudnutia tejto veci, cenu obstarania, pri vlastnom zhotovení výdavky na zhotovenie, pri bezodplatnom nadobudnutí cenu obvyklú,
c)
majetkovom práve a inej majetkovej hodnote, ktorých hodnota presahuje 6 600 eur, právny dôvod a dátum nadobudnutia tohto majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, pri odplatnom prevode cenu obstarania, pri bezodplatnom nadobudnutí cenu obvyklú,
d)
hnuteľných veciach, majetkových právach a iných majetkových hodnotách, aj keď ich hodnota jednotlivo nepresahuje 6 600 eur, ak ich súhrnná hodnota presahuje 16 600 eur; na účely majetkového priznania sa ocenia cenou obvyklou.
e)
záväzkových vzťahoch prokurátora, ak ich hodnota presahuje 6 600 eur.
(3)
Prokurátor je povinný deklarovať v majetkovom priznaní aj majetkové pomery svojho manžela, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti,18) a to aj vtedy, ak manželia uzavreli dohodu o zúžení alebo rozšírení zákonom určeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva alebo o správe spoločného majetku.19) Ak manželia uzavreli dohodu o zúžení alebo rozšírení zákonom určeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva alebo o správe spoločného majetku, prokurátor deklaruje majetkové pomery svojho manžela v majetkovom priznaní oddelene od svojich majetkových pomerov.
(4)
Súčasťou majetkového priznania je aj čestné vyhlásenie prokurátora, že nemá vedomosť o takých príjmoch osôb žijúcich s ním v spoločnej domácnosti,18) ktoré možno považovať za nezdanené príjmy alebo za príjmy z nestatočných zdrojov.
(5)
Majetkové priznanie odovzdáva prokurátor generálnemu prokurátorovi v elektronickej podobe aj v listinnej podobe. Na jeho výzvu je povinný v primeranej lehote, najneskôr do 30 dní od doručenia výzvy generálneho prokurátora, preukázať spôsob nadobudnutia finančných prostriedkov potrebných na obstaranie majetku uvedeného v majetkovom priznaní. Spôsob nadobudnutia týchto finančných prostriedkov preukazuje prokurátor čestným vyhlásením o zdroji ich príjmu, ktoré doloží, ak ho o to generálny prokurátor požiada, výpisom z účtu v banke, dokladom banky o poskytnutí úveru, dokladom poisťovne o plnení z poistnej zmluvy, potvrdením darcu alebo iným dokladom, ktorý preukazuje spôsob nadobudnutia finančných prostriedkov.
(6)
Ak má generálny prokurátor pochybnosti o úplnosti alebo správnosti majetkového priznania alebo o preukázaní spôsobu nadobudnutia finančných prostriedkov potrebných na obstaranie majetku uvedeného v majetkovom priznaní, môže vyzvať prokurátora, aby doplnil alebo spresnil majetkové priznanie alebo preukázanie spôsobu nadobudnutia finančných prostriedkov potrebných na obstaranie majetku uvedeného v majetkovom priznaní v dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od doručenia výzvy generálneho prokurátora.
(7)
Generálny prokurátor je povinný zabezpečiť ochranu majetkových priznaní podávaných podľa tohto zákona pred ich zneužitím.
(8)
Ustanoveniami odsekov 1 až 6 nie je dotknutá povinnosť prokurátorov podávať majetkové priznania podľa osobitného zákona20) a povinnosť generálneho prokurátora deklarovať svoje majetkové pomery.21)
(9)
Generálny prokurátor je povinný zabezpečiť zverejnenie osvedčenia podľa § 27 ods. 1 a 2 a majetkového priznania na webovom sídle generálnej prokuratúry v súlade s ochranou osobných údajov podľa osobitného zákona,21a) a to každoročne do 30. júna za predchádzajúci kalendárny rok.
zobraziť paragraf
§ 38
Výkon funkcie nadčas

(1)
Výkon funkcie nadčas je výkon funkcie prokurátora na príkaz vedúceho prokurátora alebo s jeho súhlasom nad ustanovený týždenný služobný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia služobného času a mimo rámca rozvrhu denného služobného času.
(2)
Výkon funkcie nadčas nesmie spolu s ustanoveným týždenným služobným časom presiahnuť v jednom týždni 48 hodín; to neplatí, ak ide o služobnú pohotovosť prokurátora.
(3)
Výkon funkcie nadčas nie je, ak prokurátor vykonáva svoju funkciu nad ustanovený týždenný služobný čas a mimo rámca rozvrhu denného služobného času ako náhradu za služobné voľno, ktoré mu služobný úrad poskytol na jeho žiadosť.
zobraziť paragraf
§ 92a

(1)
Ustanovenia tejto hlavy o odmeňovaní prokurátorov sa vzťahujú na hlavného európskeho prokurátora, európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora len v rozsahu, v akom sa na nich nevzťahuje osobitný predpis.2)
(2)
Ak európsky delegovaný prokurátor plní aj úlohy prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, za plnenie týchto úloh mu patrí pomerná časť platu podľa tohto zákona zodpovedajúca určenému rozsahu plnenia úloh.
zobraziť paragraf
§ 103c

(1)
Prokurátorovi dočasne pridelenému k orgánu Európskej únie podľa § 9b ods. 1 a 2 patrí plat určený podľa § 103. Služobný úrad mu vypláca tento plat v dvoch častiach. Prvá časť, tvoriaca 30 % platu, vynásobená platovým koeficientom vypočítaným podľa osobitného predpisu39) sa prokurátorovi prevedie na jeho bankový účet zriadený v mieste jeho dočasného pridelenia po vykonaní zákonných zrážok a druhá časť, tvoriaca 70 % platu, sa prokurátorovi prevedie na jeho účet zriadený v Slovenskej republike po vykonaní zákonných zrážok.
(2)
Prokurátorovi patrí od prvého dňa dočasného pridelenia k orgánu Európskej únie popri plate prokurátora aj náhrada výdavkov uvedených v osobitnom zákone,39a) ktorú mu vypláca služobný úrad.
zobraziť paragraf
§ 134
Príplatok za výkon funkcie prokurátora a príplatok k dôchodku

(1)
Prokurátor má právo na príplatok za výkon funkcie prokurátora, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
jeho služobný pomer zanikne alebo sa mu preruší výkon funkcie prokurátora podľa § 12 ods. 5 a
b)
má nárok na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok.
(2)
Ak prokurátor zomrie, právo na príplatok
a)
k vdovskému dôchodku alebo vdovskému výsluhovému dôchodku má manželka, ktorá má nárok na vdovský dôchodok alebo vdovský výsluhový dôchodok po zomretom manželovi, ktorý bol prokurátorom (ďalej len „príplatok k vdovskému dôchodku"),
b)
k vdoveckému dôchodku alebo vdoveckému výsluhovému dôchodku má manžel, ktorý má nárok na vdovecký dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok po zomretej manželke, ktorá bola prokurátorkou (ďalej len „príplatok k vdoveckému dôchodku"),
c)
k sirotskému dôchodku alebo sirotskému výsluhovému dôchodku má nezaopatrené dieťa, ktoré má nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok po zomretom rodičovi alebo po zomretom osvojiteľovi, ktorý bol prokurátorom (ďalej len „príplatok k sirotskému dôchodku").
(3)
Na účely príplatku k dôchodku podľa odseku 2 sa nevyžaduje splnenie podmienky ustanovenej v odseku 1 písm. b), ak služobný pomer prokurátora zanikol smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
zobraziť paragraf
§ 146

(1)
Na účely platenia poistného na zdravotné poistenie41) sa prokurátor posudzuje ako zamestnanec a služobný úrad ako zamestnávateľ.
(2)
Na účely platenia poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie42) sa prokurátor posudzuje ako zamestnanec a služobný úrad ako zamestnávateľ.
(3)
Prokurátor nie je platiteľom príspevku na poistenie v nezamestnanosti.53) Za prokurátora služobný úrad neplatí príspevok na poistenie v nezamestnanosti.53)
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na európskeho delegovaného prokurátora. Na hlavného európskeho prokurátora a európskeho prokurátora sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 3 len v rozsahu, v akom sa na nich nevzťahuje osobitný predpis.2)
zobraziť paragraf
§ 152

(1)
Prokurátor, ktorý uzavrel dohodu o hmotnej zodpovednosti, môže od nej odstúpiť, ak
a)
je dočasne pridelený na výkon funkcie na inú prokuratúru alebo na iný orgán (§ 9 až 9c),
b)
je preložený na výkon funkcie na inú prokuratúru (§ 10),
c)
výkon jeho funkcie je prerušený (§ 12),
d)
výkon jeho funkcie je dočasne pozastavený (§ 13) alebo
e)
služobný úrad do jedného mesiaca po tom, čo dostal jeho písomné upozornenie, neodstráni nedostatky, ktoré bránia riadnemu hospodáreniu so zverenými hodnotami.
(2)
Odstúpenie od dohody o hmotnej zodpovednosti sa musí oznámiť služobnému úradu písomne; odstúpenie je účinné odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od dohody o hmotnej zodpovednosti služobnému úradu.
zobraziť paragraf
§ 162

(1)
Za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím prokurátora alebo jeho nesprávnym úradným postupom zodpovedá štát. Vo veciach náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím prokurátora alebo jeho nesprávnym úradným postupom koná v mene štátu generálna prokuratúra podľa osobitného zákona.54)
(2)
Ak generálna prokuratúra uhradí náhradu škody, spôsobenú nezákonným rozhodnutím prokurátora alebo jeho nesprávnym úradným postupom, alebo jej časť a zavinenie prokurátora bolo zistené v disciplinárnom konaní ako závažné disciplinárne previnenie alebo v trestnom konaní, požaduje od prokurátora regresnú náhradu
a)
v celej výške, ak ide o úmyselné konanie prokurátora,
b)
vo výške nepresahujúcej u jednotlivého prokurátora sumu rovnajúcu sa trojnásobku jeho funkčného platu pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu, ak ide o nedbanlivostné konanie prokurátora.
(3)
Ak disciplinárna komisia nerozhodne inak, regresnú náhradu nemožno požadovať od prokurátora, ak k zastaveniu trestného stíhania alebo oslobodeniu spod obžaloby došlo z dôvodu, že
a)
zanikla trestnosť činu na základe účinnej ľútosti,
b)
trestné stíhanie bolo podmienené súhlasom poškodeného a poškodený daný súhlas vzal späť,
c)
trest, ku ktorému mohlo trestné stíhanie viesť, bol celkom bez významu popri treste, ktorý bol obvinenému pre iný trestný čin už právoplatne uložený,
d)
o skutku obvineného bolo už právoplatne rozhodnuté disciplinárne iným orgánom alebo orgánom príslušným na konanie o priestupku alebo o inom správnom delikte, cudzozemským súdom alebo iným cudzozemským orgánom príslušným na konanie o trestnom čine, priestupku alebo o inom správnom delikte a toto rozhodnutie možno považovať za dostačujúce,
e)
o skutku odovzdanom na trestné stíhanie do cudziny bolo právoplatne rozhodnuté cudzozemským súdom alebo iným cudzozemským orgánom príslušným na konanie o trestnom čine, priestupku alebo o inom správnom delikte a toto rozhodnutie možno považovať za dostačujúce,
f)
obvinený sa významnou mierou podieľal na objasnení korupcie, trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestného činu založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny alebo zločinu spáchaného organizovanou skupinou, zločineckou skupinou alebo teroristickou skupinou, alebo na zistení alebo usvedčení páchateľa tohto trestného činu a záujem spoločnosti na objasnení takého trestného činu prevyšuje záujem na trestnom stíhaní tohto obvineného pre taký trestný čin alebo pre iný trestný čin,
g)
obvinený nebol v čase spáchania činu pre nepríčetnosť trestne zodpovedný.
(4)
Ak disciplinárna komisia nerozhodne inak, regresnú náhradu nemožno požadovať od prokurátora ani vtedy, ak
a)
súd alebo prokurátor postúpil vec na konanie inému orgánu, ktorý je oprávnený vo veci konať a rozhodnúť,
b)
účastník konania domáhajúci sa náhrady škody si hrozbu trestného stíhania alebo trestné stíhanie zavinil sám,
c)
v prípravnom konaní boli splnené zákonné podmienky na začatie trestného stíhania a vznesenie obvinenia,
d)
pri podaní obžaloby boli splnené zákonné podmienky na podanie obžaloby.
(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na hlavného európskeho prokurátora a európskeho prokurátora; vzťahujú sa však na európskeho delegovaného prokurátora, ktorý plní úlohy Úradu špeciálnej prokuratúry. Za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím hlavného európskeho prokurátora, európskeho prokurátora alebo európskeho delegovaného prokurátora alebo ich nesprávnym úradným postupom pri plnení úloh Európskej prokuratúry zodpovedá Európska prokuratúra podľa osobitného predpisu.54a)
zobraziť paragraf
§ 184

(1)
Vo veciach zodpovednosti za škodu a s tým súvisiacich nárokov na náhradu škody podľa tohto zákona koná a rozhoduje v prvom stupni
a)
osobitná komisia zriadená na generálnej prokuratúre, ak
1.
za škodu zodpovedá prokurátor generálnej prokuratúry, európsky delegovaný prokurátor, zamestnanec generálnej prokuratúry alebo krajský prokurátor,
2.
škoda bola spôsobená prokurátorovi generálnej prokuratúry, európskemu delegovanému prokurátorovi, zamestnancovi generálnej prokuratúry alebo krajskému prokurátorovi,
3.
za škodu zodpovedá prokurátor generálnej prokuratúry, európsky delegovaný prokurátor, zamestnanec generálnej prokuratúry alebo krajský prokurátor spoločne s prokurátorom inej prokuratúry alebo zamestnancom inej prokuratúry,
4.
škoda bola spôsobená prokurátorovi generálnej prokuratúry, európskemu delegovanému prokurátorovi, zamestnancovi generálnej prokuratúry alebo krajskému prokurátorovi spoločne s prokurátorom inej prokuratúry alebo zamestnancom inej prokuratúry,
5.
za škodu zodpovedajú spoločne prokurátori alebo zamestnanci prokuratúry, ktorí nemajú spoločný služobný úrad,
6.
škoda bola spôsobená spoločne prokurátorom alebo zamestnancom prokuratúry, ktorí nemajú spoločný služobný úrad,
b)
osobitná komisia zriadená na krajskej prokuratúre, ktorá je služobným úradom prokurátora alebo zamestnanca prokuratúry, ktorý zodpovedá za škodu alebo ktorému bola spôsobená škoda, ak nejde o veci, v ktorých je príslušná konať a rozhodovať osobitná komisia zriadená na generálnej prokuratúre.
(2)
Na európskeho delegovaného prokurátora sa ustanovenie odseku 1 vzťahuje len vtedy, ak škoda bola spôsobená z dôvodov, ktoré nesúvisia s plnením povinností európskeho delegovaného prokurátora podľa osobitného predpisu.56a)
(3)
Osobitné komisie uvedené v odseku 1 zriaďuje príslušný vedúci služobného úradu, ak generálny prokurátor nerozhodne inak.
(4)
O odvolaní proti rozhodnutiu
a)
osobitnej komisie uvedenej v odseku 1 písm. a) rozhoduje generálny prokurátor,
b)
osobitnej komisie uvedenej v odseku 1 písm. b) rozhoduje osobitná komisia zriadená na generálnej prokuratúre.
zobraziť paragraf
§ 187
Disciplinárna zodpovednosť

(1)
Prokurátor je disciplinárne zodpovedný za
a)
disciplinárne previnenie,
b)
konanie, ktoré má znaky priestupku podľa osobitného zákona,57) a konanie, ktoré môže byť postihnuteľné sankciami podľa osobitného zákona57a) (ďalej len „priestupok“).
(2)
Na prejednanie priestupku sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,57b) ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Ak priestupok prokurátora prejednal alebo so súhlasom prokurátora prejednáva orgán oprávnený na prejednanie priestupku podľa osobitného zákona,57c) prokurátora už nemožno disciplinárne stíhať za spáchanie priestupku.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na hlavného európskeho prokurátora a európskeho prokurátora.
zobraziť paragraf
§ 189
Disciplinárne opatrenia, sankcie a ochranné opatrenia

(1)
Za disciplinárne previnenie sa za podmienok ustanovených týmto zákonom, ak § 208 ods. 2 neustanovuje inak, uloží prokurátorovi niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:
a)
písomné pokarhanie,
b)
zníženie základného platu až o 15 % najviac na tri mesiace; pri opätovnom disciplinárnom previnení, ktorého sa prokurátor dopustil v čase pred zahladením disciplinárneho opatrenia, najviac na šesť mesiacov.
(2)
Za závažné disciplinárne previnenie sa za podmienok ustanovených týmto zákonom uloží prokurátorovi niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:
a)
zníženie základného platu o 15 % až 50 %, najviac na jeden rok,
b)
odvolanie z funkcie vedúceho prokurátora,
c)
preloženie na prokuratúru nižšieho stupňa,
d)
zbavenie funkcie prokurátora.
(3)
Za priestupok sa za podmienok a v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom uloží prokurátorovi sankcia alebo ochranné opatrenie ustanovené osobitným zákonom57d) (ďalej len „sankčné opatrenie za priestupok“), ak § 208 ods. 2 neustanovuje inak. Za priestupok však nemožno uložiť prokurátorovi zákaz činnosti spočívajúci v zákaze výkonu funkcie prokurátora, a to ani vtedy, ak prokurátor spáchal priestupok pri výkone funkcie prokurátora alebo v súvislosti s výkonom funkcie prokurátora.
(4)
Generálnemu prokurátorovi nemožno uložiť disciplinárne opatrenie uvedené v odseku 2 písm. b) až d). Ak Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodne, že generálny prokurátor spáchal čin, ktorý je nezlučiteľný s výkonom funkcie generálneho prokurátora, Národná rada Slovenskej republiky môže podať návrh prezidentovi Slovenskej republiky na odvolanie generálneho prokurátora z funkcie generálneho prokurátora.
(5)
Na uloženie disciplinárneho opatrenia európskemu delegovanému prokurátorovi z dôvodov súvisiacich s jeho povinnosťami podľa osobitného predpisu2) sa vyžaduje predchádzajúci súhlas hlavného európskeho prokurátora; v ostatných prípadoch má disciplinárna komisia voči hlavnému európskemu prokurátorovi predchádzajúcu informačnú povinnosť. Ak hlavný európsky prokurátor nedá súhlas na uloženie disciplinárneho opatrenia európskemu delegovanému prokurátorovi, predseda disciplinárnej komisie môže požiadať o preskúmanie veci kolégium.57da)
zobraziť paragraf
§ 194
Neprípustnosť disciplinárneho konania

(1)
Disciplinárne konanie nemožno začať, a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené, ak
a)
tomu bráni amnestia udelená vládou Slovenskej republiky,
b)
zanikla disciplinárna zodpovednosť prokurátora,
c)
zanikol služobný pomer prokurátora; ak je prokurátor disciplinárne stíhaný za priestupok, disciplinárna komisia postúpi vec orgánu príslušnému na prejednanie priestupku,
d)
disciplinárne konanie je podmienené súhlasom poškodeného, jeho zástupcu alebo opatrovníka a súhlas nebol daný alebo bol vzatý späť,
e)
skoršie disciplinárne konanie pre ten istý skutok, alebo skoršie konanie o priestupku alebo inom správnom delikte pre ten istý skutok sa skončilo právoplatným rozhodnutím, alebo bolo právoplatne zastavené a rozhodnutie vydané v skoršom konaní nebolo zrušené, alebo
f)
uloženie disciplinárneho opatrenia európskemu delegovanému prokurátorovi je podmienené predchádzajúcim súhlasom alebo predchádzajúcou informačnou povinnosťou (§ 189 ods. 5) a súhlas nebol daný alebo bol vzatý späť alebo informačná povinnosť nebola splnená.
(2)
V disciplinárnom konaní, ktoré bolo zastavené z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b), sa pokračuje, ak prokurátor, proti ktorému sa viedlo disciplinárne konanie, vyhlási do troch dní od doručenia uznesenia o zastavení disciplinárneho konania, že na prejednaní veci trvá; prokurátor musí byť o tom poučený.
zobraziť paragraf
§ 197

(1)
Návrh na začatie disciplinárneho konania je oprávnený podať navrhovateľ, ktorým je
a)
generálny prokurátor proti prokurátorovi ktorejkoľvek prokuratúry,
b)
generálny prokurátor alebo špeciálny prokurátor proti európskemu delegovanému prokurátorovi z dôvodov, ktoré nesúvisia s plnením povinností európskeho delegovaného prokurátora podľa osobitného predpisu,2)
c)
hlavný európsky prokurátor alebo európsky prokurátor za Slovenskú republiku proti európskemu delegovanému prokurátorovi z dôvodov, ktoré súvisia s plnením povinností európskeho delegovaného prokurátora podľa osobitného predpisu,2)
d)
verejný ochranca práv proti prokurátorovi ktorejkoľvek prokuratúry, ak sa domnieva, že pri plnení svojich služobných povinností v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu porušil základné práva a slobody podávateľa podnetu, ktorý sa domáha právnej ochrany u verejného ochrancu práv,
e)
námestník generálneho prokurátora proti prokurátorom generálnej prokuratúry a vedúcim prokurátorom, ktorí patria do jeho riadiacej pôsobnosti,
f)
príslušný krajský prokurátor proti prokurátorovi krajskej prokuratúry, okresnému prokurátorovi a prokurátorovi okresnej prokuratúry,
g)
príslušný okresný prokurátor proti prokurátorovi okresnej prokuratúry,
h)
subjekt oprávnený podať návrh na začatie disciplinárneho konania proti generálnemu prokurátorovi ustanovený osobitným predpisom.
(2)
Návrh na začatie disciplinárneho konania musí obsahovať
a)
meno, priezvisko a funkciu navrhovateľa,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia prokurátora, proti ktorému návrh smeruje,
c)
opis skutku, pre ktorý sa navrhuje začatie disciplinárneho konania, s uvedením miesta, času a spôsobu jeho spáchania, a ak ide o priestupok, aj označenie príslušných ustanovení zákona, ktorého znaky priestupok napĺňa, a dôkazy, ktoré svedčia o spáchaní priestupku,
d)
označenie dôkazov, o ktoré sa návrh opiera,
e)
navrhované disciplinárne opatrenie,
f)
dátum vyhotovenia návrhu,
g)
podpis navrhovateľa.
(3)
Ak návrh na začatie disciplinárneho konania je neúplný, predseda disciplinárnej komisie vyzve navrhovateľa, aby ho v určenej lehote doplnil; lehota určená predsedom disciplinárnej komisie nesmie byť dlhšia ako desať pracovných dní.
(4)
Navrhovateľ môže podať návrh na začatie disciplinárneho konania disciplinárnej komisii do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa dozvedel o disciplinárnom previnení prokurátora alebo o priestupku, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa spáchania disciplinárneho previnenia alebo priestupku.
(5)
Návrh na začatie disciplinárneho konania môže navrhovateľ vziať späť, a to až dovtedy, kým vo veci nerozhodne odvolacia disciplinárna komisia. Ak bol návrh na začatie disciplinárneho konania vzatý späť, v tej istej veci už nemožno podať návrh na začatie disciplinárneho konania.
zobraziť paragraf
§ 198

(1)
Disciplinárne konanie nemožno začať, a ak sa už začalo, nemožno v ňom pokračovať a musí sa zastaviť, ak uplynuli dva roky
a)
od spáchania disciplinárneho previnenia alebo od priestupku, alebo
b)
od nadobudnutia právoplatnosti odsudzujúceho rozsudku súdu za ten istý skutok.
(2)
Plynutie lehoty podľa odseku 1 sa prerušuje
a)
podaním návrhu na začatie disciplinárneho konania za disciplinárne previnenie a po ňom nasledujúcimi úkonmi disciplinárnej komisie smerujúcimi k ukončeniu disciplinárneho konania,
b)
doručením rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu o odovzdaní veci alebo o postúpení veci disciplinárnej komisii a nasledujúcimi úkonmi disciplinárnej komisie smerujúcimi k ukončeniu disciplinárneho konania,
c)
spáchaním iného disciplinárneho previnenia počas plynutia lehoty uvedenej v odseku 1.
(3)
Prerušením plynutia lehoty začína plynúť nová lehota podľa odseku 1.
(4)
Do plynutia lehoty podľa odseku 1 sa nezapočítava doba, počas ktorej sa pre ten istý skutok viedlo trestné stíhanie.
zobraziť paragraf
§ 199
Upovedomenie o začatí disciplinárneho konania

(1)
O začatí disciplinárneho konania upovedomí najneskôr do 15 dní prokurátora, proti ktorému sa začalo disciplinárne konanie, predseda disciplinárnej komisie doručením oznámenia o začatí disciplinárneho konania a návrhu na začatie disciplinárneho konania alebo rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní o odovzdaní veci alebo o postúpení veci. V oznámení o začatí disciplinárneho konania ho súčasne poučí o práve zvoliť si obhajcu, vyjadriť sa ku skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu, a navrhnúť dôkazy na svoju obhajobu.
(2)
Oznámenie o začatí disciplinárneho konania sa doručuje prokurátorovi, proti ktorému sa začalo disciplinárne konanie, do vlastných rúk.
(3)
O začatí disciplinárneho konania upovedomí predseda disciplinárnej komisie tiež
a)
generálneho prokurátora, ak nepodal návrh na začatie disciplinárneho konania,
b)
vedúceho služobného úradu, ak nepodal návrh na začatie disciplinárneho konania a disciplinárne konanie sa začalo proti prokurátorovi, ktorý patrí do jeho riadiacej pôsobnosti,
c)
okresnému prokurátorovi, ak nepodal návrh na začatie disciplinárneho konania a ide o disciplinárne konanie proti prokurátorovi okresnej prokuratúry,
d)
hlavného európskeho prokurátora a európskeho prokurátora za Slovenskú republiku, ak nepodali návrh na začatie disciplinárneho konania a ide o disciplinárne konanie proti európskemu delegovanému prokurátorovi.
zobraziť paragraf
§ 200
Predbežné úkony

(1)
Ak obsah návrhu na začatie disciplinárneho konania vyžaduje predbežné objasnenie uvádzaných skutočností, predseda disciplinárnej komisie alebo ním poverený člen disciplinárnej komisie vykoná potrebné úkony. Môže najmä zistiť stanovisko prokurátora, proti ktorému sa začalo disciplinárne konanie, zistiť potrebné ďalšie skutočnosti a dôkazy, ktoré v návrhu nie sú uvedené, a ak ide o listiny alebo iné veci, zadovážiť ich na vykonanie dôkazu.
(2)
Ak sa v disciplinárnom konaní navrhuje uloženie disciplinárneho opatrenia európskemu delegovanému prokurátorovi z dôvodov súvisiacich s jeho povinnosťami podľa osobitného predpisu,2) predseda disciplinárnej komisie si vyžiada od hlavného európskeho prokurátora predchádzajúci súhlas s uložením disciplinárneho opatrenia.57da) Ak hlavný európsky prokurátor súhlas nedá alebo ho vezme späť, predseda disciplinárnej komisie môže požiadať o preskúmanie veci kolégium.57da)
zobraziť paragraf
§ 205

(1)
Ústne pojednávanie vedie predseda disciplinárnej komisie.
(2)
Predseda disciplinárnej komisie otvorí ústne pojednávanie oznámením veci, ktorá sa bude prejednávať; potom zistí, či sa ustanovili osoby, ktoré boli na ústne pojednávanie predvolané alebo o ňom upovedomené, a zistí ich totožnosť. U osôb, u ktorých treba zachovať lehotu na prípravu, zistí, či táto lehota bola zachovaná.
(3)
Ak sa niektorá z predvolaných alebo upovedomených osôb nedostavila na ústne pojednávanie, disciplinárna komisia rozhodne, či ústne pojednávanie možno napriek tomu vykonať, alebo či ho treba odročiť.
(4)
Po vykonaní úkonov uvedených v odsekoch 2 a 3 vyzve predseda disciplinárnej komisie navrhovateľa, aby predniesol návrh na začatie disciplinárneho konania a odôvodnil ho. Ak disciplinárne konanie začalo na základe rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní o odovzdaní veci alebo o postúpení veci, obsah rozhodnutia prečíta predseda disciplinárnej komisie, prípadne ním poverený člen disciplinárnej komisie.
(5)
Po prednesení návrhu na začatie disciplinárneho konania alebo obsahu rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní o odovzdaní veci alebo o postúpení veci sa predseda disciplinárnej komisie opýta poškodeného, prípadne jeho zástupcu alebo opatrovníka, či navrhuje, aby sa prokurátorovi, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, uložila povinnosť na náhradu škody spôsobenej disciplinárnym previnením alebo priestupkom a v akom rozsahu. Ak sa poškodený, prípadne jeho zástupca alebo opatrovník, nedostaví na ústne pojednávanie a ak je jeho návrh už obsiahnutý v spise, predseda disciplinárnej komisie prečíta tento návrh zo spisu. Právo na náhradu škody musí poškodený, prípadne jeho zástupca alebo opatrovník, uplatniť pred začatím dokazovania. Predseda disciplinárnej komisie poučí poškodeného o jeho práve, ak sa tak už nestalo v upovedomení o ústnom pojednávaní.
(6)
Ak sa v disciplinárnom konaní vykonali predbežné úkony, predseda disciplinárnej komisie alebo ním určený člen disciplinárnej komisie oboznámi disciplinárnu komisiu a účastníkov konania s jeho výsledkami. Ak sa disciplinárne konanie vedie proti európskemu delegovanému prokurátorovi, predseda disciplinárnej komisie oboznámi splnenie podmienok na vedenie disciplinárneho konania podľa § 200 ods. 2; ak zistí nedostatky, bezodkladne vykoná opatrenia potrebné na ich odstránenie.
(7)
Predseda disciplinárnej komisie vypočuje prokurátora, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, a vykoná ďalšie potrebné dôkazy. Prokurátor má právo odoprieť výpoveď. Osoba, ktorá bola predvolaná ako svedok alebo znalec, je povinná dostaviť sa na ústne pojednávanie a vypovedať pred disciplinárnou komisiou. Právo svedka odoprieť výpoveď upravuje osobitný zákon.64)
(8)
Prokurátor, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, jeho obhajca a navrhovateľ majú právo vyjadriť sa k vykonávaným dôkazom, klásť svedkom a znalcom otázky a podávať návrhy na doplnenie dokazovania. Rovnaké práva patria aj poškodenému, prípadne jeho zástupcovi alebo opatrovníkovi.
(9)
Po skončení dokazovania sa môže k veci vyjadriť navrhovateľ, prokurátor, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, jeho obhajca, poškodený, prípadne jeho zástupca alebo opatrovník. Prokurátorovi, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, vždy patrí posledné slovo.
zobraziť paragraf
§ 208

(1)
Ak disciplinárna komisia dospeje k záveru, že prokurátor, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, sa dopustil disciplinárneho previnenia alebo priestupku, rozhodne, že je vinný a uloží mu disciplinárne opatrenie podľa tohto zákona, prípadne aj povinnosť nahradiť škodu, ak bol nárok na jej náhradu včas uplatnený. Disciplinárna komisia však môže poškodeného odkázať na uplatnenie nároku na náhradu škodu pred iným príslušným orgánom, a to aj vtedy, ak prokurátor, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, nárok poškodeného na náhradu škody uzná čo i len sčasti.
(2)
Disciplinárna komisia môže rozhodnúť, že upustí od uloženia disciplinárneho opatrenia podľa odseku 1 alebo sankčného opatrenia za priestupok, ak vzhľadom na povahu spáchaného disciplinárneho previnenia alebo priestupku možno dôvodne očakávať, že už samotné prejednanie veci pred disciplinárnou komisiou postačuje.
(3)
Disciplinárna komisia oslobodí prokurátora, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, ak
a)
prokurátor sa nedopustil disciplinárneho previnenia alebo priestupku,
b)
skutok, pre ktorý sa vedie disciplinárne konanie, sa nestal,
c)
skutok, pre ktorý sa vedie disciplinárne konanie, nie je disciplinárnym previnením alebo priestupkom alebo
d)
nemožno preukázať, že prokurátor sa dopustil disciplinárneho previnenia alebo priestupku.
(4)
Ak disciplinárna komisia oslobodí prokurátora, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, má prokurátor nárok voči štátu na náhradu trov účelne vynaložených v súvislosti s disciplinárnym konaním. Disciplinárna komisia rozhodne o tomto nároku vo svojom rozhodnutí. Ak nárok na náhradu trov je sporný a treba vykonať ďalšie šetrenie, rozhodne o nároku prokurátora na náhradu trov samostatným rozhodnutím. Poškodeného, ktorý uplatnil nárok na náhradu škody, odkáže na uplatnenie nároku na náhradu škody pred iným príslušným orgánom.
(5)
Predseda disciplinárnej komisie vyhlási rozhodnutie na ústnom pojednávaní vždy verejne. Rozhodnutie treba vyhotoviť písomne. Okrem výroku musí rozhodnutie obsahovať aj jeho stručné odôvodnenie a poučenie o odvolaní.
(6)
Rozhodnutie disciplinárnej komisie vypracuje jej predseda alebo ním určený člen disciplinárnej komisie do 30 dní od jeho vyhlásenia.
zobraziť paragraf
§ 209

Disciplinárna komisia zastaví disciplinárne konanie, ak
a)
prokurátor bol právoplatne odsúdený za trestný čin z nedbanlivosti, ktorý nespáchal v súvislosti s výkonom funkcie prokurátora,
b)
disciplinárne konanie sa stalo neprípustným alebo
c)
to ustanovuje tento zákon.
zobraziť paragraf
§ 211
Odvolanie

(1)
Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Odvolanie treba podať disciplinárnej komisii. Podanie odvolania má odkladný účinok.
(2)
Odvolanie môže podať
a)
prokurátor, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie,
b)
navrhovateľ, a ak ide o konanie začaté bez návrhu (§ 196 ods. 1 druhá veta), generálny prokurátor,
c)
poškodený, ktorý uplatnil nárok na náhradu škody pre nesprávnosť výroku o náhrade škody, alebo jeho zástupca, alebo opatrovník.
(3)
O odvolaní rozhoduje odvolacia disciplinárna komisia.
(4)
Ak odvolacia disciplinárna komisia odvolanie nezamietne, napadnuté rozhodnutie úplne alebo sčasti zruší a vo veci rozhodne spravidla sama; môže však vec vrátiť na nové prejednanie a rozhodnutie disciplinárnej komisii.
(5)
Rozhodnutie odvolacej disciplinárnej komisie sa doručí
a)
prokurátorovi, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie,
b)
obhajcovi prokurátora,
c)
navrhovateľovi,
d)
poškodenému alebo jeho zástupcovi, alebo opatrovníkovi,
e)
osobám uvedeným v § 199 ods. 3,
f)
služobnému úradu prokurátora,
g)
okresnej prokuratúre, ak ide o disciplinárne konanie proti prokurátorovi okresnej prokuratúry.
(6)
Rozhodnutie odvolacej disciplinárnej komisie sa doručí osobám uvedeným v odseku 5 písm. a) až d) do vlastných rúk.
(7)
Proti rozhodnutiu odvolacej disciplinárnej komisie nie je prípustné odvolanie.
(8)
Na disciplinárne konanie pred odvolacou disciplinárnou komisiou sa primerane vzťahujú ustanovenia druhého dielu jedenástej hlavy druhej časti a § 216.
zobraziť paragraf
§ 221

(1)
Prokurátorská rada je zložená z nepárneho počtu, najviac z 11 členov, ktorých volí príslušné zhromaždenie prokurátorov tajným hlasovaním z prokurátorov, ktorí tvoria zhromaždenie prokurátorov. Funkcia generálneho prokurátora, námestníka generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora, zástupcu špeciálneho prokurátora, krajského prokurátora, námestníka krajského prokurátora, okresného prokurátora a námestníka okresného prokurátora je nezlučiteľná s členstvom v prokurátorskej rade; tým nie je dotknuté právo týchto vedúcich prokurátorov zúčastniť sa hlasovaním na voľbe členov prokurátorskej rady. S členstvom v prokurátorskej rade je nezlučiteľná aj funkcia hlavného európskeho prokurátora a európskeho prokurátora; tým nie je dotknuté ich právo zúčastniť sa hlasovaním na voľbe členov prokurátorskej rady.
(2)
Predsedu a podpredsedu prokurátorskej rady si členovia prokurátorskej rady volia tajným hlasovaním spomedzi seba.
(3)
Funkčné obdobie členov prokurátorskej rady je päťročné.
(4)
Zhromaždenie prokurátorov môže odvolať člena prokurátorskej rady alebo celú prokurátorskú radu aj pred uplynutím funkčného obdobia.
(5)
Člen prokurátorskej rady sa môže členstva alebo svojej funkcie v prokurátorskej rade písomne vzdať.
(6)
Členovi prokurátorskej rady zanikne členstvo v prokurátorskej rade, ak
a)
je preložený na prokuratúru, ktorej prokurátori tvoria iné zhromaždenie prokurátorov alebo
b)
mu zanikne služobný pomer prokurátora.
c)
je vymenovaný do funkcie vedúceho prokurátora, ktorá je nezlučiteľná s členstvom v prokurátorskej rade.
zobraziť paragraf
§ 258a

Tento zákon sa vzťahuje na hlavného európskeho prokurátora, európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v rozsahu, v akom sa na nich nevzťahuje osobitný predpis.2)
zobraziť paragraf
§ 265zd
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2019

(1)
Výberové konania začaté do 31. augusta 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. augusta 2019.
(2)
Konanie vo veciach zodpovednosti za škodu a s tým súvisiacich nárokov na náhradu škody začaté a právoplatne neskončené do 31. augusta 2019 dokončí osobitná komisia zriadená podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. augusta 2019.
(3)
Tento zákon v znení účinnom od 1. septembra 2019 sa nevzťahuje na disciplinárne konania začaté podľa doterajších predpisov, ak neboli právoplatne skončené do 31. augusta 2019; to neplatí, ak ide o ustanovenia § 208 ods. 3, 5 a 6 a § 209 v znení účinnom od 1. septembra 2019.
(4)
Ustanovenie § 103c ods. 1 v znení účinnom od 1. septembra 2019 sa vzťahuje na platové pomery prokurátora dočasne prideleného k orgánu Európskej únie už od 1. januára 2019. Služobný úrad prevedie prokurátorovi dočasne pridelenému k orgánu Európskej únie tento rozdiel v plate na jeho bankový účet zriadený v mieste jeho dočasného pridelenia po vykonaní zákonných zrážok do 1. októbra 2019.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore