Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách 15/2004 účinný od 01.05.2004 do 31.12.2011

Platnosť od: 15.01.2004
Účinnosť od: 01.05.2004
Účinnosť do: 31.12.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Pošta a poštové služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách 15/2004 účinný od 01.05.2004 do 31.12.2011
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 15/2004 s účinnosťou od 01.05.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách sa mení a dopĺňa takto:

1.

Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.“. ...

2.

§ 2 vrátane nadpisu znie:

„§ 2 Poštové služby Poštové služby zahŕňajú vyberanie, triedenie, prepravu a dodávanie ...

3.

V § 3 odsek 1 znie:

„(1) Univerzálna služba je súbor poštových služieb (§ 18 ods. 2 a 3), ktoré je poskytovateľ ...

4.

V § 3 ods. 2 sa v úvodnej vete vypúšťa slovo „poštová“.

5.

V § 3 ods. 2 sa v písmene b) vypúšťa slovo „zapísaná“.

6.

V § 3 ods. 3 sa slová „vzťahuje aj na“ nahrádzajú slovami „v medzinárodnom poštovom styku ...

7.

V § 4 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Poštové zásielky sú oznámenia alebo veci adresované a upravené do takej konečnej podoby, ...

8.

V § 4 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Reklamná adresovaná zásielka nie je ani oznámenie, ...

9.

§ 4 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Periodická zásielka je registrovaná periodická tlač. Inzertné noviny a reklamné noviny ...

10.

Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4a Poštové ceniny Poštové ceniny sú a) známky s označením „Slovensko" alebo „Slovenská ...

11.

§ 5 vrátane nadpisu znie:

„§ 5 Poštový podnik (1) Poštový podnik je podnikateľ,1) ktorý poskytuje poštové služby. (2) O ...

12.

V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťajú slová „položka 41“.

13.

V § 6 ods. 2 písm. b) treťom bode sa slovo „cenín“ nahrádza slovami „známok a výplatných ...

14.

V § 6 ods. 3 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „poštovňa")“.

15.

V § 7 ods. 2 písm. a) sa číslo „350“ nahrádza číslom „50“.

16.

V § 7 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) korešpondencie určenej do vlastných rúk účastníkom súdnych konaní a konaní pred správnymi ...

17.

V § 7 ods. 3 písm. a) sa slová „vyššia ako jej päťnásobok“ nahrádzajú slovami „rovnaká ...

18.

V § 9 odsek 1 znie:

„(1) Poštový podnik je pri poskytovaní poštových služieb oprávnený požadovať a zaznamenávať ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.“.

19.

V § 9 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Za poskytnutie informácií ...

20.

V § 11 ods. 1 písm. b) sa slová „úrovni členov“ nahrádzajú slovami „úrovni orgánov Európskej ...

21.

V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) uverejňuje vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ...

1.

všeobecné povolenie,

2.

poštovú licenciu,

3.

zoznam registrovaných poštových podnikov,

4.

oznámenie o začatí a skončení platnosti poštových známok a poštových celín.“.

22.

V § 11 ods. 2 sa slová „úrad nezávisle“ nahrádzajú slovami „regulačný úrad je národný ...

23.

V § 11 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) je voči orgánom Európskej únie a voči príslušným orgánom členských štátov Európskej ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

24.

V § 12 ods. 6 písm. a) sa slová „neplní povinnosti“ nahrádzajú slovami „Poštový regulačný ...

25.

V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) regulácia poskytovania univerzálnej služby a vykonávania poštového platobného styku, e) regulácia ...

26.

V § 13 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

27.

V § 13 ods. 2 sa v úvodnej vete slová „Regulácia poštových služieb“ nahrádzajú slovami ...

28.

V § 13 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) rozhodnutia o regulácii poštových sadzieb, ktoré v plnom rozsahu pokrývajú ekonomicky oprávnené ...

29.

V § 13 ods. 3 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

30.

V § 14 ods. 2 sa slová „Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ...

31.

V § 14 ods. 5 sa slová „Odseky 3 a 4“ nahrádzajú slovami „Odseky 2 až 4“.

32.

V § 16 odsek 1 znie:

„(1) Poštová licencia je rozhodnutie, ktorým sa dáva právo alebo ukladá povinnosť poskytovať ...

33.

V § 17 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) návrh poštových podmienok upravujúcich poskytovanie univerzálnej služby a vykonávanie poštového ...

34.

V § 18 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) schválenie poštových podmienok v časti upravujúcej poskytovanie univerzálnej služby a tarify ...

35.

V § 18 ods. 2 písmeno c) znie:

„c)
služby spojené s doporučenými zásielkami a s poistenými zásielkami,“.

36.

V § 18 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

37.

V § 18 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Poštový regulačný úrad môže v poštovej licencii zvýšiť hmotnostný limit poštovej ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6 a doterajší odsek 6 sa vypúšťa.

38.

V § 18 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ak Poštový regulačný úrad uloží poskytovateľovi univerzálnej služby povinnosť vykonávať ...

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

39.

V § 20 ods. 2 sa v úvodnej vete slová „zruší poštovú licenciu“ nahrádzajú slovami „začne ...

40.

V § 21 ods. 1 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „a za vykonávanie poštového platobného ...

41.

V § 21 ods. 3 sa slová „poskytovateľa, ktorému bola udelená poštová licencia, poskytuje iná ...

42.

V § 22 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Poskytovateľ univerzálnej služby je povinný viesť vo svojom vnútornom systéme účtovníctva ...

43.

V § 22 sa vypúšťajú odseky 4 až 8.

44.

V § 23 ods. 2 druhej vete sa vypúšťajú slová „a zaplatením poštovej sadzby“.

45.

V § 26 ods. 2 sa slová „nie je pri uzavieraní zmluvy dohodnuté inak alebo ak“ nahrádzajú slovami ...

46.

Nadpis druhej hlavy znie:

„DRUHÁ HLAVA POSKYTOVANIE UNIVERZÁLNEJ SLUŽBY A VYKONÁVANIE POŠTOVÉHO PLATOBNÉHO STYKU“. ...

47.

V § 27 ods. 1 prvej vete sa za slovo „služby“ vkladajú slová „a služby poštového platobného ...

48.

V § 27 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

49.

V § 28 ods. 1 písm. a) sa slová „poštovým podnikom poskytujúcim univerzálnu službu“ nahrádzajú ...

50.

V § 28 ods. 3 sa slová „poštovej platby“ nahrádzajú slovami „hotovostnej platby“.

51.

V § 29 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „schválenej“.

52.

V § 29 ods. 1 písm. c) treťom bode sa slová „totožnosti, ak ide o dodanie zapísanej poštovej“ ...

53.

V § 29 ods. 1 písmeno e) znie:

„e)
používať poštové pečiatky a poštové ceniny.“.

54.

V § 29 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „a na požiadanie aj o ich dodaní adresátovi“. ...

55.

V § 29 ods. 2 písm. e) a f) sa za slovo „vydať“ vkladajú slová „na požiadanie“.

56.

V § 29 ods. 2 písm. k) za bodkočiarkou sa slová „odosielateľa alebo adresáta“ nahrádzajú ...

57.

V § 29 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
ohrozené druhy voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.“.

58.

V § 29 ods. 4 sa slová „odseku 3 písm. b) a d)“ nahrádzajú slovami „odseku 3 písm. b) a ...

59.

V § 30 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a) prevzatie dodanej poštovej zásielky, a ak nemôže osobne prevziať dodanú poštovú zásielku, ...

60.

V § 30 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Adresát je povinný a) preukázať svoju totožnosť a umožniť zaznamenanie a spracovanie ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

61.

V § 30 ods. 3 písm. d) sa za slovo „požiadanie“ vkladajú slová „alebo na dodávacej pošte“. ...

62.

V § 31 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „s uvedením dôvodu nemožnosti jej dodania“. ...

63.

V § 31 ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo preukázať svoju totožnosť“. ...

64.

V § 31 ods. 5 sa v písmene c) a v odseku 8 vypúšťa slovo „schválenej“.

65.

V § 32 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a osobné údaje o odosielateľoch, ...

66.

V § 33 ods. 2 sa vypúšťajú slová „s označením „Slovensko" alebo „Slovenská republika".“ ...

67.

V § 34 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) nedodaním poštovej zásielky so zaručenou lehotou dodania v lehote dodania podľa poštových ...

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).

68.

V § 36 ods. 4 sa slová „ods. 3 písm. a) a c), poskytovateľ“ nahrádzajú slovami „ods. 3 písm. ...

69.

V § 36 ods. 5 sa slová „ods. 3 písm. b), poskytovateľ“ nahrádzajú slovami „ods. 3 písm. ...

70.

V § 37 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „najmä kontrolu dodržiavania kvalitatívnych ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a)
§ 16 až 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z.“.

71.

V § 37 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) kontrolovať plnenie podmienok poskytovania poštových služieb na základe všeobecného povolenia.“. ...

72.

V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) nevedie vo svojom vnútornom systéme účtovníctva oddelene náklady a výnosy z poštovej výhrady, ...

73.

V § 39 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) vydá poštovú známku alebo poštovú celinu, alebo používa na poskytovanie poštových služieb ...

74.

V § 39 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).

75.

V § 41 odsek 2 znie:

„(2) Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na a) schvaľovanie poštových známok ...

76.

V § 41 ods. 3 sa slová „príslušné ministerstvo“ nahrádzajú slovami „príslušný predseda ...

77.

§ 41 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Lehota na rozhodnutie podľa § 18 až 20 je 60 dní odo dňa začatia konania.“.

78.

V § 42 odsek 6 znie:

„(6) Do 31. decembra 2005 je obsahom poštovej výhrady vyberanie a distribúcia korešpondencie a ...

79.

§ 42 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Do 31. decembra 2005 sa poštová výhrada nevzťahuje na korešpondenciu a reklamné adresované ...

80.

Slová „Poštový úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom zákone nahrádzajú slovami „Poštový ...

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje vyhlásiť v Zbierke zákonov Slovenskej ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2004 okrem bodov 20 a 23, ktoré nadobudnú účinnosť ...

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 15/2004 Z. z.

  ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

  Týmto zákonom sa úplne transponujú tieto smernice:

  1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja ...

  2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/39/ES z 10. júla 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica ...

  Preklad týchto smerníc sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore