Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72012
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o prečinoch. 150/1969 účinný od 22.12.1989 do 30.06.1990


Platnosť od: 23.12.1969
Účinnosť od: 22.12.1989
Účinnosť do: 30.06.1990
Autor: Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Trestné právo hmotné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o prečinoch. 150/1969 účinný od 22.12.1989 do 30.06.1990
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 150/1969 s účinnosťou od 22.12.1989 na základe 159/1989

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o prečinoch

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

Prvá časť

Všeobecné ustanovenia

§ 1
Prečin
(1)

Prečinom je zavinený, pre spoločnosť nebezpečný čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone ...

(2)

Čin, ktorého stupeň nebezpečnosti pre spoločnosť je nepatrný, nie je prečinom, aj keď inak ...

Druhá časť

Osobitné ustanovenia

§ 2
Pre čin proti záujmom socialistického hospodárstva potresce sa odňatím slobody až na jeden rok ...
a)

poškodzuje spotrebiteľa najmä tým, že predražuje tovar alebo služby alebo ho klame na akosti, ...

b)

ako pracovník socialistickej organizácie v súvislosti s predajom tovaru alebo poskytovaním služby ...

c)

sústavne vykonáva v menšom rozsahu neoprávnenú súkromnú výrobnú alebo inú zárobkovú činnosť ...

d)

obstaráva si alebo hromadí predmety potreby v úmysle so ziskom ich predať alebo získať iný neoprávnený ...

e)

skupuje bez potreby väčšie množstvo tovaru, ktorého je na trhu nedostatok,

f)

konaním proti predpisom o devízovom hospodárstve získa majetkový prospech nie nepatrný alebo ním ...

g)

v úmysle neoprávnene sa obohatiť požaduje alebo si dá sľúbiť za prevod bytu, za prevod alebo ...

§ 3
(1)

Pre prečin proti majetku v socialistickom a osobnom vlastníctve potresce sa odňatím slobody až ...

kto spôsobí na cudzom majetku škodu neprevyšujúcu 1 500 Kčs najmä tým, že

a)

privlastní si vec - tým, že sa jej zmocní,

b)

privlastní si vec, ktorá mu bola zverená,

c)

na škodu takého majetku sa obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo niečí omyl využije,

d)

zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou cudziu vec.

(2)

Pre prečin proti majetku v socialistickom vlastníctve potresce sa odňatím slobody až na tri mesiace ...

kto z nedbanlivosti spôsobom svedčiacim o nezodpovednom postoji k socialistickému vlastníctvu spôsobí ...

§ 4
Pre prečin pytliactva potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo nápravným opatrením alebo ...

kto neoprávnene zasiahne do práva poľovníctva alebo do výkonu rybárskeho práva alebo kto loví ...

§ 5
Pre prečin proti záujmom socialistickej spoločnosti v oblasti styku s cudzinou potresce sa odňatím ...
a)

poruší zákaz alebo obmedzenie dovozu, vývozu alebo prevozu tovaru alebo neprihlási tovar na colnú ...

b)

dovezie zahraničnú tlač vo väčšom množstve, film alebo fonografický záznam, dovoz ktorých ...

c)

do cudziny vyvezie tlač, film, fonografický záznam alebo iné veci, ktorými sa môže ohroziť alebo ...

d)

závažnejším spôsobom poruší predpisy o cestovných dokladoch alebo o podmienkach pobytu v cudzine, ...

e)

neoprávnene vyvezie do cudziny osobné alebo iné doklady, vývoz ktorých je zakázaný alebo na vývoz ...

§ 6
Pre prečin proti verejnému poriadku potresce sa odňatím slobody až na tri mesiace alebo peňažným ...
a)

sa zúčastní akcie narúšajúcej verejný poriadok, na takú akciu vyzýva alebo ju podporuje alebo ...

b)

bez povolenia vyrobí alebo obstará sebe alebo inému strelnú zbraň alebo ju prechováva.

§ 7
Pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia potresce sa odňatím slobody až na šesť mesiacov ...
a)

bez povolenia a bez vážneho dôvodu sa zdržiava v mieste alebo obvode, na ktoré sa vzťahuje trest ...

b)

vykonáva činnosť, ktorá mu bola zakázaná, alebo

c)

odmieta sa podrobiť ochrannému dohľadu, ochrannému liečeniu alebo ochrannej výchove, ktoré mu ...

d)

v úmysle vyhnúť sa plneniu pracovných úloh vo výkone trestu odňatia slobody predstiera ochorenie, ...

§ 8
Pre prečin proti pracovnej disciplíne potresce sa odňatím slobody až na tri mesiace alebo nápravným ...
a)

odopiera plniť povinnosti vyplývajúce z jeho služobného postavenia alebo pracovného zaradenia ...

b)

porušovaním predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ohrozuje niekoho na zdraví alebo ...

c)

ohrozí plynulú hospodársku prevádzku alebo hospodársku činnosť socialistickej organizácie alebo ...

d)

v úmysle obstarať sebe alebo inej osobe či organizácii neoprávnený prospech porušuje alebo obchádza ...

§ 9
(1)

Pre prečin proti socialistickému spolužitiu potresce sa odňatím slobody až na šesť mesiacov ...

a)

neprístojným správaním, najmä vyhrážkami, urážlivými výrokmi alebo skutkami, ohováraním, ...

b)

použije alkoholický nápoj, hoci vie, že bude vykonávať zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých ...

napriek tomu, že bol v poslednom roku pre niektorý čin obdobnej povahy postihnutý alebo v posledných ...

(2)

Pre prečin proti socialistickému spolužitiu potresce sa odňatím slobody až na tri mesiace alebo ...

(3)

Pre prečin proti socialistickému spolužitiu potresce sa odňatím slobody až na tri mesiace alebo ...

a)

falšuje lekársky predpis alebo pozmení jeho obsah s úmyslom, aby sa použil ako pravý, alebo kto ...

b)

poskytne inému tlačivo lekárskeho predpisu s úmyslom, aby sa použilo na falšovanie, alebo kto ...

§ 10

Pre prečin príživníctva potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom ...

§ 11

Pre prečin podielníctva potresce sa odňatím slobody až na šesť mesiacov alebo nápravným opatrením ...

§ 12
(1)

Pre prečin nadržovania potresce sa odňatím slobody až na šesť mesiacov alebo nápravným opatrením, ...

(2)

Kto spácha čin uvedený v odseku 1 v prospech blízkej osoby (§ 89 ods. 8 Tr. zák.), nie je trestný, ...

Tretia časť

Spoločné ustanovenia

§ 13
(1)

Pri prečinoch uvedených v tomto zákone obdobne platia ustanovenia všeobecnej časti Trestného zákona ...

a)

nepoužije sa ustanovenie § 7 o príprave na trestný čin,

b)

premlčacia doba trestnosti prečinu je jeden rok.

(2)

Pri prečinoch uvedených v tomto zákone obdobne platí ustanovenie § 294 ods. 2 Trestného zákona. ...

(3)

Pri výkone trestov a ochranných opatrení uložených v konaní o prečinoch sa postupuje podľa predpisov, ...

§ 14

Prečiny podľa tohto zákona možno prejednať pred súdom aj spolu s trestným činom toho istého ...

Štvrtá časť

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 15

Previnenia podľa zákona č. 38/1961 Zb. o miestnych ľudových súdoch, ako aj previnenia podľa § ...

§ 16
(1)

V § 6 ods. 1 zákona č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického ...

(2)

Zrušujú sa:

a)

zákon č. 38/1961 Zb. o miestnych ľudových súdoch,

b)

§ 5 a § 33 až 41zákona č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického ...

c)

zákon č. 58/1965 Zb., ktorým sa upravuje postih previnenia priestupkov osôb dopúšťajúcich sa ...

§ 17

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1970.

Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Ing. Černík v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore