Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71252
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 01.07.2013 do 31.12.2013


Platnosť od: 20.06.2013
Účinnosť od: 01.07.2013
Účinnosť do: 31.12.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo, Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST18 JUD DS9 EU PP4 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 153/2013 s účinnosťou od 01.07.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

vymedzenie národného zdravotníckeho informačného systému,

b)

údajovú základňu národného zdravotníckeho informačného systému (ďalej len „údajová základňa“), ...

c)

postup pri sprístupňovaní údajov z národného zdravotníckeho informačného systému,

d)

národné zdravotnícke administratívne registre,

e)

národné zdravotné registre,

f)

štandardy zdravotníckej informatiky,

g)

zdravotnícku štatistiku,

h)

postavenie a úlohy Národného centra zdravotníckych informácií (ďalej len „národné centrum“), ...

i)

proces overovania zhody informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,

j)

proces vydávania elektronických preukazov zdravotníckych pracovníkov.

§ 2
Základné pojmy
(1)

Národný zdravotnícky informačný systém je súbor zdravotníckych informačných systémov slúžiacich ...

(2)

Údajová základňa je sústava údajov v národných zdravotníckych administratívnych registroch, ...

(3)

Národné zdravotnícke administratívne registre sú zdravotnícke informačné systémy, ktoré obsahujú ...

(4)

Národné zdravotné registre sú zdravotnícke informačné systémy, ktoré obsahujú osobné údaje ...

(5)

Národný portál zdravia je webové sídlo obsahujúce aplikácie a objektivizované informácie súvisiace ...

(6)

Elektronická zdravotná knižka je súbor údajov zo zdravotnej dokumentácie osoby vedených v Národnom ...

(7)

Pacientsky sumár je časť elektronickej zdravotnej knižky obsahujúci základné údaje o zdravotnom ...

(8)

Štandardy zdravotníckej informatiky definujú štruktúru a formát dátových rozhraní, štruktúru, ...

(9)

Elektronický zdravotný záznam je záznam zdravotníckeho pracovníka v elektronickej zdravotnej knižke ...

(10)

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka je technický prostriedok na identifikáciu, autentizáciu ...

(11)

Overovanie zhody informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je činnosť, ktorou ...

§ 3
Údajová základňa
(1)

Údajovú základňu tvoria

a)

údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov, ktorými sú

1.

Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,

2.

Národný register zdravotníckych pracovníkov,

b)

údaje z národných zdravotných registrov podľa § 4,

c)

zisťovania udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie podľa § 10,

d)

štatistické výkazy v zdravotníctve.

(2)

Národné centrum pri správe údajovej základne používa údaje z

a)

centrálneho registra poistencov,2)

b)

registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,3)

c)

registrov zdravotníckych pracovníkov,4)

d)

registra zdravotných poisťovní,5)

e)

registrov licencií,6)

f)

registrov povolení,7)

g)

zoznamu registrovaných humánnych liekov,8)

h)

databázy zdravotníckych pomôcok,9)

i)

zoznamu kategorizovaných liekov,10)

j)

zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok,11)

k)

zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov,12)

l)

zoznamu kategorizovaných dietetických potravín,13)

m)

registra obyvateľov,

n)

obchodného registra,

o)

živnostenského registra,

p)

registra organizácií,

q)

národného transplantačného registra,14)

r)

centrálneho registra prenosných ochorení v Slovenskej republike.15)

(3)

Účel spracúvania údajov, zoznam spracúvaných údajov a okruh dotknutých osôb, o ktorých sa ...

(4)

Spracúvané údaje národných zdravotníckych administratívnych registrov podľa odseku 1 písm. ...

§ 4
Národné zdravotné registre
(1)

Národnými zdravotnými registrami sú

a)

národný register elektronických zdravotných knižiek,

b)

národný onkologický register,

c)

národný register pacientov s diabetes mellitus,

d)

národný register pacientov s vrodenou vývojovou chybou,

e)

národný register pacientov so srdcovocievnym ochorením,

f)

národný register pacientov s neurologickým ochorením,

g)

národný register pacientov s chronickým ochorením pľúc,

h)

národný register pacientov s tuberkulózou,

i)

národný artroplastický register,

j)

národný register pacientov so zápalovým reumatickým ochorením,

k)

národný register osôb s úrazom vyžadujúcim poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti,

l)

národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých ...

(2)

Účel spracúvania údajov, zoznam spracúvaných údajov a okruh dotknutých osôb, o ktorých sa ...

(3)

Spracúvané údaje z národných zdravotných registrov podľa odseku 1 sa poskytujú v anonymizovanej ...

§ 5
Elektronická zdravotná knižka
(1)

Elektronická zdravotná knižka obsahuje

a)

identifikačné údaje osoby v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 prvom bode písm. a) prvom bode,

b)

pacientsky sumár v rozsahu uvedenom v § 6,

c)

záznam o preventívnej prehliadke v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 prvom bode písm. a) treťom ...

d)

záznam žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vrátane popisu ...

e)

záznam o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rozsahu uvedenom ...

f)

záznam o zásahu16) pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti,

g)

záznam o odporúčaní všeobecného lekára na špecializovanú zdravotnú starostlivosť v rozsahu ...

h)

záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti v ...

i)

záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti17) v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 prvom ...

j)

záznam o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti18) v rozsahu uvedenom v prílohe č. ...

k)

preskripčný záznam v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 prvom bode písm. a) 11. bode,

l)

dispenzačný záznam v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 prvom bode písm. a) 12. bode,

m)

medikačný záznam v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 prvom bode písm. a) 13. bode,

n)

údaje z účtu poistenca19) v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 prvom bode písm. a) 14. bode,

o)

vlastné záznamy osoby,

p)

záznam o prístupe, o poskytnutí údajov a každý pokus o prístup alebo o poskytnutie údajov.

(2)

Údaje v elektronickej zdravotnej knižke sa aktualizujú na základe poskytnutej zdravotnej starostlivosti ...

(3)

Osoba je oprávnená vykonávať v elektronickej zdravotnej knižke vlastné záznamy.

(4)

Osoba pristupuje k údajom v elektronickej zdravotnej knižke v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) až ...

(5)

Údaje z elektronickej zdravotnej knižky okrem údajov z účtu poistenca uvedených v prílohe č. ...

a)

ošetrujúcemu lekárovi poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len ...

b)

ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako ...

c)

revíznemu lekárovi, revíznemu farmaceutovi a revíznej sestre príslušnej zdravotnej poisťovne ...

d)

osobe oprávnenej vydávať lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ktorých výdaj je ...

e)

lekárovi určenému Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, ak ide o príslušníka ozbrojených ...

f)

posudkovému lekárovi Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) ...

1.

výberového konania podľa osobitného predpisu,24)

2.

prieskumného konania podľa osobitného predpisu,24)

3.

sociálneho zabezpečenia vojakov podľa osobitného predpisu.25)

g)

lekárovi určenému Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ak ide o príslušníka Policajného ...

h)

posudkovému lekárovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) ...

1.

prijímacieho konania podľa osobitných predpisov,27)

2.

prieskumného konania,27)

3.

lekárskej posudkovej činnosti.27)

(6)

Zdravotníckemu pracovníkovi podľa odseku 5 písm. b) až h) sa poskytujú údaje z elektronickej ...

(7)

Na spracúvanie údajov poskytnutých z elektronickej zdravotnej knižky zdravotníckym pracovníkom ...

(8)

Zdravotnícky pracovník je oprávnený na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky vo ...

(9)

Každý záznam o prístupe, o poskytnutí údajov a každý pokus o prístup alebo o poskytnutie údajov ...

§ 6
Pacientsky sumár
(1)

Pacientsky sumár obsahuje

a)

údaj o krvnej skupine a Rh faktore, ak je údaj známy,

b)

kód aktívnej implantovanej zdravotníckej pomôcky, ak je údaj známy,

c)

údaj o stomatologickej zdravotníckej pomôcke na mieru, ak je údaj známy,

d)

údaj o alergickej anamnéze, ak je údaj známy,

e)

záznam o vykonanom očkovaní v rozsahu dátum očkovania, druh očkovania, kód a názov podaného ...

f)

údaje o všeobecnom lekárovi, s ktorým má osoba uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,23) ...

g)

údaje o kontaktnej osobe určenej osobou v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa elektronickej ...

h)

identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne,

i)

dátum a čas poslednej aktualizácie pacientskeho sumára,

j)

údaje o predpísaných, podaných a vydaných liekoch z preskripčných záznamov, dispenzačných ...

k)

kód choroby podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb (ďalej len „kód choroby“) s jej bližšou ...

(2)

Údaje z pacientskeho sumára podľa odseku 1 písm. a) až f) aktualizuje všeobecný lekár pri poskytovaní ...

(3)

Údaje z pacientskeho sumára sú poskytované ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi pri poskytovaní ...

§ 7
Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka
(1)

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka používa zdravotnícky pracovník na svoju identifikáciu, ...

(2)

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka obsahuje

a)

meno a priezvisko zdravotníckeho pracovníka,

b)

zdravotnícke povolanie zdravotníckeho pracovníka,

c)

registračné číslo zdravotníckeho pracovníka a označenie stavovskej organizácie v zdravotníctve, ...

d)

sériové číslo elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,

e)

dátum skončenia platnosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka.

(3)

Súčasťou elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka je aj elektronický čip, ktorý obsahuje ...

a)

elektronický podpis zdravotníckych pracovníkov,

b)

šifrovanie a dešifrovanie údajov,

c)

identifikáciu a autentifikáciu zdravotníckych pracovníkov.

(4)

Žiadosť o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka podáva zdravotnícky pracovník ...

(5)

Žiadosť o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka podľa odseku 4 obsahuje

a)

meno, priezvisko a rodné priezvisko,

b)

titul,

c)

dátum narodenia,

d)

rodné číslo, ak bolo pridelené,

e)

miesto trvalého pobytu a miesto prechodného pobytu, ak má zdravotnícky pracovník na území Slovenskej ...

f)

adresu na doručenie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka a iných písomností, telefónne ...

g)

registračné číslo zdravotníckeho pracovníka a označenie stavovskej organizácie v zdravotníctve, ...

h)

dátum a podpis zdravotníckeho pracovníka.

(6)

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka sa vydáva na základe zmluvy o vydaní elektronického ...

(7)

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka sa vydáva na päť rokov.

(8)

Národné centrum zašle do vlastných rúk zdravotníckemu pracovníkovi elektronický preukaz zdravotníckeho ...

(9)

Národné centrum zašle zdravotníckemu pracovníkovi aktivačný kód elektronického preukazu zdravotníckeho ...

§ 8
(1)

Národné centrum vyhotoví a zašle do vlastných rúk zdravotníckemu pracovníkovi nový elektronický ...

a)

pred uplynutím platnosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,

b)

po zistení chyby zapríčinenej výrobcom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka alebo ...

c)

od oznámenia straty, odcudzenia, zničenia alebo poškodenia elektronického preukazu zdravotníckeho ...

d)

od oznámenia zmeny údajov uvedených v § 7 ods. 2 písm. a) až c).

(2)

Národné centrum zašle zdravotníckemu pracovníkovi aktivačný kód nového elektronického preukazu ...

(3)

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka stráca platnosť znefunkčnením certifikátu na ...

a)

zdravotnícky pracovník zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

b)

zdravotnícky pracovník stratil elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka alebo ak mu bol odcudzený ...

c)

bol zničený alebo poškodený,

d)

zdravotníckemu pracovníkovi bola dočasne pozastavená alebo zrušená registrácia,32)

e)

uplynula doba jeho platnosti alebo

f)

zdravotnícky pracovník prestal vykonávať zdravotnícke povolanie.

§ 9
Štandardy zdravotníckej informatiky
(1)

Štandardy zdravotníckej informatiky zabezpečujú jednotnosť, bezpečnosť a integrovateľnosť v ...

(2)

Údaje evidované v zdravotníckych informačných systémoch musia byť zrozumiteľné, prehľadné ...

(3)

Údaje do národného zdravotníckeho informačného systému sa poskytujú v elektronickej podobe.

§ 10
Zdravotnícka štatistika
(1)

Národné centrum na účely zdravotníckej štatistiky a zisťovania udalostí charakterizujúcich ...

a)

hlásení o úmrtí a príčinách smrti,

b)

hlásení o prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti,

c)

správ o rodičke,

d)

správ o novorodencovi,

e)

hlásení o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva,

f)

hlásení o poskytnutí informácií o umelom prerušení tehotenstva,

g)

hlásení pohlavnej choroby,

h)

hlásení choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania,

i)

hlásení o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti,

j)

hlásení príčin a okolností úmyselného sebapoškodzovania,

k)

hlásení o ukončenej kúpeľnej liečbe,

l)

hlásení o užívateľovi drog liečenom zo závislosti.

(2)

Národné centrum na účely zdravotníckej štatistiky spracúva aj údaje z národných zdravotníckych ...

(3)

Údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov, z národných zdravotných registrov ...

(4)

Spracúvané údaje zo zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie sa poskytujú ...

(5)

Štatistický úrad zisťuje meno a priezvisko, rodné číslo, obec trvalého pobytu, adresu trvalého ...

(6)

Účel spracúvania údajov, zoznam spracúvaných údajov a okruh dotknutých osôb, o ktorých sa ...

§ 11
Overenie zhody informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
(1)

Overenie zhody informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti so štandardmi na pripojenie ...

(2)

Národné centrum rozhodne vydaním osvedčenia o zhode informačného systému poskytovateľa zdravotnej ...

(3)

Informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti musí

a)

byť jednoznačne identifikovateľný v rozsahu obchodný názov informačného systému, označenie ...

b)

zabezpečovať jednoznačnú identifikovateľnosť používateľa,

c)

spĺňať požiadavky na vyhotovovanie a používanie elektronického podpisu,20)

d)

spĺňať pri spracúvaní údajov štandardy zdravotníckej informatiky,

e)

umožniť používanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, preukazu poistenca s elektronickým ...

f)

zabezpečiť, aby dokument odoslaný do národného zdravotníckeho informačného systému bol opatrený ...

g)

zabezpečiť, aby údaje medzi národným zdravotníckym informačným systémom a informačným systémom ...

(4)

Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje

a)

názov alebo obchodné meno a sídlo výrobcu,

b)

identifikačné číslo výrobcu,

c)

meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom výrobcu,

d)

obchodný názov a označenie verzie informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ...

e)

dátum a podpis osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom výrobcu.

(5)

Výrobca je povinný k žiadosti podľa odseku 4 predložiť národnému centru

a)

technickú dokumentáciu predmetu žiadosti,

b)

predmet žiadosti.

(6)

Žiadosť sa považuje za úplnú, ak obsahuje náležitosti podľa odsekov 4 a 5. Ak žiadosť nie ...

(7)

O odvolaní proti rozhodnutiu národného centra rozhoduje ministerstvo zdravotníctva.

§ 12
Národné centrum
(1)

Národné centrum je príspevková organizácia ministerstva zdravotníctva so sídlom v Bratislave.

(2)

Národné centrum vykonáva úlohy v oblasti informatizácie zdravotníctva, správy národného zdravotníckeho ...

(3)

Národné centrum

a)

je správcom a prevádzkovateľom35) národného zdravotníckeho informačného systému,

b)

vedie národné zdravotnícke administratívne registre podľa § 3 ods. 1 písm. a),

c)

vedie národné zdravotné registre podľa § 4,

d)

vykonáva zdravotnícku štatistiku,

e)

zabezpečuje knižnično-informačné služby z oblasti lekárskych vied a zdravotníctva,

f)

vydáva a znefunkčňuje elektronické preukazy zdravotníckych pracovníkov,

g)

overuje zhodu informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti so štandardmi na pripojenie ...

h)

určuje spôsob identifikácie, autentizácie a autorizácie pri využívaní elektronických služieb ...

i)

plní úlohy certifikačnej autority36) pre používanie elektronického podpisu v zdravotníctve,

j)

poskytuje informácie z národného zdravotníckeho informačného systému,

k)

poskytuje spracúvané údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov, národných ...

(4)

Pri spracúvaní osobných údajov má národné centrum rovnaké práva a povinnosti ako prevádzkovateľ ...

§ 13
Spoločné ustanovenia
(1)

Na konania podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 11.

(2)

Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných ...

§ 14
Splnomocňovacie ustanovenie
(1)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva, ustanoví

a)

podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do ...

b)

zoznam hlásení do národných zdravotných registrov, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národných ...

c)

podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení pri zisťovaní ...

d)

zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských ...

e)

rozsah údajov poskytovaných národnému centru, okruh spravodajských jednotiek a lehoty poskytovania ...

f)

formu a náležitosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,

g)

podrobnosti o požiadavkách na overenie zhody informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. ...

(2)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s ministerstvom ...

§ 15
Prechodné ustanovenia
(1)

Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa predpisov účinných do 30. júna ...

(2)

Národný register zdravotníckych pracovníkov podľa predpisov účinných do 30. júna 2013 sa považuje ...

(3)

Národné zdravotné registre podľa predpisov účinných do 30. júna 2013 sa považujú za národné ...

(4)

Zdravotnícky pracovník je povinný požiadať o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka ...

(5)

Lehota na vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka uvedená v § 7 ods. 8 sa nevzťahuje ...

Čl. II

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

V § 9 odsek 2 znie:

„(2) Odporúčanie ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej starostlivosti obsahuje údaje ...

2.

V § 19 ods. 2 písm. a) sa slová „nevyhnutnom na jej identifikáciu a“ nahrádzajú slovami „meno, ...

3.

V § 20 ods. 1 sa slová „so zaručeným elektronickým podpisom21) (ďalej len „elektronický podpis“)“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

„21) § 3 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

4.

V § 20 ods. 3 písm. a) sa za slová „sa vyhotovujú“ vkladajú slová „podľa štandardov zdravotníckej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) § 9 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a ...

5.

§ 20 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Podrobnosti o vedení zdravotnej dokumentácie a formuláre tlačív zdravotnej dokumentácie ...

6.

§ 20a sa vypúšťa.

7.

V § 25 ods. 1 písm. d) sa za slová „revíznemu lekárovi“ vkladá čiarka a slová „revíznemu ...

8.

Šiesta časť vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 44a až 47a sa vypúšťa.

9.

V § 45 ods. 1 písm. p) sa vypúšťajú slová „vedie a“ a na konci sa pripájajú slová „a ...

10.

V § 45 sa odsek 1 dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:

„aa) metodicky a koncepčne riadi Národné centrum zdravotníckych informácií.“.

11.

V § 45 ods. 2 sa slová „národného centra“ nahrádzajú slovami „Národného centra zdravotníckych ...

12.

Nadpis prílohy č. 2 znie:

„Národný transplantačný register“.

13.

V prílohe č. 2 sa vypúšťa časť A „Národné administratívne registre“.

14.

V prílohe č. 2 sa vypúšťa nadpis a označenie časti B „Národné zdravotné registre“, text ...

15.

V prílohe č. 2 sa vypúšťa časť C „Zisťovania udalostí charakterizujúcich zdravotný stav ...

Čl. III

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) § 2 ods. 2 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení ...

2.

V § 16 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a súčasne zmenu údajov bezodkladne ...

3.

V § 26 sa vypúšťa odsek 6.

4.

Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 26a Register povolení (1) Orgán príslušný na vydanie povolenia vedie register povolení. (2) Register ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23aa znie:

„23aa) § 12 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene ...

5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

„36a) § 25 zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. ...

6.

V § 49 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r)
vedie register licencií.“.

7.

V § 63 ods. 2 písm. a) sa za slová „dátum narodenia,“ vkladajú slová „rodné číslo,“. ...

8.

V § 63 ods. 10 sa slová „troch mesiacov“ nahrádzajú slovami „15 dní“.

9.

V § 64 odsek 1 znie:

„(1) Register vedený podľa zdravotníckeho povolania obsahuje a) údaje, ktoré sú súčasťou ...

10.

V § 64 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Údaje z registra v rozsahu podľa § 63 ods. 2 písm. a), c) a e) a § 64 ods. 1 písm. b) až ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:

„41a)
§ 3 ods. 1 písm. a) druhý bod zákona č. 153/2013 Z. z.“.

11.

V § 68 ods. 2 až 11 sa na konci pripájajú tieto slová: „a vedie register vydaných licencií“. ...

12.

V § 72 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a súčasne zmenu údajov bezodkladne ...

13.

V § 78 sa vypúšťa odsek 4.

14.

Za § 78 sa vkladá § 78a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 78a Register licencií (1) Register licencií vedie komora. (2) Register licencií obsahuje a) údaje ...

15.

V § 79 ods. 1 písmeno p) znie:

„p) poskytovať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici údaje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 51 znie:

„51)
§ 6 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z.“.

16.

V § 79 ods. 1 písm. zb) sa za slovo „ukazovateľoch“ vkladajú slová „ústavnej zdravotnej ...

17.

Poznámka pod čiarou k odkazu 55d znie:

„55d)
§ 14 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 153/2013 Z. z.“.

19.

V § 79 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia, je povinný do 90 dní od právoplatnosti povolenia ...

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 55k znie:

„55k)
§ 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z.“.

20.

§ 79 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín ...

21.

V § 79a ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).

22.

V § 80 ods. 1 písm. f) prvý bod znie:

„1. výšku peňažných a nepeňažných príjmov prijatých od držiteľa povolenia na výrobu liekov, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58d znie.

„58d) § 15, 18 a 60 zákona č. 362/2011 Z. z.“.

23.

V § 80 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) až k), ktoré znejú:

„h) chrániť elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka pred zničením, poškodením, stratou, ...

25.

V § 82 ods. 1 písm. a) sa slová „c), e) a f)“ nahrádzajú slovami „d) a e)“.

26.

V § 82 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 79a ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 79a ods. ...

28.

V § 82 ods. 2 písm. a) sa slová „b), c) a e)“ nahrádzajú slovami „b) a d)“.

29.

V § 82 sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) do 200 eur zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruší niektorú z povinností podľa § 80 ods. ...

32.

§ 92 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane ...

33.

Za § 102l sa vkladá § 102m, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 102m Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013 (1) Poskytovateľ, ktorý ...

Čl. IV

Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

4.

Za § 8 sa vkladá § 9, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013 Do 31. decembra 2015 môže poskytovateľ ...

Čl. V

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

1.

V § 6 ods. 10 sa vypúšťa písmeno c).

6.

V § 22 ods. 2 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i) chrániť preukaz poistenca pred stratou a zneužitím a bezodkladne hlásiť jeho stratu zdravotnej ...

Doterajšie písmená i) až l) sa označujú ako písmená j) až m).

9.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Príslušná zdravotná poisťovňa zabezpečuje činnosť certifikačnej autority pre autentizáciu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 55a znie:

„55a)
§ 12 zákona č. 215/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

10.

V § 26 ods. 1 písm. a) sa slová „a) až c), e) a g)“ nahrádzajú slovami „a) až c), e), g) ...

11.

Za § 38b sa vkladá § 38c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 38c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2014 (1) Zdravotná poisťovňa ...

Čl. VI

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

1.

V § 6 sa odsek 4 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) používať pri prístupe k údajom z národného zdravotníckeho informačného systému informačný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a) § 11 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene ...

3.

V § 6a sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
príspevok na správu národného zdravotníckeho informačného systému (§ 8b).“.

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27b znie:

„27b)
§ 27a ods. 9 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

5.

Za § 8a sa vkladá § 8b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 8b Príspevok na správu národného zdravotníckeho informačného systému Zdravotná poisťovňa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27c znie:

„27c)
§ 3 zákona č. 153/2013 Z. z.“.

6.

V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenami w) a x), ktoré znejú:

„w) poskytovať úradu v elektronickej podobe údaje o dohodách o poskytovaní všeobecnej ambulantnej ...

7.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Zdravotná poisťovňa je povinná elektronicky poskytnúť najneskôr posledný deň kalendárneho ...

8.

V § 20 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) poskytuje národnému centru údaje z registrov podľa písmena e) prvého, štvrtého a piateho ...

9.

V § 20 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) vedie 1. centrálny register poistencov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, ...

10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41aac sa vypúšťa.

11.

V § 20b sa odsek 1 dopĺňa písmenami l) až n), ktoré znejú:

„l) vykonáva odbornú prípravu na získanie odbornej spôsobilosti pre klasifikačný systém podľa ...

12.

Za § 20b sa vkladá § 20c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 20c Odborná spôsobilosť pre klasifikačný systém (1) Odborná spôsobilosť pre klasifikačný ...

13.

V § 43 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Podkladom na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou a na výkon kontroly správneho ...

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 61aa znie:

„61aa)
§ 18 až 25 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

14.

V § 48 ods. 8 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Kópiu pitevného protokolu ...

15.

V § 77c ods. 3 sa slová „Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Finančné ...

16.

§ 77c sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky poskytuje úradu elektronicky na účely výpočtu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16c znie:

„16c) § 4 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok ...

17.

Za § 86k sa vkladá § 86l, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 86l Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013 (1) Zdravotná poisťovňa ...

Čl. VII

Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, ...

1.

Za § 34 sa vkladajú § 34a a 34b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 34a Register povolení (1) Štátna kúpeľná komisia vedie register povolení na prevádzkovanie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 23a a 23b znejú:

„23a) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

2.

V § 44 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) kontroluje materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov ...

3.

V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r) neprevádzkuje prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľnú liečebňu v súlade s požiadavkami ...

5.

V § 48 ods. 3 písmeno c) znie:

„c)
od 100 eur do 33 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. f) až p) a r),“.

7.

Za § 50a sa vkladá § 50b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 50b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2013 Štátna kúpeľná komisia ...

Čl. VIII

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 5 sa odsek 4 dopĺňa písmenom ak), ktoré znie:

„ak) poskytuje Národnému centru zdravotníckych informácií na účel zverejnenia na Národnom ...

2.

V § 6 ods. 7 sa za slová „Slovenskej republike“ vkladajú slová „podľa prílohy č. 10“ ...

3.

Za prílohu č. 9 sa vkladá príloha č. 10, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 10 k zákonu č. 355/2007 Z. z. Národný register pacientov s prenosnými ochoreniami a) ...

Čl. IX

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 7 odsek 7 znie:

„(7) Ministerstvo zdravotníctva a samosprávny kraj vedú register povolení vydaných podľa tohto ...

2.

V § 7 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 až 12, ktoré znejú:

„(8) Register povolení sa vedie prostredníctvom informačného systému orgánu príslušného na ...

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 13.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) § 12 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a ...

3.

V § 11 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

4.

V § 18 ods. 1 písmeno i) znie:

„i) podať do siedmich dní po skončení štvrťroka štátnemu ústavu hlásenie o množstve a druhu ...

10.

V § 46 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) humánny liek, ktorý nie je registrovaný podľa odseku 1, na terapeutickú indikáciu, ktorá ...

11.

§ 46 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) Na povoľovanie terapeutického použitia humánneho lieku podľa odseku 3 písm. a) a c) zriaďuje ...

12.

V § 54 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Štátny ústav poskytuje v elektronickej podobe ...

13.

V § 110 ods. 5 druhej vete sa slová „databázu pridelených kódov a zdravotníckych pomôcok“ ...

14.

V § 110 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Štátny ústav poskytuje v elektronickej podobe ...

15.

Nadpis šiestej časti znie:

„PREDPISOVANIE, VÝDAJ A PODÁVANIE “.

16.

V šiestej časti nadpis prvého oddielu znie:

„Predpisovanie, výdaj a podávanie humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín ...

20.

V § 120 ods. 1 písm. f) sa slová „zloženie individuálne pripravovaného humánneho lieku“ nahrádzajú ...

27.

V § 138 ods. 3 písmeno i) znie:

„i) nepodá do siedmich dní po skončení štvrťroka štátnemu ústavu hlásenie o množstve a ...

30.

V § 138 ods. 22 písm. b) sa slová „v rozpore s § 25“ nahrádzajú slovami „v rozpore s týmto ...

32.

V § 138 ods. 26 písm. e) sa slová „mena, priezviska a dátumu narodenia lekárskeho zástupcu“ ...

34.

Za § 143b sa vkladá § 143c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 143c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013 (1) Do 31. decembra 2015 predpisujúci ...

Čl. X - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013 okrem čl. VI druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 153/2013 Z. z.

  NÁRODNÉ ZDRAVOTNÍCKE ADMINISTRATÍVNE REGISTRE

  A.

  Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, rodné priezvisko, ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Vedenie údajovej základne, naplnenie identifikačnej, registračnej, ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ ústavnej ...

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov Budovanie a zabezpečenie funkčnosti národného zdravotníckeho ...

  e)

  Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, ...

  f)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú Ministerstvo zdravotníctva, Úrad pre dohľad nad ...

  B.

  Národný register zdravotníckych pracovníkov

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, rodné priezvisko, ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Vedenie údajovej základne, naplnenie identifikačnej, registračnej, ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré získali odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho ...

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov Budovanie a zabezpečenie funkčnosti národného zdravotníckeho ...

  e)

  Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, ...

  f)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú Ministerstvo zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 153/2013 Z. z.

  NÁRODNÉ ZDRAVOTNÉ REGISTRE

  1. Národný register elektronických zdravotných knižiek

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  1. Identifikačné údaje osoby v rozsahu meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné ...

  2. Pacientsky sumár podľa § 6.

  3. Záznam o preventívnej prehliadke v rozsahu dátum vykonania preventívnej prehliadky, kód zdravotného ...

  4. Žiadanku na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vrátane popisu vzorky ...

  5. Záznam o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rozsahu číselný ...

  6. Záznam o zásahu pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

  7. Záznam o odporúčaní všeobecného lekára na špecializovanú zdravotnú starostlivosť v rozsahu ...

  8. Záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti v ...

  9. Záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu kód choroby s jej bližšou špecifikáciou, ...

  10. Záznam o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu číselný kód, meno a ...

  11. Preskripčný záznam obsahuje

  1.1

  identifikačné údaje osoby v rozsahu meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číselný ...

  1.2

  identifikáciu predpisujúceho lekára uvedením mena, priezviska a číselného kódu predpisujúceho ...

  1.3

  odporúčanie lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore všeobecnému lekárovi, ...

  1.4

  identifikáciu zastupovaného lekára uvedením mena, priezviska a číselného kódu lekára a mena, ...

  1.5

  názov liečiva, ak predpisujúci lekár predpisuje humánny liek uvedením názvu liečiva; môže ...

  1.6

  názov a kód humánneho lieku, ak lekár predpisuje humánny liek, ktorý sa nepredpisuje uvedením ...

  1.7

  názov, doplnok názvu a kód zdravotníckej pomôcky, ak lekár predpisuje zdravotnícku pomôcku,

  1.8

  kód dietetickej potraviny, ak lekár predpisuje dietetickú potravinu,

  1.9

  zloženie individuálne pripravovaného humánneho lieku alebo názov individuálne pripravovaného ...

  1.10

  liekovú formu, silu, veľkosť balenia a počet balení humánneho lieku, veľkosť balenia a počet ...

  1.11

  kód choroby,

  1.12

  dávkovanie, časový režim užívania humánneho lieku alebo dietetickej potraviny,

  1.13

  informáciu o poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ak ide o humánny liek, zdravotnícku ...

  1.14

  informáciu o tom, že humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu hradí pacient, ...

  1.15

  dátum vystavenia preskripčného záznamu,

  1.16

  číslo súhlasu príslušnej zdravotnej poisťovne, ak ide o humánny liek, ktorého úhrada na základe ...

  1.17

  identifikátor záznamu o predpísanom humánnom lieku, zdravotníckej pomôcke alebo dietetickej potravine. ...

  12. Dispenzačný záznam obsahuje

  1.1

  identifikačné údaje osoby v rozsahu meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číselný ...

  1.2

  meno a priezvisko osoby, ktorá vydala humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu, ...

  1.3

  kód, názov, liekovú formu, silu a veľkosť balenia vydaného humánneho lieku,

  1.4

  kód, názov a doplnok názvu vydanej zdravotníckej pomôcky,

  1.5

  kód, názov a doplnok názvu vydanej dietetickej potraviny,

  1.6

  zloženie individuálne pripravovaného humánneho lieku alebo názov individuálne pripravovaného ...

  1.7

  počet vydaných balení alebo dávok,

  1.8

  výšku doplatku poistenca,

  1.9

  výšku úhrady zdravotnej poisťovne,

  1.10

  dátum výdaja.

  13. Medikačný záznam obsahuje

  1.1

  identifikačné údaje osoby v rozsahu meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číselný ...

  1.2

  identifikáciu ošetrujúceho lekára uvedením mena, priezviska a kódu lekára a uvedením mena, priezviska ...

  1.3

  názov, liekovú formu, silu a veľkosť balenia podaného humánneho lieku,

  1.4

  množstvo podaného humánneho lieku a čas podania,

  1.5

  kód choroby,

  1.6

  dátum záznamu o podanom humánnom lieku.

  14. Údaje z účtu poistenca v rozsahu

  1.1

  meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt poistenca,

  1.2

  údaje o poskytnutých zdravotných výkonoch, liekoch, dietetických potravinách a zdravotníckych ...

  1.3

  údaje o poskytnutých službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

  1.4

  výšku úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v členení podľa bodu 1.2 a za poskytnuté ...

  1.5

  dátum poskytnutia zdravotnej starostlivosti v členení podľa bodu 1.2 a služieb súvisiacich s poskytovaním ...

  1.6

  označenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytli poistencovi zdravotnú starostlivosť ...

  1.7

  údaj o zaradení poistenca do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej ...

  1.8

  údaj o zaradení poistenca na dispenzarizáciu,

  1.9

  údaje o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa poskytla poistencovi preukázateľne ...

  1.10

  údaje o výške úhrady za prvé poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti poistencovi, ktorý ...

  1.11

  údaje o výške úhrady za ďalšie poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti poistencovi v ...

  1.12

  údaje o výške prepočítaného doplatku poistenca za najlacnejší náhradný liek,

  1.13

  údaj o zaradení poistenca do farmaceuticko-nákladovej skupiny.

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Zabezpečenie jednoznačných a aktuálnych údajov pre potreby ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Prijímatelia zdravotnej starostlivosti.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a úhrada za poskytnutú ...

  e)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú Zdravotnícki pracovníci v rozsahu ustanovenom ...

  2. Národný onkologický register

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číselný ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Na základe poznania výskytu a distribúcie onkologických ochorení ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby s onkologickým ochorením.

  3. Národný register pacientov s diabetes mellitus

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číselný ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Na základe poznania výskytu a distribúcie diabetu na účely ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby s diabetes mellitus.

  4. Národný register pacientov s vrodenou vývojovou chybou

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číselný ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Získanie informácií o výskyte vrodených vývojových chýb ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Živo narodené a mŕtvo narodené deti s vrodenou vývojovou chybou, ženy, ...

  5. Národný register pacientov so srdcovocievnym ochorením

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číselný ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Na základe poznania výskytu a distribúcie srdcovocievnych ochorení ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby so srdcovocievnym ochorením.

  6. Národný register pacientov s neurologickým ochorením

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číselný ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Na základe poznania výskytu a distribúcie cievnych ochorení ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby s neurologickým ochorením.

  7. Národný register pacientov s chronickým ochorením pľúc

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číselný ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Na základe poznania výskytu a distribúcie chronických ochorení ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby s chronickým ochorením pľúc.

  8. Národný register pacientov s tuberkulózou

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číselný ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Na základe poznania výskytu a distribúcie tuberkulózy na účely ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby s diagnostikovanou tuberkulózou.

  9. Národný artroplastický register

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číselný ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Na základe poznania výskytu a distribúcie vykonaných implantácií ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby po totálnej endoprotéze bedrového kĺbu a osoby po endoprotéze kolenného ...

  10. Národný register pacientov so zápalovým reumatickým ochorením

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číselný ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Na základe poznania výskytu a distribúcie reumatických ochorení ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby so zápalovými reumatickými chorobami

  11. Národný register osôb s úrazom vyžadujúcim poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Získanie informácií o výskyte úrazu, príčinách jeho vzniku, ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby mladšie ako 18 rokov, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť ...

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov Prevencia zanedbávania, týrania alebo zneužívania osôb mladších ...

  e)

  Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ...

  f)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú orgány činné v trestnom konaní, súdy, orgány ...

  12. Národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých ...

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Získanie informácií o výskyte, príčinách, rozsahu poškodenia ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie alebo násilie ...

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov Prevencia a overovanie príznakov pri podozrení na fyzické alebo ...

  e)

  Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť Meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého ...

  f)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú Orgány činné v trestnom konaní, súdy, orgány ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 153/2013 Z. z.

  Zisťovanie udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie

  1. Hlásenie o úmrtí a príčinách smrti

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Údaje o zomretej osobe (meno a priezvisko, rodné priezvisko, ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je získať podrobné ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Zomreté osoby a príbuzní zomretých osôb.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov Osobné údaje možno poskytnúť iným prevádzkovateľom národných ...

  e)

  Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť Údaje o zomretej osobe (meno a priezvisko, rodné ...

  f)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú Prevádzkovatelia národných zdravotných registrov ...

  2. Hlásenie o prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Údaje o osobe (meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je na základe poznania ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby prijaté do ústavnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach ústavnej ...

  3. Správa o rodičke

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Údaje o rodičke (meno a priezvisko, rodné číslo, kód obce ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby – ženy, ktoré rodili v ústavnom zdravotníckom zariadení alebo boli ...

  4. Správa o novorodencovi

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Údaje o narodenom dieťati (meno a priezvisko, rodné číslo, ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby – živo narodené deti, narodené v ústavnom zdravotníckom zariadení ...

  5. Hlásenie o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Údaje o osobe (rodné číslo, kód obce trvalého pobytu, ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby – ženy, ktoré spontánne potratili alebo ktorým bolo vykonané umelé ...

  6. Hlásenie o poskytnutí informácií o umelom prerušení tehotenstva

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Rodné číslo ženy, kód obce trvalého bydliska v Slovenskej ...

  b)

  Účel ich spracúvania Účelom štatistického zisťovania a spracúvania je získať informácie ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Ženy, ktorým má byť vykonané umelé prerušenie tehotenstva, vrátane žien, ...

  7. Hlásenie pohlavnej choroby

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Údaje o osobe (rodné číslo, kód obce trvalého a prechodného ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby s chorobami prenášanými sexuálnym stykom.

  8. Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Údaje o osobe (rodné číslo, kód obce trvalého pobytu v ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby, ktorým bola novopriznaná choroba z povolania alebo ohrozenie chorobou ...

  9. Hlásenie o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Údaje o osobe (rodné číslo, kód obce trvalého a prechodného ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby prijaté do ústavnej starostlivosti v psychiatrických zdravotníckych ...

  10. Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Údaje o osobe (rodné číslo, kód obce trvalého a prechodného ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v psychiatrických ...

  11. Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Údaje o osobe (rodné číslo, kód obce trvalého pobytu, ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby, ktorým bola poskytnutá kúpeľná starostlivosť v prírodných liečebných ...

  12. Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Údaje o osobe [rodné číslo, kód klienta, vek klienta, pohlavie, ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Užívatelia drog, ktorým bola poskytnutá medicínska liečba v súvislosti ...

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o ...
 • 2)  § 20 ods. 1 písm. e) prvý bod zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad ...
 • 3)  § 20 ods. 1 písm. e) štvrtý bod zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
 • 4)  § 20 ods. 1 písm. e) piaty bod zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.§ 49 ...
 • 5)  § 20 ods. 1 písm. e) druhý bod zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
 • 6)  § 78a zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
 • 7)  § 26a zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.§ 34a zákona č. 538/2005 Z. ...
 • 8)  § 54 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 9)  § 110 ods. 5 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
 • 10)  § 8 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických ...
 • 11)  § 31 zákona č. 363/2011 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
 • 12)  § 44 zákona č. 363/2011 Z. z. v znení zákona č. 460/2012 Z. z.
 • 13)  § 59 zákona č. 363/2011 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
 • 14)  Príloha č. 2 k zákonu č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 15)  § 6 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  § 5 ods. 3 a 4 zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 17)  § 8 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 9 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19)  § 16 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  § 3 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 21)  § 10a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. ...
 • 22)  § 4b zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 23)  § 12 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24)  Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej ...
 • 25)  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 26)  § 11 ods. 7 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 27)  Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...
 • 28)  § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 29)  § 6 zákona č. 215/2002 Z. z. v znení zákona č. 214/2008 Z. z.
 • 30)  § 4 zákona č. 215/2002 Z. z.
 • 31)  § 14 ods. 1 písm. e) prvý bod zákona č. 215/2002 Z. z.
 • 32)  § 63a a 63b zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33)  § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene ...
 • 34)  § 11 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z.
 • 35)  § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 36)  § 12 až 20 zákona č. 215/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  Zákon č. 122/2013 Z. z.
 • 38)  § 3 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 39)  § 119 ods. 10 zákona č. 362/2011 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore