Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 152/2017 účinný od 01.01.2018

Platnosť od: 09.06.2017
Účinnosť od: 01.01.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 152/2017 účinný od 01.01.2018
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 152/2017 s účinnosťou od 01.01.2018
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 5 ods. 3 druhej vete sa číslo „20“ nahrádza číslom „15“ a na konci sa pripája táto ...

2.

V § 11 odsek 1 znie:

„(1) Sudcu prideľuje na výkon funkcie na okresný súd súdna rada z kandidátov na funkciu sudcu ...

3.

V § 11 ods. 2 sa slová „Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“)“ ...

4.

V § 11 ods. 3 sa slová „10 rokov“ nahrádzajú slovami „sedem rokov, ak ide o pridelenie na ...

5.

V § 13 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „kancelária súdnej ...

6.

V § 14 ods. 2 sa slová „10 rokov“ nahrádzajú slovami „sedem rokov, ak ide o preloženie na ...

7.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Sudcu možno preložiť na jeho žiadosť až po piatich rokoch odo dňa jeho vymenovania do ...

8.

V § 24 ods. 6 sa odkaz „7)“ nad slovom „zákona“ nahrádza odkazom „5a)“.

9.

§ 24 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Sudca, ktorému bol prerušený výkon funkcie sudcu podľa odseku 4, sa dňom zvolenia za člena ...

10.

§ 27b znie:

„§ 27b (1) Hodnotenie sudcov v obvode krajského súdu vykonáva trojčlenná hodnotiaca komisia ...

11.

V § 27c písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „pričom sa prihliada na právnu a skutkovú ...

12.

V § 27d ods. 1 prvej vete sa slová „trojčlenná komisia určená zo sudcov sudcovskou radou súdu, ...

13.

V § 27d sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

14.

V § 27d ods. 2 prvej vete sa slovo „komisia“ nahrádza slovami „hodnotiaca komisia“.

15.

V § 27d odsek 3 znie:

„(3) Na základe vykonaného prieskumu pridelí hodnotiaca komisia hodnotenému sudcovi najviac 30 ...

16.

V § 27d sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Činnosti podľa odsekov 1 až 3 na najvyššom súde vykonáva trojčlenná komisia určená ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

17.

V § 27d ods. 5 sa slová „osoba, ktorá vykonáva hodnotenie,“ nahrádzajú slovami „ten, kto ...

18.

V § 27d ods. 6 sa slová „osobe, ktorá vykonáva hodnotenie sudcu“ nahrádzajú slovami „tomu, ...

19.

V celom texte § 27e sa slová „§ 27d ods. 4 až 6“ nahrádzajú slovami „§ 27d“.

20.

V § 27e ods. 3 sa slová „Osoba, ktorá vykonáva hodnotenie sudcu,“ nahrádzajú slovami „Ten, ...

21.

V § 27e ods. 5 prvej vete sa slová „Ak osoba, ktorá vykonáva hodnotenie sudcu, jeho námietkam“ ...

22.

Za § 27g sa vkladá § 27h, ktorý znie:

„§ 27h Ten, kto vykonáva hodnotenie sudcu, zabezpečí zverejnenie hodnotenia sudcu v plnom znení ...

23.

§ 28 znie:

„§ 28 (1) Každé voľné miesto sudcu určené ministrom podľa osobitného predpisu5a) sa obsadzuje ...

24.

Za § 28 sa vkladajú § 28a až 28f, ktoré znejú:

„§ 28a (1) Hromadné výberové konanie vyhlasuje predseda súdnej rady aspoň raz ročne v jarnom ...

25.

V § 29 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Výberové konanie podľa § 28 ods. 1 uskutočňuje päťčlenná výberová komisia. Členov ...

26.

V § 29 ods. 3 sa za slová „sudcovskou radou“ vkladá čiarka a slová „kolégiom súdu a kolégiom ...

27.

§ 29 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Spolu s vymenovaním členov výberovej komisie vymenuje predseda súdu alebo predseda súdnej ...

28.

V § 30 ods. 10 tretej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

29.

V § 32 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
záväzkových vzťahoch sudcu, ak ich hodnota presahuje 6 600 eur.“.

30.

V § 68 ods. 1 a § 69 ods. 1 sa slová „za predchádzajúci kalendárny rok“ nahrádzajú slovami ...

31.

V § 78a ods. 5 sa bodka na konci prvej vety nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

32.

V § 115 prvej vete sa vypúšťajú slová „a za konanie, ktoré má znaky priestupku podľa osobitného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 27 a 28 sa vypúšťajú.

33.

Za § 115 sa vkladá § 115a, ktorý znie:

„§ 115a (1) Na zodpovednosť za disciplinárne previnenie stačí zavinenie z nedbanlivosti, ak zákon ...

34.

V § 116 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Poznámka pod čiarou k odkazu 28aa sa vypúšťa.

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).

35.

V § 116 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená c) až i).

36.

V § 116 ods. 3 písm. d) sa slová „písm. a), c), d) a j)“ nahrádzajú slovami „písm. a), ...

37.

V § 117 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

38.

V § 117 odsek 2 znie:

„(2) Disciplinárne opatrenia podľa odseku 1 možno uložiť jednotlivo alebo popri sebe. Za disciplinárne ...

39.

V § 117 sa vypúšťajú odseky 3, 4 a 10.

Doterajšie odseky 5 až 9 a 11 sa označujú ako odseky 3 až 7 a 8.

40.

V § 117 ods. 3 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „alebo za priestupok, ktorý má súčasne povahu ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

41.

V § 117 ods. 4 sa vypúšťa prvá veta a piata veta a v tretej vete a štvrtej vete sa slová „písm. ...

42.

V § 117 ods. 7 sa vypúšťa čiarka za slovom „významu“ a slová „alebo priestupok, za ktorý ...

43.

V § 118 ods. 1 sa slová „§ 120 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 120 ods. 4“.

44.

V § 119 ods. 1 sa vypúšťa tretia veta.

45.

V § 119 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Na predsedu disciplinárneho senátu a členov disciplinárneho ...

46.

V § 119 ods. 4 sa slová „najvyšší súd“ nahrádzajú slovami „kancelária súdnej rady“. ...

47.

§ 119 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Súdna rada dohliada na dodržiavanie zásad dôstojnosti disciplinárneho konania a plynulosti ...

48.

V § 119a ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „dvojnásobný počet“.

49.

V § 119b ods. 4 sa vypúšťa prvá veta.

50.

V § 119b ods. 4 veta znie: „Iná osoba ako sudca, ktorá je zvolená za člena disciplinárneho senátu, ...

51.

V § 120 sa vypúšťajú odseky 3, 4 a 6.

Doterajšie odseky 5 a 7 až 9 sa označujú ako odseky 3 a 4 až 6.

52.

V celom texte § 120 ods. 3 sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

53.

V § 120 ods. 4 prvej vete sa slová „šiestich mesiacov“ nahrádzajú slovami „jedného roka“, ...

54.

V § 120 ods. 5 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „ak ide o priestupok, návrh musí ďalej obsahovať ...

55.

V § 120 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Opis skutku, pre ktorý sa navrhuje začatie disciplinárneho konania, musí s ohľadom na konkrétne ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

56.

V § 120 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Späťvzatie návrhu na začatie disciplinárneho ...

57.

§ 120 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ak je to potrebné na posúdenie disciplinárnej zodpovednosti sudcu za disciplinárne previnenie ...

58.

V § 124 písmeno b) znie:

„b) je sudca disciplinárne stíhaný za priestupok alebo za konanie, ktoré môže byť postihnuté ...

59.

V § 124 písm. c) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „ak je sudca disciplinárne stíhaný za priestupok ...

60.

V § 124 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).

61.

V § 124 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo za priestupok“.

62.

Doterajší text § 124 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak nastane niektorý z dôvodov zastavenia konania podľa odseku 1 písm. a) po začatí ústneho ...

63.

§ 125 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Disciplinárny senát preruší disciplinárne konanie aj vtedy, ak sa dozvie, že sudca proti ...

64.

V § 126 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta a v tretej vete sa za slovo „vedie“ vkladá čiarka a ...

65.

V § 126 ods. 3 sa vypúšťa čiarka za slovom „konania“ a slová „a poškodenému, prípadne ...

66.

§ 126 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak je to potrebné na posúdenie disciplinárnej zodpovednosti sudcu za disciplinárne previnenie ...

67.

V § 127 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7.

68.

V § 127 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.

69.

V § 127 ods. 6 sa vypúšťa čiarka za slovom „podal“ a slová „poškodený, prípadne jeho ...

70.

V § 127 ods. 7 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí ...

71.

V § 129 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo o priestupku sudcu“.

72.

V § 129 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo priestupku“.

73.

V § 129 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.

74.

V § 129 odsek 3 znie:

„(3) Ak disciplinárny senát dôjde k záveru, že sa sudca disciplinárneho previnenia nedopustil ...

75.

V § 129 ods. 5 sa za slová „§ 124“ vkladajú slová „ods. 1“.

76.

V § 129 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Ak bolo disciplinárne konanie zastavené z dôvodov uvedených v § 124 ods. 1 písm. a) a disciplinárny ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

77.

V § 133 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 3.

78.

V § 134 ods. 1 sa za slovom „previnenie“ vypúšťa čiarka a slovo „priestupok“.

79.

V § 135 sa slová „§ 117 ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 117 ods. 1 písm. c)“ ...

80.

Za § 151z sa vkladajú § 151za a 151zb, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 151za Prechodné ustanoveniak úpravám účinným od 1. júla 2017 (1) Výberové konanie vyhlásené ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...

1.

V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
ten, kto je povinný doručovať podania do elektronickej schránky súdu.1aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

„1aa) § 82l ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

2.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Oslobodenie podľa odseku 2 sa nevzťahuje na poplatok podľa položky 20a.“.

3.

V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) do uplynutia lehoty na zaplatenie súdneho poplatku bol podaný návrh na priznanie oslobodenia ...

4.

V § 10 ods. 3 sa slová „poplatník zaplatí súdny poplatok do konca lehoty na podanie odvolania“ ...

5.

V § 10 sa vypúšťa odsek 6.

6.

V § 14 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem § 357 písm. a)“.

7.

§ 14 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) V sťažnosti proti rozhodnutiu o zastavení súdneho konania pre nezaplatenie súdneho poplatku ...

8.

V sadzobníku súdnych poplatkov položka 20a vrátane poznámky znie:

„Položka 20a Za spracovanie podania a jeho príloh v listinnej podobe, ak zákon ustanovuje povinnosť ...

9.

V sadzobníku súdnych poplatkov v položke 28 sa slová „1,50 eura za každých začatých desať ...

Čl. III

Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 3 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Národná rada, prezident a vláda ustanovia za člena ...

2.

V § 3b písm. a) sa slová „funkciu bude“ nahrádzajú slovami „sudca bude svoju funkciu“.

3.

V § 3b sa vypúšťa písmeno d).

4.

V § 4 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) predkladať ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister spravodlivosti“) ...

5.

V § 4 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky“.

6.

V § 4 ods. 2 sa pred doterajšie písmeno a) vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a) schvaľuje zásady výberového konania na ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie,“. ...

Doterajšie písmená a) a b) sa označujú ako písmená b) a c).

7.

V § 4 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a prípravného vzdelávania kandidátov ...

8.

V § 4a ods. 1 sa vypúšťa tretia veta.

9.

V § 6 ods. 1 druhá veta znie: „Ak nejde o výkon pôsobnosti súdnej rady podľa čl. 141a ods. ...

10.

V § 6 ods. 8 písm. a) štvrtom bode sa slovo „vymenovanie“ nahrádza slovom „voľbu“.

11.

V § 6 ods. 9, § 7 ods. 2, § 27a ods. 2 a § 27g ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „Slovenskej ...

12.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Člen súdnej rady má právo, aby sa jeho stanovisko vznesené počas zasadnutia súdnej rady ...

13.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Predseda súdnej rady môže vykázať z miestnosti, v ktorej zasadá súdna rada, alebo odoprieť ...

14.

V § 9 ods. 1 sa slová „kancelária súdnej rady“ nahrádzajú slovami „Kancelária Súdnej rady ...

15.

V § 17 ods. 3 písm. c) sa čiarka na konci nahrádza bodkou a písmeno d) sa vypúšťa.

16.

V § 26 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) prerušením výkonu funkcie sudcu; to neplatí, ak ide o prerušenie výkonu funkcie sudcu u ...

17.

Za § 27f sa vkladá § 27fa, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 27fa Obsadzovanie voľných miest sudcov na okresných súdoch (1) Minister spravodlivosti bezodkladne ...

18.

V § 27ga ods. 1 sa vypúšťa čiarka za slovami „za sudcu“ a slová „ktorým je uchádzač o ...

19.

V § 27ga ods. 6 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „uznesenie ...

20.

V § 27ga ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ministrovi spravodlivosti“.

21.

§ 27ga sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Späťvzatím súhlasu alebo jeho odvolaním podľa odseku 7 je kandidát na funkciu sudcu vyradený ...

Čl. IV

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 69b ods. 1 sa vypúšťa druhá a tretia veta.

Čl. V

Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 19 ods. 1 sa za slovo „prideliť“ vkladajú slová „aspoň jedného“.

2.

V § 21 ods. 3 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h) môže zaujímať stanovisko k uchádzačom o funkciu sudcu na najvyššom súde v príslušnom ...

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).

3.

V § 24a ods. 3 a § 73 ods. 1 sa slová „§ 71“ nahrádzajú slovami „§ 71 ods. 1“.

4.

V § 36 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a ktorí nie sú členmi súdnej rady“. ...

5.

V § 38 ods. 1 písm. f) sa za slovo „zvolením“ vkladajú slová „alebo vymenovaním“.

6.

V § 40 prvej vete sa za slovo „súdu“ vkladajú slová „zo sudcov, ktorí nie sú členmi súdnej ...

7.

V § 52a ods. 1 a 4 sa vypúšťajú slová „predsedovi príslušného krajského súdu a“.

8.

V § 52a ods. 2 sa slová „predsedovi príslušného krajského súdu“ nahrádzajú slovami „prezídiu ...

9.

V § 52a ods. 3 sa slovo „krajského“ nahrádza slovom „okresného“ a slová „všetkým predsedom ...

10.

V § 52a ods. 6 sa slovo „krajského“ nahrádza slovom „okresného“.

11.

V § 57 ods. 2, § 58 ods. 3, § 59 a § 59a sa slová „čl. 147 ods. 2 písm. b)“ nahrádzajú ...

12.

V § 57 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Členom revízneho oddelenia môže byť aj člen ...

13.

V § 60 ods. 3 druhej vete sa slovo „súd“ nahrádza slovom „senát“.

14.

V § 71 písm. a) prvom bode sa vypúšťajú slová „po prerokovaní s predsedami súdov”.

15.

Doterajší text § 71 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Počty miest sudcov a zamestnancov súdov podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu určuje ministerstvo ...

16.

V § 82a ods. 2 sa slová „Najvyšší súd“ nahrádzajú slovami „Kancelária súdnej rady“. ...

17.

V § 82i odsek 2 znie:

„(2) Register diskvalifikácií je sprístupnený na webovom sídle ministerstva. Register je súčasťou ...

18.

§ 82l sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:

„(3) Orgán verejnej moci, advokát, súdny exekútor, notár a správca sú povinní v konaní pred ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 42h znie:

„42h) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch ...

19.

V § 85 prvej vete sa slová „schválených východísk rozpočtu verejnej správy“ nahrádzajú ...

20.

V § 86 prvej vete sa slovo „východiskám“ nahrádza slovami „podkladom na tvorbu rozpočtu verejnej ...

21.

V § 92 ods. 3 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a odmeňovanie ...

22.

Za § 101cc sa vkladá § 101cd, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 101cd Prechodné ustanoveniek úpravám účinným od 1. júla 2017 Povinnosť podľa § 82l ods. ...

Čl. VI

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

V § 61 ods. 3 druhej vete sa slovo „Otvoriť“ nahrádza slovami „Ak osobitný predpis neustanovuje ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2017, okrem čl. I dvadsiateho druhého bodu a čl. II prvého ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore