Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 152/2017 účinný od 01.01.2018

Platnosť od: 09.06.2017
Účinnosť od: 01.01.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 152/2017 účinný od 01.01.2018
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 152/2017 s účinnosťou od 01.01.2018
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 100/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 443/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 5 ods. 3 druhej vete sa číslo „20“ nahrádza číslom „15“ a na konci sa pripája táto veta: „Justičnú skúšku možno odpustiť postupom podľa predchádzajúcej vety aj u toho, kto konal a rozhodoval najmenej 15 rokov v oblasti verejnej správy alebo pôsobil v oblasti tvorby legislatívy a pre výkon funkcie sudcu sú jeho odborné skúsenosti a znalosti potrebné.“.
2.
V § 11 odsek 1 znie:

„(1)
Sudcu prideľuje na výkon funkcie na okresný súd súdna rada z kandidátov na funkciu sudcu na základe výsledkov hromadného výberového konania. Sudcu prideľuje na výkon funkcie na krajský súd, Špecializovaný trestný súd a Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) súdna rada na základe výsledkov výberového konania, ktoré jej oznamuje predseda výberovej komisie.“.

3.
V § 11 ods. 2 sa slová „Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“)“ nahrádzajú slovami „najvyšší súd“.
4.
V § 11 ods. 3 sa slová „10 rokov“ nahrádzajú slovami „sedem rokov, ak ide o pridelenie na krajský súd do správneho kolégia a najmenej desať rokov v ostatných prípadoch“.
5.
V § 13 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „kancelária súdnej rady“)“.
6.
V § 14 ods. 2 sa slová „10 rokov“ nahrádzajú slovami „sedem rokov, ak ide o preloženie na krajský súd do správneho kolégia a najmenej desať rokov v ostatných prípadoch“.
7.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Sudcu možno preložiť na jeho žiadosť až po piatich rokoch odo dňa jeho vymenovania do funkcie sudcu; z dôvodov hodných osobitného zreteľa možno sudcu preložiť na jeho žiadosť aj pred uplynutím tejto lehoty.“.

8.
V § 24 ods. 6 sa odkaz „7)“ nad slovom „zákona“ nahrádza odkazom „5a)“.
9.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9)
Sudca, ktorému bol prerušený výkon funkcie sudcu podľa odseku 4, sa dňom zvolenia za člena hodnotiacej komisie ujíma funkcie sudcu na súde, na ktorom vykonával funkciu sudcu pred prerušením, ak je na tomto súde voľné miesto sudcu, alebo na inom súde, na ktorý bol preložený súdnou radou.“.

10.
§ 27b znie:

㤠27b
(1)
Hodnotenie sudcov v obvode krajského súdu vykonáva trojčlenná hodnotiaca komisia zložená zo sudcov. Za člena hodnotiacej komisie podľa prvej vety môže byť zvolený aj sudca, ktorý má prerušený výkon funkcie podľa § 24 ods. 4.

(2)
Členov hodnotiacej komisie volí a odvoláva súdna rada. Pre obvod krajského súdu zvolí troch členov zo sudcov iného obvodu krajského súdu. Funkčné obdobie členov hodnotiacej komisie je päť rokov. Návrh na voľbu člena hodnotiacej komisie môže súdnej rade podať člen súdnej rady, minister spravodlivosti, stavovská organizácia sudcov, kolégiá predsedov sudcovských rád, sudcovské rady, a ak ide o hodnotiacu komisiu najvyššieho súdu, aj predseda najvyššieho súdu.

(3)
Sudca zvolený za člena hodnotiacej komisie nevykonáva funkciu sudcu. Členstvo v hodnotiacej komisii sa považuje za výkon funkcie sudcu. Ustanovenia tohto zákona o dočasnom pridelení sudcu sa použijú primerane aj na člena hodnotiacej komisie.

(4)
Hodnotenie sudcu najvyššieho súdu vykonáva predseda kolégia, ktorého je hodnotený sudca členom. Predsedu kolégia hodnotí iný člen kolégia určený kolégiom.“.

11.
V § 27c písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „pričom sa prihliada na právnu a skutkovú zložitosť vecí pridelených sudcovi,“.
12.
V § 27d ods. 1 prvej vete sa slová „trojčlenná komisia určená zo sudcov sudcovskou radou súdu, na ktorom sudca vykonáva svoju funkciu“ nahrádzajú slovami „hodnotiaca komisia“ a v tretej vete sa slovo „komisia“ nahrádza slovami „hodnotiaca komisia“.
13.
V § 27d sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

14.
V § 27d ods. 2 prvej vete sa slovo „komisia“ nahrádza slovami „hodnotiaca komisia“.
15.
V § 27d odsek 3 znie:

„(3)
Na základe vykonaného prieskumu pridelí hodnotiaca komisia hodnotenému sudcovi najviac 30 bodov.“.

16.
V § 27d sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Činnosti podľa odsekov 1 až 3 na najvyššom súde vykonáva trojčlenná komisia určená sudcovskou radou zo sudcov tohto súdu; na základe vykonaného prieskumu pridelí komisia hodnotenému sudcovi najviac 30 bodov, o čom podá písomnú správu predsedovi príslušného kolégia.“.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

17.
V § 27d ods. 5 sa slová „osoba, ktorá vykonáva hodnotenie,“ nahrádzajú slovami „ten, kto vykonáva hodnotenie“.
18.
V § 27d ods. 6 sa slová „osobe, ktorá vykonáva hodnotenie sudcu“ nahrádzajú slovami „tomu, kto vykonáva hodnotenie“.
19.
V celom texte § 27e sa slová „§ 27d ods. 4 až 6“ nahrádzajú slovami „§ 27d“.
20.
V § 27e ods. 3 sa slová „Osoba, ktorá vykonáva hodnotenie sudcu,“ nahrádzajú slovami „Ten, kto vykonáva hodnotenie sudcu“.
21.
V § 27e ods. 5 prvej vete sa slová „Ak osoba, ktorá vykonáva hodnotenie sudcu, jeho námietkam“ nahrádzajú slovami „Ak ten, kto vykonáva hodnotenie sudcu námietkam sudcu“ a druhej vete sa slová „Osoba, ktorá vykonáva hodnotenie sudcu,“ nahrádzajú slovami „Ten, kto vykonáva hodnotenie sudcu“.
22.
Za § 27g sa vkladá § 27h, ktorý znie:

㤠27h
Ten, kto vykonáva hodnotenie sudcu, zabezpečí zverejnenie hodnotenia sudcu v plnom znení na webovom sídle ministerstva najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy sa hodnotenie sudcu stalo konečným; spolu s hodnotením sudcu zverejní aj námietky sudcu, ak boli uplatnené vrátane stanoviska sudcovskej rady, ako aj hodnotenie sudcu zmenené podľa § 27e ods. 5.“.

23.
§ 28 znie:

㤠28
(1)
Každé voľné miesto sudcu určené ministrom podľa osobitného predpisu5a) sa obsadzuje na základe výberového konania, ak sa neobsadzuje preložením sudcu na súd toho istého stupňa podľa § 14 ods. 1. Evidenciu žiadostí sudcov o preloženie na súd toho istého stupňa vedie súdna rada, ktorá o každej prijatej žiadosti bezodkladne informuje ministerstvo.

(2)
Výberové konanie na funkciu sudcu na okresnom súde sa vykonáva ako hromadné výberové konanie pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov. Počet miest kandidátov na funkciu sudcu obsadzovaných hromadným výberovým konaním určuje pre obvod každého krajského súdu minister po prerokovaní so súdnou radou, a to na základe predpokladaného počtu voľných miest sudcov v príslušnom kalendárnom roku.

(3)
Výberové konanie na funkciu sudcu na krajskom súde, Špecializovanom trestnom súde a na najvyššom súde sa vykonáva pre vopred určený počet voľných miest sudcov.

(4)
Výberovým konaním na funkciu sudcu sa overujú odborné znalosti, všeobecný prehľad, ktorý treba požadovať s prihliadnutím na stupeň súdu, na ktorom sa uskutočňuje výberové konanie, schopnosť tvorivého myslenia, rýchlosť uvažovania a schopnosť rozhodovania, verbálny prejav, osobnostné predpoklady, zdravotný stav a znalosť cudzieho jazyka uchádzača.

(5)
Výberové konanie je verejné okrem hlasovania výberovej komisie a psychologického posúdenia. Ak možno očakávať, že verejnosť prejaví o zasadnutie väčší záujem, je orgán administratívne a organizačne zabezpečujúci výberové konanie povinný uskutočniť výberové konanie vo vhodnej miestnosti s prihliadnutím na rozsah predpokladaného záujmu a kapacitné možnosti.

(6)
Výberové konanie sa uskutočňuje v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania.7)“.

24.
Za § 28 sa vkladajú § 28a až 28f, ktoré znejú:

㤠28a
(1)
Hromadné výberové konanie vyhlasuje predseda súdnej rady aspoň raz ročne v jarnom období alebo jesennom období s územnou pôsobnosťou pre obvod každého krajského súdu tak, aby sa hromadné výberové konania uskutočnili v tom istom termíne. Výberové konanie podľa § 28 ods. 3 vyhlasuje predseda súdu, na ktorom sa obsadzuje voľné miesto sudcu.

(2)
Výberové konanie sa vyhlasuje verejne na webovom sídle súdnej rady a ministerstva, v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou a v iných verejnosti všeobecne prístupných prostriedkoch komunikácie najmenej 60 dní pred jeho konaním.

(3)
Výberové konanie administratívne a organizačne zabezpečuje
a)
predseda príslušného krajského súdu, ak ide o hromadné výberové konanie, alebo

b)
predseda príslušného súdu, ak ide o výberové konanie podľa § 28 ods. 3.


§ 28b
(1)
Výberového konania sa okrem sudcu môže zúčastniť ten, kto spĺňa predpoklady na vymenovanie za sudcu podľa § 5 ods. 1 písm. a) až d), f), g) a ods. 2 a udelí písomný súhlas s overením predpokladov sudcovskej spôsobilosti Národným bezpečnostným úradom,4c) pre prípad, že sa stane kandidátom na funkciu sudcu.

(2)
Uchádzač je povinný spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania predložiť písomné vyhlásenie, v ktorom uvedie zoznam jemu blízkych osôb,7a) ktoré sú sudcami, zamestnancami súdov, ministerstva vrátane rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti ministerstva alebo členmi výberovej komisie, a to v rozsahu meno, priezvisko, funkčné zaradenie a označenie inštitúcie. Vyhlásenie sa zverejní spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania.

(3)
Predseda súdu podľa § 28a ods. 3 je povinný zabezpečiť zverejnenie všetkých žiadostí o zaradenie do výberového konania, profesijných životopisov uchádzačov a ich motivačných listov na webovom sídle ministerstva, a to aspoň 30 dní pred konaním výberového konania. Do 20 dní od zverejnenia žiadostí podľa predchádzajúcej vety môže každý vzniesť ministerstvu odôvodené výhrady voči uchádzačom; ministerstvo ich spolu so žiadosťami predloží výberovej komisii. Výberová komisia si vyžiada vyjadrenie od dotknutých osôb, ktorých sa týka vznesená výhrada. Predseda súdu podľa § 28a ods. 3 na webovom sídle ministerstva zabezpečí zverejnenie termínu a miesta výberového konania a zoznamu členov výberovej komisie, a to aspoň 15 dní pred jeho konaním.

§ 28c
(1)
Výberové konanie pozostáva z písomného testu, prípadovej štúdie, vypracovania súdnych rozhodnutí, prekladu z cudzieho jazyka, psychologického posúdenia a z ústnej časti. Písomný test, prípadová štúdia, súdne spisy na účely vypracovania súdneho rozhodnutia a preklad z cudzieho jazyka sa v deň výberového konania losujú výberovou komisiou z na to určených databáz, ktoré vytvára a spravuje Justičná akadémia Slovenskej republiky. Psychologické posúdenie sa vykonáva aplikáciou psychodiagnostických metód určených ministerstvom.

(2)
Ústna časť výberového konania sa zaznamenáva aj s využitím technického zariadenia určeného na zaznamenávanie zvuku.

(3)
Po skončení výberového konania predseda výberovej komisie zabezpečí vyhotovenie zoznamu uchádzačov podľa poradia úspešnosti. V prípade rovnosti poradia sa rozhodne žrebom. V hromadnom výberovom konaní sa počet úspešných uchádzačov určuje podľa počtu obsadzovaných miest kandidátov na funkciu sudcu pre obvod príslušného krajského súdu. Úspešní uchádzači v hromadnom výberovom konaní sa stávajú kandidátmi na funkciu sudcu pre obvod príslušného krajského súdu. Kandidátom na funkciu sudcu je aj uchádzač o funkciu sudcu, ktorý nie je sudcom a ktorý sa umiestnil vo výberovom konaní ako prvý v poradí, ak ide o výberové konanie podľa § 28 ods. 3.

(4)
Predseda výberovej komisie je povinný zabezpečiť zverejnenie zápisnice o priebehu výberového konania, zvukového záznamu podľa odseku 2 a zoznamu podľa odseku 3 na webovom sídle ministerstva do 24 hodín od ukončenia výberového konania.

§ 28d
(1)
Na základe výsledkov hromadného výberového konania vytvára ministerstvo databázu kandidátov na funkciu sudcu, a to osobitne pre obvod každého krajského súdu.

(2)
Voľné miesto sudcu na okresnom súde v obvode krajského súdu možno obsadiť len z databázy kandidátov na funkciu sudcu vytvorenej pre obvod tohto krajského súdu. Ak postupom podľa predchádzajúcej vety nemožno voľné miesto sudcu obsadiť z dôvodu, že do databázy nie je zaradený žiaden kandidát na funkciu sudcu, možno voľné miesto sudcu obsadiť aj z kandidátov na funkciu sudcu vytvorenej pre obvod iného krajského súdu; ustanovenie odseku 3 sa použije primerane.

(3)
V databázach podľa odseku 1 sa kandidáti na funkciu sudcu zoradia podľa úspešnosti v hromadnom výberovom konaní; takto určené poradie je určujúce pre obsadzovanie voľných miest sudcov. Databázy podľa odseku 1 sa na základe výsledkov ďalších hromadných výberových konaní aktualizujú, a to podľa úspešnosti kandidátov na funkciu sudcu v hromadnom výberovom konaní; v prípade rovnosti poradia kandidátov na funkciu sudcu sa považuje za vyššie umiestneného v poradí kandidát, ktorý bol v databáze zaradený skôr.

(4)
Kandidát na funkciu sudcu je povinný absolvovať prípravné vzdelávanie zamerané na osvojenie si praktických zručností potrebných na výkon funkcie sudcu a oznámiť ministerstvu absolvovanie prípravného vzdelávania.

(5)
Databázy podľa odseku 1 sú zverejnené na webovom sídle ministerstva. Okrem titulu, mena a priezviska kandidátov na funkciu sudcu sa v nich uvádza aj údaj o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti a o absolvovaní prípravného vzdelávania.

§ 28e
Výberové konanie na obsadenie voľného miesta predsedu senátu súdu vyššieho stupňa sa vyhlasuje pre sudcov príslušného súdu a pozostáva z ústnej časti. Počet členov a zloženie výberovej komisie pre výberové konanie podľa prvej vety ustanovia zásady na ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie.

§ 28f
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví náležitosti vyhlásenia výberového konania, zoznam dokladov, ktoré má uchádzač predložiť, spôsob vykonania výberového konania, odmeňovanie členov výberovej komisie, ktorí nie sú sudcami, podrobnosti o písomnom teste, prípadovej štúdii, vypracovaní súdnych rozhodnutí, preklade z cudzieho jazyka, psychologickom posúdení a o ústnej časti výberového konania, podrobnosti o vytváraní databáz podľa § 28c ods. 1, spôsob vyhodnotenia výsledkov výberového konania a náležitosti zápisnice o priebehu výberového konania.“.

25.
V § 29 odseky 1 a 2 znejú:

„(1)
Výberové konanie podľa § 28 ods. 1 uskutočňuje päťčlenná výberová komisia. Členov výberovej komisie vždy po vyhlásení výberového konania
a)
vymenuje predseda súdu z databázy kandidátov na členov výberovej komisie tak, aby jeden člen bol vymenovaný z kandidátov navrhnutých súdnou radou a dvaja členovia boli vymenovaní z kandidátov navrhnutých ministrom; jedného člena výberovej komisie zvolí na žiadosť predsedu súdu sudcovská rada a príslušné kolégium súdu, na ktorom sa voľné miesto obsadzuje,

b)
vymenuje predseda súdnej rady, ak ide o hromadné výberové konanie z databázy kandidátov na členov výberovej komisie, tak, aby dvaja členovia boli vymenovaní z kandidátov navrhnutých súdnou radou a dvaja členovia boli vymenovaní z kandidátov navrhnutých ministrom; piateho člena výberovej komisie zvolí na žiadosť predsedu súdnej rady príslušné kolégium predsedov sudcovských rád.

(2)
Na účely vytvorenia databázy kandidátov na členov výberovej komisie súdna rada volí aspoň 16 kandidátov a minister vymenúva aspoň 16 kandidátov; databáza sa zverejňuje na webovom sídle súdnej rady a ministerstva.“.

26.
V § 29 ods. 3 sa za slová „sudcovskou radou“ vkladá čiarka a slová „kolégiom súdu a kolégiom predsedov sudcovských rád“.
27.
§ 29 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Spolu s vymenovaním členov výberovej komisie vymenuje predseda súdu alebo predseda súdnej rady aj náhradníkov členov výberovej komisie, a to z príslušných databáz kandidátov na členov výberovej komisie. Ak v príslušnej databáze nie je dostatočný počet kandidátov na členov výberovej komisie pre ustanovenie náhradníkov, určí náhradníka na žiadosť predsedu súdu alebo predsedu súdnej rady ten, kto volí alebo vymenúva kandidátov na člena výberovej komisie. Na žiadosť predsedu súdu alebo predsedu súdnej rady určí náhradníkov aj sudcovská rada, príslušné kolégium súdu a kolégium predsedov sudcovských rád.“.

28.
V § 30 ods. 10 tretej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o disciplinárne konanie podľa tohto zákona a zbavenie mlčanlivosti je potrebné na posúdenie disciplinárnej zodpovednosti sudcu za disciplinárne previnenie podľa § 116 ods. 2 písm. e).“.
29.
V § 32 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
záväzkových vzťahoch sudcu, ak ich hodnota presahuje 6 600 eur.“.

30.
V § 68 ods. 1 a § 69 ods. 1 sa slová „za predchádzajúci kalendárny rok“ nahrádzajú slovami „podľa § 67 ods. 1“.
31.
V § 78a ods. 5 sa bodka na konci prvej vety nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre odmeny vyplácané z rozpočtovej kapitoly Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.“.
32.
V § 115 prvej vete sa vypúšťajú slová „a za konanie, ktoré má znaky priestupku podľa osobitného predpisu,27) alebo za konanie, ktoré môže byť postihnuté sankciami podľa osobitných predpisov.28)“ a druhá veta.

Poznámky pod čiarou k odkazom 27 a 28 sa vypúšťajú.

33.
Za § 115 sa vkladá § 115a, ktorý znie:

㤠115a
(1)
Na zodpovednosť za disciplinárne previnenie stačí zavinenie z nedbanlivosti, ak zákon výslovne neustanovuje, že je potrebné úmyselné zavinenie.

(2)
Nedbanlivosťou sa na účely tohto zákona rozumie také konanie sudcu, kedy vedel alebo vedieť mal, že môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom, ale bez primeraného dôvodu sa spoliehal, že také porušenie alebo ohrozenie nespôsobí.“.

34.
V § 116 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Poznámka pod čiarou k odkazu 28aa sa vypúšťa.

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).

35.
V § 116 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená c) až i).

36.
V § 116 ods. 3 písm. d) sa slová „písm. a), c), d) a j)“ nahrádzajú slovami „písm. a), c) a i)“.
37.
V § 117 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

38.
V § 117 odsek 2 znie:

„(2)
Disciplinárne opatrenia podľa odseku 1 možno uložiť jednotlivo alebo popri sebe. Za disciplinárne previnenie podľa § 116 ods. 1 písm. d) disciplinárny senát uloží aj disciplinárne opatrenie podľa odseku 1 písm. c).“.

39.
V § 117 sa vypúšťajú odseky 3, 4 a 10.

Doterajšie odseky 5 až 9 a 11 sa označujú ako odseky 3 až 7 a 8.

40.
V § 117 ods. 3 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „alebo za priestupok, ktorý má súčasne povahu závažného disciplinárneho previnenia,“ a vypúšťa sa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

41.
V § 117 ods. 4 sa vypúšťa prvá veta a piata veta a v tretej vete a štvrtej vete sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“ a slová „odseku 5“ sa nahrádzajú slovami „odseku 3“.
42.
V § 117 ods. 7 sa vypúšťa čiarka za slovom „významu“ a slová „alebo priestupok, za ktorý podľa osobitných predpisov možno uložiť pokutu do 100 eur“.
43.
V § 118 ods. 1 sa slová „§ 120 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 120 ods. 4“.
44.
V § 119 ods. 1 sa vypúšťa tretia veta.
45.
V § 119 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Na predsedu disciplinárneho senátu a členov disciplinárneho senátu sa vzťahuje ustanovenie § 30 ods. 10; predsedu disciplinárneho senátu alebo člena disciplinárneho senátu zbavuje mlčanlivosti predseda súdnej rady.“.
46.
V § 119 ods. 4 sa slová „najvyšší súd“ nahrádzajú slovami „kancelária súdnej rady“.
47.
§ 119 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5)
Súdna rada dohliada na dodržiavanie zásad dôstojnosti disciplinárneho konania a plynulosti disciplinárneho konania a na tento účel
a)
dohliada na riadny chod disciplinárnych senátov,

b)
sleduje a hodnotí pravidelnosť práce predsedov disciplinárnych senátov a členov disciplinárnych senátov v oblasti organizácie a efektivity práce disciplinárnych senátov, efektivity využívania pridelených prostriedkov a efektivity využívania pojednávacích dní,

c)
vykonáva previerky spisov disciplinárnych senátov a manipulácie s nimi,

d)
zúčastňuje sa na niektorých pojednávaniach,

e)
sleduje rozhodovaciu činnosť disciplinárnych senátov z hľadiska plynulosti disciplinárneho konania, osobitne sleduje plynulosť disciplinárneho konania v prípadoch rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú rozhodovacej činnosti disciplinárnych senátov a ktorými Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov alebo porušenie iných základných práv a slobôd.

(6)
Ak súdna rada zistí, že došlo k porušeniu zásad dôstojnosti disciplinárneho konania a plynulosti disciplinárneho konania, je povinná prerokovať zistené nedostatky s dotknutým predsedom disciplinárneho senátu alebo členom disciplinárneho senátu a podľa potreby uložiť opatrenia vedúce k náprave zistených nedostatkov a k odstráneniu ich príčin. Predsedovia disciplinárnych senátov a členovia disciplinárnych senátov v rozsahu svojich povinností sú povinní postupovať v súlade s opatreniami súdnej rady uloženými podľa prvej vety.“.

48.
V § 119a ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „dvojnásobný počet“.
49.
V § 119b ods. 4 sa vypúšťa prvá veta.
50.
V § 119b ods. 4 veta znie: „Iná osoba ako sudca, ktorá je zvolená za člena disciplinárneho senátu, vykonáva funkciu člena disciplinárneho senátu za odmenu, pričom má nárok aj na náhradu výdavkov spojených s výkonom jeho funkcie člena disciplinárneho senátu podľa osobitného predpisu;16) podrobnosti ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
51.
V § 120 sa vypúšťajú odseky 3, 4 a 6.

Doterajšie odseky 5 a 7 až 9 sa označujú ako odseky 3 a 4 až 6.

52.
V celom texte § 120 ods. 3 sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
53.
V § 120 ods. 4 prvej vete sa slová „šiestich mesiacov“ nahrádzajú slovami „jedného roka“, slovo „dvoch“ sa nahrádza slovom „troch“ a slovo „štyroch“ sa nahrádza slovom „piatich“ a vypúšťa sa druhá veta.
54.
V § 120 ods. 5 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „ak ide o priestupok, návrh musí ďalej obsahovať označenie príslušného ustanovenia zákona, ktorého znaky skutok napĺňa, a dôkazy, ktoré svedčia o spáchaní priestupku“.
55.
V § 120 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6)
Opis skutku, pre ktorý sa navrhuje začatie disciplinárneho konania, musí s ohľadom na konkrétne okolnosti obsahovať uvedenie miesta, času, spôsobu jeho spáchania, spôsobeného následku, prípadne uvedenie iných skutočností, a to tak, aby skutok bol dostatočne konkretizovaný a nemohol byť zamenený s iným skutkom a aby bolo odôvodnené použitie určitého disciplinárneho opatrenia. Návrh tiež obsahuje právnu kvalifikáciu skutku s uvedením príslušného zákonného ustanovenia.“.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

56.
V § 120 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Späťvzatie návrhu na začatie disciplinárneho konania musí byť vecne odôvodnené.“.
57.
§ 120 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8)
Ak je to potrebné na posúdenie disciplinárnej zodpovednosti sudcu za disciplinárne previnenie podľa § 116 ods. 2 písm. e), oprávnený orgán podľa odseku 2 otvorí obálku so zápisnicou o hlasovaní senátu; po nazretí sa táto zápisnica opäť zalepí do obálky a orgán oprávnený na jej otvorenie potvrdí taký úkon svojím podpisom na obálke.“.

58.
V § 124 písmeno b) znie:

„b)
je sudca disciplinárne stíhaný za priestupok alebo za konanie, ktoré môže byť postihnuté sankciami podľa osobitných predpisov; disciplinárny senát postúpi vec v takom prípade orgánu príslušnému na prejednanie takej veci,“.

59.
V § 124 písm. c) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „ak je sudca disciplinárne stíhaný za priestupok alebo za konanie, ktoré môže byť postihnuté sankciami podľa osobitných predpisov, disciplinárny senát postúpi vec v takom prípade orgánu príslušnému na prejednanie takej veci“.
60.
V § 124 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).

61.
V § 124 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo za priestupok“.
62.
Doterajší text § 124 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Ak nastane niektorý z dôvodov zastavenia konania podľa odseku 1 písm. a) po začatí ústneho pojednávania, disciplinárny senát alebo odvolací disciplinárny senát vyzve sudcu, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, aby sa v lehote troch dní vyjadril, či súhlasí so zastavením konania. Ak sudca v uvedenej lehote vyhlási, že trvá na prejednaní veci, disciplinárny senát pokračuje v konaní. Ak sa sudca nevyjadrí alebo ak sa vyjadrí, že súhlasí so zastavením konania, disciplinárny senát postupuje podľa ods. 1 písm. a).“.

63.
§ 125 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Disciplinárny senát preruší disciplinárne konanie aj vtedy, ak sa dozvie, že sudca proti ktorému je vedené disciplinárne konanie, má prerušený výkon funkcie sudcu podľa § 24; počas prerušenia disciplinárneho konania premlčacie lehoty podľa § 118 neplynú. V disciplinárnom konaní sa pokračuje, ak sa sudca znova ujme funkcie sudcu.“.

64.
V § 126 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta a v tretej vete sa za slovo „vedie“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „a poškodenému alebo jeho zástupcovi, alebo opatrovníkovi“.
65.
V § 126 ods. 3 sa vypúšťa čiarka za slovom „konania“ a slová „a poškodenému, prípadne jeho zástupcovi, alebo opatrovníkovi“.
66.
§ 126 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Ak je to potrebné na posúdenie disciplinárnej zodpovednosti sudcu za disciplinárne previnenie podľa § 116 ods. 2 písm. e), predseda disciplinárneho senátu otvorí obálku so zápisnicou o hlasovaní senátu; v takom prípade s ňou oboznámi ostatných členov disciplinárneho senátu a túto zápisnicu možno na ústnom pojednávaní použiť ako listinný dôkaz. Po nazretí alebo vykonaní dôkazu podľa predchádzajúcej vety sa táto zápisnica opäť zalepí do obálky a predseda disciplinárneho senátu potvrdí taký úkon svojím podpisom na obálke.“.

67.
V § 127 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7.

68.
V § 127 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.
69.
V § 127 ods. 6 sa vypúšťa čiarka za slovom „podal“ a slová „poškodený, prípadne jeho zástupca alebo opatrovník,“.
70.
V § 127 ods. 7 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre tú časť ústneho pojednávania, v ktorej sa uplatňuje postup podľa § 126 ods. 6.“.
71.
V § 129 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo o priestupku sudcu“.
72.
V § 129 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo priestupku“.
73.
V § 129 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.

74.
V § 129 odsek 3 znie:

„(3)
Ak disciplinárny senát dôjde k záveru, že sa sudca disciplinárneho previnenia nedopustil alebo že mu nemožno disciplinárne previnenie preukázať, sudcu oslobodí.“.

75.
V § 129 ods. 5 sa za slová „§ 124“ vkladajú slová „ods. 1“.
76.
V § 129 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6)
Ak bolo disciplinárne konanie zastavené z dôvodov uvedených v § 124 ods. 1 písm. a) a disciplinárny senát pokračoval v konaní preto, že sudca, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, trval na prejednaní veci, disciplinárny senát, ak nezistí žiadny dôvod na oslobodenie sudcu, vysloví vinu, disciplinárne opatrenie však neuloží.“.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

77.
V § 133 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 3.

78.
V § 134 ods. 1 sa za slovom „previnenie“ vypúšťa čiarka a slovo „priestupok“.
79.
V § 135 sa slová „§ 117 ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 117 ods. 1 písm. c)“ a slová „§ 117 ods. 5 písm. d)“ sa nahrádzajú slovami „§ 117 ods. 3 písm. d)“.
80.
Za § 151z sa vkladajú § 151za a 151zb, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠151za
Prechodné ustanoveniak úpravám účinným od 1. júla 2017
(1)
Výberové konanie vyhlásené podľa predpisov účinných do 30. júna 2017 sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. júna 2017.

(2)
Prvé hromadné výberové konania vyhlási predseda súdnej rady do 30. septembra 2017 tak, aby sa uskutočnili do 30. novembra 2017. Ak predseda súdnej rady nie je zvolený, prvé hromadné výberové konania vyhlási v termínoch podľa predchádzajúcej vety podpredseda súdnej rady; ak podpredseda súdnej rady nie je zvolený, prvé hromadné výberové konania vyhlási v termínoch podľa predchádzajúcej vety vekovo najstarší člen súdnej rady.

(3)
Súdna rada zvolí prvých členov hodnotiacich komisií do 31. októbra 2017.

(4)
Databáza kandidátov na členov výberovej komisie vytvorená národnou radou podľa predpisov účinných do 30. júna 2017 sa k 1. júlu 2017 zrušuje; ustanovenie odseku 1 tým nie je dotknuté.

(5)
Databáza kandidátov na členov výberovej komisie vytvorená súdnou radou a ministrom podľa predpisov účinných do 30. júna 2017 sa považuje za databázu vytvorenú podľa predpisov účinných od 1. júla 2017. Súdna rada zvolí a minister vymenuje potrebný počet kandidátov na členov výberovej komisie (§ 29 ods. 2) do 31. októbra 2017.

(6)
Prípravné vzdelávanie absolvované podľa predpisov účinných do 30. júna 2017 sa považuje za prípravné vzdelávanie absolvované podľa predpisov účinných od 1. júla 2017.

(7)
Ak bolo disciplinárne previnenie alebo konanie, ktoré môže byť postihnuté sankciami podľa osobitných predpisov, spáchané pred 1. júlom 2017, lehoty na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania sa posúdia podľa predpisov účinných do 30. júna 2017.

§ 151zb
Prechodné ustanoveniek úpravám účinným od 1. januára 2018
Predseda súdu je povinný doručiť ministerstvu hodnotenie sudcu vykonané podľa § 151w ods. 2 až 4 v rozsahu podľa § 27h do 31. januára 2018 a ministerstvo je povinné zverejniť hodnotenie sudcu v rozsahu a spôsobom podľa § 27h do 28. februára 2018.“.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 267/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 402/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 307/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 54/2017 Z. z. a zákona č. 141/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
ten, kto je povinný doručovať podania do elektronickej schránky súdu.1aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

„1aa) § 82l ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 152/2017 Z. z.“.

2.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Oslobodenie podľa odseku 2 sa nevzťahuje na poplatok podľa položky 20a.“.

3.
V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
do uplynutia lehoty na zaplatenie súdneho poplatku bol podaný návrh na priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov, ktorému súd vyhovel; ak súd návrhu vyhovie len sčasti, vyzve poplatníka na zaplatenie súdneho poplatku v takom rozsahu, ktorého sa oslobodenie netýka.“.

4.
V § 10 ods. 3 sa slová „poplatník zaplatí súdny poplatok do konca lehoty na podanie odvolania“ nahrádzajú slovami „bol súdny poplatok zaplatený v lehote určenej súdom podľa odseku 1 alebo ak sú na to dôvody podľa odseku 2“.
5.
V § 10 sa vypúšťa odsek 6.
6.
V § 14 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem § 357 písm. a)“.
7.
§ 14 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3)
V sťažnosti proti rozhodnutiu o zastavení súdneho konania pre nezaplatenie súdneho poplatku nemožno namietať skutočnosti, ktoré nastali po uplynutí lehoty na zaplatenie súdneho poplatku.

(4)
V konaní podľa tohto zákona koná a rozhoduje vyšší súdny úradník vrátane rozhodovania o zastavení konania. Sudca v konaní koná a rozhoduje o sťažnostiach proti rozhodnutiam vyššieho súdneho úradníka. Ak sa sťažnosti vyhovie v plnom rozsahu, rozhodnutie nemusí obsahovať odôvodnenie.“.

8.
V sadzobníku súdnych poplatkov položka 20a vrátane poznámky znie:

„Položka 20a

Za spracovanie podania a jeho príloh v listinnej podobe, ak zákon ustanovuje povinnosť doručovať podanie do elektronickej schránky súdu1aa) a za spracovanie podania a jeho príloh v elektronickej podobe doručeného súdu inak ako do elektronickej schránky súdu, ak zákon ustanovuje povinnosť doručovať podanie do elektronickej schránky súdu1aa) 20 eur za podanie vrátane jeho príloh


Poznámka:

Poplatku nepodlieha podanie urobené ústne na pojednávaní.“.

9.
V sadzobníku súdnych poplatkov v položke 28 sa slová „1,50 eura za každých začatých desať strán rovnopisu, odpisu alebo výpisu“ nahrádzajú slovami „10 eur za každý rovnopis, odpis alebo výpis“.

Čl. III

Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 267/2003 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 597/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 495/2010 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 374/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Národná rada, prezident a vláda ustanovia za člena súdnej rady spravidla osobu, ktorá nie je sudcom.“.
2.
V § 3b písm. a) sa slová „funkciu bude“ nahrádzajú slovami „sudca bude svoju funkciu“.
3.
V § 3b sa vypúšťa písmeno d).
4.
V § 4 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
predkladať ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister spravodlivosti“) podnety na prijatie všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich organizáciu súdnictva, konanie pred súdmi a postavenie sudcov,“.

5.
V § 4 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky“.
6.
V § 4 ods. 2 sa pred doterajšie písmeno a) vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a)
schvaľuje zásady výberového konania na ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie,“.

Doterajšie písmená a) a b) sa označujú ako písmená b) a c).

7.
V § 4 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a prípravného vzdelávania kandidátov na funkciu sudcu“.
8.
V § 4a ods. 1 sa vypúšťa tretia veta.
9.
V § 6 ods. 1 druhá veta znie: „Ak nejde o výkon pôsobnosti súdnej rady podľa čl. 141a ods. 5 písm. a) až j) Ústavy Slovenskej republiky alebo podľa § 4 ods. 1 písm. h), § 4 ods. 2 a voľbu a odvolanie predsedu súdnej rady a podpredsedu súdnej rady, môže predseda súdnej rady v neodkladných prípadoch požiadať členov súdnej rady, aby o návrhu uznesenia rozhodli aj mimo zasadnutia súdnej rady; ak aspoň traja členovia súdnej rady uplatnia k návrhu uznesenia pripomienky alebo s ním nesúhlasia, o návrhu uznesenia sa musí rozhodnúť na zasadnutí súdnej rady.”.
10.
V § 6 ods. 8 písm. a) štvrtom bode sa slovo „vymenovanie“ nahrádza slovom „voľbu“.
11.
V § 6 ods. 9, § 7 ods. 2, § 27a ods. 2 a § 27g ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky“.
12.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12)
Člen súdnej rady má právo, aby sa jeho stanovisko vznesené počas zasadnutia súdnej rady pripojilo k rozhodnutiu súdnej rady; toto stanovisko sa zverejňuje rovnako ako uznesenie súdnej rady.“.

13.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Predseda súdnej rady môže vykázať z miestnosti, v ktorej zasadá súdna rada, alebo odoprieť prístup do tejto miestnosti osobám, ktoré rušia dôstojný priebeh zasadnutia súdnej rady alebo u ktorých je dôvodná obava, že by mohli rušiť dôstojný priebeh zasadnutia súdnej rady.“.

14.
V § 9 ods. 1 sa slová „kancelária súdnej rady“ nahrádzajú slovami „Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária súdnej rady“)“.
15.
V § 17 ods. 3 písm. c) sa čiarka na konci nahrádza bodkou a písmeno d) sa vypúšťa.
16.
V § 26 ods. 1 písmeno f) znie:

„f)
prerušením výkonu funkcie sudcu; to neplatí, ak ide o prerušenie výkonu funkcie sudcu u predsedu súdnej rady,“.

17.
Za § 27f sa vkladá § 27fa, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠27fa
Obsadzovanie voľných miest sudcov na okresných súdoch
(1)
Minister spravodlivosti bezodkladne písomne oznámi predsedovi súdnej rady určenie voľných miest sudcov na okresných súdoch a oznámenie o určení voľných miest sudcov zverejní na webovom sídle ministerstva.

(2)
Ak sa v obvode krajského súdu obsadzuje jedno voľné miesto sudcu, predseda súdnej rady písomne vyzve kandidáta na funkciu sudcu, aby udelil súhlas s vymenovaním do funkcie sudcu a s pridelením na tento okresný súd. Ak sa v obvode krajského súdu obsadzujú voľné miesta na dvoch alebo viacerých okresných súdoch, predseda súdnej rady písomne vyzve kandidáta na funkciu sudcu, aby udelil súhlas s vymenovaním do funkcie sudcu a s pridelením na jeden z okresných súdov, ktorých sa výzva predsedu súdnej rady týka; predseda súdnej rady vo výzve uvedie zoznam všetkých okresných súdov, na ktorých sa obsadzujú voľné miesta.

(3)
Predseda súdnej rady postupuje podľa odseku 2 tak, že najprv vyzve kandidáta na funkciu sudcu, ktorý je v príslušnej databáze uvedený ako prvý v poradí, následne ďalších kandidátov na funkciu sudcu, pokiaľ nie sú obsadené všetky voľné miesta sudcov.

(4)
Predseda súdnej rady na základe oznámenia ministra spravodlivosti podľa odseku 1 písomne prizve na najbližšie zasadnutie súdnej rady kandidátov na funkciu sudcu, ktorí spĺňajú predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktorí absolvovali prípravné vzdelávanie a udelili súhlas podľa odseku 2 tak, aby súdna rada mohla rozhodnúť o podaní návrhu na vymenovanie za sudcu a obsadiť voľné miesta podľa odseku 1.

(5)
Ak kandidát na funkciu sudcu súhlas podľa odseku 2 neudelí, je vyradený z databázy kandidátov na funkciu sudcu; to neplatí, ak ide o kandidáta na funkciu sudcu z databázy kandidátov na funkciu sudcu pre iný obvod krajského súdu. Kandidát na funkciu sudcu je vyradený z databázy aj vtedy, ak za návrh na jeho vymenovanie do funkcie sudcu a pridelenie nehlasovala väčšina členov súdnej rady. Vyradenie kandidáta na funkciu sudcu podľa prvej a druhej vety predseda súdnej rady bezodkladne oznámi ministrovi spravodlivosti.“.

18.
V § 27ga ods. 1 sa vypúšťa čiarka za slovami „za sudcu“ a slová „ktorým je uchádzač o funkciu sudcu, ktorý sa umiestnil vo výberovom konaní ako prvý v poradí,“.
19.
V § 27ga ods. 6 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „uznesenie doručí aj ministrovi spravodlivosti.“.
20.
V § 27ga ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ministrovi spravodlivosti“.
21.
§ 27ga sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8)
Späťvzatím súhlasu alebo jeho odvolaním podľa odseku 7 je kandidát na funkciu sudcu vyradený z databázy kandidátov na funkciu sudcu. Kandidát na funkciu sudcu je vyradený z databázy aj vtedy, ak súdna rada rozhodla, že nespĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti.“.

Čl. IV

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 638/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 668/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 340/2016 Z. z. a zákona č. 51/2017 Z. z. sa mení takto:

V § 69b ods. 1 sa vypúšťa druhá a tretia veta.

Čl. V

Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 374/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z. a zákona č. 2/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 19 ods. 1 sa za slovo „prideliť“ vkladajú slová „aspoň jedného“.
2.
V § 21 ods. 3 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h)
môže zaujímať stanovisko k uchádzačom o funkciu sudcu na najvyššom súde v príslušnom kolégiu; na tento účel si môže uchádzača predvolať a vypočuť ho,“.

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).

3.
V § 24a ods. 3 a § 73 ods. 1 sa slová „§ 71“ nahrádzajú slovami „§ 71 ods. 1“.
4.
V § 36 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a ktorí nie sú členmi súdnej rady“.
5.
V § 38 ods. 1 písm. f) sa za slovo „zvolením“ vkladajú slová „alebo vymenovaním“.
6.
V § 40 prvej vete sa za slovo „súdu“ vkladajú slová „zo sudcov, ktorí nie sú členmi súdnej rady,“.
7.
V § 52a ods. 1 a 4 sa vypúšťajú slová „predsedovi príslušného krajského súdu a“.
8.
V § 52a ods. 2 sa slová „predsedovi príslušného krajského súdu“ nahrádzajú slovami „prezídiu notárskej komory“.
9.
V § 52a ods. 3 sa slovo „krajského“ nahrádza slovom „okresného“ a slová „všetkým predsedom okresných súdov“ sa nahrádzajú slovami „predsedovi krajského súdu“.
10.
V § 52a ods. 6 sa slovo „krajského“ nahrádza slovom „okresného“.
11.
V § 57 ods. 2, § 58 ods. 3, § 59 a § 59a sa slová „čl. 147 ods. 2 písm. b)“ nahrádzajú slovami „čl. 146 a čl. 147 ods. 2 písm. b)“.
12.
V § 57 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Členom revízneho oddelenia môže byť aj člen hodnotiacej komisie.“.
13.
V § 60 ods. 3 druhej vete sa slovo „súd“ nahrádza slovom „senát“.
14.
V § 71 písm. a) prvom bode sa vypúšťajú slová „po prerokovaní s predsedami súdov”.
15.
Doterajší text § 71 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Počty miest sudcov a zamestnancov súdov podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu určuje ministerstvo ako celkové počty miest sudcov a zamestnancov súdov vrátane počtu miest sudcov a zamestnancov na jednotlivých súdoch pri tvorbe podkladov na tvorbu rozpočtu verejnej správy, a to po prerokovaní s predsedami súdov a súdnou radou. Ak by sa určením voľného miesta sudcu zmenil počet miest sudcov na súde určený podľa prvej vety, voľné miesto sa určuje po prerokovaní so súdnou radou.“.

16.
V § 82a ods. 2 sa slová „Najvyšší súd“ nahrádzajú slovami „Kancelária súdnej rady“.
17.
V § 82i odsek 2 znie:

„(2)
Register diskvalifikácií je sprístupnený na webovom sídle ministerstva. Register je súčasťou centrálneho informačného systému súdnictva.“.

18.
§ 82l sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:

„(3)
Orgán verejnej moci, advokát, súdny exekútor, notár a správca sú povinní v konaní pred súdom doručovať podania do elektronickej schránky súdu a používať pri elektronickej komunikácii so súdom elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, ktorej sú majiteľom;42g) to neplatí, ak súd požiada o predloženie určitej listiny a pre predkladanie administratívneho spisu alebo iného spisu. Hosťujúci euroadvokát doručuje elektronické podania prostredníctvom spolupracujúceho advokáta. Ak je pre podanie určený elektronický formulár, sú osoby podľa predchádzajúcej vety povinné podanie urobiť prostredníctvom takého formulára. Trovy vzniknuté porušením povinnosti podľa prvej vety nie sú predmetom náhrady trov konania.

(4)
Ak osobitný predpis42h) neustanovuje inak, prílohy podaní vyhotovené v listinnej podobe možno súdu doručiť v elektronickej podobe tak, že sa prevedú do elektronickej podoby a pripoja sa k elektronickému podaniu, ktoré je autorizované účastníkom konania, stranou v konaní alebo ich zástupcom; autorizácia takto vyhotovených elektronických dokumentov sa nevyžaduje a ustanovenia osobitného predpisu42g) o zaručenej konverzii sa nepoužijú. Súd si môže vyžiadať predloženie týchto príloh v listinnej podobe, ak to považuje za potrebné.

(5)
Ak o to účastník konania alebo strana v konaní prípadne ich právny zástupca požiada, súd mu vydá ďalší rovnopis svojho rozhodnutia v elektronickej podobe prevodom z listinnej podoby alebo ďalší rovnopis rozhodnutia v listinnej podobe prevodom z elektronickej podoby; ustanovenia osobitného predpisu42g) o zaručenej konverzii sa nepoužijú. Ak sa ďalší rovnopis rozhodnutia súdu vydáva v elektronickej podobe prevodom z listinnej podoby, rovnopis rozhodnutia súdu sa autorizuje kvalifikovanou elektronickou pečaťou súdu, ku ktorej sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka.

(6)
Elektronický úradný dokument, ktorým súd vyznačuje právoplatnosť alebo vykonateľnosť rozhodnutia súdu, sa autorizuje kvalifikovanou elektronickou pečaťou súdu a musí jednoznačne identifikovať rozhodnutie súdu, ktorého právoplatnosť alebo vykonateľnosť sa vyznačuje; ustanovenia osobitného predpisu42g) o vyznačovaní právoplatnosti a vykonateľnosti sa nepoužijú.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 42h znie:

„42h) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z.“.

19.
V § 85 prvej vete sa slová „schválených východísk rozpočtu verejnej správy“ nahrádzajú slovami „schváleného programu stability“.
20.
V § 86 prvej vete sa slovo „východiskám“ nahrádza slovami „podkladom na tvorbu rozpočtu verejnej správy“ a druhá veta znie: „Súdna rada predkladá stanovisko k návrhu rozpočtu súdov vláde a Národnej rade Slovenskej republiky.“.
21.
V § 92 ods. 3 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a odmeňovanie členov výberovej komisie, ktorí nie sú sudcami“.
22.
Za § 101cc sa vkladá § 101cd, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠101cd
Prechodné ustanoveniek úpravám účinným od 1. júla 2017
Povinnosť podľa § 82l ods. 3 sa od 1. júla 2018 vzťahuje na právneho zástupcu, ktorý je fyzickou osobou.“.

Čl. VI

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 353/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 316/2016 Z. z. sa mení takto:

V § 61 ods. 3 druhej vete sa slovo „Otvoriť“ nahrádza slovami „Ak osobitný predpis neustanovuje inak, otvoriť“.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2017, okrem čl. I dvadsiateho druhého bodu a čl. II prvého bodu, druhého bodu a ôsmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018.

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore