Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70698
Dôvodové správy: 2311
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 314/2016 Z. z. 145/2019 účinný od 12.06.2019


Platnosť od: 30.05.2019
Účinnosť od: 12.06.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 314/2016 Z. z. 145/2019 účinný od 12.06.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 145/2019 s účinnosťou od 12.06.2019

Legislatívny proces k zákonu 145/2019

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 314/2016 Z. z

K predpisu 145/2019, dátum vydania: 30.05.2019

1
D Ô V O D O V Á S P R Á V A
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 314/2016 Z. z (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá do legislatívneho procesu na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 111 zo 14. marca 2018.
Cieľom predloženého návrhu zákona je zabezpečiť úplnú transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2102 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (ďalej len „smernica“). Smernica napomáha predchádzaniu vzniku odpadu, čo zahŕňa opatrenia na zníženie obsahu škodlivých látok v materiáloch a výrobkoch. Znižovanie množstva nebezpečných látok v odpade z elektrických a elektronických zariadení je v konečnom dôsledku prínosné pre nakladanie s týmto odpadom. Podporuje opätovné použitie výrobkov a recykláciu použitých materiálov, a tým aj obehové hospodárstvo.
Smernica sa zameriava na problémy týkajúce sa rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (prepracované znenie) v platnom znení (ďalej len „smernica 2011/65/EÚ“), ktoré nie je možné vyriešiť nahradením látky alebo výnimkami a usmerneniami, napríklad v prípade konkrétnych skupín výrobkov s pretrvávajúcimi problémami s dosiahnutím súladu so smernicou 2011/65/EÚ alebo v prípadoch, keď ustanovenia o rozsahu pôsobnosti vedú k deformáciám trhu (návrhom zákona sa upúšťa od náhleho zastavenia operácii na sekundárnom trhu).
Ďalej sa vytvára výnimka (zo všeobecného obmedzenia používania látky) pre káble a náhradné diely určené na opravu, opätovné použitie, modernizáciu funkcií alebo zvýšenie kapacity skupín elektrozariadení, na ktoré sa postupne začína vzťahovať rozsah pôsobnosti smernice. Mení sa vymedzenie necestných pojazdných strojov sprístupnených výlučne na profesionálne používanie tak, aby zahŕňalo aj stroje s trakčným pohonom a taktiež sa pridávajú do zoznamu vyňatých zariadení píšťalové organy z dôvodu neexistujúcich alternatív, ktoré by mohli nahradiť používanú látku.
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá sociálny vplyv, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a ani na služby verejnej správy pre občana. Predkladaný návrh zákona má v pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a životné prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi ústavného súdu, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v
2
Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B.Osobitná časť
3
K čl. I
K bodu 1
Novelizačným bodom 1 sa v súlade so smernicou dopĺňajú do zoznamu elektrozariadení, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť tohto zákona, píšťalové organy. Píšťalové organy sa konštruujú s využitím osobitnej zliatiny obsahujúcej olovo, za ktorú doteraz nebola nájdená žiadna alternatíva. Väčšina píšťalových organov zostáva na jednom mieste dlhé obdobie a miera ich výmeny je zanedbateľná. Z tohto dôvodu sa navrhuje ich vyňatie z rozsahu pôsobnosti zákona, keďže ich začlenenie do pôsobnosti zákona by malo zanedbateľný prínos z hľadiska náhrady olova.
K bodu 2
Novelizačným bodom 2 sa v súlade so smernicou rozširuje definícia necestných pojazdných strojov o stroje poháňané trakčným pohonom pripojeným k zdroju energie káblom a ktoré sú inak totožné so strojmi, pre ktoré slúži ako zdroj energie batéria alebo motor. Doplnením definície sa zároveň rozšíri zoznam elektrozariadení, na ktoré sa nevzťahuje tento zákon,
K bodu 3 a 4
Návrhom zákona sa precizuje § 7 písm. f) a § 8 písm. c) zákona. V týchto ustanoveniach sú uvedené povinnosti pre distribútora a dovozcu informovať orgán dohľadu nad trhom a orgány dohľadu členských štátov Európskej únie, v ktorých bolo elektrozariadenie sprístupnené na trh. Nakoľko je smernica „Text s významom pre EHP“ (rovnako aj nariadenie (ES) č. 765/2008, na ktoré zákon odkazuje), boli ustanovenia precizované tak, aby bolo zrejmé, že distribútor a dovozca má informovať aj orgány dohľadu štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
K bodu 5
Ide o legislatívno-technickú úpravu textu súvisiacu s novelizačným bodom 6 (vypustenie odseku 1 v § 18 zákona).
K bodu 6
V nadväznosti na nové ustanovenie § 18b sa v súlade so smernicou vypúšťa z § 18 odsek 1. Ustanovenie § 18 ods. 1 (ako aj smernica 2011/65) umožňuje, aby elektrozariadenia, ktoré nespĺňajú technické požiadavky zákona a na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis, boli dostupné na trhu do 22. júla 2019. Po uvedenom dátume by však podľa platného znenia zákona bolo zakázané prvé uvedenie takýchto elektrozariadení na trh, ako aj operácie s nimi na sekundárnom trhu. (tzv. náhle zastavenie). Takýto zákaz operácií na sekundárnom trhu nie je v súlade so všeobecnými zásadami opatrení Európskej únie v oblasti aproximácie právnych predpisov týkajúcich sa výrobkov a z tohto dôvodu sa navrhuje vypustiť.
K bodu 7
4
Novelizačným bodom 7 sa vkladá nový § 18b, ktorý obsahuje prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 12. júna 2019 a je transpozíciou čl. 1 bodu 3 smernice. Cieľom tohto bodu je v súlade so smernicou uľahčiť hospodárskym subjektom prechod na novú právnu úpravu. Z tohto dôvodu sa obmedzenie používania nebezpečných látok vzťahuje na konkrétne typy elektrozariadení s jednotlivými časovými výnimkami.
Pri formulácii „elektrozariadenia, ktoré nepatrili do rozsahu pôsobnosti všeobecného záväzného právneho predpisu o odpadoch účinného do 31. decembra 2015“ ide o prebratie slov v čl. 1 bodu 3 smernice „elektrozariadenia, ktoré nepatrili do rozsahu pôsobnosti smernice 2002/95/ES“. Smernica 2002/95/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (ďalej len „smernica 2002/95/ES) bola prebratá predchádzajúcim zákonom č. 231/2001 Z. z. o odpadoch (už je zrušená smernicou 2011/65/EÚ). Podľa čl. 2 smernice 2002/95/ES nepatria do jej pôsobnosti elektrické a elektronické zariadenia spadajúce do kategórií 8 a 9 uvedených v prílohe IA k smernici 2002/96/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (ide o zdravotnícke prístroje s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov a prístroje na monitorovanie a kontrolu) a náhradné diely určené na opravu alebo na opätovné použitie elektrických a elektronických zariadení uvedených na trh pred 1. júlom 2006.
K bodu 8
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie je doplnený o smernicu.
K čl. II – navrhovaná účinnosť
Účinnosť návrhu zákona je v súlade s termínom transpozície smernice stanovená na 12.júna 2019.
V Bratislave dňa 6. marca 2019
Peter Pellegrini, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
László Sólymos, v. r.
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Slovenskej republiky
 

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore