Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 145/2013 účinný od 01.07.2013

Platnosť od: 14.06.2013
Účinnosť od: 01.07.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Veterinárna starostlivosť, Nehnuteľnosti

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 145/2013 účinný od 01.07.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 145/2013 s účinnosťou od 01.07.2013

Legislatívny proces k zákonu 145/2013

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...

1.

V § 14 ods. 8 sa pripája táto veta: „Ak nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmluvy ...

2.

V § 25 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo s inou osobou, na ktorej návrh sú pozemkové ...

3.

V § 34 ods. 16 sa za slovo „môže“ vkladajú slová „do vlastníctva Slovenskej republiky“. ...

4.

§ 34 sa dopĺňa odsekmi 20 až 23, ktoré znejú:

„(20) Pozemkový fond môže do vlastníctva Slovenskej republiky kúpiť, najviac za cenu podľa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 23he až 23hh znejú:

„23he) § 151a až 151me Občianskeho zákonníka. 23hf) § 11 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb.§ ...

5.

Za § 42r sa vkladá § 42s, ktorý znie:

„§ 42s Pozemky určené pre spoločné zariadenia a opatrenia, ktoré prešli schválením vykonania ...

Čl. II

Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku ...

1.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Ak ide o bezodplatný prevod pozemku z vlastníctva štátu do vlastníctva oprávnenej osoby, ...

2.

V § 17 ods. 1 písm. a) sa v šiestom bode za slovami „Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny ...

3.

V § 17 ods. 1 písm. a) sa v šiestom bode na konci pripájajú slová „a Štátne lesy Tatranského ...

4.

V § 17 ods. 1 písm. b) sa za slovami „Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik,“ ...

5.

V § 17 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú slová „a Štátne lesy Tatranského národného ...

Čl. III

Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej ...

V § 6 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak ide o bezodplatný prevod ...

Čl. IV

Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných ...

1.

V § 8 ods. 1 sa číslovka „15“ nahrádza číslovkou „25“.

2.

V § 8 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

Čl. V

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona ...

1.

Za § 54c sa vkladá § 54d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 54d Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2013 Majetok v správe Štátneho veterinárneho ...

2.

Zákon sa dopĺňa prílohou č. 10, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 10 k zákonu č. 39/2007 Z. z. Zoznam majetku štátu v správe Štátneho veterinárneho ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore