Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 146/2021 účinný od 01.05.2021

Platnosť od: 23.04.2021
Účinnosť od: 01.05.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Priestupkové konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 146/2021 účinný od 01.05.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 146/2021 s účinnosťou od 01.05.2021

Legislatívny proces k zákonu 146/2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 ...

1.

V § 139a ods. 7 sa za slová „orgán Policajného zboru“ vkladajú slová „alebo obec“.

2.

V § 139b ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Správny delikt podľa § 139a ods. 7 možno prejednať aj ...

3.

V § 139b ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem pokút uložených obcou, ktoré sú príjmom obce“. ...

4.

V § 139c ods. 1 sa za slová „Orgán Policajného zboru“ vkladajú slová „alebo obec“.

5.

V § 139c ods. 3 sa za slová „Policajného zboru“ vkladajú slová „alebo obec“, slová „fotografiu alebo ...

6.

V § 139d ods. 1 sa v prvej vete za slová „podľa § 6a“ vkladajú slová „alebo ak obec zistí porušenie ...

7.

V § 139d ods. 3 sa za slová „Orgán Policajného zboru“ vkladajú slová „alebo obec“.

8.

V § 139d ods. 5 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o rozkaz ...

9.

V § 139d ods. 6 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „príslušný orgán Policajného zboru“ sa ...

10.

V § 139d ods. 7 sa za slová „meno, priezvisko“ vkladá čiarka a slová „dátum narodenia“, za slová „orgán ...

11.

V § 139d ods. 8 sa za slová „orgán Policajného zboru“ vkladajú slová „alebo obec“, za slová „uhradiť ...

12.

§ 139d sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Odvolacím orgánom proti rozhodnutiu obce podľa tohto ustanovenia je príslušný orgán Policajného ...

13.

§ 139d sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Konanie a rozhodnutie o správnom delikte držiteľa vozidla alebo len jednotlivé úkony súvisiace ...

14.

V § 139f odsek 3 znie:

„(3) Orgán Policajného zboru alebo obec, ktorí rozhodli o uložení pokuty za správny delikt držiteľa ...

15.

V § 141 ods. 6 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:

„p)
odloženie veci podľa § 139c,“.

Doterajšie písmená p) až r) sa označujú ako písmená q) až s).

16.

Za § 143h sa vkladá § 143i, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 143i Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2021 Obec eviduje údaje a úkony v evidencii ...

17.

Za § 143i sa vkladá § 143j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 143j Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2021 Psychickú spôsobilosť môže do 31. decembra 2022 ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 135/1961 Zb., zákona ...

1.

V § 13 ods. 4 sa za slovo „obcou“ vkladajú slová „alebo obecnou políciou“.

2.

V § 86 písm. b) sa slová „obce priestupky“ nahrádzajú slovami „obce a obecné polície priestupky“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2021.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r.Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore